+ iMeds.pl

Iasoflu 2 GBq/mlUlotka Iasoflu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

IASOflu’ 2 GBq/ml, roztwór do wstrzykiwali

fluorek sodu (ISF)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed otrzymaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza kierującego lub nadzorującego badanie lekarza specjalisty w zakresie medycyny nuklearnej w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakickolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi kierującemu lub lekarzowi specjaliście w zakresie medycyny nuklearnej, który nadzorował badanie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest IASOflu i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed podaniem IASOflu

3.    Jak IASOflu będzie stosowany

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Inne informacje

1. CO TO JEST IASOflu I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ten lek jest produktem radio farmaceutycznym przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki.

IASOflu jest stosowany do celów diagnostycznych w badaniach metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) i jest podawany przed badaniem.

Substancja promieniotwórcza w IASOflu* (w celu uwidocznienia metabolizmu kostnego) jest wykrywana przez PET i jest pokazywana w postaci obrazu.

Pozytonowa tomografia emisyjna jest techniką obrazowania stosowaną w medycynie nuklearnej, w której uzyskuje się obrazy przekroju poprzecznego żywych organizmów. Stosowana jest przy tym bardzo mała ilość produktu rądiofarmaceutycznego w celu uzyskania ilościowych i precyzyjnych obrazów specyficznych procesów metabolicznych w organizmie. Badanie to ma na celu pomóc w podjęciu decyzji na temat sposobu leczenia stwierdzonej lub podejrzewanej choroby.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PODANIEM IASOflu Kiedy nie wolno nigdy stosować IASOflu

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na fluorek sodu (ISF) lub którykolwiek z pozostałych składników IASOflu* lub którykolwiek komponent znakowanego produktu

rad iofarmaceuty czn ego.

•    jeśli pacjentka jest w ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując IASOflu

•    Przed i po badaniu zalecane jest picie dużej ilości płynów oraz częste opróżnianie pęcherza, tak aby narażenie pęcherza na promieniowanie było zmniejszone oraz w celu uzyskania obrazu o najlepszej jakości.

•    W przypadku kontaktu z małymi dziećmi: zalecane jest unikanie bliskich kontaktów pacjenta z małymi dziećmi w ciągu pierwszych 12 godzin po wstrzyknięciu.

W następujących przypadkach należy poinformować specjalistę w zakresie medycyny nuklearnej:

•    jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży

•    jeśli pacjentka karmi piersią

•    jeśli pacjent jest w wieku poniżej 18 lat Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub lekarzowi specjaliście z zakresu medycyny nuklearnej, który będzie nadzorował badanie, o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed podaniem IASOflu należy poinformować lekarza specjalistę z zakresu medycyny nuklearnej, jeśli istnieje możliwość, że pacjentka jest w ciąży, nie wystąpiła miesiączka lub jeśli pacjentka karmi piersią.

W przypadku wątpliwości ważne jest skonsultowanie się z lekarzem lub lekarzem specjalistą w zakresie medycyny nuklearnej, który będzie nadzorował badanie.

Jeśli pacjentka karmi piersią, należy ściągnąć mleko przed wstrzyknięciem i przechować do późniejszego użycia. Należy przerwać karmienie piersią na co najmniej 12 godzin. Uzyskany w tym czasie pokarm należy zniszczyć.

Ponowne rozpoczęcie karmienia piersią powinno być uzgodnione ze specjalistą z zakresu medycyny nuklearnej, który będzie wykonywać badanie.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub lekarza specjalisty w zakresie medycyny nuklearnej, który będzie nadzorował badanie.

Przed podaniem IASOflu należy:

•    pić duże ilości wody, aby być dobrze nawodnionym przed rozpoczęciem badania w celu jak najczęstszego oddawania moczu podczas pierwszych godzin po badaniu.

Po podaniu IASOflu* należy:

•    unikać bliskiego kontaktu z dziećmi przez 12 godzin po wstrzyknięciu

•    oddawać często mocz w celu wyeliminowania produktu z organizmu

Istnieją surowe przepisy dotyczące stosowania, postępowania i usuwania produktów radiofarmaceutycznych. IASOflu będzie stosowany tylko w szpitalu. Produkt ten będzie stosowany i podawany pacjentowi tylko przez osoby wyszkolone i wykwalifikowane do jego bezpiecznego stosowania. Osoby takie zachowają szczególną ostrożność w celu bezpiecznego używania tego produktu i będą informować pacjenta o swoich działaniach.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Mało prawdopodobne jest, że IASOflu wpłynie na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach IASOflu

Ten lek zawiera sód.

3. JAK IASOflu BĘDZIE STOSOWANY?

Lekarz specjalista w zakresie medycyny nuklearnej, nadzorujący badanie, podejmie decyzję odnośnie ilości IASOflu do zastosowania w indywidualnym przypadku. Będzie to najmniejsza ilość konieczna do uzyskania pożądanej informacji.

Ilość do podania, zazwyczaj zalecana dla osoby dorosłej wynosi od 2 do 5 MBq/kg masy ciała. Stosowanie u dzieci

W przypadku dzieci i młodzieży ilość do podania będzie dostosowana do masy ciała.

Podawanie IASOflu i przeprowadzanie badania

IASOflu jest podawany w pojedynczym wstrzyknięciu dożylnym.

Czas trwania badania

Lekarz specjalista w zakresie medycyny nuklearnej, nadzorujący badanie, poinformuje pacjenta o zwykłym czasie trwania badania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki IASOflu

Przedawkowanie jest prawic niemożliwe, ponieważ pacjent otrzyma pojedynczą dawkę IASOflu pod dokładną kontrolą lekarza specjalisty' nadzorującego badanie. Jednak w przypadku przedawkowania pacjent otrzyma odpowiednie leczenie. Należy jak najbardziej zwiększyć eliminację składników radioaktywnych. Konieczne jest picie jak największej ilości płynów i częste opróżnianie pęcherza. Może być konieczne zażycie leków moczopędnych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem IASOflu należy' zwrócić się do lekarza lub lekarza specjalisty w zakresie medycyny nuklearnej, który nadzoruje badanie.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, IASOflu może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Dotychczas nie obserwowano poważnych działań niepożądanych.

Ten podany produkt radiofarmaceutyczny dostarczy małe ilości promieniowania jonizującego o bardzo niskim stopniu ryzyka wystąpienia raka lub nieprawidłowości dziedzicznych.

Lekarz prowadzący uznał, że korzyść kliniczna wynikająca z badania z zastosowaniem produktu radiofarmaceutyczncgo przewyższa ryzyko związane z promieniowaniem.

W przypadku zaobserwowania jakiegokolwiek objawu niepożądanego należy powiedzieć o tym lekarzowi lub lekarzowi specjaliście w zakresie medycyny nuklearnej, który nadzoruje badanie.

5. INNE INFORMACJE Co zawiera IASOflu

Substancją czynną leku jest fluorek sodu (ISF).

Ponadto lek zawiera wodę do wstrzykiwali, chlorek sodu i diwodorofosforan potasu.

Podmiot odpowiedzialny IASON GmbH

Fcldkirchncrstrasse 4, A-8054 Graz Austria

Wytwórca

ARGOS Zyklotron Betriebs GmbH

St. Vciterstr. 47, A-9020 Klagenfurt Austria

ARGOS Zyklotron Betriebs GmbH

Seilerstätte 4, A-4010 Linz Austria

Advanced Accelerator Applications

Technopole de l’Aube, 14 Rue Gustave Eiffel, 10430 Rosières près Troyes Francja

Advanced Accelerator Applications

ViaRibes, 5, 10010 Colleretto Giacosa (TO) Włochy

Ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Francja    IASOflu* 2,0 GBq/mL, solution injectable

Data zatwierdzenia ulotki: (MM/RRRR) ( /    * (

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia: Charakterystyka Produktu Leczniczego IASOflu jest dostarczona jako odrębny dokument w opakowaniu produktu w celu zapewnienia pracownikom służby zdrowia innych dodatkowych informacji naukowych i praktycznych o podawaniu i stosowaniu tego produktu radiofarmaceutycznego.

Należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego (Charakterystyka powinna być dołączona do opakowania).

4

IASOflu

Charakterystyka Iasoflu

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

IASOflu, 2,0 GBq/ml, roztwór do wstrzykiwali

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml zawiera 2,0 GBq fluorku sodu (iSF) w dniu i godzinie produkcji.

Całkowita aktywność preparatu w fiolce wynosi w tym momencie od 0,37 GBq do 22,0 GBq.

Fluor-18 ma okres połowicznego rozpadu 109,8 minuty i emituje promieniowanie pozytonowe o maksymalnej energii 0,633 MeV. Następnie, w wyniku anihilacji, powstaje promieniowanie gamma o energii 0,511 MeV.

Każdy ml zawiera 3,57 mg jonów sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwali.

Bezbarwny roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Fluorek sodu (l8F) jest używany w badaniach z zastosowaniem techniki pozytonowej tomografii emisyjnej (mg. posilron emissioit lomography, PET).

Produkt IASOflu“ jest wskazany do obrazowania funkcjonalnego w chorobach, w których diagnostycznym punktem uchwytu jest nieprawidłowo zmieniona aktywność kościotwórcza.

Szczególnie udokumentowane są następujące wskazania do badań PET z fluorkiem sodu (ISF)

Wykrywanie i lokalizacja przerzutów do kości w przypadku stwierdzonego raka u osób dorosłych. Pomocniczo w ocenie bólu pleców o niejednoznacznym pochodzeniu, gdy konwencjonalne metody obrazowania nie są rozstrzygające.

U dzieci: pomocniczo w wykrywaniu obecności zmian kostnych związanych z podejrzewanym maltretowaniem dziecka.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawka radioaktywności zwykle zalecana u dorosłych to 2-5 MBq/kg masy ciała w zależności od stosowanego aparatu PET(/TK) i trybu rejestracji, podana w bezpośrednim wstrzyknięciu dożylnym.

Dzieci i młodzież

Dostępne są tylko nieliczne dane kliniczne dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności diagnostycznej preparatu u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Zastosowanie u dzieci i młodzieży należy dokładnie rozważyć w oparciu o potrzeby kliniczne i oceniając stosunek korzyści/ryzyka w tej grupie pacjentów. Dawki aktywności do podania dzieciom i młodzieży można obliczyć zgodnie z zaleceniami pediatrycznej grupy zadaniowej EANM:

Zalecany jest trójwymiarowy tryb rejestracji

Podana aktywność [MBq] = 14 x mnożnik (w tabeli poniżej), aktywność minimalna = 14 MBq

w przypadku dostępności tylko 2-wymiarowego trybu rejestracji, wzór będzie wyglądać:

Podana aktywność [MBq] = 25,9 x mnożnik (w tabeli poniżej), aktywność minimalna = 26 MBq

3 kg=l

22 kg=5,29

42 kg=9,14

4 kg= 1,14

24 kg=5,71

44 kg=9,57

6kg=l,71

26 kg=6,14

46 kg= 10.0

8 kg=2,14

28 kg=6,43

48 kg= 10,29

10 kg=2,71

30 kg=6,86

50 kg= 10,71

12 kg=3,14

32 kg=7,29

52-

54 kg= 11,29

14 kg=3,57

34 kg=7,72

56-58 k«=12,0

16 kg=4,00

36 kg=8,00

60-

62 kg= 12,71

18 kg=4,43

38 kg=8,43

64-

66 kg= 13,43

20 kg=4,86

40 kg=8,86

68 kg= 14,0

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie przeprowadzono obszernych badań produktu określających optymalny zakres i dostosowanie dawek z udziałem normalnych i specjalnych grup pacjentów. Nie opisano farmakokinetyki fluorku sodu (lsF) u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Sposób podawania

Przygotowanie pacjenta, patrz punkt 4.4.

Aktywność fluorku sodu (ISF) musi być zmierzona miernikiem aktywności bezpośrednio przed wstrzyknięciem.

Wstrzyknięcie należy wykonać do naczynia żylnego, aby uniknąć napromienienia wskutek możliwego miejscowego wynaczynienia oraz artefaktów obrazowania.

Rejestracja obrazu

Skany emisyjne rozpoczyna się zazwyczaj 60 minut po wstrzyknięciu fluorku sodu (1SF). Pod warunkiem, że pozostała aktywność jest wystarczająca do odpowiedniej statystyki rachunkowej, badanie PET z fluorkiem sodu (ISF) można również wykonać do dwóch lub trzech godzin po podaniu, w ten sposób zmniejszając aktywność tla. Oddanie moczu bezpośrednio przed obrazowaniem jest zalecane w celu zmniejszenia aktywności w miednicy.

W razie potrzeby możliwe jest powtórzenie w ciągu krótkiego czasu badań PET z fluorkiem sodu (l8F).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, na którąkolwiek substancję pomocniczą lub którykolwiek składnik znakowanego produktu radiofarmaceutycznego.

Ciąża

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ciąża, patrz punkt 4.6.

Indywidualne uzasadnienie stosunku korzyści/ryy.yka

W przypadku każdego pacjenta ekspozycja na promieniowanie musi być uzasadniona prawdopodobnymi korzyściami. Podana dawka aktywności powinna w każdym przypadku być jak najmniejsza w celu uzyskania zamierzonej informacji diagnostycznej.

U chorych z zaburzeniami czynności nerek wymagane jest staranne rozważenie wskazania do przeprowadzenia badania, ponieważ u pacjentów tych możliwa jest zwiększona ekspozycja na promieniowanie.

Dzieci i młodzież

Dzieci i młodzież, patrz punkt 4.2.

Wymagane jest staranne rozważenie wskazania do przeprowadzenia badania, ponieważ dawka skuteczna na MBq jest większa u dzieci niż u osób dorosłych (patrz punkt I I. "Dozymetria")

Przygotowanie pacjenta

Pacjent powinien być dobrze nawodniony przed rozpoczęciem badania i nakłaniany do możliwie najczęstszego oddawania moczu w czasie pierwszych godzin po badaniu w celu zmniejszenia napromieniowania.

Interpretacja obrazów' PET z fluorkiem sodu (llSF)

Fluorek sodu (ISF) ma większą czułość przy wykrywaniu zmian kostnych niż inne znaczniki „osteotropowe” (fosforan znakowany ""’Tc i pochodne kwasu fosfonowego). Ponieważ fluorek sodu (ISF) nie pokazuje bezpośrednio wtórnych procesów nowotworowych, lecz skutki raka (aktywność kościotwórczą po zmianach kostnych), fluorek sodu (KSF) jest mniej skuteczny w wykrywaniu wczesnych etapów przerzutów kostnych, takich jak przerzuty do szpiku kostnego bez istotnego uszkodzenia kości.

Fuzja sprzętowa funkcjonalnych obrazów PET z fluorkiem sodu (18F) z obrazami morfologicznymi, np. PET-TK może prowadzić do zwiększonej czułości i swoistości w diagnostyce kości.

Ponieważ nie ma istotnej różnicy wychwytu przez zmiany złośliwe lub niezłośliwe, dla zróżnicowania między przerzutami do kości a niezłośliwymi zmianami kostnymi korzystna jest analiza fuzji obrazów PET i TK, lepiej jeśli uzyskanych w hybrydowym obrazowaniu PET/TK lub - w razie niedostępności -w dodatkowych procedurach diagnostycznych (MR, TK).

Ostrzeżenia ogólne

Zaleca się, aby pacjenci unikali bliskich kontaktów z małymi dziećmi w ciągu pierwszych 12 godzin od wstrzyknięcia preparatu.

Produkty radio farmaceutyczne powinny być odbierane, stosowane i podawane wyłącznie przez upoważnione osoby, w wyznaczonych pomieszczeniach klinicznych. Ich odbiór, przechowywanie, stosowanie, przenoszenie i usuwanie odpadów są przedmiotem przepisów prawnych ¡/lub odpowiednich pozwoleń właściwego urzędu.

Radiofarmaceutyki powinny być przygotowywane przez użytkownika w sposób spełniający zarówno wymagania bezpieczeństwa radiologicznego, jak i jakości farmaceutycznej. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności w zakresie aseptyki.

Fluorek sodu (ISF) należy przechowywać i stosować z odpowiednim ekranowaniem w celu możliwie największej ochrony pacjentów i personelu szpitalnego. Szczególnie zalecana jest ochrona przed skutkami promieniowania beta+ i fotonów anihilacyjnych poprzez stosowanie odpowiedniego ekranowania podczas pobierania z fiolki i wstrzyknięć.

Specjalne ostrzeżenia

W zależności od czasu wstrzyknięcia kondycjonującego u pacjenta zawartość sodu może być w niektórych przypadkach większa niż 1 mmol (23 mg). Należy uwzględnić ten fakt u pacjentów na diecie niskosodowej.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Kobiety w wieku rozrodczym

W przypadku zamiaru podania produktów radiofarmaceutycznych kobiecie w wieku rozrodczym ważne jest ustalenie, czy jest ona w ciąży, czy też nie. Każdą kobietę, u której we właściwym czasie nic wystąpiła miesiączka, należy uznawać za ciężarną aż do momentu wykluczenia ciąży. W razie wątpliwości odnośnie możliwej ciąży (jeśli kobieta nie miała miesiączki, miesiączka jest bardzo nieregularna itp.) należy zaoferować pacjentce zastosowanie alternatywnych metod diagnostycznych, niewykorzystujących promieniowania jonizującego (jeśli są one w ogóle dostępne).

Karniieiiie piersią

Przed podaniem produktów radiofarmaceutycznych matce karmiącej piersią należy rozważyć, czy podanie radioizotopu może być opóźnione do czasu zakończenia przez matkę karmienia piersią i czy dokonano wyboru najbardziej odpowiedniego produktu radiofarmaceutycznego, z uwzględnieniem wydzielania aktywności do mleka matki. Jeśli zachodzi konieczność podania produktu, należy przerwać karmienie piersią ną 12 godziny i zniszczyć odciągnięty pokarm.

Należy ograniczyć w tym okresie bliski kontakt z niemowlętami.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy.

4.8.    Działania niepożądane

Dotychczas nie obserwowano poważnych działań niepożądanych po podaniu fluorku sodu (ISF).

Ponieważ ilość podawanej substancji jest bardzo mała, główne ryzyko występowania takich działań związane jest z ekspozycją ną promieniowanie. Ekspozycja na promieniowanie jonizujące jest związana z wywoływaniem raka i możliwością rozwoju wad dziedzicznych. Ponieważ dawka skuteczna wynosi ok. 8,9 inSy, gdy podawana jest maksymalna zalecana dawka aktywności 370 MBq, prawdopodobieństwo wystąpienia takich działań niepożądanych jest małe.

4.9.    Przedawkowanie

W przypadku podania za dużej dawki promieniowania fluorku sodu (lsF) dawkę pochłoniętą przez pacjenta należy jak najbardziej obniżyć poprzez eliminację radioizotopu z organizmu drogą wymuszonej diurezy i częstego oddawania moczu. Pomocne może być oszacowanie zastosowanej dawki skutecznej.

5.1.    Właściwości farmakodynamicznc

Grupa fannakoterapeutyczna: inne diagnostyczne środki radiofarmaceutyczne do wykrywania nowotworów, kod ATC: V09IX06

Przy stężeniach substancji chemicznej stosowanych do badań diagnostycznych fluorek sodu (ISF) nie wykazuje aktywności farmakodynamicznej.

Ze względu na powinowactwo z substancją mineralną kości fluorek sodu (lsF) jest 3-10-krotnie intensywniej wprowadzany w obszary kości zajęte przez złośliwe procesy nowotworowe z wynikającą z tego aktywnością osteoblastyczną lub ubytkami osteo litycznym i niż w niezajętych kościach nieaktywnych. Nierakowe (pourazowe, nadżerkowe lub zapalne) zmiany struktury kostnej są również połączone ze zwiększoną ostęogenezą. Fluorek sodu (ISF) jest z tego powodu markerem procesów reaktywnych kości w przebiegu chorób nowotworowych lub pourazowych. Wykrywa on również niezłośliwe obszary fizjologicznie lub patologicznie nasilonego metabolizmu kości.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Dystrybucja

Po podaniu dożylnym około 50% fluorku sodu (ISF) jest szybko wychwytywane przez kościec, gdzie pozostaje w okresie rozpadu promieniotwórczego. Pozostałości fluorku sodu (ISF) ulegają dystrybucji do płynu pozakomórkowego i są eliminowane drogą wydalania nerkowego w ciągu kilku godzin. Nie jest znany stopień wiązania fluorku sodu (ISF) z białkami osocza.

Wychwyt przez narządy

Fluorek sodu (ISF) zwykle gromadzi się symetrycznie w szkielecie, z większym odkładaniem się w kośćcu osiowym i w kościach wokół stawów niż w kośćcu kończyn i trzonach kości długich. Substancja odkłada się w większym stopniu wokół miejsc złamań i w kościach, w których występuje zapalenie szpiku, dyspłazja włóknista, gruźlicze zapalenie kręgu, choroba Pageta, zgrubienie blaszki wewnętrznej kości czołowej, zapalenie mięśni kostniejące lub nowotwory oraz w szybko wzrastających nasadach kości.

Eliminacja

Około 20% wstrzykniętego fluorku sodu (ksF) jest wydalane w postaci niezmienionej w moczu, w ciągu 2 godzin po podaniu.

Fluorek sodu (lsF) jest przede wszystkim wydalany przez układ moczowy (około 20% w ciągu 2 godzin po podaniu). Należy zachować ostrożność w celu zapobiegnięcia nadmiernemu i niepotrzebnemu narażeniu tego układu i sąsiadujących tkanek na napromienianie. Podczas obrazowania miednicy mogą wystąpić zakłócenia tła wynikające ze zgromadzenia radio farmaceutyku w pęcherzu moczowym.

Dzieci i młodzież

Chociaż fluorek sodu (ISF) byl stosowany u dzieci, brak jest szczególnych badań oceniających bezpieczeństwo i skuteczność stosowania u dzieci.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksykologiczne na szczurach Sprague-Dawley wykazały, żc po pojedynczym wstrzyknięciu dożylnym produktu lASOflu i 5 ml/kg nie obserwowano zgonów. Środek len nie jest przeznaczony do regularnego lub ciągłego podawania.

Nie przeprowadzono badań nad mutagennością i długoterminowych badań dotyczących właściwości rakotwórczych.

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek

Potasu diwodorofosforan

Woda do wstrzykiwali

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności.

6.3.    Okres ważności

16 godzin od daty produkcji i 10 godzin od pierwszego użycia.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nic przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Po pierwszym użyciu przechowywać w temperaturze 2°C - 8°C (w lodówce).

Produkty radiofarmaceutyczne należy przechowywać zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi materiałów radioaktywnych.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka wielodawkowa z bezbarwnego szklą typu I o pojemności 15 lub 25 ml, zamknięta korkiem z gumy bromobutylowcj i aluminiowym wieczkiem, umieszczona w ołowianym pojemniku znajdującym się w aluminiowym pojemniku.

Ze względu na proces produkcyjny produkt lASOflu może być dostarczany z perforowanym zamknięciem gumowym.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Podawanie produktów radiofarmaceutycznych stwarza zagrożenie dla osób postronnych, związane z promieniowaniem zewnętrznym lub skażeniem pochodzącym z zanieczyszczeń moczem, wymiocinami itp. Dlatego należy stosować zasady ochrony radiologicznej zgodnie z przepisami krajowymi.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

IASON GmbH

Feldkirchnerstrasse 4 A-8054 GRAZ-SE1ERSBERG AUSTRIA

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Q^O( O ( 1101 (

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

źlo/oi! VOL (

11.    DOZYMETRIA

Zgodnie z Publikacją nr 53 Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej (ang. International Commission on Radiological Protection, ICRP) [Publication 53 of tlie ICRP, Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals, Pcrgamon Press, 1988], dawki promieniowania pochłonięte przez pacjentów są następujące (dawka skuteczna jest podana według Publikacji ICRP nr 80 dla dorosłych i była ponownie obliczona z czynnikami Wagowymi tkanki Publikacji ICRP nr 60 dla innych grup wiekowych):

Narząd

Dawka pochłonięta

na podaną aktywność (mGy/MBq)

Osoby:

Osoba

dorosła

15 lat

10 lat

5 lat

1 rok

Nadnercza

0,01

0,012

0,018

0,028

0,052

Ściana pęcherza moczowego

0,22

0,27

0,40

0,61

1,10

Powierzchnia kości

0,04

0,05

0,079

0,13

0,30

Gruczoł sutkowy

0,0061

0,0061

0,0097

0,015

0,030

Układ pokarmowy

Ściana żołądka

0,0067

0,008

0,013

0,019

0,036

Jelito cienkie

0,0094

0,012

0,018

0,028

0,052

Górny odcinek jelita grubego

0,0089

0,010

0,016

0,026

0,046

Dolny odcinek jelita grubego

0,013

0,016

0,025

0,037

0.063

Nerki

0,020

0,025

0,036

0,053

0,097

Wątroba

0,0069

0,0084

0,013

0,021

0,039

Płuca

0,0068

0,0084

0,013

0,020

0,039

Jajniki

0,013

0,016

0,023

0,036

0,063

Trzustka

0,0073

0,0096

0,015

0,023

0,044

Szpik kostny czerwony

0,04

0,053

0,088

0,18

0,38

/

Śledziona

0,0074

0,0088

0,014

0,021

0,041

Jądra

0,011

0,013

0,021

0.033

0.062

Narząd

Dawka pochłonięta na podaną aktywność (mGy/MBq)

Tarczyca

0,0068

0,0084

0,013

0,020

0,036

Macica

0,019

0,023

0,037

0,057

0,099

Inne tkanki

0,0084

0,010

0,015

0,024

0,044

Dawka skuteczna na podaną aktywność (mSv/MBq)

0,024

0,029

0,045

0,074

0,14

Dla badania PET z fluorkiem sodu (ISF) z rejestracją w trybie 2D dawka skuteczna pochłonięta po podaniu aktywności 370 MBq osobie dorosłej wynosi 8,9 mSv (dla pacjenta o masie ciała 70 kg). Przy aktywności 370 MBq dawka promieniowania pochłonięta przez narządy krytyczne wynosi odpowiednio: ściana pęcherza moczowego: 81 mGy; powierzchnia kości: 15 mGy; szpik kostny czerwony: 15 mGy; nerki: 7,4 mGy; macica: 7,0 mGy.

Dla badania PET z fluorkiem sodu wykonywanego w trybie 3D dawka skuteczna pochłonięta po podaniu aktywności 200 MBq osobie dorosłej wynosi 4,8 mSv. Przy aktywności 200 MBq dawka promieniowania pochłonięta przez narządy krytyczne wynosi odpowiednio: ściana pęcherza moczowego: 44 mGy; powierzchnia kości: 8,0 mGy; szpik kostny czerwony: 8,0 mGy; nerki: 4,0 mGy; macica: 3,8 mGy.

12. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW RADIOFARMACEUTYCZNYCH

Produkt należy pobierać z zachowaniem warunków aseptyki. Fiołek nie wolno otwierać. Po odkażeniu korka roztwór należy pobierać przez korek, używając jednodawkowej strzykawki wyposażonej w odpowiednią osłonę i jednorazową jałową igłę.

Opakowanie należy sprawdzić przed użyciem, a radioaktywność zmierzyć przy użyciu miernika aktywności.

Produkt leczniczy może być rozcieńczany roztworem chlorku sodu 9 mg/ml do wstrzykiwali.

Roztwór należy obejrzeć przed zastosowaniem. Stosować tylko roztwory przezroczyste, wolne od widocznych cząstek.

IASOflu