+ iMeds.pl

Ibandronic acid teva pharma 2 mgUlotka Ibandronic acid teva pharma

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ibandronic Acid Teva Pharma, 2 mg, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Acidum ibandronicum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ibandronic Acid Teva Pharma i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibandronic Acid Teva Pharma

3.    Jak stosować lek Ibandronic Acid Teva Pharma

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ibandronic Acid Teva Pharma

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK IBANDRONIC ACID TEVA PHARMA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Ibandronic Acid Teva Pharma zawiera substancję czynną kwas ibandronowy. Kwas ibandonowy należy do grupy leków nazywanych bisfosfonianami.

Lek Ibandronic Acid Teva Pharma jest wskazany u dorosłych w przypadku, gdy u pacjenta stwierdzono raka piersi, który przeniósł się do kości (tak zwane przerzuty do kości).

-    Pomaga zapobiegać złamaniom kostnym.

-    Pomaga zapobiegać powikłaniom kostnym, wymagaj ącym leczenia chirurgicznego lub napromieniania.

Lek Ibandronic Acid Teva Pharma może być również przepisany w przypadku podwyższonego stężenia wapnia we krwi spowodowanego nowotworami.

Działanie leku Ibandronic Acid Teva Pharma polega na hamowaniu zwiększonej utraty wapnia z kości. To zapobiega osłabieniu kości.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU IBANDRONIC ACID

TEVA PHARMA

Kiedy nie stosować leku Ibandronic Acid Teva Pharma

•    jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na kwas ibandronowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ibandronic Acid Teva Pharma wymienionych w punkcie 6.

   jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występowało zmniejszone stężenie wapnia w

surowicy. Należy wówczas skonsultować się z lekarzem

Nie należy przyjmować leku w przypadku, gdy wystepował którykolwiek z wymienionych powyżej objawów. Przed zastosowaniem leku Ibandronic Acid Teva Pharma należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w razie wątpliwości.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ibandronic Acid Teva Pharma

-    jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na inne bisfosfoniany

-    w przypadku dużego lub małego stężenia witaminy D lub jakichkolwiek minerałów

-    w przypadku chorób nerek.

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Ibandronic Acid Teva Pharma.

W przypadku leczenia stomatologicznego lub planowanego chirurgicznego zabiegu stomatologicznego należy poinformować swojego lekarza stomatologa o stosowaniu leku Ibandronic Acid Teva Pharma.

Dzieci i młodzież

Leku Ibandronic Acid Teva Pharma nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Inne leki i Ibandronic Acid Teva Pharma

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Kwas ibandronowy może wpływać na działanie innych leków. Tak samo, inne leki mogą modyfikować działanie kwasu ibandronowego.

W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje antybiotyk z grupy aminoglikozydów, taki jak gentamycyna. Zaleca się zachowanie ostrożności, ponieważ zarówno aminoglikozydy, jak i kwas ibandronowy mogą powodować obniżenie stężenia wapnia we krwi.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Ibandronic Acid Teva Pharma w ciąży, w przypadku planowania zaj ścia w ciążę i podczas karmienia piersią. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wiadomo, czy kwas ibandronowy wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn i urządzeń w ruchu. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent chce prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny lub urządzenia w ruchu.

Ibandronic Acid Teva Pharma zawiera sód.

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na fiolkę, tzn. zasadniczo jest „wolny od sodu”.

3. JAK STOSOWAĆ LEK IBANDRONIC ACID TEVA PHARMA Stosowanie leku

-    Lek Ibandronic Acid Teva Pharma podawany jest przez lekarza lub inną osobę personelu medycznego.

-    Podawany jest w postaci wlewu dożylnego.

Lekarz może zlecać regularnie badania krwi podczas leczenia kwasem ibandronowym. Badania są wykonywane, aby upewnić się, że dawka tego leku jest właściwa.

Ile leku należy przyjąć

Lekarz określi ilość kwasu ibandronowego, jaką pacjent będzie otrzymywał w zależności od choroby. Jeśli u pacjenta stwierdzono raka piersi z przerzutami do kości, zalecana dawka to 3 fiolki (6 mg) co 3-4 tygodnie, w postaci wlewu dożylnego trwającego nie krócej niż 15 minut.

Jeśli z powodu nowotworu występuje zwiększone stężenie wapnia we krwi, zalecana dawka to 1 fiolka (2 mg) lub 2 fiolki (4 mg), zależnie od ciężkości choroby. Lek należy podać w postaci wlewu dożylnego trwaj ącego ponad dwie godziny. Powtórzenie dawki może być rozważane w przypadku niedostatecznej skuteczności leczenia lub nawrotu choroby.

Lekarz może dostosować dawkę i czas trwania wlewu, jeśli pacjent ma chore nerki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Ibandronic Acid Teva Pharma może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast powiadomić pielęgniarkę lub lekarza, jeśli wystąpi u pacjenta którykolwiek z poniższych, poważnych objawów niepożądanych - może być niezbędna natychmiastowa pomoc medyczna:

•    wysypka, świąd, obrzęk twarzy, warg, języka i gardła, z trudnościami w oddychaniu. Może to świadczyć o alergii na ten lek.

•    trudności w oddychaniu

•    ból lub owrzodzenia w jamie ustnej lub szczęce

•    ból i zapalenie oczu (jeśli występują długotrwale).

Inne możliwe działania niepożądane

Bardzo często (dotyczy więcej niż 1 na 10 pacjentów)

Wwzrost temperatury ciała.

Często (dotyczy mniej niż 1 na 10 pacjentów)

Bóle brzucha, niestrawność, wymioty lub biegunka • Małe stężenie wapnia i fosforanów we krwi,

•    Zmiany w wynikach badań krwi, takich jak gamma glutamylotransferazy lub kreatyniny •Zaburzenia serca: blok odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego • Objawy grypopodobne (takie jak gorączka, dreszcze, bóle kostne i bóle mięśniowe). Objawy te zazwyczaj ustępują w ciągu kilku godzin lub dni.

•    Ból lub napięcie mięśni • Bóle głowy, zawroty głowy, uczucie osłabienia • Uczucie pragnienia, ból gardła, zaburzenia smaku • Obrzęki nóg lub stóp • Bóle stawowe, zapalenie stawów lub inne problemy dotyczące stawów • Zaburzenia przytarczyc • Siniaki • Zakażenia • Zaburzenia wzroku zwane zaćmą

•    problemy skórne • Problemy dotyczące zębów.

Niezbyt często (dotyczy mniej niż 1 na 100 pacjentów)

Drżenia, dreszcze • Niska temperatura ciała (hipotermia) • Zaburzenia w naczyniach krwionośnych mózgu (zaburzenia mózgowo-naczyniowe) • Zaburzenia sercowo-naczyniowe (w tym kołatanie serca, zawał serca, nadciśnienie tętnicze, żylaki) • Zmiany w wynikach badań krwi (niedokrwistość)

•    Zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej we krwi • Zatrzymanie płynu i obrzęk (obrzęk limfatyczny) • Obrzęk płuc • Problemy dotyczące żołądka takie jak, zapalenie żołądka i jelit lub zapalenie żołądka • Kamienie żółciowe • Niemożność oddania moczu, zapalenie pęcherza • Migrena

•    Nerwobóle, zaburzenia korzonków nerwowych • Głuchota • Zwiększona wrażliwość na dźwięk, smak lub dotyk lub zmiany węchu • Trudności w przełykaniu • Owrzodzenie jamy ustnej, obrzęk warg („zapalenie warg”), pleśniawki jamy ustnej • Świąd lub drętwienie wokół ust • Ból w okolicy miednicy, upławy, świąd lub ból w pochwie • Łagodny rozrost skóry • Utrata pamięci • Zaburzenia snu, lęk, chwiejność uczuciowa, zmiany nastroju, • Wypadanie włosów • Ból w miejscu podania

•    Utrata masy ciała • Torbiel nerkowa.

Rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

Ból oka lub zapalenie oka • W rzadkich przypadkach mogą wystąpić nietypowe złamania kości udowej szczególnie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Należy zwrócić się do lekarza jeśli pojawi się ból, osłabienia lub uczucia dyskomfortu w okolicy uda, biodra lub w pachwinie, ponieważ może to już wcześniej wskazywać na prawdopodobieństwo wystąpienia złamania kości udowej.

Bardzo rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

Stan obejmujacy zmiany w kości żuchwy, tak zawana martwica kości żuchwy.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK IBANDRONIC ACID TEVA PHARMA

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Po rozcieńczeniu roztwór do infuzji jest stabilny przez 24 godziny w temperaturze 2°C - 8°C (w lodówce).

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu oraz na etykiecie po wyrażeniu „Termin ważności (EXP):”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować leku w przypadku, gdy roztwór nie jest przejrzysty lub zawiera cząstki stałe.

Niewykorzystany roztwór należy usunąć.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Ibandronic Acid Teva Pharma

Jedna fiolka z 2 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 2 mg kwasu ibandronowego (w postaci 2,25 mg sodu ibandronianu jednowodnego).

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 1 mg kwasu ibandronowego (w postaci 1,13 mg sodu ibandronianu jednowodnego).

Inne składniki leku to sodu chlorek, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas octowy lodowaty, sodu octan trójwodny i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Ibandronic Acid Teva Pharma i co zawiera opakowanie

Lek Ibandronic Acid Teva Pharma koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji jest przezroczystym i bezbarwnym roztworem.

Lek Ibandronic Acid Teva Pharma jest dostępny w opakowaniach:

1    fiolka z przezroczystego, bezbarwnego szkła.

Fiolki są zamykane korkiem z gumy bromobutylowej.

2    ml fiolki mają pomarańczowe zamknięcie typu flip-off.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

Wytwórca:

Synthon BV, Microweg 22, 6545CM Nijmegen, Holandia

Synthon Hispania SL, Castelló 1, Poligono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Hiszpania Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Straße 3, 89143 Blaubeuren, Niemcy Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków

Importer:

Synthon BV, Microweg 22, 6545CM Nijmegen, Holandia

Synthon Hispania SL, Castelló 1, Polígono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Hiszpania Data zatwierdzenia ulotki: wrzesień 2012 r.

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia

Dawkowanie: Zapobieganie powikłaniom kostnym u pacjentów z rakiem piersi z przerzutami do kości

Zalecaną dawką w zapobieganiu powikłaniom kostnym u chorych na raka piersi z przerzutami do kości jest 6 mg podawane dożylnie co 3-4 tygodnie. Dawkę należy podać we wlewie w czasie nie krótszym niż 15 minut.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (CLcr >50 i <80 ml/min) nie jest konieczne korygowanie dawki. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (CLcr >30 i <50 ml/min) lub z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (CLcr <30 ml/min) leczenie skierowane na prewencję zdarzeń kostnych w przebiegu raka piersi z przerzutami do kości powinno być prowadzone zgodnie z zaleconym poniżej dawkowaniem:

Klirens kreatyniny (ml/min)

# 1 Dawkowanie / Czas wlewu

2

Objętość wlewu

> 50CLcr < 80

6 mg / 15 minut

100 ml

> 30CLcr < 50

4 mg / 1 godzinę

500 ml

< 30

2 mg / 1 godzinę

500 ml

1'


Podawanie co 3 do 4 tygodni

0,9% roztwór chlorku sodu lub 5% roztwór glukozy

Nie badano stosowania 15-minutowego wlewu u pacjentów z rakiem z CLCr < 50 ml/min.

Dawkowanie: Leczenie hiperkalcemii spowodowanej chorobą nowotworową

Lek Ibandronic Acid Teva Pharma jest zazwyczaj podawany w warunkach szpitalnych. Dawka leku określana jest przez lekarza, który bierze pod uwagę poniższe czynniki.

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Ibandronic Acid Teva Pharma pacjent powinien zostać odpowiednio nawodniony roztworem chlorku sodowego o stężeniu 9 mg/ml (0,9%). Należy wziąć pod uwagę zarówno stopień nasilenia hiperkalcemii, jak i rodzaj nowotworu. U większości pacjentów z nasiloną hiperkalcemią (stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin * > 3 mmol/l lub > 12 mg/dl) wystarczającą dawką pojedynczą jest dawka 4 mg. U pacjentów z umiarkowaną hiperkalcemią (stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin < 3 mmol/l lub < 12 mg/dl) dawka skuteczna wynosi 2 mg. Największą stosowaną w badaniach klinicznych dawką było 6 mg, lecz zastosowanie takiej dawki nie zwiększa skuteczności leczenia.

*Należy zauważyć, że stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin obliczane jest w następujący sposób:

Stężenie wapnia w surowicy skorygowane    =    Stężenie wapnia w surowicy (mmol/l) - [0,02 x

o stężenie albumin (mmol/l)    stężenie albumin (g/l)] + 0,8

lub

Stężenie wapnia w surowicy skorygowane    =    Stężenie wapnia w surowicy (mg/dl) + 0,8 x [4 -

o stężenie albumin (mg/dl)    stężenie albumin (g/dl)]

Aby stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin wyrażone w mmol/l przeliczyć na

mg/dl, należy wartość w mmol/l pomnożyć przez 4.

W większości przypadków podwyższone stężenie wapnia w surowicy może ulec obniżeniu do wartości prawidłowych w ciągu 7 dni. Mediana czasu do nawrotu hiperkalcemii (ponowne zwiększenie stężenia wapnia w surowicy skorygowanego o stężenie albumin do wartości powyżej 3 mmol/l) po podaniu dawek 2 mg i 4 mg wynosiła 18-19 dni. Po podaniu dawki 6 mg mediana czasu do nawrotu wynosiła 26 dni.

Sposób i droga podania

Lek Ibandronic Acid Teva Pharma w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji należy podawać we wlewie dożylnym.

W tym celu należy przygotować zawartość fiolki w następujący sposób:

•    Hiperkalcemia - dodać do 500 ml izotonicznego roztworu chlorku sodu lub 500 ml 5% roztworu glukozy; sporządzony w ten sposób roztwór należy podawać przez 1 -2 godziny.

•    Zapobieganie incydentom ze strony układu kostnego - dodać do 100 ml izotonicznego roztworu chlorku sodu lub 100 ml 5% roztworu glukozy; sporządzony w ten sposób roztwór podawać przez co najmniej 15 minut. Patrz również powyżej dawkowanie leku u pacjentów z z zaburzeniami czynności nerek.

Uwaga:

W celu uniknięcia potencjalnych niezgodności farmaceutycznych, lek Ibandronic Acid Teva Pharma w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji należy mieszać wyłącznie z izotonicznym roztworem chlorku sodowego lub z 5% roztworem glukozy. Roztworów zawierających wapń nie należy mieszać z lekiem Ibandronic Acid Teva Pharma w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji.

Rozcieńczone roztwory przeznaczone są do jednorazowego użycia. Należy używać wyłącznie przejrzystych roztworów, bez obecności cząstek stałych.

Zaleca się, aby po rozcieńczeniu produkt został natychmiast użyty (patrz punkt 5 tej ulotki "JAK PRZECHOWYWAĆ LEK IBANDRONIC ACID TEVA PHARMA").

Ponieważ omyłkowe podanie leku dotętniczo, co w tym wypadku nie jest zalecane, jak również poza żyłę, może prowadzić do uszkodzenia tkanek, należy zawsze upewnić się, że lek Ibandronic Acid Teva Pharma w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji jest podawany dożylnie.

Częstość podawania

W celu leczenia hiperkalcemii spowodowanej nowotworem, lek Ibandronic Acid Teva Pharma w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji podaje się zazwyczaj w pojedynczym wlewie.

W celu zapobiegania powikłaniom kostnym u chorych na raka piersi z przerzutami do kości, infuzje leku Ibandronic Acid Teva Pharma powtarzane są w odstępach 3-4 tygodniowych.

Czas trwania leczenia

U ograniczonej liczby chorych (50 pacjentów) podano drugi wlew leku z powodu hiperkalcemii. Powtórne leczenie może być rozważane w przypadku nawracającej hiperkalcemii lub w razie niedostatecznej skuteczności dotychczasowego leczenia.

U chorych na raka piersi z przerzutami do kości wlewy leku Ibandronic Acid Teva Pharma powinny być podawane co 3-4 tygodnie. W badaniach klinicznych leczenie kontynuowano do 96 tygodni.

Przedawkowanie

Jak dotąd brak jest doświadczeń związanych z ostrym zatruciem lekiem Ibandronic Acid Teva Pharma w postaci koncentratu do sporządzania roztworów do infuzji. Ponieważ w badaniach nieklinicznych z zastosowaniem dużych dawek wykazano, że nerki i wątroba są narządami szczególnie narażonymi na działanie toksyczne leku, należy monitorować czynność nerek i wątroby.

W przypadku wystąpienia istotnej klinicznie hipokalcemii (bardzo małe stężenia wapnia w surowicy), należy ją skorygować przez dożylne podanie glukonianu wapnia.

7

Ibandronic acid Teva Pharma

Charakterystyka Ibandronic acid teva pharma

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ibandronic Acid Teva Pharma, 2 mg, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka z 2 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 2 mg kwasu ibandronowego (w postaci 2,25 mg sodu ibandronianu jednowodnego).

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 1 mg kwasu ibandronowego (w postaci 1,13 mg sodu ibandronianu jednowodnego).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Sód (mniej niż jeden mmol na dawkę).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

Przezroczysty, bezbarwny roztwór.

pH nie rozcieńczonego roztworu: 4,9 - 5,5.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Kwas ibandronowy jest wskazany u dorosłych w:

-    zapobieganiu zdarzeniom kostnym (złamania patologiczne, powikłania kostne wymagające napromieniania lub leczenia chirurgicznego) u pacjentów z rakiem piersi z przerzutami do kości.

-    leczeniu hiperkalcemii spowodowanej chorobą nowotworową z przerzutami lub bez.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Kwas ibandronowy powinien być stosowany wyłącznie przez lekarzy posiadających doświadczenie w leczeniu raka.

Dawkowanie

Zapobieganie zdarzeniom kostnym u chorych na raka piersi z przerzutami do kości

Zalecaną dawką w zapobieganiu zdarzeniom kostnym u pacjentek z rakiem piersi z przerzutami do kości jest 6 mg podawane dożylnie co 3-4 tygodnie. Dawkę należy podać we wlewie w czasie nie krótszym niż 15 minut. Do infuzji, zawartość fiolki(ek) należy dodać wyłącznie do 100 ml izotonicznego roztworu chlorku sodowego lub do 100 ml 5% roztworu glukozy.

Infuzja wykonana w krótszym czasie (tzn. 15 min) powinna być stosowana u pacjentów z prawidłową czynnością nerek lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Nie ma danych opisujących krótkotrwałą infuzję u pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 50 ml/min. Lekarz przepisujący lek

powinien sprawdzić informacje dotyczące dawkowania i sposobu podawania w tej grupie pacjentów w punkcie Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2).

Leczenie hiperkalcemii spowodowanej chorobą nowotworową

Przed rozpoczęciem leczenia kwasem ibandronowym pacjent powinien zostać odpowiednio nawodniony roztworem chlorku sodu o stężeniu 9 mg/ml (0,9%). Należy wziąć pod uwagę zarówno stopień nasilenia hiperkalcemii, jak i rodzaj nowotworu. U pacjentów z osteolitycznymi przerzutami do kości konieczne jest zazwyczaj stosowanie mniejszych dawek niż u chorych z humoralną postacią hiperkalcemii. U większości pacjentów z ciężką hiperkalcemią (stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin* > 3 mmol/l lub > 12 mg/dl) wystarczającą dawką pojedynczą jest dawka 4 mg. U pacjentów z umiarkowaną hiperkalcemią (skorygowane o stężenie albumin stężenie wapnia w surowicy < 3 mmol/l lub < 12 mg/dl) dawka skuteczna wynosi 2 mg. Największą stosowaną w badaniach klinicznych dawką było 6 mg, lecz zastosowanie takiej dawki nie zwiększa skuteczności leczenia.

*Należy zauważyć, że stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin obliczane jest w następujący sposób:

Stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin (mmol/l)

Stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin (mg/dl)


Stężenie wapnia w surowicy (mmol/l) - [0,02 x stężenie albumin (g/l)] + 0,8

Lub

Stężenie wapnia w surowicy (mg/dl) + 0,8 x [4 - stężenie albumin (g/dl)]

Aby stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin wyrażone w mmol/l przeliczyć na mg/dl, należy wartość w mmol/l pomnożyć przez 4.

W większości przypadków podwyższone stężenie wapnia w surowicy może ulec obniżeniu do wartości prawidłowych w ciągu 7 dni. Mediana czasu do nawrotu hiperkalcemii (ponowne podwyższenie stężenia wapnia w surowicy skorygowanego o stężenie albumin do wartości powyżej 3 mmol/l) po podaniu dawek 2 mg i 4 mg wynosiła 18-19 dni. Po podaniu dawki 6 mg mediana czasu do nawrotu wynosiła 26 dni.

U ograniczonej liczby chorych (50 pacjentów) podano drugi wlew produktu leczniczego z powodu hiperkalcemii. Powtórne leczenie może być rozważane w przypadku nawracającej hiperkalcemii lub w razie niedostatecznej skuteczności dotychczasowego leczenia.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie jest wymagane dostosowywanie dawki (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (CLcr >50 i <80 ml/min) nie jest konieczne dostosowanie dawkowania. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (CLcr >30 i <50 ml/min) lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (CLcr <30 ml/min) leczenie skierowane na prewencję zdarzeń kostnych w przebiegu raka piersi z przerzutami do kości powinno być prowadzone zgodnie z zaleconym poniżej dawkowaniem (patrz punkt 5.2):

Klirens kreatyniny (ml/min)

_ 1

Dawkowanie / Czas wlewu

2

Objętość wlewu

>50 CLcr < 80

6 mg / 15 minut

100 ml

>30 CLcr < 50

4 mg / 1 godzinę

500 ml

< 30

2 mg / 1 godzinę

500 ml

Podawanie co 3 do 4 tygodni

0,9% roztwór chlorku sodu lub 5% roztwór glukozy

Nie badano stosowania 15-minutowego wlewu u pacjentów z rakiem z CLCr < 50 ml/min.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie jest wymagana modyfikacja dawkowania.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność kwasu ibandronowego u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie zostały ustalone. Brak dostępnych danych.

Sposób podania Do podawania dożylnego.

Do jednorazowego użycia. Należy używać wyłącznie przejrzystego roztworu, bez obecności cząstek. Kwas ibandronowy w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji należy podawać we wlewie dożylnym. W tym celu, zawartość fiolek należy dodać do 500 ml izotonicznego roztworu chlorku sodu (lub 500 ml 5% roztworu glukozy) i podawać we wlewie trwającym 2 godziny.

Ponieważ omyłkowe podanie produktu leczniczego dotętniczo, co w tym wypadku nie jest zalecane, jak również poza żyłę, może prowadzić do uszkodzenia tkanek, należy zawsze upewnić się, że kwas ibandronowy w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji jest podawany dożylnie.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na kwas ibandronowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na inne bisfosfoniany.

•    Hipokalcemia.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjenci z zaburzeniami metabolizmu kostnego i mineralnego

Należy podjąć skuteczne leczenie hipokalcemii oraz innych zaburzeń metabolizmu kostnego i mineralnego przed rozpoczęciem leczenia kwasem ibandronowym u pacjentów z przerzutami nowotworowymi do kości.

U wszystkich pacjentów ważne jest przyjmowanie odpowiednich ilości wapnia i witaminy D. W przypadku niedoborów w diecie zaleca się stosowanie suplementacji wapnia i (lub) witaminy D.

Martwica kości żuchwy (ang. Osteonecrosis of the jaw - ONJ)

Donoszono o przypadkach martwicy kości żuchwy, na ogół związanych z ekstrakcją zęba i (lub) z miejscowym zakażeniem (włącznie z zapaleniem szpiku kostnego) u pacjentów z rakiem poddawanych leczeniu schematami z początkowym zastosowaniem podawanych dożylnie bisfosfonianów. Wielu z tych pacjentów otrzymywało także chemioterapię oraz kortykosteroidy. Donoszono także o przypadkach martwicy żuchwy u pacjentów z osteoporozą otrzymujących doustne bisfosfoniany.

Przed rozpoczęciem leczenia bisfosfonianami u chorych, u których występują równocześnie czynniki ryzyka (np. rak, chemioterapia, radioterapia, kortykosteroidy, nieprawidłowa higiena jamy ustnej), należy rozważyć wykonanie badania stomatologicznego oraz zastosowanie właściwej profilaktyki stomatologicznej.

W tej grupie pacjentów, jeśli to możliwe, należy unikać inwazyjnych zabiegów stomatologicznych w trakcie leczenia. U pacjentów, u których wystąpi martwica kości żuchwy w trakcie leczenia bisfosfonianami, chirurgiczne zabiegi stomatologiczne mogą nasilić to powikłanie. W przypadku pacjentów wymagających zabiegów dentystycznych, brak jest danych sugerujących, czy zakończenie leczenia bisfosfonianami zmniejsza ryzyko wystąpienia martwicy żuchwy. Postępowanie z każdym pacjentem powinno być oparte na podstawie klinicznej oceny przeprowadzonej przez lekarza prowadzącego, w oparciu o indywidualną ocenę stosunku korzyści do ryzyka.

Nietypowe złamania kości udowej

Zgłaszano przypadki nietypowych złamań podkrętarzowych i trzonu kości udowej u osób stosujących bisfosfoniany, głównie u pacjentów leczonych długotrwale z powodu osteoporozy. Te poprzeczne lub krótkie skośne złamania mogą wystąpić w dowolnym miejscu wzdłuż całej kości udowej - od miejsca zlokalizowanego tuż pod krętarzem mniejszym aż do okolicy nadkłykciowej. Do tego typu złamań dochodzi po minimalnym urazie lub bez urazu, a niektórzy pacjenci odczuwaj ą ból uda lub ból w pachwinie. W badaniach obrazowych często na kilka tygodni lub miesięcy przed całkowitym złamaniem kości udowej widoczne są cechy złamań z przeciążenia. Złamania często występują obustronnie, dlatego u leczonych bisfosfonianami pacjentów, u których stwierdzono złamanie trzonu kości udowej, należy zbadać kość udową w drugiej kończynie. Zgłaszano również przypadki słabego gojenia się tych złamań. Na podstawie indywidualnej oceny stosunku korzyści do ryzyka u pacjentów, u których podejrzewa się nietypowe złamanie kości udowej, należy rozważyć odstawienie bisfosfonianów do czasu przeprowadzenia oceny.

Należy zalecić pacjentom, żeby zgłaszali pojawienie się jakiegokolwiek bólu w obrębie uda, biodra lub w pachwinie w trakcie leczenia bisfosfonianami, a każdy pacjent zgłaszający się z takimi objawami powinien być zbadany pod względem niecałkowitego złamania kości udowej.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

W badaniach klinicznych nie wykazano pogorszenia czynności nerek po długotrwałym stosowaniu kwasu ibandronowego. Niemniej jednak, w zależności od indywidualnej oceny klinicznej pacjenta, u pacjentów leczonych kwasem ibandronowym zaleca się monitorowanie czynności nerek, stężenia wapnia, fosforanów i magnezu w surowicy krwi.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Ze względu na brak danych klinicznych nie ustalono zaleceń dotyczących dawkowania produktu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami czynności serca

Należy unikać nadmiernego nawadniania pacjentów, u których istnieje ryzyko wystąpienia niewydolności serca.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania interakcji przeprowadzono wyłącznie u dorosłych.

Nie obserwowano interakcji w trakcie równoczesnego stosowania z melfalanem/prednizonem u pacjentów ze szpiczakiem mnogim.

W innych badaniach dotyczących interakcji u kobiet po menopauzie wykazano brak jakichkolwiek interakcji z tamoksyfenem lub z hormonalną terapią zastępczą (estrogen).

W związku z dystrybucją leku, nie jest prawdopodobne wystąpienie interakcji z lekami o znaczeniu klinicznym. Kwas ibandronowy eliminowany jest wyłącznie w drodze sekrecji nerkowej i nie podlega biotransformacji. Nie wydaje się, aby w szlak wydzielniczy zaangażowane były znane kwasowe lub zasadowe systemy transportowe biorące udział w wydzielaniu innych substancji czynnych. Ponadto, kwas ibandronowy nie hamuje głównych izoenzymów wątrobowych P-450 u ludzi i nie indukuje systemu cytochromów wątrobowych P-450 u szczurów. Wiązanie przez białka osocza jest niewielkie w stężeniach terapeutycznych leku i z tego względu jest mało prawdopodobne, aby kwas ibandronowy wypierał inne substancje czynne.

Zaleca się zachowanie ostrożności podczas równoczesnego stosowania bisfosfonianów i aminoglikozydów, jako że obie grupy substancji mogą powodować przedłużenie obniżenie stężenia wapnia w surowicy. Należy także zwrócić uwagę na możliwość równoczesnego występowania hipomagnezemii.

W badaniach klinicznych, kwas ibandronowy podawany był równocześnie z powszechnie stosowanymi lekami przeciwnowotworowymi, diuretykami, antybiotykami i lekami przeciwbólowymi, i nie obserwowano występowania jawnych klinicznie interakcji.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak odpowiednich danych, dotyczących stosowania kwasu ibandronowego u kobiet w ciąży. W badaniach na szczurach wykazano toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko u ludzi nie jest znane.

Kwasu ibandronowego nie należy stosować w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy kwas ibandronowy jest wydzielany z ludzkim mlekiem. W badaniach na szczurach w okresie laktacji wykazano obecność niskich stężeń kwasu ibandronowego w mleku po dożylnym podaniu.

Nie należy stosować kwasu ibandronowego u kobiet karmiących piersią.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu kwasu ibandronowego na płodność u ludzi. W badaniach kwasu ibandronowego podawanego doustnie, dotyczących rozrodczości szczurów wykazano zmniejszenie płodności. Badania dotyczące płodności szczurów z kwasem ibandronowym podawanym dożylnie wykazały zmniejszenie płodności po stosowaniu dużych dawek produktu (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane zostały uszeregowane, biorąc pod uwagę częstość występowania, stosując następującą konwencję: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000) oraz bardzo rzadko (<1/10 000).

Leczenie hiperkalcemii spowodowanej chorobą nowotworową

Profil tolerancji kwasu ibandronowego w hiperkalcemii spowodowanej chorobą nowotworową uzyskano na podstawie kontrolowanych badań klinicznych w tym wskazaniu i po dożylnym podaniu kwasu ibandronowego w zalecanych dawkach. Leczenie było najczęściej związane z podwyższeniem temperatury ciała. Sporadycznie obserwowano objawy grypopodobne, takie jak gorączka, dreszcze, bóle kostne i(lub) mięśniowe. W większości przypadków nie było konieczne zastosowanie specyficznego leczenia i objawy ustąpiły po kilku godzinach/dniach.

Tabela 1 Zdarzenia niepożądane w kontrolowanych badaniach klinicznych dotyczących

hiperkalcemii spowodowanej chorobą nowotworową po leczeniu

kwasem ibandronowym

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość

Zaburzenia metabolizmu i odżywania

Hipokalcemia*

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo rzadko

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Skurcz oskrzeli

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Obrzęk

naczynioruchowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle kości

Bóle mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Gorączka

Objawy grypopodobne **, dreszcze

Uwaga: Dane zarówno dotyczące dawki 2 mg, jak i 4 mg kwasu ibandronowego zostały podane zbiorczo. ** Patrz dalsze informacje poniżej.

Hipokalcemia

Zmniejszonemu wydalaniu wapnia przez nerki może towarzyszyć zmniejszenie stężenia fosforanów w surowicy, nie wymagające leczenia. Stężenie wapnia w surowicy może obniżyć się do wartości wskazujących na hipokalcemię.

Objawy grypopodobne

Obserwowano objawy grypopodobne takie jak gorączka, dreszcze, bóle kości i (lub) bóle mięśni.

W większości przypadków nie wymagały one swoistego leczenia i objawy ustępowały po kilku godzinach/dniach.

Zapobieganie zdarzeniom kostnym u pacjentów z rakiem piersi z przerzutami do kości Profil tolerancji podawanego dożylnie kwasu ibandronowego u pacjentów z rakiem piersi z przerzutami do kości uzyskano na podstawie kontrolowanego badania klinicznego w tym wskazaniu, po dożylnym podawaniu kwasu ibandronowego w zalecanej dawce.

W Tabeli 2 wymieniono reakcje niepożądane produktu leczniczego obserwowane w trakcie badania rejestracyjnego III fazy (152 chorych leczonych kwasem ibandronowym w dawce 6 mg), tj. zdarzenia niepożądane o mało prawdopodobnym, możliwym lub prawdopodobnym związku z badanym produktem i po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Tabela 2 Reakcje niepożądane produktu leczniczego związane z leczeniem występujące u pacjentów z przerzutami do kości z powodu raka piersi, leczonych kwasem ibandronowym w dawce 6 mg podawanym dożylnie._

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Zakażenia

Zapalenie

pęcherza,

zapalenie

pochwy,

zakażenia

drożdżakowe

jamy ustnej

Nowotwory łagodne, złośliwe i niespecyficzne

Łagodny nowotwór skóry

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niedokrwistość,

nieprawidłowy

skład krwi

Zaburzenia

endokrynologiczne

Zaburzenia

przytarczyc

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hipofosfatemia

Zaburzenia

psychiczne

Zaburzenie snu, lęk, zmiany nastroju

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia smaku

Zaburzenia

krążenia

mózgowego,

uszkodzenia

korzeni

nerwów,

niepamięć,

migrena,

neuralgia,

wzmożone

napięcie mięśni,

przeczulica,

parestezja

okołoustna,

omamy

węchowe.

Zaburzenia oka

Zaćma

Zapalenie oka

Zaburzenia ucha i błędnika

Głuchota

Zaburzenia serca

Blok odnogi pęczka

przedsionkowo-

komorowego

Choroba

niedokrwienna

serca,

zaburzenia

sercowo-

naczyniowe,

kołatanie serca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zapalenie gardła

Obrzęk płuc, świst krtaniowy

Zaburzenia żołądkai jelit

Biegunka, wymioty, niestrawność, ból brzucha,

zaburzenia zębów

Zapalenie błony

śluzowej

żołądka i jelit,

zapalenie błony

śluzowej

żołądka,

owrzodzenie

jamy ustnej,

dysfagia,

zapalenie

czerwieni warg

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Kamica

żółciowa

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zaburzenia

skóry,

wybroczyny

Wysypka,

łysienie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Zapalenie kostno-

stawowe, ból

mięśni,

ból stawów,

zaburzenia

stawów

Nietypowe złamania podkrętarzowe i trzonu kości udowej f (grupa działań

niepożądanych związana ze stosowaniem bisfosfonianów)

Martwica

kości

żuchwy

f**

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zatrzymanie moczu, torbiel nerki

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Ból w okolicy miednicy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Objawy

grypopodobne,

obrzęki

obwodowe,

zmęczenie,

pragnienie

Obniżona

temperatura

ciała

Badania

diagnostyczne

Zwiększona aktywność gamma-GT, wzrost stężenia kreatyniny

Zwiększona aktywność fosfatazy alkalicznej we krwi,

zmniejszenie masy ciała

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Uraz, ból w miej scu wstrzyknięcia

** Patrz dalsze informacje poniżej.

fZidentyfikowano po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu

Martwica kości żuchwy

Donoszono o przypadkach martwicy żuchwy u pacjentów leczonych bisfosfonianami. Większość z tych doniesień dotyczy pacjentów z rakiem, lecz o takich przypadkach donoszono także u pacjentów leczonych z powodu osteoporozy. Wystąpienie martwicy żuchwy jest na ogół związane z ekstrakcją zęba i (lub) z miejscowym zakażeniem (włącznie z zapaleniem szpiku kostnego). Zdiagnozowany rak, stosowanie chemioterapii, radioterapii, kortykosteroidów, nieprawidłowa higiena jamy ustnej są także wymieniane jako czynniki ryzyka (patrz punkt 4.4).

Zapalenie oka

Zdarzenia takie jak zapalenie błony naczyniowej oka, zapalenie nadtwardówki i twardówki były zgłąszane po stosowaniu kwasu ibandronowego. W niektórych przypadkach zdarzenia te nie ustępowały do czasu zakończenia leczenia. kwasem ibandronowym.

4.9 Przedawkowanie

Jak dotąd brak doświadczeń związanych z ostrym zatruciem kwasem ibandronowym w postaci koncentratu do sporządzania roztworów do infuzji. Ponieważ w badaniach przedklinicznych z zastosowaniem dużych dawek wykazano, że nerki i wątroba są narządami szczególnie narażonymi na działanie toksyczne leku, należy monitorować czynność nerek i wątroby. Jeśli wystąpi istotna klinicznie hipokalcemia, należy ją skorygować podając dożylnie glukonian wapnia.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Produkty lecznicze stosowane w leczeniu chorób kości, bisfosfoniany, kod ATC: M05B A06

Kwas ibandronowy należy do bisfosfonianów, grupy związków, które swoiście oddziałują na kość. Ich wybiórcze działanie na tkankę kostną wynika z dużego powinowactwa bisfosfonianów do składników mineralnych kości. Działanie bisfosfonianów polega na hamowaniu aktywności osteoklastów; chociaż dokładny mechanizm ich działania jest nadal niewyjaśniony.

W warunkach in vivo kwas ibandronowy przeciwdziała niszczeniu kości wywołanemu doświadczalnie przez zahamowanie czynności gonad, retinoidy, guzy lub wyciągi z guza. Hamowanie endogennej resorpcji kości zostało także udokumentowane w badaniach kinetycznych, w których zastosowano 45Ca oraz w badaniach nad uwalnianiem znakowanej radioaktywnie tetracykliny wbudowanej uprzednio do kośćca.

W dawkach znacznie większych niż farmakologicznie skuteczne, kwas ibandronowy nie miał wpływu na mineralizację kości.

Resorpcja kości spowodowana chorobą nowotworową charakteryzuje się nasiloną resorpcją kości, która nie jest zrównoważona odpowiednim kościotworzeniem. Kwas ibandronowy selektywnie hamuje aktywność osteoklastów, zmniejszając resorpcję kości i tym samym zmniejszając powikłania kostne choroby nowotworowej.

Badania kliniczne dotyczące leczenia hiperkalcemii spowodowanej choroba nowotworowa W badaniach klinicznych dotyczących hiperkalcemii towarzyszącej chorobie nowotworowej wykazano, że hamujące działanie kwasu ibandronowego na osteolizę spowodowaną chorobą nowotworową, a szczególnie na wywołaną przez nowotwór hiperkalcemię, charakteryzuje się zmniejszeniem stężenia wapnia w surowicy oraz wydalania wapnia w moczu.

W zakresie zalecanych dawek terapeutycznych, w badaniach klinicznych dotyczących chorych, u których wyjściowe skorygowane o albuminy stężenie wapnia w surowicy wynosiło > 3,0 mmol/l, po odpowiednim nawodnieniu, obserwowano następujące odsetki odpowiedzi z odnośnymi przedziałami ufności.

W tej grupie pacjentów po zastosowaniu powyższych dawek, mediana czasu do uzyskania normalizacji stężenia wapnia w surowicy wynosiła 4 do 7 dni. Mediana czasu do wystąpienia nawrotu (ponowne zwiększenie skorygowanego o albuminy stężenia wapnia w surowicy powyżej 3,0 mmol/l) wynosiła od 18 do 26 dni.

Badania kliniczne dotyczące zapobiegania zdarzeniom kostnym u _pacjentów z rakiem _piersi z przerzutami do kości

W badaniach klinicznych dotyczących pacjentów z rakiem piersi z przerzutami do kości wykazano, że istnieje zależny od dawki hamujący wpływ na osteolizę kości, wyrażony przez markery resorpcji kości, i zależny od dawki wpływ na występowanie zdarzeń kostnych.

Zapobieganie zdarzeniom kostnym u pacjentek z rakiem piersi z przerzutami do kości, przez podawanie kwasu ibandronowego w dawce 6 mg dożylnie, oceniane było w jednym randomizowanym kontrolowanym placebo badaniu klinicznym III fazy, trwającym 96 tygodni. Pacjentki z rakiem piersi z potwierdzonymi radiologiczne przerzutami do kości randomizowano do grupy otrzymującej placebo (158 pacjentek) lub do grupy otrzymującej kwas ibandronowy w dawce 6 mg (154 pacjentki). Wyniki tego badania przedstawiono poniżej.

Pierwszorzędowe punkty końcowe dotyczące skuteczności

Pierwszorzędowym punktem końcowym w tym badaniu był wskaźnik chorobowości kostnej w okresie czasu (ang. Skeletal Morbidity Period Rate - SMPR). Był to złożony punkt końcowy, na który składały się następujące zdarzenia związane z kośćcem (ang. Skeletal Related Events - SRE) -:

-    napromienianie kości w celu leczenia złamań/złamań zagrażających

-    leczenie chirurgiczne złamań kości

-    złamania kręgów

-    złamania kości innych niż kręgi.

W analizie SMPR uwzględniano czynnik czasu i brano pod uwagę, że jedno lub więcej zdarzeń występujących w pojedynczym 12 tygodniowym okresie czasu, mogło być związane ze sobą. Dlatego też, incydenty mnogie były liczone do celów tej analizy tylko raz. Dane z tego badania wykazały znamienną korzyść ze stosowania kwasu ibandronowego w dawce 6 mg dożylnie, w porównaniu do placebo, w zmniejszaniu częstości występowania zdarzeń związanych z kośćcem (SRE) mierzonych jako wskaźnik chorobowości kostnej w okresie czasu (SMPR) z uwzględnieniem czynnika czasu (p=0,004). Liczba zdarzeń związanych z kośćcem (SRE) była także znamiennie zmniejszona w grupie otrzymującej kwas ibandronowy w dawce 6 mg, i obserwowano 40% redukcję ryzyka wystąpienia zdarzeń związanych z kośćcem (SRE) w porównaniu z grupą otrzymującą placebo (ryzyko względne 0,6; p = 0,003). Wyniki badania skuteczności leczenia przedstawiono w Tabeli 3.

Tabela 3 Wyniki skuteczności (pacjenci z rakiem piersi z przerzutami do kości)

Wszystkie zdarzenia związane z kośćcem (SREs)

Placebo

n=158

Kwas

ibandronowy 6 mg n=154

Wartość p

SMPR (na pacjenta rocznie)

1,48

1,19

p=0,004

Liczba zdarzeń (na pacjenta)

3,64

2,65

p=0,025

Ryzyko względne SRE

-

0,60

p=0,003

Drugorzędowe punkty końcowe dotyczące skuteczności

Wykazano znamienną statystycznie poprawę w punktacji skali bólów kostnych w przypadku stosowania kwasu ibandronowego w dawce 6 mg dożylnie w porównaniu z placebo. Zmniejszenie bólu do mniejszego niż obserwowano przed leczeniem stwierdzano stale, przez cały okres badania i towarzyszyło mu znamienne zmniejszenie stosowania leków przeciwbólowych. Do pogorszenia jakości życia dochodziło znamiennie rzadziej w grupie otrzymującej kwas ibandronowy niż w grupie otrzymującej placebo. Tabelaryczne zestawienie wyników oceny drugorzędowych punktów końcowych skuteczności przedstawiono w Tabeli 4.

Tabela 4 Drugorzędowe punkty końcowe dotyczące skuteczności (pacjenci z rakiem piersi z przerzutami do kości)___

Placebo

n=158

Kwas

ibandronowy 6 mg n=154

Wartość p

Bóle kostne*

0,21

-0,28

p<0,001

Zużycie leków przeciwbólowych*

0,90

0,51

p=0,083

Jakość życia*

-45,4

-10,3

p=0,004

*Srednia zmiana między oceną przed leczeniem, a ostatnią oceną.

U pacjentów leczonych kwasem ibandronowym obserwowano znaczące obniżenie stężenia markerów resorpcji kostnej w moczu (pirydynolina i deoksypirydynolina), które było znamienne statystycznie w porównaniu do pacjentów otrzymujących placebo.

W badaniu obejmującym 130 pacjentek z rakiem piersi z przerzutami, porównywano bezpieczeństwo stosowania kwasu ibandronowego podawanego we wlewie w ciągu 1 godziny z bezpieczeństwem jego stosowania po podaniu we wlewie w ciągu 15 minut. Nie stwierdzono różnic wartości wskaźników czynności nerek. Ogólna charakterystyka zdarzeń niepożądanych po podaniu kwasu ibandronowego w 15-minutowym wlewie była zgodna ze znaną charakterystyką bezpieczeństwa po stosowaniu dłuższych czasów wlewu. Nie stwierdzono także żadnych nowych zagrożeń związanych ze stosowaniem 15-minutowego czasu wlewu.

Nie badano 15-minutowego czasu wlewu u pacjentów z chorobą nowotworową i z klirensem kreatyniny < 50 ml/min.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność kwasu ibandronowego u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie zostały ustalone. Brak dostępnych danych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu w dwugodzinnych wlewach kwasu ibandronowego w dawkach 2 mg, 4 mg i 6 mg, parametry farmakokinetyczne są proporcjonalne do podanej dawki.

Dystrybucja

Po początkowej ekspozycji ogólnoustrojowej kwas ibandronowy jest szybko wiązany przez kości lub wydzielany do moczu. U ludzi pozorna końcowa objętość dystrybucji wynosi co najmniej 90 l, a ilość dawki docierającej do kości oszacowano na 40-50% dawki krążącej. Wiązanie z białkami w ludzkim osoczu wynosi około 87% przy stężeniach terapeutycznych i z tego względu interakcje między lekami z powodu wzajemnego wypierania są mało prawdopodobne.

Biotransformacja

Brak dowodów na to, że kwas ibandronowy jest metabolizowany u zwierząt lub ludzi.

Eliminacja

Zakres obserwowanych pozornych okresów półtrwania jest szeroki i zależny od dawki oraz od czułości metody oznaczania, lecz pozorny okres półtrwania w fazie eliminacji zawiera się na ogół w zakresie 10-60 godzin. Jednakże, stężenia w osoczu we wczesnym okresie po podaniu obniżają się szybko, osiągając 10% wartości szczytowej w ciągu 3 i 8 godzin, odpowiednio, po podaniu dożylnym lub doustnym. Nie obserwowano gromadzenia leku w organizmie, podczas podawania kwasu ibandronowego dożylnie, raz na 4 tygodnie przez 48 tygodni pacjentom z przerzutami nowotworowymi do kości.

Całkowity klirens kwasu ibandronowego jest niski o średnich wartościach w zakresie 84-160 ml/min. Klirens nerkowy (około 60 ml/min u zdrowych kobiet po menopauzie) stanowi 50-60% klirensu całkowitego i jest związany z klirensem kreatyniny. Uważa się, że różnica pomiędzy klirensem całkowitym a klirensem nerkowym odzwierciedla wychwyt przez kości.

Farmakokinetyka w specjalnych populacjach pacjentów

Płeć

Dostępność biologiczna oraz farmakokinetyka kwasu ibandronowego są podobne u mężczyzn i kobiet. Rasa

Brak dowodów na istnienie istotnych klinicznie różnic w działaniu kwasu ibandronowego u rasy azjatyckiej i rasy kaukaskiej. Dostępne są jedynie nieliczne dane dotyczące chorych pochodzenia afrykańskiego.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Całkowity wpływ kwasu ibandronowego na organizm u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek różnego stopnia, zależy od wartości klirensu kreatyniny (CLcr). U osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (średni szacowany CLcr = 21,2 ml/min ) skorygowana względem dawki średnia wartość AUC była zwiększona o 110% w porównaniu do zdrowych ochotników. W klinicznym

badaniu farmakologicznym WP18551 po jednorazowej dożylnej dawce 6 mg (15-minutowy wlew), średnia wartość AUC wzrosła o 14% i 86% odpowiednio u pacjentów z zaburzeniami czynności

nerek w stopniu łagodnym (średni szacunkowy CLcr=68,1 ml/min) i umiarkowanym (średni szacunkowy CLcr=41,2 ml/min) w porównaniu do zdrowych ochotników (średni szacunkowy CLcr=120 ml/min). Nie zaobserwowano wzrostu średniej wartości Cmax u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek, natomiast zaobserwowano jej zwiększenie o 12% u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (CLcr >50 i <80 ml/min) nie jest konieczna modyfikacja dawkowania. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (CLcr >30 i <50 ml/min) lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (CLcr <30 ml/min), leczonych w celu prewencji zdarzeń kostnych w przebiegu rozsianego raka piersi zalecane jest dostosowanie dawki (patrz punkt 4.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Brak danych farmakokinetycznych dotyczących stosowania kwasu ibandronowego u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Wątroba nie odgrywa istotnej roli w klirensie kwasu ibandronowego, który nie jest metabolizowany, ale usuwany przez wydzielanie nerkowe i wychwyt do kości. Z tego względu nie jest konieczne dostosowywanie dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Co więcej, jako że wiązanie kwasu ibandronowego z białkami wynosi 87% przy stężeniach terapeutycznych, jest mało prawdopodobne, aby hipoproteinemia w ciężkich chorobach wątroby prowadziła do znamiennego klinicznie zwiększenia stężenia wolnego leku w osoczu.

Pacjenci w podeszłym wieku

W analizie wielowariantowej nie wykazano, aby wiek był niezależnym czynnikiem wpływającym na którykolwiek z badanych parametrów farmakokinetycznych. Jako że czynność nerek pogarsza się wraz z wiekiem, jest to jedyny czynnik, który powinien być brany pod uwagę (patrz punkt dotyczący niewydolności nerek).

Dzieci i młodzieży

Brak danych dotyczących stosowania kwasu ibandronowego u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Działania w badaniach nieklinicznych obserwowano jedynie po dawkach większych niż maksymalne dawki stosowane u ludzi w stopniu wystarczającym, by uznać, że powinno mieć to niewielkie znaczenie w zastosowaniach klinicznych. Tak jak w przypadku innych bisfosfonianów, ustalono, że nerki są podstawowym narządem narażonym na ogólnoustrojowe toksyczne działanie leku.

Mutagenność/potencjalne działanie rakotwórcze:

Nie obserwowano oznak potencjalnego działania rakotwórczego. Badania genotoksyczności nie dostarczyły dowodów na wpływ kwasu ibandronowego na aktywność genetyczną.

Toksyczny wpływ na reprodukcję:

Nie obserwowano dowodów na bezpośrednie działanie toksyczne na płód lub działąnie teratogenne kwasu ibandronowego u szczurów i królików, którym podawano lek dożylnie.

W badaniach dotyczących reprodukcji szczurów z zastosowaniem podawanego doustnie kwasu ibandronowego w dawce 1 mg/kg/dobę i większej, stwierdzono wpływ na płodność w postaci zwiększonej liczby utrat zarodka przed zagnieżdżeniem w macicy.

W badaniach dotyczących reprodukcji szczurów z zastosowaniem kwasu ibandronowego podawanego dożylnie stwierdzono zmniejszoną liczbę plemników przy stosowaniu dawki 0,3 i 1 mg/kg/dobę oraz zmniejszoną płodność po dawce 1 mg/kg/dobę u samców i 1,2 mg/kg/dobę u samic.

Działania niepożądane kwasu ibandronowego w badaniach dotyczących toksycznego wpływu na reprodukcję u szczurów były zgodne z oczekiwanymi dla tej klasy leków (bisfosfonianów). Należały do nich zmniejszona liczba miejsc zagnieżdżenia, zaburzenia w przebiegu naturalnego porodu (dystocja), zwiększenie liczby zaburzeń rozwojowych narządów trzewnych (zespół miedniczkowo-moczowodowy) oraz nieprawidłowości dotyczące zębów u potomstwa F1 u szczurów.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek

Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)

Kwas octowy lodowaty,

Sodu octan trójwodny Woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi z wyjątkiem opisanych w punkcie 6.6.

6.3 Okres ważności 2 lata.

Po rozcieńczeniu: przechowywać w temperaturze 2°C - 8°C (w lodówce).

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt leczniczy należy użyć natychmiast. Jeśli nie zostanie użyty natychmiast, za ustalenie czasu i warunków przechowywania przed użyciem odpowiedzialna jest osoba podająca lek, i nie powinny być one dłuższe niż 24 godziny w temperaturze 2°C - 8°C, chyba że odtworzenie roztworu miało miejsce w kontrolowanych i walidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Warunki przechowywania produktu po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

1 fiolka zawierająca 2 ml koncentratu w tekturowym pudełku.

Fiolka z bezbarwnego, przezroczystego szkła (typu I) z korkiem z gumy bromobutylowej z zamknięciem typu flip-off koloru pomarańczowego.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

W zależności od wskazania kwas ibandronowy koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji należy rozcieńczać w następujący sposób:

Zapobieganie powikłaniom kostnym u pacjentów z rakiem piersi z przerzutami do kości Zawartość fiolki(fiolek) dodać do 100 ml izotonicznego roztworu chlorku sodu lub 100 ml 5% roztworu glukozy.

Leczenie hiperkalcemii spowodowanej chorobą nowotworową

Zawartość fiolki(fiolek) dodać do 500 ml izotonicznego roztworu chlorku sodu lub 500 ml 5% roztworu glukozy.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Należy zmninimalizować wprowadzanie produktów leczniczych do środowiska.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

15

Ibandronic acid Teva Pharma