Imeds.pl

Ibuprofen Lysine Perrigo 400 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ibuprofen Lysine Perrigo, 400 mg, tabletki powlekane

Ibuprofenum

Do stosowania u dorosłych i młodzieży o masie ciała 40 kg i większej (w wieku 12 lat i starszych)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

■    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

■    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po upływie 3 dni w przypadku gorączki lub 4 dni w przypadku bólu, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ibuprofen Lysine Perrigo i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibuprofen Lysine Perrigo

3.    Jak przyjmować lek Ibuprofen Lysine Perrigo

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ibuprofen Lysine Perrigo

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK IBUPROFEN LYSINE PERRIGO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek ten zawiera ibuprofen z lizyną, który jest solą lizynową ibuprofenu. Ibuprofen należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (tzw. NLPZ), które działają przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.

Lek ten jest stosowany w objawowym leczeniu:

•    bólu o nasileniu małym do umiarkowanego, takiego jak ból głowy, bóle miesiączkowe i ból zęba

•    gorączki i bólu związanego z przeziębieniem.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU IBUPROFEN LYSINE

PERRIGO

Kiedy nie przyjmować leku Ibuprofen Lysine Perrigo

■    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ibuprofen Lysine Perrigo

■    jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały duszność, astma, katar sienny, obrzęk lub pokrzywka po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego (znanego jako aspiryna) lub innych podobnych leków przeciwbólowych (NLPZ)

■    jeśli u pacjenta występuje (lub wystąpiły dwa lub więcej epizodów) owrzodzenie żołądka lub krwawienie z żołądka

■    jeśli u pacjenta występowało w przeszłości krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ

■    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność nerek, serca lub wątroby

■    jeśli u pacjenta stwierdzono krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie

■    jeśli u pacj enta występuj ą zaburzenia krzepnięcia krwi

■    jeśli u pacjenta występują niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego

■    jeśli u pacjenta występuje ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów)

■    jeśli pacjentka jest w okresie ostatnich trzech miesięcy ciąży

   MAŁA DAWKA ASPIRYNY: Nie stosować tego leku w przypadku przyjmowania aspiryny w dawce powyżej 75 mg na dobę. Jeśli pacjent przyjmuje małe dawki aspiryny (do 75 mg na dobę), należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Ibuprofen Lysine Perrigo.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ibuprofen Lysine Perrigo

■    jeśli u pacjenta występują ciężkie reakcje skórne, takie jak złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Stosowanie leku Ibuprofen Lysine Perrigo należy przerwać natychmiast po pierwszym wystąpieniu wysypki skórnej, zmian na błonach śluzowych bądź jakichkolwiek innych objawów reakcji alergicznych

■    jeśli stwierdzono dziedziczne zaburzenia układu krwiotwórczego (ostra porfiria przerywana)

■    jeśli pacjent jest w podeszłym wieku, ponieważ może być narażony na większe ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, zwłaszcza zaburzeń żołądkowych

■    jeśli występuje lub występowała astma lub choroba alergiczna, gdyż może wystąpić duszność

■    jeśli występuje katar sienny, polipy błony śluzowej nosa lub przewlekła obturacyjna choroba płuc, gdyż istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Reakcje alergiczne mogą wystąpić w postaci napadów astmy (tak zwana astma analgetyczna), obrzęku Quinckego lub pokrzywki

■    w przypadku ospy wietrznej (varicella) zaleca się unikanie stosowania leku Ibuprofen Lysine Perrigo

■    jeśli stwierdzono zaburzenia czynności wątroby lub nerek

■    bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym

■    jeśli występują zaburzenia żołądka lub jelit, w tym choroba Leśniowskiego-Crohna lub stan znany jako wrzodziejące zapalenie jelita grubego

■    jeśli u pacjenta stwierdzono toczeń rumieniowaty układowy (SLE) lub mieszaną chorobę tkanki łącznej - choroby, które wpływają na układ immunologiczny. Powodują one bóle stawów, zmiany skórne oraz zaburzenia w innych częściach ciała.

■    jeśli u pacjenta występują, występowały w przeszłości lub istnieje ryzyko chorób serca, wysokiego ciśnienia krwi lub udaru mózgu. Przyjmowanie takich leków jak Ibuprofen Lysine Perrigo może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zawału serca lub udaru mózgu. Ryzyko to jest bardziej prawdopodobne w przypadku stosowania dużych dawek leku i długotrwałego leczenia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki lub czasu leczenia (3 dni w przypadku leczenia gorączki oraz 4 dni w przypadku bólu). W przypadku problemów z sercem, przebytego udaru lub podejrzenia, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca, duże stężenie cholesterolu lub pacjent jest palaczem tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

■    w przypadku długotrwałego stosowania leku wymagane jest regularne kontrolowanie wskaźników czynności wątroby, nerek oraz morfologii krwi

■    należy unikać jednoczesnego stosowania z innymi NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (patrz punkt "Stosowanie z innymi lekami" poniżej).

Działania niepożądane można zminimalizować stosując lek w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów.

Ogólnie, częste stosowanie (kilku rodzajów) leków przeciwbólowych może prowadzić do trwałych ciężkich zaburzeń czynności nerek. Ryzyko to może być zwiększone w przypadku wysiłku fizycznego, związanego z utratą soli i odwodnieniem. Z tego względu należy tego unikać.

Długotrwałe stosowanie wszelkiego rodzaju leków przeciwbólowych w przypadku bólów głowy może powodować nasilenie tych bólów. Jeśli taka sytuacja ma miejsce lub jest spodziewana, należy przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem. U pacjentów, u których bóle głowy występują często lub codziennie, pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciw bólom głowy, należy spodziewać się diagnozy - ból głowy spowodowany nadużywaniem leków.

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem, jeśli któryś z powyższych stanów dotyczy pacjenta.

Stosowanie innych leków

Czego należy unikać podczas przyjmowania innych leków?

Niektóre leki zmniejszające krzepnięcie krwi (np. kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna), niektóre leki przeciwnadciśnieniowe (inhibitory ACE, np. kaptopryl, leki blokujące receptor beta-adrenergiczny, antagoniści receptora dla angiotensyny II) oraz nawet niektóre inne leki mogą ulegać wpływowi lub mieć wpływ na działanie ibuprofenu. W związku z tym zawsze przed zastosowaniem ibuprofenu jednocześnie z innymi lekami należy zasięgnąć porady lekarza.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. W szczególności należy poinformować o przyjmowaniu:

kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ (leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych)

digoksyny (lek stosowany w niewydolności serca)

glikokortykosteroidów (leki zawierające kortyzon lub substancje podobne do kortyzonu)

leków przeciwpłytkowych

kwasu acetylosalicylowego (w małych dawkach)

leków zmniejszających krzepniecie krwi (takich jak warfaryna)

fenytoiny (lek stosowany w leczeniu padaczki)

selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (leki stosowane w depresji)

litu (lek stosowany w zaburzeniu maniakalno-depresyjnym oraz w depresji)

probenecydu i sulfinpyrazonów (leki stosowane w dnie moczanowej)

leków przeciwnadciśnieniowych i leków moczopędnych

leków moczopędnych oszczędzających potas

metotreksatu (lek stosowany w leczeniu raka i w chorobach reumatycznych)

takrolimusu i cyklosporyny (leki immunosupresyjne)

zydowudyny (lek stosowany w leczeniu AIDS)


gdyż może to zwiększyć ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej lub krwawienia

gdyż działanie digoksyny może się nasilić

gdyż może to zwiększyć ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej lub krwawienia

gdyż może to zwiększać ryzyko krwawienia

gdyż jego działanie zmniejszające krzepnięcie krwi może być osłabione

gdyż ibuprofen może nasilać działanie tych leków

gdyż działanie fenytoiny może ulec nasileniu

gdyż może to zwiększyć ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego

gdyż działanie litu może ulec nasileniu

gdyż mogą opóźniać wydalanie ibuprofenu

gdyż ibuprofen może osłabić działanie tych leków i może wystąpić zwiększone ryzyko uszkodzenia nerek

gdyż ich stosowanie może prowadzić do zwiększonego stężenia potasu we krwi

gdyż działanie metotreksatu może się nasilić

gdyż może wystąpić uszkodzenie nerek

gdyż stosowanie ibuprofenu może zwiększać ryzyko krwawienia do stawu lub krwawienia


prowadzącego do obrzęku u pacjentów z hemofilią zakażonych HIV

pochodnych sulfonylomocznika (leki    może wystąpić wzajemne oddziaływanie leków

przeciwcukrzycowe)    na siebie

antybiotyków z grupy chinolonów    ze względu na zwiększone ryzyko drgawek

Przyjmowanie leku Ibuprofen Lysine Perrigo z jedzeniem i piciem

U osób z wrażliwym przewodem pokarmowym zaleca się przyjmowanie leku podczas posiłku. Wystąpienie niektórych działań niepożądanych, takich jak te dotyczące układu pokarmowego, może być bardziej prawdopodobne w przypadku, gdy w tym samym czasie co lek Ibuprofen Lysine Perrigo spożywany jest alkohol.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przy krótkotrwałym stosowaniu w prawidłowej dawce lek ten nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Ciąża, karmienie piersią i płodność

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas przyjmowania leku.

Nie stosować tego leku, jeśli pacjentka jest w ostatnich 3 miesiącach ciąży. Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku jeśli pacjentka jest w pierwszych 6 miesiącach ciąży.

Ten lek może być stosowany w okresie karmienia piersią przez maksymalnie 3 dni (podczas leczenia gorączki) lub 4 dni (w leczeniu bólu), ponieważ jedynie niewielkie ilości tego leku przenikają do mleka matki.

Lek należy do grupy leków (NLPZ), które mogą wpływać niekorzystnie na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK IBUPROFEN LYSINE PERRIGO

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Wiek

Dawka i częstość przyjmowania

Dorośli i młodzież o masie ciała 40 kg i powyżej (w wieku 12 lat i starsi)

Należy przyjmować 1 tabletkę popijając wodą, co 6 godzin, w razie konieczności. Nie przyjmować częściej niż co 6 godzin. Nie przyjmować więcej niż 3 tabletki w ciągu 24 godzin.

Tabletki są przeznaczone wyłącznie do krótkotrwałego stosowania. Należy stosować je przez możliwie najkrótszy czas konieczny do złagodzenia objawów. Zawsze należy stosować najmniejszą dawkę do złagodzenia objawów. Jeśli objawy nasilą się lub jeśli stosowanie tabletek jest konieczne przez więcej niż 3 dni w przypadku gorączki lub przez więcej niż 4 dni w przypadku bólu, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie podawać młodzieży o masie ciała poniżej 40 kg i dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Do stosowania doustnego.

W przypadku wrażenia, że działanie tego leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ibuprofen Lysine Perrigo

Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Należy zabrać ze sobą opakowanie i ulotkę leku. Mogą wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, dzwonienie w uszach, ból głowy, krwawienie z przewodu pokarmowego, zawroty głowy, senność, splątanie, dezorientacja. Rzadko: utrata przytomności.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Ibuprofen Lysine Perrigo może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane można zminimalizować stosując lek w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów. Możliwe jest wystąpienie jednego ze znanych działań niepożądanych leków z grupy NLPZ (patrz poniżej). W takim przypadku lub w przypadku wątpliwości, należy przerwać stosowanie leku i jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Osoby w wieku podeszłym stosujące ten lek są bardziej narażone na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Oceniając działania niepożądane, jako podstawę przyjmuje się poniższe częstości ich występowania:

bardzo często

dotyczy więcej niż 1 pacjenta na 10

często

dotyczy 1 do 10 pacjentów na 100

niezbyt często

dotyczy 1 do 10 pacjentów na 1000

rzadko

dotyczy 1 do 10 pacjentów na 10 000

bardzo rzadko

dotyczy mniej niż 1 pacjenta na 10 000

częstość nieznana

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Należy ZAPRZESTAĆ PRZYJMOWANIA leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem jeśli

u pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących objawów:

   objawy krwawienia w obrębie przewodu pokarmowego, takie jak: silny ból brzucha, czarne smoliste stolce, wymiotowanie krwią lub ciemnymi cząstkami, które wyglądają jak fusy od kawy.

   objawy bardzo rzadkiej ale ciężkiej reakcji alergicznej, takie jak nasilenie astmy lub duszność, obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w oddychaniu, przyspieszona akcja serca, spadek ciśnienia krwi prowadzący do wstrząsu. Objawy te mogą wystąpić nawet po pierwszym zastosowaniu leku.

•    ciężkie reakcje skórne takie jak wysypka skórna obejmująca całe ciało, płatowe łuszczenie się skóry, pęcherze lub łuszczenie skóry.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Często

•    dolegliwości żołądkowo-jelitowe takie jak zgaga, ból brzucha, nudności i niestrawność, wymioty, wzdęcia z oddawaniem gazów, biegunka, zaparcia oraz niewielkie krwawienie z żołądka i (lub) jelit, które mogą prowadzić w wyjątkowych przypadkach do niedokrwistości.

Niezbyt często

•    owrzodzenia żołądka i jelit, czasami z krwawieniem i perforacją, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej z owrzodzeniem (wrzodziejące zapalenie jamy ustnej), zapalenie błony śluzowej żołądka, nasilenie zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna

•    zaburzenia centralnego układu nerwowego takie jak ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość i zmęczenie

•    zaburzenia widzenia

•    reakcje nadwrażliwości takie jak wysypki skórne, świąd i napady astmy. Należy przerwać stosowanie leku Ibuprofen Lysine Perrigo i natychmiast powiadomić lekarza.

Rzadko

•    szumy uszne (dzwonienie w uszach)

•    uszkodzenie nerek (martwica brodawek nerkowych) oraz zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi.

Bardzo rzadko

•    w związku z leczeniem NLPZ zgłaszane były obrzęki, wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie) i niewydolność serca

•    zapalenie przełyku lub zapalenie trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń jelita cienkiego i grubego

•    ciężkie zakażenia skóry i tkanek miękkich podczas ospy wietrznej (varicella)

   zmniejszenie ilości wydalanego moczu oraz obrzęki (szczególnie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym krwi lub zaburzoną czynnością nerek); obrzęki oraz mętny mocz (zespół nerczycowy); stany zapalne nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek), które mogą prowadzić do ostrej niewydolności nerek. W razie wystąpienia jednego z wyżej wymienionych objawów lub ogólnego złego samopoczucia, należy zaprzestać przyjmowania leku Ibuprofen Lysine Perrigo i natychmiast zgłosić się do lekarza, gdyż mogą być to pierwsze objawy uszkodzenia nerek lub niewydolności nerek.

•    zaburzenia wytwarzania komórek krwi - pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła, nadżerki na błonie śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, ciężkie wyczerpanie, krwawienia z nosa

i skóry. W takich przypadkach należy natychmiast przerwać leczenie i zgłosić się do lekarza. Nie wolno stosować samoleczenia lekami przeciwbólowymi lub obniżającymi gorączkę (przeciwgorączkowymi).

•    reakcje psychotyczne, depresja

•    opisano zaostrzenie stanów zapalnych spowodowanych zakażeniem (np. martwicze zapalenie powięzi), związanych ze stosowaniem niektórych leków przeciwbólowych (NLPZ). Jeśli podczas stosowania leku Ibuprofen Lysine Perrigo wystąpią lub nasilą się objawy zakażenia, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Lekarz oceni, czy istnieją wskazania do zastosowania leczenia przeciwinfekcyjnego (antybiotykoterapia).

•    nadciśnienie tętnicze, kołatanie serca, niewydolność serca, zawał serca

•    zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, szczególnie podczas długotrwałego leczenia, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby

•    podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych ze sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką lub zaburzeniami świadomości. Pacjenci z istniejącymi chorobami autoimmunologicznymi (SLE, mieszana choroba tkanki łącznej) wydają się być bardziej narażeni na to powikłanie. Należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza jeśli wystąpią te objawy.

•    ciężkie postacie reakcji skórnych, w tym wysypka z zaczerwienieniem i pęcherzami (np. zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka/zespół Lyella), wypadanie włosów (łysienie)

•    ciężkie ogólne reakcje nadwrażliwości

•    nasilenie astmy, skurcz oskrzeli, duszność.

Przyjmowanie takich leków jak Ibuprofen Lysine Perrigo może być związane z niewielkim

zwiększeniem ryzyka zawału serca lub udaru mózgu.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK IBUPROFEN LYSINE PERRIGO

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Ibuprofen Lysine Perrigo

Substancją czynną leku jest: ibuprofen 400 mg (w postaci ibuprofenu z lizyną 684 mg) w każdej tabletce powlekanej.

Ponadto lek zawiera: krospowidon, kopowidon, celuloza mikrokrystaliczna i magnezu stearynian. Składniki otoczki: Opadry II White (zawiera składniki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350 i talk).

Jak wygląda lek Ibuprofen Lysine Perrigo i co zawiera opakowanie

Każda tabletka jest białą tabletką powlekaną, z wytłoczonym ‘L684’ po jednej stronie.

Lek dostępny jest w opakowaniach zawierających 8, 12, 16 lub 24 tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Wrafton Laboratories Limited Wrafton,

Braunton

Devon, EX33 2DL Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania

Czechy

Niemcy

Węgry

Włochy

Holandia

Polska


Ibuprofen Perrigo 400 mg film coated tablets Ibuprofen Perrigo 400mg Ibuprofen Perrigo 400 mg Filmtabletten Ibuprofen Lysine APC Dolipro Immedia Forte

Ibuprofen Wrafton 400 mg, filmomhulde tabletten Ibuprofen Lysine Perrigo

Data zatwierdzenia ulotki:

7