+ iMeds.pl

Ibuprofen lysine perrigo 400 mgUlotka Ibuprofen lysine perrigo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ibuprofen Lysine Perrigo, 400 mg, tabletki powlekane

Ibuprofenum

Do stosowania u dorosłych i młodzieży o masie ciała 40 kg i większej (w wieku 12 lat i starszych)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

■    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

■    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po upływie 3 dni w przypadku gorączki lub 4 dni w przypadku bólu, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ibuprofen Lysine Perrigo i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibuprofen Lysine Perrigo

3.    Jak przyjmować lek Ibuprofen Lysine Perrigo

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ibuprofen Lysine Perrigo

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK IBUPROFEN LYSINE PERRIGO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek ten zawiera ibuprofen z lizyną, który jest solą lizynową ibuprofenu. Ibuprofen należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (tzw. NLPZ), które działają przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.

Lek ten jest stosowany w objawowym leczeniu:

•    bólu o nasileniu małym do umiarkowanego, takiego jak ból głowy, bóle miesiączkowe i ból zęba

•    gorączki i bólu związanego z przeziębieniem.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU IBUPROFEN LYSINE

PERRIGO

Kiedy nie przyjmować leku Ibuprofen Lysine Perrigo

■    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ibuprofen Lysine Perrigo

■    jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały duszność, astma, katar sienny, obrzęk lub pokrzywka po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego (znanego jako aspiryna) lub innych podobnych leków przeciwbólowych (NLPZ)

■    jeśli u pacjenta występuje (lub wystąpiły dwa lub więcej epizodów) owrzodzenie żołądka lub krwawienie z żołądka

■    jeśli u pacjenta występowało w przeszłości krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ

■    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność nerek, serca lub wątroby

■    jeśli u pacjenta stwierdzono krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie

■    jeśli u pacj enta występuj ą zaburzenia krzepnięcia krwi

■    jeśli u pacjenta występują niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego

■    jeśli u pacjenta występuje ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów)

■    jeśli pacjentka jest w okresie ostatnich trzech miesięcy ciąży

   MAŁA DAWKA ASPIRYNY : Nie stosować tego leku w przypadku przyjmowania aspiryny w dawce powyżej 75 mg na dobę. Jeśli pacjent przyjmuje małe dawki aspiryny (do 75 mg na dobę), należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Ibuprofen Lysine Perrigo.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ibuprofen Lysine Perrigo

■    jeśli u pacjenta występują ciężkie reakcje skórne, takie jak złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Stosowanie leku Ibuprofen Lysine Perrigo należy przerwać natychmiast po pierwszym wystąpieniu wysypki skórnej, zmian na błonach śluzowych bądź jakichkolwiek innych objawów reakcji alergicznych

■    jeśli stwierdzono dziedziczne zaburzenia układu krwiotwórczego (ostra porfiria przerywana)

■    jeśli pacjent jest w podeszłym wieku, ponieważ może być narażony na większe ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, zwłaszcza zaburzeń żołądkowych

■    jeśli występuje lub występowała astma lub choroba alergiczna, gdyż może wystąpić duszność

■    jeśli występuje katar sienny, polipy błony śluzowej nosa lub przewlekła obturacyjna choroba płuc, gdyż istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Reakcje alergiczne mogą wystąpić w postaci napadów astmy (tak zwana astma analgetyczna), obrzęku Quinckego lub pokrzywki

■    w przypadku ospy wietrznej (varicella) zaleca się unikanie stosowania leku Ibuprofen Lysine Perrigo

■    jeśli stwierdzono zaburzenia czynności wątroby lub nerek

■    bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym

■    jeśli występują zaburzenia żołądka lub jelit, w tym choroba Leśniowskiego-Crohna lub stan znany jako wrzodziejące zapalenie jelita grubego

■    jeśli u pacjenta stwierdzono toczeń rumieniowaty układowy (SLE) lub mieszaną chorobę tkanki łącznej - choroby, które wpływają na układ immunologiczny. Powodują one bóle stawów, zmiany skórne oraz zaburzenia w innych częściach ciała.

■    jeśli u pacjenta występują, występowały w przeszłości lub istnieje ryzyko chorób serca, wysokiego ciśnienia krwi lub udaru mózgu. Przyjmowanie takich leków jak Ibuprofen Lysine Perrigo może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zawału serca lub udaru mózgu. Ryzyko to jest bardziej prawdopodobne w przypadku stosowania dużych dawek leku i długotrwałego leczenia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki lub czasu leczenia (3 dni w przypadku leczenia gorączki oraz 4 dni w przypadku bólu). W przypadku problemów z sercem, przebytego udaru lub podejrzenia, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca, duże stężenie cholesterolu lub pacjent jest palaczem tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

■    w przypadku długotrwałego stosowania leku wymagane jest regularne kontrolowanie wskaźników czynności wątroby, nerek oraz morfologii krwi

■    należy unikać jednoczesnego stosowania z innymi NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (patrz punkt "Stosowanie z innymi lekami" poniżej).

Działania niepożądane można zminimalizować stosując lek w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów.

Ogólnie, częste stosowanie (kilku rodzajów) leków przeciwbólowych może prowadzić do trwałych ciężkich zaburzeń czynności nerek. Ryzyko to może być zwiększone w przypadku wysiłku fizycznego, związanego z utratą soli i odwodnieniem. Z tego względu należy tego unikać.

Długotrwałe stosowanie wszelkiego rodzaju leków przeciwbólowych w przypadku bólów głowy może powodować nasilenie tych bólów. Jeśli taka sytuacja ma miejsce lub jest spodziewana, należy przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem. U pacjentów, u których bóle głowy występują często lub codziennie, pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciw bólom głowy, należy spodziewać się diagnozy - ból głowy spowodowany nadużywaniem leków.

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem, jeśli któryś z powyższych stanów dotyczy pacjenta.

Stosowanie innych leków

Czego należy unikać podczas przyjmowania innych leków?

Niektóre leki zmniejszające krzepnięcie krwi (np. kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna), niektóre leki przeciwnadciśnieniowe (inhibitory ACE, np. kaptopryl, leki blokujące receptor beta-adrenergiczny, antagoniści receptora dla angiotensyny II) oraz nawet niektóre inne leki mogą ulegać wpływowi lub mieć wpływ na działanie ibuprofenu. W związku z tym zawsze przed zastosowaniem ibuprofenu jednocześnie z innymi lekami należy zasięgnąć porady lekarza.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. W szczególności należy poinformować o przyjmowaniu:

kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ (leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych)

digoksyny (lek stosowany w niewydolności serca)

glikokortykosteroidów (leki zawierające kortyzon lub substancje podobne do kortyzonu)

leków przeciwpłytkowych

kwasu acetylosalicylowego (w małych dawkach)

leków zmniejszających krzepniecie krwi (takich jak warfaryna)

fenytoiny (lek stosowany w leczeniu padaczki)

selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (leki stosowane w depresji)

litu (lek stosowany w zaburzeniu maniakalno-depresyjnym oraz w depresji)

probenecydu i sulfinpyrazonów (leki stosowane w dnie moczanowej)

leków przeciwnadciśnieniowych i leków moczopędnych

leków moczopędnych oszczędzających potas

metotreksatu (lek stosowany w leczeniu raka i w chorobach reumatycznych)

takrolimusu i cyklosporyny (leki immunosupresyjne)

zydowudyny (lek stosowany w leczeniu AIDS)


gdyż może to zwiększyć ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej lub krwawienia

gdyż działanie digoksyny może się nasilić

gdyż może to zwiększyć ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej lub krwawienia

gdyż może to zwiększać ryzyko krwawienia

gdyż jego działanie zmniejszające krzepnięcie krwi może być osłabione

gdyż ibuprofen może nasilać działanie tych leków

gdyż działanie fenytoiny może ulec nasileniu

gdyż może to zwiększyć ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego

gdyż działanie litu może ulec nasileniu

gdyż mogą opóźniać wydalanie ibuprofenu

gdyż ibuprofen może osłabić działanie tych leków i może wystąpić zwiększone ryzyko uszkodzenia nerek

gdyż ich stosowanie może prowadzić do zwiększonego stężenia potasu we krwi

gdyż działanie metotreksatu może się nasilić

gdyż może wystąpić uszkodzenie nerek

gdyż stosowanie ibuprofenu może zwiększać ryzyko krwawienia do stawu lub krwawienia


prowadzącego do obrzęku u pacjentów z hemofilią zakażonych HIV

pochodnych sulfonylomocznika (leki    może wystąpić wzajemne oddziaływanie leków

przeciwcukrzycowe)    na siebie

antybiotyków z grupy chinolonów    ze względu na zwiększone ryzyko drgawek

Przyjmowanie leku Ibuprofen Lysine Perrigo z jedzeniem i piciem

U osób z wrażliwym przewodem pokarmowym zaleca się przyjmowanie leku podczas posiłku. Wystąpienie niektórych działań niepożądanych, takich jak te dotyczące układu pokarmowego, może być bardziej prawdopodobne w przypadku, gdy w tym samym czasie co lek Ibuprofen Lysine Perrigo spożywany jest alkohol.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przy krótkotrwałym stosowaniu w prawidłowej dawce lek ten nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Ciąża, karmienie piersią i płodność

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas przyjmowania leku.

Nie stosować tego leku, jeśli pacjentka jest w ostatnich 3 miesiącach ciąży. Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku jeśli pacjentka jest w pierwszych 6 miesiącach ciąży.

Ten lek może być stosowany w okresie karmienia piersią przez maksymalnie 3 dni (podczas leczenia gorączki) lub 4 dni (w leczeniu bólu), ponieważ jedynie niewielkie ilości tego leku przenikają do mleka matki.

Lek należy do grupy leków (NLPZ), które mogą wpływać niekorzystnie na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK IBUPROFEN LYSINE PERRIGO

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Wiek

Dawka i częstość przyjmowania

Dorośli i młodzież o masie ciała 40 kg i powyżej (w wieku 12 lat i starsi)

Należy przyjmować 1 tabletkę popijając wodą, co 6 godzin, w razie konieczności. Nie przyjmować częściej niż co 6 godzin. Nie przyjmować więcej niż 3 tabletki w ciągu 24 godzin.

Tabletki są przeznaczone wyłącznie do krótkotrwałego stosowania. Należy stosować je przez możliwie najkrótszy czas konieczny do złagodzenia objawów. Zawsze należy stosować najmniejszą dawkę do złagodzenia objawów. Jeśli objawy nasilą się lub jeśli stosowanie tabletek jest konieczne przez więcej niż 3 dni w przypadku gorączki lub przez więcej niż 4 dni w przypadku bólu, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie podawać młodzieży o masie ciała poniżej 40 kg i dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Do stosowania doustnego.

W przypadku wrażenia, że działanie tego leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ibuprofen Lysine Perrigo

Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Należy zabrać ze sobą opakowanie i ulotkę leku. Mogą wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, dzwonienie w uszach, ból głowy, krwawienie z przewodu pokarmowego, zawroty głowy, senność, splątanie, dezorientacja. Rzadko: utrata przytomności.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Ibuprofen Lysine Perrigo może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane można zminimalizować stosując lek w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów. Możliwe jest wystąpienie jednego ze znanych działań niepożądanych leków z grupy NLPZ (patrz poniżej). W takim przypadku lub w przypadku wątpliwości, należy przerwać stosowanie leku i jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Osoby w wieku podeszłym stosujące ten lek są bardziej narażone na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Oceniając działania niepożądane, jako podstawę przyjmuje się poniższe częstości ich występowania:

bardzo często

dotyczy więcej niż 1 pacjenta na 10

często

dotyczy 1 do 10 pacjentów na 100

niezbyt często

dotyczy 1 do 10 pacjentów na 1000

rzadko

dotyczy 1 do 10 pacjentów na 10 000

bardzo rzadko

dotyczy mniej niż 1 pacjenta na 10 000

częstość nieznana

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Należy ZAPRZESTAĆ PRZYJMOWANIA leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem jeśli

u pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących objawów:

   objawy krwawienia w obrębie przewodu pokarmowego, takie jak: silny ból brzucha, czarne smoliste stolce, wymiotowanie krwią lub ciemnymi cząstkami, które wyglądają jak fusy od kawy.

   objawy bardzo rzadkiej ale ciężkiej reakcji alergicznej, takie jak nasilenie astmy lub duszność, obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w oddychaniu, przyspieszona akcja serca, spadek ciśnienia krwi prowadzący do wstrząsu. Objawy te mogą wystąpić nawet po pierwszym zastosowaniu leku.

•    ciężkie reakcje skórne takie jak wysypka skórna obejmująca całe ciało, płatowe łuszczenie się skóry, pęcherze lub łuszczenie skóry.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Często

•    dolegliwości żołądkowo-jelitowe takie jak zgaga, ból brzucha, nudności i niestrawność, wymioty, wzdęcia z oddawaniem gazów, biegunka, zaparcia oraz niewielkie krwawienie z żołądka i (lub) jelit, które mogą prowadzić w wyjątkowych przypadkach do niedokrwistości.

Niezbyt często

•    owrzodzenia żołądka i jelit, czasami z krwawieniem i perforacją, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej z owrzodzeniem (wrzodziejące zapalenie jamy ustnej), zapalenie błony śluzowej żołądka, nasilenie zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna

•    zaburzenia centralnego układu nerwowego takie jak ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość i zmęczenie

•    zaburzenia widzenia

•    reakcje nadwrażliwości takie jak wysypki skórne, świąd i napady astmy. Należy przerwać stosowanie leku Ibuprofen Lysine Perrigo i natychmiast powiadomić lekarza.

Rzadko

•    szumy uszne (dzwonienie w uszach)

•    uszkodzenie nerek (martwica brodawek nerkowych) oraz zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi.

Bardzo rzadko

•    w związku z leczeniem NLPZ zgłaszane były obrzęki, wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie) i niewydolność serca

•    zapalenie przełyku lub zapalenie trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń jelita cienkiego i grubego

•    ciężkie zakażenia skóry i tkanek miękkich podczas ospy wietrznej (varicella)

   zmniejszenie ilości wydalanego moczu oraz obrzęki (szczególnie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym krwi lub zaburzoną czynnością nerek); obrzęki oraz mętny mocz (zespół nerczycowy); stany zapalne nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek), które mogą prowadzić do ostrej niewydolności nerek. W razie wystąpienia jednego z wyżej wymienionych objawów lub ogólnego złego samopoczucia, należy zaprzestać przyjmowania leku Ibuprofen Lysine Perrigo i natychmiast zgłosić się do lekarza, gdyż mogą być to pierwsze objawy uszkodzenia nerek lub niewydolności nerek.

•    zaburzenia wytwarzania komórek krwi - pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła, nadżerki na błonie śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, ciężkie wyczerpanie, krwawienia z nosa

i skóry. W takich przypadkach należy natychmiast przerwać leczenie i zgłosić się do lekarza. Nie wolno stosować samoleczenia lekami przeciwbólowymi lub obniżającymi gorączkę (przeciwgorączkowymi).

•    reakcje psychotyczne, depresja

•    opisano zaostrzenie stanów zapalnych spowodowanych zakażeniem (np. martwicze zapalenie powięzi), związanych ze stosowaniem niektórych leków przeciwbólowych (NLPZ). Jeśli podczas stosowania leku Ibuprofen Lysine Perrigo wystąpią lub nasilą się objawy zakażenia, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Lekarz oceni, czy istnieją wskazania do zastosowania leczenia przeciwinfekcyjnego (antybiotykoterapia).

•    nadciśnienie tętnicze, kołatanie serca, niewydolność serca, zawał serca

•    zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, szczególnie podczas długotrwałego leczenia, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby

•    podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych ze sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką lub zaburzeniami świadomości. Pacjenci z istniejącymi chorobami autoimmunologicznymi (SLE, mieszana choroba tkanki łącznej) wydają się być bardziej narażeni na to powikłanie. Należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza jeśli wystąpią te objawy.

•    ciężkie postacie reakcji skórnych, w tym wysypka z zaczerwienieniem i pęcherzami (np. zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka/zespół Lyella), wypadanie włosów (łysienie)

•    ciężkie ogólne reakcje nadwrażliwości

•    nasilenie astmy, skurcz oskrzeli, duszność.

Przyjmowanie takich leków jak Ibuprofen Lysine Perrigo może być związane z niewielkim

zwiększeniem ryzyka zawału serca lub udaru mózgu.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK IBUPROFEN LYSINE PERRIGO

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Ibuprofen Lysine Perrigo

Substancją czynną leku jest: ibuprofen 400 mg (w postaci ibuprofenu z lizyną 684 mg) w każdej tabletce powlekanej.

Ponadto lek zawiera: krospowidon, kopowidon, celuloza mikrokrystaliczna i magnezu stearynian. Składniki otoczki: Opadry II White (zawiera składniki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350 i talk).

Jak wygląda lek Ibuprofen Lysine Perrigo i co zawiera opakowanie

Każda tabletka jest białą tabletką powlekaną, z wytłoczonym ‘L684’ po jednej stronie.

Lek dostępny jest w opakowaniach zawierających 8, 12, 16 lub 24 tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Wrafton Laboratories Limited Wrafton,

Braunton

Devon, EX33 2DL Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania

Czechy

Niemcy

Węgry

Włochy

Holandia

Polska


Ibuprofen Perrigo 400 mg film coated tablets Ibuprofen Perrigo 400mg Ibuprofen Perrigo 400 mg Filmtabletten Ibuprofen Lysine APC Dolipro Immedia Forte

Ibuprofen Wrafton 400 mg, filmomhulde tabletten Ibuprofen Lysine Perrigo

Data zatwierdzenia ulotki:

7

Ibuprofen Lysine Perrigo

Charakterystyka Ibuprofen lysine perrigo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ibuprofen Lysine Perrigo, 400 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Ibuprofen 400 mg (w postaci ibuprofenu z lizyną 684 mg) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Biała tabletka powlekana w kształcie kapsułki, z wytłoczonym ‘L684’ po jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

W objawowym leczeniu bólu o nasileniu małym do umiarkowanego, takiego jak ból głowy, bolesne miesiączkowanie, ból zęba, gorączka i ból związany z przeziębieniem.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do podawania doustnego i wyłącznie do stosowania krótkotrwałego.

Dorośli i młodzież o masie ciała > 40 kg (w wieku 12 lat i starsi):

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów.

Jeśli przyjmowanie produktu leczniczego jest konieczne przez więcej niż 3 dni w przypadku gorączki i 4 dni w przypadku leczenia bólu lub gdy objawy nasilą się, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

Podawać 1 tabletkę z wodą, do 3 razy na dobę, w razie konieczności.

Należy zachować odstęp co najmniej 6 godzin pomiędzy dawkami.

Nie stosować więcej niż 3 tabletki w ciągu 24 godzin.

U osób z wrażliwym przewodem pokarmowym zaleca się przyjmowanie produktu podczas posiłku. Szczególne grupy pacjentów

Dzieci i młodzież:

Produkt nie jest zalecany do stosowania u młodzieży o masie ciała mniejszej niż 40 kg oraz u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Osoby w podeszłym wieku:

Nie jest wymagane specjalne dostosowanie dawki. Ze względu na profil potencjalnych działań niepożądanych (patrz punkt 4.4) zaleca się szczególnie uważne kontrolowanie osób w podeszłym wieku.

Niewydolność nerek:

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek o nasileniu małym do umiarkowanego nie jest konieczne zmniejszenie dawki (pacjenci z ciężką niewydolnością nerek, patrz punkt 4.3).

Niewydolność wątroby (patrz punkt 5.2):

U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby o nasileniu małym do umiarkowanego nie jest konieczne zmniejszenie dawki (pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby, patrz punkt 4.3).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

U pacjentów, u których wcześniej wystąpiła reakcja nadwrażliwości (np. skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) związane z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka lub krwawienie w wywiadzie (dwa lub więcej odrębne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia).

Krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ.

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

U pacjentów z krwawieniem z naczyń mózgowych lub z innym czynnym krwawieniem.

U pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi.

U pacjentów z niewyjaśnionymi zaburzeniami układu krwiotwórczego.

U pacjentów z ciężkim odwodnieniem (spowodowanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów).

W trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność u pacjentów z niektórymi stanami chorobowymi, których przebieg może ulec nasileniu:

•    Wrodzone zaburzenia metabolizmu porfiryn (np. ostra porfiria przerywana).

•    Bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym.

•    U pacjentów wykazujących reakcje alergiczne na inne substancje, gdyż występuje u nich zwiększone ryzyko reakcji nadwrażliwości, również w przypadku zastosowania produktu leczniczego Ibuprofen Lysine Perrigo.

•    U pacjentów, u których występuje katar sienny, polipy błony śluzowej nosa lub przewlekła obturacyjna choroba płuc, gdyż istnieje u nich zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Reakcje te mogą wystąpić w postaci napadów astmy (tak zwana astma analgetyczna), obrzęku Quinckego lub pokrzywki.

Działania niepożądane można zminimalizować przez zastosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów (patrz poniżej - wpływ na przewód pokarmowy oraz układ krążenia).

U osób w podeszłym wieku występuje zwiększona częstość działań niepożądanych po podaniu NLPZ, w szczególności w postaci krwawienia z przewodu pokarmowego i jego perforacji, które mogą prowadzić do zgonu.

Długotrwałe stosowanie wszelkiego rodzaju leków przeciwbólowych w przypadku bólów głowy może powodować nasilenie tych bólów. Jeśli taka sytuacja wystąpi lub jest spodziewana, należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady medycznej. U pacjentów, u których bóle głowy występują często lub codziennie, pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciw bólom głowy, należy rozważyć diagnozę - ból głowy spowodowany nadużywaniem leków.

Układ oddechowy:

U osób z czynną lub w wywiadzie astmą oskrzelową lub chorobami alergicznymi może wystąpić skurcz oskrzeli.

SLE (toczeń rumieniowaty układowy) i mieszana choroba tkanki łącznej:

Toczeń rumieniowaty układowy jak również mieszana choroba tkanki łącznej - zwiększone ryzyko aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (patrz punkt 4.8 Działania niepożądane).

Inne NLPZ:

Należy unikać jednoczesnego stosowania produktu Ibuprofen Lysine Perrigo z innymi NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2 (patrz punkt 4.5).

Nerki:

Nadciśnienie tętnicze i (lub) niewydolność serca, ponieważ pogorszeniu może ulec czynność nerek i (lub) może wystąpić zatrzymanie płynów.

Niewydolność nerek, ponieważ czynność nerek może ulec pogorszeniu (patrz punkty 4.3 Przeciwwskazania i 4.8 Działania niepożądane).

Wątroba:

Zaburzenie czynności wątroby (patrz punkty 4.3 Przeciwwskazania i 4.8 Działania niepożądane).

Bezpieczeństwo stosowania dotyczące przewodu pokarmowego:

NLPZ należy stosować ostrożnie u osób z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), ponieważ stany te mogą ulec zaostrzeniu (patrz punkt 4.8).

Krwawienie, owrzodzenie i perforacja przewodu pokarmowego: krwawienie, owrzodzenie lub perforację przewodu pokarmowego, które mogą zakończyć się zgonem, opisywano po zastosowaniu wszystkich NLPZ w każdym momencie leczenia, z objawami ostrzegawczymi lub bez nich oraz zdarzeniami dotyczącymi przewodu pokarmowego w wywiadzie.

Ryzyko krwawienia, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego jest większe wraz ze zwiększaniem dawek NLPZ u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie, szczególnie jeśli była ona powikłana krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 4.3) oraz u osób w podeszłym wieku. U takich pacjentów leczenie należy rozpoczynać od najmniejszej dostępnej dawki.

U takich pacjentów oraz u pacjentów wymagających jednoczesnego leczenia małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego lub innymi lekami, które mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych obrębie przewodu pokarmowego (patrz niżej oraz punkt 4.5), należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami działającymi ochronnie (np. mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej).

Pacjenci ze szkodliwym działaniem dotyczącym przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie osoby w podeszłym wieku, powinny zgłaszać wszelkie nietypowe objawy ze strony przewodu pokarmowego (zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego), w szczególności na początku leczenia.

Należy zachować ostrożność u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki, które mogą zwiększać ryzyko choroby wrzodowej lub krwawienia, takie jak doustne glikokortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki przeciwpłytkowe takie jak kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5).

Jeśli u pacjenta stosującego produkt Ibuprofen Lysine Perrigo wystąpi krwawienie lub choroba wrzodowa przewodu pokarmowego, leczenie należy przerwać.

Reakcje skórne:

Bardzo rzadko po zastosowaniu NLPZ opisywano ciężkie, niekiedy zakończone zgonem, reakcje skórne, w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (patrz punkt 4.8). Wydaje się, że pacjenci są bardziej narażeni na tego typu reakcje we wczesnym etapie leczenia: ujawnienie reakcji w większości przypadków następuje w ciągu pierwszego miesiąca leczenia. Należy zaprzestać przyjmowania produktu Ibuprofen Lysine Perrigo w chwili wystąpienia pierwszej wysypki skórnej, zmian na błonach śluzowych lub innych objawów nadwrażliwości.

W wyjątkowych przypadkach przyczyną ciężkich powikłań zakażeń skóry i tkanek miękkich może być zakażenie wirusem ospy wietrznej. Obecnie nie jest możliwe wykluczenie roli NLPZ w nasileniu tych zakażeń. Dlatego zaleca się unikanie stosowania produktu Ibuprofen Lysine Perrigo w przypadku zakażenia wirusem ospy wietrznej.

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe:

Wymagane jest zachowanie ostrożności (omówienie z lekarzem lub farmaceutą) przed rozpoczęciem leczenia u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i (lub) niewydolnością serca, ponieważ opisywano zatrzymywanie płynów, nadciśnienie tętnicze oraz obrzęki związane z leczeniem NLPZ.

Badania kliniczne i dane epidemiologiczne sugerują, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę), i długotrwałe leczenie może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zakrzepicy tętniczej (np. zawał serca lub udar). Ogólnie, badania epidemiologiczne nie wskazują, że przyjmowanie małych dawek ibuprofenu (np. < 1200 mg na dobę) jest związane ze zwiększeniem ryzyka zawału serca.

Inne uwagi:

Bardzo rzadko obserwowano ciężkie, ostre reakcje nadwrażliwości (na przykład wstrząs anafilaktyczny). Leczenie należy przerwać po wystąpieniu pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości po przyjęciu/podaniu produktu Ibuprofen Lysine Perrigo. Wykwalifikowany personel medyczny musi wdrożyć niezbędne procedury medyczne odpowiadające występującym objawom.

W przypadku długotrwałego podawania produktu Ibuprofen Lysine Perrigo wymagane jest regularne kontrolowanie wartości wskaźników czynności wątroby, czynności nerek oraz morfologii krwi.

Ogólnie, regularne przyjmowanie leków przeciwbólowych, zwłaszcza skojarzenia kilku przeciwbólowych substancji czynnych, może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia analgetyczna). Ryzyko to może wzrosnąć w przypadku wysiłku fizycznego z utratą elektrolitów i odwodnieniem. Z tego względu należy tego unikać.

Na skutek jednoczesnego spożycia alkoholu działania niepożądane związane z substancją czynną, w szczególności te dotyczące przewodu pokarmowego lub ośrodkowego układu nerwowego, mogą ulec nasileniu podczas stosowania NLPZ.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ibuprofenu nie należy stosować jednocześnie z:

Kwasem acetylosalicylowym (aspiryną):

Chyba, że małe dawki aspiryny (nie więcej niż 75 mg na dobę) zostały zalecone przez lekarza, ponieważ jednoczesne stosowanie może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).

Dane doświadczalne sugerują, że ibuprofen może hamować działanie małych dawek kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi, jeśli oba produkty podawane są jednocześnie. Jakkolwiek dane te są ograniczone, a wątpliwości dotyczące ekstrapolacji danych ex vivo do sytuacji klinicznej sprawiają, iż nie można wyciągnąć żadnych jednoznacznych wniosków dotyczących regularnego stosowania ibuprofenu, natomiast uważa się, że doraźne stosowanie ibuprofenu nie wywiera działania mającego znaczenie kliniczne (patrz punkt 5.1).

Innymi lekami z grupy NLPZ, w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2:

Należy unikać jednoczesnego stosowania dwóch lub więcej leków NLPZ, ponieważ może ono zwiększać ryzyko choroby wrzodowej przewodu pokarmowego oraz krwawienia ze względu na synergistyczne działanie (patrz punkt 4.4).

Ibuprofen należy stosować ostrożnie jednocześnie z:

Lekami przeciwzakrzepowymi:

NLPZ mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna (patrz punkt 4.4).

Fenytoiną:

Jednoczesne stosowanie ibuprofenu z fenytoiną może zwiększać stężenie obu tych leków w surowicy krwi. Kontrola stężenia fenytoiny w surowicy nie jest rutynowo wymagana w przypadku prawidłowego stosowania (maksymalnie przez 4 dni).

Lekami przeciwnadciśnieniowymi i lekami moczopędnymi:

NLPZ mogą zmniejszać działanie tych leków. Leki moczopędne mogą zwiększać ryzyko nefrotoksyczności wywoływanej przez NLPZ. U niektórych pacjentów z zaburzeniem czynności nerek (np. pacjenci odwodnieni lub pacjenci w podeszłym wieku z zaburzoną czynnością nerek) jednoczesne stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE), leków beta-adrenolitycznych lub antagonistów receptora dla angiotensyny II oraz leków hamujących cyklooksygenazę może doprowadzić do dalszego pogorszenia czynności nerek, w tym do wystąpienia ostrej niewydolności nerek, która jednak jest zazwyczaj przemijająca. Z tego względu leki w takich skojarzeniach należy podawać ostrożnie, szczególnie u osób w podeszłym wieku. Pacjentów należy odpowiednio nawodnić i rozważyć kontrolowanie czynności nerek po rozpoczęciu leczenia skojarzonego, a następnie okresowo.

Lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas:

Jednoczesne stosowanie ibuprofenu oraz leków moczopędnych oszczędzających potas może prowadzić do wystąpienia hiperkaliemii (zaleca się sprawdzenie stężenia potasu w surowicy krwi).

Glikokortykosteroidami:

Zwiększone ryzyko choroby wrzodowej lub krwawienia w obrębie przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Lekami przeciw płytkowymi i selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI): Zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Digoksyną:

Jednoczesne stosowanie produktu Ibuprofen Lysine Perrigo z lekami zawierającymi digoksynę może zwiększać stężenie tych produktów leczniczych w surowicy krwi. Kontrola stężenia digoksyny w surowicy nie jest rutynowo wymagana podczas prawidłowego stosowania (maksymalnie przez 4 dni).

Litem:

Jednoczesne stosowanie produktu Ibuprofen Lysine Perrigo z lekami zawierającymi lit może zwiększać ich stężenie w surowicy krwi. Kontrola stężenia litu w surowicy nie jest rutynowo wymagana w przypadku prawidłowego stosowania (maksymalnie przez 4 dni).

Probenecydem i sulfinpyrazonem:

Produkty lecznicze zawierające probenecyd lub sulfinpyrazon mogą opóźniać wydalanie ibuprofenu.

Metotreksatem:

Podanie ibuprofenu w ciągu 24 godzin przed lub po podaniu metotreksatu może prowadzić do zwiększenia stężeń metotreksatu i nasilenia jego działania toksycznego.

Cyklosporyną:

Zwiększone ryzyko działania nefrotoksycznego.

Takrolimusem:

Możliwe jest zwiększone ryzyko działania nefrotoksycznego w przypadku jednoczesnego podawania NLPZ z takrolimusem.

Zydowudyną:

Istnieje dowód na zwiększone ryzyko krwawienia do stawu oraz powstawania krwiaków u HIV-dodatnich hemofilików otrzymujących jednoczesne leczenie zydowudyną i ibuprofenem.

Pochodnymi sulfonylomocznika:

Badania kliniczne wykazały interakcje pomiędzy niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi a lekami przeciwcukrzycowymi (pochodnymi sulfonylomocznika). Chociaż interakcje pomiędzy ibuprofenem a pochodnymi sulfonylomocznika nie zostały dotychczas opisane, należy monitorować stężenia glukozy we krwi w przypadku jednoczesnego stosowania ibuprofenu i pochodnych sulfonylomocznika.

Antybiotykami z grupy chinolonów:

Dane uzyskane w badaniach u zwierząt wskazują, że NLPZ mogą zwiększać ryzyko drgawek związanych ze stosowaniem antybiotyków z grupy chinolonów. Pacjenci przyjmujący NLPZ i chinolony mogą być narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

Istnieją ograniczone dowody, że leki hamujące cyklooksygenazę/syntezę prostaglandyn mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet poprzez wpływ na owulację. Działanie to ustępuje po zakończeniu leczenia.

Ciąża

Zahamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpłynąć na ciążę i (lub) rozwój zarodka lub płodu. Dane pochodzące z badań epidemiologicznych sugerują zwiększone ryzyko poronienia oraz występowania wad rozwojowych serca i wytrzewienia po zastosowaniu inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży.

Całkowite ryzyko występowania wad rozwojowych układu sercowo-naczyniowego wzrastało z mniej niż 1% do około 1,5%. Uważa się, że ryzyko zwiększa się wraz z dawką oraz czasem trwania leczenia.

Wykazano, że u zwierząt podanie inhibitora syntezy prostaglandyn prowadzi do zwiększenia częstości przed-i po-implantacyjnych strat ciąż oraz obumarcia zarodka i płodu. Ponadto u zwierząt otrzymujących inhibitor syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy opisywano zwiększoną częstość występowania różnorodnych wad rozwojowych, w tym wad układu sercowo-naczyniowego.

W pierwszym i drugim trymestrze ciąży nie należy stosować ibuprofenu, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli ibuprofen stosowany jest u kobiety planującej ciążę lub będącej w pierwszym bądź drugim trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę, a czas leczenia powinien być jak najkrótszy.

W trzecim trymestrze ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą narażać

•    płód na:

o działanie szkodliwe na układ sercowo-naczyniowy i oddechowy (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym); o zaburzenia czynności nerek, które mogą przej ść w niewydolność nerek z małowodziem;

•    matkę i noworodka pod koniec ciąży na:

o możliwe wydłużenie czasu krwawienia, działanie antyagregacyjne, które może wystąpić nawet po bardzo małych dawkach;

o zahamowanie skurczów macicy, skutkujące opóźnionym lub wydłużonym porodem.

W związku z tym ibuprofen jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Ibuprofen i jego metabolity mogą przenikać do mleka kobiet karmiących piersią w bardzo małych ilościach. Dotychczas nie są znane szkodliwe skutki działania u niemowląt, więc po krótkotrwałym stosowaniu w zalecanych dawkach, w celach przeciwbólowych oraz przeciwgorączkowych, przerwa w karmieniu piersią nie jest zwykle konieczna.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W związku z tym, że podczas stosowania produktu Ibuprofen Lysine Perrigo w dużych dawkach mogą wystąpić działania niepożądane dotyczące ośrodkowego układu nerwowego, takie jak zmęczenie i zawroty głowy, w pojedynczych przypadkach dochodzić może do zaburzenia zdolności reakcji i zdolności aktywnego uczestnictwa w ruchu drogowym i w obsłudze maszyn. Powyższe ostrzeżenie ma szczególne zastosowanie w przypadku zażycia produktu leczniczego z alkoholem.

4.8    Działania niepożądane

Do określenia częstości występowania działań niepożądanych stosowane są następujące określenia:

Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W każdej grupie częstości występowania działania niepożądane przedstawione są w kolejności ich malejącej ciężkości.

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są zaburzenia żołądka i jelit. Mogą wystąpić choroba wrzodowa, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, czasami prowadzące do zgonu, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4). Po podaniu zgłaszano występowanie nudności, wymiotów, biegunki, wzdęć, zaparć, niestrawności, bólów brzucha, smolistych stolców, krwawych wymiotów, wrzodziejącego zapalenia jamy ustnej, zaostrzenia zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna (patrz punkt 4.4). Rzadziej obserwowano zapalenie błony śluzowej żołądka.

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca.

Badania kliniczne i dane epidemiologiczne sugerują, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) przez długi czas, może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zakrzepicy tętniczej (na przykład zawał serca lub udar) (patrz punkt 4.4).

Wykaz poniższych działań niepożądanych obejmuje wszystkie działania niepożądane, które wystąpiły podczas leczenia ibuprofenem, również te występujące po długotrwałym leczeniu dużymi dawkami u pacjentów z chorobami reumatycznymi. Podane częstości występowania, które wykraczają poza bardzo rzadkie doniesienia, odnoszą się do krótkotrwałego stosowania dawek dobowych do maksymalnie 1200 mg ibuprofenu dla postaci doustnych oraz maksymalnie 1800 mg w postaci czopków.

Należy wziąć pod uwagę, że poniższe działania niepożądane są przede wszystkim zależne od dawki i różnią się dla każdego indywidualnego przypadku.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

Bardzo rzadko: Zaostrzenie stanów zapalnych związanych z zakażeniem (np. wystąpienie martwiczego zapalenia powięzi) powiązane ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Jest to być może związane z mechanizmem działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Jeśli podczas stosowania produktu Ibuprofen Lysine Perrigo wystąpią lub nasilą się objawy zakażenia, pacjentowi należy zalecić, aby niezwłocznie zgłosił się do lekarza. Należy ocenić, czy istnieją wskazania do zastosowania leczenia przeciwinfekcyjnego i (lub) antybiotykoterapii.

Podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych ze sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką lub zaburzeniami świadomości. Wydaje się, że predyspozycję do tego wykazują pacjenci z zaburzeniami autoimmunologicznymi (SLE, mieszana choroba tkanki łącznej).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo rzadko: Zaburzenia układu krwiotwórczego (niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, pancytopenia, agranulocytoza). Pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenie w jamie ustnej, objawy grypopodobne, ciężkie osłabienie, niewyjaśnione krwawienia i siniaki. Pacjenta należy poinformować, by w takich przypadkach natychmiast odstawił produkt, aby unikał samoleczenia lekami przeciwbólowymi lub przeciwgorączkowymi i skonsultował się z lekarzem. Podczas długotrwałej terapii należy regularnie sprawdzać wskaźniki morfologii krwi.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Niezbyt często: Reakcje nadwrażliwości z wysypką skórną i świądem, jak również napady astmy (możliwe w połączeniu ze spadkiem ciśnienia tętniczego), zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli, duszność. Pacjenta należy poinstruować, by w takim przypadku natychmiast powiadomił lekarza i nie przyjmował więcej produktu Ibuprofen Lysine Perrigo.

Bardzo rzadko: Ciężkie, uogólnione reakcje nadwrażliwości. Objawami mogą być: obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, przyspieszenie czynności serca, spadek ciśnienia krwi, (anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy lub ciężki wstrząs). Jeśli wystąpi jeden z powyższych objawów, co może się zdarzyć nawet po pierwszym zastosowaniu produktu, konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarza.

Zaburzenia psychiczne:

Bardzo rzadko: Reakcje psychotyczne, depresja.

Zaburzenia układu nerwowego:

Niezbyt często: Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego takie jak ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, rozdrażnienie lub zmęczenie.

Zaburzenia oka:

Niezbyt często: Zaburzenia widzenia.

Zaburzenia ucha i błędnika:

Rzadko: Szumy uszne.

Zaburzenia serca:

Bardzo rzadko: Kołatanie serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego.

Zaburzenia naczyniowe:

Bardzo rzadko: Nadciśnienie tętnicze.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Bardzo rzadko: Zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli, duszność.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: Dolegliwości ze strony żołądka i jelit, takie jak zgaga, ból brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia z oddawaniem gazów, biegunka, zaparcia i niewielkie krwawienie z przewodu pokarmowego, które może prowadzić w wyjątkowych przypadkach do niedokrwistości.

Niezbyt często: Owrzodzenia przewodu pokarmowego, potencjalnie z krwawieniem i perforacją. Wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego oraz choroby Leśniowskiego-Crohna (patrz punkt 4.4), zapalenie błony śluzowej żołądka.

Bardzo rzadko: Zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń jelita. Pacjenta należy poinstruować, by w przypadku wystąpienia ostrego bólu w okolicy nadbrzusza, smolistych stolców lub krwawych wymiotów odstawił produkt leczniczy i natychmiast zgłosił się do lekarza.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: Zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, w szczególności po długotrwałym leczeniu, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często: Różne rodzaje wysypek skórnych

Bardzo rzadko: ciężkie postacie reakcji skórnych takie jak reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Łysienie.

W wyjątkowych przypadkach podczas zakażenia wirusem ospy wietrznej mogą wystąpić ciężkie zakażenia skóry i powikłania dotyczące tkanek miękkich (patrz również “Zakażenia i zarażenia pasożytnicze”).

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko: Może także wystąpić uszkodzenie tkanki nerki (martwica brodawek nerkowych) oraz zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi.

Bardzo rzadko: Tworzenie się obrzęków, w szczególności u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek, zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek, któremu może towarzyszyć ostra niewydolność nerek. Z tego względu należy regularnie sprawdzać czynność nerek.

4.9 Przedawkowanie

U młodzieży i dorosłych odpowiedź na dawkę nie jest wyraźnie określona. Okres półtrwania w przypadku przedawkowania wynosi 1,5 - 3 godzin.

Objawy przedawkowania

U większości pacjentów, którzy przyjęli klinicznie istotne ilości NLPZ, występują zazwyczaj tylko nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu lub rzadziej biegunka. Możliwe są również szumy uszne, bóle głowy i krwawienia z przewodu pokarmowego. W przypadku cięższego zatrucia działanie toksyczne jest obserwowane w ośrodkowym układzie nerwowym, co objawia się zawrotami głowy, sennością, sporadycznie pobudzeniem i dezorientacja lub śpiączką. Czasami u pacjentów występują drgawki. W ciężkich zatruciach może wystąpić kwasica metaboliczna i może być wydłużony czas protrombinowy/INR, prawdopodobnie z powodu wpływu na działanie krążących czynników krzepnięcia. Mogą wystąpić ostra niewydolność nerek i uszkodzenie wątroby. U chorych na astmę możliwe jest zaostrzenie astmy.

Leczenie przedawkowania

Leczenie powinno być objawowe oraz wspomagające i obejmować utrzymanie drożności dróg oddechowych, a także monitorowanie czynności serca i czynności życiowych, aż do osiągnięcia stanu stabilizacji. Należy rozważyć podanie węgla aktywowanego, jeśli pacjent zgłasza się w ciągu 1 godziny od przyjęcia potencjalnie toksycznej ilości produktu. Jeśli występują częste lub długotrwałe drgawki, należy je leczyć przez dożylne podanie diazepamu lub lorazepamu. Należy podać leki rozszerzające oskrzela stosowane w leczeniu astmy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, pochodne kwasu propionowego.

Kod ATC: MOIA E01

Ibuprofen lizyny jest solą lizynową ibuprofenu. Ibuprofen jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ), który w konwencjonalnych modelach zwierzęcych stanu zapalnego potwierdził skuteczność w hamowaniu syntezy prostaglandyn. U ludzi ibuprofen zmniejsza ból związany ze stanem zapalnym, obrzęk oraz gorączkę.

Ponadto, ibuprofen w przemijający sposób hamuje indukowaną przez ADP oraz kolagen agregację płytek krwi.

Dane doświadczalne sugerują, że ibuprofen może hamować wpływ małych dawek kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi, jeśli oba leki podawane są jednocześnie. W jednym badaniu, kiedy pojedyncza dawka 400 mg ibuprofenu była przyjęta w ciągu 8 godzin przed lub w ciągu 30 minut po podaniu dawki kwasu acetylosalicylowego (81 mg) o natychmiastowym uwalnianiu, wystąpiło zmniejszenie działania ASA na tworzenie tromboksanu lub agregację płytek. Jednakże ograniczenia tych danych oraz wątpliwości dotyczące ekstrapolacji danych ex vivo do sytuacji klinicznej sprawiają, że nie można wyciągnąć żadnych jednoznacznych wniosków dotyczących regularnego stosowania ibuprofenu, a ponadto uważa się, że po doraźnym stosowaniu ibuprofenu nie występuje prawdopodobieństwo działania o znaczeniu klinicznym.

Właściwości farmakokinetyczne

5.2


Większość danych farmakokinetycznych uzyskanych po podaniu ibuprofenu z kwasem stosuje się również do ibuprofenu z lizyną.

Po podaniu doustnym ibuprofen jest częściowo wchłaniany w żołądku, a następnie całkowicie w jelicie cienkim.

Po przekształceniu metabolicznym w wątrobie (hydroksylacja, karboksylacja), farmakologicznie nieczynne metabolity są całkowicie wydalane, głównie przez nerki (90%), jak również wraz z żółcią. Okres półtrwania w fazie eliminacji u zdrowych osób oraz u osób z chorobami wątroby i nerek wynosi od 1,8 do 3,5 godziny, wiązanie z białkami osocza wynosi około 99%.

Maksymalne stężenia w osoczu po podaniu doustnym postaci farmaceutycznej o natychmiastowym uwalnianiu (tabletka), gdy lek przyjmowany jest podczas posiłku, występują po 1-2 godzinach.

Maksymalne stężenia w osoczu po podaniu doustnym na czczo postaci farmaceutycznej o natychmiastowym uwalnianiu (tabletka), gdy lek przyjmowany jest na czczo, występują po 60-90 minutach.

Jednak ibuprofen jest wchłaniany z przewodu pokarmowego szybciej po doustnym podaniu produktu Ibuprofen Lysine Perrigo, a maksymalne stężenia w osoczu po doustnym podaniu produktu na czczo osiąga po 30 minutach (mediana). Ibuprofen wykrywany jest w osoczu przez ponad 8 godzin po podaniu produktu Ibuprofen Lysine Perrigo.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność podostra i przewlekła ibuprofenu w doświadczeniach na zwierzętach ujawniała się głównie w postaci zmian i owrzodzeń przewodu pokarmowego. Badania in vitro i in vivo nie dostarczyły klinicznie znaczących dowodów na potencjał mutagenny ibuprofenu. W badaniach na szczurach i myszach nie znaleziono dowodów na działanie rakotwórcze ibuprofenu. Ibuprofen powodował zahamowanie owulacji u królików, jak również zaburzenia implantacji u różnych gatunków zwierząt (królik, szczur, mysz). Badania eksperymentalne na szczurach i królikach wykazały, że ibuprofen przenika przez łożysko. Po podaniu dawek toksycznych dla matki obserwowano zwiększoną częstość występowania wad rozwojowych potomstwa (np. wady przegrody międzykomorowej serca) u szczurów.

Substancja czynna ibuprofen wykazuje ryzyko środowiskowe dla ryb.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki

Krospowidon

Kopowidon

Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian

Otoczka

Opadry II White1

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 8, 12, 16 lub 24 tabletki powlekane.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania Brak szczególnych wymagań.

7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Wrafton Laboratories Ltd

Wrafton

Braunton

Devon, EX33 2DL Wielka Brytania

8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI

PRODUKTU LECZNICZEGO

12

1

Zawiera składniki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350 i talk.

Ibuprofen Lysine Perrigo