Imeds.pl

Hydroxyzinum Vp 25 Mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Hydroxyzinum VP, 10 mg, tabletki powlekane Hydroxyzinum VP, 25 mg, tabletki powlekane

Hydroxyzini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Hydroxyzinum VP i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hydroxyzinum VP

3.    Jak stosować Hydroxyzinum VP

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Hydroxyzinum VP

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Hydroxyzinum VP i w jakim celu się go stosuje

Hydroxyzinum VP jest lekiem o działaniu uspokajającym i przeciwlękowym. Jego działanie polega na hamowaniu aktywności niektórych podkorowych obszarów ośrodkowego układu nerwowego. Zmniejsza stan napięcia wewnętrznego, uczucie niepokoju, lęku, chwiejność emocjonalną oraz napięcie mięśniowe. Wykazuje również właściwości przeciwhistaminowe (działa na tak zwane receptory histaminowe, dzięki czemu zmniejsza świąd), przeciwbólowe oraz przeciwwymiotne.

Lek Hydroxyzinum VP stosowany jest w leczeniu lęku, objawowym leczeniu świądu oraz w premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi (tj. w farmakologicznym przygotowaniu do zabiegów chirurgicznych).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hydroxyzinum VP

Kiedy nie stosować leku Hydroxyzinum VP

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną - hydroksyzynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Hydroxyzinum VP;

-    jeśli u pacjenta występuje porfiria o przewlekłym, zaostrzającym się przebiegu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    jeśli u pacjenta próg drgawkowy jest obniżony;

-    jeśli u pacjenta występuje jaskra z zamkniętym kątem przesączania, utrudniony odpływ moczu z pęcherza moczowego, porażenna niedrożność jelit czy miastenia (nużliwość mięśni);

-    jeśli pacjent zażywa równocześnie leki działające depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy (patrz punkt: Inne leki i Hydroxyzinum VP).

Lek Hydroxyzinum VP może fałszować wyniki testów alergicznych, dlatego należy go odstawić 5 dni

przed ich wykonaniem.

Inne leki i Hydroxyzinum VP

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Hydroksyzyna nasila działanie:

-    leków działających depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy (leków narkotycznych, nienarkotycznych środków p/bólowych, barbituranów, leków uspokajających i nasennych). Dawki tych leków należy zmniejszyć w czasie jednoczesnego stosowania z lekiem Hydroxyzinum VP;

-    alkoholu.

Należy unikać jednoczesnego stosowania hydroksyzyny i leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (np. fenelzyny, selegiliny) oraz innych leków o działaniu cholinolitycznym (np. oksyfenonium).

Hydroksyzyna osłabia:

-    przeciwdrgawkowe działanie    fenytoiny;

-    zwiększające ciśnienie działanie leków adrenergicznych (np. adrenaliny);

-    działania niepożądane teofiliny oraz leków rozszerzających oskrzela (np. salbutamolu), takie jak zaburzenia żołądka i jelit lub pobudzenie.

Nie są znane interakcje hydroksyzyny z następującymi lekami:

-    atropiną i innymi alkaloidami    pokrzyku;

-    glikozydami naparstnicy;

-    lekami zmniejszającymi ciśnienie tętnicze krwi;

-    antagonistami receptora H2 stosowanymi w chorobie wrzodowej.

Hydroxyzinum VP z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować po posiłkach i popijać wodą.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Hydroxyzinum VP nie wolno stosować w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Nie zaleca się stosowania leku Hydroxyzinum VP w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn w trakcie leczenia, ponieważ hydroksyzyna może powodować nadmierną senność.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Hydroxyzinum VP

Lek Hydroxyzinum VP zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Hydroxyzinum VP

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecane dawki:

Leczenie lęku:

Dorośli:

Doustnie, 50 mg na dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych (np. dwa razy na dobę po jednej tabletce Hydroxyzinum VP 25 mg).

W ciężkich przypadkach stosuje się dawki do 300 mg/dobę.

Dzieci:

Leku Hydroxyzinum VP nie należy stosować w leczeniu lęku u dzieci.

Objawowe leczenie świądu:

Dorośli:

Doustnie, początkowo 25 mg przed snem. W razie potrzeby dawkowanie można zwiększyć podając 25 mg 3 lub 4 razy na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 6 lat:

Doustnie, 15 do 25 mg/dobę, a w razie potrzeby maksymalnie 50 do 100 mg/dobę, w dawkach podzielonych.

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat:

Doustnie, 5 do 15 mg/dobę, a w razie potrzeby maksymalnie 50 mg/dobę, w dawkach podzielonych. Premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi:

Dorośli:

Doustnie, 50 do 100 mg w pojedynczej dawce.

Dzieci:

Doustnie, 0,6 mg/kg mc. w pojedynczej dawce.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Leczenie należy rozpoczynać stosując połowę dawki zalecanej dla osób dorosłych.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i wątroby:

Dawki należy zmniejszyć. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby leczenie należy rozpoczynać stosując połowę zalecanej dawki leku.

U osób dorosłych maksymalna dawka pojedyncza wynosi 100 mg, a maksymalna dawka dobowa 400 mg.

Tabletki należy przyjmować po posiłkach i popijać wodą. Nie należy ich rozgryzać.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hydroxyzinum VP

Najczęstszym objawem przedawkowania jest nadmierne uspokojenie.

Postępowanie w przypadku przedawkowania obejmuje:

-    prowokowanie wymiotów (o ile nie wystąpiły samoistnie) i płukanie żołądka;

-    obserwację stanu pacjenta (w warunkach szpitalnych);

-    w razie konieczności leczenie objawowe (m. in. w przypadku zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi - podanie płynów infuzyjnych).

Brak jest swoistej odtrutki. Korzystne może być zastosowanie hemoperfuzji z węglem aktywowanym. Nie należy stosować adrenaliny (hydroksyzyna osłabia jej działanie zwiększające ciśnienie tętnicze krwi).

Kofeinobenzoesan sodu w postaci iniekcji może przeciwdziałać zahamowaniu czynności ośrodkowego układu nerwowego.

W razie przyj ęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Hydroxyzinum VP

Jeśli pominięto dawkę leku (np. przez zapomnienie) należy ją przyjąć możliwie jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy zażyć następną dawkę o przewidzianej dla niej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Hydroxyzinum VP

Przerwanie stosowania leku Hydroxyzinum VP może spowodować nasilenie objawów choroby, z powodu której lek był stosowany.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Objawy niepożądane mogące wystąpić w trakcie stosowania chlorowodorku hydroksyzyny są zazwyczaj łagodne i mają charakter przemijający.

Częstość występowania przedstawionych poniżej działań niepożądanych nie jest znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności, wymioty, zaparcia. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: nadmierne pocenie się.

Zaburzenia układu nerwowego: senność, ból i zawroty głowy.

Zaburzenia naczyń: zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

Zaburzenia układu immunologicznego: nadwrażliwość na hydroksyzynę.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: zatrzymanie moczu.

Zaburzenia oka: zaburzenia akomodacji.

Zaburzenia psychiczne: pogorszenie funkcji poznawczych u pacjentów w podeszłym wieku.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym <lekarzowi> <,> <lub> <farmaceucie> <lub pielęgniarce>. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu } e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Hydroxyzinum VP

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku [po: Termin ważności (EXP)]. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Hydroxyzinum VP

-    Substancją czynną leku jest hydroksyzyna w postaci chlorowodorku.

-    Pozostałe składniki:

laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K 25, talk, magnezu stearynian;

skład otoczki: talk, kopolimer metakrylanu butylu zasadowy, kwas cytrynowy jednowodny, trietylu cytrynian, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E 171), symetykon,    czerwień

koszenilowa, lak (E 124).

Jak wygląda lek Hydroxyzinum VP i co zawiera opakowanie

Hydroxyzinum VP ma postać tabletek powlekanych. W tekturowym pudełku znajduje się 1 blister po 30 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praga 7, Republika Czeska

Wytwórca

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5