Imeds.pl

Ibandronic Acid Noridem 6 Mg/6 Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Ibandronic Acid Noridem; 6mg/6 ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Acidum ibandronicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ibandronic Acid Noridem i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibandronic Acid Noridem

3.    Jak stosować lek Ibandronic Acid Noridem

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ibandronic Acid Noridem

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ibandronic Acid Noridem i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną jest kwas ibandronowy. Należy do grupy leków zwanych bisfosfonianami.

Kwas ibandronowy jest wskazany u dorosłych w przypadku, gdy u pacjenta stwierdzono raka piersi, który rozprzestrzenił się do kości (przerzuty do kości).

•    Pomaga zapobiegać złamaniom kości.

•    Pomaga zapobiegać powikłaniom kostnym, wymagającym leczenia chirurgicznego lub napromieniania.

Kwas ibandronowy może być również przepisany w przypadku zwiększonego stężenia wapnia w surowicy spowodowanego nowotworami.

Działanie kwasu ibandronowego polega na hamowaniu zwiększonej utraty wapnia z kości. Zapobiega to osłabieniu kości.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibandronic Acid Noridem

Nie stosować leku Ibandronic Acid Noridem:

•    jeśli u pacjenta występuje uczulenie na kwas ibandronowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6).

•    jeśli u pacjenta występuje lub występowało małe stężenie wapnia w surowicy.

Jeżeli pacjent/ pacjentka nie jest pewny/-a, czy powyższe sytuacje dotyczą jego/jej, należy skonsultować się ze swoim lekarzem lub pielęgniarką przed zastosowaniem leku Ibandronic Acid Noridem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zasięgnąć porady lekarza przed zastosowaniem leku Ibandronic Acid Noridem.

Należy skonsultować się z lekarzem zwłaszcza:

•    jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na inne bisfosfoniany;

•    w przypadku dużego lub małego stężenia witaminy D we krwi lub innego zaburzenia przemiany mineralnej;

•    w przypadku występowania choroby nerek;

•    jeśli pacjent poddawany jest leczeniu stomatologicznemu lub zaplanowano u niego przeprowadzenie chirurgicznego zabiegu stomatologicznego. Należy poinformować lekarza stomatologa o stosowaniu kwasu ibandronowego.

Jeżeli pacjent/ pacjnetka nie jest pewny/-a, czy powyższe sytuacje dotyczą jego/jej, należy skonsultować się ze swoim lekarzem lub pielęgniarką przed zastosowaniem leku Ibandronic Acid Noridem.

Dzieci i młodzież

Nie stosować leku Ibandronic Acid Noridem u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Inne leki i lek Ibandronic Acid Noridem

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Kwas ibandronowy może wpływać na działanie innych leków. Tak samo, inne leki mogą modyfikować działanie kwasu ibandronowego.

W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje we wstrzyknięciach antybiotyk z grupy aminoglikozydów, np. gentamycynę. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas równoczesnego stosowania aminoglikozydów i kwasu ibandronowego, gdyż mogą powodować zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie należy stosować kwasu ibandronowego u kobiet w ciąży lub planujących zajście w ciążę oraz u kobiet karmiących piersią.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wiadomo, czy kwas ibandronowy wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn i urządzeń w ruchu. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent chce prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny lub urządzenia w ruchu.

Jedna fiolka leku Ibandronic Acid Noridem zawiera poniżej 1 mmol sodu (23 mg), co oznacza, że lek zasadniczo nie zawiera sodu.

3. Jak stosować lek Ibandronic Acid Noridem


Stosowanie leku

•    LekIbandronic Acid Noridem podawany jest przez lekarza lub personel medyczny.

•    Lek podawany jest w postaci wlewu dożylnego.

Lekarz może zlecać regularnie badania krwi podczas leczenia kwasem ibandronowym. Badania są wykonywane, aby upewnić się, że dawka leku jest właściwa.

Dawkowanie

Lekarz określi ilość kwasu ibandronowego, jaką pacjent będzie otrzymywał, w zależności od choroby.

Jeśli u pacjenta stwierdzono raka piersi z przerzutami do kości, zalecana dawka to 1 fiolka (6 mg) co 3-4 tygodnie, w postaci wlewu dożylnego trwającego nie krócej niż 15 minut.

Jeśli z powodu nowotworu występuje zwiększone stężenie wapnia we krwi, zalecana dawka to pojedyncze podanie 2 mg lub 4 mg, zależnie od ciężkości choroby. Lek powinien być podany w postaci wlewu dożylnego trwającego 2 (dwie) godziny. Powtórzenie dawki może być rozważane w przypadku niedostatecznej skuteczności leczenia lub nawrotu choroby.

Lekarz może dostosować dawkę i czas trwania wlewu, jeśli pacjent ma chore nerki. Poufne    2

Ulotka dla pacjenta 1.3.1.3

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeśli nasili się którekolwiek z ciężkich działań niepożądanych - może wystąpić konieczność natychmiastowego podania leków:

•    wysypka, świąd, opuchnięcie twarzy, warg, języka, gardła z trudnościami w oddychaniu. Może to być oznaką reakcji alergicznej na lek;

•    trudności w oddychaniu;

•    ból w obrębie jamy ustnej lub ból szczęki;

•    ból oka lub zapalenie oka (jeśli występują długotrwale).

Inne możliwe działania niepożądane

Bardzo często (dotyczy więcej niż 1 na 10 pacjentów)

•    zwiększenie temperatury ciała.

Często (dotyczy mniej niż 1 na 10 pacjentów)

•    bóle brzucha, niestrawność, wymioty lub biegunka

•    małe stężenie wapnia lub fosforanów we krwi

•    zmiany w wynikach badań krwi, takich jak gamma glutamylotransferazy lub kreatyniny

•    zaburzenie serca o nazwie „blok odnogi pęczka Hisa” (zaburzenie czynności układu przewodzącego impulsy elektryczne w sercu)

•    objawy grypopodobne (takie jak gorączka, dreszcze, bóle kostne i bóle mięśniowe). Objawy te zazwyczaj ustępują w ciągu kilku godzin lub dni.

•    ból lub napięcie mięśni

•    bóle głowy, zawroty głowy, uczucie osłabienia

•    uczucie pragnienia, ból gardła, zaburzenia smaku

•    obrzęki nóg lub stóp

•    bóle stawowe, zapalenie stawów lub inne problemy dotyczące stawów

•    zaburzenia czynności przytarczyc (małych gruczołów wewnątrzwydzielniczych znajdujących się w obrębie szyi)

•    siniaki

•    zakażenia

•    zaburzenia wzroku zwane zaćmą

•    problemy skórne

•    problemy dotyczące zębów.

Niezbyt często (dotyczy mniej niż 1 na 100 pacjentów)

•    drżenia, dreszcze

•    niska temperatura ciała (hipotermia)

•    zaburzenia w naczyniach krwionośnych mózgu (zaburzenia mózgowo-naczyniowe)

•    zaburzenia sercowo-naczyniowe (w tym kołatanie serca, zawał serca, nadciśnienie tętnicze, żylaki)

•    zmiany w wynikach badań krwi (niedokrwistość)

•    zwiększenie stężenia fosfatazy alkalicznej we krwi

•    zatrzymanie płynu i obrzęk („obrzęk limfatyczny”)

•    obrzęk płuc

•    problemy dotyczące żołądka, takie jak zapalenie żołądka i jelit lub zapalenie żołądka

•    kamica żółciowa

•    niemożność oddania moczu, zapalenie pęcherza

•    migrena

•    nerwobóle, zaburzenia korzonków nerwowych

•    głuchota

•    zwiększona wrażliwość na dźwięk, smak lub dotyk albo zmiany dotyczące węchu

•    trudności w przełykaniu

•    owrzodzenie jamy ustnej, obrzęk warg („zapalenie warg”) , pleśniawki

•    świąd lub drętwienie wokół ust

•    ból w okolicy miednicy, upławy, świąd lub ból pochwy

•    rozrost skóry zwany łagodnym nowotworem skóry

•    utrata pamięci, zaburzenia snu, lęk, chwiejność uczuciowa, zmiany nastroju

•    wypadanie włosów

•    ból lub uraz w miejscu podania

•    utrata masy ciała

•    torbiel nerki.

Rzadko (dotyczy mniej niż 1 pacjenta na 1000)

•    ból oka lub zapalenie oka

•    w rzadkich przypadkach mogą wystąpić nietypowe złamania kości udowej szczególnie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Należy zwrócić się do lekarza w przypadku pojawienia się bólu, osłabienia lub uczucia dyskomfortu w okolicy uda, biodra lub w pachwinie, ponieważ może być to wczesną oznaką prawdopodobieństwa wystąpienia złamania kości udowej.

Bardzo rzadko (dotyczy mniej niż 1 pacjenta na 10 000)

•    stan obejmujący zmiany szczęk , tak zwana martwica kości szczęk.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Ibandronic Acid Noridem

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na fiolce i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ibandronic Acid Noridem

Substancją czynną jest kwas ibandronowy.

Wykaz substancji pomocniczych : Sodu chlorek, Kwas octowy lodowaty, Sodu octan trójwodny, Woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Ibandronic Acid Noridem i co zawiera opakowanie

Kwas ibandronowy jest dostępny w postaci płynnego koncentratu w fiolce. Jedna fiolka zawiera 6 mg kwasu ibandronowego.

Każde opakowanie zawiera fiolki z koncentratem. Kwas ibandronowy dostarczany jest w opakowaniach zawierających 1, 5 i 10 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

Noridem Enterprises Ltd Evagorou & Makariou,

Mitsi Building 3

Suite 115, CY-1065 Nikozja, Cypr

Wytwórca:

DEMO S.A.,

21st km National Road Athens-Lamia,

GR-14568 Krioneri,

Ateny, Grecja

Ten produkt leczniczy jest zatwierdzony w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

UK: Ibandronic Acid 6 mg Concentrate for Solution for Infusion

IE: Ibandronic Acid Noridem 6 mg Concentrate for Solution for Infusion

AT: Ibandronsaure Noridem 6 mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslosung

DE: Ibandronic Acid Noridem 6 mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslosung

ES:Acido Ibandrónico KERN PHARMA 6 mg concentrado para solución para perfusión EFG

PL: Ibandronic Acid Noridem

EL: IBONDEM 6 mg tcukvó Siaku^a yia napaoKenń Siakó^aioę npoę śy^uon

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

INFORMACJE PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA FACHOWEGO PERSONELU

MEDYCZNEGO

Zalecaną dawką w zapobieganiu powikłaniom kostnym u chorych na raka piersi z przerzutami do kości jest 6 mg podawane dożylnie co 3-4 tygodnie. Dawkę należy podać we wlewie w czasie nie krótszym niż 15 minut.

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z łagodną niewydolnością nerek (CLcr >50 i <80 ml/min) nie jest konieczne korygowanie dawki. U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (CLcr >30 i <50 ml/min) lub ciężką niewydolnością nerek (CLcr <30 ml/min) leczenie skierowane na prewencję powikłań kostnych w przebiegu raka piersi z przerzutami do kości powinno być prowadzone zgodnie z zaleconym poniżej dawkowaniem:


1    Podawanie co 3-4 tygodnie

2    0,9 %. roztwór chlorku sodu lub 5 % roztwór glukozy

Nie badano stosowania 15-minutowego wlewu u pacjentów z rakiem z CLCr < 50 ml/min.

Dawkowanie: Leczenie hiperkalcemii spowodowanej chorobą nowotworową

Lek Ibandronic Acid Noridem w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji podawany jest zazwyczaj w warunkach szpitalnych. Dawka leku określana jest przez lekarza, który bierze pod uwagę poniższe czynniki.

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Ibandronic Acid Noridem pacjent powinien zostać odpowiednio nawodniony roztworem chlorku sodu o stężeniu 9 mg/ml (0,9%). Należy wziąć pod uwagę zarówno stopień nasilenia hiperkalcemii, jak i rodzaj nowotworu. U większości pacjentów z nasiloną hiperkalcemią (stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin* > 3 mmol/l lub > 12 mg/dl) wystarczającą dawką pojedynczą jest dawka 4 mg. U pacjentów z umiarkowaną hiperkalcemią (stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin < 3 mmol/l lub < 12 mg/dl) dawka skuteczna wynosi 2 mg. Największą stosowaną w badaniach klinicznych dawką było 6 mg, lecz zastosowanie takiej dawki nie zwiększa skuteczności leczenia.

• Należy zauważyć, że stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin obliczane jest w następujący sposób:


Klirens kreatyniny (ml/min)

Dawkowanie / Czas wlewu 1

Objętość wlewu 2

>50 CLcr < 80

6 mg / 15 minut

100 ml

>30 CLcr < 50

4 mg / 1 godzinę

500 ml

< 30

2 mg / 1 godzinę

500 ml

Stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin (mmol/l)

Stężenie wapnia w surowicy (mmol/l) - [0,02 x stężenie albumin (g/l)] + 0,8

Lub

Stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin (mg/dl)

Stężenie wapnia w surowicy (mg/dl) + 0,8 x [4 - stężenie albumin (g/dl)]

Aby stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin wyrażone w mmol/l przeliczyć na mg/dl, należy wartość w mmol/l pomnożyć przez 4.

W większości przypadków zwiększone stężenie wapnia w surowicy może ulec zmniejszeniu do wartości prawidłowych w ciągu 7 dni. Mediana czasu do nawrotu hiperkalcemii (ponowne zwiększenie stężenia wapnia w surowicy skorygowanego o stężenie albumin do wartości powyżej 3 mmol/l) po podaniu dawek 2 mg i 4 mg wynosiła 18-19 dni. Po podaniu dawki 6 mg mediana czasu do nawrotu wynosiła 26 dni.

Sposób i droga podania

Lek Ibandronic Acid Noridem w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji należy podawać we wlewie dożylnym.

W tym celu należy przygotować zawartość fiolki w następujący sposób:

•    hiperkalcemia - dodać do 500 ml izotonicznego roztworu chlorku sodu lub 500 ml 5 % roztworu glukozy; sporządzony w ten sposób roztwór należy podawać przez 1-2 godziny.

•    zapobieganie powikłaniom kostnym - dodać do 100 ml izotonicznego roztworu chlorku sodu lub 100 ml 5 % roztworu glukozy; sporządzony w ten sposób roztwór podawać przez co najmniej 15 minut. Patrz również powyżej dawkowanie leku u pacjentów z niewydolnością nerek.

Do jednorazowego użycia.

Produkt należy rozcieńczyć przed zastosowaniem.

Po odtworzeniu: Przechowywać w temperaturze 2-8°C (w lodówce).

Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność produktu gotowego do użycia przez 24 godziny podczas przechowywania w lodówce oraz w temperaturze 25°C, po rozcieńczeniu produktu w 0,9 % roztworze chlorku sodu lub 5% roztworze glukozy do uzyskania stężenia wynoszącego 0,012 mg/ml.

Uwaga:

W celu uniknięcia potencjalnych niezgodności lek Ibandronic Acid Noridem w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji można mieszać wyłącznie z izotonicznym roztworem chlorku sodu lub z 5 % roztworem glukozy. Roztworów zawierających wapń nie należy mieszać z lekiem Ibandronic Acid Noridem w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji. Rozcieńczone roztwory przeznaczone są do jednorazowego użycia. Należy używać wyłącznie przejrzystych roztworów, bez obecności cząstek. Zaleca się, aby po rozcieńczeniu produkt został natychmiast użyty (patrz punkt 5 tej ulotki „Jak przechowywać lek Ibandronic Acid Noridem”).

Ponieważ nieumyślne dotętnicze podanie produktów nieprzeznaczonych do tego celu, jak również podanie poza żyłę, może prowadzić do uszkodzenia tkanek, należy zawsze upewnić się, że lek Ibandronic Acid Noridem w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji jest podawany dożylnie.

Częstość podawania

W celu leczenia hiperkalcemii spowodowanej nowotworem lek Ibandronic Acid Noridem w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji podaje się zazwyczaj w pojedynczym wlewie.

W celu zapobiegania powikłaniom kostnym u chorych na raka piersi z przerzutami do kości infuzje leku Ibandronic Acid Noridem powtarzane są w odstępach 3-4 tygodniowych.

Czas trwania leczenia

U ograniczonej liczby chorych (50 pacjentów) podano drugi wlew leku z powodu hiperkalcemii. Powtórne leczenie może być rozważane w przypadku nawracającej hiperkalcemii lub w razie niedostatecznej skuteczności dotychczasowego leczenia.

U chorych na raka piersi z przerzutami do kości wlewy leku Ibandronic Acid Noridem powinny być_

podawane co 3-4 tygodnie. W badaniach klinicznych leczenie kontynuowano do 96 tygodni.


Przedawkowanie

Jak dotąd brak jest doświadczeń związanych z ostrym zatruciem lekiem Ibandronic Acid Noridem w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji. Ponieważ w badaniach nieklinicznych z zastosowaniem dużych dawek wykazano, że nerki i wątroba są narządami szczególnie narażonymi na działanie toksyczne leku, należy monitorować czynność nerek i wątroby.

W przypadku wystąpienia istotnej klinicznie hipokalcemii (bardzo małe stężenie wapnia w surowicy) należy ją skorygować przez dożylne podanie glukonianu wapnia.


Poufne 7