+ iMeds.pl

Ibalgin 200 mgUlotka Ibalgin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

IBALGIN

200 mg, tabletki powlekane

Ibuprofenum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Ibalgin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibalgin

3.    Jak stosować lek Ibalgin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ibalgin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ibalgin i w jakim celu się go stosuje

Ibalgin jest lekiem przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym.

Wskazania do stosowania:

-    bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy (m.in. ból napięciowy

i migrena), bóle zębów, bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej, bóle towarzyszące grypie i przeziębieniu

-    gorączka różnego pochodzenia m.in. w stanach gorączkowych, w stanach zapalanych górnych dróg oddechowych, w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych

-    bolesne miesiączkowanie

Lek jest przeznaczony do stosowania doraźnego u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 6 lat.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibalgin

Kiedy nie stosować leku Ibalgin

■    jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6) oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),

■    jeśli u pacjenta po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ występowały objawy alergii w postaci nieżytu nosa, pokrzywki, skurczu oskrzeli w wywiadzie lub inne reakcje alergiczne,

■    jeśli u pacjenta występują zaburzenia hemokoagulacji i hemopoezy,

■    jeśli u pacjenta występuje czynna lub przebyta w przeszłości choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacja (przedziurawienie) lub krwawienie (dwa lub więcej udowodnionych, odrębnych epizodów owrzodzenia lub krwawienia), również występujące po zastosowaniu NLPZ,

■    jeśli pacjentka jest w III trymestrze ciąży,

■    jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna,

■    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ibalgin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

■    jeśli u pacjenta występuje porfiria,

■    jeśli u pacjenta występuje z toczeń rumieniowaty układowy i inne choroby tkanki łącznej,

■    jeśli u pacjenta występują choroby przewodu pokarmowego, takie jak: wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna,

■    jeśli u pacjenta występuje nadciśnienie tętnicze i (lub) niewydolność serca,

■    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek,

■    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby,

■    jeśli u pacjenta występuje czynna lub przebyta w przeszłości astma oskrzelowa lub objawy reakcji alergicznych; po zażyciu leku może wystąpić skurcz oskrzeli,

■    jeśli pacj ent jest odwodniony,

■    jeśli pacjent stosuje inne leki (szczególnie przeciwzapalne, moczopędne, nasercowe lub kortykosteroidy),

■    jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia krwi (ibuprofen może wydłużyć czas krwawienia),

■    jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne leki z grupy NLPZ, w tym inhibitory COX-2 ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Istnieje ryzyko wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które może być śmiertelne i które niekoniecznie musi być poprzedzone objawami ostrzegawczymi lub może wystąpić u pacjentów, u których takie objawy ostrzegawcze występowały. W razie wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego czy owrzodzenia, należy natychmiast odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Jeśli pojawią się problemy z widzeniem, niewyraźne widzenie, mroczki, wadliwe postrzeganie kolorów, konieczne jest przerwanie leczenia. Należy zaprzestać leczenia po pogorszeniu czynności wątroby w związku z przyjmowaniem ibuprofenu, stan zdrowia wówczas zwykle się normalizuje.

Przyjmowanie takich leków, jak Ibalgin może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.

W przypadku kłopotów z sercem (zastoinowa niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca), choroby tętnic obwodowych, choroby naczyń mózgowych, przebytego udaru lub podejrzenia, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Jednoczesne długotrwałe stosowanie różnych leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek.

Lek należy do grupy leków NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne), które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest odwracalne i ustępuje po zakończeniu terapii. Należy rozważyć przerwanie leczenia ibuprofenem u kobiet, które mają problemy z zajściem w ciążę lub u których przeprowadzane jest dochodzenie przyczyn bezpłodności.

W leczeniu długookresowym zaleca się monitorowanie morfologii krwi oraz przeprowadzanie rutynowej kontroli czynności wątroby. Częstsze monitorowanie parametrów hemokoagulacji jest wskazane u pacjentów stosujących antykoagulanty kumarynowe. Wskazana jest również sporadyczna kontrola stężenia glukozy.

Przyjmowanie produktu należy przerwać w przypadku pojawienia się pierwszych objawów wysypki skórnej,

uszkodzenia błony śluzowej lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości.

Ibuprofen może maskować objawy infekcji (gorączka, ból i obrzęk).

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Istnieje ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek u odwodnionych dzieci i młodzieży.

Stosowanie leku u pacjentów w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku dawkowanie jest takie samo jak u dorosłych, lecz konieczna jest zwiększona ostrożność (patrz podpunkt Ostrzeżenia i środki ostrożności). Osoby w podeszłym wieku są bardziej narażone na wystąpienie działań niepożądanych.

Stosowanie leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

U tych pacjentów należy koniecznie zachować szczególną ostrożność podczas leczenia.

Lek Ibalgin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ibuprofenu, podobnie jak innych leków z grupy NLPZ, nie należy stosować jednocześnie z:

■    kwasem acetylosalicylowym lub innymi lekami z grupy NLPZ, w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy: istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, znaczące zmniejszenie agregacji płytek krwi,

■    lekami przeciwnadciśnieniowymi: leki z grupy NLPZ mogą zmniejszyć skuteczność działania leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi,

■    fenobarbitalem: nasilenie metabolizmu ibuprofenu,

■    lekami moczopędnymi: istnieją nieliczne dowody na zmniejszenie skuteczności działania leków moczopędnych,

■    lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas: może to prowadzić do hiperkaliemii,

■    lekami przeciwzakrzepowymi, np. warfaryną: z nielicznych danych klinicznych wynika, że leki z grupy NLPZ mogą zwiększać działanie leków zmniejszających krzepliwość krwi (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”). Stosowanie szczególnie z dużymi dawkami ibuprofenu prowadzi do wydłużenia czasu protrombinowego oraz wzrostu ryzyka krwawienia,

■    lekami przeciwpłytkowymi oraz selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRIs): zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego oraz krwawienia wewnątrzczaszkowego (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”),

■    litem i metotreksatem: dowiedziono, że leki z grupy NLPZ mogą powodować zwiększenie stężenia litu i metotreksatu w osoczu,

■    metotreksatem i baklofenem: ibuprofen nasila ich toksyczność,

■    zydowudyną: istnieją dowody na wydłużenie czasu krwawienia u pacjentów leczonych jednocześnie ibuprofenem i zydowudyną,

■    kortykoidami lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwreumatycznymi: wzrost ryzyka krwawienia z przewodu pokarmowego oraz ryzyka rozwoju choroby wrzodowej,

■    probenecydem i sulfinopyrazonem: ibuprofen zmniejsza skuteczność działania zwiększającego wydalanie kwasu moczowego,

■    kortykosteroidami: wzrost ryzyka owrzodzenia lub krwawienia w przewodzie pokarmowym (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”),

■    takrolimusem: istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia nerek,

■    cyklosporyną: istnieją nieliczne dane dotyczące wystąpienia interakcji prowadzącej do zwiększenia ryzyka uszkodzenia nerek, ingerencja ibuprofenu w syntezę prostaglandyn w nerkach może nasilać nefrotoksyczność cyklosporyny,

■    antybiotykami z grupy chinolonów: dane z badań na zwierzętach wskazują na możliwe zwiększenie przez leki z grupy NLPZ ryzyka wystąpienia drgawek związanych z antybiotykami z grupy chinolonów.

U pacjentów stosujących leki z grupy NLPZ i antybiotyki z grupy chinolonów może istnieć większe ryzyko wystąpienia drgawek,

■    mifeprystonem: nie należy stosować leków z grupy NLPZ przez 8 do 12 dni po zakończeniu podawania mifeprystonu, ponieważ leki z grupy NLPZ mogą osłabić jego działanie,

■    glikozydami nasercowymi: leki z grupy NLPZ mogą nasilić niewydolność serca, zmniejszyć przesączanie kłębuszkowe i zwiększyć stężenie glikozydów nasercowych w osoczu.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Bez zgody lekarza nie wolno stosować żadnych innych leków dostępnych bez recepty jednocześnie z lekiem Ibalgin.

Jeśli lekarz planuje zalecić inny lek, należy poinformować go o stosowaniu leku Ibalgin.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek jest przeciwwskazany w III trymestrze ciąży. W I i II trymestrze ciąży nie zaleca się stosowania leku, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

W przypadku krótkotrwałego stosowania leku w zalecanych dawkach nie jest konieczne przerwanie karmienia piersią. Bezpieczeństwo po długotrwałym stosowaniu nie zostało ustalone.

Istnieją dowody na to, że leki hamujące cyklooksygenazę (syntezę prostaglandyn) mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek w zalecanych dawkach i podczas krótkotrwałego stosowania nie wpływa na czynności wymagające zwiększonej czujności oraz koordynacji ruchów. Nie wpływa na koncentrację.

3. Jak stosować lek Ibalgin

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie watpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat ze względu na wielkość pojedynczej dawki. Dla dzieci poniżej 6 lat odpowiedni jest ibuprofen w postaci zawiesiny.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u dzieci i młodzieży konieczne jest stosowanie leku dłużej niż 3 dni lub jeśli nastąpi pogorszenie objawów.

Jeśli u dorosłych ból lub gorączka nie ustąpią w ciągu 3 dni stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Dawka dobowa dla dzieci w wieku poniżej 12 lat wynosi 20-30 mg/kg masy ciała_w kilku dawkach podzielonych, jednak nie zaleca się przekraczania dawki 600 mg (3 tabletki) na dobę u dzieci o masie ciała poniżej 30 kg oraz nie wolno przekraczać dawki 800 mg (4 tabletki) na dobę u dzieci o masie ciała powyżej 30 kg.

Wiek

dziecka

Masa ciała

Dawka jedorazowa ibuprofenu

Maksymalna dawka dobowa ibuprofenu

6-12 lat

Dzieci o wadze: 20 kg - 29 kg

1 tabletka powlekana Ibalgin 200 mg (ibuprofen 200 mg)

3 tabletki powlekane (co odpowiada 600 mg ibuprofenu)

Dzieci o wadze: 30 kg - 39 kg

1 tabletka powlekana Ibalgin 200 mg (ibuprofen 200 mg)

4 tabletki powlekane (co odpowiada 800 mg ibuprofenu)

Zalecana przerwa pomiędzy dawkami wynosi 6 - 8 godzin.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 2 tabletki, następnie w razie potrzeby od 1 do 2 tabletek co 4 do 6 godzin. Nie stosować więcej niż 6 tabletek w ciągu doby (1200 mg ibuprofenu).

W bolesnym miesiączkowaniu podaje się 400 mg ibuprofenu, maksymalnie 3 razy na dobę doustnie co 4 do 6 godzin.

Jako lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy ibuprofen jest zwykle podawany doustnie 3 do 4 razy na dobę w dawce 200 mg.

Przerwa pomiędzy dwiema pojedynczymi dawkami wynosi co najmniej 4 godziny.

Maksymalna dawka dobowa do stosowania bez recepty jest ograniczona do 1200 mg ibuprofenu.

Jeśli pojawiają się problemy żołądkowo-jelitowe, zaleca się przyjmowanie dawki z małą ilością pokarmu lub popicie mlekiem.

Tabletki powlekane należy połykać w całości, popijając wodą. U osób z dolegliwościami przewodu pokarmowego zaleca się przyjmowanie leku podczas posiłku.

Podczas leczenia należy unikać spożywania alkoholu i palenia tytoniu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ibalgin

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Objawy: U większości pacjentów przyjmujących leki z grupy NLPZ w dawkach znaczących klinicznie mogą wystąpić objawy takie jak nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu lub, rzadziej, biegunka, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, oczopląs. Mogą także wystąpić szumy uszne, ból głowy i krwawienie żołądkowo-jelitowe. Ciężkie zatrucie może powodować wystąpienie zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego obejmujących senność, bardzo rzadko także pobudzenie i dezorientację lub śpiączkę. Bardzo rzadko mogą wystąpić drgawki, które mogą się nasilać aż do utraty przytomności, zmniejszenie ciśnienia tętniczego, niewydolność nerek, kwasica metaboliczna, bezdech i sinica.

Podczas ciężkich zatruć może wystąpić kwasica metaboliczna, a czas protrombinowy (INR) może być zwiększony. Może wystąpić ostra niewydolność nerek lub uszkodzenie wątroby. U pacjentów z astmą może wystąpić zaostrzenie objawów astmy.

Leczenie: Nie ma swoistej odtrutki. Lekarz zastosuje leczenie podtrzymujące i objawowe oraz płukanie żołądka. Lekarz podejmie decyzję o monitorowaniu czynności serca i kontrolowaniu czynności życiowych. Lekarz rozważy doustne podanie węgla aktywowanego w ciągu 1 godziny od przedawkowania. W przypadku wystąpienia częstych lub przedłużających się drgawek lekarz może podjąć decyzję o podaniu dożylnie diazepamu lub lorazepamu. W przypadku pacjentów z astmą lekarz podejmie decyzję o podaniu leków rozszerzających oskrzela.

Pominięcie zastosowania leku Ibalgin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Odnotowano występowanie następujących działań niepożądanych:

Bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów): nudności, wymioty, zgaga, niestrawność, biegunka, zaparcia, wzdęcia.

Często (występujące z częstością do 1 na 10 pacjentów): ból brzucha

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów): zawroty głowy (w tym pochodzenia błędnikowego), ból głowy, pokrzywka, świąd.

Rzadko (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów): nieżyt żołądka, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego (krwawe stolce, krwawe wymioty) i perforacja; zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania (zazwyczaj odwracalne); niewydolność serca; u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym i niektórymi chorobami tkanki łącznej podczas leczenia ibuprofenem odnotowano przypadki objawów występujących w aseptycznym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych takie jak sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja; zaburzenia wzroku, zaburzenia widzenia kolorów, niedowidzenie toksyczne; zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli; reakcje nadwrażliwości (gorączka, wysypka, hepatotoksyczność); obrzęki.

Bardzo rzadko (występujące u mniej niż 1 do 10 na 10 000 pacjentów): zapalenie pęcherza moczowego, krwiomocz, niewydolność nerek, w tym śródmiąższowe zapalenie nerek lub zespół nerczycowy; (martwica brodawek nerkowych), zmniejszenie ilości wydalanego moczu, obrzęk, ostra niewydolność nerek, zwiększenie stężenia sodu w osoczu krwi (zatrzymanie sodu w organizmie); zatrzymanie płynów w organizmie; zaburzenia wskaźników morfologii krwi (anemia - za mała liczba czerwonych krwinek, leukopenia - za mała liczba białych krwinek, trombocytopenia - za mała liczba płytek krwi, pancytopenia - zmniejszenie liczby krwinek każdego typu, agranulocytoza - brak granulocytów; pierwszymi objawami są gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienie np. siniaki, wybroczyny, plamica, krwawienie z nosa); zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna, zapalenie trzustki, ciężkie reakcje skórne, rumień wielopostaciowy, reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka; obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia - przyspieszona czynność serca, znaczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego, wstrząs; nadciśnienie tętnicze, bezsenność, depresja, chwiejność emocjonalna, u pacjentów z istniejącymi chorobami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): upośledzenie słuchu.

Najczęściej występujące działania niepożądane są o charakterze pokarmowym. Mogą wystąpić wrzody trawienne, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, które mogą być śmiertelne zwłaszcza u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 2).

Jeśli wystąpią ciężkie reakcje, takie jak: pokrzywka, nagły obrzęk wokół oczu, uczucie ucisku w klatce piersiowej lub trudności z oddychaniem, bóle w nadbrzuszu lub czarne stolce, zaburzenia widzenia, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza.

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.

Przyjmowanie takich leków, jak Ibalgin może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Ibalgin mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce,

należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ibalgin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze do 25 °C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ibalgin

Substancją czynną leku jest ibuprofen.

Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, skrobia żelowana, skrobi glikolan sodu typ C, kwas stearynowy, talk, krzemionka koloidalna bezwodna; otoczka: hypromeloza, makrogol 6000, talk, tytanu dwutlenek (E 171), erytrozyna, symetykon (emulsja).

Jak wygląda lek Ibalgin i co zawiera opakowanie

Lek Ibalgin to fioletowo-czerwone tabletki powlekane Wielkość opakowania: 10, 12, 24, 30 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

8

Ibalgin

Charakterystyka Ibalgin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO IBALGIN, 200 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu (Ibuprofenum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Opis produktu: fioletowo-czerwone tabletki o średnicy 9,1-9,2 mm.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy (m.in. ból napięciowy

i migrena), bóle zębów, bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej, bóle towarzyszące grypie i przeziębieniu

-    gorączka różnego pochodzenia m.in. w stanach gorączkowych, w stanach zapalanych górnych dróg oddechowych, w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych

-    bolesne miesiączkowanie

Produkt leczniczy jest przeznaczony do podawania doustnego i do stosowania doraźnego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Maksymalna dawka dobowa do stosowania bez recepty jest ograniczona do 1200 mg ibuprofenu.

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie krótki czas.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat ze względu na wielkość pojedynczej dawki. Dla dzieci poniżej 6 lat odpowiedni jest ibuprofen w postaci zawiesiny.

W przypadku dzieci należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli podawanie leku jest konieczne przez więcej niż 3 dni lub jeśli objawy ulegną nasileniu.

Dawka dobowa dla dzieci poniżej 12 lat wynosi 20-30 mg/kg masy ciała w kilku dawkach podzielonych, jednak nie zaleca się przekraczania dawki 600 mg (3 tabletki) na dobę u dzieci o masie ciała poniżej 30 kg oraz nie wolno przekraczać dawki 800 mg (4 tabletki) na dobę u dzieci o masie ciała powyżej 30 kg.

Wiek

dziecka

Masa ciała

Dawka jedorazowa ibuprofenu

Maksymalna dawka dobowa ibuprofenu

6-12 lat

20 kg - 29 kg

1 tabletka powlekana Ibalgin 200 mg (ibuprofen 200 mg)

3 tabletki powlekane (co odpowiada 600 mg ibuprofenu)

30 kg - 39 kg

1 tabletka powlekana Ibalgin 200 mg (ibuprofen 200 mg)

4 tabletki powlekane (co odpowiada 800 mg ibuprofenu)

Zalecana przerwa pomiędzy dawkami wynosi 6-8 godzin.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 2 tabletki, następnie w razie potrzeby od 1 do 2 tabletek co 4 do 6 godzin. Tabletki należy popić wodą. Nie stosować więcej niż 6 tabletek w ciągu doby (1200 mg ibuprofenu).

Jeśli u młodzieży (w wieku 12 lat i powyżej) istnieje potrzeba przyjmowania tego produktu leczniczego dłużej niż 3 dni, lub gdy objawy nasilą się, należy skonsultować się z lekarzem.

W bolesnym miesiączkowaniu: 400 mg ibuprofenu jest podawane maksymalnie 3 razy na dobę doustnie co 4 do 6 godzin.

Jako lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy jest zwykle podawany 3 do 4 razy na dobę w dawce 200 mg doustnie.

Przerwa pomiędzy dwiema pojedynczymi dawkami wynosi co najmniej 4 godziny.

Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku dawkowanie jest takie samo jak u dorosłych, lecz konieczna jest zwiększona ostrożność (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek Konieczna jest zwiększona ostrożność (patrz punkt 4.4).

Tabletki należy połykać w całości popijając wodą. U osób z dolegliwościami przewodu pokarmowego zaleca się przyjmowanie produktu leczniczego podczas posiłku.

4.3    Przeciwwskazania

Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów:

■    z nadwrażliwością na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),

■    u których po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ występowały objawy alergii w postaci nieżytu nosa, pokrzywki, skurczu oskrzeli w wywiadzie i inne reakcje alergiczne,

■    z zaburzeniami hemokoagulacji i hemopoezy,

■    z perforacją przewodu pokarmowego lub krwawieniem w wywiadzie, również związanymi ze stosowaniem leków z grupy NLPZ (patrz punkt 4.4),

■    z czynnym lub przebytym wrzodem trawiennym/krwotokiem (dwa lub więcej odrębnych epizodów udowodnionych owrzodzenia lub krwawienia),

■    w III trymestrze ciąży,

■    ze skazą krwotoczną,

■    z ciężką niewydolnością wątroby, nerek lub serca.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy unikać jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Ibalgin, 200 mg z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy 2.

Działania niepożądane mogą być zminimalizowane przez stosowanie najniższej dawki efektywnej przez najkrótszy okres konieczny do kontrolowania objawów (patrz poniżej ryzyko dla przewodu pokarmowego oraz układu krążenia).

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania:

■    u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym oraz innymi chorobami tkanki łącznej,

■    u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego oraz przewlekłymi zapalnymi chorobami jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna),

■    u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i (lub) zaburzeniem czynności serca,

■    u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek,

■    u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby,

■    u pacjentów z astmą,

■    u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi (ibuprofen może wydłużyć czas krwawienia).

U pacjentów z czynną lub przebytą astmą oskrzelową oraz chorobami alergicznymi zażycie produktu może wywołać skurcz oskrzeli.

Jednoczesne, długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna).

Stosowanie inhibitorów cyklooksygenazy/inhibitorów syntezy prostaglandyn może mieć negatywny wpływ na płodność kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest odwracalne i ustępuje po zakończeniu leczenia. Należy rozważyć przerwanie leczenia ibuprofenem u kobiet, które mają problemy z zajściem w ciążę lub u których przeprowadzana jest diagnostyka przyczyn bezpłodności.

Dzieci i młodzież

Istnieje ryzyko wystąpienia zaburzenia czynności nerek u odwodnionych dzieci i młodzieży.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku istnieje większe ryzyko działań niepożądanych po zastosowaniu leków z grupy NLPZ szczególnie krwawienia z przewodu pokarmowego i perforacji, które mogą być śmiertelne (patrz punkt 4.2). Częstość występowania oraz nasilenie działań niepożądanych można zmniejszyć stosując najmniejszą dawkę terapeutyczną przez możliwie najkrótszy okres.

Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie i perforacja

W każdym momencie leczenia lekami NLPZ zgłaszano wystąpienie krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą być śmiertelne i które występowały z objawami ostrzegawczymi lub bez nich lub poważnymi zdarzeniami ze strony przewodu pokarmowego w wywiadzie.

Ryzyko krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji jest większe wraz ze wzrostem dawek NLPZ, u pacjentów z owrzodzeniem w wywiadzie, szczególnie powikłanym krwotokiem lub perforacją (patrz punkt 4.3) oraz u osób starszych w podeszłym wieku. U tych pacjentów należy rozpocząć leczenie od najmniejszej możliwej dawki. U tych pacjentów jak również u pacjentów wymagających jednocześnie małej dawki aspiryny lub innych leków mogących zwiększać ryzyko żołądkowo-jelitowe, należy rozważać zastosowanie terapii skojarzonej z lekami osłonowymi (np. mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej) (patrz poniżej oraz punkt 4.5).

W przypadku wystąpienia krwawienia lub owrzodzenia przewodu pokarmowego należy przerwać stosowanie ibuprofenu. Należy poinformować pacjentów z objawami toksyczności ze strony przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie pacjentów w podeszłym wieku, o konieczności zgłaszania lekarzowi wszelkich nietypowych objawów dotyczących przewodu pokarmowego (szczególnie krwawienia), zwłaszcza w początkowym okresie leczenia.

Należy zachować ostrożność stosując produkt u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększać ryzyko zaburzeń żołądkowo-jelitowych lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki przeciwpłytkowe, takie jak kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5).

Leki z grupy NLPZ powinny być stosowane z zachowaniem ostrożności u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna), gdyż ich stan może ulec zaostrzeniu (patrz punkt 4.8).

Należy zachować ostrożność przed rozpoczęciem leczenia (rozmowa z lekarzem lub farmaceutą) u pacjentów z nadciśnieniem tętniczymi (lub) niewydolnością serca w wywiadzie, ponieważ retencja płynów, nadciśnienie oraz obrzęk były zgłaszane w związku z terapią lekami NLPZ.

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) i przez długi czas, może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zakrzepicy tętnic (np. zawał mięśnia sercowego lub udar). Rozpatrując ogólnie, badania epidemiologiczne nie wskazują, że przyjmowanie małych dawek ibuprofenu (np. < 1200 mg na dobę) jest związane ze zwiększeniem ryzyka zawału serca.

Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem, zastoinową niewydolnością serca, zdiagnozowaną chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgowych powinni być leczeni ibuprofenem tylko po wnikliwej analizie. Podobna analiza powinna poprzedzać zastosowanie terapii długoterminowej u pacjentów z ryzykiem chorób układu krwionośnego (np. nadciśnienie, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu).

Zwiększona ostrożność jest konieczna u pacjentów z niewydolnością nerek i wątroby, pacjentów z astmą, u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym i innymi chorobami tkanki łącznej (ryzyko aseptycznego zapalenia opon mózgowych).

U pacjentów z grupy ryzyka, np. z ograniczoną czynnością serca i nerek, leczonych diuretykami lub z odwodnieniem o jakiejkolwiek etiologii, zaleca się monitorowanie czynności nerek. Jeśli pojawią się problemy ze wzrokiem, niewyraźne widzenie, mroczki, wadliwe postrzeganie kolorów, konieczne jest przerwanie leczenia. W przypadku pogorszenia czynności wątroby w związku z przyjmowaniem ibuprofenu, należy zaprzestać leczenia. Wówczas stan zdrowia powinien powrócić do normy.

W leczeniu długoterminowym zaleca się monitorowanie morfologii krwi oraz przeprowadzanie rutynowych testów monitorowania czynności wątroby. Częstsze monitorowanie parametrów hemokoagulacji jest wskazane u pacjentów stosujących antykoagulanty kumarynowe. Wskazana jest również sporadyczna kontrola poziomu glukozy.

Podczas leczenia należy unikać spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu.

W związku ze stosowaniem NLPZ (patrz punkt 4.8) bardzo rzadko były zgłaszane ciężkie reakcje skórne, niektóre z nich śmiertelne, w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Wydaje się, że największe ryzyko dla tych reakcji istnieje na wczesnym etapie leczenia: wystąpienie reakcji w większości wypadków miało miejsce w ciągu pierwszego miesiąca leczenia.

Przyjmowanie produktu należy przerwać w przypadku pojawienia się pierwszych objawów wysypki skórnej, uszkodzenia błony śluzowej lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości.

Ibuprofen może maskować objawy infekcji (gorączka, ból i obrzęk).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ibuprofenu, podobnie jak innych leków z grupy NLPZ, nie należy stosować jednocześnie z:

■ kwasem acetylosalicylowym lub innymi lekami z grupy NLPZ, w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy: istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, w tym znaczącego zmniejszenia agregacji płytek krwi,

Z danych doświadczalnych wynika, że ibuprofen może hamować wpływ małych dawek kwasu acetylosalicylowego (aspiryna) na agregację płytek krwi, jeśli obydwa produkty podawane są jednocześnie. Dane te są jednakże ograniczone, a niejasności dotyczące ekstrapolacji danych ex vivo do sytuacji klinicznej sprawiają, że nie można wyciągnąć żadnych jednoznacznych wniosków dotyczących regularnego stosowania ibuprofenu; uważa się również, że doraźne stosowanie ibuprofenu nie wywiera działania mającego znaczenie kliniczne (patrz punkt 5.1).

■    lekami przeciwnadciśnieniowymi: leki z grupy NLPZ mogą zmniejszyć skuteczność działania leków zmniejszających ciśnienie tętnicze krwi,

■    fenobarbitalem: nasilenie metabolizmu ibuprofenu,

■    lekami moczopędnymi: istnieją nieliczne dowody na zmniejszenie skuteczności działania leków moczopędnych,

■    lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas: może to prowadzić do hiperkaliemii,

■    lekami przeciwzakrzepowymi, np. warfaryną: z nielicznych danych klinicznych wynika, że leki z grupy NLPZ mogą zwiększać działanie leków zmniejszających krzepliwość krwi (patrz punkt 4.4). Stosowanie szczególnie z wysokimi dawkami ibuprofenu prowadzi do wydłużenia czasu protrombinowego oraz wzrostu ryzyka krwawienia,

■    lekami przeciwpłytkowymi oraz selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRIs): zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego oraz krwawienia wewnątrzczaszkowego (patrz punkt 4.4),

■    litem i metotreksatem: dowiedziono, że leki z grupy NLPZ mogą powodować zwiększenie stężenia litu i metotreksatu w osoczu,

■    metotreksatem i baklofenem: ibuprofen nasila ich toksyczność,

■    zydowudyną: istnieją dowody na wydłużenie czasu krwawienia u pacjentów leczonych jednocześnie ibuprofenem i zydowudyną,

■    kortykoidami lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwreumatycznymi: wzrost ryzyka krwawienia z przewodu pokarmowego oraz ryzyka rozwoju choroby wrzodowej,

■    probenecydem i sulfinpirazonem: ibuprofen zmniejsza skuteczność działania zwiększającego wydalanie kwasu moczowego,

■    kortykosteroidami: wzrost ryzyka owrzodzenia lub krwawienia w przewodzie pokarmowym (patrz punkt 4.4),

■    takrolimusem: istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia nerek,

■    cyklosporyną: istnieją nieliczne dane dotyczące wystąpienia interakcji prowadzącej do zwiększenia ryzyka uszkodzenia nerek, ingerencja ibuprofenu w syntezę prostaglandyn w nerkach może nasilać nefrotoksyczność cyklosporyny,

■    antybiotykami z grupy chinolonów: dane z badań na zwierzętach wskazują na możliwe zwiększenie przez leki z grupy NLPZ ryzyka wystąpienia drgawek związanych z antybiotykami z grupy chinolonów. U pacjentów stosujących leki z grupy NLPZ i antybiotyki z grupy chinolonów może istnieć większe ryzyko wystąpienia drgawek,

■    mifeprystonem: nie należy stosować leków z grupy NLPZ przez 8 do 12 dni po zakończeniu podawania mifeprystonu, ponieważ leki z grupy NLPZ mogą osłabić jego działanie,

■    glikozydami nasercowymi: leki z grupy NLPZ mogą nasilić niewydolność serca, zmniejszyć współczynnik filtracji kłębuszkowej (GFR) i zwiększyć stężenie glikozydów nasercowych w osoczu.

4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania ibuprofenu u kobiet w ciąży. Zahamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpływać na przebieg ciąży i (lub) na rozwój zarodka lub płodu ludzkiego. Dane pochodzące z badań epidemiologicznych sugerują zwiększone ryzyko poronienia i występowania wad wrodzonych serca po stosowaniu inhibitorów syntezy prostaglandyn na wczesnym etapie ciąży.

Bezwzględne ryzyko wad układu krążenia wzrosło z mniej niż 1% do około 1,5 %. Uważa się, że ryzyko wzrasta wraz ze wzrostem dawki oraz czasem leczenia.

U zwierząt podawanie inhibitorów syntezy prostaglandyn wykazało rezultat wzrostu przed-i poimplantacyjnej utraty zarodków oraz śmiertelność zarodków i płodów. Dodatkowo donoszono o wzroście częstości występowania różnych wad rozwojowych, w tym układu krążenia, u zwierząt otrzymujących inhibitory syntezy prostaglandyn podczas okresu organogenezy.

W pierwszym i drugim trymestrze ciąży nie należy stosować ibuprofenu bez zdecydowanej konieczności. Jeśli ibuprofen jest stosowany przez kobietę planującą ciążę lub podczas pierwszego i drugiego trymestru ciąży, dawka powinna być najniższa, a czas leczenia najkrótszy jak to tylko możliwe.

W trzecim trymestrze ciąży podawanie inhibitorów syntezy prostaglandyn może narazić płód na:

■    działanie toksyczne na układ krążenia i układ oddechowy (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego oraz nadciśnieniem płucnym),

■    zaburzenia czynności nerek, które mogą prowadzić do niewydolności nerek z małowodziem matkę i noworodka, pod koniec ciąży, na:

■    wydłużenie czasu krwawienia,

■    zahamowanie skurczów macicy, powodujące opóźnienie lub wydłużenie porodu (ductus arteriosus), wywoływanie nadciśnienia płucnego u noworodka,

W konsekwencji ibuprofen jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Ibuprofen i jego metabolity przenikają do mleka kobiet karmiących piersią w wyjątkowo niewielkich stężeniach (zgodnie z jednym badaniem, dzieci karmione piersią otrzymywały w mleku matki tylko 0,0008% dawki dostosowanej do masy ciała matki). W związku z minimalną ilością w mleku kobiecym, krótkim okresem półtrwania w fazie eliminacji oraz brakiem dotychczasowych doniesień o szkodliwości dla niemowląt, ibuprofen może być stosowany podczas karmienia piersią w krótkotrwałym leczeniu bólu lub objawów zapalnych. Bezpieczeństwo po długotrwałym stosowaniu nie zostało ustalone.

Płodność

Istnieją dowody na to, że leki hamujące cyklooksygenazę (syntezę prostaglandyn) mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie wpływa na koncentrację.

Nie stwierdzono wpływu produktu Ibalgin na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu w przypadku krótkotrwałego stosowania.

4.8    Działania niepożądane

Podczas krótkotrwałego stosowania ibuprofenu w dawkach dostępnych bez recepty zaobserwowano niżej wymienione działania niepożądane. Podczas długotrwałego stosowania ibuprofenu w innych wskazaniach mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Działania niepożądane uszeregowano według częstości występowania: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100, < 1/10), niezbyt często (> 1/1000, < 1/100), rzadko (> 1/10 000, < 1/1000) i bardzo rzadko (< 1/10 000) częstość nieznana (nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA

Częstość

Typ działania

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo

często

nudności, wymioty, zgaga, niestrawność, biegunka, zaparcia, wzdęcia

Często

ból nadbrzusza (brzucha)

Rzadko

nieżyt żołądka, wrzód trawienny (żołądka lub dwunastnicy), krwawienie z przewodu pokarmowego (krwawe stolce, krwawe wymioty), perforacja przewodu pokarmowego

Bardzo

rzadko

wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna, zapalenie trzustki

Badania diagnostyczne

Bardzo

rzadko

obniżenie ciśnienia krwi

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko

zaburzenia czynności wątroby (zazwyczaj odwracalne)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo

rzadko

zaburzenia krwi (neutropenia, agranulocytoza, anemia aplastyczna lub hemolityczna, małopłytkowość, pancytopenia, leukopenia) Pierwszymi objawami są gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienie (np. siniaki, wybroczyny, plamica, krwawienie z nosa)

Zaburzenia serca

Rzadko

niewydolność serca

Bardzo

rzadko

kołatanie serca

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo

rzadko

zatrzymanie płynów i sodu

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo

rzadko

nadciśnienie

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt

często

zawroty głowy (w tym pochodzenia błędnikowego), bóle głowy

Rzadko

aseptyczne zapalenie opon mózgowych (szczególnie u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym i niektórymi kolagenozami)

Zaburzenia ucha i błędnika

Częstość

nieznana

upośledzenie słuchu

Zaburzenia psychiczne

Bardzo

rzadko

bezsenność, depresja, chwiejność emocjonalna

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo

rzadko

zapalenie pęcherza moczowego, krwiomocz, niewydolność nerek, w tym śródmiąższowe zapalenie nerek lub zespół nerczycowy

Zaburzenia oka

Rzadko

zaburzenia wzroku, wadliwe widzenie kolorów (zaburzenia percepcji kolorów -FAST), niedowidzenie toksyczne

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko

skurcz oskrzeli (szczególnie u pacjentów z astmą)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo

rzadko

reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne

martwicze oddzielanie się naskórka

rumień wielopostaciowy, ciężkie reakcje skórne

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt

często

pokrzywka

Rzadko

reakcja nadwrażliwości (gorączka, wysypka, hepatotoksyczność)

Bardzo

rzadko

obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia, hipotensja, wstrząs; zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli u pacjentów z istniejącymi chorobami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Rzadko

obrzęki

Najczęściej występujące działania niepożądane są o charakterze pokarmowym. Mogą wystąpić wrzody trawienne, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, które mogą być śmiertelne zwłaszcza u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4).

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

1    Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C

02    222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Ibuprofen w dawce do 100 mg/kg masy ciała jest nietoksyczny, w dawce ponad 400 mg/kg masy ciała może spowodować poważne zatrucie i mogą się pojawić: zaburzenia OUN - bóle głowy, zawroty głowy, oczopląs, drgawki, które mogą nasilać się aż do utraty przytomności. Ponadto mogą się pojawić bóle brzucha, nudności, wymioty. W poważnych przypadkach mogą wystąpić niedociśnienie, kwasica, bezdech i sinica.

U dzieci jednorazowe przyjęcie dawki powyżej 400 mg może wywołać objawy przedawkowania.

U dorosłych dawka mogąca wywołać takie objawy nie została dokładnie określona.

Objawy

U większości pacjentów przyjmujących leki z grupy NLPZ w dawkach znaczących klinicznie mogą wystąpić objawy, takie jak nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu lub, rzadziej, biegunka, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, oczopląs. Mogą także wystąpić szumy uszne, ból głowy i krwawienie żołądkowo-jelitowe. Ciężkie zatrucie może powodować wystąpienie zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego obejmujących senność, bardzo rzadko także pobudzenie i dezorientację lub śpiączkę. Bardzo rzadko mogą wystąpić drgawki, zmniejszenie ciśnienia tętniczego, niewydolność nerek, kwasica metaboliczna.

Podczas ciężkich zatruć może wystąpić kwasica metaboliczna, a czas protrombinowy (INR) może być zwiększony. Może wystąpić ostra niewydolność nerek lub uszkodzenie wątroby. U pacjentów z astmą może wystąpić zaostrzenie objawów astmy.

Leczenie

Nie ma swoistego antidotum. Stosuje się leczenie podtrzymujące i objawowe oraz płukanie żołądka. Należy monitorować czynność serca i kontrolować czynności życiowe, o ile są stabilne. Należy rozważyć doustne podanie węgla aktywnego w ciągu 1 godziny od przedawkowania. W przypadku wystąpienia częstych lub przedłużających się drgawek należy podać dożylnie diazepam.

Postępowanie przy ostrym przedawkowaniu: jak najszybsze przeprowadzenie płukania żołądka z podaniem aktywnego węgla i środków przeczyszczających lub wywołujących odruch wymiotny. Leczenie powinno być podtrzymujące i objawowe - monitorowanie, uzupełnianie płynów i kontrolowanie równowagi elektrolitowej, utrzymanie czynności układu oddechowego i układu krążenia, w przypadku drgawek może być stosowany diazepam, w niedociśnieniu leki zwiększające objętość osocza, ostatecznie mogą być podane dopamina lub noradrenalina. Wymuszona diureza oraz hemodializa okazały się nieskuteczne, nie istnieją dane dotyczące hemoperfuzji.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, pochodne kwasu

propionowego

kod ATC: M 01 AE 01

Ibuprofen jest pochodną kwasu propionowego. Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn.

Początek działania przeciwbólowego obserwuje się po 0,5 godzinie, a maksymalne działanie przeciwgorączkowe uzyskuje się po 2 - 4 godzinach. Działanie przeciwgorączkowe utrzymuje się przez 4 - 8 godzin lub dłużej.

Dane doświadczalne sugerują, że ibuprofen może hamować wpływ małych dawek aspiryny na agregację płytek krwi, jeśli oba leki podawane są jednocześnie. W jednym badaniu, w przypadku przyjęcia pojedynczej dawki 400 mg ibuprofenu w ciągu 8 godzin przed lub w ciągu 30 minut po podaniu bezpośrednio uwalnianej dawki (81 mg), obserwowano zmniejszenie wpływu ASA na tworzenie tromboksanu podczas agregacji płytek. Jednakże ograniczenia tych danych oraz niepewność odnośnie ekstrapolacji danych ex vivo do sytuacji klinicznej sprawiają, że nie można wyciągnąć żadnych jednoznacznych wniosków co do regularnego stosowania ibuprofenu; uważa się również, że doraźne stosowanie ibuprofenu nie wywiera działania mającego znaczenie kliniczne.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym ibuprofen jest dobrze wchłaniany z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie w osoczu osiąga po około 1 do 2 godzin po podaniu. Okres półtrwania wynosi około 2 godzin.

Ibuprofen jest metabolizowany w wątrobie do dwóch głównych nieaktywnych metabolitów, które w tej postaci lub jako koniugaty wydalane są przez nerki razem z ibuprofenem w postaci niezmienionej.

Wydalanie przez nerki jest szybkie i całkowite.

Ibuprofen wiąże się z białkami osocza w 99%.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach działanie toksyczne ibuprofenu obserwowano w postaci zmian chorobowych i owrzodzeń w obrębie przewodu pokarmowego. Ibuprofen nie wykazywał właściwości mutagennych in vitro oraz właściwości rakotwórczych w badaniach przeprowadzonych u szczurów i myszy. Badania wykazały, że ibuprofen przenika przez łożysko, nie ma jednak dowodów na działanie teratogenne.

Toksyczność ostra:

Dawka śmiertelna LD50 u myszy wynosi 800 mg/kg masy ciała po podaniu doustnym i po podaniu dootrzewnowym 320 mg/kg.

Dawka śmiertelna LD50 dla szczurów wynosi 1600 mg/kg masy ciała po podaniu doustnym, także po podaniu podostrym 1600 mg/kg. U wszystkich martwych zwierząt (gryzoni) została wyrażona w sposób oczywisty depresja OUN i wykryto wrzodziejące zmiany w przewodzie pokarmowym; ponadto efekty toksyczne objawiające się jako nadżerki żołądka i białkomocz, gdy ibuprofen podawano psom w dawce 125 mg/kg masy ciała i więcej. W dawce 20 i 50 mg/kg nie wykazano zmian toksycznych.

Wyniki pokazują, że ibuprofen w dawkach śmiertelnych spowodował schorzenie OUN u gryzoni, podczas gdy działanie prowadzące do powstawania wrzodów obserwowano w obu grupach zwierząt (nawet nie gryzoni). Działania prowadzące do powstawania wrzodów są wynikiem zarówno ogólnoustrojowego, j ak również miejscowego działania ibuprofenu - zmiany żołądkowo-jelitowe obserwowano po podaniu pozajelitowym oraz doustnym.

Toksyczność przewlekła:

10 szczurom podawano ibuprofen w dawce 180 (5 zwierząt) i 60 mg/kg masy ciała (5 zwierząt) w okresie 26 i 13 tygodni. 1 osobnik męski zmarł z powodu uszkodzenia jelit. Zarówno u samców jak i u samic, pod koniec leczenia stwierdzono niedokrwistość.

Ibuprofen zmienił również proporcje masy narządów w stosunku do całkowitej masy ciała - dotyczyło to wątroby, gonad i drugorzędowych narządów płciowych.

W zakresie histologii nie stwierdzono znaczących zmian z wyjątkiem 1 osobnika płci męskiej i 3 samic, u których wykryto owrzodzenia jelit. Powiększenie wątroby i nerek wydają się być związane z metabolizmem i wydalaniem ibuprofenu.

Objawów klinicznych zatrucia nie stwierdzono po podaniu ibuprofenu psom w dawce 16 mg/kg masy ciała na dzień przez okres 30 dni, jednakże podczas sekcji wykryto nadżerki żołądka i owrzodzenia oraz stany zapalne jelit. Podobne zmiany stwierdzono po dawce 8 mg/kg/dobę, lecz nie po dawce 4 mg/kg/dzień.

W badaniach eksperymentalnych nie udowodniono rakotwórczego, mutagennego lub teratogennego działania ibuprofenu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia kukurydziana, skrobia żelowana, skrobi glikolan sodu typ C, kwas stearynowy, talk, krzemionka koloidalna bezwodna; otoczka: hypromeloza, makrogol 6000, talk, tytanu dwutlenek (E 171), erytrozyna, symetykon (emulsja).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze do 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blister z folii PVC/Al w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 10, 12, 24 lub 30 tabletek powlekanych.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania Brak specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska.

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 12819

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19.04.2007 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 08.02.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11

Ibalgin