+ iMeds.pl

Ibuprofen teva 200 mgUlotka Ibuprofen teva

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ibuprofen Teva, 200 mg, tabletki powlekane

Ibuprofenum

Do stosowania u dzieci o masie ciała poniżej 20 kg (6 lat i starszych), młodzieży i dorosłych.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3dni stosowania w leczeniu migrenowych bólów głowy lub gorączki a takżew przypadku stosowania u dzieci i młodzieży, i po 4 dniach stosowania w w celu uśmierzenia bólu u dorosłych nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem .

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ibuprofen Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibuprofen Teva

3.    Jak stosować lek Ibuprofen Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ibuprofen Teva

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Ibuprofen Teva i w jakim celu się go stosuje

Ibuprofen Teva to lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy (niesteroidowy lek przeciwzapalny).

Wskazania do stosowania leku Ibuprofen Teva

Ibuprofen Teva zalecany jest u dzieci o masie ciała od 20 kg (6 lat i starszych), młodzieży i dorosłych w krótkotrwałym leczeniu objawów:

•    bólów łagodnych do umiarkowanych takich jak ból głowy, zęba, bóle menstruacyjne;

•    ostrych migrenowych bólów głowy z aurą lub bez aury;

•    gorączki

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibuprofen Teva Kiedy nie stosować leku Ibuprofen Teva

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    gdy u pacjenta występowały duszność, astma, katar, obrzęk lub pokrzywka po zażyciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ);

•    występowały przypadku niesprecyzowanego zaburzenia tworzenia krwi;

•    jeśli u pacjenta występują bądź występowały nawracające wrzody przewodu pokarmowego/krwawienia (co najmniej 2 różne epizody rozpoznanych owrzodzeń lub krwawień);

•    gdy u pacjenta występowały w przeszłości krwawienia w obrębie przewodu pokarmowego bądź perforacja wrzodów w związku z leczeniem NLPZ;

•    w przypadku krwawienia z naczyń mózgowych lub innego czynnego krwawienia

•    gdy u pacjenta występowały ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek;

•    gdy u pacjenta występowała ciężka niewydolność serca;

•    w przypadku silnego odwodnienia (spowodowanego wymiotami, biegunką lub niedostateczną podażą płynów);

•    w ostatnim trymestrze ciąży;

•    oraz u dzieci o masie ciała poniżej 20 kg lub w wieku poniżej 6 lat, ponieważ dawka leku jest nieodpowiednia ze względu na większą zawartość substancji czynnej .

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ibuprofen Teva należy zwrócić się do lekarza, lub farmaceuty.

Możliwe jest zmniejszenie nasilenia działań niepożądanych leku dzięki zastosowaniu najmniejszej dawki leku przez najkrótszy okres niezbędny do kontroli objawów.

Bezpieczeństwo dotyczące przewodu pokarmowego

Należy unikać jednoczesnego przyjmowania leku Ibuprofen Teva z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym tak zwanymi inhibitorami COX-2 (inhibitorami cyklooksygenazy-2).

Pacjenci w podeszłym wieku:

Działania niepożądane po zastosowaniu leków z grupy NLPZ, w szczególności krwawienia oraz perforacje w obrębie przewodu pokarmowego, występują częściej w przypadku pacjentów w podeszłym wieku. Takie działania mogą zagrażać życiu pacjenta. Z tego względu, zaleca się szczególnie dokładną obserwację takich pacjentów.

Krwawienia w obrębie przewodu pokarmowego, wrzody oraz perforacje:

W trakcie leczenia wszystkimi lekami z grupy NLPZ zaobserwowano krwawienia w przewodzie pokarmowym, wrzody oraz perforacje, również z następstwami śmiertelnymi. Incydenty te wystąpiły z lub bez wcześniejszych objawów ostrzegawczych bądź ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych zgłaszanych w wywiadzie chorobowym zbieranym w dowolnym czasie w trakcie leczenia.

Ryzyko wystąpienia krwawienia w przewodzie pokarmowym, wrzodów oraz perforacji zwiększa się wraz z większą dawką leków z grupy NLPZ u pacjentów, u których występowały wcześniej wrzody z powikłaniami w postaci krwawienia oraz perforacji (patrz punkt 2 Kiedy nie stosować leku Ibuprofen Teva”), jak również u pacjentów w podeszłym wieku. Tacy pacjenci powinni rozpocząć leczenie od najmniejszej skutecznej dawki.

U tych pacjentów oraz u pacjentów, którzy wymagają jednoczesnego leczenia z zastosowaniem małych dawek kwasu acetylosalicylowego lub innych leków mogących zwiększyć ryzyko dolegliwości obrębie przewodu pokarmowego, należy uwzględnić możliwość leczenia skojarzonego z zastosowaniem leków oszczędzających błonę śluzową żołądka (np.: mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej).

W przypadku wcześniejszego występowania działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego, w szczególności u osób w podeszłym wieku, należy zgłaszać wszelkie niepokojące objawy w obrębie jamy brzusznej (w szczególności krwawienia w obrębie przewodu pokarmowego), zwłaszcza w początkowej fazie leczenia.

Z uwagi na zwiększone ryzyko wystąpienia wrzodów lub krwawień w obrębie przewodu pokarmowego podczas jednoczesnego stosowania kortykosteroidów, leków przeciwzakrzepowych takich jak warfaryna, selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (stosowanych między innymi w leczeniu depresji), leków zapobiegających zlepianiu się płytek krwi takich jak kwas acetylosalicylowy, należy zachować ostrożność (patrz punkt 2).

Leczenie z zastosowaniem leku Ibuprofen Teva należy przerwać natychmiast w razie wystąpienia krwawienia w obrębie przewodu pokarmowego lub wrzodów.

NLPZ należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których występowały choroby żołądka i jelit (wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Crohna), ponieważ stan pacjentów może ulec pogorszeniu (patrz punkt 4.)

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe

Leki takie jak Ibuprofen Teva mogą mieć związek z nieznacznie zwiększonym ryzykiem wystąpienia ataku serca („zawału mięśnia sercowego”) lub udaru. Ryzyko jest większe podczas stosowania zwiększonej dawki leku oraz w przypadku długotrwałego leczenia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki ani okresu leczenia (3 dni w przypadku migrenowych bólów głowy lub gorączki a także u dzieci i młodzieży i 4 dni w leczeniu bólu u dorosłych)!

Jeżeli pacjent pacjent ma problemy z sercem bądź przeszedł udar lub uważa, że może należeć do grupy ryzyka wystąpienia takich chorób (np.: w przypadku, gdy pacjent ma wysokie ciśnienie krwi, cukrzycę lub wysokie stężenie cholesterolu we krwi lub jest pali tytoń), należy zgłosić się do lekarza lub farmaceuty w celu konsultacji dotyczącej leczenia.

Reakcje skórne

W trakcie leczenia z zastosowaniem NLPZ bardzo rzadko obserwowano ciężkie reakcje skórne, niektóre z następstwami śmiertelnymi, którym towarzyszyło zaczerwienienie i obecność pęcherzy (złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevens-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka/zespół Lyella; patrz punkt 4). Najwyższe ryzyko wystąpienia takich reakcji może zachodzić w początkowej fazie leczenia ponieważ, że reakcje te w większości wypadków występowały w czasie pierwszego miesiąca leczenia. W przypadku wystąpienia pierwszych oznak wysypki, uszkodzeń błony śluzowej bądź innych oznak reakcji nadwrażliwości, należy przerwać stosowanie leku Ibuprofen Teva oraz niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Należy unikać stosowania leku Ibuprofen Teva w trakcie infekcji ospy wietrznej.

Inne informacje

Lek Ibuprofen Teva należy stosować jedynie po przeprowadzeniu ścisłej oceny ryzyka do korzyści:

•    w przypadku niektórych wrodzonych zaburzeń dotyczących tworzenia się składników krwi (np.: ostra porfiria przerywana);

•    w przypadku niektórych chorób układu odpornościowego (układowego tocznia rumieniowatego oraz mieszanych chorób tkanki łącznej).

Szczególnie uważna obserwacja wymagana jest:

•    w przypadku zaburzeń czynności nerek lub wątroby;

•    odwodnienia;

•    bezpośrednio po dużych zabiegach chirurgicznych;

•    w przypadku alergii (np.: reakcji skórnych w wyniku stosowania innych leków, astmy, gorączki siennej), przewlekłych obrzęków błony śluzowej nosa lub przewlekłych chorób układu oddechowego powodujących zwężenie dróg oddechowych.

Bardzo rzadko obserwowano ciężkie reakcje nadwrażliwości (np. wstrząs anafilaktyczny). Leczenie należy przerwać w przypadku wystąpienia pierwszych objawów ostrej reakcji nadwrażliwości po zażyciu leku Ibuprofen Teva. W zależności od objawów, wymagana procedura medyczna musi zostać przeprowadzona przez wyszkolony personel.

Ibuprofen, substancja aktywna leku Ibuprofen Teva, może tymczasowo hamować czynność płytek krwi (agregację trombocytów). Pacjenci z zaburzeniami krzepnięcia krwi powinni z tego względu podlegać dokładnej obserwacji.

W przypadku dłuższego leczenia z zastosowaniem leku Ibuprofen Teva niezbędna jest regularna kontrola czynności wątroby, czynności nerek oraz morfologii krwi.

W przypadku stosowania leku przed zabiegami chirurgicznymi, należy powiadomić lub skonsultować się z lekarzem bądź stomatologiem.

Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych w bólach głowy może wywołać ich nasilenie. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji lub podejrzenia jej wystąpienia należy skonsultować się z lekarzem w celu ewentualnego przerwania terapii. Nadużywanie stosowania leków przeciwbólowych należy podejrzewać u pacjentów, u których ból głowy występuje często lub codziennie pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciw bólowi głowy.

Ogólnie, zwyczajowe przyjmowanie leków przeciwbólowych, w szczególności w przypadku połączenia kilku substancji czynnych takich leków, może doprowadzić do stałego uszkodzenia nerek z ryzkiem niewydolności nerek (nefropatii analgetycznej).

NLPZ, takie jak ibuprofen mogą maskować objawy zakażenia i gorączki.

Ibuprofen Teva należy do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, które mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet. Takie działanie jest przemijające po zakończeniu terapii.

Dzieci i młodzież

W przypadku odwodnienia u dzieci i młodzieży istnieje ryzyko zaburzenia czynności nerek Inne leki i Ibuprofen Teva

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Czego należy unikać podczas stosowania tego leku?

Leki o działaniu przeciwzakrzepowym (przeciw krzepnięciu) (np.: kwas acetylosalicylowy/aspiryna, warfaryna, tyklopidyna), leki przeciw wysokiemu ciśnieniu krwi (inhibitory ACE, np.: kaptopryl, leki blokujące receptory beta, antagoniści angiotensyny II) oraz inne leki mogą utrudniać leczenie z zastosowaniem ibuprofenu bądź ich działanie może zostać zmniejszone na skutek takiego leczenia. Z tego względu, przed stosowaniem ibuprofenu równocześnie z innymi lekami należy zawsze skonsultować się z lekarzem.

Jednoczesne stosowanie leku Ibuprofen Teva oraz digoksyny (leku wzmacniającego serce), fenytoiny, (leku stosowanego w leczeniu padaczki) lub litu (leku stosowanego w leczeniu chorób psychicznych) może zwiększyć stężenie tych leków we krwi. Kontrola stężenia litu, digoksyny oraz fenytoiny w surowicy nie jest konieczna w przypadku stosowania leku zgodnie z zaleceniami (maksymalnie przez 3 dni u dzieci i młodzieży i 4 dni u dorosłych).

Ibuprofen Teva może zmniejszać skuteczność leków moczopędnych oraz leków obniżających ciśnienie krwi (leków moczopędnych i leków przeciwnadciśnieniowych).

Ibuprofen Teva może zmniejszać skuteczność inhibitorów ACE (leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca oraz nadciśnienia). Ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek może zostać zwiększone w przypadku jednoczesnego stosowania tych leków. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE, leków beta-adrenolitycznych (leków stosowanych w chorobach serca), antagonistów angiotensyny II z lekiem Ibuprofen Teva, może prowadzić do dalszego pogarszania się czynności nerek, z możliwością wystąpienia ostrej niewydolności nerek.

Jednoczesne przyjmowanie leku Ibuprofen Teva z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (niektóre leki moczopędne) może doprowadzić do zwiększenia stężenia potasu we krwi.

Jednoczesne przyjmowanie leku z innymi lekami przeciwzapalnymi i przeciwbólowymi z grupy NLPZ lub glikokortykosteroidów zwiększa ryzyko wystąpienia wrzodów przewodu pokarmowego lub krwawień.

Leki przeciwpłytkowe oraz niektóre leki przeciwdepresyjne (selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny) mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego.

Przyjmowanie leku Ibuprofen Teva w ciągu 24 godzin przed lub po przyjęciu metotreksatu może powodować zwiększenie jego stężenia i nasilenie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych.

Ryzyko uszkodzenia nerek w wyniku przyjęcia cyklosporyny (leku stosowanego w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepu, jak również w leczeniu reumatycznym) zwiększa się na skutek przyjmowania niektórych NLPZ. Takiego działania nie można również wykluczyć w przypadku połączenia cyklosporyny z ibuprofenem.

Leki zawierające probenecyd lub sulfinpyrazon (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej) mogą opóźnić wydalanie ibuprofenu. W konsekwencji, może wystąpić nagromadzenie leku Ibuprofen Teva w organizmie oraz nasilenie działań niepożądanych.

Leki z grupy NLPZ mogą nasilić działanie leków hamujących krzepliwość krwi takich jak warfaryna. W trakcie leczenia zaleca się kontrolę krzepliwości krwi.

W badaniach klinicznych zaobserwowano interakcje pomiędzy lekami z grupy NLPZ a sulfonylomocznikiem (lekiem stosowanym do zmniejszenia stężenia cukru we krwi). Pomimo, że dotychczas nie potwierdzono interakcji pomiędzy ibuprofenem a sulfonylomocznikiem, w przypadku jednoczesnego przyjmowania takich substancji jako środek ostrożności zaleca się kontrolę stężenia cukru we krwi.

Takrolimus: ryzyko uszkodzenia nerek zwiększa się w przypadku jednoczesnego stosowania obydwu leków.

Zydowudyna: istnieją dowody na występowanie zwiększonego ryzyka wylewu krwi do stawów oraz krwiaków w przypadku pacjentów HIV-pozytywnych („chorych na hemofilię”), którzy przyjmują jednocześnie zydowudynę oraz ibuprofen.

Antybiotyki z grupy chinolonów: u pacjentów stosujących jednocześnie NLPZ i chinoliny może wystąpić zwiększone ryzyko drgawek rozwijających się.

Inhibitory CYP2C9: jednoczesne stosowanie ibuprofenu z inhibitorami CYP2C9 może zwiększyć narażenie na ibuprofen (substrat CYP2C9). W badaniach z zastosowaniem worykonazolu i flukonazolu (inhibitory CYP2C9) wykazano o 80 do 100% większe narażenie na S(+)-ibuprofen, Należy rozważyć zmniejszenie dawki ibuprofenu w trakcie jednoczesnego stosowania z inhibitorami CYP2C9, w szczególności podczas stosowania dużych dawek ibuprofenu z worykonazolem i flukonazolem.

Ibuprofen Teva z jedzeniem i piciem

Podczas stosowania leku Ibuprofen Teva nie należy spożywać alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

W przypadku, gdy pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia lekiem Ibuprofen Teva, należy poinformować o tym lekarza. Nie wolno stosować tego leku w ostatnich trzech miesiącach ciąży. Należy unikać stosowania tego leku w pierwszych 6 miesiącach ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Karmienie piersią

Jedynie niewielka ilość ibuprofenu oraz jego metabolitów przechodzi do mleka matki. Lek ten może być stosowany w trakcie karmienia piersią, jeśli stosowany jest w zalecanej dawce i przez krótki okres czasu

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W trakcie przyjmowania większych dawek leku Ibuprofen Teva mogą wystąpić działania niepożądane dotyczące ośrodkowego układu nerwowego, takie jak zmęczenie oraz zawroty głowy, w pojedynczych przypadkach wystąpić zaburzenia zdolności reagowania i aktywnego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz obsługiwania

maszyn. Takie skutki są bardziej prawdopodobne w przypadku stosowania leku z alkoholem. Po spożyciu alkoholu pacjent nie będzie w stanie reagować wystarczająco szybko i poprawnie na niespodziewane i nagłe zdarzenia. W takim przypadku nie prowadzić żadnych pojazdów! Nie używać narzędzi ani obsługiwać urządzeń! Nie pracować bez bezpiecznego obuwia!

3. Jak stosować lek Ibuprofen Teva

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Masa ciała (wiek)

Dawka jednorazowa

Maksymalna dawka dobowa

20 kg do 29 kg (dzieci: 6 do 9 lat)

200 mg ibuprofenu

(jedna tabletka powlekana o mocy

200 mg

600 mg ibuprofenu

(trzy tabletki powlekane o mocy

200 mg

30 kg do 39 kg (dzieci: 10 do 11 lat)

200 mg ibuprofenu (jedna tabletka powlekana o mocy 200 mg

800 mg ibuprofenu (cztery tabletki powlekane o mocy 200 mg

> 40 kg

(młodzież od 12 lat oraz dorośli)

200 - 400 mg ibuprofenu (jedna lub dwie tabletki powlekane o mocy 200 mg

1200 mg ibuprofenu (sześć tabletek powlekanych o mocy 200 mg

U dzieci i młodzieży lek Ibuprofen Teva jest dawkowany w zależności od masy ciała i wieku. Zazwyczaj, jako pojedynczą dawkę stosuje się 7 do 10 mg/kg mc. do maksymalnej, całkowitej dawki dobowej 30 mg/kg mc.

Przerwy w dawkowaniu uzależnione są od objawów i maksymalnej, całkowitej dawki dobowej.

Należy zachować co najmniej 6-godzinną przerwę pomiędzy dawkami.

Nie przekraczać zalecanej dawki.

Dawkowanie u osób w podeszłym wieku:

Nie ma konieczności specjalnego dostosowywania dawki. Z uwagi na profil bezpieczeństwa leku (patrz punkt 2), należy szczególnie monitorować osoby w podeszłym wieku.

Sposób stosowania leku

Do stosowania doustnego.

Lek Ibuprofen Teva należy przyjmować w całości z dużą ilością płynu (np.: szklanką wody). Tabletki powlekane można przyjmować niezależnie od posiłku.

W przypadku pacjentów, u których występuje nadwrażliwość żołądka zalecane jest stosowanie leku Ibuprofen Teva podczas posiłków.

Czas trwania terapii

Do stosowania krótkotrwałego.

W przypadku konieczności stosowania leku Ibuprofen Teva przez osoby dorosłe dłużej niż 3 dni w leczeniu migrenowych bólów głowy lub gorączki lub dłużej niż 4 dni w leczeniu bólu lub w przypadku pogorszenia objawów, należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku konieczności stosowania tego produktu u dzieci i młodzieży dłużej niż 3 dni lub w przypadku nasilenia objawów, należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Ibuprofen Teva jest za mocne lub za słabe należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ibuprofen Teva

Lek Ibuprofen Teva należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub informacjami dotyczącymi dawkowania zawartymi w ulotce. W przypadku, gdy pacjent nie odczuwa wystarczającego złagodzenia objawów, nie należy zwiększać dawki leku samodzielnie lecz skontaktować się z lekarzem.

Mogą wystąpić następujące objawy przedawkowania leku: zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego (bóle i zawroty głowy, senność, brak świadomości, a w przypadku dzieci również drgawki), ból żołądka, nudności i wymioty. Ponadto możliwe jest wystąpienia krwawienia do przewodu pokarmowego oraz zaburzenia czynności wątroby i nerek, jak również spadek ciśnienia krwi, obniżona czynność oddechowa (zaburzenia oddechowe), zsinienie i zaczerwienienie skóry i błony śluzowej (sinica).

Nie istnieje specyficzna odtrutka (antidotum).

W przypadku podejrzenia przedawkowania leku Ibuprofen Teva, należy skontaktować się z lekarzem, który zadecyduje o dalszym postępowaniu.

W przypadku dalszych wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniższy wykaz działań niepożądanych obejmuje wszelkie działania zaobserwowane podczas leczenia z zastosowaniem ibuprofenu, włączając działania niepożądane występujące u pacjentów z chorobami reumatycznymi poddawanych długotrwałemu leczeniu z zastosowaniem dużych dawek leku. Częstość występowania działań niepożądanych uznana za rzadką odnosi się do krótkotrwałego stosowania maksymalnej dawki do 1200 mg ibuprofenu stosowanego doustnie (równe 6 tabletkom powlekanym leku Ibuprofen Teva, 200 mg) oraz maksymalnej dawki 1800 mg w postaci czopków.

Poniższe działania niepożądane są w głównej mierze zależne od dawki i różnią się w zależności od pacjenta.

Najczęstsze działania niepożądane obserwowano w obrębie przewodu pokarmowego. Wrzody przewodu pokarmowego, perforacja lub krwawienie do przewodu pokarmowego, czasami ze skutkami śmiertelnymi, mogą wystąpić szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku . Po zastosowaniu leku obserwowano nudności, wymioty, biegunkę, wzdęcia, zaparcia, niestrawność, dolegliwości bólowe w obrębie żołądka, smolisty stolec, krew w wymiocinach, wrzodziejące zapalenie żołądka, zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna. Z mniejszą częstością obserwowano zapalenie błony śluzowej żołądka (patrz punkt 2). Ryzyko wystąpienia krwawienia do przewodu pokarmowego zależy od zakresu dawki i czasu stosowania.

Leki takie jak Ibuprofen Teva mogą mieć związek z nieznacznie zwiększonym ryzykiem wystąpienia zawału serca („zawału mięśnia sercowego”) lub udaru.

NALEŻY ZAPRZESTAĆ stosowania tego leku i zasięgnąć natychmiastowej pomocy lekarskiej w przypadku wystąpienia:

   Objawów krwawienia z jelit, takich jak: silny ból brzucha, czarne smoliste stolce, krwawe wymioty lub ciemne cząstki o wyglądzie fusów.

   Objawów bardzo rzadko występujących, ale poważnych, dotyczących reakcji alergicznych,

takich jak: obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w oddychaniu, przyspieszenie akcji serca, spadek ciśnienia krwi, prowadzących do wstrząsu. Powyższe objawy mogą wystąpić również podczas pierwszego zastosowania leku.

   Ciężkie reakcje skórne, takie jak: wysypka na całym ciele, złuszczanie naskórka, powstawanie pęcherzy i złuszczanie się skóry.

Należy powiadomić lekarza w przypadku, gdy poniższe działania niepożądane ulegną pogorszeniu lub w przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych.

Często (występują u 1 na 10 pacjentów)

Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, takie jak zgaga, ból w nadbrzuszu, nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka, zaparcia i niewielkie krwawienia do przewodu pokarmowego, w wyjątkowych przypadkach mogące prowadzić do anemii.

Niezbyt często (występują u 1 na 100 osób)

   Reakcje nadwrażliwości z wysypką i świądem, jak również napad astmy (prawdopodobnie ze spadkiem ciśnienia krwi).

•    Zaburzenia widzenia. W tym przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i przerwać stosowanie tego leku.

•    Wrzody przewodu pokarmowego, możliwie z krwawieniem i perforacją, zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej z tworzeniem się wrzodów (wrzodziejące zapalenie jamy ustnej), zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego lub choroby Leśniowskiego-Crohna. Zapalenie błony śluzowej żołądka.

•    Zaburzenia w obrębie ośrodkowego układu nerwowego takie jak bóle głowy, zawroty, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie.

•    Różne wysypki skórne.

Rzadko (występują u 1 na 1000 pacjentów)

•    Dzwonienie w uszach (szumy uszne).

   Uszkodzenia tkanek nerek (martwica brodawek), szczególnie w terapii długoterminowej; zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi.

Bardzo rzadko (występują u 1 na 10 000_pacjentów)

   Zaburzenia w tworzeniu krwi. Pierwsze oznaki mogą obejmować: gorączkę, ból gardła, rany powierzchowne w obrębie jamy ustnej, objawy przypominające grypę, zwiększone zmęczenie, krwawienie z nosa oraz krwawienie skórne. W takich przypadkach należy natychmiast zaprzestać stosowania leku Ibuprofen Teva oraz skontaktować się z lekarzem. Nie należy samemu leczyć takich objawów za pomocą leków przeciwbólowych lub przeciwgorączkowych.

•    Ostre ogólne reakcje nadwrażliwości.

•    Zwiększona retencja płynów w tkankach (obrzęki), szczególnie u pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi lub zaburzoną czynnością nerek; zespół nerczycowy (obrzęk i ostry białkomocz); zapalenie nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek), któremu może towarzyszyć ostre zaburzenie czynności nerek. W przypadku wystąpienia jednego z powyższych objawów lub w przypadku ogólnego złego samopoczucia należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, gdyż mogą to być objawy uszkodzenia nerek lub niewydolności nerek.

•    Opisywano nasilenie stanów zapalnych wywołanych przez zakażenie (martwicze zapalenie powięzi) powiązane ze stosowanie leków przeciwbólowych (NLPZ). Jeśli podczas stosowania tego leku wystąpią lub ulegną pogorszeniu objawy zakażenia (tj. zaczerwienienie, obrzęk, podwyższenie temperatury ciała, ból, gorączka), należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Lekarz zdecyduje o zastosowaniu leków przeciw zakażeniu/antybiotyku.

•    Po zastosowaniu ibuprofenu zaobserwowano objawy zapalenia opon mózgowych, takie jak ból głowy, nudności, wymioty, gorączkę, uczucie drętwienia karku lub zaburzenia świadomości. Zwiększone ryzyko zdaje się istnieć w przypadku pacjentów, u których występują pewne choroby zainicjowane w układzie odpornościowym (układowego tocznia rumieniowatego oraz choroby mieszanej tkanki łącznej). Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia powyższych objawów.

•    Reakcje psychotyczne, depresja.

•    Kołatanie serca, niewydolność serca, zawał serca.

•    Zwiększone ciśnienie krwi (hipertonia tętnicza).

•    Zapalenie przełyku i trzustki.

•    Tworzenie się przeponopodobnych zwężeń w obrębie jelita cienkiego i grubego (zwężenia jelit).

•    Zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, szczególnie podcas długotrwałego leczenia, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby. W przypadku długotrwałego podawania leku, należy regularnie kontrolować czynność wątroby.

•    Ostre reakcje skórne, takie jak wysypka z zaczerwienieniem i pęcherzami (np.: zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka/zespół Lyella), utrata włosów (łysienie).

W wyjątkowych przypadkach mogą wystąpić ostre zakażenia skórne oraz powikłania w obrębie tkanki miękkiej podczas ospy wietrznej (zakażenia ospą wietrzną).

Zgłaszanie działań niepożądanych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów LeczniczychWyrobów Medycznych i Produktów Biobójcz ych,

Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel: + 48 22 49 21 301 Fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Ibuprofen Teva

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Ibuprofen Teva

-    Substancją czynną leku jest ibuprofen (ibuprofen DL-lizyny).

Każda tabletka powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu, co odpowiada 342 mg ibuprofenu z lizyną.

-    Pozostałe składniki to:

Rdzeń

Celuloza mikrokrystaliczna Kroskarmeloza sodowa Krzemionka koloidalna bezwodna Talk

Magnezu stearynian Otoczka

Hypromeloza 6 mPa Makrogol 6000 Glicerol 85 %

Jak wygląda lek Ibuprofen Teva i co zawiera opakowanie:

Ibuprofen Teva, 200 mg, tabletki powlekane ma postać białych lub prawie białych, owalnych tabletek powlekanych.

Tabletki powlekane pakowane są w blistry z PVC/PE/PVDC/Aluminium.

Blistry leku Ibuprofen Teva, 200 mg, tabletki powlekane zawierają 10, 20, 50 i 60 tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

tel.: (22) 345 93 00 Wytwórca

MEPHA POLSKA Sp. z o.o ul. Wojciechowska 9B 20-704 Lublin

Sofarimex - Indùstria Química e Farmacèutica, S.A. Av. das Indùstrias - Alto de Colaride/Agualva 2735-213 Cacém, Portugalia

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3 - 89143 Blaubeuren Niemcy


Importer

MEPHA POLSKA Sp. z o.o ul. Wojciechowska 9B 20-704 Lublin

Sofarimex - Indùstria Química e Farmacèutica, S.A. Av. das Indùstrias - Alto de Colaride/Agualva 2735-213 Cacém, Portugalia


Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy    Irfen 200 mg Filmtabletten

Polska    Ibuprofen Teva

Data ostatniej aktualizacji ulotki: styczeń 2015

11

Ibuprofen Teva

Charakterystyka Ibuprofen teva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ibuprofen Teva, 200 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu, co odpowiada 342 mg ibuprofenu z lizyną. Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Tabletki powlekane białe lub prawie białe, owalne, o długości 15,6 mm i szerokości 7,6 mm.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Krótkotrwałe leczenie objawowe:

•    bólów łagodnych do umiarkowanych takich jak ból głowy, zęba, bóle menstruacyjne;

•    ostrych migrenowych bólów głowy z lub bez aury;

•    gorączki.

Ibuprofen Teva stosowany jest u dzieci o masie ciała od 20 kg (6 lat i starszych), młodzieży i dorosłych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Wielkość dawki została określona w poniższej tabelce. Dawkowanie ibuprofenu u dzieci i młodzieży zależy odpowiednio od masy ciała i wieku, tj. od 7 do 10 mg/kg mc. w postaci jednej dawki do maksymalnej dobowej dawki 30 mg/kg mc.

Przerwa w dawkowaniu zależy od objawów oraz maksymalnej całkowitej dobowej dawki produktu i nie może być krótsza niż 6 godzin. Nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej dawki.

Masa ciała (wiek)

Dawka pojedyncza

Maksymalna dawka dobowa

20 kg do 29 kg (dzieci: 6 lat do 9 lat)

200 mg ibuprofenu

600 mg ibuprofenu

30 kg do 39 kg (dzieci: 10 lat do 11 lat)

200 mg ibuprofenu

800 mg ibuprofenu

> 40 kg

(młodzież od 12 lat oraz dorośli)

200 - 400 mg ibuprofenu

1200 mg ibuprofenu

Do stosowania w krótkotrwałego.

W przypadku konieczności stosowania tego produktu dłużej niż 3 dni podczas leczenia migrenowych bólów głowy lub gorączki lub dłużej niż 4 dni w leczeniu bólu lub w przypadku pogorszenia objawów u osób dorosłych , należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku konieczności stosowania tego produktu u dzieci i młodzieży dłużej niż 3 dni lub w przypadku nasilenia objawów, należy skonsultować się z lekarzem.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku:

Nie ma konieczności dostosowywania dawkowania. Ze względu na profil ewentualnych działań niepożądanych (patrz punkt 4.4), należy obserwować stan pacjentów w podeszłym wieku ze szczególną ostrożnością.

Zaburzenia, czynności nerek:

W przypadku pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek nie ma konieczności zmniejszenia dawki (patrz punkt 4.3).

Zaburzenia czynności wątroby (patrz punkt 5.2):

W przypadku pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby nie ma konieczności zmniejszenia dawki (w celu uzyskania informacji na temat pacjentów z ciężkimi zaburzeniami wątroby patrz punkt 4.3).

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu Ibuprofen Teva, u dzieci o masie ciała poniżej 20 kg lub w wieku poniżej 6 lat, gdyż dawka produktu jest za duża (patrz punkt 4.3.).

Sposób podawania

Do stosowania doustnego.

Produkt Ibuprofen Teva należy przyjmować w całości z dużą ilością płynu (np.: szklanką wody) niezależnie od posiłku.

W przypadku pacjentów z nadwrażliwością żołądka zalecane jest stosowanie produktu podczas posiłków.

Przyjmowanie produktu w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).

4.3 Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

-    Rozpoznany skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej nosa obrzęk lub pokrzywka po wcześniejszym przyjmowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ);

-    U pacjentów z niewyjaśnionymi zaburzeniami krwi;

-    Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy/krwawienia (co najmniej 2 różne epizody rozpoznanych owrzodzeń lub krwawień);

-    Krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacje, w wywiadzie związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ;

-    Krwotok naczyniowo-mózgowy lub inne czynne krwawienia;

-    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek;

-    Ciężka niewydolność serca;

-    Silne odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub niedostateczną podażą płynów);

-    Ostatni trymestr ciąży (patrz punkt 4.6);

Dzieci o masie ciała poniżej 20 kg lub poniżej 6 lat, ponieważ dawka produktu jest zbyt duża.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Możliwe jest zmniejszenie nasilenia działań niepożądanych produktu dzięki zastosowaniu najmniejszej skutecznej dawki przez najkrótszy okres niezbędny do kontroli objawów (patrz punkt 4.2, wpływ na przewód pokarmowy i układ krążenia).

Wpływ na przewód pokarmowy

Należy unikać jednoczesnego przyjmowania produktu Ibuprofen Teva z innymi NLPZ, w tym z inhibitorami cyklooksygenazy-2.

Pacjenci w podeszłym wieku: Działania niepożądane po zastosowaniu leków z grupy NLPZ, w szczególności krwawienia oraz perforacje w przewodzie pokarmowym, które mogą spowodować zgon, występują częściej w przypadku pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.2).

Krwawienia do przewodu pokarmowego, wrzody oraz perforacje: Zagrażające zgonem krwawienie, owrzodzenie i perforację przewodu pokarmowego stwierdzano w związku ze stosowaniem wszystkich leków z grupy NLPZ. Występowały one w różnym czasie podczas leczenia, z objawami ostrzegawczymi lub wcześniejszymi epizodami ciężkich działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego lub bez takich objawów i reakcji..

Ryzyko krwawienia do przewodu pokarmowego, owrzodzenia oraz perforacji zwiększa się wraz z większą dawką leków z grupy NLPZ u pacjentów z owrzodzeniem w wywiadzie zwłaszcza powikłanym w postaci krwawienia oraz perforacji (patrz punkt 4.3), jak również u pacjentów w podeszłym wieku. Tacy pacjenci powinni rozpocząć leczenie od najmniejszej skutecznej dawki.

U tych pacjentów, a także u pacjentów przyjmujących kwas acetylosalicylowy w małych dawkach lub inne leki, które mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego (patrz poniżej i punkt 4.5) należy rozważyć stosowanie leków działających osłonowo na błonę śluzową (np. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej).

W przypadku występowania działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego w wywiadzie, w szczególności u osób w podeszłym wieku, należy natychmiast zgłaszać wszelkie niepokojące objawy w obrębie jamy brzusznej (w szczególności krwawienia do przewodu pokarmowego), zwłaszcza w początkowej fazie leczenia.

Z uwagi na zwiększone ryzyko wystąpienia wrzodów lub krwawień w obrębie przewodu pokarmowego podczas jednoczesnego stosowania doustnych kortykosteroidów, leków przeciwzakrzepowych takich jak warfaryna, selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny, leków antyagregacyjnych takich jak kwas acetylosalicylowy, należy zachować ostrożność (patrz punkt 4.5).

W razie wystąpienia krwawienia lub owrzodzenia w obrębie przewodu pokarmowego należy odstawić ibuprofen.

NLPZ powinny być podawane z ostrożnością u pacjentów z chorobami żołądka i jelit w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Cohna) ze względu na możliwość zaostrzenia ogólnego stanu (patrz punkt 4.8)

Wpływ na układ krążenia i układ naczyń mózgowych

Należy zachować ostrożność (kontakt z lekarzem lub farmaceutą) w przypadku rozpoczęcia terapii u pacjentów, u których w wywiadzie rozpoznano nadciśnienie tętnicze i (lub) niewydolność serca związane z zatrzymaniem płynów, nadciśnienie tętnicze lub obrzęki były zgłaszane w związku z leczeniem NLPZ.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) przez długi okres może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał lub udar). Ogólnie, dane epidemiologiczne nie wskazują, że stosowanie małych dawek ibuprofenu (np. < 1200 mg na dobę) jest związane ze zwiększonym ryzykiem zawału.

Reakcje skórne

Ciężkie reakcje skórne, niektóre z nich śmiertelne, w tym złuszczające zapalenie skóry zespół Stevens-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka były obserwowane bardzo rzadko w zawiązku z leczeniem NLPZ (patrz punkt 4.8). Pacjenci bardziej narażeni są na takie reakcje w początkowej fazie leczenia i pojawienie się tych reakcji może nastąpić głównie podczas pierwszych miesięcy leczenia. Przyjmowanie produktu Ibuprofen Teva należy przerwać po pierwszych objawach wysypki skórnej, zmian w obrębie błon śluzowych lub jakichkolwiek innych reakcji nadwrażliwości.

W szczególności, ospa wietrzna może być źródłem ciężkich powikłań zakażeń skóry i tkanek miękkich. Nie można wykluczyć wpływu NLPZ na pogorszenie się objawów takiego zakażenia. Dlatego też, zaleca się unikania stosowania ibuprofenu w przypadku wystąpienia ospy wietrznej.

Tnne informacje

Produkt Ibuprofen Teva należy stosować jedynie po przeprowadzeniu ścisłej oceny korzyści do ryzyka:

•    w przypadku niektórych wrodzonych zaburzeń metabolizmu porfiryny (np.: ostra porfiria przerywana);

•    w przypadku tocznia rumieniowatego układowego (ang. SLE - systemie lupus erythematodes) oraz mieszanej choroby tkanki łącznej (patrz punkt 4.8)

Szczególnie ostrożna obserwacja wymagana jest:

•    w przypadku zaburzeń czynności nerek (np. ostre pogorszenie czynności nerek, które może wystąpić u pacjentów z wcześniejszymi chorobami nerek);

•    w przypadku odwodnienia;

•    w przypadku zaburzeń czynności wątroby;

•    bezpośrednio po dużych zabiegach chirurgicznych;

•    w przypadku pacjentów z katarem siennym, polipami nosa, przewlekłym obrzękiem błony śluzowej nosa lub przewlekłą obturacyjną chorobą układu oddechowego istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Reakcje alergiczne mogą objawiać się jako napad astmy (zespół astmatyczny po wystąpieniu leków przeciwbólowych), obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka.

•    W przypadku pacjentów, u których występują reakcje alergiczne na inne leki może wystąpić zwiększone ryzyko reakcji nadwrażliwości po zastosowaniu ibuprofenu.

Rzadko obserwowano ciężkie, ostre reakcje nadwrażliwości (np. wstrząs anafilaktyczny). Leczenie należy przerwać w przypadku wystąpienia pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości po zażyciu ibuprofenu. Zabiegi medyczne odpowiednio do rodzaju objawów muszą być przeprowadzone przez wyszkolony personel.

Ibuprofen, może tymczasowo hamować czynność płytek krwi (agregację trombocytów). Pacjenci z zaburzeniami krzepnięcia krwi powinni z tego względu podlegać dokładnej obserwacji.

W przypadku długotrwałego leczenia ibuprofenem niezbędna jest regularna kontrola czynności wątroby, czynności nerek oraz morfologii krwi.

W przypadku stosowania produktu przed zabiegami chirurgicznymi, należy powiadomić lub skonsultować się z lekarzem lub stomatologiem.

Dłuższe stosowanie leków przeciwbólowych w bólach głowy może wywołać ich nasilenie. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji lub podejrzenia jej wystąpienia należy skonsultować się z lekarzem w celu ewentualnego przerwania terapii. Nadużywanie stosowania leków przeciwbólowych należy podejrzewać u pacjentów, u których ból głowy występuje często lub codziennie pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków na ból głowy.

Ogólnie, zwyczajowe przyjmowanie leków przeciwbólowych, w szczególności w przypadku połączenia kilku substancji aktywnych takich leków, może doprowadzić do stałego uszkodzenia nerek z ryzkiem niewydolności nerek (nefropatii analgetycznej).

Podczas jednoczesnego stosowania NLPZ z alkoholem, mogą nasilić się działania niepożądane (szczególnie wpływające na przewód pokarmowy i centralny układ nerwowy) związane z działaniem substancji czynnej.

NLPZ mogą maskować objawy infekcji i gorączki.

W celu uzyskania informacji dotyczących płodności u kobiet patrz punkt 4.6.

Dzieci i młodzież

W przypadku odwodnienia u dzieci i młodzieży istnieje ryzyko zaburzenia czynności nerek.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ibuprofen (jak inne NLPZ) może być przyjmowany z następującymi lekami pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności:

Inne NLPZ włączając salicylany:

Ze względu na efekt synergiczny, jednoczesne podawanie kilku leków z grupy NLPZ może zwiększyć ryzyko wystąpienia owrzodzenia przewodu pokarmowego oraz krwawienia Z tego względu, należy unikać jednoczesnego stosowania ibuprofenu z innymi NLPZ (patrz punkt 4.4).

Digoksyna, fenytoina, lit:

Jednoczesne stosowanie ibuprofenu ze związkami digoksyny, fenytoiny lub litu może zwiększyć stężenia tych leków w surowicy. Kontrola stężenia litu w surowicy, poziomu digoksyny oraz fenytoiny nie jest konieczna w przypadku stosowania leku zgodnie ze wskazaniami (maksymalnie przez 3 dni u dzieci i młodzieży i 4 dni u dorosłych).

Leki diuretyczne, inhibitory ACE oraz antagoniści angiotensyny II:

NLPZ mogą zmniejszyć działanie diuretyków oraz leków przeciwnadciśnieniowych. W przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (np.: pacjentami cierpiącymi z powodu odwodnienia lub pacjentami w podeszłym wieku) jednoczesne przyjmowanie inhibitorów ACE, leków beta-adrenolitycznych lub antagonistów angiotensyny II z lekiem hamującym działanie cyklooksygenazy może doprowadzić do dalszego pogorszenia się czynności nerek, w tym do ostrej niewydolności nerek. Taki stan jest zwykle odwracalny. Dlatego też, leki te można łączyć pod warunkiem zachowania ostrożności, szczególnie w przypadku pacjentów w podeszłym wieku. Po rozpoczęciu leczenia skojarzonego pacjenci powinni przyjmować stosowną ilość płynów oraz regularnie kontrolować parametry czynności nerek.

Jednoczesne stosowanie leku Ibuprofen Teva z diuretykami oszczędzającymi potas może doprowadzić do hiperkaliemii.

Glikokortykosteroidy

Zwiększone ryzyko wystąpienia wrzodów przewodu pokarmowego lub krwawienia (patrz punkt 4.4)

Inhibitory agregacji trombocytów oraz selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI): Zwiększone ryzyko wystąpienia krwawienia do przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Kwas acetylosalicylowy w małych dawkach

Z danych eksperymentalnych wynika, że ibuprofen podczas jednoczesnego stosowania małych dawek kwasu acetylosalicylowego może hamować wpływ tego kwasu na agregację trombocytów. Jednakże, z powodu niekompletnych danych oraz niepewności dotyczących oszacowania danych ex vivo w oparciu o sytuację kliniczną, niemożliwe jest wyciągnięcie konkretnych wniosków dotyczących regularnego stosowania ibuprofenu. Klinicznie odpowiednia interakcja z ibuprofenem przyjmowanym sporadycznie nie jest prawdopodobna (patrz punkt 5.1).

Metotreksat

Przyjmowanie ibuprofenu w ciągu 24 godzin przed lub po przyjęciu metotreksatu może doprowadzić do zwiększenia jego stężenia i wzrostu jego toksyczności.

Cyklosporyna

Ryzyko uszkodzenia nerek w wyniku działania cyklosporyny zwiększa się na skutek jednoczesnego przyjmowania niektórych NLPZ. Takiego działania nie można również wykluczyć w przypadku łączenia cyklosporyny z ibuprofenem.

Leki przeciwzakrzepowe

NLPZ mogą zwiększać działanie leków przeciwzakrzepowych takich jak warfaryna (patrz punkt 4.4.) Pochodne sulfonylomocznika

Badania kliniczne potwierdziły interakcje zachodzące pomiędzy NLPZ a doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi (sulfonylomocznikiem). Pomimo, że dotychczas nie zaobserwowano interakcji pomiędzy ibuprofenem a sulfonylomocznikiem, zalecana jest kontrola stężenia cukru we krwi jako środek zapobiegawczy w przypadku jednoczesnego przyjmowania takich substancji.

Takrolimus

W przypadku jednoczesnego stosowania obydwu leków zwiększa się ryzyko działania nefrotoksycznego.

Zydowudyna

Istnieją dowody na występowanie zwiększonego ryzyka wylewu krwi do stawów oraz krwiaków w przypadku pacjentów HIV-pozytywnych, którzy przyjmują jednocześnie zydowudynę oraz ibuprofen.

Probenecvd i sulfinpvrazon

Leki zawierające probenecyd lub sulfinpyrazon mogą opóźnić wydalanie ibuprofenu.

Antybiotyki z grupy chinolonów

Badania na zwierzętach wskazują, że NLPZ mogą zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek związanych ze stosowaniem antybiotyków z grupy chinolonów. Pacjenci stosujący NLPZ i antybiotyki z grupy chinolonów mogą wykazywać większe ryzyko do wystąpienia drgawek rozwijających się.

Inhibitory CYP2C9

Jednoczesne stosowanie ibuprofenu z inhibitorami CYP2C9 może zwiększyć narażenie na ibuprofen (substrat CYP2C9). W badaniach z zastosowaniem worykonazolu i flukonazolu (inhibitory CYP2C9) wykazano o 80 do 100% większe narażenie na S(+)-ibuprofen, Należy rozważyć zmniejszenie dawki ibuprofenu w trakcie jednoczesnego stosowania z inhibitorami CYP2C9, w szczególności podczas stosowania dużych dawek ibuprofenu z worykonazolem i flukonazolem.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

Nieliczne dane potwierdzają, że inhibitory syntezy cyklooksygenazy/prostaglandyn na skutek działania na proces owulacji mogą negatywnie wpływać na płodność kobiet. Takie działanie jest odwracalne

dzięki przerwaniu leczenia.

Ciąża

Hamowanie syntezy prostaglandyn może wpłynąć negatywnie na ciążę i (lub) rozwój embrionu i płodu.

Dane pochodzące z badań epidemiologicznych wskazują na zwiększone ryzyko niedonoszenia ciąży oraz zniekształcenia serca jak również na wytrzewienie po zastosowaniu inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnym stadium ciąży. Przyjmuje się, że ryzyko wzrasta z dawką i okresem leczenia.

Wykazano, że u zwierząt stosowanie inhibitorów syntezy prostaglandyn prowadzi do zwiększonego ryzyka utraty płodu przed i po implantacji oraz do śmierci embrionu lub płodu. Ponadto u zwierząt, które otrzymywały inhibitory syntezy prostaglandyn w okresie tworzenia się narządów zaobserwowano zwiększoną częstość występowania kilku deformacji, w tym zniekształcenia sercowo-naczyniowego.

Ibuprofenu nie należy stosować w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, o ile nie zachodzi taka konieczność. W przypadku przyjmowania ibuprofenu przez kobietę próbującą zajść w ciążę lub podczas pierwszego i drugiego trymestru ciąży, dawka powinna być jak najmniejsza a okres przyjmowania leku jak najkrótszy.

W trzecim trymestrze ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyny mogą narażać płód na:

-    działanie toksyczne na układ krążenia i oddechowy (z przedwczesnym zatkaniem przewodu tętniczego oraz

hipertonią płucną);

-    zaburzenia czynności nerek postępujące aż do niewydolności nerek wraz z małowodziem; a matkę i dziecko, w końcowej fazie ciąży, na:

-    przedłużenie okresu krwawienia, działania hamujące agregację trombocytów, które mogą wystąpić nawet po niewielkich dawkach;

-    zahamowanie skurczów macicy prowadzące do opóźnionego lub wydłużonego procesu porodu.

Z tego względu ibuprofen jest przeciwwskazany do stosowania w okresie trzeciego trymestru ciąży (patrz punkt 4.3).

Karmienie piersią

Ibuprofen oraz jego produkty rozpadu przedostają się do mleka matki jedynie w niewielkich ilościach. Ponieważ dotychczas nie zaobserwowano negatywnego wpływu na niemowlę, w przypadku leczenia krótkoterminowego nie jest konieczne zaprzestanie karmienia piersią (patrz punkt 4.2).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ibuprofen nie ma wpływu lub wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jako, że w trakcie przyjmowania większych dawek leku Ibuprofen Teva mogą wystąpić działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takie jak zmęczenie oraz zawroty głowy, w pojedynczych przypadkach zdolność reakcji może ulec zmianie. Ponadto możliwe jest zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Takie skutki są bardziej prawdopodobne w przypadku interakcji leku z alkoholem.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych opiera się na następujących kategoriach:

Bardzo często:    (> 1/10)

(> 1/100 do < 1/10)

Często:

Niezbyt często: Rzadko:

Bardzo rzadko: Nieznana:


(> 1/1,000 do < 1/100)

(> 1/10,000 do < 1/1,000)

(<1/10,000)

nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Poniższy wykaz działań niepożądanych obejmuje wszelkie działania zaobserwowane podczas leczenia z zastosowaniem ibuprofenu, włączając działania niepożądane występujące u pacjentów reumatycznych poddawanych długofalowemu leczeniu z zastosowaniem dużych dawek leku. Częstość występowania działań niepożądanych uznana za rzadką odnosi się do krótkofalowego stosowania maksymalnej dawki do 1200 mg ibuprofenu stosowanego doustnie (równe 6 tabletkom powlekanym leku Ibuprofen Teva, 200 mg) oraz maksymalnej dawki 1800 mg w postaci czopków.

Występowanie poniższych działań niepożądanych jest przeważnie zależne od dawki i ma zróżnicowane nasilenie u różnych osób.

Najczęstsze zdarzenia niepożądane obserwowano strony obrębie przewodu pokarmowego. Owrzodzenia przewodu pokarmowego, perforacja lub krwawienie do przewodu pokarmowego, czasami ze skutkami śmiertelnymi, mogą wystąpić szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4). Po zastosowaniu produktu obserwowano nudności, wymioty, biegunkę, wzdęcia, zaparcia, niestrawność, bóle w obrębie żołądka, smolisty stolec, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna (patrz punkt 4.4). Rzadko obserwowano zapalenie błony śluzowej żołądka.

Ryzyko wystąpienia krwawienia do przewodu pokarmowego zależy od zakresu dawki i czasu stosowania.

W trakcie leczenia z zastosowaniem leków z grupy NLPZ stwierdzono występowanie obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca.

Badania kliniczne i dane epidemiologiczne potwierdzają, że stosowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg/dobę) w terapii długotrwałej, może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zdarzeń zakrzepowych w naczyniach (np. zawał serca lub udar) (patrz punkt 4.4).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo rzadko: zaostrzenie zapalenia wywołanego zakażeniem (np.: rozwój martwiczego zapalenia powięzi) na skutek ogólnego stosowania NLPZ. Prawdopodobnie związane z mechanizmem działania NLPZ.

Jeśli po zastosowaniu ibuprofenu objawy zakażenia wystąpią lub ulegną pogorszeniu, zalecana jest natychmiastowa konsultacja lekarska. Należy rozważyć wskazanie do zastosowania leków przeciw zakażeniom/antybiotyków.

Bardzo rzadko: po zastosowaniu ibuprofenu obserwowano objawy zapalenia opon mózgowych, takie jak sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączkę, zaburzenia świadomości. Zwiększone ryzyko wydaje się istnieć w przypadku pacjentów z występującymi zaburzeniami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszana choroba tkanki łącznej).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: zaburzenia hematopoezy (anemia, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza).

Pierwsze oznaki mogą obejmować gorączkę, ból gardła, rany powierzchowne w obrębie jamy ustnej, objawy przypominające grypę, zwiększone zmęczenie, krwawienie z nosa oraz krwawienie skórne.

W takich przypadkach należy natychmiast zaprzestać stosowania produktu oraz skontaktować się z lekarzem. Nie należy samemu leczyć takich objawów za pomocą leków przeciwbólowych lub przeciwgorączkowych.

Podczas terapii długotrwałej należy monitorować parametry krwi.

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości z wysypką oraz świądem, jak również napady astmy (możliwie wraz ze spadkiem ciśnienia krwi). W takim przypadku, należy niezwłocznie powiadomić lekarza i zaprzestać przyjmowania produktu.

Bardzo rzadko: ostre ogólne reakcje nadwrażliwości. Objawy mogą obejmować obrzęk twarzy, języka, obrzęk wewnątrz krtani ze zwężeniem dróg oddechowych, duszność, tachykardię, zagrażający życiu spadek ciśnienia krwi.

W przypadku wystąpienia jednego z powyższych objawów (co może również mieć miejsce po pierwszym stosowaniu produktu), należy natychmiast zapewnić pomoc lekarską.

W przypadku wystąpienia pierwszych oznak zakażenia (np.: zaczerwienienia, obrzęku, hipertermii, dolegliwości bólowych, gorączki) lub ich pogorszenia w trakcie stosowania produktu, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko: reakcje psychotyczne, depresja.

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: zaburzenia w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, takie jak bóle głowy, zawroty, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie.

Zaburzenia oka

Niezbyt często: zaburzenia widzenia. W takich przypadkach należy poinformować pacjenta o konieczności skontaktowania się z lekarzem i konieczności przerwania terapii ibuprofenem.

Zaburzenia ucha i błędnika Rzadko: szumy uszne.

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko: kołatanie serca, niewydolność, zawał mięśnia sercowego.

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko: zwiększone ciśnienie krwi (hipertonia tętnicza).

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: zaburzenia żołądka, tj. zgaga, dolegliwości bólowe w obrębie żołądka, nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka, zaparcia oraz niewielkie krwawienia do przewodu pokarmowego, które w wyjątkowych przypadkach mogą doprowadzić do anemii.

Niezbyt często: owrzodzenie przewodu pokarmowego, możliwie wraz z krwawieniem i perforacją, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego lub choroby Leśniowskiego-Crohna (patrz punkt 4.4). Zapalenie błony śluzowej żołądka.

Bardzo rzadko: zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń w obrębie jelit.

W przypadku wystąpienia bardziej ostrego bólu w obrębie żołądka, krwi w wymiocinach, stolcu, smolistego stolca, należy przerwać stosowanie produktu oraz niezwłocznie poinformować lekarza.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, szczególnie po długotrwałym leczeniu, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często: różne wysypki skórne.

Bardzo rzadko: ostre reakcje skórne takie jak zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (zespół Lyella), utrata włosów (łysienie).

W wyjątkowych przypadkach podczas ospy wietrznej mogą wystąpić ciężkie infekcje skórne oraz powikłania w obrębie tkanki miękkiej (patrz także: „Zakażenia i zarażenia pasożytnicze”).

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko: uszkodzenie tkanek nerek (martwica brodawek nerkowych), szczególnie w terapii długotrwałej, wzrost stężenia kwasu moczowego we krwi.

Bardzo rzadko: zmniejszone wydalanie moczu i tworzenie się obrzęków, szczególnie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek, zespołem nerczycowym, śródmiąższowym zapaleniem nerek, które mogą być związane z ostrą niewydolnością nerek.

Zaleca się regularne monitorowanie czynności nerek.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów LeczniczychWyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

a)    Objawy przedawkowania

Mogą wystąpić następujące objawy przedawkowania produktu: zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, takie jak bóle i zawroty głowy, senność oraz zaburzenia świadomości (w przypadku dzieci również padaczka), jak również ból żołądka, nudności i wymioty. Ponadto możliwe jest wystąpienia krwawienia do przewodu pokarmowego oraz zaburzeń czynności wątroby i nerek, jak również spadek ciśnienia krwi, zahamowanie czynności oddechowej oraz sinica.

b)    Leczenie przedawkowania

Nie istnieje szczególne antidotum. Należy zastosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz przeciwreumatyczne. Pochodne kwasu propionowego

Kod ATC: M01AE01

Ibuprofen to niesteroidowy lek przeciwzapalny/przeciwreumatyczny (NLPZ), który okazał się być skuteczny dzięki swej zdolności hamującej syntezę prostaglandyn co zostało zaobserwowane w zwykłych próbkach w eksperymentalnych badaniach na zwierzętach. W przypadku ludzi, ibuprofen obniża nasilenie bólu, obrzęków oraz gorączkę wywołane stanem zapalnym. Ponadto ibuprofen hamuje w sposób odwracalny agregację trombocytów wywołaną przez ADP i kolagen.

Z danych doświadczalnych wynika, że ibuprofen może hamować działanie kwasu acetylosalicylowego w małych dawkach na agregację płytek krwi, podczas jednoczesnego stosowania tych leków. W jednym badaniu, po podaniu ibuprofenu w pojedynczej dawce 400 mg w okresie 8 godzin przed lub 30 minut po podaniu kwasu acetylosalicylowego w postaci o natychmiastowym uwalnianiu (w dawce 81 mg), wystąpiło zmniejszenie działania kwasu acetylosalicylowego na tworzenie tromboksanu czy agregację płytek krwi. Jednakże ograniczenia dotyczące tych danych oraz niepewność co do możliwości ekstrapolacji danych uzyskanych ex vivo do warunków klinicznych świadczą o tym, że nie można wyciągać żadnych konkretnych wniosków dotyczących regularnego stosowania ibuprofenu, a ewentualne kliniczne istotne działania ibuprofenu nie wydają się prawdopodobne po sporadycznym stosowaniu tego produktu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym, ibuprofen jest natychmiast częściowo wchłaniany w żołądku i kolejno całkowicie wchłaniany w jelicie cienkim. Po zakończeniu metabolicznej degradacji w wątrobie (hydroksylacji, karboksylacji), nieskuteczne pod względem farmakologicznym metabolity są w całości wydalane głównie przez nerki (90 %), ale również przez przewód żółciowy. Okres półtrwania u osób zdrowych i pacjentów z chorobami nerek i wątroby wynosi od 1,8 do 3,5 godzin, natomiast okres wiązania białka w osoczu wynosi około 99 %. Maksymalne stężenia leku w osoczu obserwuje się po 1 - 2 godzinach po podaniu doustnym zwykłej dawki produktu.

W fizjologicznych warunkach pH żołądka ibuprofen lizynianu wykazuje szybsze tempo rozpuszczania się w porównaniu do ibuprofenu. Właściwości farmakokinetyczne ibuprofenu lizynianu podawanego doustnie wskazują na szybsze wchłanianie początkowe z przewodu pokarmowego, w porównaniu do ibuprofenu w postaci kwasu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach wykazano toksyczność subchroniczną i przewlekłą ibuprofenu w formie zmian i wrzodów w przewodzie pokarmowym.

Badania in-vitro oraz in-vivo nie dostarczyły żadnych klinicznie odpowiednich dowodów dotyczących mutagennego działania ibuprofenu. Badania przeprowadzone na szczurach i myszach również nie potwierdziły kancerogennego działania ibuprofenu.

Ibuprofen hamował proces owulacji u królików oraz prowadził do zaburzeń implantów w przypadku kilku gatunków zwierząt (królików, szczurów, myszy). Badania eksperymentalne na szczurach i królikach wykazały, że ibuprofen przenika przez łożysko. Po zastosowaniu u młodych szczurów toksycznych dawek produktu dla matek, częściej obserwowano występowanie wad rozwojowych płodu (ubytek przegrody międzykomorowej).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Celuloza mikrokrystaliczna Kroskarmeloza sodowa Krzemionka koloidalna bezwodna Talk

Magnezu stearynian Otoczka

Hypromeloza 6 mPa Makrogol 6000 Glicerol 85 %

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas    przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry wykonane z PVC/PE/PVDC/Aluminium.

Wielkość opakowania

10, 20, 50 i 60 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

8. NUMER (-Y) POZWOLENIA (Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20773

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2012.11.23

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12

Ibuprofen Teva