+ iMeds.pl

Ibandronic acid synthon 50 mgUlotka Ibandronic acid synthon

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ibandronic acid Synthon 50 mg tabletki powlekane

Acidum ibandronicum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ibandronic acid Synthon 50 mg i w jakim celu się go stosuje.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibandronic acid Synthon 50 mg.

3.    Jak stosować lek Ibandronic acid Synthon 50 mg.

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Jak przechowywać lek Ibandronic acid Synthon 50 mg.

6.    Inne informacje.

1    CO TO JEST LEK IBANDRONIC ACID SYNTHON 50 MG I W JAKIM

CELU SIĘ GO STOSUJE

Ibandronic acid Synthon należy do grupy leków nazywanych bisfosfonianami. Jego działanie polega na hamowaniu zwiększonej utraty wapnia z kości (resorpcji kości) i zapobiegając także powikłaniom kostnym i złamaniom związanym w rozsiewem komórek nowotworowych do kości.

Ibandronic acid Synthon jest wskazany do zapobiegania zdarzeniom szkieletowym (złamania patologiczne, powikłania kostne wymagające napromieniania lub leczenia chirurgicznego) u chorych na raka piersi z przerzutami do kości.

2    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU IBANDRONIC

ACID SYNTHON 50 MG

Podczas leczenia mogą być wykonywane badania krwi, aby upewnić się, że stosowana jest odpowiednia dawka kwasu ibandronowego.

W razie prowadzania leczenia stomatologicznego lub planowanego zabiegu stomatologicznego należy poinformować lekarza stomatologa o stosowaniu kwasu ibandronowego.

Kiedy nie przyjmować leku Ibandronic acid Synthon 50 mg:

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na kwas ibandronowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku

Ibandronic acid Synthon 50 mg.

-    jeśli u pacjenta występują pewne problemy z przełykiem (przewód łączący jamę ustną z żołądkiem), takie jak zwężenie lub trudności z przełykaniem.

-    jeśli pacjent nie może stać lub siedzieć w wyprostowanej pozycji

nieprzerwanie przez co najmniej godzinę (60 minut).

-    jeśli u pacjenta występuje lub występowało w przeszłości zmniejszone stężenie wapnia we krwi. Należy skonsultować się z lekarzem.

Kwasu ibandronowego nie należy stosować u dzieci.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ibandronic acid Synthon 50 mg:

-    jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na inne bisfosfoniany

-    jeśli u pacjenta występują inne zaburzenia przemiany związków mineralnych (takie jak niedobór witaminy D)

-    jeśli u pacjenta występuje umiarkowana choroba nerek (klirens kreatyniny >30 i <50 ml/min) lub ciężka choroba nerek (niewydolność nerek, tj. klirens kreatyniny < 30 ml/min)

-    jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek problemy z przełyka niem lub trawieniem.

-    jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje niesteroidowe leki przeciwzapalne (NSLPZ), ponieważ oba rodzaje leków (NSLPZ i bisfosfoniany) mogą powodować podrażnienie żołądka i jelit.

-    jeśli pacjent poddawany jest leczeniu stomatologicznemu lub planowany jest u niego zabieg z zakresu chirurgii szczękowej . Należy poinformować lekarza stomatologa o przyjmowaniu kwasu ibandronowego.

-    jeśli lekarz stwierdził u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów. Przed zastosowaniem tego leku należy skontaktować się z lekarzem.

Mogą wystąpić podrażnienie, zapalenie lub owrzodzenie przełyku (przewodu łączącego jamę ustną z żołądkiem) często z objawami silnego bólu w klatce piersiowej, silnego bólu podczas przełykania pokarmu i (lub) napojów, silne nudności lub wymioty, szczególnie jeśli w ciągu godziny od przyjęcia kwasu ibandronowego pacjent nie wypije pełnej szklanki zwykłej wody i (lub) położy się. Jeśli objawy te pojawią się u pacjenta, należy przerwać stosowanie kwasu ibandronowego i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie innych leków

Ibandronic acid Synthon może wywierać wpływ na inne leki. Przeciwnie, inne leki mogą wpływać na skuteczność działania kwasu ibandronowego.

Ibandronic acid Synthon może wchodzić w interakcje z:

- suplementami zawierającymi wapń, magnez, żelazo lub aluminium.

Mogą one wpływać na działanie kwasu ibandronowego.

Zaleca się zachowanie ostrożności podczas równoczesnego stosowania bisfosfonianów i aminoglikozydów, jako że obie grupy leków mogą powodować przedłużone obniżenie stężenia wapnia w surowicy. Należy także zwrócić uwagę na możliwość równoczesnego występowania hipomagnezemii (obniżone stężenie magnezu).

Po przyjęciu kwasu ibandronowego należy odczekać co najmniej 30 minut zanim przyjmie się jakikolwiek inny lek danego dnia, w tym leki stosowane w niestrawności, preparaty uzupełniające wapń i witaminy.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich wyżej wymienionych lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, również jakichkolwiek innych lekach nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Ibandronic acid Synthon 50 mg z jedzeniem i piciem

Ibandronic acid Synthon należy przyjmować po całonocnym okresie niejedzenia (co najmniej 6 godzin) i przed pierwszym posiłkiem lub napojem danego dnia. Poszczenie, w tym powstrzymanie się od przyjmowania innych leków i preparatów uzupełniających, należy kontynuować przez co najmniej 30 minut po przyjęciu tabletki. W każdym momencie leczenia kwasem ibandronowym można pić zwykłą wodę.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy przyjmować kwasu ibandronowego w ciąży lub w okresie karmienia piersią. Jeśli pacjentka karmi piersią może być konieczne przerwanie karmienia piersią, aby móc przyjmować Ibandronic acid Synthon.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Można prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny, ponieważ wpływ kwasu ibandronowego na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn jest bardzo mało prawdopodobny.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ibandronic acid Synthon 50 mg

Lek Ibandronic acid Synthon tabletki zawiera cukier mleczny o nazwie laktoza. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Ibandronic acid Synthon należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka kwasu ibandronowego to jedna tabletka na dobę. Jeśli u pacjenta występują poważne problemy z nerkami, lekarz może zmniejszyć dawkę do jednej tabletki na tydzień.

Ważne znaczenie ma staranne przestrzeganie poniższych instrukcji. Zalecenia te zostały opracowane, aby tabletka z kwasem ibandronowym szybko znalazła się w żołądku, zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo spowodowania podrażnienia.

-    przed przyjęciem pierwszego posiłku, napoju lub innych leków danego dnia należy przyjąć tabletkę z kwasem ibandronowym popijając ją tylko pełną szklanką zwykłej wody (około 200 ml). Tabletki nie wolno popijać żadnym innym napojem, z wyjątkiem czystej wody.

- Nie wolno rozgryzać, ssać ani dopuścić do rozpuszczenia tabletki w ustach.

-    Po przyjęciu tabletki z kwasem ibandronowym należy odczekać 30 minut przed przyjęciem pierwszego pokarmu, napoju lub innego leku tego dnia.

- Podczas przyjmowania tabletki kwasu ibandronowego należy pozostawać w wyprostowanej pozycji (siedzącej lub stojącej) i pozostać w takiej wyprostowanej pozycji przez 60 minut po przyjęciu tabletki

- Ważne jest kontynuowanie przyjmowania kwasu ibandronowego przez okres zalecony przez lekarza.

Ibandronic acid Synthon może poprawić stan pacjenta tylko, jeśli tabletki będą regularnie stosowane.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ibandronic acid Synthon 50 mg

Jeśli przez pomyłkę przyjmie się zbyt wiele tabletek, należy wypić pełną szklankę mleka i natychmiast skontaktować się ze swoim lekarzem.

Nie prowokować wymiotów oraz nie przyjmować pozycji leżącej - może to spowodować podrażnienie przełyku przez Ibandronic acid Synthon.

Pominięcie dawki leku Ibandronic acid Synthon 50 mg

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy powrócić do przyjmowania jednej tabletki na dobę następnego dnia jak zwykle.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Ibandronic acid Synthon może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów) Niestrawność • Nudności • Ból brzucha • Zapalenie przełyku • Męczliwość • Niskie stężenie wapnia we krwi

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 1 000 pacjentów)

Zaburzenia smaku • Uczucie mrowienia (parestezje) • Suchość w ustach • Krwawiący wrzód żołądka • Trudności z połykaniem • Zapalenie żołądka • Świąd • Ból w klatce piersiowej • Objawy grypopodobne • Złe samopoczucie • Ból • Małe stężenie hemoglobiny • Duże stężenie mocznika • Zwiększone stężenie arathormonu

Podrażnienie przełyku jest zasadniczo niezbyt częstym działaniem niepożądanym, ale jeśli wystąpi silny ból w klatce piersiowej, silny ból podczas przełykania pokarmów lub napojów, silne wymioty lub nudności, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK IBANDRONIC ACID SYNTHON 50 MG

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować kwasu ibandronowego po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku tekturowym po określeniu: EXP. Dwie pierwsze cyfry oznaczają miesiąc, a cztery ostatnie cyfry oznaczają rok. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Ibandronic acid Synthon 50 mg

Substancją czynną leku jest 56,25 mg, sodu ibandronianu jednowodnego, co odpowiada 50 mg kwasu ibandronowego.

Pozostałe składniki leku to laktoza jednowodna, krospowidon, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu stearylofumaran (rdzeń tabletki); alkohol poliwinylowy, makrogol 3350, talk i tytanu dwutlenek (E 171) (otoczka).

Jak wygląda lek Ibandronic acid Synthon 50 mg i co zawiera opakowanie

Lek Ibandronic acid Synthon tabletki to białe lub prawie białe podłużne tabletki z wytłoczonym napisem „I9BE” na jednej stronie i „50” na drugiej stronie.

Tabletki dostępne są w blistrach po 28, 90 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Synthon BV, Microweg 22, 6545 CM, Nijmegen, Holandia Wytwórcy:

Synthon Bv, Microweg 22, 6545 CM, Nijmegen, Holandia

Synthon Hispania SL., Castelló 1, Poligono Las Salinas, 08830 Sant Boi de

Llobregat, Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria

Czechy

Estonia

Węgry

Łotwa

Litwa

Holandia

Polska

Rumunia

Słowacja

Słowenia


Ibandronic acid Actavis 50 mg

Ibandronic acid Synthon 50 mg, potahované tablety

Ibandronic acid Synthon 50 mg

Ibandronsav Synthon 50 mg

Ibandronic acid Synthon 50 mg apvalkotas tabletes

Ibandronic acid Synthon 50 mg, plevele dengtos tabletes

Ibandroninezuur Synthon 50 mg, filmohulde tabletten

Ibandronic acid Synthon

Acid ibandronic Glenmark 50 mg comprimate filmate Ibandronic acid Synthon 50 mg

Ibandronska kislina Synthon 50 mg filmsko obložene tablete

Data zatwierdzenia ulotki: {MM/RRRR}

M1.3.1_03.IBE.sod.mhy.tab50.001.03.PL.1825.03

Ibandronic acid Synthon

Charakterystyka Ibandronic acid synthon

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ibandronic acid Synthon, 50 mg, Tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg kwasu ibandronowego (w postaci sodu ibandronianu jednowodnego).

Substancje pomocnicze:

Każda tabletka powlekana zawiera 54 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Białe lub prawie białe, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, 9 mm długości i napisem "I9BE"z jednej strony, a z drugiej strony "50".

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Kwas ibandronowy jest wskazany do zapobiegania zdarzeniom kostnym (złamania patologiczne, powikłania kostne wymagające napromieniania lub leczenia chirurgicznego) u pacjentów z rakiem piersi z przerzutami do kości.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Terapia kwasem ibandronowym powinna być rozpoczynana wyłącznie lekarzy posiadających doświadczenie w leczeniu raka.

Do stosowania doustnego.

Zalecana dawka to jedna tabletka powlekana 50 mg na dobę.

Produkt Ibandronic acid Synthon w postaci tabletek należy przyjmować po całonocnym okresie niejedzenia (co najmniej 6 godzin) i przed przyjęciem pierwszego posiłku lub napoju w ciągu dnia. Analogicznie, należy unikać przyjmowania produktów leczniczych i preparatów uzupełniających niedobory (włącznie z wapniem) przed przyjęciem kwasu ibandronowego w tabletkach. Po przyjęciu tabletki należy powstrzymać się od jedzenia przez co najmniej 30 minut. W trakcie leczenia kwasem ibandronowym można zawsze pić zwykłą wodę.

-    Tabletki należy połykać w całości popijając pełną szklanką zwykłej wody (180 do 240 ml), kiedy pacjent stoi lub siedzi w pozycji spionizowanej..

-    Po przyjęciu kwasu ibandronowego nie należy przyjmować pozycji leżącej przez 60 minut.

-    Pacjenci nie powinni żuć, ssać ani rozgniatać tabletek, ponieważ lek może powodować owrzodzenia jamy ustnej lub gardła.

-    Jedynym napojem, z którym można przyjmować preparat Ibandronic acid Synthon jest zwykła woda. Należy zauważyć, że niektóre wody mineralne mogą zawierać większe stężenia wapnia i z tego względu nie należy ich używać.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie jest wymagana modyfikacja dawkowania (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z łagodną niewydolnością nerek (CLcr >50 i <80 ml/min) nie jest wymagane dostosowanie dawki.

U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (CLcr >30 i <50 ml/min) zalecane jest dostosowanie dawki do jednej powlekanej tabletki zawierającej 50 mg stosowanej co dwa dni.

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (CLcr <30 ml/min) zaleca się stosowanie jednej tabletki powlekanej 50 mg raz w tygodniu. Patrz: schemat dawkowania powyżej.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności modyfikacji dawki.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania kwasu ibandronowego u pacjentów w wieku poniżej 18 lat, ponieważ nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nieprawidłowości w obrębie przełyku, prowadzące do opóźnienia jego opróżniania, taka jak zwężenie lub skurcz dolnej części przełyku.

-    Niezdolność do utrzymania pozycji stojącej lub siedzącej przez co najmniej 60 minut.

-    Hipokalcemia

-    Nadwrażliwość na kwas ibandronowy lub na którykolwiek z pozostałych składników produktu.

Kwasu ibandronowego nie należy stosować u dzieci.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku chorych ze stwierdzoną nadwrażliwością na inne bisfosfoniany.

Przed rozpoczęciem leczenia kwasem ibandronowym należy podjąć skuteczne leczenie hipokalcemii oraz innych zaburzeń metabolizmu kostnego i mineralnego. U wszystkich pacjentów ważne jest przyjmowanie odpowiednich ilości wapnia i witaminy D. W przypadku niedoborów w diecie, zaleca się stosowanie suplementów wapnia i(lub) witaminy D.

Doustne podawanie bisfosfonianów może powodować lokalne podrażnienie błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego. Z powodu możliwości działania drażniącego i potencjalnego pogorszenia choroby podstawowej, Ibandronic acid Synthon powinien być stosowany z ostrożnością u pacjentów z czynną chorobą górnego odcinka przewodu pokarmowego (np. przełyk Barreta, dysfagia, inne choroby przełyku, zapalenie błony śluzowej żołądka, dwunastnicy lub owrzodzenie).

U pacjentów otrzymujących doustnie leczenie bisfosfonianami zgłaszano działania niepożądane takie jak zapalenie błony śluzowej przełyku, owrzodzenie przełyku i nadżerki przełyku, w niektórych przypadkach ciężkie, wymagające hospitalizacji, rzadko z krwawieniem lub z następowym zwężeniem przełyku lub perforacją. Ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych ze strony przełyku w stopniu ostrym było większe u pacjentów, którzy nie stosowali się do instrukcji przyjmowania produktu i (lub) którzy kontynuowali przyjmowanie doustnych bisfosfonianów po pojawieniu się objawów wskazujących na podrażnienie przełyku. Pacjenci powinni przywiązywać szczególną uwagę do przestrzegania instrukcji przyjmowania leku (patrz punkt 4.2).

Lekarze powinni zwracać szczególną uwagę na jakiekolwiek objawy świadczące o możliwości reakcji ze strony przełyku i poinstruować pacjentów, by przerwali stosowanie kwasu ibandronowego i zgłosili się w celu uzyskania pomocy medycznej, jeśli rozwinie się dysfagia, biegunka, ból zamostkowy lub wystąpi zgaga lub jej nasilenie.

Podczas gdy w klinicznych badaniach kontrolowanych nie obserwowano większego ryzyka, po wprowadzeniu do obrotu zgłaszano wystąpienia owrzodzenia żołądka i przełyku po stosowaniu doustnych bisfosfonianów.

Stosowanie zarówno niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), jak i bisfosfonianów wiąże się z podrażnieniem przewodu pokarmowego, dlatego w przypadku jednoczesnego podawania tych leków należy zachować ostrożność.

W badaniach klinicznych nie wykazano pogorszenia czynności nerek po długotrwałym stosowaniu kwasu ibandronowego. Niemniej jednak, w zależności od indywidualnej oceny klinicznej pacjenta, u chorych leczonych kwasem ibandronowym zaleca się monitorowanie czynności nerek, stężenia wapnia, fosforanów i magnezu w surowicy krwi.

Produkt Ibandronic acid Synthon w postaci tabletek zawiera laktozę i nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Donoszono o przypadkach martwicy kości żuchwy, na ogół związanych z ekstrakcją zęba i(lub) z miejscowym zakażeniem (włącznie z zapaleniem szpiku kostnego) u chorych na nowotwory poddawanych leczeniu schematami z początkowym zastosowaniem podawanych dożylnie bisfosfonianów. Wielu z tych pacjentów otrzymywało także chemioterapię oraz kortykosteroidy. Donoszono także o przypadkach martwicy kości żuchwy u pacjentów z osteoporozą otrzymujących doustne bisfosfoniany.

Przed rozpoczęciem leczenia bisfosfonianami u chorych, u których występują równocześnie czynniki ryzyka (np. rak, chemioterapia, radioterapia, kortykosteroidy, nieprawidłowa higiena jamy ustnej), należy rozważyć wykonanie badania stomatologicznego oraz zastosowanie właściwej profilaktyki stomatologicznej.

W tej grupie chorych, jeśli to możliwe, należy unikać inwazyjnych zabiegów stomatologicznych w trakcie leczenia. U chorych, u których dojdzie do martwicy żuchwy w trakcie leczenia bisfosfonianami, chirurgiczne zabiegi stomatologiczne mogą nasilić to powikłanie. W przypadku chorych wymagających zabiegów dentystycznych, brak jest danych sugerujących, czy zakończenie leczenia bisfosfonianami zmniejsza ryzyko wystąpienia martwicy kości żuchwy. Postępowanie z każdym pacjentem powinno być oparte na podstawie klinicznej oceny przeprowadzonej przez lekarza prowadzącego, w oparciu o indywidualną ocenę stosunku korzyści do ryzyka.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania interakcji przeprowadzono wyłącznie u dorosłych.

Interakcje pomiędzy produktem leczniczym a pokarmem

Jest prawdopodobne, że produkty zawierające wapń i inne kationy wielowartościowe (takie jak glin, magnez, żelazo), również mleko i pożywienie, będą współoddziaływać z wchłanianiem kwasu ibandronowego w postaci tabletek. Z tego względu, przyjmowanie takich produktów, włącznie z pożywieniem, musi zostać odroczone o co najmniej 30 minut po doustnym przyjęciu produktu leczniczego.

Jeśli kiwas ibandronowy w postaci tabletek podawany był 2 godziny po standardowym posiłku, biodostępność była zmniejszona o około 75 %. Z tego względu zaleca się, aby tabletki były przyjmowane po całonocnym okresie niejedzenia (co najmniej 6 godzin), należy powstrzymać się od przyjmowania posiłków jeszcze przez co najmniej 30 minut po przyjęciu dawki produktu leczniczego (patrz punkt 4.2).

Interakcje pomiędzy lekami

Nie obserwowano interakcji w trakcie równoczesnego stosowania z melfalanem/prednizonem u chorych na szpiczaka mnogiego.

W innych badaniach dotyczących interakcji u kobiet po menopauzie wykazano brak jakichkolwiek interakcji z tamoksyfenem lub z hormonalną terapią zastępczą (estrogen).

U zdrowych ochotników płci męskiej oraz u kobiet po menopauzie podawanie dożylne ranitydyny powodowało zwiększenie biodostępności kwasu ibandronowego o około 20% (jest to w zakresie normalnej zmienności dostępności biologicznej kwasu ibandronowego), prawdopodobnie w wyniku zmniejszenia kwaśności soku żołądkowego. Jednakże, jeśli preparat Ibandronic acid Synthon podawany jest z antagonistami H2 lub z innymi lekami zwiększającymi pH soku żołądkowego, nie jest wymagana modyfikacja dawkowania.

W związku z właściwościami leku, nie jest prawdopodobne wystąpienie interakcji z lekami o znaczeniu klinicznym. Kwas ibandronowy eliminowany jest wyłącznie w drodze sekrecji nerkowej i nie podlega biotransformacji. Nie wydaje się, aby w szlak wydzielniczy zaangażowane były znane kwasowe lub zasadowe systemy transportowe biorące udział w wydzielaniu innych substancji czynnych. Ponadto, kwas ibandronowy nie hamuje głównych izoenzymów wątrobowych P -450 u ludzi i nie indukuje systemu cytochromów wątrobowych P-450 u szczurów. Wiązanie przez białka osocza jest niewielkie przy stężeniach terapeutycznych leku i z tego względu jest mało prawdopodobne, aby kwas ibandronowy wypierał inne substancje czynne..

Zaleca się zachowanie ostrożności podczas równoczesnego stosowania bisfosfonianów i aminoglikozydów, jako że obie grupy leków mogą powodować przedłużone obniżenie stężenia wapnia w surowicy. Należy także zwrócić uwagę na możliwość równoczesnego występowania hipomagnezemii.

W badaniach klinicznych, kwas ibandronowy podawany był równocześnie z powszechnie stosowanymi lekami przeciwnowotworowymi, moczopędnymi, antybiotykami i lekami przeciwbólowymi, i nie obserwowano występowania jawnych klinicznie interakcji

4.6 Ciąża i laktacja

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania kwasu ibandronowego u kobiet w ciąży. W badaniach na szczurach wykazano toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi jest nieznane. Z tego względu kwasu ibandronowego nie należy stosować u kobiet w ciąży.

Nie wiadomo, czy kwas ibandronowy jest wydzielanyz ludzkim mlekiem. W badaniach na szczurach w okresie laktacji wykazano obecność małych stężeń kwasu ibandronowego w mleku po podaniu dożylnym. Nie należy stosować kwasu ibandronowego u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Profil tolerancji kwasu ibandronowego uzyskano na podstawie kontrolowanych badań klinicznych w zarejestrowanym wskazaniu, po doustnym podawaniu kwasu ibandronowego w zalecanej dawce.

W zbiorczej bazie danych z dwóch badań rejestracyjnych III fazy (286 chorych leczonych kwasem ibandronowym 50 mg), odsetek chorych, u których wystąpiły objawy niepożądane o możliwym lub prawdopodobnym związku z leczeniem kwasem ibandronowym, wynosił 27%.

Działania niepożądane zostały zaszeregowane biorąc pod uwagę częstość występowania, stosując następującą konwencję: bardzo częste ( > 10%), częste ( > 1% i < 10%), niezbyt częste ( > 0,1% i < 1%), rzadkie ( > 0,01% i < 0,1%) oraz bardzo rzadkie ( < 0,01%).

W tabeli 1 zestawiono częste reakcje niepożądane obserwowane w trakcie badań III fazy. Wykluczono objawy niepożądane, które były tak samo częste zarówno w grupie otrzymującej aktywne leczenie, jak i w grupie otrzymującej placebo lub częściej w grupie otrzymującej placebo.

Tabela 1    Reakcje niepożądane związane z leczeniem występujące często i częściej niż w

grupie otrzymującej placebo

Reakcje niepożądane

Placebo

Ibandronic acid

podanie doustne na

podanie doustne na

(n=277 cho rych)

(n=286 cho rych)

Liczba (%)

Liczba (%)

Zaburzenia metabolizmu i odżywania

Hipokalcemia

14 (5,1)

27 (9,4)

Zaburzenia żoladkowo-jelitowe

Dyspepsja

13 (4,7)

20 (7,0)

Nudności

4 (1,4)

10 (3,5)

Bóle brzucha

2 (0,7)

6 (2,1)

Zapalenie przełyku

2 (0,7)

6 (2,1)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Osłabienie

2 (0,7)

_4iM)_

Pozostałe reakcje niepożądane raportowane częstotliwością < 1%:

Poniższe zestawienie zawiera informacje dotyczące reakcji niepożądanych zgłaszanych w trakcie badania MF 4414 i MF 4434, występujących częściej w grupie otrzymującej kwas ibandronowy w dawce 50 mg niż w grupie otrzymującej placebo::

Niezbyt często:

Zaburzenia układu krwiotwórczego i chłonnego Zaburzenia układu nerwowego Zaburzenia żołądka i jelit


Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Zaburzenia nerek i układu moczowego Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Badania dodatkowe


niedokrwistość

parestezje, zaburzenia smaku;

krwawienia, owrzodzenia dwunastnicy,

zapalenie żołądka, zaburzenia połykania,

bóle brzucha, suchość błony śluzowej jamy

ustnej,

świąd

azotemia (mocznica) ból w klatce piersiowej, objawy grypopodobne, złe samopoczucie, ból NI podwyższone stężenie hormonów przytarczyc we krwi


Donoszono o przypadkach martwicy kości żuchwy u chorych leczonych bisfosfonianami. Większość z tych doniesieh dotyczy pacjentów z rakiem, lecz o takich przypadkach donoszono także u pacjentów leczonych z powodu osteoporozy. Wystąpienie martwicy żuchwy jest na ogol związane z ekstrakcją zęba i (lub) z miejscowym zakażeniem (włącznie z zapaleniem szpiku kostnego). Choroba nowotworowa, stosowanie chemioterapii, radioterapii, kortykosteroidów, nieprawidłowa higiena jamy ustnej są także wymieniane jako czynniki ryzyka (patrz punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłaszano przypadków przedawkowania.

Brak specyficznych informacji dotyczących leczenia przedawkowania kwasu ibandronowego. Jednakże, przedawkowanie doustnej postaci produktu może spowodować wystąpienie objawów z górnego odcinka przewodu pokarmowego, takich jak podrażnienie żołądka, zgaga, zapalenie przełyku, zapalenie lub owrzodzenie żołądka. Aby związać kwas ibandronowy, należy podawać mleko i preparaty zobojętniające sok żołądkowy. Mając na uwadze ryzyko podrażnienia przełyku, nie należy wywoływać wymiotów, a pacjent powinien pozostać w pozycji całkowicie spionizowanej.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Bisfosfoniany, kod ATC: M05B A06

Kwas ibandronowy należy do bisfosfonianów, grupy związków, które swoiście oddziałują na kość. Ich wybiórcze działanie na tkankę kostną wynika z dużego powinowactwa bisfosfonianów do składników mineralnych kości. Działanie bisfosfonianów polega na hamowaniu aktywności osteoklastów; chociaż dokładny mechanizm ich działania jest nadal niewyjaśniony.

W warunkach in vivo kwas ibandronowy przeciwdziała niszczeniu kości wywołanemu doświadczalnie przez zahamowanie czynności gonad, retinoidy, guzy lub wyciągi z guza. Hamowanie endogennej resorpcji kości zostało także udokumentowane w badaniach kinetycznych, w których zastosowano 45Ca oraz w badaniach nad uwalnianiem znakowanej radioaktywnie tetracykliny wbudowanej uprzednio do kośćca.

W dawkach znacznie większych niż farmakologicznie skuteczne kwas ibandronowy nie miał wpływu na mineralizację kości.

Resorpcja kości spowodowana chorobą nowotworową charakteryzuje się nasiloną resorpcją kości, która nie jest zrównoważona odpowiednim kościotworzeniem. Kwas ibandronowy selektywnie hamuje aktywność osteoklastów, zmniejszając resorpcję kości i tym samym zmniejszając powikłania kostne choroby nowotworowej.

W badaniach klinicznych dotyczących chorych na raka piersi z przerzutami do kości wykazano, że istnieje zależny od dawki hamujący wpływ na osteolizę kości, wyrażony przez markery resorpcji kości, i zależny od dawki wpływ na występowanie zdarzeń kostnych.

Zapobieganie zdarzeniom kostnym u chorych na raka piersi z przerzutami do kości przez podawanie preparatu Ibandronic acid Synthon w postaci tabletek w dawce 50 mg, oceniane było w dwóch randomizowanych kontrolowanych placebo badaniach klinicznych III fazy, trwających 96 tygodni. Chore na raka piersi z potwierdzonymi radiologiczne przerzutami do kości randomizowano do grup otrzymujących placebo (277 pacjentów) lub do grup otrzymujących kwas ibandronowy w dawce 50 mg (287 pacjentów). Wyniki tych badań przedstawiono poniżej.

Pierwszorzędowe punkty końcowe dotyczące skuteczności

Pierwszorzędowym punktem końcowym w tych badaniach był wskaźnik chorobowości kostnej w okresie czasu (ang. Skeletal Morbidity Period Rate - SMPR). Był to złożony punkt końcowy, na który składały się następujące zdarzenia związane z kośćcem (ang. Skeletal Related Events - SRE):

-    napromienianie kości w celu leczenia złamań/złamań zagrażających

-    leczenie chirurgiczne złamań kości

-    złamania kręgów

-    złamania innych niż kręgi kości.

W analizie SMPR uwzględniano czynnik czasu i brano pod uwagę, że jedno lub więcej zdarzeń występujących w pojedynczym 12 tygodniowym okresie czasu może być potencjalnie związanych. Dlatego też, do celów tej analizy zdarzenia mnogie były liczone tylko raz w każdym 12 tygodniowym okresie czasu. Zbiorcze dane z tych badań wykazały znamienną korzyść ze stosowania kwasu ibandronowego w dawce 50 mg doustnie, w porównaniu do placebo, w zmniejszaniu częstości występowania zdarzeń związanych z kośćcem (SRE) mierzonych jako wskaźnik chorobowości kostnej w okresie czasu (SMPR) (p=0,041). Obserwowano zmniejszenie ryzyka wystąpienia zdarzeń związanych z kośćcem (SRE) o 38% w grupie pacjentów leczonych kwasem ibandronowym w porównaniu z grupą otrzymującą placebo (ryzyko względne 0,62; p = 0,003). Wyniki badania dotyczące skuteczności leczenia przedstawiono w Tabeli 2.

Tabela 2 Skuteczność (chorzy na raka piersi z przerzutami do kości)

Wszystkie zdarzenia związane z kośćcem (SRE)

Placebo

n=277

Kwas

ibandronowy 50

Wartość p

SMPR (na 1 pacjenta rocznie)

1,15

0,99

p=0,041

Ryzyko względne SRE

-

0,62

p=0,003

Drugorzędowe punkty końcowe dotyczące skuteczności

Wykazano znamienną statystycznie poprawę w punktacji skali bólów kostnych w przypadku stosowania kwasu ibandonowego w dawce 50 mg w porównaniu do placebo. Zmniejszenie bólu do mniejszego niż obserwowano przed leczeniem stwierdzano stale, przez cały okres badania, i towarzyszyło mu znamienne zmniejszenie stosowania leków przeciwbólowych w porównaniu do placebo. Do pogorszenia jakości życia i stanu sprawności ogólnej wg WHO dochodziło znamiennie rzadziej w grupie pacjentów otrzymujących kwas ibandronowy niż w grupie otrzymującej placebo. Stężenia markera resorpcji kostnej CTx (telopeptyd C-końcowy uwolniony z cząsteczki kolagenu typu I) w moczu były znamiennie zmniejszone w grupie pacjentów otrzymujących kwas ibandronowy w porównaniu do placebo. Zmniejszenie stężeń CTx w moczu było znamiennie skorelowane z pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności SMPR Kendal -tau-b (p < 0,001). Tabelaryczne zestawienie wyników oceny drugorzędowych punktów końcowych skuteczności przedstawiono w Tabeli 3.

Tabela 3    Drugorzędowe punkty końcowe dotyczące skuteczności (pacjenci z rakiem

piersi z przerzutami do kości)

Placebo n = 277

Kwas ibandronowy n = 287

Wartość p

Bóle kostne*

0,20

-0,10

p < 0,001

Zużycie leków przeciwbólowych*

0,85

0,60

p = 0,019

Jakość życia*

-26,8

-8,3

p = 0,032

Stopień sprawności ogólnej wg WHO*

0,54

0,33

p = 0,008

Stężenie CTx w moczu**

10,95

-77,32

p = 0,001

*Średnia zmiana między oceną przed leczeniem a ostatnią oceną. **Mediana zmiany między oceną przed leczeniem a ostatnią oceną

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Absorpcja

Absorpcja kwasu ibandronowego w górnym odcinku przewodu pokarmowego po podaniu doustnym jest szybkie. Maksymalne obserwowane stężenia w osoczu osiągane były w ciągu 0,5 do 2 godzin (mediana 1 godzina) u pacjentów na czczo, a bezwzględna dostępność biologiczna wynosiła około 0,6%. Stopień absorpcji jest zmniejszony, jeśli produkt przyjmuje się razem z pożywieniem lub napojami (innymi niż zwykła woda). Biodostępność jest zmniejszona o około 90%, jeśli kwas ibandronowy przyjmowany jest ze standardowym śniadaniem w porównaniu z biodostępnością obserwowaną u pacjentów na czczo. Jeśli produkt przyjmuje się 30 minut przed posiłkiem, zmniejszenie dostępności biologicznej wynosi około 30%. Nie obserwuje się znaczącego zmniejszenia w biodostępności, jeśli kwas ibandronowy przyjmowany jest na 60 minut przed posiłkiem.

Biodostępność jest zmniejszona o około 75%, jeśli tabletki kwasu ibandronowego podawane były 2 godziny po standardowym posiłku. Dlatego też zaleca się, aby tabletki były przyjmowane po całonocnym okresie niejedzenia (minimum 6 godzin), i aby powstrzymywać się od przyjmowania posiłków przez co najmniej 30 minut po przyjęciu dawki leku (patrz punkt 4.2).

Dystrybucja

Po początkowej ekspozycji ogólnoustrojowej kwas ibandronowy jest szybko wiązany przez kości lub wydzielany do moczu. U ludzi pozorna końcowa objętość dystrybucji wynosi co najmniej 90 l, a ilość dawki docierającej do tkanki kostnej oszacowano na 40-50% dawki krążącej. Wiązanie z białkami w ludzkim osoczu wynosi około 87% przy stężeniach terapeutycznych i z tego względu interakcje między lekami spowodowane wypieraniem są mało prawdopodobne.

Metabolizm

Brak dowodów na to, że kwas ibandronowy jest metabolizowany u zwierząt lub ludzi.

Eliminacja

Wchłonięta frakcja kwasu ibandronowego jest usuwana z krążenia w wyniku absorpcji przez kości (szacowanej na 40-50%), a pozostała część jest eliminowana w postaci niezmienionej przez nerki. Niewchłonięta frakcja kwasu ibandronowego jest eliminowana w postaci niezmienionej z kałem.

Zakres obserwowanych pozornych okresów półtrwania jest szeroki i zależny od dawki oraz od czułości metody oznaczania, lecz końcowy okres półtrwania zawiera się na ogół w zakresie 10-60 godzin. Jednakże, stężenia w osoczu we wczesnym okresie po podaniu obniżają się szybko, osiągając 10% wartości szczytowej w ciągu 3 i 8 godzin, odpowiednio, po podaniu dożylnym lub doustnym.

Całkowity klirens kwasu ibandronowego jest niski, o średnich wartościach w zakresie 84-160 ml/min. Klirens nerkowy (około 60 ml/min u zdrowych kobiet po menopauzie) stanowi 50-60% klirensu całkowitego i jest związany z klirensem kreatyniny. Uważa się, że różnica pomiędzy klirensem całkowitym a klirensem nerkowym odzwierciedla wychwyt przez kości.

Farmakokinetyka w szczególnych populacjach pacjentów

Płeć

Dostępność biologiczna oraz farmakokinetyka kwasu ibandronowego są podobne u mężczyzn i kobiet.

Rasa

Brak dowodów na istnienie istotnych klinicznie różnic w działaniu kwasu ibandronowego u rasy azjatyckiej i rasy kaukaskiej. Dane dotyczące pacjentów rasy czarnej są bardzo ograniczone.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Klirens nerkowy kwasu ibandronowego u pacjentów z niewydolnością nerek o różnym nasileniu jest w sposób liniowy zależny od klirensu kreatyniny (CLcr). Nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek (CLcr >30 ml/min). U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (CLcr < 30 ml/min) otrzymujących doustnie 10 mg kwasu ibandronowego na dobę przez 21 dni, stężenia w osoczu były 2-3 razy wyższe niż w przypadku pacjentów z prawidłową czynnością nerek. Całkowity klirens kwasu ibandronowego u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek był zmniejszony do 44 ml/min. Po dożylnym podaniu pacjentom z ciężką niewydolnością nerek 0,5 mg kwasu ibandronowego klirens ogólny, nerkowy i pozanerkowy zmniejszył się odpowiednio o 67%, 77% oraz 50%. Nie odnotowano jednak zmniejszenia tolerancji związanej ze zwiększeniem ekspozycji. W przypadku pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (CLcr <30 ml/min) zaleca się zmniejszenie dawki doustnej do jednej tabletki 50 mg podawanej raz na tydzień (patrz punkt 4.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Brak danych farmakokinetycznych dotyczących stosowania kwasu ibandronowego u pacjentów z niewydolnością wątroby. Wątroba nie odgrywa istotnej roli w klirensie kwasu ibandronowego, ponieważ nie jest on metabolizowany, lecz jest usuwany w wyniku wydalania przez nerki oraz ulega wychwytowi przez tkankę kostną. Z tego względu nie jest konieczna modyfikacja dawkowania u chorych z niewydolnością wątroby. Co więcej, jako że wiązanie kwasu ibandronowego z białkami wynosi 87% w stężeniach terapeutycznych, jest mało prawdopodobne, aby hipoproteinemia w ciężkich chorobach wątroby prowadziła do znamiennego klinicznie zwiększenia stężenia wolnego leku w osoczu.

Pacjenci w podeszłym wieku

Podczas analiz wieloczynnikowych nie wykazano, aby wiek był niezależnym czynnikiem wpływającym na którykolwiek z badanych parametrów farmakokinetycznych. Ponieważ czynność nerek pogarsza się wraz z wiekiem, jest to jedyny czynnik, który powinien być brany pod uwagę (patrz punkt dotyczący niewydolności nerek).

Dzieci i młodzież

Brak danych dotyczących stosowania kwasu ibandronowego u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Działania toksyczne w badaniach nieklinicznych obserwowano jedynie po dawkach większych niż maksymalne dawki stosowane u ludzi w stopniu wystarczającym, by uznać, że powinno mieć to niewielkie znaczenie w zastosowaniach klinicznych. Tak jak w przypadku innych bisfosfonianów, z wykazano, że nerki są podstawowym narządem narażonym na ogólnoustrojowe toksyczne działa nie produktu.

Działanie mutagenne lub rakotwórcze:

Nie obserwowano oznak potencjalnego działania rakotwórczego. Badania genotoksyczności nie dostarczyły dowodów na wpływ kwasu ibandronowego na aktywność genetyczną.

Toksyczny wpływ na reprodukcję:

Nie obserwowano dowodów bezpośredniego działania toksycznego na płód ani działania teratogennego kwasu ibandronowego u szczurów i królików, którym podawano produkt dożylnie lub doustnie. Działania niepożądane kwasu ibandronowego w badaniach dotyczących toksyc znego wpływu na reprodukcję u szczurów były zgodne z oczekiwanymi dla tej klasy produktów (bisfosfonianów). Należały do nich zmniejszona liczba miejsc zagnieżdżenia, zaburzenia w przebiegu naturalnego porodu (dystocja), zwiększenie liczby zaburzeń rozwojowych narządów trzewnych (zespół miedniczkowo-moczowodowy) oraz nieprawidłowości dotyczące zębów u potomstwa F1 u szczurów.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza j ednowodna Krospowidon (E1202)

Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna bezwodna Sodu stearylofumaran

Otoczka Opadry II white o składzie:

Alkohol poliwinylowy Makrogol 3350 Talk

Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata (Blister OPA/Aluminium/PVC/Aluminium) 3 lata (PVC/PVDC/Aluminium)

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania,

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

1, 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 126, 168, 210 tabletek w blistrze.

Blister OPA/Aluminium/PVC/Aluminium lub PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotycz ce usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Synthon BV,

Microweg 22 6545 CM Nijmegen,

Holandia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

M1.3.1_01.IBE.sod.mhy.tab50.001.03.PL.1825.03

Ibandronic acid Synthon