+ iMeds.pl

Hypoten 12,5 mgUlotka Hypoten

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Hypoten 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg tabletki powlekane

Carvedilolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to j est Hypoten i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku Hypoten

3.    Jak zażywać Hypoten

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Hypoten

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST HYPOTEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Hypoten należy do grupy leków zwanych blokerami alfa i beta. Czynny składnik leku, karwedylol, rozszerza naczynia krwionośne, obniża ciśnienie krwi i zmniejsza opór, jaki musi pokonać serce pompując krew. Karwedylol ma również działanie uspokajające rytm pracy serca. Karwedylol zmniejsza zapotrzebowanie serca na tlen i w ten sposób łagodzi objawy dławicy.

Hypoten stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz dławicy piersiowej (dusznicy bolesnej). Hypoten jest również stosowany jako leczenie wspomagające w niewydolności serca, gdzie powoduje poprawę czynności serca.

Uwaga: lekarz może przepisać ten lek do innego stosowania i (lub) w innej dawce, niż dawka podana w ulotce dla pacjenta. Należy zawsze przestrzegać zaleceń lekarza i instrukcji podanych w ulotce dla pacjenta.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU HYPOTEN Kiedy nie zażywać leku Hypoten:

- Jeśli u pacjenta występuje alergia (nadwrażliwość) na karwedylol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Hypoten.

-    Jeśli u pacjenta występuje astma lub skurcz oskrzeli.

-    Jeśli u pacjenta występuje nieleczona lub niestabilna przewlekła niewydolność serca

lub pewne typy zaburzeń układu przewodzącego serca (tzw. blok przedsionkowo-komorowy stopnia II lub III o ile pacjent nie ma wstawionego rozrusznika serca, lub tzw. zespół chorego węzła zatokowego).

-    Jeśli u pacjenta występuje ciężkie upośledzenie czynności serca (wstrząs kardiogenny).

-    Jeżeli pacjent ma bardzo niskie tętno lub bardzo niskie ciśnienie krwi.

1(8)

-    Jeśli u pacjenta występuje poważne zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej

ustroju (kwasica metaboliczna, acydemia).

-    Jeśli u pacjenta występuje nadczynność nadnerczy (guz chromochłonny), która nie jest leczona lekami.

-    Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby.

-    Jeżeli pacjent jest obecnie leczony dożylnie lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia lub chorób serca (werapamil lub diltiazem).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Hypoten:

Przed zażyciem leku Hypoten należy poradzić się lekarza:

-    jeśli u pacjenta występuje przewlekła niewydolność serca połączona

•    z niskim ciśnieniem krwi,

•    z obniżonym zaopatrzeniem serca w krew i tlen (choroba niedokrwienna serca) i stwardnieniem tętnic (miażdżyca),

•    i (lub) z chorobą nerek.

W takim przypadku należy prowadzić kontrolę czynności nerek; konieczne może być zmniejszenie dawki leku.

-    jeśli u pacjenta występuje cukrzyca. Leczenie lekiem Hypoten może maskować objawy niskiego stężenia cukru we krwi. Dlatego stężenie cukru we krwi powinno być regularnie kontrolowane.

-    jeżeli pacjent ma poważne trudności z oddychaniem, które nie są leczone. Hypoten może zaostrzyć takie trudności oddechowe.

-    jeżeli pacjent nosi soczewki kontaktowe. Hypoten może ograniczać wytwarzanie łez.

-    jeżeli u pacjenta występuje zespół Raynauda (objawiający się kolejno sinieniem palców rąk i stóp, blednięciem, a następnie zaczerwienieniem wraz z bólem) lub inna choroba naczyń obwodowych . Hypoten może zaostrzyć te objawy.

-    jeżeli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy ze zwiększonym wytwarzaniem hormonów tarczycy. Hypoten może maskować te objawy.

-    jeżeli pacjent przyjmuje Hypoten i ma przejść operację z zastosowaniem znieczulenia. Należy z odpowiednim wyprzedzeniem omówić tę sprawę z lekarzem odpowiedzialnym za znieczulenie.

-    jeżeli pacjent ma bardzo niskie tętno (mniej niż 55 uderzeń na minutę).

-    jeżeli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła ciężka reakcja alergiczna (np. na ukąszenie

owada lub pokarm) lub jeżeli pacjent przechodzi lub ma przechodzić leczenie odczulające, ponieważ Hypoten może osłabiać skuteczność leków stosowanych w leczeniu takich reakcji alergicznych.

-    j eżeli pacj ent choruj e na łuszczycę.

-    jeśli u pacjenta występuje nadczynność nadnerczy (guz chromochłonny).

-    jeśli u pacjenta występuje nietypowa postać dusznicy bolesnej, zwana dławicą

Prinzmetala, powodowana przez skurcz tętnic wieńcowych.

-    jeśli u pacjenta występuje niestabilne lub wtórne nadciśnienie (kiedy ciśnienie krwi

gwałtownie zmienia się lub gdy wysokie ciśnienie krwi spowodowane jest inną przyczyną wynikającą ze stanu ogólnego pacjenta).

-    jeśli u pacjenta występuje nadciśnienie ortostatyczne, nagły spadek ciśnienia krwi w

trakcie wstawania.

-    jeśli u pacjenta występuje ostre zapalenie mięśnia sercowego.

-    jeśli u pacjenta występuje niedrożność zastawek serca.

Zażywanie leku Hypoten z innymi lekami:

Jednoczesne leczenie innymi lekami może wpływać na działanie leku Hypoten, lub lek Hypoten może wpływać na działanie innych leków.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych obecnie lub niedawno lekach, włącznie z lekami dostępnymi bez recepty. Należy pamiętać, aby poinformować lekarza o trwającym leczeniu lekiem Hypoten, jeżeli lekarz będzie przepisywać inny lek.

Jest szczególnie istotne, aby poinformować lekarza, jeżeli pacjent jest obecnie leczony którymkolwiek z następujących leków:

-    Digoksyna (do leczenia niewydolności serca).

-    Ryfampicyna (antybiotyk stosowany w leczeniu gruźlicy).

-    Cymetydyna (lek stosowany w leczeniu wrzodów żołądka, zgagi i refluksu żołądkowego).

-    Ketokonazol (lek stosowany w leczeniu grzybicy).

-    Fluoksetyna (lek stosowany w leczeniu depresji).

-    Haloperydol (lek stosowany w pewnych zaburzeniach umysłowych/psychicznych).

-    Erytromycyna (antybiotyk).

-    Cyklosporyna (lek hamujący czynność układu immunologicznego, zapobiegający odrzuceniu przeszczepionego narządu, stosowany również np. w leczeniu pewnych chorób reumatycznych lub dermatologicznych).

-    Klonidyna (lek obniżający ciśnienie krwi lub stosowany w migrenie).

-    Werapamil, diltiazem, amiodaron (leki stosowane w leczeniu arytmii serca).

-    Chinidyna, dyzopiramid, meksyletyna, propafenon, flekainid (tzw. leki przeciwarytmiczne klasy I).

-    Inne leki obniżające ciśnienie krwi. Przy jednoczesnym podaniu, karwedylol może wzmocnić działanie obniżające ciśnienie przez te leki (np. antagoniści receptora alfa1), a także przez leki wywołujące spadek ciśnienia krwi jako działanie uboczne, np. barbiturany (stosowane w leczeniu padaczki), pochodne fenotiazyny (stosowane w leczeniu psychoz), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (stosowane

w leczeniu depresji), leki rozszerzające naczynia oraz alkohol.

-    Insuliny lub doustne leki przeciwcukrzycowe (obniżające stężenie cukru we krwi), bowiem ich działanie obniżające stężenie cukru może być nasilone, a objawy niskiej zawartości cukru zamaskowane.

-    Sympatykomimetyki (leki pobudzające czynność współczulnej części autonomicznego układu nerwowego).

-    Pochodne dihydropirydyny - blokery kanału wapniowego (leki stosowane w leczeniu nadciśnienia i choroby naczyń wieńcowych, takie jak amlodypina i felodypina).

-    Leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe (leki zmniejszające napięcie mięśni).

-    Pochodne ergotaminy (lek stosowany w migrenie).

-    Pewne leki przeciwbólowe (NLPZ - niesteroidowe leki przeciwzapalne), estrogeny (hormony) i kortykosteroidy (hormony nadnerczy), ponieważ w pewnych okolicznościach mogą osłabić przeciwnadciśnieniowe działanie karwedylolu.

-    Leki zawierające rezerpinę i inhibitory monoaminooksydazy (MAO), ponieważ mogą dodatkowo zmniejszyć częstość akcji serca.

Zażywanie leku Hypoten z jedzeniem i piciem

Hypoten może nasilać działanie alkoholu.

Ciąża

Istnieje ryzyko uszkodzenia nienarodzonego dziecka. Dlatego karwedylol może być stosowany podczas ciąży tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za niezbędne. W związku z tym należy zawsze skonsultować się z lekarzem prowadzącym przed zażywaniem leku Hypoten podczas ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy karwedylol przenika do mleka kobiecego, w związku z tym nie powinien być zażywany w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki, podczas zmiany leków lub łącznie z alkoholem mogą wystąpić zawroty głowy i zmęczenie. Nie wiadomo, czy karwedylol stosowany w prawidłowych dawkach zaburza zdolność do kierowania pojazdami lub do obsługi maszyn. Jeżeli podczas stosowania leku pacjent będzie odczuwać zawroty głowy lub osłabienie, należy unikać prowadzenia pojazdów i innych czynności wymagających wzmożonej czujności.

Pacjent musi osobiście podjąć decyzję, czy jest w stanie prowadzić pojazd mechaniczny lub wykonywać inne czynności wymagające wzmożonej czujności. Z uwagi na działanie leków, lub ich działania niepożądane, stosowanie leków jest jednym z czynników, które mogą osłabić zdolność do bezpiecznego wykonywania takich czynności. Opis tych działań znajduje się w innej części ulotki. Należy zapoznać się dokładnie z całą zawartością ulotki.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Hypoten

Ten lek zawiera laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed zażyciem leku.

3. JAK ZAŻYWAĆ HYPOTEN

Hypoten należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Jeżeli zdaniem pacjenta lek działa zbyt słabo lub zbyt mocno, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki należy połykać popijając co najmniej połową szklanki wody.

Należy połknąć tabletkę powlekaną popijając co najmniej połową szklanki wody. Tabletki powlekane można zażywać razem z posiłkiem lub osobno. Pacjenci z niewydolnością serca powinni zawsze zażywać tabletki powlekane razem z posiłkiem, aby zmniejszyć ryzyko zawrotów głowy w przypadku nagłego wstania.

Lek Hypoten jest dostępny w następujących mocach:

6,25 mg, 12,5 mg i 25 mg

Nadciśnienie tętnicze:

Zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka leku Hypoten 12,5 mg (co odpowiada 12,5 mg karwedylolu) raz na dobę przez pierwsze dwa dni, a następnie 2 tabletki leku Hypoten 12,5 mg (co odpowiada 25 mg karwedylolu) raz na dobę. Celem takiego dawkowania dostępne są również inne moce leku Hypoten.

Dławica piersiowa:

Zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka leku Hypoten 12,5 mg (co odpowiada 12,5 mg karwedylolu) dwa razy na dobę przez dwa dni, a następnie 2 tabletki leku Hypoten 12,5 mg (co odpowiada 25 mg karwedylolu) dwa razy na dobę. Celem takiego dawkowania dostępne są również inne moce leku Hypoten.

Niewydolność serca:

Zazwyczaj dawka początkowa to połowa tabletki leku Hypoten 6,25 mg (co odpowiada 3,125 mg karwedylolu) dwa razy na dobę przez dwa tygodnie. Dawka może być zwiększana stopniowo, zwykle w dwutygodniowych odstępach.

Może jednak wystąpić potrzeba zwiększenia lub zmniejszenia dawki. Lekarz zaleci stosowną zmianę w zależności od okoliczności.

Stosowanie u dzieci

Brak wystarczających danych odnośnie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania karwedylolu.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Hypoten:

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Hypoten lub przypadkowego zażycia leku przez dziecko, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub szpitalem, czy też zadzwonić na pogotowie w celu uzyskania oceny zagrożenia i porady co do działań, jakie należy podjąć.

Objawy przedawkowania mogą obejmować uczucie osłabienia z powodu nadmiernego spadku ciśnienia krwi, wolną akcję serca, a w ciężkich przypadkach niekiedy brak pojedynczych skurczów serca. Może też wystąpić duszność, skurcz dróg oddechowych, złe samopoczucie, obniżony poziom świadomości i drgawki.

Pominięcie zażycia leku Hypoten:

Jeśli pacjent zapomniał zażyć dawkę (lub więcej dawek) leku, należy zażyć następną dawkę o zwykłej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej (lub większej) w celu uzupełnienia pominiętej dawki (pominiętych dawek).

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Hypoten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Większość działań niepożądanych jest zależna od dawki i ustępuje po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia. Niektóre działania niepożądane mogą wystąpić na początku leczenia i ustąpić samoistnie w trakcie dalszego leczenia.

Bardzo częste (występujące u więcej niż 1 pacjenta na 10):

-    zawroty głowy (np. po szybkim wstawaniu), bole głowy,

-    niewydolność serca,

-    niedociśnienie,

-    zmęczenie.

Częste (występujące u mniej niż 1 pacjenta na 10, lecz więcej niż u 1 pacjenta na 100):

-    zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, infekcje górnych dróg oddechowych, infekcje przewodu moczowego,

-    anemia,

-    wzrost masy ciała, podwyższony poziom cholesterolu, podwyższony lub obniżony poziom glukozy we krwi u pacjentów chorych na cukrzycę, przeciążenie płynami, zatrzymanie płynów w organizmie,

-    depresja, stany depresyjne,

-    zaburzenia widzenia, suchość gałek ocznych, podrażnienie gałek ocznych,

-    obniżone tętno,

-    nadciśnienie ortostatyczne (nagły spadek ciśnienia krwi w trakcie wstawania), zaburzenia krążenia obwodowego np. zimne dłonie i stopy, choroba naczyń obwodowych,

-    trudności w oddychaniu, astma ( u pacj entów predysponowanych), obrzęk płuc (płyn w płucach),

-    nudności, biegunka, wymioty, niestrawność, ból brzucha,

-    bóle kończyn,

-    niewydolność nerek, zaburzenia czynności nerek u pacjentów z twardnieniem tętniczym i(lub) upośledzona czynnością nerek, zaburzenia przy oddawaniu moczu,

-    obrzęk (opuchnięcie), ból.

Niezbyt częste (występujące u mniej niż 1 pacjenta na 100, lecz więcej niż u 1 pacjenta na 1 000):

-    zaburzenia snu,

-    zawroty głowy, omdlenia, nietypowe samopoczucie,

-    zaburzenia układu przewodzącego serca, dusznica bolesna,

-    reakcje skórne, wypadanie włosów,

-    impotencj a.

Rzadkie (występujące u mniej niż 1 pacjenta na 1 000, lecz więcej niż u 1 pacjenta na 10 000):

-    mała liczba płytek krwi,

-    zmniejszona zdolność serca do kurczliwości,

-    zatkany nos,

-    zatwardzenie.

Bardzo rzadkie (występujące u mniej niż 1 pacjenta na 10 000, z pojedynczymi przypadkami włącznie):

-    mała liczba białych krwinek,

-    reakcje alergiczne,

-    suchość w ustach,

-    podwyższony poziom enzymów wątrobowych,

-    nietrzymanie moczu u kobiet.

Zawroty głowy, omdlenia, bóle głowy i zmęczenie zwykle występują w stopniu łagodnym i na ogół występują na początku leczenia.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ HYPOTEN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować leku Hypoten po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Hypoten

Substancją czynną leku jest karwedylol.

Inne składniki leku to:    - celuloza mikrokrystaliczna,

-    laktoza jednowodna,

-    krospowidon,

-    powidon K-30,

-    krzemionka koloidalna bezwodna,

-    magnezu stearynian,

-    hypromeloza 3cP,

-    hypromeloza 6cP,

-    hypromeloza 50cP,

-    tytanu dwutlenek (E 171),

-    trietylu cytrynian,

-    makrogol 8000,

-    polidekstroza.

Jak wygląda lek Hypoten i co zawiera opakowanie.

Tabletki powlekane 6,25 mg: białe, owalne, oznakowane „6.25” po jednej stronie, z rowkiem dzielącym po obu stronach.

Tabletki powlekane 12,5 mg: białe, owalne, z rowkiem dzielącym po obu stronach, oznakowane „12.5” po jednej stronie.

Tabletki powlekane 25 mg: białe, owalne, z rowkiem dzielącym po obu stronach, oznakowane „25” po jednej stronie.

Tabletki 6,25 mg, 12,5 mg i 25 mg można dzielić na połowy.

Wielkości opakowań dla tabletek 6,25 mg, 12,5 mg i 25 mg: 30 i 100 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Orion Corporation Orionintie 1 02200 Espoo Finlandia

Wytwórcy

Orion Corporation, Orion Pharma Orionintie 1 02200 Espoo Finlandia

Specifar S.A.

1, 28 Octovriou str.

Ag. Varvara Athens 123 5 Grecja

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH Göllstraße 1 84529 Tittmoning Niemcy

Swiss Caps GmbH Grassingerstraße 9 83043 Bad Aibling Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki: 16.11.2011

8(8)

Hypoten

Charakterystyka Hypoten

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Hypoten, 6,25 mg, tabletki powlekane Hypoten, 12,5 mg, tabletki powlekane Hypoten, 25 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 6,25 mg, 12,5 mg lub 25 mg karwedylolu (Carvedilolum).

Substancja pomocnicza: 25 mg/50 mg/100 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

-    Tabletki powlekane 6,25 mg: białe, owalne, z rowkiem dzielącym po obu stronach oznakowane „6.25” pojednej stronie.

-    Tabletki powlekane 12,5 mg: białe, owalne, z rowkiem dzielącym po obu stronach, oznakowane „12.5” pojednej stronie.

-    Tabletki powlekane 25 mg: białe, owalne, z rowkiem dzielącym po obu stronach, oznakowane „25” po jednej stronie.

Tabletki 6,25 mg, 12,5 mg i 25 mg można dzielić na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze samoistne.

Przewlekła stabilna dławica piersiowa.

Leczenie wspomagające umiarkowanej do ciężkiej stabilnej niewydolności serca.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Hypoten dostępny jest w 3 mocach: 6,25 mg; 12,5 mg i 25 mg.

Nadciśnienie tętnicze samoistne:

Hypoten może być stosowany w leczeniu nadciśnienia w monoterapii lub w połączeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, szczególnie z tiazydowymi lekami moczopędnymi. Zaleca się podawanie leku raz na dobę, jednakże zalecana najwyższa dawka jednorazowa wynosi 25 mg, a zalecana najwyższa dawka dobowa wynosi 50 mg.

Dorośli:

Zalecana dawka początkowa wynosi 12,5 mg raz na dobę przez pierwsze dwa dni. Następnie zaleca się kontynuowanie leczenia dawką 25 mg raz na dobę. W razie potrzeby dawka może być stopniowo zwiększana w odstępach dwutygodniowych lub większych.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Zalecana dawka początkowa w nadciśnieniu wynosi 12,5 mg raz na dobę, co może być dawką wystarczającą do kontynuacji leczenia. Jednakże przy braku właściwej odpowiedzi

MINISTERSTWO ZDROWIA 1(14)    Departament Polityki Lekowej i Farmacji

00-952 Warszawa ul Miodowa 15

terapeutycznej przy tej dawce, dawka może być stopniowo zwiększana w odstępach dwutygodniowych lub większych.

Przewlekła stabilna dławica piersiowa

Dorośli;

Zalecana dawka początkowa wynosi 12,5 mg dwa razy na dobę przez pierwsze dwa dni. Następnie zaleca się kontynuowanie leczenia dawką 25 mg dwa razy na dobę. W razie potrzeby dawka może być stopniowo zwiększana w odstępach dwutygodniowych lub większych. Zalecana najwyższa dawka dobowa wynosi 100 mg na dobę w dwóch dawkach podzielonych.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Zalecana dawka początkowa wynosi 12,5 mg dwa razy. na dobę przez pierwsze dwa dni. Następnie zaleca się kontynuowanie leczenia dawką 25 mg dwa razy na dobę, co stanowi najwyższą zalecaną dawkę dobową.

Niewydolność serca

Leczenie umiarkowanej do ciężkiej stabilnej niewydolności serca jako leczenie wspomagające standardowe leczenie lekami moczopędnymi, inhibitorami ACE, preparatami naparstnicy i (lub) lekami rozszerzającymi naczynia. Pacjent powinien być w stabilnym stanie klinicznym (brak zmian w klasyfikacji NYHA, bez hospitalizacji z powodu niewydolności serca), a podstawowe leczenie musi być stałe przez co najmniej 4 tygodnie przed włączeniem leczenia karwedylolem. Ponadto pacjent powinien mieć zmniejszoną lewokomorową frakcję wyrzutową częstość pracy serca powinna być wyższa niż 50 uderzeń na minutę, a ciśnienie skurczowe krwi wyższe niż 85 mmHg (patrz punkt 4.3).

Dawka początkowa wynosi 3,125 mg dwa razy na dobę przez dwa tygodnie. Jeżeli dawka początkowa jest dobrze tolerowaną dawka może być stopniowo zwiększana w odstępach dwutygodniowych lub większych, najpierw do 6,25 mg dwa razy na dobę, potem do 12,5 mg dwa razy na dobę, na następnie do 25 mg dwa razy na dobę. Zaleca się, aby zwiększać dawkę do najwyższego poziomu tolerowanego przez pacjenta.

Najwyższa zalecana dawka wynosi 25 mg dwa razy na dobę u pacjentów o masie ciała mniejszej niż 85 kg, i 50 mg dwa razy na dobę u pacjentów ważących więcej niż 85 kg, pod warunkiem, że niewydolność serca nie jest ciężka. 7wiekszanie dawki do 50 mg dwa razy na dobę powinno być prowadzone ostrożnie, z dokładna obserwacją medyczna pacjenta.

Na początku leczenia lub podczas zwiększania dawki może dojść do przejściowego nasilenia objawów niewydolności serca, szczególnie u pacjentów z ciężką niewydolnością serca i (lub) przyjmujących duże dawki leków moczopędnych. Zwykle nie stanowi to podstawy do przerwania leczenia, ale nie należy zwiększać dawki. Po rozpoczęciu leczenia karwedylolem lub po zwiększeniu dawki pacjent powinien być obserwowany przez lekarza/lekarza kardiologa. Przed każdym zwiększeniem dawki należy przeprowadzić badanie pacjenta pod kątem możliwych objawów pogorszenia niewydolności serca lub nadmiernego rozszerzenia naczyń (np. czynność nerek, masa ciałą ciśnienie krwi, częstość i rytm pracy serca). Pogorszenie niewydolności serca lub zatrzymanie płynów w ustroju należy leczyć bez zwiększania dawki środka moczopędnego, a dawki karwedylolu nie należy zwiększać do czasu ustabilizowania stanu pacjenta. W przypadku wystąpienia bradykardii lub wydłużenia czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego, należy monitorować stężenie digoksyny we krwi. W niektórych przypadkach może być konieczne zmniejszenie dawki karwedylolu

2(M)    MINISTERSTWO ZDROWIA

departament Polityki Lekowej i Farmacji 00-052 Warszawa ■ >' Miooowa 15

lub czasowe przerwanie leczenia. Nawet w takich przypadkach często można z powodzeniem stopniowo zwiększać dawkę karwedylolu.

Jeżeli leczenie karwedylolem zostanie przerwane na dłużej niż dwa tygodnie, leczenie należy wznowić od dawki 3,125 mg dwa razy na dobę i zwiększać stopniowo dawkę zgodnie z powyższymi zaleceniami.

Niewydolność nerek.

Dawkowanie musi być ustalane indywidualnie dla każdego pacjenta, ale dane farmakokinetyczne nie wskazują, by dostosowanie dawkowania karwedylolu u pacjentów z niewydolnością nerek było konieczne.

Umiarkowana niewydolność wątroby.

Może być konieczne dostosowanie dawkowania.

Dzieci i młodzież (< 18 lat).

Brak jest wystarczających danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania karwedylolu.

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku mogą być bardziej podatni na działanie karwedylolu, i w związku z tym powinni być szczególnie starannie obserwowani.

Podobnie jak w przypadku innych beta-blokerów, a szczególnie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, odstawianie karwedylolu powinno być prowadzone stopniowo (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania.

Nie ma potrzeby przyjmowania tabletek karwedylolu razem z posiłkiem. Jednakże zaleca się, aby pacjenci z niewydolnością serca przyjmowali karwedylol razem z posiłkiem, aby umożliwić spowolnienie wchłaniania i zmniejszyć ryzyko niedociśnienia ortostatycznego.

4.3    Przeciwwskazania

Niewydolność serca należąca do klasy IV według klasyfikacji NYHA wymagająca dożylnego leczenia lekami inotropowymi.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc ze skurczem oskrzeli (patrz punkt 4.4).

Klinicznie istotna niewydolność wątroby.

Astma oskrzelowa.

Blok przedsionkowo-komorowy stopnia drugiego lub trzeciego.

Ciężka bradykardia (czynność serca <50/min).

Wstrząs kardiogenny.

Zespół chorego węzła zatokowego (w tym blok zatokowo-przedsionkowy).

Ciężkie niedociśnienie (skurczowe ciśnienie krwi poniżej 85 mmHg).

Nadwrażliwość na karwedylol lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Kwasica metaboliczna.

Dławica Prinzmetala.

Nieleczony guz chromochłonny nadnerczy.

Ciężkie zaburzenia obwodowego krążenia tętniczego.

Jednoczesne dożylne leczenie werapamilem lub diltiazemem (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

3(14)    MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament Polityki Lekowe] i Farmacji 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Ostrzeżenia, która należy uwzględnić szczególnie przy leczeniu pacjentów z niewydolnością serca.

Zasadniczo karwedylot powinien być podawany jako lek dodatkowy do leków moczopędnych, inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE), preparatów naparstnicy i (lub) leków rozszerzających naczynia. Leczenie karwedylolem można rozpocząć tylko wtedy, gdy pacjent jest leczony stałym konwencjonalnym leczeniem zasadniczym od co najmniej czterech tygodni. Pacjenci z niewyrównanymi zaburzeniami muszą zostać ustabilizowani. Pacjenci z ciężką niewydolnością serca, utratą elektrolitów i hipowolemią, w podeszłym wieku i pacjenci z niskim początkowym ciśnieniem krwi powinni być obserwowani przez około 2 godzin po podaniu pierwszej dawki lub po zwiększeniu dawki, z uwagi na możliwość wystąpienia niedociśnienia. Niedociśnienie spowodowane nadmiernym rozszerzeniem naczyń należy początkowo leczyć przez zmniejszenie dawki leku moczopędnego. Jeżeli objawy nie ustąpią, można zmniejszyć dawkę podawanego inhibitora ACE. Następnie można też zmniejszyć dawkę lub czasowo przerwać leczenie karwedylolem. Nie należy zwiększać dawki karwedylolu do czasu opanowania objawów pogorszenia niewydolności serca czy rozszerzenia naczyń.

Podczas leczenia karwedylolem pacjentów z niewydolnością serca i niskim ciśnieniem krwi (ciśnienie skurczowe < 100 mmHg), chorobą niedokrwienną serca i uogólnioną miażdżycą i (lub) z niewydolnością nerek, obserwowano przejściowe pogorszenie czynności nerek.

U pacjentów z niewydolnością serca i tymi czynnikami ryzyka należy dokładnie kontrolować czynność nerek podczas stopniowego zwiększania dawki karwedylolu. Jeżeli dojdzie do istotnego pogorszenia czynności nerek, należy zmniejszyć dawkę karwedylolu lub przerwać leczenie.

Podczas jednoczesnego leczenia karwedylolem i preparatem naparstnicy należy mieć na uwadze, że zarówno preparaty naparstnicy, jak i karwedylol wydłużają czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego (patrz punkt 4.5).

Inne ostrzeżenia dotyczące karwedylolu i ogólnie beta-blokerów.

Pacjenci z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc nie przyjmujący leków doustnych ani wziewnych nie powinni przyjmować karwedylolu, chyba że spodziewane korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem związanym ze stosowaniem. W przypadku stosowania karwedylolu u takich pacjentów, należy ich dokładnie obserwować na początku leczenia i podczas stopniowego dostosowywania dawki. Jeżeli podczas leczenia u pacjenta wystąpią oznaki skurczu oskrzeli, dawka karwedylolu musi zostać zmniejszona.

Karwedylol może maskować przedmiotowe i podmiotowe objawy ostrej hipoglikemii; u pacjentów z cukrzycą i niewydolnością serca podczas leczenia karwedylolem mogą niekiedy wystąpić trudności z utrzymywaniem odpowiedniego stężenia glukozy we krwi. Dlatego pacjenci z cukrzycą przyjmujący karwedylol wymagają dokładnej obserwacji z zastosowaniem regularnych pomiarów stężenia glukozy we krwi i w razie potrzeby, dostosowania dawki leków przeciwcukrzycowych (patrz punkt 4.5).

Karwedylol może maskować przedmiotowe i podmiotowe objawy nadczynności tarczycy.

Karwedylol może powodować bradykardię. Jeżeli dojdzie do zmniejszenia tętna poniżej 55/min i pojawią się objawy bradykardii, należy zmniejszyć dawkę karwedylolu.

MINISTERSTWO ZDROWIA 404)    Departament Polityki Lekowej i Farmami

00-952 Warszawa = (' Miodowa 15

Przy jednoczesnym stosowaniu karwedylolu z blokerami kanału wapniowego, takimi jak werapamil czy diltiazem, lub innymi lekami przeciwarytmicznymi, w szczególności amiodaronem, należy kontrolować ciśnienie krwi i zapis EKG pacjenta. Należy unikać jednoczesnego podawania dożylnego (patrz punkt 4.5).

Cymetydynę można stosować jednocześnie z karwedylolem tylko z zachowaniem ostrożności, bowiem może ona nasilić działanie karwedylolu (patrz punkt 4,5).

Należy uprzedzić pacjentów noszących soczewki kontaktowe o możliwości zmniejszenia wydzielania łez.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania karwedylolu u pacjentów z ciężkimi reakcjami nadwrażliwości w wywiadzie oraz przechodzących leczenie odczulające, bowiem beta-blokery mogą nasilić zarówno wrażliwość na alergeny, jak i ciężkość reakcji anafllaktycznej. Należy zachować ostrożność podczas przepisywania beta-blokerów pacjentom z łuszczycą, bowiem może dojść do zaostrzenia objawów skórnych.

Ponieważ karwedylol jest beta-blokerem rozszerzającym naczynia, zaostrzenie choroby naczyń obwodowych jest mniej prawdopodobne niż przy klasycznych beta-blokerach. Jednakże doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania karwedylolu w tej grupie pacjentów jest bardzo ograniczone. To samo dotyczy pacjentów z zespołem Raynauda, lecz tu może dojść do zaostrzenia objawów.

Pacjenci ze znanym słabym metabolizmem debryzochiny powinni być dokładnie obserwowani na początku leczenia (patrz punkt 5.2).

Z uwagi na ograniczone doświadczenie kliniczne karwedylol nie powinien być podawany pacjentom z niestabilnym lub wtórnym nadciśnieniem tętniczym, niedociśnieniem ortostatycznym, ostrą zapalną chorobą serca, hemodynamicznie istotnym zwężeniem zastawki serca lub ujścia aorty/pnia płucnego, schyłkowym stadium choroby tętnic obwodowych oraz pacjentom leczonym jednocześnie agonistą receptora ot] lub cc2.

Z uwagi na ujemne działanie dromotropowe karwedylol należy stosować z ostrożnością u pacjentów z blokiem serca pierwszego stopnia.

Beta-blokery zmniejszają ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca podczas znieczulenia, jednakże równocześnie mogą zwiększyć ryzyko niedociśnienia. W związku z tym należy zachować ostrożność podczas stosowania pewnych leków znieczulających. Niedawne badania sugerują jednak korzystne działanie beta-blokerów na spadek okołooperacyjnej śmiertelności z przyczyn sercowych i liczby powikłań sercowo-naczyniowych.

Podobnie jak w przypadku innych beta-blokerów, leczenie karwedylolem nie powinno być nagle przerywane. Odnosi się to szczególnie do pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Leczenie karwedylolem powinno być odstawiane stopniowo w ciągu dwóch tygodni, np. przez zmniejszanie dawki o połowę co trzy dni. W razie potrzeby, w tym samym czasie należy rozpocząć leczenie zastępcze, aby zapobiec zaostrzeniu dławicy piersiowej.

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjenci z rzadkimi zaburzeniami dziedzicznymi, takimi jak nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy typu Lapp lub zespół złego wchłaniania glukozy i galaktozy nie powinni zażywać tego leku.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

uu-952 Warszawa r,t Miodowa 15

Lekiprzeciwarytmiczne. Obserwowano pojedyncze przypadki zaburzenia przewodnictwa, rzadko z zaburzeniami hemodynamicznymi, u pacjentów przyjmujących karwedylol i (doustnie) diltiazem, werapamil i (lub) amiodaron. Podobnie jak w przypadku innych beta-blokerów, przy jednoczesnym stosowaniu karwedylolu z blokerami kanału wapniowego, jak werapamil czy diltiazem, należy dokładnie monitorować ciśnienie krwi i EKG pacjenta z uwagi na zwiększone ryzyko zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego lub niewydolności serca (działanie synergistyczne). Należy również wdrożyć dokładną obserwację podczas jednoczesnego stosowania karwedylolu i któregokolwiek z leków przeciwarytmicznych klasy I lub amiodaronu (doustnie). Zgłaszano występowanie bradykardii, zatrzymanie akcji serca i migotanie komór bezpośrednio po rozpoczęciu leczenia beta-blokerem pacjentów przyjmujących amiodaron. Istnieje ryzyko wystąpienia niewydolności serca w przypadku jednoczesnego dożylnego podawania leków przeciwarytmicznych klasy la lub Ic.

Jednoczesne podawanie rezerpiny, guanetydyny, metylodopy, guanfacyny i inhibitorów monoaminooksydazy (z wyjątkiem inhibitorów MAO-B) może prowadzić do dodatkowego zmniejszenia częstości akcji serca. Zaleca się monitorowanie parametrów czynności życiowych.

Pochodne dihydropirydyny. Jednoczesne podawanie pochodnych dihydropirydyny i karwedylolu powinno być prowadzone pod ścisłą obserwacją w związku ze zgłaszanymi przypadkami niewydolności serca i ciężkiego niedociśnienia.

Azotany. Nasilenie działania hipotensyjnego.

Glikozydy nasercowe. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym przyjmujących jednocześnie karwedylol i digoksynę zaobserwowano wzrost stężenia digoksyny w stanie równowagi o około 16% a digitoksyny o około 13%. Zaleca się monitorowanie stężenia digoksyny w osoczu podczas rozpoczynania i przerywania leczenia oraz podczas dostosowywania dawki karwedylolu.

Inne lekiprzeciwnadciśnieniowe. Karwedylol może nasilić działanie innych jednocześnie stosowanych leków przeciwnadciśnieniowych (np. antagoniści receptora a\) i leków o ubocznym działaniu obniżającym ciśnienie, jak barbiturany, pochodne fenotiazyny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki rozszerzające naczynia, oraz alkoholu.

Cyklosporyna. Jednoczesne podawanie karwedylolu zwiększa stężenie cyklosporyny w osoczu; zaleca się dokładne kontrolowanie stężenia cyklosporyny.

Leki przeciwcukrzycowe włącznie z insuliną. Hipoglikemiczne działanie insuliny i doustnych leków przeciwcukrzycowych może być nasilone. Objawy hipoglikemii mogą być maskowane. Zaleca się dokładne kontrolowanie stężenia glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą.

Klonidyna. W przypadku zakończenia leczenia karwedylolem i klonidyną karwedylol należy odstawić na kilka dni przed stopniowym zmniejszaniem dawki klonidyny.

Wziewne środki znieczulające. Należy zwrócić uwagę na możliwe synergistyczne działanie inotropowe ujemne i hipotensyjne karwedylolu i leków znieczulających podczas znieczulenia.

MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament Polityki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa ■.ii. Miodowa 15

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), estrogeny i kortykosteroidy. Przeciwnadciśnieniowe działanie karwedylolu jest osłabione przez zatrzymanie wody i sodu w ustroju.

Leki indukujące lub hamujące enzymy cytochromu P450. Pacjenci przyjmujący leki indukujące (np. ryfampicyna i barbiturany) lub hamujące (np. cymetydyna, ketokonazol, fluoksetyna, haloperydol, werapamil, erytromycyna) enzymy cytochromu P450 wymagają dokładnego kontrolowania podczas jednoczesnego leczenia karwedylolem, bowiem stężenie karwedylolu może być odpowiednio zmniejszone przez leki indukujące i zwiększone przez leki hamujące te enzymy.

Sympatykomimetyki o działaniu alfa-sympatykomimetycznym i beta-sympatykomimetycznym. Ryzyko nadciśnienia tętniczego i nadmiernej bradykardii.

Ergotamina. Nasilenie działania zwężającego naczynia.

Leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Nasilenie blokady nerwowo-mięśniowej.

4.6    Ciąża i laktacja

Nie zaleca się stosowania karwedylolu podczas ciąży lub laktacji.

Karwedylol nie wykazał żadnego działania teratogennego w badaniach rozrodczości u zwierząt, lecz brak jest wystarczających dowodów klinicznych bezpieczeństwa jego stosowania u kobiet w ciąży (patrz punkt 5.3).

Beta-blokery zmniejszają per fuzję łożyskową, co może doprowadzić do obumarcia płodu w macicy oraz niewczesnych i przedwczesnych porodów. Ponadto mogą wystąpić działania niepożądane (zwłaszcza hipoglikemia, bradykardia, upośledzenie czynności oddechowej Í hipotermia) u płodu lub noworodka. Istnieje podwyższone ryzyko powikłań sercowych i płucnych noworodka w okresie poporodowym. Karwedylol nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży, chyba że oczekiwane korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu/noworodka. Leczenie powinno być przerwane na 2-3 dni przed oczekiwanym terminem porodu. Jeżeli nie jest to możliwe, noworodek musi być monitorowany przez pierwsze 2-3 dni życia.

Karwedylol ma właściwości lipofilne, a zgodnie z wynikami badań na karmiących samicach zwierząt karwedylol i jego metabolity przenikają do mleka. Dlatego matki przyjmujące karwedylol nie powinny karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

U niektórych pacjentów może dojść do zmniejszenia czujności, zwłaszcza na początku leczenia lub podczas dostosowywania dawki. Nie stwierdzono, aby w warunkach dobrej kontroli leczenia karwedylol powodował zmniejszenie zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane występują przeważnie na początku leczenia.

MINISTERSTWO ZDROWIA 7(14)    Departament Polityki Lekowej i Farmacji

00-952 Warszawa ul Miodowa ^ Fi

Częstość występowania działań niepożądanych nie zależy od dawki, z wyjątkiem zawrotów głowy, zaburzeń widzenia, bradykardii i pogorszenia niewydolności serca. Obserwowany w badaniach klinicznych profil działań niepożądanych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i dławicą piersi ową jest podobny do obserwowanego u pacjentów z niewydolnością serca. Jednakże częstość występowania zdarzeń niepożądanych u pacjentów z nadciśnieniem i dławicą piersi ową jest mniejsza.

Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/ 10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych)

Bardzo często

Często

Rzadko

Bardzo rzadko

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Łagodna

małopłytkowość2

Leukopenia

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hiperglikemia

(u pacjentów z

cukrzycą)4

Hiperwolemia

Zatrzymanie

płynów

Hipercho-

lesterolemia

Obrzęk

obwodowy1

Zaburzenia

psychiczne

Zaburzenia snu Depresja

Zaburzenia

układu

nerwowego

Zawroty głowy2 Ból głowy

Omdlenie

Parestezja

Zaburzenia

oka

Zmniejszone wytwarzanie łez

Zaburzenia widzeniaPodrażnienie oka

Zaburzenia

serca

Obrzęk stóp Bradykardia

Osłabienie kurczliwości serca (w okresie dostosowywania dawki) Pogorszenie niewydolności serca

Blok

przedsionkowo-komorowy Dławica piersiowa

Zaburzenia

naczyń

Niedociśnienie

ortostatyczne

Niewydolność

krążenia

obwodowego

Zaostrzenie objawów u pacjentów cierpiących na chromanie przestankowe lub zespół Raynauda

Zaburzenia

oddechowe,

klatki

Duszność astmatyczna (u podatnych

Niedrożność nosa

8(14)    MINISTERSTWO ZDROWIA

Departamenl fJolilykl Lekowej i Farmacj; 00-952 Warszawa ul. MIoctowH 15

piersiowej i śródpiersia

pacjentów)

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności1 BiegunkaBóle brzucha

ZaparcieJ

Wymioty1

Suchość błony śluzowej jamy ustnej

Zaburzenia wątroby i dróg

żółciowych

Podwyższone stężenie transaminaz w surowicy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Różnego typu reakcje skórne, np. osutka alergiczna, pokrzywka, świąd, reakcje podobne do liszaja płaskiego, łuszczyca lub zaostrzenie się istniejących zmian łuszczycowych

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Bóle kończyn

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Pogorszenie czynności nerek Upośledzenie czynności nerek Ostra

niewydolność nerek (głównie u pacjentów z uogólnioną miażdżycą i (lub) zaburzeniami czynności nerek)

Trudności w oddawaniu moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Obrzęk

narządów

płciowych

Impotencja

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Obrzęk

Zmęczenie

MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament Polityki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa iiL Miodowa 15

1    W badaniach klinicznych u pacjentów z niewydolnością serca częstotliwość występowania tego działania niepożądanego wynosiła „bardzo często”.

2    W badaniach klinicznych u pacjentów z niewydolnością serca częstotliwość występowania tego działania niepożądanego wynosiła „często”.

3    W badaniach klinicznych u pacjentów z niewydolnością serca częstotliwość występowania tego działania niepożądanego wynosiła „niezbyt często”.

4    W szczególności, nieselektywne beta-blokery mogą spowodować ujawnienie utajonej cukrzycy, zaostrzenie objawów jawnej cukrzycy i zakłócenie kontroli stężenia glukozy we krwi. Także podczas leczenia karwedylolem mogą wystąpić, choć niezbyt często, łagodne zaburzenia równowagi stężenia glukozy (patrz też punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Objawy. Przedawkowanie może spowodować ciężkie niedociśnienie, bradykardię, niewydolność serca, wstrząs kardiogenny i zatrzymanie akcji serca. Mogą również wystąpić trudności w oddychaniu, skurcz oskrzeli, wymioty, obniżenie poziomu świadomości i drgawki.

Leczenie. Oprócz standardowego postępowania należy monitorować parametry czynności życiowych i w razie potrzeby wyrównać zaburzenia czynności w oddziale intensywnej opieki medycznej. Można zastosować następujące leczenie wspomagające:

Atropina: 0,5-2 mg dożylnie (w celu leczenia ciężkiej bradykardii).

Glukagon: początkowo 1 - 10 mg dożylnie, a następnie, w razie potrzeby, w powolnym wlewie dożylnym z szybkością 2-5 mg/godz. (w celu podtrzymania czynności układu sercowo-naczyniowego).

Leki sympatykomimetyczne w zależności od ich skuteczności i masy ciała pacjenta: dobutamina, izoprenalina lub adrenalina.

Jeżeli głównym objawem przedawkowania jest rozszerzenie naczyń obwodowych, pacjentowi należy podać noradrenalinę lub etylefrynę. Należy w sposób ciągły monitorować krążenie pacjenta.

W przypadku bradykardii opornej na leczenie farmakologiczne należy zastosować stymulator serca. W celu leczenia skurczu oskrzeli należy podawać pacjentowi beta-sympatykomimetyki (wziewne lub dożylne, jeżeli wziewne nie dadzą oczekiwanego efektu) lub dożylnie teofilinę. W przypadku drgawek można zastosować diazepam w powolnym wstrzyknięciu dożylnym.

Karwedylol wiąże się w wysokim stopniu z białkami osocza, więc nie można go usunąć z organizmu na drodze dializy.

Ważne/ W przypadkach ciężkiego przedawkowania, gdy pacjent jest w stanie wstrząsu, leczenie podtrzymujące należy prowadzić przez wystarczająco długi czas, gdyż eliminacja i redystrybucja karwedylolu mogą być wolniejsze niż zwykle. Okres leczenia odtruwającego zależy od nasilenia przedawkowania; leczenie podtrzymujące musi być prowadzone do czasu ustabilizowania się stanu pacjenta.

5    Właściwości farmakologiczne

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

MINISTERSTWO zdrowia

,nn41    Departament Polityki Lekowej i Farmaci;

' J    00-952 Warszawa

u! Miodowa 15

Grupa farmakoterapeutyczna: leki blokujące receptory beta- i alfai -adrenergiczne Kod ATC: C07AG02

Karwedylol jest nieselektywnym lekiem beta-adrenolitycznym o działaniu rozszerzającym naczynia, który zmniejsza obwodowy opór naczyniowy przez selektywną blokadę receptorów alfal-adrenergicznych i hamowanie układu renina-angiotensyna przez nieselektywną blokadę receptorów beta-adrenergicznych. Lek powoduje zmniejszenie aktywności reninowej osocza i, rzadko, zatrzymanie płynów.

Karwedylol nie ma wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej (ISA - ang. Intrinsic Sympathomimetic Activity). Podobnie jak propranolol, ma działanie stabilizujące błony.

Karwedylol jest mieszaniną racemiczną dwóch stereoizomerów. W badaniach na zwierzętach oba enancjomery wykazywały działanie blokujące receptory alfa. Nieselektywne działanie blokujące receptory beta] - i beta2-adrenergiczne przypisywane jest głównie enancjomerowi S(-).

Przeciwutleniające działanie karwedylolu i jego metabolitów zostało wykazane w badaniach in vitro i in vivo na modelach zwierzęcych oraz in vitro na wielu typach komórek ludzkich.

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym obniżenie ciśnienia tętniczego krwi nie jest związane z jednoczesnym zwiększeniem oporu obwodowego, co jest obserwowane w przypadku leków

0    wyłącznym działaniu beta-adrenolitycznym. Częstość akcji serca jest nieznacznie zmniejszona, a pojemność wyrzutowa nie ulega zmianie. Przepływ krwi przez nerki

1    czynność nerek nie zmieniają się, podobnie jak obwodowy przepływ krwi, dzięki czemu rzadko dochodzi do ziębnięcia kończyn, co często jest obserwowane w przypadku innych beta-blokerów. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym karwedylol zwiększa stężenie noradrenaliny w osoczu.

Zaobserwowano, że w warunkach długotrwałego leczenia pacjentów z dławicą karwedylol wykazuje działanie przeciwniedokrwienne i łagodzące ból. Badania hemodynamiczne wykazały, że karwedylol zmniejsza obciążenie wstępne i następcze komór serca. U pacjentów z zaburzeniami czynności lewej komory lub zastoinową niewydolnością serca karwedylol korzystnie wpływa na parametry hemodynamiczne oraz frakcję wyrzutową i wymiary lewej komory.

Karwedylol nie wpływa negatywnie na profil lipidowy czy zawartość elektrolitów w surowicy. Stosunek lipoprotein o dużej gęstości (HDL) do lipoprotein o małej gęstości (LDL) pozostaje w normie.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Opis ogólny. Całkowita biodostępność karwedylolu po podaniu doustnym wynosi około 25%. Maksymalne stężenie w osoczu jest osiągane w ciągu około 1 godziny po podaniu. Występuje liniowa zależność pomiędzy dawką a stężeniem leku w osoczu. U pacjentów z powolną hydroksylacją debryzochiny stężenie karwedylolu w osoczu przekracza 2-3-krotnie stężenie obserwowane u pacjentów o szybkim metabolizmie debryzochiny. Pokarm nie zmienia biodostępności leku, ale powoduje wydłużenie czasu potrzebnego do uzyskania maksymalnego stężenia w osoczu. Karwedylol jest związkiem o silnych właściwościach lipofilnych. Około 98-99% karwedylolu wiąże się z białkami osocza. Objętość dystrybucji leku wynosi około 2 I/kg. Efekt pierwszego przejścia po podaniu doustnym wynosi około 60-

ÌVHN1STLRSTWO ZDROWIA

Departament Polityki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa iii Miodowa 15

/

Średni okres półtrwania karwedylolu w fazie eliminacji waha się od 6 do 10 godzin. Klirens osoczowy wynosi około 590 ml/min, Karwedylol eliminowany jest głównie z żółcią, a główną drogą wydalania jest wydalanie z kałem. Mniejsza ilość jest wydalana przez nerki w postaci metabolitów.

Stwierdzono, że karwedylol jest w znacznym stopniu metabolizowany do różnych metabolitów, które są eliminowane głównie z żółcią. Karwedylol jest metabolizowany w wątrobie głównie przez oksydację pierścienia aromatycznego i sprzęganie z kwasem glukuronowym. Demetylacja i hydroksylacja pierścienia fenolowego daje trzy czynne metabolity o właściwościach beta-adrenolitycznych. Te trzy czynne metabolity mają słabe działanie rozszerzające naczynia w porównaniu z karwedylolem. Badania przedkliniczne wskazują że metabolit 4’-hydroksyfenolowy blokuje receptory beta około 13 razy silniej niż karwedylol. Jednakże stężenie tego metabolitu w organizmie człowieka jest około 10 razy mniejsze niż karwedylolu. Dwa hydroksykarbazolowe metabolity karwedylolu mają bardzo silne właściwości przeciwutleniające, 30-80 razy silniejsze w porównaniu do karwedylolu.

Właściwości u pacjenta. Farmakokinetyka karwedylolu jest zależna od wieku; stężenie karwedylolu w osoczu pacjentów w podeszłym wieku jest o około 50% wyższe w porównaniu do osób młodszych. W badaniu przeprowadzonym u pacjentów z marskością wątroby biodostępność karwedylolu była cztery razy większa, maksymalne stężenie w osoczu pięć razy większe, a objętość dystrybucji trzy razy większa, niż u osób zdrowych.

U niektórych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i niewydolnością nerek umiarkowaną (klirens kreatyniny 20-30 ml/min) oraz ciężką (klirens kreatyniny < 20 ml/min) obserwowano zwiększenie stężenia karwedylolu w osoczu o około 40-55% w porównaniu do pacjentów z prawidłową czynnością nerek. Jednakże obserwowano dużą zmienność wyników.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania prowadzone na szczurach i myszach nie wykazały rakotwórczego działania karwedylolu podawanego w dawkach 75 mg/kg i 200 mg/kg (38-100 razy przekraczających najwyższą dawkę dobową u ludzi).

Karwedylol nie wykazywał działania mutagennego w badaniach in vitro i in vivo prowadzonych na ssakach i innych zwierzętach.

Podczas podawania dużych dawek karwedylolu ciężarnym samicom szczura (> 200 mg/kg, tzn. 100 lub więcej razy przekraczających najwyższą dawkę dobową zalecaną u ludzi) obserwowano niepożądane działania na ciążę i płodność. Wzrost i rozwój płodu były opóźnione przy dawkach > 60 mg/kg (30 lub więcej razy przekraczających najwyższą dawkę dobową zalecaną u ludzi). Zaobserwowano też działanie toksyczne na zarodek (zwiększona śmiertelność po implantacji zarodka), lecz nie występowały deformacje płodów szczurów i królików, przy dawkach 200 mg/kg i 75 mg/kg (38-100 razy przekraczających najwyższą dawkę dobową zalecaną u ludzi).

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament Polityki lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa ul Miodowa is


Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza jednowodna Krospowidon

Powidon K-30

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka:

Hypromeloza 3cP Hypromeloza 6cP Hypromeloza 50cP Tytanu dwutlenek (E 171)

Trietylu cytrynian Makrogol 8000 Polidekstroza

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres trwałości

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 30 i 100 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Orion Corporation Orionintie 1 02200 Espoo Finlandia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

6,25 mg:    12872

12,5 mg:    12873

25 mg:    12874    MINISTERSTWO    ZDROWIA

Departament Polityki Lekowej i Farmacji 13(14)    00-952 Warszawa

u1. Miodowa 15

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

04.05.2007 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2009 -07- 0 1

MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament PulilyW Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

14(14)

Hypoten