Imeds.pl

Iburion 400 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Iburion 400 mg tabletki powlekane

Ibuprofenum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Iburion ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach w przypadku gorączki i 5 dniach w przypadku bólu, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Iburion i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Iburion

3.    Jak stosować lek Iburion

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Iburion

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK IBURION I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Iburion należy do grupy leków nazywanych NLPZ (niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi). Iburion zmniejsza gorączkę i wywiera działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Działanie to osiągane jest zazwyczaj po 30 minutach, a działanie maksymalne - w ciągu 1-2 godzin.

Tabletki Iburion 400 mg są stosowane w leczeniu ostrych stanów bólowych o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego, takich jak ból głowy, bóle zębów, bóle pleców, bóle mięśni i bóle stawów, w leczeniu gorączki w przebiegu infekcji górnych dróg oddechowych (np. przeziębienia) oraz w leczeniu bólów miesiączkowych.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU IBURION

Kiedy nie stosować leku Iburion

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników leku Iburion

-    jeśli u pacjenta występowały reakcje alergiczne, takie jak astma, zapalenie błony śluzowej nosa lub pokrzywka po zastosowaniu leków przeciwbólowych zawierających kwas acetylosalicylowy lub niektóre inne leki przeciwzapalne (NLPZ)

-    jeśli u pacjenta występuje zwiększone ryzyko krwawienia

-    w przypadku czynnej lub nawracającej choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy (przynajmniej dwa wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia)

-    jeżeli u pacjenta występowało krwawienie lub owrzodzenie przewodu pokarmowego związane z leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca lub występują ciężkie zaburzenia czynności nerek

-    u kobiet w okresie ostatnich trzech miesięcy ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Iburion

Należy poradzić się lekarza przed zażyciem leku Iburion

-    jeśli u pacjenta występuje choroba nerek lub wątroby

-    jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca

-    jeśli u pacjenta występuje nadciśnienie tętnicze

-    jeśli u pacjenta występuje astma lub choroba alergiczna

-    jeśli u pacjenta występuje toczeń rumieniowaty układowy (choroba kolagenowa)

-    jeśli u pacjenta występowała choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy lub występowały inne schorzenia układu pokarmowego (takie jak wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Leśniowskiego-Crohna)

-    jeśli u pacjenta występuje choroba związana ze zwiększoną skłonnością do krwawień

-    jeśli u pacjenta występuje znaczące odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub przyjmowaniem niedostatecznej ilości płynów).

Należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Iburion, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę. Patrz również punkt „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”.

Osoby w podeszłym wieku powinny zdawać sobie sprawę z tego, że istnieje u nich zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, zwłaszcza krwawień i perforacji przewodu pokarmowego, które mogą być śmiertelne.

Jeśli u pacjenta występował w przeszłości wrzód żołądka lub jelit, szczególnie jeśli towarzyszyła mu perforacja lub krwawienie, należy zwracać uwagę na wszelkie nietypowe objawy w obrębie jamy brzusznej, i zgłosić je natychmiast lekarzowi. Krwawienie, owrzodzenie lub perforacja w obrębie żołądka lub jelit może wystąpić bez żadnych objawów ostrzegawczych, także u pacjentów, u których wcześniej nie występowały podobne problemy. W przypadku wystąpienia krwawienia lub owrzodzenia przewodu pokarmowego leczenie należy przerwać.

U pacjentów, u których występuje toczeń rumieniowaty układowy lub mieszane choroby tkanki łącznej możliwe jest zwiększenie ryzyka wystąpienia aseptycznego zapalenia opon mózgowych.

Należy zawsze stosować najmniejszą skuteczną dawkę, aby zmniejszyć do minimum ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Stosowanie dawki większej niż zalecana może zwiększyć to ryzyko.

Należy zaprzestać stosowania leku Iburion i natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia u pacjenta obrzęku m.in. twarzy, języka, i (lub) gardła lub pokrzywki, duszności i trudności z połykaniem (obrzęku naczynioruchowego).

Bardzo rzadko obserwowano ciężkie reakcje skórne związane ze stosowaniem NLPZ. Należy zaprzestać stosowania leku Iburion i skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia u pacjenta reakcji skórnych lub zmian w obrębie błon śluzowych.

W trakcie ospy wietrznej wskazane jest unikanie stosowania tego leku.

Leki takie jak Iburion mogą powodować niewielkie zwiększenie ryzyka zawału serca lub udaru mózgu. To niewielkie zwiększenie ryzyka występuje z większym prawdopodobieństwem po zastosowaniu dużych dawek i po długim czasie leczenia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki lub okresu leczenia dłużej niż 5 dni.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty po poradę dotyczącą leczenia, jeśli u pacjenta występuje choroba serca lub jeśli przebył udar mózgu lub sądzi, że jest narażony na zwiększone ryzyko wystąpienia tych stanów (np. jeśli pacjent choruje na nadciśnienie tętnicze lub cukrzycę, ma zwiększone stężenie cholesterolu lub pali papierosy).

Stosowanie innych leków

Nie należy jednocześnie stosować innych leków przeciwbólowych, w tym innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, bez wcześniejszej porady u lekarza lub farmaceuty.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Równoczesne stosowanie leku Iburion może zmienić działanie następujących leków lub stosowanie następujących leków może zmienić działanie równocześnie stosowanego leku Iburion:

•    kwas acetylosalicylowy (leki stosowane przeciwbólowo i przeciwgorączkowo oraz w małych dawkach w celu zapobiegania zakrzepom krwi)

•    warfaryna, tyklopidyna (niektóre leki przeciwdziałające tworzeniu się zakrzepów krwi)

•    metotreksat (leki stosowane w leczeniu nowotworów i zaburzeń układu immunologicznego)

•    leki zmniejszające ciśnienie tętnicze takie jak leki blokujące receptory adrenergiczne, leki moczopędne (tiazydy, furosemid, bumetanid), inhibitory ACE (np. kaptopryl) oraz antagoniści angiotensyny II (np. losartan)

•    cyklosporyna, takrolimus (leki zapobiegające odrzucaniu przeszczepu)

•    lit (leki stosowane w leczeniu chorób maniakalno-depresyjnych)

•    selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (tzw. SSRI, np. paroksetyna, sertralina, cytalopram, stosowane w leczeniu depresji)

•    kortykosteroidy (leki przeciwzapalne)

•    aminoglikozydy (rodzaj antybiotyków)

•    worykonazol i flukonazol (leki stosowane w zakażeniach grzybiczych)

•    kolestyramina (lek zmniejszający stężenie cholesterolu)

•    digoksyna (lek nasercowy).

Należy powiedzieć lekarzowi jeśli pacjent stosuje którekolwiek z wyżej wymienionych leków przed zastosowaniem leku Iburion.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

U kobiet w ciąży nie należy stosować leku Iburion w trakcie ostatnich trzech miesięcy ciąży. Stosowania leku Iburion powinny unikać kobiety planujące zajście w ciążę lub będące w ciąży. Leczenie w dowolnym okresie ciąży może być prowadzone wyłącznie według zaleceń lekarza.

Karmienie piersią

Ibuprofen przenika do mleka kobiet karmiących piersią, jednak nie powinien wywierać wpływu na niemowlę. Należy poradzić się lekarza w przypadku częstszego niż zwykle stosowania leku Iburion w okresie karmienia piersią.

Wpływ na płodność

Stosowanie leku Iburion może spowodować przemijające trudności z zajściem w ciążę, w związku z tym nie zaleca się leczenia u kobiet, które planują ciążę. Działanie to jest przypadku przemijające i ustępuje po przerwaniu przyjmowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Możliwym działaniem niepożądanym terapii lekiem Iburion są zaburzenia widzenia. Występują niezbyt często, jednak należy o nich pamiętać w sytuacji, gdy konieczna jest pełna ostrość wzroku, np. podczas prowadzenia samochodu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Iburion

Tabletki Iburion 400 mg zawierają sacharozę. Pacjenci, którym lekarz powiedział, że występuje u nich nietolerancja niektórych cukrów, przed zażyciem tego leku powinni skontaktować się z lekarzem.

3. JAK STOSOWAĆ LEK IBURION

Lek Burana należy zażywać zgodnie z zaleceniami podanymi poniżej. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Zastosowanie dawek większych niż zalecane może powodować poważne ryzyko. Nie należy zażywać jednocześnie innych leków przeciwbólowych wydawanych bez recepty.

Ostre stany bólowe o nasileniu od niewielkiego do umiarkowanego i gorączka w przebiegu infekcji górnych dróg oddechowych (np. przeziębienia)

Zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

1 tabletka 400 mg w dawce pojedynczej lub do 3-4 razy na dobę (w odstępach co najmniej 4 godziny pomiędzy dawkami). Nie więcej niż 1200 mg należy stosować na dobę (3 tabletki). Więcej niż 400 mg w dawce pojedynczej nie wywiera dodatkowego działania przeciwbólowego.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach w przypadku gorączki i 5 dniach w przypadku bólu, należy skontaktować się z lekarzem.

Bolesne miesiączkowanie

Zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletka 400 mg 1 do 3 razy na dobę (w odstępach co najmniej 4 godziny pomiędzy dawkami) w razie potrzeby. W celu uzyskania lepszej skuteczności leczenie należy rozpocząć już na samym początku krwawienia miesiączkowego.

Nie należy stosować leku Iburion 400 mg u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Osoby w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku powinni zawsze skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Iburion, ponieważ są bardziej narażeni na wystąpienie działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia i perforacji przewodu pokarmowego, które mogą być śmiertelne. Lekarz udzieli odpowiedniej porady.

Zaburzenia czynności nerek lub wątroby

Pacjenci u których występuje zaburzenie czynności nerek lub wątroby, powinni zawsze skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Iburion. Lekarz udzieli odpowiedniej porady.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Iburion

W przypadku przyjęcia za dużej dawki lub połknięcia leku Iburion pomyłkowo przez dziecko należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala w celu uzyskania odpowiedniej porady.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Iburion może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W przypadku sporadycznego stosowania maksymalnej dawki dobowej 1200 mg występowanie działań niepożądanych jest mniej częste.

Często (występują u więcej niż u 1 na 100pacjentów): Działania niepożądane dotyczące układu pokarmowego (niestrawność, ból brzucha, biegunka, zaparcia, nudności, wymioty). Zmęczenie, ból głowy. Wyprysk. Zaburzenia żołądka i jelit zmniejszają się na ogół w przypadku przyjmowania leku Iburion podczas posiłku.

Niezbyt często (występują u mniej niż u 1 na 100pacjentów): Astma, świąd, pokrzywka, plamica, nieżyt nosa, bezsenność, łagodny lęk. Zaburzenia słuchu i wzroku, które ustępują po przerwaniu leczenia. Obrzęk błon śluzowych jamy ustnej i gardła (obrzęk naczynioruchowy). Krwotoki z przewodu pokarmowego, owrzodzenie żołądka.

Rzadko (występują u mniej niż u 1 na 1000pacjentów): Zatrzymanie płynów (obrzęk). Zmiana we wskaźnikach morfologii krwi (leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość aplastyczna). Niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zapalenie trzustki, perforacje, smoliste stolce, wzdęcia, wymioty krwawe, nasilenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna. Jałowe zapalenie opon mózgowych, zawroty głowy, zapalenie nerwu wzrokowego. Reakcje anafilaktyczne (reakcje nadwrażliwości z gorączką, wypryskiem, obrzękiem i niedociśnieniem tętniczym), zaburzenia wątroby i nerek, reakcje skórne, takie jak w zespole Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (czasem ciężkie), rumień, nadwrażliwość na światło, łysienie. Depresja, dezorientacja, niedowidzenie, dzwonienie w uszach.

Wyjątkowo ciężkie zakażenia skórne podczas ospy wietrznej.

Stosowanie leków takich jak Iburion może wiązać się z niewielkim zwiększeniem ryzyka zawału serca lub udaru mózgu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK IBURION

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Bez specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować leku Iburion po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po „EXP". Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Iburion

-    Substancją czynną jest ibuprofen. Tabletki zawierają 400 mg ibuprofenu.

-    Inne składniki rdzenia tabletki to krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, dekstraty, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian. Inne składniki

w otoczce tabletki to sacharoza, hypromeloza, polisorbat 80, tytanu dwutlenek (E 171), glicerol 85 %, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Iburion i co zawiera opakowanie

Tabletka powlekana (tabletka).

Tabletka 400 mg: biała lub prawie biała, powlekana tabletka w kształcie kapsułki z rowkiem dzielącym po obu stronach.

Tabletkę można dzielić na połowy.

Wielkości opakowań:

Blister PVC/Aluminium; 10, 20, 30 i 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

Wytwórca

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy: Iburion Dania: Burana Norwegia: Burana Polska: Iburion Słowacja: Iburion Szwecja: Burana

Data zatwierdzenia ulotki: 23.09.2011

6(6)