+ iMeds.pl

Ibuprofen generics 200 mgUlotka Ibuprofen generics

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika

Ibuprofen Generics, 200 mg, tabletki powlekane

Ibuprofenum lysinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3 dni w przypadku leczenia migreny lub gorączki lub po upływie 4 dni w leczeniu bólu nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Ibuprofen Generics i w jakim celu się go stosuje.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibuprofen Generics.

3.    Jak stosować lek Ibuprofen Generics.

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Jak przechowywać lek Ibuprofen Generics.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje.

1. Co to jest Ibuprofen Generics i w jakim celu się go stosuje

Ibuprofen Generics zawiera substancj ę czynną ibuprofen. Należy do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). NLPZ łagodzą dolegliwości zmieniając odpowiedź organizmu na ból, obrzęk i wysoką temperaturę.

Tabletki Ibuprofen Generics są stosowane do łagodzenia bólów o słabym i umiarkowanym nasileniu, takich jak bóle głowy, bóle zębów, bóle miesiączkowe, ból i gorączka w przebiegu przeziębienia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibuprofen Generics Kiedy nie stosować leku Ibuprofen Generics:

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    jeśli u pacjenta występowała reakcja alergiczna, taka jak astma, trudności z oddychaniem, obrzęk twarzy, warg lub języka, pokrzywka w gardle, swędzenie nosa i katar, reakcja alergiczna na aspirynę lub inny lek z grupy NLPZ,

•    jeśli u pacjenta występuje owrzodzenie lub krwawienie z żołądka (lub jeśli występowały 2 lub więcej takie epizody w przeszłości),

•    jeśli u pacjenta w przeszłości występowało krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego podczas stosowania NLPZ,

•    jeśli u pacjenta stwierdzono krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie

•    jeśli u pacjenta występują niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego

•    jeśli u pacjenta występuje ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub niewystarczaj ącym spożyciem płynów)

• jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub ciężka choroba serca,

jeśli pacjentka jest w ostatnich 3 miesiącach ciąży.

Lek Ibuprofen Generics jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci poniżej 6 lat (o masie ciała poniżej 20 kg)

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Kiedy przed zastosowaniem leku Ibuprofen Generics należy porozmawiać z farmaceutą lub lekarzem:

•    bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym,

• jeśli pacjent ma lub miał kiedykolwiek w przeszłości astmę lub chorobę alergiczną, ponieważ może wystąpić duszność

•    jeśli u pacjenta występuje katar sienny, polipy błony śluzowej nosa lub przewlekła obturacyjna choroba płuc, gdyż istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Reakcje alergiczne mogą wystąpić w postaci napadów astmy (tak zwana astma analgetyczna), obrzęku Quinckego lub pokrzywki

•    jeśli pacjent ma chorobę serca

•    jeśli u pacjenta występowała choroba przewodu pokarmowego (jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna)

• jeśli u pacjenta występuje toczeń rumieniowaty układowy lub mieszana choroba tkanki łącznej (choroba skóry, stawów i nerek)

•    jeśli stwierdzono dziedziczne zaburzenia układu krwiotwórczego (ostra porfiria przerywana)

•    jeśli pacjent ma zaburzenia krzepnięcia krwi,

•    jeśli pacjent przyjmuje inne NLPZ. Należy unikać jednoczesnego stosowania z innymi NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (patrz punkt "Lek Ibuprofen Generics a inne leki" poniżej).

•    w przypadku ospy wietrznej (varicella) zaleca się unikanie stosowania leku Ibuprofen Generics

•    jeśli pacjent jest w podeszłym wieku

Pacjenci, u których występują choroby nerek lub wątroby powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Ibuprofen Generics.

Przyjmowanie takich leków jak Ibuprofen Generics może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane (patrz punkt 3).

W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru, lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Ciężkie reakcje skórne, niektóre z nich śmiertelne, włączając zapalenie skóry złuszczające, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka były bardzo rzadko raportowane w związku ze stosowaniem ibuprofenu. Największe ryzyko wystąpienia tych ciężkich reakcji występuje na początku terapii, w większości przypadków w pierwszym miesiącu stosowania produktu. Należy zaprzestać stosowania produktu po wystąpieniu pierwszych objawów: wysypki skórnej, uszkodzenia błony śluzowej lub innych objawów nadwrażliwości (patrz punkt 4).

Działania niepożądane można zminimalizować stosując lek w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów.

Ogólnie, częste stosowanie (kilku rodzajów) leków przeciwbólowych może prowadzić do trwałych ciężkich zaburzeń czynności nerek. Ryzyko to może być zwiększone w przypadku wysiłku fizycznego, związanego z utratą soli i odwodnieniem. Z tego względu należy tego unikać.

Długotrwałe stosowanie wszelkiego rodzaju leków przeciwbólowych w przypadku bólów głowy może powodować nasilenie tych bólów. Jeśli taka sytuacja ma miejsce lub jest spodziewana, należy przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem. U pacjentów, u których bóle głowy występują często lub codziennie, pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciw bólom głowy, należy spodziewać się diagnozy - ból głowy spowodowany nadużywaniem leków.

Leki z grupy NLPZ mogą maskować objawy zakażenia i gorączki.

W przypadku długotrwałego stosowania leku Ibuprofen Generics wymagane jest regularne kontrolowanie wskaźników czynności wątroby, nerek oraz morfologii krwi. Lekarz może zalecić wykonywanie badań w trakcie leczenia.

Lek Ibuprofen Generics a inne leki

Czego należy unikać podczas przyjmowania tego leku?

Niektóre leki zmniejszające krzepnięcie krwi (np. kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna), niektóre leki przeciwnadciśnieniowe (inhibitory ACE, np. kaptopryl, leki blokujące receptor beta-adrenergiczny, antagoniści receptora dla angiotensyny II) oraz nawet niektóre inne leki mogą ulegać wpływowi lub mieć wpływ na działanie ibuprofenu. W związku z tym zawsze przed zastosowaniem ibuprofenu jednocześnie z innymi lekami należy zasięgnąć porady lekarza.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. W szczególności, należy im powiedzieć o stosowaniu:

• kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ (leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych)

gdyż może to zwiększyć ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej lub krwawienia

• digoksyny (lek stosowany w niewydolności serca)

gdyż działanie digoksyny może się nasilić

• glikokortykosteroidów (leki zawierające kortyzon lub substancje podobne do kortyzonu)

gdyż może to zwiększyć ryzyko owrzodzenia wrzodowej obrębie przewodu pokarmowego lub krwawienia

• leków przeciwpłytkowych

gdyż może to zwiększać ryzyko krwawienia

• kwasu acetylosalicylowego (w małych dawkach)

gdyż jego działanie zmniejszaj ące krzepnięcie krwi może być osłabione

• leków zmniejszających krzepniecie krwi (takich jak warfaryna)

gdyż ibuprofen może nasilać działanie tych leków

• fenytoiny (lek stosowany w leczeniu padaczki)

gdyż działanie fenytoiny może ulec nasileniu

• selektywnych inhibitorów wychwytu

gdyż może to zwiększyć ryzyko krwawienia z

zwrotnego serotoniny (leki stosowane w depresji)

przewodu pokarmowego

litu (lek stosowany w zaburzeniu maniakalno-depresyjnym oraz w depresji)

gdyż działanie litu może ulec nasileniu

probenecydu i sulfinpyrazonów (leki stosowane w dnie moczanowej)

gdyż mogą opóźniać wydalanie ibuprofenu

leków przeciwnadciśnieniowych i leków moczopędnych

gdyż ibuprofen może osłabić działanie tych leków i może wystąpić zwiększone ryzyko uszkodzenia nerek

leków moczopędnych oszczędzających potas

gdyż ich stosowanie może prowadzić do zwiększonego stężenia potasu we krwi

metotreksatu (lek stosowany w leczeniu raka i w chorobach reumatycznych)

gdyż działanie metotreksatu może się nasilić

takrolimusu i cyklosporyny (leki immunosupresyjne)

gdyż może wystąpić uszkodzenie nerek

zydowudyny (lek stosowany w leczeniu HIV/ AIDS)

gdyż stosowanie ibuprofenu może zwiększać ryzyko krwawienia do stawu lub krwawienia prowadzącego do obrzęku u pacjentów z hemofilią zakażonych HIV

pochodnych sulfonylomocznika (leki przeciwcukrzycowe)

może wystąpić wzajemne oddziaływanie leków na siebie

antybiotyków z grupy chinolonów

ze względu na zwiększone ryzyko drgawek

mifeprystonu (lek przepisywany do przerywania ciąży)

ponieważ ibuprofen może zmniejszyć działanie tego leku

bisfosfonianów (leki stosowane w leczeniu osteoporozy)

ponieważ mogą zwiększyć ryzyko występowania owrzodzeń przewodu pokarmowego lub krwawień

oksypentyfilina (pentoksyfilina) (lek stosowany do zwiększenia przepływu krwi w naczyniach krwionośnych kończyn)

ponieważ może wzrosnąć ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego

baklofenu (lek rozluźniający mięśnie)

ponieważ może wzrosnąć toksyczność baklofenu

Aspiryna w małej dawce

Nie należy stosować tego leku, jeśli pacjent przyjmuje aspirynę w dawkach powyżej 75 mg na dobę. Jeśli pacjent stosuje małą dawkę aspiryny (do 75 mg na dobę), przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ibuprofen Generics powinien porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Ibuprofen Generics z alkoholem

Należy unikać spożywania alkoholu podczas stosowania leku Ibuprofen Generics, ponieważ może to zaostrzyć możliwe działania niepożądane.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie stosować leku Ibuprofen Generics w ostatnich 3 miesiącach ciąży. Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku, jeśli pacjentka jest w pierwszych 6 miesiącach ciąży, karmi piersią, podejrzewa, że może być w ciąży lub planuje ciążę.

Lek należy do grupy leków (NLPZ), które mogą wpływać niekorzystnie na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia. Mało prawdopodobne, że lek Ibuprofen Generics, stosowany sporadycznie, będzie miał wpływ na szanse zajścia w ciążę, jednak przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka ma problem z zaj ściem w ciążę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ten nie ma wpływu lub ma niewielki wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn, jeśli jest stosowany przez krótki okres czasu w zalecanych dawkach. W przypadku wystąpienia takich działań niepożądanych jak zmęczenie, zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Spożywanie alkoholu może zwiększyć ryzyko wystąpienia tych działań niepożądanych.

3. Jak stosować lek Ibuprofen Generics

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

Lek jest przeznaczony wyłącznie do krótkotrwałego stosowania. Należy przyjmować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy okres czasu konieczny do złagodzenia objawów.

Nie należy przyjmować leku Ibuprofen Generics przez okres dłuższy niż 3 dni, w przypadku migreny lub gorączki oraz dłużej niż 4 dni w przypadku leczenia bólu o ile nie zaleci tego lekarz.

Jeśli objawy będą się utrzymywać lub nasilać należy skonsultować się z lekarzem.

Dorośli i młodzież o masie ciała powyżej 40 kg (powyżej 12 lat):

Zalecana dawka to 200 mg do 400 mg (1 lub 2 tabletki), do 3 razy w ciągu doby. Między dawkami 200 mg (1 tabletka) należy zachować przerwę, co najmniej 4 godzin a między dawkami 400 mg (2 tabletki), co najmniej 6 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 1200 m (6 tabletek) w ciągu doby. W leczeniu migreny zaleca się przyjęcie 2 tabletek po 200 mg, jako dawkę pojedynczą. Jeśli to konieczne, można przyjmować dawkę 400 mg (2 tabletki) w odstępach od 4 do 6 godzin. Nie przyjmować więcej niż 1200 mg (6 tabletek) w ciągu doby.

Stosowanie u dzieci powyżej 6 lat ( o masie ciała od 20 do 40 kg):

Zalecana dawka dobowa to 20 mg do 30 mg ibuprofenu na każdy kilogram masy ciała podzielona na trzy lub cztery oddzielne dawki, jak pokazane w tabeli poniżej. Między dawkami należy zachować przerwę, co najmniej 6 do 8 godzin.

Masa ciała

Dawka pojedyncza

Maksymalna dawka dobowa

20 kg - 29 kg

jedna 200 mg tabletka (200 mg ibuprofenu)

3 tabletki po 200 mg (w sumie 600 mg ibuprofenu)

30 kg - 39 kg

jedna 200 mg tabletka (200 mg ibuprofenu)

4 tabletki po 200 mg (w sumie 800 mg ibuprofenu

Stosowanie u dzieci poniżej 6 lat (o masie ciała poniżej 20 kg):

Stosowanie leku Ibuprofen Generics u dzieci poniżej 6 lat (o masie ciała poniżej 20 kg) jest przeciwwskazane.

Sposób podawania

Tabletki Ibuprofen Generics należy połykać w całości i popijać dużą ilością wody. Nie żuć tabletek.

Pacjenci z wrażliwym żołądkiem powinni przyjmować tabletkę podczas posiłku. Przyjmowanie tabletki po posiłku może opóźnić obniżenie temperatury lub zmniejszenie bólu. Nie przekraczać zalecanej dawki lub przyjmować leku częściej niż jest to zalecane.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ibuprofen Generics

Mogą wystąpić objawy takie jak: nudności, ból brzucha, ból głowy, wymioty, biegunka, dzwonienie w uszach, krwawe wymioty, krew w stolcu. Cięższe zatrucie może prowadzić do zawrotów głowy, senności, ekscytacji, dezorientacji, niskiego ciśnienia krwi, problemów z oddychaniem (depresja oddechowa), niebieskawego zabarwienia skóry oraz błon śluzowych (sinica), utraty przytomności, drgawek oraz śpiączki. W przypadku przedawkowania leku należy natychmiast zgłosić się do lekarza, nawet, jeśli pacjent czuje się dobrze.

Pominięcie przyj ęcia leku Ibuprofen Generics

Należy po prostu korzystać z powyższych wskazówek dotyczących tego jak przyjmować lek i nie przyjmować więcej niż jest to zalecane.

Nie przyjmować podwójnej dawki dla uzupełniania pominiętej dawki leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane można zminimalizować stosując lek w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów. Osoby w wieku podeszłym stosujące ten lek są bardziej narażone na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Przyjmowanie takich leków jak Ibuprofen Generics może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

W porównaniu do pacjentów z chorobami reumatycznymi, którzy przyjmują ibuprofen w wysokich dawkach niektóre z wymienionych poniżej działań niepożądanych występują rzadziej, jeśli maksymalna dawka dobowa wynosi 1200 mg.

Jeśli pacjent stwierdzi, że występują u niego jakiekolwiek z poniższych objawów lub działań niepożądanych powinien zaprzestać przyjmowania leku i natychmiast zgłosić się do lekarza:

•    wrzody żołądka lub jelit, którym czasem może towarzyszyć krwawienie i perforacja, wymiotowanie krwią lub smoliste stolce (często: mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów)

• choroba nerek objawiająca się krwią w moczu, może to być związane z niewydolnością nerek (niezbyt często: może wystąpić u 1 na 100 pacjentów)

•    silna reakcja alergiczna (bardzo rzadko: może występować u 1 na 10 000 osób), z takimi objawami jak:

-    trudności w oddychaniu lub niewyjaśniony świszczący oddech

-    zawroty głowy lub szybsze bicie serca

-    obniżenie ciśnienia krwi prowadzące do wstrząsu

-    obrzęk twarzy, warg lub gardła

• wysypka skórna potencjalnie zagrażająca życiu objawiająca się nasilonymi pęcherzami i krwawieniem z warg, okolicy oczu, jamy ustnej, nosa i narządów płciowych (Zespół Stevensa-Johnsona) lub poważna reakcja skórna, która rozpoczyna się pojawieniem się bolesnych czerwonych miejsc, następnie dużych pęcherzu a kończy się łuszczeniem się płatów skóry. Towarzyszy jej gorączka i dreszcze, ból mięśni oraz ogólnie złe samopoczucie (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka) (bardzo rzadko: może wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów)

• ciężka reakcja skórna, która może pojawić się u okolicach jamy ustnej lub innych części ciała z objawami takimi jak: czerwone, często swędzące krosty, podobne do wysypki podczas odry, które pojawiają się na kończynach i czasem na twarzy i innych częściach ciała. Krosty mogą zmieniać się w pęcherze lub mogą rozwijać się tworząc duże, czerwone punkty z bladym środkiem. Reakcji skórnej towarzyszy gorączka, ból gardła, ból głowy i (lub) biegunka (bardzo rzadko: może wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów)

•    silne łuszczenie lub „schodzenie” skóry (bardzo rzadko: może wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów)

•    zapalenie trzustki z towarzyszącym ostrym bólem w górnej części brzucha, często z nudnościami i wymiotami (bardzo rzadko: może wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów)

• nudności, wymioty, utrata apetytu, ogólnie złe samopoczucie, gorączka, swędzenie, zażółcenie skóry i białkówek oczu, jasne stolce, mocz o ciemnym zabarwieniu, które mogą być objawem niewydolności wątroby lub nerek (bardzo rzadko: może wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów)

•    choroby serca, którym towarzyszy płytki oddech oraz obrzęk stóp i nóg spowodowana gromadzeniem się płynów (niewydolność serca) (bardzo rzadko: może wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów)

•    aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (zapalenie okolic mózgu lub rdzenia kręgowego, któremu towarzyszą objawy takie jak gorączka, nudności, wymioty, ból głowy, sztywny kark i bardzo duża nadwrażliwość na jasne światło oraz zaburzenia świadomości) (bardzo rzadko: może wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów)

• zawał serca (bardzo rzadko: może wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów) lub udar ( częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    ostra niewydolność nerek (martwica brodawek nerkowych) zwłaszcza po długotrwałym stosowaniu leku (rzadko: może wystąpić u 1 na 1000 pacjentów)

•    zaostrzenie stanów zapalnych spowodowanych zakażeniem (np. martwicze zapalenie powięzi) zwłaszcza podczas jednoczesnego stosowania innych leków z grupy NLPZ (bardzo rzadko: może wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów)

Należy przerwać stosowanie leku i poinformować lekarze, jeśli wystąpią następujące działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów)

•    Niestrawność lub zgaga

•    Ból brzucha lub inne dolegliwości żołądkowe

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

•    Zaburzenia widzenia

Należy poinformować lekarza o wystąpieniu następuj ących działań niepożądanych:

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

•    Nudności, gazy, biegunka, zaparcia, wymioty

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów)

•    Ból głowy, senność, zawroty głowy, zmęczenie, pobudzenie, trudności z zasypianiem,

drażliwość

•    Wrzody żołądka i jelit, czasami z krwawieniem i perforacją; utajona utrata krwi, która może

doprowadzić do stanu, w którym występuje zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (objawy to zmęczenie, bóle głowy, trudności w oddychaniu podczas ćwiczeń, zawroty głowy i bladość skóry), smoliste stolce, krwawe wymioty, owrzodzenie jamy ustnej i opryszczka, zapalenie jelita grubego (objawy to biegunka, zazwyczaj z domieszką krwi i śluzu, ból brzucha, gorączka), nasilenie choroby zapalnej jelit, zapalenie błony śluzowej jelita

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

•    pokrzywka, świąd, wybroczyny lub zasinienia pod skórą, wysypka skórna, napady astmy

(czasami z niedociśnieniem krwi)

•    katar lub zatkany nos, kichanie, ucisk lub ból twarzy, trudności w oddychaniu

•    zapalenie żołądka (objawy to ból, nudności, wymioty, krwawe wymioty, krew w kale)

•    zwiększona wrażliwość skóry na słońce

• obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, który może powodować trudności w

połykaniu lub oddychaniu, czasami z wysokim ciśnieniem krwi

•    gromadzenie się płynu w tkankach organizmu, zwłaszcza u pacjentów z wysokim ciśnieniem

krwi lub zaburzeniami czynności nerek

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów)

•    choroby skóry, stawów, nerek (toczeń rumieniowaty układowy)

•    depresja, dezorientacja, omamy, choroby psychiczne z dziwnymi lub niepokojące myśli i

nastrojów

•    brzęczenie, syczenie, gwizdanie, dzwonienie lub inne uporczywe szumy w uszach

•    wzrost azotu mocznikowego we krwi, aminotransferaz i fosfatazy alkalicznej surowicy,

zmniejszenie stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu, hamowanie agregacji płytek krwi, wydłużenie czasu krwawienia, zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy, zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy, widoczne w badaniach krwi

•    utrata wzroku

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

•    szybkie lub nieregularne bicie serca (palpitacje)

•    gromadzenie się płynu w tkankach organizmu

•    wysokie ciśnienie krwi

•    zapalenie przełyku, zwężenie jelit

•    choroby wątroby, uszkodzenie wątroby (szczególnie w długotrwałym stosowaniu),

niewydolność wątroby, zażółcenie skóry i (lub) oczu (żółtaczka)

•    wypadanie włosów lub przerzedzenie włosów

•    ciężkie zakażenia skóry z powikłaniami dotyczącymi tkanek miękkich; mogą one wystąpić

podczas ospy

•    zaburzenia miesiączkowania

•    gromadzeniu się płynu w płucach, z objawami takimi jak duszność, która może być bardzo

ciężka i zwykle pogarsza się w pozycji leżącej.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    Pogorszenie zapalenia, które może wystąpić w każdej części przewodu pokarmowego

(objawami mogą być: ból, gorączka, biegunka oraz utrata wagi), nasilenie zapalenia okrężnicy (z objawami takimi jak biegunka, zazwyczaj z krwią i śluzem, ból brzucha, gorączka)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ibuprofen Generics

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie, pudełku, po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Butelki: po otwarciu należy zużyć w ciągu 60 dni. Po otwarciu butelkę należy szczelnie zamykać.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ibuprofen Generics:

-    Substancją czynną leku jest ibuprofen.

Każda tabletka zawiera 200 mg ibuprofenu (z lizyną).

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: celuloza mikrokrystaliczna krzemowana (o składzie: celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna), krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon (Typ B), krospowidon (Typ A), powidon (K-30), magnezu stearynian, talk; otoczka Opadry II White 85F 8422 o składzie: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, talk; tusz Opacode black, S-1-17823 o składzie: szelak, żelaza tlenek czarny (E 172), amonowy wodorotlenek 28 %.

Jak wygląda lek Ibuprofen Generics i co zawiera opakowanie

200 mg: Biała lub prawie biała, okrągła, obustronnie wypukła tabletka powlekana o fazowanej krawędzi, z nadrukiem “M” nad “IL1” wykonanym czarnym tuszem po jednej stronie i gładka po drugiej stronie.

400 mg: Biała lub prawie biała, okrągła, obustronnie wypukła tabletka powlekana o fazowanej krawędzi, z nadrukiem “MIL2” wykonanym czarnym tuszem po jednej stronie i gładka po drugiej stronie.

Ibuprofen Generics jest dostępny w blistrach zawierających 2, 4, 6, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 48, 50 tabletek oraz w butelkach zawieraj ących 48 tabletek. Każda butelka zawiera żel krzemionkowy (środek pochłaniający wilgoć), który pomaga chronić tabletki przed wilgocią.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Generics [UK] Ltd Station Close, Potters Bar Hertfordshire EN6 1TL Wielka Brytania

Wytwórcy

Mc Dermott Laboratoties t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irlandia

Generics [UK] Limited, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Wielka Brytania Mylan Hungary Kft, H-2900 Komarom, Mylan utca 1, Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawicielstwa podmiotu odpowiedzialnego:

Mylan Sp. z o.o.

Al. KEN 95 02-777 Warszawa Tel: +48 22 546 64 00 Fax: +48 22 54 66 403

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika

Ibuprofen Generics, 400 mg, tabletki powlekane

Ibuprofenum lysinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3 dni w przypadku leczenia migreny lub gorączki lub po upływie 4 dni w leczeniu bólu nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Ibuprofen Generics i w jakim celu się go stosuje.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibuprofen Generics.

3.    Jak stosować lek Ibuprofen Generics.

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Jak przechowywać lek Ibuprofen Generics.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje.

1.    Co to jest Ibuprofen Generics i w jakim celu się go stosuje

Ibuprofen Generics zawiera substancję czynną ibuprofen. Należy do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). NLPZ łagodzą dolegliwości zmieniając odpowiedź organizmu na ból, obrzęk i wysoką temperaturę.

Tabletki Ibuprofen Generics są stosowane do łagodzenia bólów o słabym i umiarkowanym nasileniu, takich jak bóle głowy, ostra migrena z aurą lub bez aury, bóle zębów, bóle miesiączkowe, ból i gorączka w przebiegu przeziębienia.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibuprofen Generics Kiedy nie stosować leku Ibuprofen Generics:

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    jeśli u pacjenta występowała reakcja alergiczna, taka jak astma, trudności z oddychaniem, obrzęk twarzy, warg lub języka, pokrzywka w gardle, swędzenie nosa i katar, reakcja alergiczna na aspirynę lub inny lek z grupy NLPZ,

• jeśli u pacjenta występuje owrzodzenie lub krwawienie z żołądka (lub jeśli występowały 2 lub więcej takie epizody w przeszłości),

•    jeśli u pacjenta w przeszłości występowało krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego podczas stosowania NLPZ,

•    jeśli u pacjenta stwierdzono krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie

•    jeśli u pacjenta występują niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego

• jeśli u pacjenta występuje ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub niewystarczaj ącym spożyciem płynów)

jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub ciężka choroba serca, jeśli pacjentka jest w ostatnich 3 miesiącach ciąży.

Lek Ibuprofen Generics jest przeciwwskazany do stosowania u młodzieży o masie ciała poniżej 40 kg lub dzieci poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Kiedy przed zastosowaniem leku Ibuprofen Generics należy porozmawiać z farmaceutą lub lekarzem:

•    bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym,

• jeśli pacjent ma lub miał kiedykolwiek w przeszłości astmę lub chorobę alergiczną, ponieważ może wystąpić duszność

• jeśli u pacjenta występuje katar sienny, polipy błony śluzowej nosa lub przewlekła obturacyjna choroba płuc, gdyż istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Reakcje alergiczne mogą wystąpić w postaci napadów astmy (tak zwana astma analgetyczna), obrzęku Quinckego lub pokrzywki

•    jeśli pacjent ma chorobę serca

•    jeśli u pacjenta występowała choroba przewodu pokarmowego (jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna)

•    jeśli u pacjenta występuje toczeń rumieniowaty układowy lub mieszana choroba tkanki łącznej (choroba skóry, stawów i nerek)

•    jeśli stwierdzono dziedziczne zaburzenia układu krwiotwórczego (ostra porfiria przerywana)

•    jeśli pacjent ma zaburzenia krzepnięcia krwi,

•    jeśli pacjent przyjmuje inne NLPZ. Należy unikać jednoczesnego stosowania z innymi NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (patrz punkt "Lek Ibuprofen Generics a inne leki" poniżej).

•    w przypadku ospy wietrznej (varicella) zaleca się unikanie stosowania leku Ibuprofen Generics

•    jeśli pacjent jest w podeszłym wieku

Pacjenci, u których występuj ą choroby nerek lub wątroby powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Ibuprofen Generics.

Przyjmowanie takich leków jak Ibuprofen Generics może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane (patrz punkt 3).

W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru, lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Ciężkie reakcje skórne, niektóre z nich śmiertelne, włączając zapalenie skóry złuszczające, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka były bardzo rzadko raportowane w związku ze stosowaniem ibuprofenu. Największe ryzyko wystąpienia tych ciężkich reakcji występuje na początku terapii, w większości przypadków w pierwszym miesiącu stosowania produktu. Należy zaprzestać stosowania produktu po wystąpieniu pierwszych objawów: wysypki skórnej, uszkodzenia błony śluzowej lub innych objawów nadwrażliwości (patrz punkt 4).

Działania niepożądane można zminimalizować stosując lek w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów.

Ogólnie, częste stosowanie (kilku rodzajów) leków przeciwbólowych może prowadzić do trwałych ciężkich zaburzeń czynności nerek. Ryzyko to może być zwiększone w przypadku wysiłku fizycznego, związanego z utratą soli i odwodnieniem. Z tego względu należy tego unikać.

Długotrwałe stosowanie wszelkiego rodzaju leków przeciwbólowych w przypadku bólów głowy może powodować nasilenie tych bólów. Jeśli taka sytuacja ma miejsce lub jest spodziewana, należy przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem. U pacjentów, u których bóle głowy występują często lub codziennie, pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciw bólom głowy, należy spodziewać się diagnozy - ból głowy spowodowany nadużywaniem leków.

Leki z grupy NLPZ mogą maskować objawy zakażenia i gorączki.

W przypadku długotrwałego stosowania leku Ibuprofen Generics wymagane jest regularne kontrolowanie wskaźników czynności wątroby, nerek oraz morfologii krwi. Lekarz może zalecić wykonywanie badań w trakcie leczenia.

Lek Ibuprofen Generics a inne leki

Czego należy unikać podczas przyjmowania tego leku?

Niektóre leki zmniejszające krzepnięcie krwi (np. kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna), niektóre leki przeciwnadciśnieniowe (inhibitory ACE, np. kaptopryl, leki blokujące receptor beta-adrenergiczny, antagoniści receptora dla angiotensyny II) oraz nawet niektóre inne leki mogą ulegać wpływowi lub mieć wpływ na działanie ibuprofenu. W związku z tym zawsze przed zastosowaniem ibuprofenu jednocześnie z innymi lekami należy zasięgnąć porady lekarza.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. W szczególności, należy im powiedzieć o stosowaniu:

• kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ (leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych)

gdyż może to zwiększyć ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej lub krwawienia

• digoksyny (lek stosowany w niewydolności serca)

gdyż działanie digoksyny może się nasilić

• glikokortykosteroidów (leki zawierające kortyzon lub substancje podobne do kortyzonu)

gdyż może to zwiększyć ryzyko owrzodzenia wrzodowej obrębie przewodu pokarmowego lub krwawienia

• leków przeciwpłytkowych

gdyż może to zwiększać ryzyko krwawienia

• kwasu acetylosalicylowego (w małych dawkach)

gdyż jego działanie zmniejszaj ące krzepnięcie krwi może być osłabione

• leków zmniejszających krzepniecie krwi (takich jak warfaryna)

gdyż ibuprofen może nasilać działanie tych leków

• fenytoiny (lek stosowany w leczeniu padaczki)

gdyż działanie fenytoiny może ulec nasileniu

• selektywnych inhibitorów wychwytu

gdyż może to zwiększyć ryzyko krwawienia z

zwrotnego serotoniny (leki stosowane w depresji)

przewodu pokarmowego

litu (lek stosowany w zaburzeniu maniakalno-depresyjnym oraz w depresji)

gdyż działanie litu może ulec nasileniu

probenecydu i sulfinpyrazonów (leki stosowane w dnie moczanowej)

gdyż mogą opóźniać wydalanie ibuprofenu

leków przeciwnadciśnieniowych i leków moczopędnych

gdyż ibuprofen może osłabić działanie tych leków i może wystąpić zwiększone ryzyko uszkodzenia nerek

leków moczopędnych oszczędzających potas

gdyż ich stosowanie może prowadzić do zwiększonego stężenia potasu we krwi

metotreksatu (lek stosowany w leczeniu raka i w chorobach reumatycznych)

gdyż działanie metotreksatu może się nasilić

takrolimusu i cyklosporyny (leki immunosupresyjne)

gdyż może wystąpić uszkodzenie nerek

zydowudyny (lek stosowany w leczeniu HIV/ AIDS)

gdyż stosowanie ibuprofenu może zwiększać ryzyko krwawienia do stawu lub krwawienia prowadzącego do obrzęku u pacjentów z hemofilią zakażonych HIV

pochodnych sulfonylomocznika (leki przeciwcukrzycowe)

może wystąpić wzajemne oddziaływanie leków na siebie

antybiotyków z grupy chinolonów

ze względu na zwiększone ryzyko drgawek

mifeprystonu (lek przepisywany do przerywania ciąży)

ponieważ ibuprofen może zmniejszyć działanie tego leku

bisfosfonianów (leki stosowane w leczeniu osteoporozy)

ponieważ mogą zwiększyć ryzyko występowania owrzodzeń przewodu pokarmowego lub krwawień

oksypentyfilina (pentoksyfilina) (lek stosowany do zwiększenia przepływu krwi w naczyniach krwionośnych kończyn)

ponieważ może wzrosnąć ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego

baklofenu (lek rozluźniający mięśnie)

ponieważ może wzrosnąć toksyczność baklofenu

Aspiryna w małej dawce

Nie należy stosować tego leku, jeśli pacjent przyjmuje aspirynę w dawkach powyżej 75 mg na dobę. Jeśli pacjent stosuje małą dawkę aspiryny (do 75 mg na dobę), przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ibuprofen Generics powinien porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Ibuprofen Generics z alkoholem

Należy unikać spożywania alkoholu podczas stosowania leku Ibuprofen Generics, ponieważ może to zaostrzyć możliwe działania niepożądane.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie stosować leku Ibuprofen Generics w ostatnich 3 miesiącach ciąży. Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku, jeśli pacjentka jest w pierwszych 6 miesiącach ciąży, karmi piersią, podejrzewa, że może być w ciąży lub planuje ciążę.

Lek należy do grupy leków (NLPZ), które mogą wpływać niekorzystnie na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia. Mało prawdopodobne, że lek Ibuprofen Generics, stosowany sporadycznie, będzie miał wpływ na szanse zajścia w ciążę, jednak przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka ma problem z zaj ściem w ciążę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ten nie ma wpływu lub ma niewielki wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn, jeśli jest stosowany przez krótki okres czasu w zalecanych dawkach. W przypadku wystąpienia takich działań niepożądanych jak zmęczenie, zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Spożywanie alkoholu może zwiększyć ryzyko wystąpienia tych działań niepożądanych.

3. Jak stosować lek Ibuprofen Generics

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

Lek jest przeznaczony wyłącznie do krótkotrwałego stosowania. Należy przyjmować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy okres czasu konieczny do złagodzenia objawów.

Nie należy przyjmować leku Ibuprofen Generics przez okres dłuższy niż 3 dni, w przypadku migreny lub gorączki oraz dłużej niż 4 dni w przypadku leczenia bólu o ile nie zaleci tego lekarz.

Jeśli objawy będą się utrzymywać lub nasilać należy skonsultować się z lekarzem.

Dorośli i młodzież o masie ciała powyżej 40 kg (powyżej 12 lat):

Zalecana dawka to 400 mg (1 tabletka), do 3 razy w ciągu doby. Między dawkami 400 mg (1 tabletka) należy zachować przerwę, co najmniej 6 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 1200 m (3 tabletek) w ciągu doby.

W leczeniu migreny zaleca się przyjęcie 1 tabletki 400 mg, jako dawki pojedynczej. Jeśli to konieczne, można przyjmować dawkę 400 mg (1 tabletkę) w odstępach od 4 do 6 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 1200 mg (3 tabletek) w ciągu doby.

Stosowanie u dorosłych i młodzieży o masie ciała poniżej 40 kg lub u dzieci poniżej 12 lat:

Lek Ibuprofen Generics jest przeciwwskazany do stosowania u młodzieży o masie ciała poniżej 40 kg lub u dzieci poniżej 12 lat.

Sposób podawania

Tabletki Ibuprofen Generics należy połykać w całości i popijać dużą ilością wody. Nie żuć tabletek.

Pacjenci z wrażliwym żołądkiem powinni przyjmować tabletkę podczas posiłku. Przyjmowanie tabletki po posiłku może opóźnić obniżenie temperatury lub zmniejszenie bólu. Nie przekraczać zalecanej dawki lub przyjmować leku częściej niż jest to zalecane.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ibuprofen Generics

Mogą wystąpić objawy takie jak: nudności, ból brzucha, ból głowy, wymioty, biegunka, dzwonienie w uszach, krwawe wymioty, krew w stolcu. Cięższe zatrucie może prowadzić do zawrotów głowy,

senności, ekscytacji, dezorientacji, niskiego ciśnienia krwi, problemów z oddychaniem (depresja oddechowa), niebieskawego zabarwienia skóry oraz błon śluzowych (sinica), utraty przytomności, drgawek oraz śpiączki. W przypadku przedawkowania leku należy natychmiast zgłosić się do lekarza, nawet, jeśli pacjent czuje się dobrze.

Pominięcie przyjęcia leku Ibuprofen Generics

Należy po prostu korzystać z powyższych wskazówek dotyczących tego jak przyjmować lek i nie przyjmować więcej niż jest to zalecane.

Nie przyjmować podwójnej dawki dla uzupełniania pominiętej dawki leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane można zminimalizować stosując lek w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów. Osoby w wieku podeszłym stosujące ten lek są bardziej narażone na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Przyjmowanie takich leków jak Ibuprofen Generics może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

W porównaniu do pacjentów z chorobami reumatycznymi, którzy przyjmują ibuprofen w wysokich dawkach niektóre z wymienionych poniżej działań niepożądanych występują rzadziej, jeśli maksymalna dawka dobowa wynosi 1200 mg.

Jeśli pacjent stwierdzi, że występują u niego jakiekolwiek z poniższych objawów lub działań niepożądanych powinien zaprzestać przyjmowania leku i natychmiast zgłosić się do lekarza:

•    wrzody żołądka lub jelit, którym czasem może towarzyszyć krwawienie i perforacja, wymiotowanie krwią lub smoliste stolce (często: mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów)

• choroba nerek objawiająca się krwią w moczu, może to być związane z niewydolnością nerek (niezbyt często: może wystąpić u 1 na 100 pacjentów)

•    silna reakcja alergiczna (bardzo rzadko: może występować u 1 na 10 000 osób), z takimi objawami jak:

- trudności w oddychaniu lub niewyjaśniony świszczący oddech

-    zawroty głowy lub szybsze bicie serca

- obniżenie ciśnienia krwi prowadzące do wstrząsu

-    obrzęk twarzy, warg lub gardła

•    wysypka skórna potencjalnie zagrażająca życiu objawiająca się nasilonymi pęcherzami i krwawieniem z warg, okolicy oczu, jamy ustnej, nosa i narządów płciowych (Zespół Stevensa-Johnsona) lub poważna reakcja skórna, która rozpoczyna się pojawieniem się bolesnych czerwonych miejsc, następnie dużych pęcherzu a kończy się łuszczeniem się płatów skóry. Towarzyszy jej gorączka i dreszcze, ból mięśni oraz ogólnie złe samopoczucie (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka) (bardzo rzadko: może wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów)

•    ciężka reakcja skórna, która może pojawić się u okolicach jamy ustnej lub innych części ciała z objawami takimi jak: czerwone, często swędzące krosty, podobne do wysypki podczas odry, które pojawiają się na kończynach i czasem na twarzy i innych częściach ciała. Krosty mogą zmieniać się w pęcherze lub mogą rozwijać się tworząc duże, czerwone punkty z bladym środkiem. Reakcji skórnej towarzyszy gorączka, ból gardła, ból głowy i (lub) biegunka (bardzo rzadko: może wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów)

•    silne łuszczenie lub „schodzenie” skóry (bardzo rzadko: może wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów)

•    zapalenie trzustki z towarzyszącym ostrym bólem w górnej części brzucha, często z nudnościami i wymiotami (bardzo rzadko: może wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów)

• nudności, wymioty, utrata apetytu, ogólnie złe samopoczucie, gorączka, swędzenie, zażółcenie skóry i białkówek oczu, jasne stolce, mocz o ciemnym zabarwieniu, które mogą być objawem niewydolności wątroby lub nerek (bardzo rzadko: może wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów)

•    choroby serca, którym towarzyszy płytki oddech oraz obrzęk stóp i nóg spowodowana gromadzeniem się płynów (niewydolność serca) (bardzo rzadko: może wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów)

•    aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (zapalenie okolic mózgu lub rdzenia kręgowego, któremu towarzyszą objawy takie jak gorączka, nudności, wymioty, ból głowy, sztywny kark i bardzo duża nadwrażliwość na jasne światło oraz zaburzenia świadomości) (bardzo rzadko: może wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów)

•    zawał serca (bardzo rzadko: może wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów) lub udar ( częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    ostra niewydolność nerek (martwica brodawek nerkowych) zwłaszcza po długotrwałym stosowaniu leku (rzadko: może wystąpić u 1 na 1000 pacjentów)

•    zaostrzenie stanów zapalnych spowodowanych zakażeniem (np. martwicze zapalenie powięzi) zwłaszcza podczas jednoczesnego stosowania innych leków z grupy NLPZ (bardzo rzadko: może wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów)

Należy przerwać stosowanie leku i poinformować lekarze, jeśli wystąpią następujące działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów)

•    Niestrawność lub zgaga

•    Ból brzucha lub inne dolegliwości żołądkowe

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

•    Zaburzenia widzenia

Należy poinformować lekarza o wystąpieniu następujących działań niepożądanych:

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

•    Nudności, gazy, biegunka, zaparcia, wymioty

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów)

• Ból głowy, senność, zawroty głowy, zmęczenie, pobudzenie, trudności z zasypianiem,

drażliwość

•    Wrzody żołądka i jelit, czasami z krwawieniem i perforacj ą; utajona utrata krwi, która może

doprowadzić do stanu, w którym występuje zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (objawy to zmęczenie, bóle głowy, trudności w oddychaniu podczas ćwiczeń, zawroty głowy i bladość skóry), smoliste stolce, krwawe wymioty, owrzodzenie jamy ustnej i opryszczka, zapalenie jelita grubego (objawy to biegunka, zazwyczaj z domieszką krwi i śluzu, ból brzucha, gorączka), nasilenie choroby zapalnej jelit, zapalenie błony śluzowej jelita

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

•    pokrzywka, świąd, wybroczyny lub zasinienia pod skórą, wysypka skórna, napady astmy

(czasami z niedociśnieniem krwi)

•    katar lub zatkany nos, kichanie, ucisk lub ból twarzy, trudności w oddychaniu

• zapalenie żołądka (objawy to ból, nudności, wymioty, krwawe wymioty, krew w kale)

•    zwiększona wrażliwość skóry na słońce

•    obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, który może powodować trudności w

połykaniu lub oddychaniu, czasami z wysokim ciśnieniem krwi

•    gromadzenie się płynu w tkankach organizmu, zwłaszcza u pacjentów z wysokim ciśnieniem

krwi lub zaburzeniami czynności nerek

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów)

•    choroby skóry, stawów, nerek (toczeń rumieniowaty układowy)

•    depresja, dezorientacja, omamy, choroby psychiczne z dziwnymi lub niepokojące myśli i

nastrojów

•    brzęczenie, syczenie, gwizdanie, dzwonienie lub inne uporczywe szumy w uszach

•    wzrost azotu mocznikowego we krwi, aminotransferaz i fosfatazy alkalicznej surowicy,

zmniejszenie stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu, hamowanie agregacji płytek krwi, wydłużenie czasu krwawienia, zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy, zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy, widoczne w badaniach krwi

•    utrata wzroku

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

•    szybkie lub nieregularne bicie serca (palpitacje)

•    gromadzenie się płynu w tkankach organizmu

•    wysokie ciśnienie krwi

•    zapalenie przełyku, zwężenie jelit

•    choroby wątroby, uszkodzenie wątroby (szczególnie w długotrwałym stosowaniu),

niewydolność wątroby, zażółcenie skóry i (lub) oczu (żółtaczka)

•    wypadanie włosów lub przerzedzenie włosów

•    ciężkie zakażenia skóry z powikłaniami dotyczącymi tkanek miękkich; mogą one wystąpić

podczas ospy

•    zaburzenia miesiączkowania

•    gromadzeniu się płynu w płucach, z objawami takimi jak duszność, która może być bardzo

ciężka i zwykle pogarsza się w pozycji leżącej.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    Pogorszenie zapalenia, które może wystąpić w każdej części przewodu pokarmowego

(objawami mogą być: ból, gorączka, biegunka oraz utrata wagi), nasilenie zapalenia okrężnicy (z objawami takimi jak biegunka, zazwyczaj z krwią i śluzem, ból brzucha, gorączka)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C PL-02 222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ibuprofen Generics

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie, pudełku, po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Butelki: po otwarciu należy zużyć w ciągu 60 dni. Po otwarciu butelkę należy szczelnie zamykać.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ibuprofen Generics:

-    Substancją czynną leku jest ibuprofen.

Każda tabletka zawiera 400 mg ibuprofenu (z lizyną).

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: celuloza mikrokrystaliczna krzemowana (o składzie: celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna), krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon (Typ B), krospowidon (Typ A), powidon (K-30), magnezu stearynian, talk; otoczka Opadry II White 85F 8422 o składzie: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, talk; tusz Opacode black, S-1-17823 o składzie: szelak, żelaza tlenek czarny (E 172), amonowy wodorotlenek 28 %.

Jak wygląda lek Ibuprofen Generics i co zawiera opakowanie

200 mg: Biała lub prawie biała, okrągła, obustronnie wypukła tabletka powlekana o fazowanej krawędzi, z nadrukiem “M” nad “IL1” wykonanym czarnym tuszem po jednej stronie i gładka po drugiej stronie.

400 mg: Biała lub prawie biała, okrągła, obustronnie wypukła tabletka powlekana o fazowanej krawędzi, z nadrukiem “MIL2” wykonanym czarnym tuszem po jednej stronie i gładka po drugiej stronie.

Ibuprofen Generics jest dostępny w blistrach zawierających 2, 4, 6, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 48, 50 tabletek oraz w butelkach zawierających 48 tabletek. Każda butelka zawiera żel krzemionkowy (środek pochłaniający wilgoć), który pomaga chronić tabletki przed wilgocią.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Generics [UK] Ltd Station Close, Potters Bar Hertfordshire EN6 1TL Wielka Brytania

Wytwórcy

Mc Dermott Laboratoties t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irlandia

Generics [UK] Limited, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Wielka Brytania Mylan Hungary Kft, H-2900 Komarom, Mylan utca 1, Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawicielstwa podmiotu odpowiedzialnego:

Mylan Sp. z o.o.

Al. KEN 95 02-777 Warszawa Tel: +48 22 546 64 00 Fax: +48 22 54 66 403

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ibuprofen Generics

Charakterystyka Ibuprofen generics

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ibuprofen Generics, 200 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 200 mg ibuprofenu (w postaci ibuprofenu z lizyną)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana.

Biała lub prawie biała, okrągła, obustronnie wypukła tabletka powlekana o fazowanej krawędzi, z nadrukiem “M” nad “IL1” wykonanym czarnym tuszem po jednej stronie i gładka po drugiej stronie.

Wymiary tabletki: 10,5 mm ± 0,3 mm

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Objawowe leczenie bólów o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu, takich jak bóle głowy, bóle zębów, bóle miesiączkowe, gorączka i ból w przebiegu przeziębienia.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i młodzież o masie ciała powyżej 40 kg (powyżej 12 lat):

Dawka początkowa: 200 mg lub 400 mg. W razie konieczności, można przyjąć dodatkowo 1 do 2 tabletek (od 200 mg do 400 mg). Pomiędzy dawkami należy zachować odpowiedni odstęp w oparciu o objawy i zalecaną maksymalną dawkę dobową. Dla dawki 400 mg odstęp powinien wynosić, co najmniej 6 godzin, dla dawki 200 mg, co najmniej 4 godziny. Nie należy przekraczać dawki 1200 mg na dobę.

W leczeniu migreny zalecane jest podawanie jednorazowo dawki 400 mg, w razie konieczności dawki 400 mg w odstępach od 4 do 6 godzin. Nie należy przekraczać dawki 1200 mg na dobę.

Dzieci i młodzież

Dzieci w wieku powyżej 6 lat (o masie ciała od 20 do 40 kg):

Ibuprofen należy stosować jedynie u dzieci o masie ciała powyżej 20 kg.

Maksymalna dawka dobowa ibuprofenu to 20 do 30 mg na jeden kg masy ciała, podzielona na 3 do 4 oddzielnych dawek z zachowaniem odstępów trwających od 6 do 8 godzin. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 30 mg ibuprofenu / kg mc.

Mają zastosowanie następujące schematy dawkowania:__

Masa ciała    |    Dawka pojedyncza    | Maksymalna dawka dobow~a~

20 kg - 29 kg

1 tabletka (200 mg ibuprofenu)

3 tabletki (w sumie 600 mg ibuprofenu)

30 kg - 39 kg

1 tabletka (200 mg ibuprofenu)

4 tabletki (w sumie 800 mg ibuprofenu

Dzieci poniżej 6 lat:

Stosowanie ibuprofenu u dzieci poniżej 6 lat jest przeciwwskazane.

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy okres czasu potrzebny do złagodzenia objawów. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli konieczne jest przyjmowanie produktu leczniczego dłużej niż 3 dni w przypadku migreny lub gorączki lub dłużej niż 4 dni w przypadku leczenia bólu lub jeśli objawy nasilaj ą się.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma potrzeby specjalnego modyfikowania dawki. Pacjentów w podeszłym wieku należy szczególnie starannie obserwować z uwagi na możliwe działania niepożądane (patrz punkt 4.4)

Pacjenci z wrażliwym żołądkiem

Pacjenci z wrażliwym żołądkiem powinni przyjmować ibuprofen w czasie posiłku.

Przyjmowanie ibuprofenu po posiłku może spowolnić jego działanie. W takim przypadku, nie należy przyjmować większej dawki niż opisana w punkcie 4.2 (Dawkowanie), lub do czasu, aż nie upłynie odpowiedni odstęp pomiędzy dawkami.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek nie jest konieczne zmniejszenie dawki (pacjenci z ciężką niewydolnością nerek, patrz punkt 4.3).

Pacjenci z niewydolnością wątroby

U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby nie jest konieczne zmniejszenie dawki (pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby, patrz punkt 4.3).

Sposób podawania:

Wyłącznie do podawania doustnego przez krótki okres czasu. Tabletki ibuprofen należy połykać w całości i popijać dużą ilością wody. Tabletek nie należy żuć.

4.3 Przeciwwskazania

Ibuprofen Generics jest przeciwwskazany:

-    u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    u pacjentów, u których wcześniej wystąpiła reakcja nadwrażliwości (np. skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub astma) związane z przyj ęciem kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

-    u pacjentów z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka lub krwawieniem w wywiadzie (dwa lub więcej odrębne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia).

-    u pacjentów z krwawieniem lub perforacj ą przewodu pokarmowego w wywiadzie, związanymi z wcześniejszym leczeniem NLPZ.

-    u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca (patrz punkt 4.4).

-    u dzieci o masie ciała poniżej 20 kg (około 6 lat)

-    u pacjentów z krwawieniem z naczyń mózgowych lub z innym czynnym krwawieniem.

-    u pacjentów z niewyjaśnionymi zaburzeniami układu krwiotwórczego.

u pacjentów z ciężkim odwodnieniem (spowodowanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów). w trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.6).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Działania niepożądane można zminimalizować przez zastosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów (patrz poniżej - wpływ na przewód pokarmowy oraz układ krążenia).

Należy zachować ostrożność u pacjentów z niektórymi stanami chorobowymi, których przebieg może ulec nasileniu:

-    wrodzone zaburzenia metabolizmu porfiryn (np. ostra porfiria przerywana),

-    zaburzenia krzepnięcia krwi (ibuprofen może wydłużać czas krwawienia),

-    bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym,

-    toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszana choroba tkanki łącznej - zwiększone ryzyko

aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (patrz punkt 4.8)

- nadciśnienie tętnicze i (lub) niewydolność nerek, ponieważ czynność nerek może ulec

pogorszeniu (patrz punkty 4.3 i 4.8),

-    u pacjentów, u których występuje katar sienny, polipy błony śluzowej nosa lub przewlekła

obturacyjna choroba płuc, gdyż istnieje u nich zwiększone ryzyko reakcji alergicznych. Reakcje te mogą wystąpić w postaci napadów astmy (tak zwana astma analgetyczna), obrzęku Quinckego lub pokrzywki.

- u pacjentów wykazujących reakcje alergiczne na inne substancje, gdyż występuje u nich

zwiększone ryzyko reakcji nadwrażliwości, również w przypadku zastosowania ibuprofenu.

Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku obserwuje się zwiększoną częstość występowania działań niepożądanych po podaniu NLPZ, szczególnie krwawień i perforacji z przewodu pokarmowego, które mogą prowadzić do zgonu.

Układ oddechowy :

U pacjentów ze stwierdzaną aktualnie lub w wywiadzie astmą oskrzelową lub chorobą alergiczną może wystąpić skurcz oskrzeli.

Inne NLPZ:

Należy unikać jednoczesnego stosowania ibuprofenu i innych leków z grupy NLPZ, w tym selektywnych inhibitorów cyklooksygenazy 2 (patrz punkt 4.5).

Nerki:

Zaburzenie nerek, gdyż czynność nerek może ulec dodatkowego pogorszeniu (patrz punkty 4.3 i 4.8).

Uważa się, że regularne przyjmowanie leków przeciwbólowych, zwłaszcza łączenie kilku substancji czynnych może doprowadzić do stałego uszkodzenia nerek, niosąc ryzyko niewydolności nerek (nefropatia analgetyczna). Ryzyko to jest większe podczas wysiłku fizycznego związanego z utratą soli i odwodnieniem. Należy tego unikać.

Wątroba:

Zaburzenia czynności wątroby (patrz punkty 4.3 i 4.8).

Zalecane jest przerwanie stosowania ibuprofenu w przypadku wystąpienia zaburzeń czynności wątroby związanych z przyjmowaniem leku. Zazwyczaj stan zdrowia normalizuje się po odstawieniu produktu leczniczego. Zaleca się okresowe monitorowanie poziomu glukozy we krwi.

Układ krążenia i naczynia mózgowe:

Należy zachować ostrożność (pacjent powinien porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą) przed rozpoczęciem leczenia u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i (lub) niewydolnością serca, ponieważ opisywano zatrzymywanie płynów, nadciśnienie tętnicze oraz obrzęki związane z leczeniem NLPZ.

Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgowych powinni być leczeni bardzo rozważnie. Podobną rozwagę należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów, u których występuje ryzyko chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu).

Badania kliniczne i dane epidemiologiczne sugerują, że stosowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) i w leczeniu przewlekłym może wiązać się z nieznacznie zwiększonym ryzykiem zdarzeń o charakterze zakrzepicy tętniczej (na przykład zawału serca czy udaru mózgu). Ogółem, badania epidemiologiczne nie wskazują na to, że przyjmowanie małych dawek ibuprofenu (np. <1200 mg na dobę) jest związane się ze zwiększonym ryzykiem zawału serca.

Zaburzenia płodności u kobiet:

Istnieją dowody na to, że leki hamujące cyklooksygenazę /syntezę prostaglandyn, mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii (patrz punkt 4.6).

Przewód pokarmowy:

NLPZ należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziej ące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), ponieważ choroby te mogą ulec zaostrzeniu (patrz punkt 4.8).

Krwawienie, owrzodzenie lub perforacja przewodu pokarmowego, które mogą prowadzić do zgonu, były opisywane po zastosowaniu wszystkich NLPZ w każdym momencie leczenia, z objawami ostrzegawczymi lub bez nich oraz z poważnymi zdarzeniami z przewodu pokarmowego w wywiadzie lub bez tych zdarzeń.

Ryzyko krwawienia, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego jest większe po zastosowaniu dużych dawek NLPZ, u pacjentów z wrzodami trawiennymi w wywiadzie, szczególnie powikłanymi krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 4.3) oraz u osób w podeszłym wieku. U tych pacjentów należy rozpoczynać leczenie od najmniejszej dostępnej dawki.

U takich pacjentów oraz u pacjentów wymagających jednoczesnego leczenia małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego lub innymi lekami, które mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych obrębie przewodu pokarmowego (patrz niżej oraz punkt 4.5), należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami działaj ącymi ochronnie (np. mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej).

Pacjenci ze szkodliwym działaniem dotyczącym przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie osoby w podeszłym wieku, powinny zgłaszać wszelkie nietypowe objawy ze strony przewodu pokarmowego (zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego), w szczególności na początku leczenia.

Należy zachować ostrożność u pacjentów otrzymuj ących jednocześnie leki, które mogą zwiększać ryzyko choroby wrzodowej lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki przeciwpłytkowe takie jak kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5).

Jeśli u pacjentów przyjmujących ibuprofen wystąpi krwawienie lub owrzodzenie w obrębie układu pokarmowego, leczenie należy przerwać.

Reakcje skórne:

Ciężkie reakcje skórne, niektóre z nich śmiertelne, włączając zapalenie skory złuszczające, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka były bardzo rzadko raportowane w związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ (patrz punkt 4.8). Największe ryzyko wystąpienia tych ciężkich reakcji występuje na początku terapii, w większości przypadków w pierwszym miesiącu stosowania produktu. Należy zaprzestać stosowania ibuprofenu po wystąpieniu pierwszych objawów: wysypka skórna, uszkodzenia błony śluzowej lub inne objawy nadwrażliwości.

W wyjątkowych przypadkach przyczyną ciężkich powikłań zakażeń skóry i tkanek miękkich może być zakażenie wirusem ospy wietrznej. Obecnie nie jest możliwe wykluczenie roli NLPZ w nasileniu tych zakażeń. Dlatego zaleca się unikanie stosowania ibuprofenu w przypadku zakażenia wirusem ospy wietrznej.

Inne uwagi

Bardzo rzadko obserwowano ciężkie, ostre reakcj e nadwrażliwości (na przykład wstrząs anafilaktyczny). Leczenie należy przerwać po wystąpieniu pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości po przyj ęciu/podaniu ibuprofenu. Wykwalifikowany personel medyczny musi wdrożyć niezbędne procedury medyczne odpowiadające występującym objawom.

Ibuprofen może maskować objawy infekcji (gorączkę, ból oraz obrzęk).

Ibuprofen może hamować agregację płytek krwi (agregację trombocytów). Dlatego, zaleca się uważne monitorowanie pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi.

W przypadku długotrwałego podawania ibuprofenu wymagane jest regularne kontrolowanie wartości wskaźników czynności wątroby, czynności nerek oraz morfologii krwi.

Długotrwałe przyjmowanie jakichkolwiek leków przeciwbólowych podczas bólu głowy może ten ból pogorszyć. W takiej sytuacji lub gdy istnieje podejrzenie występowania takich objawów pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, który przerwie leczenie. U pacjentów, u których występują częste bóle głowy lub codzienne bóle głowy pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków stosowanych w bólu głowy mogą cierpieć na ból głowy związany z nadużywaniem leków (ang. medication oveuse headache -MOH). Ból głowy związany z nadużywaniem leków nie wolno leczyć poprzez zwiększanie dawek produktu leczniczego.

Podczas stosowania ibuprofenu odnotowano przypadki występowania objawów aseptycznego zapalenia opon mózgowych, takich jak sztywny kark, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka lub dezorientacja. Objawy te były obserwowane u pacjentów z zaburzeniami autoimmunologicznymi (takimi jak toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej).

Należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ może on nasilić działania niepożądane leków z grupy NLPZ, w szczególności działania niepożądane strony obrębie przewodu pokarmowego lub ośrodkowego układu nerwowego.

Podczas stosowania ibuprofenu, pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli wystąpią: objawy owrzodzenia przewodu pokarmowego lub krwawienia, zaburzenia widzenia lub innych zaburzenia oka, wysypka skórna, zwiększenie masa ciała lub obrzęk.

W przypadku wystąpienia zaburzeń widzenia, mroczków przed oczami, zaburzeń w percepcji kolorów, konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Należy unikać łączenia ibuprofenu z następującymi lekami:

Kwas acetylosalicylowy: z wyjątkiem przypadków, gdy lekarz zalecił małe dawki aspiryny (nieprzekraczające 75 mg na dobę), ponieważ lek ten może zwiększać ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).

Dane doświadczalne wskazują, że ibuprofen może hamować działanie małych dawek kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi, w przypadku ich skojarzonego podawania. Jednak w związku z ograniczoną liczbą danych i brakiem pewności dotyczącej ekstrapolacji danych ex vivo w odniesieniu do danych klinicznych, nie można wyciągnąć ostatecznych wniosków w przypadku regularnego stosowania ibuprofenu. Brak jest klinicznie istotnego wpływu w przypadku sporadycznego użycia ibuprofenu (patrz punkt 5.1).

Inne NLPZ, w tym selektywne inhibitory cyklooksygenazy 2: Należy unikać jednoczesnego stosowania 2 lub więcej różnych NLPZ, gdyż może to zwiększać ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).

Leki przeciwzakrzepowe: NLPZ mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna (patrz punkt 4.4).

Leki moczopędne, inhibitory ACE, leki beta-adrenolityczne oraz antagoniści receptora angiotensyny II: NLPZ mogą osłabiać działanie leków moczopędnych i innych leków przeciwnadciśnieniowych. U niektórych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (np. pacjentów odwodnionych lub osób w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek) jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE, leków beta-adrenolitycznych lub antagonistów receptora angiotensyny II oraz leków hamujących cyklooksygenazę może doprowadzić do dalszego pogarszania czynności nerek, w tym do wystąpienia ostrej niewydolności nerek, która jest jednak zazwyczaj przemijaj ąca. Z tego względu leki w takich skojarzeniach należy podawać ostrożnie, szczególnie u osób w podeszłym wieku. Pacjentów należy odpowiednio nawodnić i rozważyć kontrolowanie czynności nerek po rozpoczęciu leczenia skojarzonego, a następnie okresowo.

Leki moczopędne oszczędzające potas: Jednoczesne stosowanie ibuprofenu oraz leków moczopędnych oszczędzaj ących potas może prowadzić do wystąpienia hiperkaliemii (zaleca się sprawdzenie stężenia potasu w surowicy krwi).

Kortykosteroidy: Zwiększone ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Leki przeciwpłytkowe i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI): Zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Digoksyna: NLPZ mogą zwiększyć niewydolność serca, zmniejszyć wskaźnik przesączania kłębuszkowego (GRF) i zwiększyć stężenie digoksyny w surowicy krwi. Kontrola stężenia digoksyny w surowicy nie jest rutynowo wymagana podczas prawidłowego stosowania (maksymalnie przez 4 dni).

Fenytoina: Jednoczesne stosowanie ibuprofenu z fenytoiną może zwiększać stężenie fenytoiny w surowicy krwi. Kontrola stężenia fenytoiny w surowicy nie jest rutynowo wymagana w przypadku prawidłowego stosowania (maksymalnie przez 4 dni).

Lit: Istnieją dowody na możliwość zwiększenia stężeń litu w osoczu. Kontrola stężenia litu w surowicy nie jest rutynowo wymagana w przypadku prawidłowego stosowania (maksymalnie przez 4 dni).

Metotreksat: Podanie ibuprofenu w ciągu 24 godzin przed lub po podaniu metotreksatu może prowadzić do zwiększenia stężeń metotreksatu i nasilenia jego działania toksycznego.

Cyklosporyna: Ryzyko działania uszkadzającego nerki wskutek podania cyklosporyny jest zwiększone w przypadku jednoczesnego podania niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Tego działania nie można również wykluczyć w przypadku jednoczesnego stosowania cyklosporyny i ibuprofenu.

Mifepryston: Nie należy stosować NLPZ przez 8-12 dni po podaniu mifeprystonu, gdyż NLPZ mogą zmniejszać skuteczność mifeprystonu.

Sulfnpirazon: produkty lecznicze zawierające sulfipirazon mogą spowalniać wydalanie ibuprofenu.

Probenecyd: produkty lecznicze zawieraj ące probenecyd mogą zmniej szać klirens leków z grupy NLPZ oraz mogą zwiększać ich stężenie w surowicy.

Takrolimus: Możliwość zwiększonego ryzyka nefrotoksyczności w razie jednoczesnego podawania NLPZ i takrolimusu.

Zydowudyna: Zwiększone ryzyko toksyczności hematologicznej w razie jednoczesnego podawania NLPZ i zydowudyny. Zaleca się przeprowadzanie badań krwi po upływie 1 -2 tygodni od rozpoczęcia jednoczesnego stosowania tych produktów leczniczych.

Istnieją dowody na zwiększone ryzyko dostawowych wylewów krwi i krwiaków u HIV-dodatnich pacjentów z hemofilią otrzymuj ących jednocześnie zydowudynę i ibuprofen.

Pochodne sulfonylomocznika: NLPZ mogą zarówno zwiększyć jak i zmniejszyć działanie hipoglikemizujące sulfonylomoczników. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania tych produktów leczniczych.

Antybiotyki chinolonowe: Wyniki badań na zwierzętach wskazują, że NLPZ mogą zwiększać ryzyko drgawek związanych z antybiotykami chinolonowymi. Pacjenci przyjmuj ący NLPZ i chinolony mogą być zagrożeni zwiększonym ryzykiem wystąpienia drgawek.

Alkohol, bisfosfoniany, oksypentyfilina (pentoksyfilina) oraz sulfipirazon: Mogą nasilać dolegliwości przewodu pokarmowego oraz zwiększać ryzyko krwawienia lub owrzodzenia.

Baklofen: Zwiększenie toksyczności baklofenu.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Zahamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpłynąć na ciążę i (lub) rozwój zarodka lub płodu. Dane pochodzące z badań epidemiologicznych sugerują zwiększone ryzyko poronienia oraz występowania wad wrodzonych serca i wytrzewienia wskutek zastosowania inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży. Uważa się, że ryzyko zwiększa się wraz z dawką oraz czasem trwania leczenia.

Wykazano, że u zwierząt podanie inhibitora syntezy prostaglandyn powoduje zwiększenie częstości przed- i poimplantacyjnych strat ciąż oraz obumarcia zarodka i płodu. Ponadto u zwierząt otrzymuj ących inhibitor syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy opisywano zwiększoną częstość występowania różnorodnych wad rozwojowych, w tym wad układu sercowo-naczyniowego.

W pierwszym i drugim trymestrze ciąży nie należy stosować ibuprofenu, chyba, że jest to wyraźnie konieczne. Jeśli ibuprofen stosowany jest u kobiety starającej się zajść w ciążę lub w pierwszym bądź drugim trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę, przez jak najkrótszy możliwy okres.

W trzecim trymestrze ciąży, podanie inhibitorów syntezy prostaglandyn może narażać płód na:

-    działanie toksyczne na układ krążenia i oddechowy (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym);

- zaburzenia czynności nerek, mogące przekształcać się w niewydolność nerek z małowodziem; matkę i noworodka, pod koniec ciąży, na:

- możliwe wydłużenie czasu krwawienia, działanie antyagregacyjne ujawniające się nawet po bardzo małych dawkach;

-    zahamowanie skurczów macicy, skutkujące opóźnionym lub wydłużonym porodem.

W związku z powyższym, ibuprofen jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Ibuprofen i jego metabolity mogą w małych dawkach przenikać do mleka matki. Dotychczas nie są znane szkodliwe działania u niemowląt. Dlatego ibuprofen może być stosowany, u kobiet karmiących piersią, w leczeniu bólu i gorączki, krótkotrwale i w zalecanych dawkach. Bezpieczeństwo stosowania po długotrwałym stosowaniu nie zostało ustalone.

Płodność

Istnieją pewne dowody, iż leki hamujące cyklooksygenazę (odpowiedzialną za syntezę prostaglandyn) mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet poprzez oddziaływanie na owulacj ę. Działanie to jest przemijaj ące po zakończeniu terapii.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ibuprofen nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak, ponieważ w przypadku stosowania dużych dawek mogą wystąpić objawy takie jak zmęczenie, senność, zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia (rzadko odnotowywane), zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może w pojedynczych przypadkach być zaburzona. Objawy te są nasilone w przypadku zażycia produktu leczniczego z alkoholem.

4.8    Działania niepożądane

Możliwe działania niepożądane są takie same, jak te występujące po zastosowaniu ibuprofenu.

Najczęściej występuj ącymi działaniami niepożądanymi są zaburzenia żołądka i jelit. Mogą wystąpić: choroba wrzodowa, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, czasami prowadzące do zgonu, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4). Po podaniu zgłaszano występowanie nudności, wymiotów, biegunki, wzdęć, zaparć, niestrawności, bólów brzucha, smolistych stolców, krwawych wymiotów, wrzodziej ącego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenia zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna (patrz punkt 4.4). Rzadziej obserwowano zapalenie błony śluzowej żołądka.

Należy uwzględnić, że poniższe działania niepożądane są przede wszystkim zależne od dawki i różnią się dla każdego indywidualnego przypadku. Zwłaszcza ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego jest uzależnione od przyjmowanej dawki oraz czasu trwania leczenia. Inne znane czynniki ryzyka, patrz punkt 4.4.

Badania kliniczne i dane epidemiologiczne sugeruj ą, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) przez długi czas, może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zakrzepicy tętniczej (na przykład zawał serca lub udar) (patrz punkt 4.4).

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia tętniczego i

niewydolności serca.

W porównaniu do pacjentów z chorobami reumatycznymi, którzy przyjmują ibuprofen w dużych dawkach niektóre z wymienionych poniżej działań niepożądanych występują rzadziej, jeśli maksymalna dawka dobowa wynosi 1200 mg.

Do określenia częstości występowania działań niepożądanych stosowane są następujące określenia: Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

# Patrz „Opis wybranych działań niepożądanych” poniżej.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo rzadko: zaburzenia wskaźników morfologii krwi (anemia, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza).

Zaburzenia układu immunologicznego:

Niezbyt często: Reakcje nadwrażliwości z wysypką skórną i świądem, plamica i wykwity skórne, jak również napady astmy (możliwe w połączeniu ze spadkiem ciśnienia tętniczego)

Rzadko: Toczeń rumieniowaty układowy

Bardzo rzadko: Ciężkie, uogólnione reakcje nadwrażliwości. Objawami mogą być: obrzęk twarzy, obrzęk języka, obrzęk krtani ze zwężeniem dróg oddechowych, duszność, przyspieszenie czynności serca, spadek ciśnienia krwi do momentu wstrząsu zagrażającego życiu (patrz punkt 4.4). Zaostrzenie infekcji (np. rozwój martwiczego zapalenia powięzi) występującej podczas stosowania NLPZ.

Zaburzenia psychiczne

Rzadko: Depresja, splątanie, omamy, reakcje psychotyczne.

Zaburzenie układu nerwowego

Często: Ból głowy (patrz punkt 4.4), senność, zawroty głowy, zmęczenie, pobudzenie, zawroty głowy, bezsenność, rozdrażnienie.

Bardzo rzadko: Aseptyczne zapalenie opon mózgowordzeniowych Zaburzenia oka

Niezbyt często: Zaburzenia widzenia #

Rzadko: niedowidzenie toksyczne

Zaburzenia ucha i błędnika

Rzadko: szumy uszne

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko: kołatanie serca, niewydolność serca (patrz punkt 4.4), zawał mięśnia sercowego, ostry obrzęk płucny, obrzęk (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko: nadciśnienie tętnicze (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: nieżyt błony śluzowej nosa, skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: dolegliwości ze strony układu pokarmowego takie jak zgaga, niestrawność, ból brzucha i nudności, wymioty, wzdęcia z oddawaniem gazów, biegunka, zaparcia.

Często: owrzodzenie przewodu pokarmowego, czasem z krwawieniem oraz perforacją (patrz punkt 4.4), krwawienie mogące prowadzić do anemii, smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie okrężnicy, zaostrzenie zapalenia jelita grubego, komplikacje dotyczące uchyłków jelita grubego (perforacje, przetoka).

Niezbyt często: nieżyt błony śluzowej żołądka

Bardzo rzadko: zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, zwężenia jelita

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: Zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, w szczególności po długotrwałym leczeniu, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby, żółtaczka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: nadwrażliwość na światło

Bardzo rzadko: ostre reakcje skórne (rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry, reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, łysienie, martwicze zapalenie powięzi (patrz punkt 4.4). W wyjątkowych przypadkach podczas zakażenia wirusem ospy wietrznej mogą wystąpić ciężkie zakażenia skóry i powikłania dotyczące tkanek miękkich.

Zaburzenie nerek i dróg żółciowych

Niezbyt często: Tworzenie się obrzęków, w szczególności u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek, zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek, któremu może towarzyszyć ostra niewydolność nerek.

Rzadko: martwica brodawek nerkowych

Ciąża, połóg i okres okołoporodowy

Bardzo rzadko: zaburzenia miesiączkowania

Badania diagnostyczne

Rzadko: Zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi, aktywności aminotransferaz i fosfatazy alkalicznej, zmniejszenie stężenia hemoglobiny i hematokrytu, zahamowania agregacji płytek krwi, wydłużenie czasu krwawienia, zmniejszenie stężenie wapnia w surowicy, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi.

Opis wybranych działań niepożądanych:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Do pierwszych objawów można zaliczyć: gorączkę, ból gardła, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, duże zmęczenie, krwawienie z nosa i ze skóry. Zaburzenia składu krwi mogą wystąpić w szczególności po długotrwałym stosowaniu ibuprofenu w dużych dawkach. Podczas długotrwałej terapii należy regularnie wykonywać badania krwi (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu immunologicznego

Mogą być związane z działaniem leków z grupy NLPZ. Jeśli podczas stosowania ibuprofenu wystąpią objawy infekcji lub objawy te ulegną zaostrzeniu, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Należy sprawdzić czy wskazane jest zastosowanie terapii przeciwzapalnej lub antybiotyku.

Zaburzenia układu nerwowego

Podczas stosowania ibuprofenu, obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowordzeniowych, takie jak sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka lub zaburzenia świadomości. Wydaje się, że zaburzenia te mogą występować częściej u pacjentów, u których występuje toczeń rumieniowaty układowy, zaburzenia tkanki łącznej.

Zaburzenia oka

Odnotowano przypadki wystąpienia odwracalnych zaburzeń oka takich jak ambylopia, zaburzenia widzenia oraz zmiany w percepcji kolorów. W takich przypadkach należy przerwać stosowanie ibuprofenu.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Mogą wystąpić zaburzenia nerek, w szczególności podczas długotrwałego przyjmowania produktu leczniczego w dużych dawkach. Nagłe pogorszenie czynności nerek może być powiązane z ogólną reakcją nadwrażliwości.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

Sformatowano: Czcionka: (Azja Wschodnia) Chiński (Chiny), (Inne) Polski

Sformatowano: Normalny

Sformatowano: Czcionka: (Azja Wschodnia) Chiński (Chiny)


{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

U dzieci połknięcie dawki większej niż 400 mg/kg mc. może powodować objawy. U dorosłych efekt dawka-odpowiedź jest słabiej określony Okres półtrwania w przedawkowaniu wynosi 1,5-3 godziny.

Objawy

U większości pacjentów, którzy przyj ęli istotne klinicznie ilości NLPZ, wystąpią jedynie nudności, wymioty, bóle w nadbrzuszu lub rzadziej biegunka. Możliwy jest również szum w uszach, bóle głowy i krwawienie z przewodu pokarmowego. W ciężkich zatruciach obserwuje się toksyczność w ośrodkowym układzie nerwowym, objawiającą się sennością, czasami pobudzeniem i zaburzeniami orientacji lub śpiączką. W rzadkich przypadkach występuj ą drgawki. W ciężkich zatruciach może rozwinąć się kwasica metaboliczna i może ulec wydłużeniu czas protrombinowy/INR, prawdopodobnie na skutek oddziaływania na czynniki krzepnięcia w układzie krążenia. Może doj ść do ostrej niewydolności nerek i uszkodzenia wątroby. U chorych na astmę możliwe jest zaostrzenie astmy. Ponadto, może wystąpić niedociśnienie tętnicze, depresja oddechowa oraz sinica.

Postępowanie

Leczenie powinno być objawowe i podtrzymujące. Powinno obejmować zapewnienie drożności dróg oddechowych i monitorowanie czynności serca i objawów życiowych do czasu stabilizacji stanu pacjenta. Zaleca się przeprowadzenie płukania żołądka lub doustne podanie węgla aktywowanego, jeśli pacjent zgłosi się w ciągu godziny od przyjęcia więcej niż 400 mg leku na kg masy ciała. W przypadku, gdy ibuprofen uległ już wchłonięciu, należy podać substancje alkalizujące w celu przyspieszenia wydalania ibuprofenu w moczu. Częste lub przedłużaj ące się drgawki należy leczyć dożylnym diazepamem lub lorazepamem. W astmie należy podać leki rozszerzające oskrzela. Brak specyficznego antidotum.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, pochodne kwasu propionowego.

Kod ATC: M01A E01

Mechanizm działania

Ibuprofen z lizyną jest to sól lizynowa ibuprofenu, pochodna kwasu propionowego. Ibuprofen jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ), który w konwencjonalnych modelach zwierzęcych stanu zapalnego potwierdził skuteczność w hamowaniu syntezy prostaglandyn. U ludzi ibuprofen zmniejsza ból związany ze stanem zapalnym, obrzęk oraz gorączkę. Ponadto, ibuprofen w przemijający sposób hamuje indukowaną przez ADP oraz kolagen agregację płytek krwi.

Po podaniu doustnym ibuprofen z lizyną dysocjuje do kwasu ibuprofenu i lizyny. Lizyna nie wykazuje znanego działania farmakologicznego. Farmakologiczne właściwości ibuprofenu z lizyną są więc takie same jak właściwości kwasu ibuprofenu.

Dane z badań klinicznych sugerują, że ibuprofen podawany jednocześnie z małą dawką kwasu acetylosalicylowego może zmniejszać działanie kwasu acetylosalicylowego polegaj ące na hamowaniu agregacji płytek krwi. W jednym z badań, po podaniu pojedynczej dawki 400 mg ibuprofenu w okresie od 8 godzin przed podaniem lub do 30 minut od podania kwasu acetylosalicylowego (81 mg) o szybkim czasie uwalniania, stwierdzono zmniejszenie działania kwasu acetylosalicylowego na powstawanie tromboksanu i agregacj ę płytek. Ze względu na ograniczone dane jak również trudności w interpretacji danych pochodzących z badań in vivo, nie można wyciągnąć jednoznacznych wniosków dotyczących regularnego stosowania ibuprofenu, natomiast w przypadku doraźnego stosowania ibuprofenu nie przewiduje się istotnej klinicznie interakcji.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Większość danych farmakokinetycznych uzyskanych po podaniu kwasu ibuprofenu dotyczy również ibuprofenu z lizyną.

Po podaniu doustnym ibuprofen jest częściowo wchłaniany w żołądku, a następnie całkowicie w jelicie cienkim.

Po przekształceniu metabolicznym w wątrobie (hydroksylacja, karboksylacja), farmakologicznie nieczynne metabolity są całkowicie wydalane, głównie przez nerki (90%), jak również wraz z żółcią. Okres półtrwania w fazie eliminacji u zdrowych osób oraz u osób z chorobami wątroby i nerek wynosi od 1,8 do 3,5 godziny, wiązanie z białkami osocza wynosi około 99%.

Maksymalne stężenia w osoczu po podaniu doustnym postaci farmaceutycznej o normalnym uwalnianiu (tabletka), występują po 1-2 godzinach. Jednak, ibuprofen szybciej się wchłania z przewodu pokarmowego po doustnym podaniu tabletek ibuprofenu z lizyną.

U osób w podeszłym wieku nie stwierdza się żadnych szczególnych różnic w zakresie profilu farmakokinetycznego.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność subchroniczna i przewlekła ibuprofenu w doświadczeniach na zwierzętach ujawniała się głównie w postaci zmian i owrzodzeń przewodu pokarmowego. Badania in vitroin vivo nie dostarczyły klinicznie znaczących dowodów na potencjalne działanie mutagenne ibuprofenu. W badaniach na szczurach i myszach nie stwierdzono działania rakotwórczego ibuprofenu. Ibuprofen wywoływał zahamowanie owulacji u królików, jak również zaburzenia implantacji u różnych gatunków zwierząt (królik, szczur, mysz). Badania eksperymentalne wykazały, że ibuprofen przenika przez łożysko, zaś po dawkach toksycznych dla matki obserwowano zwiększoną częstość występowania wad rozwojowych płodu (np. wady przegrody międzykomorowej serca).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki

Celuloza mikrokrystaliczna krzemowana o składzie:    celuloza mikrokrystaliczna

krzemionka koloidalna bezwodna Krzemionka koloidalna bezwodna Krospowidon (Typ B)

Krospowidon (Typ A)

Powidon (K-30)

Magnezu stearynian Talk

Otoczka Opadry II White 85F 8422

o składzie:

Alkohol poliwinylowy Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 3350 Talk

Tusz Opacode black, S-1-17823

o składzie:

Szelak

Żelaza tlenek czarny (E 172)

Amonowy wodorotlenek 28 %.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

2 lata

Butelki: po pierwszym otwarciu: 60 dni.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania produktu leczniczego.

Butelki po pierwszym otwarciu: Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z HDPE z aluminiowym zabezpieczeniem gwarancyjnym i zakrętką z PP, zawierająca środek pochłaniający wilgoć (butelka może być zapakowana w tekturowym pudełku w zależności od wymogów handlowych).

Opakowanie dozujące: Butelka z HDPE z aluminiowym zabezpieczeniem gwarancyjnym i zakrętką z PP, zawierająca środek pochłaniający wilgoć (butelka może być zapakowana w tekturowym pudełku w zależności od wymogów handlowych).

Blister PVC/Aclar/Aluminium lub OPA/Aluminium/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Formowane na zimno opakowanie blistrowe składa się z formowanego na zimno laminatu (folia aluminiowa laminowana do poliamidu po jednej stronie i laminowana do PVC po drugiej stronie, czyli OPA/Al/PVC) po jednej stronie i hartowanej folii aluminiowej powlekanej lakierem termozgrzewalnym VMCH po drugiej stronie.

Wielkości opakowań:

Dla dawki 200 mg: opakowania blistrowe zawierające 2, 4, 6, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 48, 50,

100, 200 tabletek oraz butelki zawierające 48 tabletek oraz 100, 200 tabletek (opakowanie dozujące).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Nie dotyczy

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Generics [UK] Ltd Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(N) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ibuprofen Generics, 400 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 400 mg ibuprofenu (w postaci ibuprofenu z lizyną)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana.

Biała lub prawie biała, okrągła, obustronnie wypukła tabletka powlekana o fazowanej krawędzi z nadrukiem „MIL2” wykonanym czarnym tuszem po jednej stronie i gładka po drugiej stronie

Wymiary tabletki: 17,9 mm ± 0,3 mm x 9,2 mm ± 0,3 mm

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Objawowe leczenie bólów o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu, takich jak bóle głowy, ostra migrena z aurą lub bez aury, bóle zębów, bóle miesiączkowe, gorączka i ból w przebiegu przeziębienia.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i młodzież o masie ciała powyżej 40 kg (powyżej 12 lat):

Dawka początkowa: 400 mg. W razie konieczności można przyjąć dodatkowo dawkę 400 mg. Pomiędzy dawkami należy zachować odpowiedni odstęp w oparciu o objawy i zalecaną maksymalną dawkę dobową. Dla dawki 400 mg odstęp powinien wynosić, co najmniej 6 godzin. Nie należy przekraczać dawki 1200 mg na dobę.

W leczeniu migreny zalecane jest podawanie jednorazowo dawki 400 mg, w razie konieczności dawki 400 mg w odstępach od 4 do 6 godzin. Nie należy przekraczać dawki 1200 mg na dobę.

Dzieci i młodzież

Dzieci poniżej 6 lat:

Stosowanie ibuprofenu u dzieci poniżej 6 lat jest przeciwwskazane.

Stosowanie ibuprofenu u młodzieży o masie ciała poniżej 40 kg lub u dzieci poniżej 12 lat jest przeciwwskazane.

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy okres czasu potrzebny do złagodzenia objawów. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli konieczne jest przyjmowanie produktu leczniczego dłużej niż 3 dni w przypadku migreny lub gorączki lub dłużej niż 4 dni w przypadku leczenia bólu lub jeśli objawy nasilają się.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma potrzeby specjalnego modyfikowania dawki. Pacjentów w podeszłym wieku należy szczególnie starannie obserwować z uwagi na możliwe działania niepożądane (patrz punkt 4.4)

Pacjenci z wrażliwym żołądkiem

Pacjenci z wrażliwym żołądkiem powinni przyjmować ibuprofen w czasie posiłku.

Przyjmowanie ibuprofenu po posiłku może spowolnić jego działanie. W takim przypadku, nie należy przyjmować większej dawki niż opisana w punkcie 4.2 (Dawkowanie), lub do czasu, aż nie upłynie odpowiedni odstęp pomiędzy dawkami.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek nie jest konieczne zmniejszenie dawki (pacjenci z ciężką niewydolnością nerek, patrz punkt 4.3).

Pacjenci z niewydolnością wątroby

U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby nie jest konieczne zmniejszenie dawki (pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby, patrz punkt 4.3).

Sposób podawania:

Wyłącznie do podawania doustnego przez krótki okres czasu. Tabletki ibuprofen należy połykać w całości i popijać dużą ilością wody. Tabletek nie należy żuć.

4.3 Przeciwwskazania

Ibuprofen Generics jest przeciwwskazany:

- u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    u pacjentów, u których wcześniej wystąpiła reakcja nadwrażliwości (np. skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub astma) związane z przyj ęciem kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

-    u pacjentów z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka lub krwawieniem w wywiadzie (dwa lub więcej odrębne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia).

-    u pacjentów z krwawieniem lub perforacj ą przewodu pokarmowego w wywiadzie, związanymi z wcześniejszym leczeniem NLPZ.

-    u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca (patrz punkt 4.4).

-    [wyłącznie 400 mg] u młodzieży o masie ciała poniżej 40 kg lub dzieci poniżej 12 lat

-    u pacjentów z krwawieniem z naczyń mózgowych lub z innym czynnym krwawieniem.

-    u pacjentów z niewyjaśnionymi zaburzeniami układu krwiotwórczego.

-    u pacjentów z ciężkim odwodnieniem (spowodowanym wymiotami, biegunką lub niewystarczaj ącym spożyciem płynów).

-    w trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.6).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Działania niepożądane można zminimalizować przez zastosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów (patrz poniżej - wpływ na przewód pokarmowy oraz układ krążenia).

Należy zachować ostrożność u pacjentów z niektórymi stanami chorobowymi, których przebieg może ulec nasileniu:

-    wrodzone zaburzenia metabolizmu porfiryn (np. ostra porfiria przerywana),

-    zaburzenia krzepnięcia krwi (ibuprofen może wydłużać czas krwawienia),

-    bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym,

-    toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszana choroba tkanki łącznej - zwiększone ryzyko

aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (patrz punkt 4.8)

-    nadciśnienie tętnicze i (lub) niewydolność nerek, ponieważ czynność nerek może ulec

pogorszeniu (patrz punkty 4.3 i 4.8),

-    u pacjentów, u których występuje katar sienny, polipy błony śluzowej nosa lub przewlekła

obturacyjna choroba płuc, gdyż istnieje u nich zwiększone ryzyko reakcji alergicznych. Reakcje te mogą wystąpić w postaci napadów astmy (tak zwana astma analgetyczna), obrzęku Quinckego lub pokrzywki.

-    u pacjentów wykazujących reakcje alergiczne na inne substancje, gdyż występuje u nich

zwiększone ryzyko reakcji nadwrażliwości, również w przypadku zastosowania ibuprofenu.

Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku obserwuje się zwiększoną częstość występowania działań niepożądanych po podaniu NLPZ, szczególnie krwawień i perforacji z przewodu pokarmowego, które mogą prowadzić do zgonu.

Układ oddechowy :

U pacjentów ze stwierdzaną aktualnie lub w wywiadzie astmą oskrzelową lub chorobą alergiczną może wystąpić skurcz oskrzeli.

Inne NLPZ:

Należy unikać jednoczesnego stosowania ibuprofenu i innych leków z grupy NLPZ, w tym selektywnych inhibitorów cyklooksygenazy 2 (patrz punkt 4.5).

Nerki:

Zaburzenie nerek, gdyż czynność nerek może ulec dodatkowego pogorszeniu (patrz punkty 4.3 i 4.8).

Uważa się, że regularne przyjmowanie leków przeciwbólowych, zwłaszcza łączenie kilku substancji czynnych może doprowadzić do stałego uszkodzenia nerek, niosąc ryzyko niewydolności nerek (nefropatia analgetyczna). Ryzyko to jest większe podczas wysiłku fizycznego związanego z utratą soli i odwodnieniem. Należy tego unikać.

Wątroba:

Zaburzenia czynności wątroby (patrz punkty 4.3 i 4.8).

Zalecane jest przerwanie stosowania ibuprofenu w przypadku wystąpienia zaburzeń czynności wątroby związanych z przyjmowaniem leku. Zazwyczaj stan zdrowia normalizuje się po odstawieniu produktu leczniczego. Zaleca się okresowe monitorowanie poziomu glukozy we krwi.

Układ krążenia i naczynia mózgowe :

Należy zachować ostrożność (pacjent powinien porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą) przed rozpoczęciem leczenia u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i (lub) niewydolnością serca, ponieważ opisywano zatrzymywanie płynów, nadciśnienie tętnicze oraz obrzęki związane z leczeniem NLPZ.

Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgowych powinni być leczeni bardzo rozważnie. Podobną rozwagę należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego

leczenia pacjentów, u których występuje ryzyko chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu).

Badania kliniczne i dane epidemiologiczne sugerują, że stosowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) i w leczeniu przewlekłym może wiązać się z nieznacznie zwiększonym ryzykiem zdarzeń o charakterze zakrzepicy tętniczej (na przykład zawału serca czy udaru mózgu). Ogółem, badania epidemiologiczne nie wskazują na to, że przyjmowanie małych dawek ibuprofenu (np. <1200 mg na dobę) jest związane się ze zwiększonym ryzykiem zawału serca.

Zaburzenia płodności u kobiet:

Istnieją dowody na to, że leki hamujące cyklooksygenazę /syntezę prostaglandyn, mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii (patrz punkt 4.6).

Przewód pokarmowy:

NLPZ należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), ponieważ choroby te mogą ulec zaostrzeniu (patrz punkt 4.8).

Krwawienie, owrzodzenie lub perforacja przewodu pokarmowego, które mogą prowadzić do zgonu, były opisywane po zastosowaniu wszystkich NLPZ w każdym momencie leczenia, z objawami ostrzegawczymi lub bez nich oraz z poważnymi zdarzeniami z przewodu pokarmowego w wywiadzie lub bez tych zdarzeń.

Ryzyko krwawienia, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego jest większe po zastosowaniu dużych dawek NLPZ, u pacjentów z wrzodami trawiennymi w wywiadzie, szczególnie powikłanymi krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 4.3) oraz u osób w podeszłym wieku. U tych pacjentów należy rozpoczynać leczenie od najmniejszej dostępnej dawki.

U takich pacjentów oraz u pacjentów wymagaj ących jednoczesnego leczenia małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego lub innymi lekami, które mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych obrębie przewodu pokarmowego (patrz niżej oraz punkt 4.5), należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami działaj ącymi ochronnie (np. mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej).

Pacjenci ze szkodliwym działaniem dotyczącym przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie osoby w podeszłym wieku, powinny zgłaszać wszelkie nietypowe objawy ze strony przewodu pokarmowego (zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego), w szczególności na początku leczenia.

Należy zachować ostrożność u pacjentów otrzymuj ących jednocześnie leki, które mogą zwiększać ryzyko choroby wrzodowej lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki przeciwpłytkowe takie jak kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5).

Jeśli u pacjentów przyjmujących ibuprofen wystąpi krwawienie lub owrzodzenie w obrębie układu pokarmowego, leczenie należy przerwać.

Reakcje skórne:

Ciężkie reakcje skórne, niektóre z nich śmiertelne, włączając zapalenie skory złuszczaj ące, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka były bardzo rzadko raportowane w związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ (patrz punkt 4.8). Największe ryzyko wystąpienia tych ciężkich reakcji występuje na początku terapii, w większości przypadków w pierwszym miesiącu stosowania produktu. Należy zaprzestać stosowania ibuprofenu po wystąpieniu pierwszych objawów: wysypka skórna, uszkodzenia błony śluzowej lub inne objawy nadwrażliwości.

W wyj ątkowych przypadkach przyczyną ciężkich powikłań zakażeń skóry i tkanek miękkich może być zakażenie wirusem ospy wietrznej. Obecnie nie jest możliwe wykluczenie roli NLPZ w nasileniu tych zakażeń. Dlatego zaleca się unikanie stosowania ibuprofenu w przypadku zakażenia wirusem ospy wietrznej.

Inne uwagi

Bardzo rzadko obserwowano ciężkie, ostre reakcje nadwrażliwości (na przykład wstrząs anafilaktyczny). Leczenie należy przerwać po wystąpieniu pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości po przyj ęciu/podaniu ibuprofenu. Wykwalifikowany personel medyczny musi wdrożyć niezbędne procedury medyczne odpowiadające występującym objawom.

Ibuprofen może maskować objawy infekcji (gorączkę, ból oraz obrzęk).

Ibuprofen może hamować agregację płytek krwi (agregację trombocytów). Dlatego, zaleca się uważne monitorowanie pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi.

W przypadku długotrwałego podawania ibuprofenu wymagane jest regularne kontrolowanie wartości wskaźników czynności wątroby, czynności nerek oraz morfologii krwi.

Długotrwałe przyjmowanie jakichkolwiek leków przeciwbólowych podczas bólu głowy może ten ból pogorszyć. W takiej sytuacji lub gdy istnieje podejrzenie występowania takich objawów pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, który przerwie leczenie. U pacjentów, u których występuj ą częste bóle głowy lub codzienne bóle głowy pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków stosowanych w bólu głowy mogą cierpieć na ból głowy związany z nadużywaniem leków (ang. medication oveuse headache -MOH). Ból głowy związany z nadużywaniem leków nie wolno leczyć poprzez zwiększanie dawek produktu leczniczego.

Podczas stosowania ibuprofenu odnotowano przypadki występowania objawów aseptycznego zapalenia opon mózgowych, takich jak sztywny kark, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka lub dezorientacja. Objawy te były obserwowane u pacjentów z zaburzeniami autoimmunologicznymi (takimi jak toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej).

Należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ może on nasilić działania niepożądane leków z grupy NLPZ, w szczególności działania niepożądane strony obrębie przewodu pokarmowego lub ośrodkowego układu nerwowego.

Podczas stosowania ibuprofenu, pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli wystąpią: objawy owrzodzenia przewodu pokarmowego lub krwawienia, zaburzenia widzenia lub innych zaburzenia oka, wysypka skórna, zwiększenie masa ciała lub obrzęk.

W przypadku wystąpienia zaburzeń widzenia, mroczków przed oczami, zaburzeń w percepcji kolorów, konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Należy unikać łączenia ibuprofenu z następującymi lekami:

Kwas acetylosalicylowy: z wyjątkiem przypadków, gdy lekarz zalecił małe dawki aspiryny (nieprzekraczające 75 mg na dobę), ponieważ lek ten może zwiększać ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).

Dane doświadczalne wskazuj ą, że ibuprofen może hamować działanie małych dawek kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi, w przypadku ich skojarzonego podawania. Jednak w związku z ograniczoną liczbą danych i brakiem pewności dotyczącej ekstrapolacji danych ex vivo w odniesieniu do danych klinicznych, nie można wyciągnąć ostatecznych wniosków w przypadku regularnego stosowania ibuprofenu. Brak jest klinicznie istotnego wpływu w przypadku sporadycznego użycia ibuprofenu (patrz punkt 5.1).

Inne NLPZ, w tym selektywne inhibitory cyklooksygenazy 2: Należy unikać jednoczesnego stosowania 2 lub więcej różnych NLPZ, gdyż może to zwiększać ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).

Leki przeciwzakrzepowe: NLPZ mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna (patrz punkt 4.4).

Leki moczopędne, inhibitory ACE, leki beta-adrenolityczne oraz antagoniści receptora angiotensyny II: NLPZ mogą osłabiać działanie leków moczopędnych i innych leków przeciwnadciśnieniowych. U niektórych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (np. pacjentów odwodnionych lub osób w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek) jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE, leków beta-adrenolitycznych lub antagonistów receptora angiotensyny II oraz leków hamujących cyklooksygenazę może doprowadzić do dalszego pogarszania czynności nerek, w tym do wystąpienia ostrej niewydolności nerek, która jest jednak zazwyczaj przemijaj ąca. Z tego względu leki w takich skojarzeniach należy podawać ostrożnie, szczególnie u osób w podeszłym wieku. Pacjentów należy odpowiednio nawodnić i rozważyć kontrolowanie czynności nerek po rozpoczęciu leczenia skojarzonego, a następnie okresowo.

Leki moczopędne oszczędzające potas: Jednoczesne stosowanie ibuprofenu oraz leków moczopędnych oszczędzaj ących potas może prowadzić do wystąpienia hiperkaliemii (zaleca się sprawdzenie stężenia potasu w surowicy krwi).

Kortykosteroidy: Zwiększone ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Leki przeciwpłytkowe i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI): Zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Digoksyna: NLPZ mogą zwiększyć niewydolność serca, zmniejszyć wskaźnik przesączania kłębuszkowego (GRF) i zwiększyć stężenie digoksyny w surowicy krwi. Kontrola stężenia digoksyny w surowicy nie jest rutynowo wymagana podczas prawidłowego stosowania (maksymalnie przez 4 dni).

Fenytoina: Jednoczesne stosowanie ibuprofenu z fenytoiną może zwiększać stężenie fenytoiny w surowicy krwi. Kontrola stężenia fenytoiny w surowicy nie jest rutynowo wymagana w przypadku prawidłowego stosowania (maksymalnie przez 4 dni).

Lit: Istniej ą dowody na możliwość zwiększenia stężeń litu w osoczu. Kontrola stężenia litu w surowicy nie jest rutynowo wymagana w przypadku prawidłowego stosowania (maksymalnie przez 4 dni).

Metotreksat: Podanie ibuprofenu w ciągu 24 godzin przed lub po podaniu metotreksatu może prowadzić do zwiększenia stężeń metotreksatu i nasilenia jego działania toksycznego.

Cyklosporyna: Ryzyko działania uszkadzaj ącego nerki wskutek podania cyklosporyny jest zwiększone w przypadku jednoczesnego podania niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Tego działania nie można również wykluczyć w przypadku jednoczesnego stosowania cyklosporyny i ibuprofenu.

Mifepryston: Nie należy stosować NLPZ przez 8-12 dni po podaniu mifeprystonu, gdyż NLPZ mogą zmniejszać skuteczność mifeprystonu.

Sufinpirazon: produkty lecznicze zawierające sulfipirazon mogą spowalniać wydalanie ibuprofenu.

Probenecyd: produkty lecznicze zawieraj ące probenecyd mogą zmniej szać klirens leków z grupy NLPZ oraz mogą zwiększać ich stężenie w surowicy.

Takrolimus: Możliwość zwiększonego ryzyka nefrotoksyczności w razie jednoczesnego podawania NLPZ i takrolimusu.

Zydowudyna: Zwiększone ryzyko toksyczności hematologicznej w razie jednoczesnego podawania NLPZ i zydowudyny. Zaleca się przeprowadzanie badań krwi po upływie 1 -2 tygodni od rozpoczęcia jednoczesnego stosowania tych produktów leczniczych.

Istnieją dowody na zwiększone ryzyko dostawowych wylewów krwi i krwiaków u HIV-dodatnich pacjentów z hemofilią otrzymuj ących jednocześnie zydowudynę i ibuprofen.

Pochodne sulfonylomocznika: NLPZ mogą zarówno zwiększyć jak i zmniejszyć działanie hipoglikemizujące sulfonylomoczników. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania tych produktów leczniczych.

Antybiotyki chinolonowe: Wyniki badań na zwierzętach wskazują, że NLPZ mogą zwiększać ryzyko drgawek związanych z antybiotykami chinolonowymi. Pacjenci przyjmuj ący NLPZ i chinolony mogą być zagrożeni zwiększonym ryzykiem wystąpienia drgawek.

Alkohol, bisfosfoniany, oksypentyfilina (pentoksyfilina) oraz sulfipirazon: Mogą nasilać dolegliwości przewodu pokarmowego oraz zwiększać ryzyko krwawienia lub owrzodzenia.

Baklofen: Zwiększenie toksyczności baklofenu.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Zahamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpłynąć na ciążę i (lub) rozwój zarodka lub płodu. Dane pochodzące z badań epidemiologicznych sugerują zwiększone ryzyko poronienia oraz występowania wad wrodzonych serca i wytrzewienia wskutek zastosowania inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży. Uważa się, że ryzyko zwiększa się wraz z dawką oraz czasem trwania leczenia.

Wykazano, że u zwierząt podanie inhibitora syntezy prostaglandyn powoduje zwiększenie częstości przed- i poimplantacyjnych strat ciąż oraz obumarcia zarodka i płodu. Ponadto u zwierząt otrzymuj ących inhibitor syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy opisywano zwiększoną częstość występowania różnorodnych wad rozwojowych, w tym wad układu sercowo-naczyniowego.

W pierwszym i drugim trymestrze ciąży nie należy stosować ibuprofenu, chyba, że jest to wyraźnie konieczne. Jeśli ibuprofen stosowany jest u kobiety starającej się zajść w ciążę lub w pierwszym bądź drugim trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę, przez jak najkrótszy możliwy okres.

W trzecim trymestrze ciąży, podanie inhibitorów syntezy prostaglandyn może narażać płód na:

-    działanie toksyczne na układ krążenia i oddechowy (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym);

- zaburzenia czynności nerek, mogące przekształcać się w niewydolność nerek z małowodziem; matkę i noworodka, pod koniec ciąży, na:

-    możliwe wydłużenie czasu krwawienia, działanie antyagregacyjne ujawniające się nawet po bardzo małych dawkach;

-    zahamowanie skurczów macicy, skutkujące opóźnionym lub wydłużonym porodem.

W związku z powyższym, ibuprofen jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Ibuprofen i jego metabolity mogą w małych dawkach przenikać do mleka matki. Dotychczas nie są znane szkodliwe działania u niemowląt. Dlatego ibuprofen może być stosowany, u kobiet karmiących piersią, w leczeniu bólu i gorączki, krótkotrwale i w zalecanych dawkach. Bezpieczeństwo stosowania po długotrwałym stosowaniu nie zostało ustalone.

Płodność

Istnieją pewne dowody, iż leki hamujące cyklooksygenazę (odpowiedzialną za syntezę prostaglandyn) mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet poprzez oddziaływanie na owulację. Działanie to jest przemijające po zakończeniu terapii.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ibuprofen nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak, ponieważ w przypadku stosowania dużych dawek mogą wystąpić objawy takie jak zmęczenie, senność, zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia (rzadko odnotowywane), zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może w pojedynczych przypadkach być zaburzona. Objawy te są nasilone w przypadku zażycia produktu leczniczego z alkoholem.

4.8 Działania niepożądane

Możliwe działania niepożądane są takie same, jak te występujące po zastosowaniu ibuprofenu.

Najczęściej występuj ącymi działaniami niepożądanymi są zaburzenia żołądka i jelit. Mogą wystąpić: choroba wrzodowa, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, czasami prowadzące do zgonu, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4). Po podaniu zgłaszano występowanie nudności, wymiotów, biegunki, wzdęć, zaparć, niestrawności, bólów brzucha, smolistych stolców, krwawych wymiotów, wrzodziej ącego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenia zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna (patrz punkt 4.4). Rzadziej obserwowano zapalenie błony śluzowej żołądka.

Należy uwzględnić, że poniższe działania niepożądane są przede wszystkim zależne od dawki i różnią się dla każdego indywidualnego przypadku. Zwłaszcza ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego jest uzależnione od przyjmowanej dawki oraz czasu trwania leczenia. Inne znane czynniki ryzyka, patrz punkt 4.4.

Badania kliniczne i dane epidemiologiczne sugeruj ą, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) przez długi czas, może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zakrzepicy tętniczej (na przykład zawał serca lub udar) (patrz punkt 4.4).

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca.

W porównaniu do pacjentów z chorobami reumatycznymi, którzy przyjmują ibuprofen w dużych dawkach niektóre z wymienionych poniżej działań niepożądanych występuj ą rzadziej, jeśli maksymalna dawka dobowa wynosi 1200 mg.

Do określenia częstości występowania działań niepożądanych stosowane są następuj ące określenia: Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

# Patrz „Opis wybranych działań niepożądanych” poniżej.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo rzadko: zaburzenia wskaźników morfologii krwi (anemia, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza).

Zaburzenia układu immunologicznego:

Niezbyt często: Reakcje nadwrażliwości z wysypką skórną i świądem, plamica i wykwity skórne, jak również napady astmy (możliwe w połączeniu ze spadkiem ciśnienia tętniczego)

Rzadko: Toczeń rumieniowaty układowy

Bardzo rzadko: Ciężkie, uogólnione reakcje nadwrażliwości. Objawami mogą być: obrzęk twarzy, obrzęk j ęzyka, obrzęk krtani ze zwężeniem dróg oddechowych, duszność, przyspieszenie czynności serca, spadek ciśnienia krwi do momentu wstrząsu zagrażającego życiu (patrz punkt 4.4). Zaostrzenie infekcji (np. rozwój martwiczego zapalenia powięzi) występującej podczas stosowania NLPZ.

Zaburzenia psychiczne

Rzadko: Depresja, splątanie, omamy, reakcje psychotyczne.

Zaburzenie układu nerwowego

Często: Ból głowy (patrz punkt 4.4), senność, zawroty głowy, zmęczenie, pobudzenie, zawroty głowy, bezsenność, rozdrażnienie.

Bardzo rzadko: Aseptyczne zapalenie opon mózgowordzeniowych Zaburzenia oka

Niezbyt często: Zaburzenia widzenia #

Rzadko: niedowidzenie toksyczne

Zaburzenia ucha i błędnika

Rzadko: szumy uszne

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko: kołatanie serca, niewydolność serca (patrz punkt 4.4), zawał mięśnia sercowego, ostry obrzęk płucny, obrzęk (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko: nadciśnienie tętnicze (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: nieżyt błony śluzowej nosa, skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: dolegliwości ze strony układu pokarmowego takie jak zgaga, niestrawność, ból brzucha i nudności, wymioty, wzdęcia z oddawaniem gazów, biegunka, zaparcia.

Często: owrzodzenie przewodu pokarmowego, czasem z krwawieniem oraz perforacj ą (patrz punkt 4.4), krwawienie mogące prowadzić do anemii, smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie okrężnicy, zaostrzenie zapalenia jelita grubego, komplikacje dotyczące uchyłków jelita grubego (perforacje, przetoka).

Niezbyt często: nieżyt błony śluzowej żołądka

Bardzo rzadko: zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, zwężenia jelita

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: Zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, w szczególności po długotrwałym leczeniu, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby, żółtaczka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: nadwrażliwość na światło

Bardzo rzadko: ostre reakcje skórne (rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry, reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, łysienie, martwicze zapalenie powięzi (patrz punkt 4.4). W wyjątkowych przypadkach podczas zakażenia wirusem ospy wietrznej mogą wystąpić ciężkie zakażenia skóry i powikłania dotyczące tkanek miękkich.

Zaburzenie nerek i dróg żółciowych

Niezbyt często: Tworzenie się obrzęków, w szczególności u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek, zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek, któremu może towarzyszyć ostra niewydolność nerek.

Rzadko: martwica brodawek nerkowych

Ciąża, połóg i okres okołoporodowy

Bardzo rzadko: zaburzenia miesiączkowania

Badania diagnostyczne

Rzadko: Zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi, aktywności aminotransferaz i fosfatazy alkalicznej, zmniejszenie stężenia hemoglobiny i hematokrytu, zahamowania agregacji płytek krwi, wydłużenie czasu krwawienia, zmniejszenie stężenie wapnia w surowicy, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi.

Opis wybranych działań niepożądanych:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Do pierwszych objawów można zaliczyć: gorączkę, ból gardła, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, duże zmęczenie, krwawienie z nosa i ze skóry. Zaburzenia składu krwi mogą wystąpić w szczególności po długotrwałym stosowaniu ibuprofenu w dużych dawkach. Podczas długotrwałej terapii należy regularnie wykonywać badania krwi (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu immunologicznego

Mogą być związane z działaniem leków z grupy NLPZ. Jeśli podczas stosowania ibuprofenu wystąpią objawy infekcji lub objawy te ulegną zaostrzeniu, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Należy sprawdzić czy wskazane jest zastosowanie terapii przeciwzapalnej lub antybiotyku.

Zaburzenia układu nerwowego

Podczas stosowania ibuprofenu, obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowordzeniowych, takie jak sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka lub zaburzenia świadomości. Wydaje się, że zaburzenia te mogą występować częściej u pacjentów, u których występuj e toczeń rumieniowaty układowy, zaburzenia tkanki łącznej.

Zaburzenia oka

Odnotowano przypadki wystąpienia odwracalnych zaburzeń oka takich jak ambylopia, zaburzenia widzenia oraz zmiany w percepcji kolorów. W takich przypadkach należy przerwać stosowanie ibuprofenu.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Mogą wystąpić zaburzenia nerek, w szczególności podczas długotrwałego przyjmowania produktu leczniczego w dużych dawkach. Nagłe pogorszenie czynności nerek może być powiązane z ogólną reakcj ą nadwrażliwości.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

Sformatowano: Angielski (Stany Zjednoczone)

1

Sformatowano: Normalny

Sformatowano: Polski

Sformatowano: Angielski (Stany Zjednoczone)

_1


{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

U dzieci połknięcie dawki większej niż 400 mg/kg mc. może powodować objawy. U dorosłych efekt dawka-odpowiedź jest słabiej określony Okres półtrwania w przedawkowaniu wynosi 1,5-3 godziny.

Objawy

U większości pacjentów, którzy przyj ęli istotne klinicznie ilości NLPZ, wystąpią jedynie nudności, wymioty, bóle w nadbrzuszu lub rzadziej biegunka. Możliwy jest również szum w uszach, bóle głowy i krwawienie z przewodu pokarmowego. W ciężkich zatruciach obserwuje się toksyczność w ośrodkowym układzie nerwowym, objawiającą się sennością, czasami pobudzeniem i zaburzeniami orientacji lub śpiączką. W rzadkich przypadkach występuj ą drgawki. W ciężkich zatruciach może rozwinąć się kwasica metaboliczna i może ulec wydłużeniu czas protrombinowy/INR, prawdopodobnie na skutek oddziaływania na czynniki krzepnięcia w układzie krążenia. Może doj ść do ostrej niewydolności nerek i uszkodzenia wątroby. U chorych na astmę możliwe jest zaostrzenie astmy. Ponadto, może wystąpić niedociśnienie tętnicze, depresja oddechowa oraz sinica.

Postępowanie

Leczenie powinno być objawowe i podtrzymuj ące. Powinno obejmować zapewnienie drożności dróg oddechowych i monitorowanie czynności serca i objawów życiowych do czasu stabilizacji stanu pacjenta. Zaleca się przeprowadzenie płukania żołądka lub doustne podanie węgla aktywowanego, jeśli pacjent zgłosi się w ciągu godziny od przyjęcia więcej niż 400 mg leku na kg masy ciała. W przypadku, gdy ibuprofen uległ już wchłonięciu, należy podać substancje alkalizuj ące w celu przyspieszenia wydalania ibuprofenu w moczu. Częste lub przedłużaj ące się drgawki należy leczyć dożylnym diazepamem lub lorazepamem. W astmie należy podać leki rozszerzaj ące oskrzela. Brak specyficznego antidotum.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, pochodne kwasu propionowego.

Kod ATC: M01A E01

Mechanizm działania

Ibuprofen z lizyną jest to sól lizynowa ibuprofenu, pochodna kwasu propionowego. Ibuprofen jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ), który w konwencjonalnych modelach zwierzęcych stanu zapalnego potwierdził skuteczność w hamowaniu syntezy prostaglandyn. U ludzi ibuprofen zmniejsza ból związany ze stanem zapalnym, obrzęk oraz gorączkę. Ponadto, ibuprofen w przemijający sposób hamuje indukowaną przez ADP oraz kolagen agregację płytek krwi.

Po podaniu doustnym ibuprofen z lizyną dysocjuje do kwasu ibuprofenu i lizyny. Lizyna nie wykazuje znanego działania farmakologicznego. Farmakologiczne właściwości ibuprofenu z lizyną są więc takie same jak właściwości kwasu ibuprofenu.

Dane z badań klinicznych sugerują, że ibuprofen podawany jednocześnie z małą dawką kwasu acetylosalicylowego może zmniejszać działanie kwasu acetylosalicylowego polegaj ące na hamowaniu agregacji płytek krwi. W jednym z badań, po podaniu pojedynczej dawki 400 mg ibuprofenu w okresie od 8 godzin przed podaniem lub do 30 minut od podania kwasu acetylosalicylowego (81 mg) o szybkim czasie uwalniania, stwierdzono zmniejszenie działania kwasu acetylosalicylowego na powstawanie tromboksanu i agregacj ę płytek. Ze względu na ograniczone dane jak również trudności w interpretacji danych pochodzących z badań in vivo, nie można wyciągnąć jednoznacznych wniosków dotyczących regularnego stosowania ibuprofenu, natomiast w przypadku doraźnego stosowania ibuprofenu nie przewiduje się istotnej klinicznie interakcji.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Większość danych farmakokinetycznych uzyskanych po podaniu kwasu ibuprofenu dotyczy również ibuprofenu z lizyną.

Po podaniu doustnym ibuprofen jest częściowo wchłaniany w żołądku, a następnie całkowicie w jelicie cienkim.

Po przekształceniu metabolicznym w wątrobie (hydroksylacja, karboksylacja), farmakologicznie nieczynne metabolity są całkowicie wydalane, głównie przez nerki (90%), jak również wraz z żółcią. Okres półtrwania w fazie eliminacji u zdrowych osób oraz u osób z chorobami wątroby i nerek wynosi od 1,8 do 3,5 godziny, wiązanie z białkami osocza wynosi około 99%.

Maksymalne stężenia w osoczu po podaniu doustnym postaci farmaceutycznej o normalnym uwalnianiu (tabletka), występują po 1-2 godzinach. Jednak, ibuprofen szybciej się wchłania z przewodu pokarmowego po doustnym podaniu tabletek ibuprofenu z lizyną.

U osób w podeszłym wieku nie stwierdza się żadnych szczególnych różnic w zakresie profilu farmakokinetycznego.

5.3    Przedkłiniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność subchroniczna i przewlekła ibuprofenu w doświadczeniach na zwierzętach ujawniała się głównie w postaci zmian i owrzodzeń przewodu pokarmowego. Badania in vitroin vivo nie dostarczyły klinicznie znaczących dowodów na potencjalne działanie mutagenne ibuprofenu. W badaniach na szczurach i myszach nie stwierdzono działania rakotwórczego ibuprofenu. Ibuprofen wywoływał zahamowanie owulacji u królików, jak również zaburzenia implantacji u różnych gatunków zwierząt (królik, szczur, mysz). Badania eksperymentalne wykazały, że ibuprofen przenika przez łożysko, zaś po dawkach toksycznych dla matki obserwowano zwiększoną częstość występowania wad rozwojowych płodu (np. wady przegrody międzykomorowej serca).

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki

Celuloza mikrokrystaliczna krzemowana o składzie:    celuloza mikrokrystaliczna

krzemionka koloidalna bezwodna Krzemionka koloidalna bezwodna Krospowidon (Typ B)

Krospowidon (Typ A)

Powidon (K-30)

Magnezu stearynian Talk

Otoczka Opadry II White 85F 8422

o składzie:

Alkohol poliwinylowy Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 3350 Talk

Tusz Opacode black, S-1-17823

o składzie:

Szelak

Żelaza tlenek czarny (E 172)

Amonowy wodorotlenek 28 %.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

2 lata

Butelki: po pierwszym otwarciu: 60 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania produktu leczniczego.

Butelki po pierwszym otwarciu: Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z HDPE z aluminiowym zabezpieczeniem gwarancyjnym i zakrętką z PP, zawierająca środek pochłaniający wilgoć (butelka może być zapakowana w tekturowym pudełku w zależności od wymogów handlowych).

Opakowanie dozujące: Butelka z HDPE z aluminiowym zabezpieczeniem gwarancyjnym i zakrętką z PP, zawieraj ąca środek pochłaniaj ący wilgoć (butelka może być zapakowana w tekturowym pudełku w zależności od wymogów handlowych).

Blister PVC/Aclar/Aluminium lub OPA/Aluminium/PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Formowane na zimno opakowanie blistrowe składa się z formowanego na zimno laminatu (folia aluminiowa laminowana do poliamidu po jednej stronie i laminowana do PVC po drugiej stronie, czyli OPA/Al/PVC) po jednej stronie i hartowanej folii aluminiowej powlekanej lakierem termozgrzewalnym VMCH po drugiej stronie.

Wielkości opakowań:

Dla dawki 400 mg: opakowania blistrowe zawierające 2, 4, 6, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 48, 50 tabletek oraz butelki zawierające 48 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Nie dotyczy

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Generics [UK] Ltd Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(N) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

11.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Ibuprofen Generics