+ iMeds.pl

Iburion 400 mgUlotka Iburion

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Iburion 400 mg tabletki powlekane

Ibuprofenum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Iburion ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach w przypadku gorączki i 5 dniach w przypadku bólu, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Iburion i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Iburion

3.    Jak stosować lek Iburion

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Iburion

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK IBURION I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Iburion należy do grupy leków nazywanych NLPZ (niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi). Iburion zmniejsza gorączkę i wywiera działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Działanie to osiągane jest zazwyczaj po 30 minutach, a działanie maksymalne - w ciągu 1-2 godzin.

Tabletki Iburion 400 mg są stosowane w leczeniu ostrych stanów bólowych o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego, takich jak ból głowy, bóle zębów, bóle pleców, bóle mięśni i bóle stawów, w leczeniu gorączki w przebiegu infekcji górnych dróg oddechowych (np. przeziębienia) oraz w leczeniu bólów miesiączkowych.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU IBURION

Kiedy nie stosować leku Iburion

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników leku Iburion

-    jeśli u pacjenta występowały reakcje alergiczne, takie jak astma, zapalenie błony śluzowej nosa lub pokrzywka po zastosowaniu leków przeciwbólowych zawierających kwas acetylosalicylowy lub niektóre inne leki przeciwzapalne (NLPZ)

-    jeśli u pacjenta występuje zwiększone ryzyko krwawienia

-    w przypadku czynnej lub nawracającej choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy (przynajmniej dwa wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia)

-    jeżeli u pacjenta występowało krwawienie lub owrzodzenie przewodu pokarmowego związane z leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca lub występują ciężkie zaburzenia czynności nerek

-    u kobiet w okresie ostatnich trzech miesięcy ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Iburion

Należy poradzić się lekarza przed zażyciem leku Iburion

-    jeśli u pacjenta występuje choroba nerek lub wątroby

-    jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca

-    jeśli u pacjenta występuje nadciśnienie tętnicze

-    jeśli u pacjenta występuje astma lub choroba alergiczna

-    jeśli u pacjenta występuje toczeń rumieniowaty układowy (choroba kolagenowa)

-    jeśli u pacjenta występowała choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy lub występowały inne schorzenia układu pokarmowego (takie jak wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Leśniowskiego-Crohna)

-    jeśli u pacjenta występuje choroba związana ze zwiększoną skłonnością do krwawień

-    jeśli u pacjenta występuje znaczące odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub przyjmowaniem niedostatecznej ilości płynów).

Należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Iburion, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę. Patrz również punkt „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”.

Osoby w podeszłym wieku powinny zdawać sobie sprawę z tego, że istnieje u nich zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, zwłaszcza krwawień i perforacji przewodu pokarmowego, które mogą być śmiertelne.

Jeśli u pacjenta występował w przeszłości wrzód żołądka lub jelit, szczególnie jeśli towarzyszyła mu perforacja lub krwawienie, należy zwracać uwagę na wszelkie nietypowe objawy w obrębie jamy brzusznej, i zgłosić je natychmiast lekarzowi. Krwawienie, owrzodzenie lub perforacja w obrębie żołądka lub jelit może wystąpić bez żadnych objawów ostrzegawczych, także u pacjentów, u których wcześniej nie występowały podobne problemy. W przypadku wystąpienia krwawienia lub owrzodzenia przewodu pokarmowego leczenie należy przerwać.

U pacjentów, u których występuje toczeń rumieniowaty układowy lub mieszane choroby tkanki łącznej możliwe jest zwiększenie ryzyka wystąpienia aseptycznego zapalenia opon mózgowych.

Należy zawsze stosować najmniejszą skuteczną dawkę, aby zmniejszyć do minimum ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Stosowanie dawki większej niż zalecana może zwiększyć to ryzyko.

Należy zaprzestać stosowania leku Iburion i natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia u pacjenta obrzęku m.in. twarzy, języka, i (lub) gardła lub pokrzywki, duszności i trudności z połykaniem (obrzęku naczynioruchowego).

Bardzo rzadko obserwowano ciężkie reakcje skórne związane ze stosowaniem NLPZ. Należy zaprzestać stosowania leku Iburion i skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia u pacjenta reakcji skórnych lub zmian w obrębie błon śluzowych.

W trakcie ospy wietrznej wskazane jest unikanie stosowania tego leku.

Leki takie jak Iburion mogą powodować niewielkie zwiększenie ryzyka zawału serca lub udaru mózgu. To niewielkie zwiększenie ryzyka występuje z większym prawdopodobieństwem po zastosowaniu dużych dawek i po długim czasie leczenia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki lub okresu leczenia dłużej niż 5 dni.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty po poradę dotyczącą leczenia, jeśli u pacjenta występuje choroba serca lub jeśli przebył udar mózgu lub sądzi, że jest narażony na zwiększone ryzyko wystąpienia tych stanów (np. jeśli pacjent choruje na nadciśnienie tętnicze lub cukrzycę, ma zwiększone stężenie cholesterolu lub pali papierosy).

Stosowanie innych leków

Nie należy jednocześnie stosować innych leków przeciwbólowych, w tym innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, bez wcześniejszej porady u lekarza lub farmaceuty.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Równoczesne stosowanie leku Iburion może zmienić działanie następujących leków lub stosowanie następujących leków może zmienić działanie równocześnie stosowanego leku Iburion:

•    kwas acetylosalicylowy (leki stosowane przeciwbólowo i przeciwgorączkowo oraz w małych dawkach w celu zapobiegania zakrzepom krwi)

•    warfaryna, tyklopidyna (niektóre leki przeciwdziałające tworzeniu się zakrzepów krwi)

•    metotreksat (leki stosowane w leczeniu nowotworów i zaburzeń układu immunologicznego)

•    leki zmniejszające ciśnienie tętnicze takie jak leki blokujące receptory adrenergiczne, leki moczopędne (tiazydy, furosemid, bumetanid), inhibitory ACE (np. kaptopryl) oraz antagoniści angiotensyny II (np. losartan)

•    cyklosporyna, takrolimus (leki zapobiegające odrzucaniu przeszczepu)

•    lit (leki stosowane w leczeniu chorób maniakalno-depresyjnych)

•    selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (tzw. SSRI, np. paroksetyna, sertralina, cytalopram, stosowane w leczeniu depresji)

•    kortykosteroidy (leki przeciwzapalne)

•    aminoglikozydy (rodzaj antybiotyków)

•    worykonazol i flukonazol (leki stosowane w zakażeniach grzybiczych)

•    kolestyramina (lek zmniejszający stężenie cholesterolu)

•    digoksyna (lek nasercowy).

Należy powiedzieć lekarzowi jeśli pacjent stosuje którekolwiek z wyżej wymienionych leków przed zastosowaniem leku Iburion.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

U kobiet w ciąży nie należy stosować leku Iburion w trakcie ostatnich trzech miesięcy ciąży. Stosowania leku Iburion powinny unikać kobiety planujące zajście w ciążę lub będące w ciąży. Leczenie w dowolnym okresie ciąży może być prowadzone wyłącznie według zaleceń lekarza.

Karmienie piersią

Ibuprofen przenika do mleka kobiet karmiących piersią, jednak nie powinien wywierać wpływu na niemowlę. Należy poradzić się lekarza w przypadku częstszego niż zwykle stosowania leku Iburion w okresie karmienia piersią.

Wpływ na płodność

Stosowanie leku Iburion może spowodować przemijające trudności z zajściem w ciążę, w związku z tym nie zaleca się leczenia u kobiet, które planują ciążę. Działanie to jest przypadku przemijające i ustępuje po przerwaniu przyjmowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Możliwym działaniem niepożądanym terapii lekiem Iburion są zaburzenia widzenia. Występują niezbyt często, jednak należy o nich pamiętać w sytuacji, gdy konieczna jest pełna ostrość wzroku, np. podczas prowadzenia samochodu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Iburion

Tabletki Iburion 400 mg zawierają sacharozę. Pacjenci, którym lekarz powiedział, że występuje u nich nietolerancja niektórych cukrów, przed zażyciem tego leku powinni skontaktować się z lekarzem.

3. JAK STOSOWAĆ LEK IBURION

Lek Burana należy zażywać zgodnie z zaleceniami podanymi poniżej. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Zastosowanie dawek większych niż zalecane może powodować poważne ryzyko. Nie należy zażywać jednocześnie innych leków przeciwbólowych wydawanych bez recepty.

Ostre stany bólowe o nasileniu od niewielkiego do umiarkowanego i gorączka w przebiegu infekcji górnych dróg oddechowych (np. przeziębienia)

Zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

1 tabletka 400 mg w dawce pojedynczej lub do 3-4 razy na dobę (w odstępach co najmniej 4 godziny pomiędzy dawkami). Nie więcej niż 1200 mg należy stosować na dobę (3 tabletki). Więcej niż 400 mg w dawce pojedynczej nie wywiera dodatkowego działania przeciwbólowego.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach w przypadku gorączki i 5 dniach w przypadku bólu, należy skontaktować się z lekarzem.

Bolesne miesiączkowanie

Zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletka 400 mg 1 do 3 razy na dobę (w odstępach co najmniej 4 godziny pomiędzy dawkami) w razie potrzeby. W celu uzyskania lepszej skuteczności leczenie należy rozpocząć już na samym początku krwawienia miesiączkowego.

Nie należy stosować leku Iburion 400 mg u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Osoby w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku powinni zawsze skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Iburion, ponieważ są bardziej narażeni na wystąpienie działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia i perforacji przewodu pokarmowego, które mogą być śmiertelne. Lekarz udzieli odpowiedniej porady.

Zaburzenia czynności nerek lub wątroby

Pacjenci u których występuje zaburzenie czynności nerek lub wątroby, powinni zawsze skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Iburion. Lekarz udzieli odpowiedniej porady.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Iburion

W przypadku przyjęcia za dużej dawki lub połknięcia leku Iburion pomyłkowo przez dziecko należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala w celu uzyskania odpowiedniej porady.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Iburion może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W przypadku sporadycznego stosowania maksymalnej dawki dobowej 1200 mg występowanie działań niepożądanych jest mniej częste.

Często (występują u więcej niż u 1 na 100pacjentów): Działania niepożądane dotyczące układu pokarmowego (niestrawność, ból brzucha, biegunka, zaparcia, nudności, wymioty). Zmęczenie, ból głowy. Wyprysk. Zaburzenia żołądka i jelit zmniejszają się na ogół w przypadku przyjmowania leku Iburion podczas posiłku.

Niezbyt często (występują u mniej niż u 1 na 100pacjentów): Astma, świąd, pokrzywka, plamica, nieżyt nosa, bezsenność, łagodny lęk. Zaburzenia słuchu i wzroku, które ustępują po przerwaniu leczenia. Obrzęk błon śluzowych jamy ustnej i gardła (obrzęk naczynioruchowy). Krwotoki z przewodu pokarmowego, owrzodzenie żołądka.

Rzadko (występują u mniej niż u 1 na 1000pacjentów): Zatrzymanie płynów (obrzęk). Zmiana we wskaźnikach morfologii krwi (leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość aplastyczna). Niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zapalenie trzustki, perforacje, smoliste stolce, wzdęcia, wymioty krwawe, nasilenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna. Jałowe zapalenie opon mózgowych, zawroty głowy, zapalenie nerwu wzrokowego. Reakcje anafilaktyczne (reakcje nadwrażliwości z gorączką, wypryskiem, obrzękiem i niedociśnieniem tętniczym), zaburzenia wątroby i nerek, reakcje skórne, takie jak w zespole Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (czasem ciężkie), rumień, nadwrażliwość na światło, łysienie. Depresja, dezorientacja, niedowidzenie, dzwonienie w uszach.

Wyjątkowo ciężkie zakażenia skórne podczas ospy wietrznej.

Stosowanie leków takich jak Iburion może wiązać się z niewielkim zwiększeniem ryzyka zawału serca lub udaru mózgu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK IBURION

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Bez specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować leku Iburion po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po „EXP". Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Iburion

-    Substancją czynną jest ibuprofen. Tabletki zawierają 400 mg ibuprofenu.

-    Inne składniki rdzenia tabletki to krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, dekstraty, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian. Inne składniki

w otoczce tabletki to sacharoza, hypromeloza, polisorbat 80, tytanu dwutlenek (E 171), glicerol 85 %, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Iburion i co zawiera opakowanie

Tabletka powlekana (tabletka).

Tabletka 400 mg: biała lub prawie biała, powlekana tabletka w kształcie kapsułki z rowkiem dzielącym po obu stronach.

Tabletkę można dzielić na połowy.

Wielkości opakowań:

Blister PVC/Aluminium; 10, 20, 30 i 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

Wytwórca

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy: Iburion Dania: Burana Norwegia: Burana Polska: Iburion Słowacja: Iburion Szwecja: Burana

Data zatwierdzenia ulotki: 23.09.2011

6(6)

Iburion

Charakterystyka Iburion

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Iburion 400 mg tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum). Substancje pomocnicze: Jedna tabletka zawiera 1,4 mg sacharozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Tabletka 400 mg: biała lub prawie biała, powlekana tabletka w kształcie kapsułki z rowkiem dzielącym po obu stronach.

Tabletki można dzielić na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Ostre stany bólowe o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego, np. ból głowy, bóle zębów, bóle pleców, bóle mięśni i stawów. Gorączka w przebiegu infekcji górnych dróg oddechowych. Bolesne miesiączkowanie bez przyczyny organicznej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie należy rozpoczynać od najmniejszej skutecznej dawki, tak aby później można je było skorygować w zależności od reakcji terapeutycznej i potencjalnych działań niepożądanych. Podczas długotrwałego leczenia należy dążyć do osiągnięcia małej dawki podtrzymującej.

Działania niepożądane można zmniejszyć do minimum poprzez stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez jak najkrótszy okres niezbędny do opanowania objawów (patrz punkt 4.4).

Ostre stany bólowe i gorączka w przebiegu infekcji górnych dróg oddechowych:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 200 mg do 400 mg w dawce pojedynczej lub 3-4 razy na dobę, przy czym maksymalna dawka dobowa wynosi 1200 mg. Odstęp pomiędzy dwoma dawkami powinien wynosić co najmniej 4 godziny. Nie stwierdzono, aby pojedyncze dawki powyżej 400 mg wywierały jakiekolwiek dodatkowe działanie przeciwbólowe.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat (o masie ciała > 20 kg): 200 mg 1 - 3 razy na dobę. Odstęp pomiędzy dwoma dawkami powinien wynosić 6 do 8 godzin.

Bolesne miesiączkowanie

400 mg 1-3 razy na dobę w razie potrzeby. Odstęp pomiędzy dwoma dawkami powinien wynosić co najmniej 4 godziny. Leczenie rozpoczyna się od chwili wystąpienia pierwszych objawów bolesnego miesiączkowania.

Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku występuje podwyższone ryzyko pojawienia się poważnych konsekwencji działań niepożądanych. Jeżeli konieczne będzie podanie niesteroidowego leku przeciwzapalnego, należy zastosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie krótki okres. W czasie terapii niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym należy regularnie monitorować pacjenta pod kątem wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego. W przypadku zaburzonej czynności nerek lub wątroby należy indywidualnie ustalić dawkę.

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek Ibuprofen należy dawkować ostrożnie. Należy indywidualnie ustalić dawkę. Dawka powinna być możliwie najmniejsza, a czynność nerek monitorowana (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby lek należy dawkować ostrożnie. Dawka powinna być możliwie najmniejsza, a czynność nerek należy monitorować (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.2).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego.

Ze względu na reakcje krzyżowe nie należy podawać produktu leczniczego Iburion pacjentom, u których po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały objawy astmy, zapalenia błony śluzowej nosa lub pokrzywki.

Stany ze zwiększoną skłonnością do krwawień.

Krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja w wywiadzie, związane ze stosowaniem NLPZ. Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie (dwa lub więcej oddzielnych epizodów udokumentowanego owrzodzenia lub krwawienia).

Ciężka niewydolność wątroby.

Ciężka niewydolność serca i ciężkie zaburzenia czynności nerek (filtracja kłębuszkowa poniżej 30 ml/minutę).

Trzeci trymestr ciąży.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy unikać jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Iburion i NLPZ, w tym selektywnych inhibitorów cyklooksygenazy-2.

Działania niepożądane można zmniejszyć do minimum poprzez stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez jak najkrótszy okres czasu niezbędny do opanowania objawów (patrz punkt 4.2 i informacja na temat ryzyka dotyczącego przewodu pokarmowego i układu krążenia poniżej).

Dlatego konieczne jest indywidualne ustalenie najmniejszej skutecznej dawki u każdego pacjenta.

Osoby w podeszłym wieku:

U pacjentów w podeszłym wieku istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych związanych ze stosowaniem NLPZ, w tym zwłaszcza krwawień z przewodu pokarmowego i (lub) perforacji, które mogą być śmiertelne. U pacjentów w podeszłym wieku najczęściej występują zaburzenia czynności nerek, serca lub wątroby.

Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenia i perforacja:

Pacjenci, u których występowały działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego, zwłaszcza w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie nietypowe objawy brzuszne (zwłaszcza krwawienie dotyczące przewodu pokarmowego) szczególnie w początkowym okresie leczenia.

Należy zachować ostrożność w leczeniu pacjentów w podeszłym wieku, u których na ogół stwierdza się zwiększoną częstość występowania działań niepożądanych. Powikłania, np. krwotok z przewodu pokarmowego i (lub) perforacja, często są cięższe u osób w podeszłym wieku i mogą się pojawiać bez objawów ostrzegawczych, nawet jeśli nie występowały w przeszłości.

Zalecana jest ostrożność w przypadku pacjentów przyjmujących jednocześnie leki, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia owrzodzeń lub krwawienia, takie jak kortykosteroidy doustne, leki przeciwzakrzepowe (np. warfarynę), selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki przeciwpłytkowe (np. kwas acetylosalicylowy) (patrz punkt 4.5).

Ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji zwiększa się wraz ze zwiększaniem dawek NLPZ u pacjentów z owrzodzeniem przewodu pokarmowego w wywiadzie, zwłaszcza, jeśli nastąpiło powikłanie krwotokiem lub perforacją (patrz punkt 4.3), i u pacjentów w podeszłym wieku. U pacjentów tych leczenie należy rozpoczynać od jak najmniejszej dawki. Należy rozważyć zastosowanie u nich leczenia skojarzonego z lekami osłonowymi (np. mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej), podobnie jak u pacjentów wymagających równoczesnego stosowania kwasu acetylosalicylowego w małej dawce lub innych leków, które mogą zwiększać ryzyko powikłań dotyczących przewodu pokarmowego (patrz poniżej i punkt 4.5).

Potencjalnie śmiertelne krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacje obserwowano po stosowaniu wszystkich NLPZ, po różnych okresach leczenia, z objawami ostrzegawczymi lub bez, u osób z ciężkimi zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi w wywiadzie lub bez.

Należy odstawić produkt leczniczy Iburion u pacjentów, u których wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego lub owrzodzenia.

NLPZ należy podawać ostrożnie pacjentom z owrzodzeniem przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Leśniowskiego-Crohna), ponieważ może ono doprowadzić do zaostrzenia stanu pacjentów (patrz punkt 4.8).

Wpływ na nerki

Ibuprofen należy stosować ostrożnie i w mniejszych dawkach u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby oraz u pacjentów w podeszłym wieku. W trakcie długotrwałej terapii ibuprofenem należy okresowo monitorować czynność nerek. Należy unikać stosowania ibuprofenu u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (patrz punkt 4.3).

Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów odwodnionych.

Podobnie jak w przypadku innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, długotrwałe podawanie ibuprofenu skutkowało martwicą brodawek nerkowych i innymi zmianami patologicznymi w obrębie nerek. Obserwowano także działanie toksyczne na nerki u pacjentów, u których prostaglandyny nerkowe odgrywają rolę kompensacyjną w utrzymywaniu prawidłowej perfuzji nerek. U tych pacjentów podanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych może powodować zależne od dawki ograniczenie wytwarzania prostaglandyny, a także przepływu krwi w nerkach, co może prowadzić do niewydolności nerek. Najbardziej zagrożeni są pacjenci z zaburzeniem czynności nerek, niewydolnością serca, dysfunkcją wątroby, osoby w podeszłym wieku oraz pacjenci przyjmujący leki moczopędne lub inhibitory ACE. Objawy zazwyczaj ustępują po odstawieniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe

Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym i (lub) z zastoinową niewydolnością serca o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego w wywiadzie wymagają odpowiedniej obserwacji i porady lekarskiej, ponieważ stwierdzano przypadki zatrzymania płynów i obrzęków podczas stosowania NLPZ.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że stosowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) przez długi okres czasu, może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). Generalnie badania epidemiologiczne nie wskazują, że przyjmowanie małych dawek ibuprofenu (np. < 1200mg na dobę) jest związane ze zwiększeniem ryzyka zawału serca.

Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, zaawansowaną chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych i (lub) chorobami naczyń mózgowych powinni być leczeni ibuprofenem po starannym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka. Podobna analiza jest niezbędna przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia u pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. z nadciśnieniem tętniczym, hiperlipidemią, cukrzycą, palących papierosy).

Reakcje skórne

W związku ze stosowaniem NLPZ obserwowano (bardzo rzadko) ciężkie reakcje skórne, czasem śmiertelne, w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (patrz punkt 4.8). Wydaje się, że największe ryzyko tych reakcji występuje w początkowym okresie leczenia: w większości przypadków pojawiły się one w pierwszym miesiącu leczenia. Produkt leczniczy Iburion należy odstawić w momencie pojawienia się pierwszych objawów wysypki skórnej, zmian na błonach śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości.

Wyjątkowo, ospa wietrzna może zapoczątkować wystąpienie ciężkich zakażeń skórnych i powikłań dotyczących tkanek miękkich. Obecnie nie można wykluczyć nasilającego te zakażenia działania NLPZ. Dlatego, zaleca się unikanie stosowania produktu leczniczego Iburion u pacjentów z ospą wietrzną.

W przypadku pacjentów z dolegliwościami dotyczącymi układu pokarmowego, toczniem rumieniowatym układowym, zaburzeniami hematologicznymi lub krzepliwości, a także z astmą należy zachować ostrożność i uważnie ich obserwować podczas leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, ponieważ ich stan pod wpływem tych leków może ulec pogorszeniu. Ibuprofen może hamować agregację płytek krwi, prowadząc do wydłużenia czasu krwawienia.

Zaburzenia układu oddechowego

U pacjentów, z astmą oskrzelową bądź alergią obecnie lub w wywiadzie, może dojść do skurczu oskrzeli.

Aseptyczne zapalenie opon mózgowych

U pacjentów będących w trakcie leczenia ibuprofenem w rzadkich przypadkach obserwowano aseptyczne zapalenie opon mózgowych. Bardziej prawdopodobne jest wystąpienie aseptycznego zapalenia opon mózgowych u pacjentów, u których występuje toczeń rumieniowaty układowy lub pokrewne choroby tkanki łącznej, jednak zgłaszano przypadki zachorowań u pacjentów bez przewlekłej choroby podstawowej.

Wpływ na płodność

Stosowanie produktu leczniczego Iburion może prowadzić do zmniejszenia płodności, w związku z czym nie jest zalecane u kobiet, które planują ciążę. Dotyczy to wszystkich leków, które hamują cyklooksygenazę/syntezę prostaglandyn. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.

Produkt leczniczy Iburion, tabletki 400 mg zawiera sacharozę. Z tego względu tego produktu leczniczego nie powinni przyjmować pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi schorzeniami typu nietolerancji fruktozy, zespołu złego wchłaniania glukozy i galaktozy lub niedoboru sacharazy-izomaltazy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Należy unikać jednoczesnego podawania następujących leków z produktem leczniczym Iburion:

Kwas acetylosalicylowy. Leków z grupy NLPZ nie należy łączyć z kwasem acetylosalicylowym, ponieważ może to zwiększyć ryzyko krwawienia.

Dane doświadczalne sugerują, że ibuprofen może hamować wpływ małych dawek kwasu acetylosalicylowego na krzepliwość płytek krwi, jeżeli oba leki są podawane jednocześnie. Jednakże, ograniczenia posiadanych danych oraz niepewność związana z ekstrapolacją danych ex vivo do sytuacji klinicznej nie pozwalają na wyciagnięcie pewnych wniosków w odniesieniu do regularnego stosowania ibuprofenu, zaś w przypadku sporadycznego zastosowania produktu leczniczego wystąpienie istotnych klinicznie skutków nie jest uważane za prawdopodobne (patrz punkt 5.1).

Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Ze względu na podwyższone ryzyko wystąpienia reakcji niepożądanych ze strony układu pokarmowego należy unikać podawania innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych równolegle z ibuprofenem. Jednoczesne podawanie dwóch lub więcej niesteroidowych leków przeciwzapalnych nie zwiększa skuteczności terapii i jest potencjalnie szkodliwe.

Metotreksat. Niesteroidowe leki przeciwzapalne hamują wydalanie metotreksatu przez kanaliki nerkowe, może także dojść do metabolicznej interakcji skutkującej zmniejszonym klirensem metotreksatu. W związku z tym, w przypadku leczenia dużymi dawkami metotreksatu należy unikać stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Małe dawki metotreksatu mogą być podawane łącznie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi pod warunkiem uważnego monitorowania czynności nerek.

Tyklopidyna. Leków z grupy NLPZ nie należy łączyć z tyklopidyną ze względu na addytywne działanie hamujące na czynność płytek krwi.

Leki przeciwzakrzepowe. NLPZ mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, np. warfaryny (patrz punkt 4.4). Dane z badań dowodzą, że ibuprofen zwiększa wpływ warfaryny na czas krwawienia. Interakcja ta może mieć również komponent metaboliczny, ponieważ leki z grupy NLPZ i warfaryna są metabolizowane przez ten sam enzym CYP 2C9.

Digoksyna: niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą nasilić niewydolność serca, obniżyć przesączanie kłębuszkowe oraz zwiększyć stężenie digoksyny w osoczu.

W przypadku następujących skojarzeń z produktem leczniczym Iburion mogą być konieczne korekty dawkowania:

NLPZ mogą osłabiać działanie leków moczopędnych i innych leków przeciwnadciśnieniowych .

Inhibitory ACE i antagoniści angiotensyny II. U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek (np. u pacjentów odwodnionych i (lub) pacjentów w podeszłym wieku) jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE i antagonistów receptora angiotensyny II z NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2, wiąże się ze zwiększeniem ryzyka ostrej niewydolności nerek, które jest na ogół odwracalne. Dlatego skojarzenie to należy podawać ostrożnie osobom z niewydolnością nerek, zwłaszcza w podeszłym wieku. Konieczne jest właściwe nawodnienie pacjentów i także należy rozważyć monitorowanie czynności nerek po rozpoczęciu leczenia skojarzonego i kontynuować je okresowo (patrz punkt 4.4).

Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne. Leki przeciwzapalne z grupy NLPZ zmniejszają działanie przeciwnadciśnieniowe leków blokujących receptory beta-adrenergiczne. Zagadnienie to zbadano głównie w przypadku indometacyny.

Leki przeciwpłytkowe. Jednoczesne ich podawanie zwiększa ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Zarówno selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, jak i niesteroidowe leki przeciwzapalne wiążą się ze zwiększonym ryzykiem krwawień, np. z przewodu pokarmowego. Ryzyko to wzrasta w przypadku leczenia skojarzonego. Mechanizm tego zjawiska może wiązać się ze zmniejszonym wychwytem serotoniny w płytkach krwi (patrz punkt 4.4).

Kortykosteroidy. Zwiększone ryzyko owrzodzeń lub krwawień z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Cyklosporyna i takrolimus. Zakłada się, że podawanie leków z grupy NLPZ równocześnie z cyklosporyną lub takrolimusem może zwiększać ryzyko działania nefrotoksycznego ze względu na zmniejszenie syntezy prostacykliny w nerkach. Dlatego niezbędna jest uważne kontrolowanie czynności nerek podczas leczenia skojarzonego.

Lit. Ibuprofen zmniejsza klirens nerkowy litu. Może to prowadzić do zwiększenia stężenia litu w surowicy. Stosowania tego skojarzenia należy unikać, jeżeli nie jest możliwe częste kontrolowanie stężenia litu w surowicy i ewentualne zmniejszenie dawki litu.

Kolestyramina. Jednoczesne podawanie ibuprofenu i kolestyraminy opóźnia i zmniejsza (o 25%) wchłanianie ibuprofenu. Należy przyjmować te leki zachowując co najmniej dwugodzinny odstęp.

Leki moczopędne. NLPZ (indometacyna i pochodne kwasu propionowego) mogą zmniejszać działanie moczopędne furosemidu i bumetanidu (pętlowych leków moczopędnych), być może wskutek zahamowania syntezy prostaglandyn. Mogą również osłabiać działanie hipotensyjne tiazydów. Diuretyki mogą zwiększyć działanie nefrotoksyczne niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Leki przeciwgrzybicze (flukonazol i worykonazol). Jednoczesne podawanie ibuprofenu oraz flukonazolu i worykonazolu (inhibitorów CYP2C9) może zwiększyć ekspozycję na ibuprofen (substrat CYP2C9). W badaniu, w którym zastosowano worykonazol i flukonazol (inhibitory CYP2C9), wykazano zwiększenie ekspozycji na S(+)-ibuprofen o około 80 do 100%. Należy rozważyć zmniejszenie dawki ibuprofenu podczas równoczesnego stosowania silnie działających inhibitorów CYP2C9, zwłaszcza wtedy, gdy ibuprofen w dużych dawkach podaje się z worykonazolem lub flukonazolem.

Aminoglikozydy. Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą zmniejszać wydalanie aminoglikozydów.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża: Hamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpływać na przebieg ciąży i (lub) na rozwój zarodka lub płodu. Dane z badań epidemiologicznych wskazują na zwiększone ryzyko poronienia i wystąpienia wad rozwojowych serca oraz wytrzewienia wrodzonego po zastosowaniu inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży. Ryzyko bezwzględne wystąpienia wad układu krążenia i wytrzewienia wrodzonego zwiększyło się z mniej niż 1% do ok. 1,5%. Wydaje się, że ryzyko to zwiększa się wraz z dawką i czasem trwania leczenia. W badaniach na zwierzętach, którym podawano inhibitory syntezy prostaglandyn, wykazano ryzyko utraty ciąży w trakcie fazy przedimplantacyjnej oraz poimplantacyjnej zarodka oraz zwiększoną śmiertelność zarodka lub płodu. Ponadto u zwierząt otrzymujących inhibitor syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy stwierdzono zwiększenie częstości występowania różnego rodzaju wad wrodzonych, łącznie z wadami wrodzonymi w obrębie układu krążenia. Ibuprofenu nie należy stosować w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. W przypadku stosowania ibuprofenu u kobiety planującej ciążę lub u kobiety w pierwszym lub drugim trymestrze ciąży należy jej podać jak najmniejszą dawkę oraz należy stosować ibuprofen przez możliwie najkrótszy okres czasu.

Stosowanie wszystkich inhibitorów syntezy prostaglandyn w trzecim trymestrze ciąży może wiązać się z ryzykiem wystąpienia u płodu:

-    działania toksycznego na układ serce i płuca (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym włącznie),

- zaburzeń czynności nerek, które mogą prowadzić do niewydolności nerek i małowodzia.

Stosowanie wszystkich inhibitorów syntezy prostaglandyn pod koniec ciąży może wiązać się z ryzykiem wystąpienia u matki i noworodka:

-    wydłużenia czasu krwawienia z powodu działania antyagregacyjnego płytek krwi, które może wystąpić już po zastosowaniu bardzo małych dawek.

-    opóźnienia lub wydłużenia akcji porodowej spowodowanej hamowaniem skurczów macicy.

W związku z tym stosowanie produktu leczniczego Iburion jest przeciwwskazane w trzecim trymestrze ciąży.

Laktacja: Ibuprofen przenika do mleka kobiet karmiących piersią, jednak w przypadku stosowania dawek leczniczych ryzyko wpływu na niemowlę wydaje się mało prawdopodobne. Jeżeli jednak zalecane jest dłuższe leczenie, należy rozważyć przerwanie karmienia piersią.

Płodność: Stosowanie ibuprofenu może zmniejszyć płodność i nie jest zalecane u kobiet, które planują zajść w ciążę. Należy rozważyć odstawienie ibuprofenu u kobiet, które mają trudności w zajściu w ciążę lub są poddawane badaniom z powodu niepłodności.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Możliwym działaniem niepożądanym leczenia ibuprofenem są zaburzenia widzenia. Występują niezbyt często, jednak należy o nich pamiętać w sytuacji, gdy konieczna jest pełna ostrość wzroku, np. podczas prowadzenia samochodu.

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane związane z leczeniem produktem leczniczym Iburion są przede wszystkim związane z działaniem farmakologicznym ibuprofenu na syntezę prostaglandyn. Najczęstsze działania niepożądane związane są z układem pokarmowym i obejmują niestrawność oraz biegunkę, które według szacunków występują u około 10-30% leczonych pacjentów. W przypadku stosowania produktu leczniczego sporadycznie, bez przekraczania maksymalnej dawki dobowej 1200 mg, działania niepożądane występują rzadziej.

Działania niepożądane o co najmniej możliwym związku ze stosowaniem ibuprofenu przedstawiono według częstości występowania oraz grup układowo-narządowych zgodnie z terminologią MedDRA. Zastosowano następujące kategorie częstości występowania:

Bardzo często (>1/10), Często (>1/100 do <1/10), Niezbyt często (>1/1000 do <1/100), Rzadko (>1/10,000 do <1/1000), Bardzo rzadko (<1/10,000), Częstość nieznana (częstości nie można określić na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstości

Często (> 1/100)

Niezbyt często (1/100 do 1/1000)

Rzadko (< 1/1000)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niedokrwistość aplastyczna, leukopenia, małopłytkowość

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia psychiczne

Bezsenność, łagodny lęk

Depresja, dezorientacja

Zaburzenia układu nerwowego

Bóle głowy

Jałowe zapalenie opon mózgowych, zawroty głowy, zapalenie nerwu wzrokowego

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia

Niedowidzenie toksyczne

Zaburzenia ucha i błędnika

Zaburzenia słuchu

Szumy uszne

Zaburzenia serca

Niewydolność serca

Zaburzenia

naczyniowe

Nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Astma, zapalenie błony śluzowej nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Wymioty,

biegunka,

ból brzucha,

niestrawność,

nudności,

zaparcia

Krwotoki, owrzodzenia, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

Perforacja, zapalenie trzustki, krwioplucie, smoliste stolce, zapalenie jelita grubego, zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna, zapalenie błony śluzowej żołądka, wzdęcia z oddawaniem gazów

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Uszkodzenia wątroby, zapalenie wątroby, żółtaczka i wzrost aktywności enzymów wątrobowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wyprysk

Obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, plamica, świąd

Reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, rumień wielopostaciowy, nadwrażliwość na światło, łysienie

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Ostra niewydolność nerek i śródmiąższowe zapalenie nerek, martwica brodawek nerkowych, zaburzenia czynności nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie

Obrzęki, zatrzymanie płynów

Mogą wystąpić owrzodzenia trawienne, perforacja lub krwawienia z przewodu pokarmowego, czasem śmiertelne, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4).

Osoby ze stwierdzonymi uczuleniami lub astmą są narażone na zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości.

W wyjątkowych przypadkach zgłaszano ciężkie infekcyjne powikłania ospy wietrznej w obrębie skóry i tkanek miękkich.

Ibuprofen może powodować wydłużenie czasu krwawienia poprzez odwracalne zahamowanie agregacji płytek krwi. W większości zgłoszonych przypadków aseptycznego zapalenia opon mózgowych występowała podstawowa choroba autoimmunologiczna (zwłaszcza toczeń rumieniowaty układowy i pokrewne choroby tkanki łącznej). Zgłaszano także przypadki zachorowań u pacjentów bez przewlekłej choroby podstawowej.

Zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca w związku z leczeniem NLPZ.

Z badania klinicznego i danych epidemiologicznych wynika, że stosowanie ibuprofenu, zwłaszcza w dużej dawce (2400 mg na dobę) przez długi czas, może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawału serca lub udaru mózgu, patrz punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Toksyczność: Istnieje ryzyko wystąpienia objawów działania toksycznego po zastosowaniu dawek >80-100 mg/kg. Dawka 560 mg/kg spowodowała ciężkie zatrucie u dziecka w wieku 15 miesięcy.

U sześcioletniego dziecka dawka 3,2 g spowodowała zatrucie o nasileniu od niewielkiego do umiarkowanego, dawka 2,8-4 g u dziecka w wieku 1% roku oraz dawka 6 g u dziecka w wieku 6 lat poddanego płukaniu żołądka spowodowały ciężkie zatrucie, dawka 8 g przyjęta przez osobę dorosłą spowodowała umiarkowane zatrucie, a dawka > 20 g przyjęta przez osobę dorosłą spowodowała bardzo ciężkie zatrucie. Dawka 8 g przyjęta przez szesnastolatka i dawka 12 g w połączeniu z alkoholem u nastolatka spowodowało ostrą martwicę cewek nerkowych.

Objawy: Nudności, ból brzucha, wymioty (mogą być krwiste). Bóle głowy, szumy uszne, oszołomienie, utrata przytomności, skurczowe bóle. Oczopląs, niewyraźne widzenie. Bradykardia, niedociśnienie tętnicze. Kwasica metaboliczna, hipernatremia, powikłania nerkowe, krwiomocz, ewentualnie zaburzenia czynności wątroby. Hipotermia. Pojedyncze przypadki ARDS.

Leczenie: W razie potrzeby płukanie żołądka oraz podanie węgla aktywowanego. W razie potrzeby leki zobojętniające sok żołądkowy. W przypadku obniżenia ciśnienia tętniczego podać płyny dożylnie i zastosować w razie potrzeby leki o działaniu inotropowo dodatnim. Zapewnić wystarczającą diurezę. Korekta równowagi kwasowo-zasadowej i zaburzeń gospodarki elektrolitowej. Ogólne leczenie objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, NLPZ, kod ATC: M01AE01.

Iburion należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych i przeciwreumatycznych (NLPZ). Zawiera kwas 2-(4-izobutylofenylo)propionowy zwany ibuprofenem, co stanowi jego nazwę generyczną. Ibuprofen wywiera działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Działanie przeciwzapalne jest porównywalne z działaniem kwasu acetylosalicylowego i indometacyny. Uważa się, że właściwości farmakologiczne ibuprofenu wiążą się z jego zdolnością do hamowania syntezy prostaglandyn. Produkt leczniczy wydłuża czas krwawienia poprzez odwracalne zahamowanie agregacji płytek krwi.

Ibuprofen hamuje syntezę prostacykliny w nerkach. Działanie to nie ma większego znaczenia u pacjentów z prawidłową czynnością nerek. Jednak u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, serca lub wątroby, jak również w sytuacjach, w których dochodzi do zmian objętości osocza, zmniejszona synteza prostaglandyn może prowadzić do ostrej niewydolności nerek, zatrzymania płynów i niewydolności serca (patrz punkt 4.3 i 4.4).

Dane z badań klinicznych sugerują, że ibuprofen może hamować działanie małych dawek kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi w przypadku stosowania skojarzonego. W jednym z badań, kiedy pojedyncza dawka ibuprofenu 400 mg została przyjęta w ciągu 8 godzin przed lub w ciągu 30 minut po zastosowaniu natychmiast uwalnianego kwasu acetylosalicylowego (81 mg), wystąpiło zmniejszenie działania ASA na formowanie tromboksanów lub agregację płytek krwi. Jakkolwiek dane te są ograniczone, a niejasności dotyczące ekstrapolacji danych ex vivo do sytuacji klinicznych nie pozwalają na sprecyzowanie pewnych wniosków dotyczących regularnego stosowania ibuprofenu, nie stwierdzono również istotnego klinicznie działania, które mogło być wynikiem okazjonalnego stosowania ibuprofenu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Ibuprofen jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego, a jego biodostępność wynosi 80-90%. Maksymalne stężenie w surowicy występuje jedną do dwóch godzin po podaniu produktu w postaci o natychmiastowym uwalnianiu.

Badania z zastosowaniem standardowych posiłków wykazały, że pokarm nie wpływa w istotny sposób na całkowitą biodostępność produktu.

Dystrybucja

Ibuprofen silnie wiąże się z białkami osocza (99%). Objętość dystrybucji ibuprofenu jest mała i u dorosłych wynosi 0,12-0,2 l/kg.

Metabolizm

Ibuprofen jest szybko metabolizowany w wątrobie przez cytochrom P450, zwłaszcza przez jego izoenzym CYP2C9, do dwóch nieaktywnych metabolitów 2-hydroksyibuprofenu i 3-karboksyibuprofenu. Po podaniu doustnym nieco mniej niż 90% dawki doustnej ibuprofenu wykrywane jest w moczu w postaci utlenionych metabolitów i ich połączeń z kwasem glukuronowym. Bardzo małe ilości ibuprofenu wydalane są z moczem w niezmienionej postaci.

Wydalanie

Wydalanie przez nerki jest szybkie i całkowite. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 2 godzin. Całkowite wydalenie ibuprofenu następuje w ciągu 24 godzin po zażyciu ostatniej dawki.

Szczególne grupy pacjentów

Osoby w podeszłym wieku

Pod warunkiem, że nie występują zaburzenia czynności nerek, istnieje tylko niewielka, klinicznie nieistotna różnica w profilu farmakokinetycznym i wydalaniu z moczem między osobami młodymi a osobami w podeszłym wieku.

Dzieci

U dzieci w wieku 1 roku lub starszych ogólnoustrojowa ekspozycja na ibuprofen po zażyciu dawki dostosowanej do wagi (od 5 mg/kg do 10 mg/kg masy ciała) jest podobna do ekspozycji u dorosłych.

U dzieci w wieku od 3 miesięcy życia do 2,5 roku objętość dystrybucji (l/kg) i klirens (l/kg/h) ibuprofenu były wyższe niż u dzieci w wieku od ponad 2,5 roku do 12 lat.

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z łagodnym zaburzeniem czynności nerek zgłaszano zwiększone stężenie niezwiązanego (S)-ibuprofenu, większe wartości AUC dla (S)-ibuprofenu oraz zwiększenie ilorazu wartości AUC enancjomerów (S/R) w porównaniu do zdrowych osób z grup kontrolnych.

U dializowanych pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek wolna frakcja ibuprofenu wynosiła średnio około 3% w porównaniu do około 1% u zdrowych ochotników. Ciężkie zaburzenia czynności nerek mogą powodować kumulację metabolitów ibuprofenu. Znaczenie tego działania nie jest znane. Metabolity można usunąć za pomocą hemodializy (patrz punkty 4.2, 4.3 i 4.4).

Zaburzenia czynności wątroby

Alkoholowa choroba wątroby z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności wątroby nie powodowała znacznej zmiany parametrów farmakokinetycznych.

U pacjentów z marskością z umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby (6-10 punktów w klasyfikacji Child-Pugh) leczonych racemicznym ibuprofenem obserwowano średnio dwukrotne wydłużenie okresu półtrwania, a iloraz wartości AUC enancjomerów (S/R) był istotnie niższy w porównaniu do zdrowych osób z grupy kontrolnej, co wskazuje na zmniejszenie metabolicznego przekształcania (R)-ibuprofenu do aktywnego (S)-enacjomeru (patrz punkty 4.2, 4.3 i 4.4).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak jest danych nieklinicznych uznanych za istotne dla klinicznego bezpieczeństwa stosowania poza danymi uwzględnionymi w pozostałych punktach niniejszej charakterystyki produktu leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Tabletki 400 mg:

Krzemionka koloidalna bezwodna Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia żelowana Dekstraty

Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian

Otoczka:

Sacharoza Hypromeloza Polisorbat 80 Tytanu dwutlenek (E 171)

Glicerol 85 %

Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/Aluminium; 10, 20, 30 i 50 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do

stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY    POSIADAJĄCY    POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 15816

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2009.07.30 / 2011.01.27

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB    CZĘŚCIOWEJ    ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

23.09.2011

12(12)

Iburion