+ iMeds.pl

Ibum (50 mg + 30 mg)/gUlotka Ibum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

IBUM

(50 mg + 30 mg)/g, żel Ibuprofenum+Levomentholum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Ibum, żel i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibum, żel

3.    Jak stosować Ibum, żel

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Ibum, żel

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Ibum, żel i w jakim celu się go stosuje

Żel Ibum jest lekiem o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Wywiera skojarzone działanie zawartych w nim substancji czynnych: ibuprofenu i lewomentolu. Ibuprofen (niesteroidowy lek przeciwzapalny), którego działanie polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn, wykazuje właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne. Jednocześnie lewomentol zawarty w leku wywołuje uczucie chłodu w miejscu zastosowania oraz działa lekko znieczulająco.

Wskazania do stosowania

Ibum, żel przeznaczony jest do leczenia objawowego bólów mięśniowych, bólów pleców, bólu towarzyszącego chorobom układu mięśniowo-szkieletowego, takim jak lekkie postacie zapalenia stawów, skręcenia, urazy sportowe i nerwobóle.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibum, żel

Kiedy nie stosować leku Ibum, żel:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne,

-    jeśli u pacjenta występuje lub występował kiedykolwiek skurcz oskrzeli, nieżyt nosa lub pokrzywka w związku z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ibum, żel należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.

Leku nie należy stosować na skórę uszkodzoną lub będącą w stanie zapalnym.

W przypadku wystąpienia wysypki należy zaprzestać stosowania leku.

Należy zachować ostrożność podczas podawania leku i jednoczesnego stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy.

Jeżeli nie ma potrzeby smarowania rąk w celach leczniczych, to po każdorazowym zastosowaniu leku należy umyć ręce.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci w wieku do 12 lat bez zaleceń lekarza.

Lek Ibum, żel a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą wchodzić w interakcje z lekami obniżaj ącymi ciśnienie tętnicze krwi, chociaż możliwość takich interakcji z lekami stosowanymi miejscowo jest bardzo mała. Podczas jednoczesnego stosowania leku z kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych charakterystycznych dla tej grupy leków.

Stosowanie leku Ibum, żel u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Pomimo tego, że ibuprofen wchłania się przez skórę w znacznie mniejszym stopniu niż po podaniu doustnym, należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy unikać stosowania leku podczas ciąży. Chociaż nie obserwowano działania teratogennego ibuprofenu, nie powinien on być stosowany podczas ciąży, ze względu na ryzyko opóźnienia porodu oraz wydłużenia czasu trwania porodu.

Należy także unikać stosowania leku podczas karmienia piersią ze względu na możliwość przenikania ibuprofenu do mleka kobiet karmiących piersią.

Ibum, żel zawiera glikol propylenowy

Lek może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować Ibum, żel

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Dorośli i młodzież (w wieku powyżej 12 lat):

nakładać 5 cm do 12 cm żelu (ilość odpowiadająca około 50 mg do 125 mg ibuprofenu) do 3 razy na dobę na bolące miejsce. Żel należy delikatnie wsmarowywać aż do całkowitego wchłonięcia. Po zastosowaniu leku należy dokładnie umyć ręce.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat:

Nie ma właściwego wskazania do stosowania leku Ibum w postaci żelu u dzieci w tej grupie wiekowej. Niewskazane jest stosowanie leku bez zalecenia lekarza.

Nie należy stosować żelu częściej niż co 4 godziny w ciągu doby i nie dłużej niż przez 2 tygodnie, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Jeżeli nie ma potrzeby smarowania rąk w celach leczniczych, to po każdorazowym wsmarowaniu leku należy umyć ręce.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ibum, żel

Przedawkowanie leku przy podaniu miejscowym jest mało prawdopodobne.

Objawami przedawkowania ibuprofenu są: bóle głowy, wymioty, senność, niedociśnienie.

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Ibum, żel

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko:

•    obrzęk

•    dermatoza (martwica naskórka i rumień wielopostaciowy).

Bardzo rzadko:

•    nadwrażliwość, anafilaksja

•    wysypka, świąd, pokrzywka, zaczerwienienie

•    astma, skurcz oskrzeli, duszność

•    ból brzucha i niestrawność.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

5. Jak przechowywać Ibum, żel

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Ibum, żel

-    Substancjami czynnymi leku są ibuprofen, lewomentol.

1 g żelu zawiera 50 mg ibuprofenu i 30 mg lewomentolu.

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: glikol propylenowy, etanol 96%, polisorbat 20, karbomer EZ-2, aminometylopropanol, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Ibum, żel i co zawiera opakowanie

Ibum, żel ma postać bezbarwnego żelu o silnie miętowym zapachu.

Jedno opakowanie zawiera 50 g lub 100 g żelu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

tel. + 48 (22) 742 00 22

e-mail: informacj aoleku@hasco-lek .pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4/4

Ibum

Charakterystyka Ibum

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

IBUM, (50 mg + 30 mg)/g, żel

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g żelu zawiera 50 mg ibuprofenu (Ibuprofenum) i 30 mg lewomentolu (Levomentholum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: glikol propylenowy 50,0 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żel

Żel bezbarwny o silnym, miętowym zapachu.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Żel o miejscowym działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym, przeznaczony do leczenia objawowego bólów mięśniowych, bólów pleców, bólu towarzyszącego chorobom układu mięśniowo-szkieletowego, takim jak lekkie postacie zapalenia stawów, skręcenia, urazy sportowe i nerwobóle.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie na skórę.

Dorośli i młodzież (w wieku powyżej 12 lat)

Nakładać 5 cm do 12 cm żelu (ilość odpowiadająca około 50 mg do 125 mg ibuprofenu) do 3 razy na dobę na bolące miejsce. Żel należy delikatnie wsmarowywać aż do całkowitego wchłonięcia.

Nie należy stosować żelu częściej niż co 4 godziny w ciągu doby i nie dłużej niż przez 2 tygodnie, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Jeżeli nie ma potrzeby smarowania rąk w celach leczniczych, to po każdorazowym wsmarowaniu produktu leczniczego należy umyć ręce.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Nie ma właściwego wskazania do stosowania produktu leczniczego Ibum w postaci żelu u dzieci w tej grupie wiekowej. Niewskazane jest stosowanie produktu leczniczego bez zalecenia lekarza.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Występowanie w wywiadzie skurczu oskrzeli, nieżytu nosa lub pokrzywki w związku z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.

Produktu leczniczego nie należy stosować na skórę uszkodzoną lub będącą w stanie zapalnym.

W przypadku wystąpienia wysypki należy odstawić produkt leczniczy.

Należy zachować ostrożność podczas podawania produktu leczniczego i jednoczesnego stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Pomimo tego, że ibuprofen wchłania się przez skórę w znacznie mniej szym stopniu niż po podaniu doustnym, należy zachować ostrożność podczas stosowania u pacjentów z chorobą wrzodową (żołądka i (lub) dwunastnicy), niewydolnością nerek lub wątroby.

Ze względu na zawartość glikolu propylenowego produkt może powodować podrażnienie skóry.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji ibuprofenu podawanego miejscowo z innymi lekami. Podczas jednoczesnego stosowania produktu z kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych charakterystycznych dla tej grupy leków.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Należy unikać stosowania produktu u kobiet w ciąży. Chociaż nie obserwowano działania teratogennego ibuprofenu, nie powinien on być stosowany podczas ciąży, ze względu na ryzyko opóźnienia porodu oraz wydłużenia czasu trwania porodu.

Karmienie piersią

Należy unikać stosowania produktu u kobiet karmiących piersią.

Ibuprofen w niewielkich ilościach przenika do mleka kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono zgodnie z konwencj ą medDRA: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100); rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000,); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego:

Bardzo rzadko: nadwrażliwość, anafilaksja

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadko: obrzęk, dermatoza (martwica naskórka i rumień wielopostaciowy)

Bardzo rzadko: wysypka, świąd, pokrzywka, zaczerwienienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Bardzo rzadko: astma, skurcz oskrzeli, duszność

Zaburzenia żołądka i jelit:

Bardzo rzadko: ból brzucha i niestrawność.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie produktu leczniczego po podaniu miejscowym jest mało prawdopodobne. Objawami przedawkowania ibuprofenu są: bóle głowy, wymioty, senność, niedociśnienie.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania miejscowego kod ATC: M02 AA 13

Produkt leczniczy wywiera skojarzone działanie zawartych w nim substancji czynnych: ibuprofenu i lewomentolu. Ibuprofen (niesteroidowy lek przeciwzapalny), którego działanie polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn, wykazuje właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne. Jednocześnie lewomentol zawarty w produkcie leczniczym wywołuje uczucie chłodu w miejscu zastosowania oraz działa lekko znieczulająco.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Ibuprofen przenika przez skórę, osiągając stężenie terapeutyczne w tkankach miękkich, stawach i płynie stawowym. Po zastosowaniu miejscowym ibuprofen osiąga stężenie w osoczu w wysokości 5% stężenia po podaniu doustnym.

Zasadniczo nie stwierdza się różnic w metabolizmie i wydalaniu ibuprofenu po podaniu miejscowym w porównaniu z podaniem doustnym.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak innych istotnych danych niż wymienione w pozostałych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Etanol 96%

Glikol propylenowy Polisorbat 20 Karbomer EZ-2 Aminometylopropanol Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Brak danych.

6.3    Okres ważności 2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z zakrętką polietylenową w tekturowym pudełku.

1 tuba po 50 g 1 tuba po 100 g

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E tel. (71) 352 95 22 fax. (71) 352 76 36

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 10925

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 08 kwietnia 2004 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4/4

Ibum