+ iMeds.pl

Ibuprofen fair-med 400 mgUlotka Ibuprofen fair-med

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ibuprofen FAIR-MED, 200 mg, tabletki powlekane Ibuprofen FAIR-MED, 400 mg, tabletki powlekane

Ibuprofenum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli w przypadku gorączki lub bólu migrenowego głowy po upływie 3 dni albo w przypadku leczenia bólu po upływie 4 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

-    Jeżeli u dziecka (w wieku od 6 do 12 lat) lub nastolatka (w wieku od 12 do 18 lat) w ciągu 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent poczuł się gorzej, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Ibuprofen FAIR-MED i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Ibuprofen FAIR-MED

3.    Jak przyjmować Ibuprofen FAIR-MED

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Ibuprofen FAIR-MED

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Ibuprofen FAIR-MED i w jakim celu się go stosuje

Ibuprofen FAIR-MED należy do grupy leków nazywanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Działanie tych leków polega na zmianie sposobu reagowania organizmu na ból i podwyższoną ciepłotę ciała.

Ibuprofen FAIR-MED stosowany jest w objawowym leczeniu:

bólu o nasileniu małym do umiarkowanego, takiego jak ból głowy, ostry ból migrenowy z aurą lub bez aury, ból zęba, bóle miesiączkowe, gorączka i ból związane z przeziębieniem.

Jeśli w przypadku gorączki lub bólu migrenowego głowy po upływie 3 dni ,lub w przypadku leczenia innych dolegliwości bólowych po upływie 4 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Ibuprofen FAIR-MED

Kiedy nie przyjmować leku Ibuprofen FAIR-MED:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

-    jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła duszność, astma, katar, obrzęk lub pokrzywka po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego (czyli aspiryny) lub innych podobnych leków przeciwbólowych (NLPZ)

-    jeśli u pacjenta występuje (lub wystąpiło co najmniej dwa razy w przeszłości) owrzodzenie żołądka lub krwawienie z żołądka

-    jeśli u pacjenta wystąpiło kiedykolwiek krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja w związku z wcześniejszym stosowaniem NLPZ

-    jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek, chorobę niedokrwienną serca lub niewydolność serca

-    jeśli u pacjenta występuje krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie

-    jeśli u pacjenta występują niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego

-    jeśli u pacjenta występuje ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub przyjmowaniem niewystarczającej ilości płynów)

-    podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży (patrz poniżej)

-    u dzieci o masie ciała poniżej 20 kg

[Ibuprofen FAIR-MED 400 mg tabletki powlekane]:

-    u młodzieży o masie ciała poniżej 40 kg oraz u dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ibuprofen FAIR-MED należy zwrócić się do lekarza.

•    jeśli u pacjenta występują pewne choroby skóry (toczeń rumieniowaty układowy lub mieszana choroba tkanki łącznej); jeśli u pacjenta występują ciężkie reakcje skórne, takie jak złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka.

Stosowanie leku Ibuprofen FAIR-MED należy natychmiast przerwać w razie wystąpienia pierwszych objawów wysypki skórnej, zmian w obrębie błon śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów reakcji alergicznych

•    jeśli u pacjenta występują dziedziczne schorzenia układu krwiotwórczego (ostra porfiria przerywana)

•    jeśli u pacjenta występują obecnie lub występowały w przeszłości choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Leśniowskiego-Crohna)

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości wystąpiło nadciśnienie tętnicze i (lub) niewydolność serca

•    jeśli pacjent ma zaburzoną czynność nerek

•    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby

•    bezpośrednio po dużym zabiegu operacyjnym

•    jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości astmę lub chorobę alergiczną, ze względu na możliwość wystąpienia duszności

•    jeśli pacjent ma katar sienny, polipy nosa i przewlekłe obturacyjne choroby układu oddechowego, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Reakcje alergiczne mogą mieć postać napadów astmy (tzw. astmy analgetycznej). Obrzęk Quinckego lub pokrzywka

   zaleca się unikanie stosowania leku Ibuprofen FAIR-MED podczas ospy wietrznej;

   stosowanie takich leków jak Ibuprofen FAIR-MED może wiązać się z niewielkim zwiększeniem ryzyka zawału serca (zawału mięśnia sercowego) lub udaru mózgu. Ewentualne ryzyko ulega zwiększeniu w przypadku stosowania dużych dawek i w przypadku stosowania leku przez długi czas. Nie należy przekraczać zalecanej dawki i zalecanego okresu leczenia (3 dni w leczeniu gorączki i 4 dni w leczeniu dolegliwości bólowych).

   jeśli pacjent ma problemy z sercem, miał udar mózgu lub może być narażony na problemy

z sercem lub udar mózgu (np. pacjenci z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, zwiększonym stężeniem cholesterolu oraz palący tytoń), wówczas stosowanie leku należy omówić z lekarzem lub farmaceutą

•    jeśli u pacj enta występuj ą zaburzenia krzepnięcia krwi

   Podczas długotrwałego stosowania leku Ibuprofen FAIR-MED konieczne jest regularne oznaczanie parametrów czynności wątroby, parametrów czynności nerek oraz morfologii krwi obwodowej.

   Jednoczesne stosowanie NLPZ, w tym wybiórczych inhibitorów cyklooksygenazy-2, zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (patrz punkt zatytułowany „Inne leki i Ibuprofen FAIR-MED”) i należy go unikać.

Występowanie działań niepożądanych minimalizuje się poprzez stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez najkrótszy czas. Osoby w podeszłym wieku są bardziej narażone na występowanie działań niepożądanych.

Występuje ryzyko pogorszenia czynności nerek u dzieci i młodzieży będących w stanie odwodnienia.

Ogólnie nawykowe stosowanie (niektórych rodzajów) leków przeciwbólowych może prowadzić do trwałych ciężkich zaburzeń czynności nerek. Ryzyko to może być zwiększone podczas wysiłku fizycznego związanego z utratą soli i odwodnieniem. Z tego powodu należy tego unikać. Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych z powodu bólu głowy może nasilić ten ból.

W przypadku podejrzenia lub pewności, że taka sytuacja ma miejsce, należy zasięgnąć porady lekarskiej i przerwać stosowanie leku. Polekowych bólów głowy należy się spodziewać u pacjentów, u których często lub codziennie występują bóle głowy, pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciwbólowych. NLPZ mogą maskować objawy zakażenia i gorączkę.

Inne leki i Ibuprofen FAIR-MED

Niektóre leki przeciwzakrzepowe (zmniejszające krzepnięcie krwi) (np. kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna), niektóre leki przeciwnadciśnieniowe (inhibitory ACE, np. kaptopryl, beta-adrenolityki, antagoniści receptora angiotensyny II), a nawet niektóre inne leki mogą wpływać na działanie ibuprofenu, a ibuprofen może wpływać na ich działanie. Dlatego pacjent powinien zawsze skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem ibuprofenu z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. W szczególności należy poinformować o przyjmowaniu:

kwasu acetylosalicylowego i innych NLPZ (leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych)

digoksyny (leku stosowanego w niewydolności serca)

glikokortykosteroidów (leków zawierających kortyzon lub substancje podobne do kortyzonu)

leków przeciwpłytkowych

kwasu acetylosalicylowego (w małych dawkach)

leków przeciwzakrzepowych (takich jak warfaryna)

fenytoiny (leku stosowanego w padaczce)

wybiórczych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (leków stosowanych w leczeniu depresji)

soli litu (leku stosowanego w chorobie afektywnej dwubiegunowej i w depresji)


ze względu na możliwość zwiększenia ryzyka owrzodzeń przewodu pokarmowego lub krwawienia z przewodu pokarmowego

ze względu na możliwość nasilenia działania digoksyny

ze względu na możliwość zwiększenia ryzyka owrzodzeń przewodu pokarmowego lub krwawienia z przewodu pokarmowego

ze względu na możliwość zwiększenia ryzyka krwawienia

ze względu na możliwość zaburzenia działania zmniejszającego krzepliwość krwi

ze względu na możliwość nasilania działania tych leków przez ibuprofen

ze względu na możliwość nasilenia działania fenytoiny

ze względu na możliwość zwiększania ryzyka krwawienia z przewodu pokarmowego

ze względu na możliwość nasilenia działania soli litu


probenecydu i pochodnych sulfinpirazonu (leków stosowanych w leczeniu dny)

leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym lub leków moczopędnych

leków moczopędnych oszczędzających potas

metotreksatu (leku stosowanego w leczeniu nowotworów i chorób reumatycznych)

takrolimusu i cyklosporyny (leków immunosupresyjnych)

zydowudyny (leku stosowanego w leczeniu AIDS)


pochodnych sulfonylomocznika (leków przeciwcukrzycowych)

antybiotyków z grupy chinolonów


ze względu na możliwość opóźnienia wydalania ibuprofenu

ponieważ ibuprofen może zmniejszać działanie tych leków i jest możliwe zwiększenie ryzyka wystąpienia niepożądanego wpływu na nerki

ze względu na możliwość wystąpienia za dużego stężenia potasu we krwi

ze względu na możliwość nasilenia działania metotreksatu

ze względu na możliwość wystąpienia uszkodzenia nerek

ponieważ stosowanie leku Ibuprofen FAIR-MED może doprowadzić do zwiększonego ryzyka krwawienia do stawu lub krwawienia prowadzącego do obrzęku u zakażonych wirusem HIV osób chorych na hemofilię

ze względu na możliwość występowania interakcji

ze względu na zwiększenie ryzyka wystąpienia drgawek


Ibuprofen FAIR-MED z jedzeniem, piciem i alkoholem

Tabletki należy połykać, popijając wodą. Zaleca się, aby pacjenci z wrażliwym żołądkiem przyjmowali Ibuprofen FAIR-MED podczas posiłków. Wystąpienie niektórych działań niepożądanych, na przykład ze strony przewodu pokarmowego, może być bardziej prawdopodobne, jeśli podczas przyjmowaniem leku Ibuprofen FAIR-MED spożywa się alkohol.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie przyjmować leku Ibuprofen FAIR-MED w ostatnich 3 miesiącach ciąży. O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy unikać stosowania tego leku w pierwszych 6 miesiącach ciąży.

Lek ten przenika do mleka kobiecego, ale można go stosować podczas karmienia piersią, jeśli jest stosowany w zalecanej dawce i przez możliwie najkrótszy czas.

Lek ten należy do grupy leków (NLPZ), które mogą zaburzać płodność kobiet. Stosowanie tego leku nie jest zalecane w przypadku kobiet starających się zajść w ciążę. Działanie to ustępuje po zaprzestaniu przyjmowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ibuprofen nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak ze względu na występowanie działań niepożądanych takich jak uczucie zmęczenia, senność, zawroty głowy (zgłaszanych jako częste) i zaburzeń widzenia (zgłaszanych jako niezbyt częste) po stosowaniu dużych dawek, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być w pojedynczych przypadkach zaburzona. Działanie to jest nasilane przez jednocześnie spożywany alkohol.

Ibuprofen FAIR-MED zawiera laktozę.

Jeżeli wcześniej stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak przyjmować Ibuprofen FAIR-MED

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Występowanie działań niepożądanych można zminimalizować poprzez stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez najkrótszy okres konieczny do opanowania objawów.

Tabletki o mocy 200 mg: przeznaczone dla dorosłych i dzieci o masie ciała od 20 kg (dla dzieci w wieku od około 6 lat)

Tabletki o mocy 400 mg: przeznaczone dla dorosłych i młodzieży o masie ciała od 40 kg (dla dzieci w wieku od około 12 lat)

O ile lekarz nie zaleci inaczej, zalecana dawka to:

Dorośli i młodzież o masie ciała od 40 kg:

Dawka początkowa: należy przyjąć 200 mg do 400 mg ibuprofenu, popijając wodą. W razie konieczności należy przyjąć dodatkowe dawki wynoszące 200 mg do 400 mg ibuprofenu, ale nie należy przekraczać całkowitej dawki 1200 mg w okresie 24 godzin. Odstęp pomiędzy poszczególnymi dawkami nie powinien być krótszy niż 4 godziny w przypadku dawki 200 mg oraz 6 godzin w przypadku dawki 400 mg.

Dawkowanie w przypadku migrenowego bólu głowy to 400 mg w dawce pojedynczej, a w razie konieczności 400 mg co 4-6 godzin. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 1200 mg ibuprofenu. Przyjmowanie tego leku należy ograniczyć do maksymalnie dwóch lub trzech dni w tygodniu.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Dzieci o masie ciała od 20 kg (w wieku od około 6 lat) do 39 kg:

Ibuprofen FAIR-MED 200 mg należy stosować wyłącznie u dzieci o masie ciała co najmniej 20 kg. Maksymalna całkowita dawka dobowa ibuprofenu wynosi 20-30 mg na kilogram masy ciała, w 3-4 dawkach podzielonych po 200 mg. Odstępy pomiędzy poszczególnymi dawkami nie powinny być krótsze niż 6 godzin. Nie należy przekraczać zalecanej maksymalnej dawki dobowej. Nie należy przekraczać całkowitej dawki 30 mg/kg mc. ibuprofenu w ciągu 24 godzin. W celu podawania leku Ibuprofen FAIR-MED dzieciom można zastosować następujące wskazówki dotyczące dawkowania:

Masa ciała

Dawka

Jak często

Dzieci o masie ciała 20-29 kg

200 mg ibuprofenu

W razie konieczności po upływie co najmniej 8 godzin można przyjąć następną tabletkę.

W ciągu 24 godzin nie należy przekraczać całkowitej dawki 3 tabletek (do 600 mg ibuprofenu).

Dzieci o masie ciała 30-39 kg

200 mg ibuprofenu

W razie konieczności po upływie co najmniej 6-8 godzin można przyjąć następną tabletkę.

W ciągu 24 godzin nie należy przekraczać całkowitej dawki 4 tabletek (do 800 mg ibuprofenu).

Jeżeli u dzieci (w wieku od 6 do 12 lat), lub u młodzieży (w wieku od 12 do 18 lat) wymagane jest stosowanie leku Ibuprofen FAIR-MED przez okres dłuższy niż 3 dni, lub jeżeli pacjent poczuje się gorzej, należy skonsultować się z lekarzem.

Sposób podawania

Podanie doustne. Nie rozgryzać ani nie żuć.

Tabletki należy połykać popijając szklanką wody, podczas posiłku lub po posiłku. Zaleca się, aby pacjenci z wrażliwym żołądkiem przyjmowali Ibuprofen FAIR-MED podczas posiłków.

W przypadku wrażenia, że działanie tego leku jest zbyt silne lub za słabe w stosunku do spodziewanego efektu, należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjmowanie tego leku należy ograniczyć do maksymalnie dwóch lub trzech dni w tygodniu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ibuprofen FAIR-MED

Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Jako objawy przedawkowania mogą wystąpić zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takie jak ból głowy, zawroty głowy, oszołomienie, utrata przytomności (u dzieci również drgawki miokloniczne), a także ból brzucha, nudności i wymioty. Oprócz tego możliwe jest wystąpienie krwawienia z przewodu pokarmowego, jak również zaburzeń czynności wątroby i nerek. Ponadto może wystąpić niedociśnienie, zmniejszenie liczby oddechów (depresja oddechowa) i sine zabarwienie skóry i błon śluzowych (sinica).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Ibuprofen FAIR-MED

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Występowanie działań niepożądanych można zminimalizować poprzez stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów. U pacjenta może wystąpić jedno ze znanych działań niepożądanych NLPZ. W takim przypadku lub w przypadku wątpliwości należy przerwać przyjmowanie tego leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Osoby w podeszłym wieku są bardziej narażone na występowanie działań niepożądanych.

Przy ocenie działań niepożądanych jako podstawę przyjęto następujące częstości:

Bardzo często Często

Niezbyt często Rzadko Bardzo rzadko Nieznana


może dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób

może dotyczyć maksymalnie 1 na 10 osób

może dotyczyć maksymalnie 1 na 100 osób

może dotyczyć maksymalnie 1 na 1000 osób

może dotyczyć maksymalnie 1 na 10 000 osób

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Działania niepożądane mogą obejmować:

Zakażenia

Bardzo rzadko: w wyjątkowych przypadkach podczas ospy wietrznej mogą wystąpić ciężkie zakażenia skóry i powikłania dotyczące tkanek miękkich. Opisywano zaostrzenie stanów zapalnych związanych z zakażeniem (np. martwicze zapalenie powięzi) podczas jednoczesnego stosowania niektórych leków przeciwbólowych (NLPZ).

Jeśli objawy zakażenia wystąpią lub nasilą się podczas stosowania leku Ibuprofen FAIR-MED, pacjent musi niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Należy w tym wypadku ustalić, czy istnieją wskazania do stosowania leków przeciwzakażnych/antybiotyków. Podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych ze sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami lub zmniejszeniem świadomości. Wydaje się, że do jego wystąpienia predysponowani są pacjenci ze chorobami autoimmunologicznymi (toczeń układowy rumieniowaty, mieszana choroba tkanki łącznej).

Zaburzenia krwi

Bardzo rzadko: zaburzenia wytwarzania krwinek - pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenie jamy ustnej, objawy grypopodobne, ciężkie wyczerpanie, krwawienia z nosa i krwiaki. W takich przypadkach należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem. Nie wolno stosować leków przeciwbólowych lub przeciwgorączkowych bez skonsultowania się z lekarzem.

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości z pokrzywką i świądem, jak również napady astmy. Należy natychmiast zaprzestać przyjmowania leku Ibuprofen FAIR-MED i poinformować lekarza.

Bardzo rzadko: ciężkie reakcje nadwrażliwości - objawy mogą obejmować: obrzęk twarzy, języka i gardła, duszność, przyspieszenie akcji serca, niskie ciśnienie krwi, ciężki wstrząs. Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, a może się to zdarzyć nawet po pierwszym zastosowaniu leku, konieczne jest natychmiastowe uzyskanie pomocy lekarskiej.

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko: reakcje psychotyczne, depresja, omamy.

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie psychoruchowe, drażliwość i zmęczenie.

Zaburzenia oka

Niezbyt często: zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika Rzadko: szumy uszne

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko: w związku ze stosowaniem NLPZ w dużych dawkach opisywano przypadki kołatania serca, niewydolności serca, zawału serca, obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca.

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko: nadciśnienie tętnicze.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: dolegliwości ze strony żołądka, takie jak zgaga, ból brzucha i nudności, biegunka, wymioty, wzdęcia (gazy) i zaparcia oraz niewielkie krwawienie z żołądka i (lub) jelit, które może w wyjątkowych przypadkach spowodować niedokrwistość.

Niezbyt często: perforacja przewodu pokarmowego lub krwawienie z przewodu pokarmowego, smoliste stolce lub krwawe wymioty, nasilenie istniejącej choroby jelit (wrzodziejącego zapalenia jelita grubego lub choroby Leśniowskiego-Crohna), zapalenie żołądka.

Bardzo rzadko: zapalenie błony śluzowej przełyku, zapalenie trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń jelit.

W przypadku wystąpienia silnego bólu w nadbrzuszu, fusowatych wymiotów lub smolistych stolców należy przerwać stosowanie leku i skonsultowanie się z lekarzem.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: uszkodzenie wątroby (pierwszym objawem może być przebarwienie skóry), uszkodzenie wątroby, szczególnie po długotrwałym stosowaniu leku, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby, żółtaczka.

Zaburzenia skóry

Bardzo rzadko: ciężkie postaci reakcji skórnych, w tym wysypka z zaczerwienieniem i tworzeniem pęcherzy, zespół Stevensa-Johnsona i martwica tkanek, łysienie.

Zaburzenia nerek

Rzadko: leki takie jak Ibuprofen FAIR-MED mogą w bardzo rzadkich przypadkach prowadzić do choroby nerek. Ból w okolicy lędźwiowej i (lub) ból brzucha, krew w moczu i gorączka mogą być objawami uszkodzenia nerek (martwicy brodawek nerkowych). W rzadkich przypadkach może również wystąpić zwiększone stężenie mocznika we krwi.

Bardzo rzadko: oddawanie mniejszej ilości moczu niż zazwyczaj i obrzęki (szczególnie w przypadku pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek); obrzęki i mętny mocz (zespół nerczycowy); zapalne choroby nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek), mogące prowadzić do ostrej niewydolności nerek. W razie wystąpienia jednego z wymienionych powyżej objawów lub w razie ogólnego złego samopoczucia, należy niezwłocznie zaprzestać przyjmowania leku Ibuprofen FAIR-MED i skontaktować się z lekarzem, ponieważ mogą to być pierwsze objawy uszkodzenia lub niewydolności nerek.

Stosowanie takich leków jak Ibuprofen FAIR-MED może się wiązać z nieco zwiększonym ryzykiem zawału serca (zawału mięśnia sercowego) lub udaru mózgu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane powiedz o tym lekarzowi lub farmaceucie. Dotyczy to również wszelkich możliwych działań niepożądanych niewymienionych w ulotce. Możesz również zgłosić działanie niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 4921301, faks: 22 4921309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

5. Jak przechowywać Ibuprofen FAIR-MED

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Ibuprofen FAIR-MED

-Substancją czynną leku jest ibuprofen.

Jedna tabletka powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu.

Jedna tabletka powlekana zawiera 400 mg ibuprofenu.

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki:

Laktoza j ednowodna Skrobia kukurydziana Hypromeloza 6 cps Krzemionka koloidalna bezwodna Celuloza mikrokrystaliczna (Grade 102)

Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian (E572)

Otoczka tabletki:

Hypromeloza Makrogol 400 Makrogol 6000 Tytanu dwutlenek (E171)

Jak wygląda Ibuprofen FAIR-MED i co zawiera opakowanie

Tabletka powlekana.

200 mg

Białe tabletki powlekane w kształcie poduszki, z wytłoczoną po jednej stronie liczbą „235” i gładkie po drugiej stronie.

400 mg

Białe tabletki powlekane w kształcie poduszki z wytłoczoną po jednej stronie liczbą „236” i gładkie po drugiej stronie.

Wielkości opakowań:

200 mg

10, 20, 50 lub 60 tabletek 400 mg

10 lub 20 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

FAIR-MED HEALTHCARE GmbH Planckstr. 13 22765 Hamburg Niemcy

pv@fair-med.eu

Wytwórca:

Medicofarma S.A. ul. Kozienicka 97 26-600 Radom

Polska

Pharmadox Healthcare Ltd KW 20A Kordin Industrial Park Paola PLA 3000 Malta

Importer:

Medicofarma S.A. ul. Kozienicka 97 26-600 Radom Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia:

Niemcy:

Malta:

Polska:

Ibuprofen FAIR-MED 200mg filmomhulde tabletten Ibuprofen FAIR-MED Healthcare 200mg Filmtabletten Ibuprofen FAIR-MED 200mg film-coated tablets Ibuprofen FAIR-MED

Holandia:

Ibuprofen FAIR-MED 400mg filmomhulde tabletten

Niemcy:

Ibuprofen FAIR-MED Healthcare 400mg Filmtabletten

Malta:

Ibuprofen FAIR-MED 400mg film-coated tablets

Polska:

Ibuprofen FAIR-MED

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 09-12-2014

10

Ibuprofen Fair-Med

Charakterystyka Ibuprofen fair-med

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ibuprofen FAIR-MED, 200 mg, tabletki powlekane Ibuprofen FAIR-MED, 400 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu. Każda tabletka powlekana zawiera 400 mg ibuprofenu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Ibuprofen FAIR-MED zawiera 14 mg laktozy. Ibuprofen FAIR-MED zawiera 28 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

200 mg

Białe tabletki powlekane w kształcie poduszki, z wytłoczoną po jednej stronie liczbą „235” i gładkie po drugiej stronie.

400 mg

Białe tabletki powlekane w kształcie poduszki, z wytłoczoną po jednej stronie liczbą „236” i gładkie po drugiej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Objawowe leczenie bólu o nasileniu małym do umiarkowanego, np. bólu głowy, ostrego bólu migrenowego z aurą lub bez aury, bólu miesiączkowego, bólu zębów oraz gorączki i dolegliwości bólowych towarzyszących przeziębieniu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Występowanie działań niepożądanych można zminimalizować poprzez stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez najkrótszy okres, konieczny do opanowania objawów (patrz punkt 4.4). Tabletki o mocy 200 mg: przeznaczone dla dorosłych i dzieci o masie ciała od 20 kg (dla dzieci w wieku od około 6 lat)

Tabletki o mocy 400 mg: przeznaczone dla dorosłych i młodzieży o masie ciała od 40 kg (dla dzieci w wieku od około 12 lat)

Jeśli będzie istniała konieczność stosowania omawianego produktu przez ponad 3 dni w przypadku gorączki lub migrenowego bólu głowy albo przez ponad 4 dni w przypadku stosowania przeciwbólowego, albo jeśli dojdzie do nasilenia objawów, zaleca się pacjentowi skonsultowanie się z lekarzem.

Dorośli i młodzież o masie ciała >40 kg:

Dawka początkowa ibuprofenu to 200 mg lub 400 mg. W razie konieczności można przyjąć dodatkowe dawki 200 mg lub 400 mg ibuprofenu. Odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami powinien być ustalany odpowiednio do występujących objawów i przy uwzględnieniu maksymalnej zalecanej dawki dobowej. Nie powinien być on krótszy niż 6 godzin w przypadku dawki 400 mg oraz nie krótszy niż 4 godziny w przypadku dawki 200 mg. W ciągu 24 godzin nie należy przekraczać całkowitej dawki 1200 mg ibuprofenu.

Masa ciała

Dawka pojedyncza w mg

Maksymalna dawka dobowa w mg

>40 mg

Młodzież, dorośli i osoby w podeszłym wieku

200 mg lub 400 mg ibuprofenu

1200 mg ibuprofenu

Dawkowanie w przypadku migrenowego bólu głowy to 400 mg w dawce pojedynczej, a w razie konieczności 400 mg co 4-6 godzin. Maksymalna dawka dobowa ibuprofenu nie powinna przekraczać 1200 mg. Przyjmowanie produktu leczniczego należy ograniczyć do maksymalnie dwóch lub trzech dni w tygodniu.

Dzieci i młodzież o masie ciała <39 kg:

Ibuprofen FAIR-MED 200 mg należy stosować wyłącznie u dzieci o masie ciała wynoszącej co najmniej 20 kg. Maksymalna całkowita dawka dobowa ibuprofenu wynosi 20-30 mg na kilogram masy ciała w 3-4 dawkach podzielonych, podawanych w odstępach 6-8 godzin. Nie należy przekraczać zalecanej maksymalnej dawki dobowej. W ciągu 24 godzin nie należy przekraczać całkowitej dawki ibuprofenu 30 mg/kg mc. Przy podawaniu produktu leczniczego Ibuprofen FAIR-MED 200 mg dzieciom mają zastosowanie następujące wskazówki dotyczące dawkowania:

Masa ciała

Dawka pojedyncza w mg

Maksymalna dawka dobowa w mg

Dzieci o masie ciała 20-29 kg

200 mg ibuprofenu

600 mg ibuprofenu

Dzieci o masie ciała 30-39 kg

200 mg ibuprofenu

800 mg ibuprofenu

Sposób podawania Podanie doustne.

Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody.

Zaleca się, aby pacjenci z wrażliwym żołądkiem przyjmowali produkt leczniczy Ibuprofen FAIR-MED podczas posiłków.

Szczególne grupy pacjentów

Dzieci i młodzież:

Jeżeli u dzieci (w wieku od 6 do 12 lat), lub u młodzieży (w wieku od 12 do 18 lat) wymagane jest zastosowanie leku Ibuprofen FAIR-MED przez okres dłuższy niż 3 dni, lub jeżeli pacjent poczuje się gorzej, należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży, patrz również punkt 4.3.

Osoby w podeszłym wieku:

Nie ma konieczności szczególnego modyfikowania dawkowania. Ze względu na większe prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych (patrz punkt 4.4) zaleca się szczególnie uważne monitorowanie pacjentów w podeszłym wieku.

Niewydolność nerek:

Nie ma konieczności zmniejszenia dawki u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (pacjenci z ciężką niewydolnością nerek, patrz punkt 4.3).

Niewydolność wątroby (patrz punkt 5.2):

Nie ma konieczności zmniejszenia dawki u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby (pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby, patrz punkt 4.3).

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

-    Reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, astma oskrzelowa, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) w związku z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)

-    Czynna lub występująca w wywiadzie nawracająca choroba wrzodowa i (lub) krwawienie (dwa lub więcej oddzielne epizody potwierdzonej choroby wrzodowej lub krwawienia z owrzodzenia)

-    Krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja przewodu pokarmowego w związku z uprzednio stosowanymi NLPZ w wywiadzie

-    Ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek, choroba niedokrwienna serca lub ciężka niewydolność serca (porównaj punkt 4.4)

-    Krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie.

-    Zaburzenia hematopoezy (zaburzenia układu krwiotwórczego) o niewyjaśnionej przyczynie

-    Ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub przyjmowaniem niewystarczającej ilości płynów)

-    Ostatni trymestr ciąży (patrz punkt 4.6)

-    Dzieci o masie ciała poniżej 20 kg

-    W przypadku produktu leczniczego Ibuprofen FAIR-MED, 400 mg, tabletki powlekane: młodzież o masie ciała poniżej 40 kg i dzieci.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Występowanie działań niepożądanych można zminimalizować poprzez stosowanie możliwie najmniejszej skutecznej dawki przez najkrótszy okres konieczny do opanowania objawów (patrz poniżej - ryzyko dotyczące zaburzeń żołądkowo-jelitowych i sercowo-naczyniowych).

Należy zachować ostrożność u pacjentów z pewnymi stanami, które mogą ulec nasileniu:

•    toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszana choroba tkanki łącznej - występuje zwiększone ryzyko aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (patrz punkt 4.8)

•    wrodzone zaburzenia metabolizmu porfiryn (np. ostra porfiria przerywana);

•    zaburzenia żołądkowo - jelitowe i przewlekła zapalna choroba jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna) (patrz punkt 4.8)

•    nadciśnienie tętnicze i (lub) niewydolność serca, ponieważ może dojść do pogorszenia czynności nerek (patrz punkty 4.3 i 4.8)

•    niewydolność nerek (patrz punkty 4.3 i 4.8)

•    zaburzenie czynności wątroby (patrz punkty 4.3 i 4.8)

•    bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym

•    u pacjentów wykazujących alergię na inne substancje, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości, które istnieje również podczas stosowania przez nich produktu leczniczego Ibuprofen FAIR-MED

•    u pacjentów z katarem siennym, polipami nosa i przewlekłą obturacyjną chorobą układu oddechowego, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia u nich reakcji alergicznych.

Mogą one mieć postać napadów astmy oskrzelowej (tzw. astmy analgetycznej), obrzęku Quinckego lub pokrzywki.

Bezpieczeństwo układu pokarmowego

Jednoczesne stosowanie NLPZ, w tym wybiórczych inhibitorów cyklooksygenazy-2, zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (patrz punkt 4.5) i należy go unikać.

Dzieci i młodzież

Istnieje ryzyko pogorszenia czynności nerek u dzieci i młodzieży będących w stanie odwodnienia.

Osoby w podeszłym wieku:

U pacjentów w podeszłym wieku działania niepożądane związane ze stosowaniem NLPZ występują ze zwiększoną częstością, szczególnie dotyczy to krwawień z przewodu pokarmowego i perforacji przewodu pokarmowego, które mogą prowadzić do zgonu (patrz punkt 4.2).

Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenia przewodu pokarmowego i perforacja przewodu pokarmowego

Przypadki krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia przewodu pokarmowego lub perforacji przewodu pokarmowego, które mogą prowadzić do zgonu, opisywano po stosowaniu wszystkich NLPZ w dowolnym momencie leczenia, czemu towarzyszyły lub nie towarzyszyły objawy ostrzegawcze, zarówno u pacjentów z dodatnim, jak i ujemnym wywiadem w kierunku przebycia w przeszłości poważnych zdarzeń dotyczących przewodu pokarmowego. W przypadku wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub owrzodzenia przewodu pokarmowego u pacjentów otrzymujących ibuprofen, leczenie należy przerwać.

Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia przewodu pokarmowego lub perforacji przewodu pokarmowego jest większe podczas zwiększania dawek NLPZ oraz u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie, zwłaszcza powikłaną krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 4.3) oraz u osób w podeszłym wieku. U tych pacjentów stosowanie omawianego produktu leczniczego powinno się rozpoczynać od najmniejszej dostępnej dawki. U tych pacjentów, a także u pacjentów wymagających jednoczesnego stosowania małych dawek kwasu acetylosalicylowego, bądź innych produktów leczniczych, zwiększających ryzyko wystąpienia zaburzeń przewodu pokarmowego, należy rozważyć jednoczesne stosowanie leków ochronnych (np. mizoprostolu lub inhibitorów pompy protonowej) (patrz poniżej i punkt 4.5).

Pacjenci z dodatnim wywiadem dotyczącym szkodliwego działania w obrębie układu pokarmowego, szczególnie pacjenci w wieku podeszłym, powinni informować lekarza o wszelkich nietypowych objawach dotyczących układu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu z przewodu pokarmowego), zwłaszcza w początkowym okresie leczenia.

Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów jednocześnie przyjmujących leki, które mogą zwiększać ryzyko powstawania owrzodzeń przewodu pokarmowego lub występowania krwawień z przewodu pokarmowego, np. stosujących doustnie glikokortykosteroidy, doustne leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny oraz leki przeciwpłytkowe, np. kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5).

U pacjentów z dodatnim wywiadem dotyczącym chorób układu pokarmowego (np. wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, choroby Leśniowskiego-Crohna) NLPZ należy stosować z zachowaniem ostrożności, gdyż schorzenia te mogą ulec zaostrzeniu (patrz punkt 4.8).

NLPZ mogą maskować objawy zakażenia i gorączkę.

Reakcje skórne

Bardzo rzadko w związku ze stosowaniem NLPZ opisywano ciężkie reakcje skórne, z których część prowadziła do zgonu; obejmowały one złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona oraz martwicę toksyczno-rozpływną naskórka (patrz punkt 4.8). Wydaje się, że największe ryzyko wystąpienia tych ciężkich reakcji występuje na początku leczenia, w większości przypadków w ciągu pierwszego miesiąca terapii. Pacjentom zaleca się przerwanie stosowania produktu leczniczego Ibuprofen FAIR-MED po pierwszym pojawieniu się wysypki skórnej, zmian w obrębie błony śluzowej lub jakiegokolwiek innego objawu nadwrażliwości.

Wyjątkowo przyczyną poważnych zakaźnych powikłań ze strony skóry i tkanek miękkich może być wirus ospy. Przy obecnym stanie wiedzy nie można wykluczyć, że NLPZ przyczyniają się do zaostrzania tych zakażeń. Zaleca się w związku z tym unikanie stosowania produktu leczniczego Ibuprofen FAIR-MED u pacjentów chorych na ospę.

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe

U pacjentów z wywiadem dotyczącym nadciśnienia tętniczego i (lub) niewydolności serca należy zachować ostrożność przed rozpoczęciem leczenia (pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą), ponieważ opisywano przypadki zatrzymania płynów w organizmie, nadciśnienia tętniczego i obrzęków w związku ze stosowaniem NLPZ.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) przez długi okres, może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowych w naczyniach tętniczych (np. zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu). Generalnie, badania epidemiologiczne nie wskazują na zwiększone ryzyko zawału mięśnia sercowego podczas stosowania małych dawek ibuprofenu (np. <1200 mg/dobę).

Inne informacje

Bardzo rzadko obserwuje się przypadki ciężkich ostrych reakcji nadwrażliwości (np. wstrząsu anafilaktycznego). Leczenie musi zostać przerwane po wystąpieniu pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości po przyjęciu/podaniu produktu leczniczego Ibuprofen FAIR-MED. Specjalistyczny personel medyczny musi zastosować konieczne środki, w zależności od objawów.

Ibuprofen, substancja czynna produktu Ibuprofen FAIR-MED, może powodować przemijające zahamowanie czynności płytek krwi (zahamowanie agregacji). Dlatego też zaleca się uważne monitorowanie pacjentów z zaburzeniami układu krzepnięcia.

Przy długotrwałym stosowaniu produktu leczniczego Ibuprofen FAIR-MED konieczne jest regularne oznaczanie parametrów czynnościowych wątroby, nerek oraz morfologii krwi obwodowej.

Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych z powodu bólu głowy może nasilać ten ból.

W przypadku podejrzenia lub pewności, że taka sytuacja ma miejsce, należy zasięgnąć porady lekarskiej i przerwać leczenie. Polekowych bólów głowy należy spodziewać się u pacjentów, u których często lub codziennie występują bóle głowy, pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciwbólowych.

Na ogół nawykowe przyjmowanie leków przeciwbólowych, szczególnie skojarzenie kilku substancji czynnych o działaniu przeciwbólowym, może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia analgetyczna). Ryzyko to może być zwiększone przez wysiłek fizyczny związany z utratą soli i odwodnieniem. Z tego powodu należy tego unikać.

W przypadku jednoczesnego spożywania alkoholu i NLPZ, nasileniu mogą ulec działania niepożądane związane z działaniem substancji czynnej, szczególnie te dotyczące układu pokarmowego i ośrodkowego układu nerwowego.

Istnieją pewne dowody na to, że leki hamujące cyklooksygenazę/syntezę prostaglandyn mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet poprzez wpływ na owulację. Działanie to ustępuje po odstawieniu tych leków (patrz punkt 4.6).

Ibuprofen FAIR-MED zawiera laktozę jednowodną. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcj

Jednoczesne stosowanie ibuprofenu z:

Możliwe skutki działania:

innymi NLPZ, w tym salicylanami:

Jednoczesne stosowanie kilku NLPZ może zwiększać ryzyko wystąpienia owrzodzeń przewodu pokarmowego lub krwawienia z przewodu pokarmowego ze względu na działanie synergistyczne. Dlatego należy unikać jednoczesnego stosowania ibuprofenu z innymi NLPZ (patrz punkt 4.4).

digoksyną:

Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Ibuprofen FAIR-MED z preparatami digoksyny może zwiększać stężenia tych produktów leczniczych w surowicy. Oznaczanie stężenia digoksyny w surowicy nie jest z reguły wymagane przy prawidłowym stosowaniu (maksymalnie przez 4 dni).

glikokortykosteroidami:

Glikokortykosteroidy mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych, szczególnie ze strony układu pokarmowego (owrzodzenie lub krwawienie) (patrz punkt 4.3)

lekami

przeciwpłytkowymi:

Zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

kwasem

acetylosalicylowym (w małych dawkach):

Dane z badań doświadczalnych wskazują, że ibuprofen może hamować wpływ małych dawek kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek, jeżeli te dwa leki są stosowane jednocześnie. Jednak ze względu na ograniczenia tych danych oraz niepewność, co do zasadności ekstrapolowania danych uzyskanych ex vivo na warunki kliniczne, nie jest możliwe wyciągnięcie jednoznacznych wniosków na temat regularnego stosowania ibuprofenu, w związku z czym nie uważa się za prawdopodobne występowanie jakichkolwiek klinicznie istotnych działań w przypadku sporadycznego stosowania ibuprofenu (patrz punkt 5.1).

lekami

przeciwzakrzepowymi:

NLPZ mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna (patrz punkt 4.4)

fenytoiną:

Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Ibuprofen FAIR-MED z preparatami fenytoiny może zwiększać stężenia tych produktów leczniczych w surowicy. Przy prawidłowym stosowaniu (czyli maksymalnie przez 4 dni) nie jest z reguły konieczne oznaczanie stężenia fenytoiny w surowicy.

wybiórczymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRIs):

Zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

solami litu:

Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Ibuprofen FAIR-MED z preparatami litu może zwiększać stężenia tych produktów leczniczych w surowicy. Oznaczanie stężenia litu w surowicy nie jest z reguły wymagane przy prawidłowym stosowaniu (maksymalnie przez 4 dni).

probenecydem i sulfinpirazonem:

Stosowanie produktów leczniczych zawierających probenecyd lub sulfmpirazon może opóźniać wydalanie ibuprofenu.

lekami moczopędnymi, inhibitorami ACE, beta-adrenolitykami i antagonistami receptora angiotensyny II:

NLPZ mogą osłabiać działanie leków moczopędnych oraz innych leków hipotensyjnych. U części pacjentów z zaburzoną czynnością nerek (np. u pacjentów odwodnionych lub pacjentów w podeszłym wieku z zaburzoną czynnością nerek) jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE, beta-adrenolityków czy antagonistów receptora angiotensyny II, a także leków hamujących cyklooksygenazę, może prowadzić do dalszego pogorszenia czynności nerek z ostrą niewydolnością nerek włącznie, która zwykle jest przemijająca. Dlatego takie jednoczesne leczenie należy stosować z zachowaniem ostrożności, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku. Pacjenci powinni być odpowiednio nawodnieni oraz należy rozważyć monitorowanie czynności nerek po rozpoczęciu leczenia skojarzonego oraz okresowo w późniejszym okresie.

lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas:

Jednoczesne podawanie produktu leczniczego Ibuprofen FAIR-MED i leków moczopędnych oszczędzających potas może prowadzić do hiperkaliemii (zaleca się oznaczanie stężenia potasu w surowicy).

metotreksatem:

Podanie produktu leczniczego Ibuprofen FAIR-MED w ciągu 24 godzin przed podaniem lub po podaniu metotreksatu może prowadzić do występowania zwiększonych stężeń metotreksatu i nasilenia jego działania toksycznego.

cyklosporyną:

Ryzyko działania nefrotoksycznego cyklosporyny zwiększa się przy jednoczesnym podawaniu niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia tego działania w przypadku skojarzonego stosowania cyklosporyny i ibuprofenu.

takrolimusem:

Przy jednoczesnym stosowaniu tych dwóch produktów leczniczych występuje zwiększone ryzyko działania nefrotoksycznego.

zydowudyną:

Istnieje dowód na zwiększone ryzyko występowania wylewów krwi do stawów i krwiaków u pacjentów z hemofilią zakażonych wirusem HIV, którzy otrzymują jednocześnie leczenie ibuprofenem i zydowudyną.

pochodnymi

sulfonylomocznika:

W badaniach klinicznych wykazano interakcje między niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi a lekami hipoglikemizującymi (pochodnymi sulfonylomocznika). Choć dotychczas nie opisywano interakcji między ibuprofenem a pochodnymi sulfonylomocznika, to w przypadku jednoczesnego ich stosowania zaleca się profilaktycznie oznaczanie glikemii.

antybiotykami z grupy chinolonów:

Dane uzyskane w badaniach na zwierzętach wskazują, że NLPZ mogą zwiększać ryzyko drgawek związanych ze stosowaniem antybiotyków z grupy chinolonów. Pacjenci przyjmujący NLPZ i chinolony mogą być narażeni na zwiększone ryzyko drgawek.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Hamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpływać na ciążę i (lub) rozwój zarodkowo-płodowy. Dane z badań epidemiologicznych wskazują na zwiększone ryzyko poronienia, wad wrodzonych serca i wytrzewienia po stosowaniu inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży. Uważa się, że ryzyko to wzrasta wraz ze zwiększaniem dawki i wydłużeniem czasu stosowania produktu leczniczego.

U zwierząt wykazano, że podawanie inhibitorów syntezy prostaglandyn zwiększa ryzyko utraty ciąży w fazie przedimplantacyjnej i poimplantacyjnej zarodka oraz ryzyko obumarcia zarodka lub płodu. Ponadto u zwierząt otrzymujących inhibitory syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy opisywano zwiększoną częstość występowania różnych wad wrodzonych, w tym wad wrodzonych serca i naczyń.

Produktu leczniczego Ibuprofen FAIR-MED nie należy stosować w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli ibuprofen jest stosowany przez kobietę próbującą zajść w ciążę lub podczas pierwszego lub drugiego trymestru ciąży, wówczas dawkę powinno się utrzymywać na najniższym możliwym poziomie, a leczenie powinno trwać możliwie najkrócej.

W trzecim trymestrze ciąży, w przypadku stosowania dowolnego inhibitora syntezy prostaglandyn może dochodzić do narażenia:

•    płodu na:

-    działania toksyczne w obrębie układu krążenia i oddechowego (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym);

-    zaburzenia czynności nerek, które mogą ulec progresji do niewydolności nerek z małowodziem;

•    kobiety pod koniec ciąży i noworodka na:

-    możliwe wydłużenie czasu krwawienia - działanie antyagregacyjne może wystąpić nawet po bardzo małych dawkach;

-    zahamowanie czynności skurczowej macicy, prowadzące do opóźnienia porodu lub wydłużenia czasu jego trwania.

W związku z powyższym stosowanie ibuprofenu w trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Karmienie piersią

Ibuprofen i jego metabolity mogą przenikać do mleka kobiecego, osiągając niewielkie stężenia. Do chwili obecnej nie odnotowano ani jednego przypadku szkodliwego działania na niemowlę, w związku z czym w przypadku krótkotrwałego leczenia bólu i gorączki w zalecanych dawkach nie jest na ogół konieczne przerywanie karmienia piersią.

Płodność

Stosowanie ibuprofenu może zaburzać płodność i nie jest zalecane w przypadku kobiet starających się zajść w ciążę. W przypadku kobiet, które mają trudności z zajściem w ciążę lub które poddawane są diagnostyce niepłodności, należy rozważyć odstawienie ibuprofenu.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Zasadniczo ibuprofen nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych, takich jak: zmęczenie, senność, zawroty głowy (zgłaszanych jako częste) i zaburzeń widzenia (zgłaszanych jako niezbyt częste) podczas stosowania dużych dawek, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona w pojedynczych przypadkach. Działanie to jest nasilone po jednoczesnym spożyciu alkoholu.

4.8    Działania niepożądane

W przypadku wymienionych poniżej działań niepożądanych należy brać pod uwagę fakt, iż w większości zależą one od podanej dawki i charakteryzują się dużą zmiennością międzyosobniczą.

Najczęściej obserwowane działania niepożądane dotyczą przewodu pokarmowego. Może wystąpić choroba wrzodowa, perforacja przewodu pokarmowego lub krwawienia z przewodu pokarmowego, które czasami mogą prowadzić do zgonu, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4). Po podaniu ibuprofenu opisywano przypadki nudności, wymiotów, biegunki, wzdęć z oddawaniem wiatrów, zaparć, dyspepsji, bólu brzucha, smolistych stolców, krwistych wymiotów, wrzodziejącego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna (patrz punkt 4.4). Rzadziej obserwowano zapalenia błony śluzowej żołądka. Szczególnie ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego jest zależne od zakresu stosowanych dawek i czasu stosowania leku.

W związku ze stosowaniem NLPZ opisywano przypadki obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca.

Badania kliniczne i dane epidemiologiczne sugerują, że stosowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) i przez długi okres, może wiązać się niewielkim wzrostem ryzyka wystąpienia zdarzeń zakrzepowych dotyczących naczyń tętniczych (np. zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu) (patrz punkt 4.4).

W obrębie każdej kategorii częstości działania niepożądane wymieniono zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo

rzadko

Opisywano zaostrzenie stanów zapalnych związanych z zakażeniem (np. wystąpienie martwiczego zapalenia powięzi) podczas jednoczesnego stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Może to mieć związek z mechanizmem działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Zaleca się, aby w razie wystąpienia lub nasilenia objawów zakażenia podczas stosowania produktu leczniczego Ibuprofen FAIR-MED pacjent niezwłocznie zgłosił się do lekarza. Należy wykonać badania w celu sprawdzenia, czy istnieją wskazania do zastosowania leków przeciwzakażnych/antybiotyków.

Podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych ze sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką lub zmniejszeniem świadomości. Wydaje się, że do jego wystąpienia predysponowani są pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi (toczeń układowy rumieniowaty, mieszana choroba tkanki łącznej).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo

rzadko

Zaburzenia hematopoezy (niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, pancytopenia, agranulocytoza). Pierwszym objawem może być gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia jamy ustnej, objawy grypopodobne, silne zmęczenie, krwawienie z nosa i krwiaki.

Podczas długotrwałego leczenia należy regularnie sprawdzać morfologię krwi obwodowej.

Zaburzenia

układu

immunologicz

nego

Niezbyt

często

Reakcje nadwrażliwości z wysypkami skórnymi i świądem, a także napady astmy oskrzelowej (z możliwym spadkiem ciśnienia tętniczego). Pacjenta należy pouczyć o konieczności natychmiastowego poinformowania o tym lekarza i zaprzestania stosowania produktu

leczniczego Ibuprofen FAIR-MED.

Bardzo

rzadko

Ciężkie uogólnione reakcje nadwrażliwości. Mogą występować w postaci obrzęku twarzy, języka, krtani ze zwężeniem dróg oddechowych, niewydolności oddechowej, szybkiej akcji serca, zmniejszenia ciśnienia tętniczego aż do zagrażającego życiu wstrząsu. Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, co może się zdarzyć nawet przy pierwszym zastosowaniu leku, konieczne jest natychmiastowe uzyskanie pomocy lekarskiej.

Zaburzenia

psychiczne

Bardzo

rzadko

Reakcje psychotyczne, depresja, omamy.

Zaburzenia

układu

nerwowego

Niezbyt

często

Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, np. ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie psychoruchowe, drażliwość i zmęczenie.

Zaburzenia

oka

Niezbyt

często

Zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

Rzadko

Szumy uszne

Zaburzenia

serca

Bardzo

rzadko

Kołatanie serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego.

Zaburzenia

naczyniowe

Bardzo

rzadko

Nadciśnienie tętnicze.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Objawy ze strony układu pokarmowego, np. zgaga, ból brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, biegunka, zaparcie i niewielka utrata krwi z przewodu pokarmowego, która może w wyjątkowych przypadkach prowadzić do niedokrwistości.

Niezbyt

często

Owrzodzenia przewodu pokarmowego, potencjalnie z krwawieniem i perforacją. Wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna (patrz punkt 4.4), zapalenie błony śluzowej żołądka.

Bardzo

rzadko

Zapalenie błony śluzowej przełyku, zapalenie trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń jelita.

Pacjenta należy poinformować, że w przypadku wystąpienia silnego bólu w nadbrzuszu, smolistych stolców lub krwioplucia powinien odstawić ten produkt leczniczy i niezwłocznie udać się do lekarza.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo

rzadko

Zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, szczególnie podczas długotrwałego leczenia, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby, żółtaczka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo

rzadko

Reakcje pęcherzowe obejmujące zespół Stevensa-Johnsona i martwicę toksyczno-rozpływną naskórka. W wyjątkowych przypadkach zakażenia wirusem ospy wietrznej może dochodzić do ciężkich zakażeń skóry i powikłań ze strony tkanki podskórnej (patrz także „Zakażenia i zarażenia pasożytnicze”) i łysienia.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko

W rzadkich przypadkach może wystąpić uszkodzenie nerek (martwica brodawek nerkowych) i zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi.

Bardzo

rzadko

Obrzęki, szczególnie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek, zespołem nerczycowym, śródmiąższowym

zapaleniem nerek, którym może towarzyszyć ostra niewydolność nerek. Z tego powodu należy regularnie sprawdzać czynność nerek.


Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych.

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa, tel.: 22 4921301, faks: 22 4921309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl .

4.9 Przedawkowanie

U dzieci przyjęcie dawki powyżej 400 mg/kg mc. ibuprofenu może spowodować objawy przedawkowania. U dorosłych dawka mogąca wywołać takie objawy nie została dokładnie określona.

Objawy przedawkowania:

Jako objawy przedawkowania mogą wystąpić zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takie jak ból głowy, zawroty głowy, oszołomienie, utrata przytomności (u dzieci również drgawki miokloniczne), a także ból brzucha, nudności i wymioty. Oprócz tego możliwe jest wystąpienie krwawienia z przewodu pokarmowego, jak również zaburzeń czynności wątroby i nerek. Ponadto może wystąpić niedociśnienie, depresja oddechowa i sinica.

Postępowanie lecznicze po przedawkowaniu:

Nie istnieje swoista odtrutka.

Należy rozważyć doustne podanie węgla aktywowanego w ciągu godziny od przyjęcia potencjalnie toksycznej dawki leku.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, niesteroidowe, pochodne kwasu propionowego; kod ATC: M01AE01.

Ibuprofen jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ), którego skuteczność w mechanizmie hamowania syntezy prostaglandyn udowodniono na konwencjonalnych modelach zwierzęcych stanu zapalnego. U ludzi ibuprofen zmniejsza nasilenie bólu związanego ze stanem zapalnym, obrzęk i gorączkę. Ponadto ibuprofen w sposób odwracalny hamuje agregację płytek krwi indukowaną przez ADP i kolagen.

Dane z badań doświadczalnych wskazują, że ibuprofen może hamować wpływ małych dawek kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek, jeżeli te dwa leki są stosowane jednocześnie. W jednym z badań obserwowano zmniejszony wpływ kwasu acetylosalicylowego na syntezę tromboksanu lub agregację płytek, jeżeli pojedynczą dawkę 400 mg ibuprofenu przyjmowano w ciągu 8 godzin przed lub w ciągu 30 minut po przyjęciu 81 mg kwasu acetylosalicylowego w postaci o natychmiastowym uwalnianiu. Ze względu jednak na ograniczenia tych danych oraz niepewność co do zasadności ekstrapolowania danych uzyskanych ex vivo na warunki kliniczne, nie jest możliwe wyciągnięcie jednoznacznych wniosków na temat regularnego stosowania ibuprofenu, w związku z czym nie uważa się za prawdopodobne występowanie jakiegokolwiek klinicznie istotnego działania w przypadku sporadycznego stosowania ibuprofenu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym ibuprofen jest częściowo wchłaniany w żołądku, a następnie ulega całkowitemu wchłanianiu w jelicie cienkim.

W wyniku przemian metabolicznych w wątrobie (hydroksylacja, karboksylacja) nieczynne farmakologicznie metabolity ulegają całkowitemu wydaleniu, głównie przez nerki (90%), ale też z żółcią. Okres półtrwania w fazie eliminacji u zdrowych ochotników oraz u pacjentów z chorobami wątroby i nerek wynosi 1,8-3,5 godziny, a stopień wiązania z białkami osocza wynosi około 99%.

Maksymalne stężenie w osoczu po podaniu doustnym produktu o natychmiastowym uwalnianiu (tabletki) osiągane jest w ciągu 1-2 godzin.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność podostra i przewlekła ibuprofenu w badaniach doświadczalnych na zwierzętach przejawiała się głównie w postaci zmian w obrębie przewodu pokarmowego i owrzodzeń przewodu pokarmowego. W badaniach in vitro i in vivo nie stwierdzono żadnych istotnych klinicznie dowodów na działanie mutagenne ibuprofenu. W badaniach na szczurach i myszach nie stwierdzono żadnych dowodów na rakotwórcze działanie ibuprofenu. Ibuprofen powodował hamowanie owulacji u królików i zaburzenie implantacji zarodków u różnych gatunków zwierząt (króliki, szczury, myszy). Badania doświadczalne wykazały, że ibuprofen przenika przez łożysko, przy czym, po dawkach toksycznych dla ciężarnej samicy obserwowano zwiększoną częstość występowania wad wrodzonych (np. ubytków przegrody międzykomorowej).

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza j ednowodna

Skrobia kukurydziana

Hypromeloza 6 cps

Krzemionka koloidalna bezwodna

Celuloza mikrokrystaliczna (Grade 102)

Kroskarmeloza sodowa

Magnezu stearynian (E572)

Otoczka tabletki:

Hypromeloza Makrogol 400 Makrogol 6000 Tytanu dwutlenek (E171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

200 mg: 2 lata 400 mg: 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/PVDC/Aluminium

Wielkości opakowań:

200 mg

2, 4, 6, 10, 12, 20, 24, 30, 40, 50, 60, 96, 100, 250 tabletek 400 mg

6, 10, 12, 20, 24, 30, 40, 48, 50, 60, 100, 250, 500, 1000 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

FAIR-MED HEALTHCARE GmbH Planckstr. 13 22765 Hamburg Niemcy

8. NUMER (Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20963    - Ibuprofen Fair-Med, 200 mg

20964    - Ibuprofen Fair-Med, 400 mg

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 18.02.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

09.12.2014

13

Ibuprofen Fair-Med