Imeds.pl

Ibandronic Acid Teva Pharma 3 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ibandronic Acid Teva Pharma, 3 mg, roztwór do wstrzykiwań

(Acidum ibandronicum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

• Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ibandronic Acid Teva Pharma i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibandronic Acid Teva Pharma

3.    Jak stosować lek Ibandronic Acid Teva Pharma

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ibandronic Acid Teva Pharma

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK IBANDRONIC ACID TEVA PHARMA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Kwas ibandonowy należy do grupy leków nazywanych bisfosfonianami. Substancją czynną leku Ibandronic Acid Teva Pharma jest kwas ibandronowy. Ibandronic Acid Teva Pharma nie zawiera hormonów.

Kwas ibandonowy może cofnąć utratę tkanki kostnej poprzez zahamowanie utraty kości i zwiększenie masy kostnej u większości kobiet, które przyjmuj ą ten lek, nawet jeśli one same nie są w stanie zauważyć lub wyczuć tej różnicy. Kwas ibandronowy może być pomocny w zmniejszeniu prawdopodobieństwa wystąpienia złamań (pęknięć) kości. Redukcję ilości złamań wykazano w przypadku złamań kręgów, ale nie w przypadku złamań szyjki kości udowej.

Ibandronic Acid Teva Pharma 3 mg roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce jest przeznaczony do podawania dożylnego przez wykwalifikowany personel medyczny. Nie wstrzykiwać kwasu ibandronowego samodzielnie.

Kwas ibandronowy został przepisany w celu leczenia osteoporozy występującej w okresie pomenopauzalnym ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia złamań.

Osteoporoza to choroba polegaj ąca na zmniejszeniu gęstości i osłabieniu kości, co występuje często u kobiet po menopauzie. W okresie menopauzy kobiece jajniki przestają wydzielać żeński hormon -estrogen, którego działanie pozwala na utrzymanie prawidłowej struktury kośćca.

Im wcześniej wystąpi menopauza u kobiety, tym większe jest u niej ryzyko wystąpienia złamań związanych z osteoporozą. Do innych czynników mogących zwiększać ryzyko wystąpienia złamań należą:

-    niewystarczająca ilość wapnia i witaminy D w diecie,

-    palenie tytoniu lub nadmierne spożycie alkoholu,

-    brak wystarczającej ilości ruchu, spacerów lub innych intensywnych ćwiczeń,

-    występowanie osteoporozy w rodzinie.

Wiele osób z osteoporozą nie odczuwa żadnych objawów. Bez objawów można nie wiedzieć o istnieniu choroby. Tym niemniej, osteoporoza zwiększa prawdopodobieństwo złamań kości

w przypadku upadków czy urazów. Złamanie kości po przekroczeniu 50 lat może być oznaką osteoporozy. Osteoporoza może również powodować bóle pleców, zmniejszenie wzrostu i zgarbienie pleców.

Kwas ibandonowy zapobiega utracie kości, spowodowanej osteoporozą co pomaga w odbudowie kości. Dlatego też kwas ibandronowy zmniejsza prawdopodobieństwo złamań kości.

Zdrowy styl życia również pomoże w osiągnięciu największych korzyści z leczenia. Oznacza to stosowanie zrównoważonej diety bogatej w wapń i witaminę D, spacery lub inne intensywne ćwiczenia, niepalenie tytoniu i ograniczenie nadmiernego spożycia alkoholu.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU IBANDRONIC ACID

TEVA PHARMA

Kiedy nie stosować leku Ibandronic Acid Teva Pharma

   jeśli u pacjenta występuje lub występowało małe stężenie wapnia we krwi. Należy skonsultować się z lekarzem

•    jeśli u pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kwas ibandronowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ibandronic Acid Teva Pharma.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Ibandronic Acid Teva Pharma.

U niektórych osób trzeba zachować szczególną ostrożność w czasie stosowania leku Ibandronic Acid Teva Pharma. Należy powiedzieć lekarzowi:

•    jeśli występują lub kiedykolwiek występowały choroby nerek, niewydolność nerek lub konieczne było stosowanie dializ lub jeżeli u pacjenta występuj ą jakiekolwiek inne choroby, które mogą wpływać na czynność nerek

• jeśli występują jakiekolwiek zaburzenia metabolizmu związków mineralnych (np. niedobór witaminy D)

•    w trakcie stosowania kwasu ibandonowego należy przyjmować suplementy wapnia i witaminy D. Jeżeli jest to niemożliwe, należy o tym poinformować lekarza.

•    w przypadku leczenia stomatologicznego lub planowanego chirurgicznego zabiegu stomatologicznego należy poinformować swojego lekarza stomatologa o stosowaniu kwasu ibandronowego.

Inne leki i Ibandronic Acid Teva Pharma

Należy poinformować lekarza, pielęgniarkę lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy zażywać kwasu ibandronowego w ciąży lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży. W przypadku karmienia piersią może być konieczne przerwanie karmienia piersią, aby móc przyjmować kwas ibandronowy.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Można prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny, ponieważ wpływ leku Ibandronic Acid Teva Pharma na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn jest bardzo mało prawdopodobny.

Lek Ibandronic Acid Teva Pharma zawiera sód.

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę (3 ml), co oznacza, że praktycznie jest „wolny od sodu”

3. JAK STOSOWAĆ LEK IBANDRONIC ACID TEVA PHARMA

Zalecana dawka leku Ibandronic Acid Teva Pharma we wstrzyknięciu dożylnym wynosi 3 mg (1 ampułko-strzykawka) raz na 3 miesiące.

Lek powinien być podawany dożylnie przez lekarza lub przez wykwalifikowaną/przeszkoloną pielęgniarkę. Nie wolno wykonywać zastrzyku samodzielnie.

Roztwór do wstrzykiwań trzeba podawać wyłącznie dożylnie, a nie w dowolne miejsce ciała. Kontynuacja stosowania leku Ibandronic Acid Teva Pharma

Aby uzyskać jak największe korzyści z leczenia, istotne jest przyjmowanie zastrzyków co 3 miesiące, tak długo jak zaleca to lekarz.

Lek leczy osteoporozę tak długo, jak długo jak trwa leczenie, nawet jeżeli pacjent nie stwierdza i nie odczuwa różnicy.

Konieczne jest również przyjmowanie suplementów wapnia i witaminy D, zgodne z zaleceniami lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ibandronic Acid Teva Pharma

Możliwe jest zmniejszenie stężenia wapnia, fosforanów lub magnezu we krwi. Lekarz może podjąć działania maj ące na celu skorygowanie tego typu zmian i może podać zastrzyk zawieraj ący wymienione substancje mineralne.

Pominięcie zastosowania leku Ibandronic Acid Teva Pharma

Należy umówić się na wizytę w celu jak najszybszego wstrzyknięcia leku. Następnie należy wrócić do przyjmowania leku co 3 miesiące licząc od daty przyjęcia ostatniego zastrzyku.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast powiadomić pielęgniarkę lub lekarza jeśli wystąpi jakiekolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych, gdyż może być niezbędna natychmiastowa pomoc lekarska:

•    wysypka, świąd, obrzęk twarzy, warg, języka i gardła z trudnościmi w oddychaniu. Może to świadczyć o alergii na ten lek.

•    silny ból w klatce piersiowej, silny ból podczas przełykania pokarmu lub napoju, silne nudności lub wymioty.

•    objawy grypopodobne (jeśli jakikolwiek z objawów stanie się dokuczliwy lub trwa dłużej niż kilka dni).

•    ból lub owrzodzenia jamy ustnej lub żuchwy

•    ból i zapalenie oczu (jeśli występują długotrwale).

Inne możliwe działania niepożądane Często (dotyczy mniej niż 1 na 10 pacjentów)

ból głowy, zgaga, ból brzucha (związany z zapaleniem żołądka i jelit lub zapaleniem żołądka), niestrawność, nudności, biegunka lub zaparcia, wysypka, ból lub sztywność mięśni, stawów lub pleców, objawy grypopodobne (w tym gorączka, drżenia i dreszcze, złe samopoczucie, zmęczenie, ból kości i bolesność mięśni i stawów), zmęczenie

Niezbyt często (dotyczy mniej niż 1 na 100 pacjentów)

ból kości, uczucie osłabienia, zawroty głowy, wzdęcia z oddawaniem gazów, zapalenie żył i ból lub uszkodzenia ciała w miej scu wstrzyknięcia

Rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

reakcje nadwrażliwości; obrzęk twarzy, warg i jamy ustnej (patrz alergia), świąd,    ból lub

zapalenie oczu, w rzadkich przypadkach mogą wystąpić nietypowe złamania kości udowej szczególnie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Należy zwrócić się do lekarza w przypadku pojawienia się bólu, osłabienia lub uczucia dyskomfortu w okolicy uda, biodra lub w pachwinie, ponieważ może to już wskazywać na prawdopodobieństwo wystąpienia złamania kości udowej

Bardzo rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

stan obejmujacy zmiany w kości żuchwy, tak zawana martwica kości żuchwy.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK IBANDRONIC ACID TEVA PHARMA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i strzykawce po wyrażeniu „Termin ważności (EXP):”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Osoba wykonuj ąca zastrzyk powinna usunąć wszelkie niewykorzystane pozostałości leku i wyrzucić zużytą strzykawkę wraz z igłą do odpowiedniego pojemnika na tego typu odpady.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Ibandronic Acid Teva Pharma, 3 mg, roztwór do wstrzykiwań

Substancją czynną jest kwas ibandronowy. Każda ampułko-strzykawka zawiera 3 mg kwasu ibandronowego w 3 ml roztworu (w postaci 3,375 mg sodu ibandronianu jednowodnego).

Pozostałe składniki to sodu chlorek, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas octowy lodowaty, sodu octan trójwodny i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Ibandronic Acid Teva Pharma, 3 mg, roztwór do wstrzykiwań i co zawiera opakowanie

Lek Ibandronic Acid Teva Pharma jest przezroczystym, bezbarwnym roztworem. Każda ampułko-strzykawka zawiera 3 ml roztworu.

Lek Ibandronic Acid Teva Pharma jest dostępny w opakowaniach: 1 ampułko-strzykawka oraz 1 igła do wstrzykiwań

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

Wytwórca:

Synthon BV, Microweg 22, 6545CM Nijmegen, Holandia

Synthon Hispania SL, Castelló 1, Poligono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Hiszpania Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-StraBe 3, 89143 Blaubeuren, Niemcy Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków

Data ostatniej aktualizacji ulotki: wrzesień 2012 r.

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

INFORMACJA DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

W celu uzyskania dokładniejszych informacji należy się zapoznać z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Sposób podawania leku Ibandronic Acid Teva Pharma, 3 mg, roztwór do wstrzykiwań w am pu łko-strzykawkach:

Lek Ibandronic Acid Teva Pharma, 3 mg, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawkach, należy wstrzykiwać dożylnie w ciągu 15-30 sekund.

Roztwór ma działanie drażniące, w związku z czym należy go podawać wyłącznie drogą dożylną. W przypadku przypadkowego wstrzyknięcia go do tkanek wokół żyły u pacjenta może wystąpić miejscowe podrażnienie, ból i zapalenie w miejscu wstrzyknięcia.

Leku Ibandronic Acid Teva Pharma, 3 mg, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawkach, nie wolno mieszać z roztworami zawierającymi wapń (takimi jak roztwór Ringera z dodatkiem mleczanów, sól wapniowa heparyny) ani z innymi lekami podawanymi dożylnie. Gdy lek Ibandronic Acid Teva Pharma podaje się przez założony wcześniej zestaw do wlewów dożylnych, podawanymi wcześniej płynami mogą być wyłącznie albo roztwór soli fizjologicznej, albo 50 mg/ml (5%) roztwór glukozy.

Pominięcie dawki:

W razie pominięcia dawki następną iniekcję leku należy wykonać tak szybko, jak to jest możliwe. Kolejne wstrzyknięcia leku należy planować co 3 miesiące od daty ostatniej iniekcji.

Przedawkowanie:

Brak szczegółowych informacji na temat leczenia przedawkowania kwasu ibandronowego.

Na podstawie wiedzy o związkach z tej grupy możemy oczekiwać, że przedawkowanie dożylnej postaci leku może spowodować hipokalcemię, hipofosfatemię i hipomagnezemię, co może wywołać parestezje. W ciężkich przypadkach może być konieczne podanie we wlewie dożylnym odpowiednich dawek glukonianu wapnia, potasu i fosforanu sodu, jak również siarczanu magnezu.

Informacje ogólne:

Stosowanie leku Ibandronic Acid Teva Pharma, 3 mg, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawkach, podobnie jak stosowanie innych bisfosfonianów podawanych dożylnie, może powodować przemijające zwiększenie stężenia wapnia w surowicy.

Przed rozpoczęciem leczenia kwasem ibandronowym należy ocenić i wyrównać niedobór wapnia i inne zaburzenia metabolizmu kostnego i mineralnego. U wszystkich pacjentów ważne jest zapewnianie odpowiedniej podaży wapnia i witaminy D. Wszyscy chorzy muszą otrzymywać uzupełniające suplementację wapnia i witaminy D.

Pacjenci ze współwystępuj ącymi schorzeniami lub stosuj ący inne leki, które mogą wywierać niekorzystne działanie na nerki, powinni być poddawane regularnym kontrolom zgodnym z najlepszymi zasadami dobrej praktyki medycznej w trakcie leczenia.

Wszelkie niewykorzystane pozostałości roztworu do wstrzykiwania, jak również zużytą strzykawkę i igłę do wstrzykiwań, należy usunąć zgodnie z miejscowymi wymaganiami.

6