Imeds.pl

Iburion 800 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Iburion, 800 mg, tabletki powlekane (tabletka)

Ibuprofenum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Iburion i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Iburion

3.    Jak stosować lek Iburion

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Iburion

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Iburion i w jakim celu się go stosuje

Iburion należy do grupy produktów leczniczych nazywanych NLPZ (niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi).

Iburion zmniejsza gorączkę i wywiera działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Działanie to osiągane jest zazwyczaj po 30 minutach, a działanie maksymalne - w ciągu 1-2 godzin.

Tabletki Iburion 200 mg i 400 mg są stosowane w leczeniu ostrych stanów bólowych o nasileniu od małego do umiarkowanego, takich jak ból głowy, bóle zębów, bóle pleców, bóle mięśni i bóle stawów, w leczeniu gorączki w przebiegu infekcji górnych dróg oddechowych (np. przeziębienia) oraz w leczeniu bólów miesiączkowych. Iburion 400 mg, 600 mg i 800 mg stosowany jest w objawowym leczeniu bólu i zapalenia w chorobach reumatycznych (reumatoidalnym zapaleniu stawów i chorobie zwyrodnieniowej stawów) u dorosłych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Iburion

Kiedy nie stosować leku Iburion

-    jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

-    jeśli u pacjenta występowały reakcje alergiczne, takie jak astma, nieżyt nosa lub pokrzywka po zastosowaniu leków przeciwbólowych zawierających kwas acetylosalicylowy lub po niektórych innych lekach przeciwzapalnych (NLPZ)

-    jeśli u pacjenta występuje zwiększone ryzyko krwawienia

-    w przypadku czynnej lub nawracającej choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy (przynajmniej dwa wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia)

-    jeżeli u pacjenta występowało krwawienie lub owrzodzenie przewodu pokarmowego związane z leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca lub występują ciężkie zaburzenia czynności nerek

-    u kobiet w okresie ostatnich trzech miesięcy ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Iburion należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli

-    u pacjenta występuje choroba nerek lub wątroby

-    u pacjenta występuje niewydolność serca

-    u pacjenta występuje nadciśnienie tętnicze

-    u pacjenta występuje astma lub choroba alergiczna

-    u pacjenta występuje toczeń rumieniowaty układowy (choroba kolagenowa)

-    u pacjenta występowała choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub występowały inne schorzenia układu pokarmowego (takie jak wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Leśniowskiego-Crohna)

-    u pacjenta występuje choroba związana ze zwiększoną skłonnością do krwawień

-    u pacjenta występuje znaczące odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub przyjmowaniem niedostatecznej ilości płynów).

Należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Iburion, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę. Patrz również punkt „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”.

Osoby w podeszłym wieku powinny zdawać sobie sprawę z tego, że istnieje u nich zwiększone ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych, zwłaszcza krwawień i perforacji przewodu pokarmowego, które mogą być śmiertelne.

Jeśli u pacjenta występował w przeszłości wrzód żołądka lub jelit, szczególnie jeśli towarzyszyła mu perforacja lub krwawienie, należy zwracać uwagę na wszelkie nietypowe objawy w obrębie jamy brzusznej, i zgłosić je natychmiast lekarzowi. Krwawienie, owrzodzenie lub perforacja w obrębie żołądka lub jelit może wystąpić bez żadnych objawów ostrzegawczych, także u pacjentów, u których wcześniej nie występowały podobne problemy. W przypadku wystąpienia krwawienia lub owrzodzenia przewodu pokarmowego leczenie należy przerwać.

U pacjentów, u których występuje toczeń rumieniowaty układowy lub mieszane choroby tkanki łącznej możliwe jest zwiększenie ryzyka wystąpienia aseptycznego zapalenia opon mózgowych.

Należy zawsze stosować najmniejszą skuteczną dawkę, aby zmniejszyć do minimum ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Stosowanie dawki większej niż zalecana może zwiększyć to ryzyko.

Należy zaprzestać stosowania leku Iburion i natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia u pacjenta obrzęku m.in. twarzy, języka i (lub) gardła lub pokrzywki, duszności i trudności z połykaniem (obrzęku naczynioruchowego).

Bardzo rzadko obserwowano ciężkie reakcje skórne związane ze stosowaniem NLPZ. Należy zaprzestać stosowania leku Iburion i skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia u pacjenta reakcji skórnych lub zmian w obrębie błon śluzowych.

W trakcie ospy wietrznej wskazane jest unikanie stosowania tego leku.

Leki takie jak Iburion mogą powodować niewielkie zwiększenie ryzyka zawału serca lub udaru mózgu. To niewielkie zwiększenie ryzyka występuje z większym prawdopodobieństwem po zastosowaniu dużych dawek i po długim czasie leczenia.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty po poradę dotyczącą leczenia, jeśli u pacjenta występuje choroba serca lub jeśli przebył udar mózgu lub sądzi, że jest narażony na zwiększone ryzyko wystąpienia tych stanów (np. jeśli pacjent choruje na nadciśnienie tętnicze lub cukrzycę, ma zwiększone stężenie cholesterolu lub pali tytoń).

Inne leki i Iburion

Nie należy jednocześnie stosować innych leków przeciwbólowych, w tym innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, bez wcześniejszej porady u lekarza lub farmaceuty.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio.

Równoczesne stosowanie leku Iburion może zmienić działanie następujących leków lub stosowanie następujących leków może zmienić działanie równocześnie stosowanego leku Iburion:

-    kwas acetylosalicylowy (leki stosowane przeciwbólowo i przeciwgorączkowo oraz w małych dawkach w celu zapobiegania zakrzepom krwi)

-    warfaryna, tyklopidyna (niektóre leki przeciwdziałające tworzeniu się zakrzepów krwi)

-    metotreksat (leki stosowane w leczeniu nowotworów i zaburzeń układu immunologicznego)

- leki zmniejszające ciśnienie tętnicze takie jak leki blokujące receptory adrenergiczne, leki moczopędne (tiazydy, furosemid, bumetanid), inhibitory ACE (np. kaptopryl) oraz antagoniści angiotensyny II (np. losartan)

-    cyklosporyna, takrolimus (leki zapobiegające odrzucaniu przeszczepu)

-    lit (leki stosowane w leczeniu chorób maniakalno-depresyjnych)

-    selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (tzw. SSRI, np. paroksetyna, sertralina, cytalopram, stosowane w leczeniu depresji)

-    kortykosteroidy (leki przeciwzapalne)

-    aminoglikozydy (rodzaj antybiotyków)

-    worykonazol i flukonazol (leki stosowane w zakażeniach grzybiczych)

-    kolestyramina (lek zmniejszający stężenie cholesterolu)

-    digoksyna (lek nasercowy)

-    pochodne sulfonylomocznika (leki przeciwcukrzycowe)

-    zydowudyna (lek stosowany w zakażeniu wirusem HIV).

Należy powiedzieć lekarzowi jeśli pacjent stosuje którekolwiek z wyżej wymienionych leków przed zastosowaniem leku Iburion.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

U kobiet w ciąży nie należy stosować leku Iburion w trakcie ostatnich trzech miesięcy ciąży. Stosowania leku Iburion powinny unikać kobiety planujące zajście w ciążę lub będące w ciąży. Leczenie w dowolnym okresie ciąży może być prowadzone wyłącznie według zaleceń lekarza.

Karmienie piersią

Ibuprofen przenika do mleka kobiet karmiących piersią, jednak nie powinien wywierać wpływu na niemowlę. Należy poradzić się lekarza w przypadku częstszego niż zwykle stosowania leku Iburion w okresie karmienia piersią.

Wpływ na płodność

Stosowanie leku Iburion może spowodować przemijające trudności z zajściem w ciążę, w związku z tym nie zaleca się leczenia tym lekiem kobiet, które planują ciążę. Działanie to jest przemijające i ustępuje po przerwaniu przyjmowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Możliwym działaniem niepożądanym terapii lekiem Iburion są zaburzenia widzenia. Występują niezbyt ciężko, jednak należy o nich pamiętać w sytuacji, gdy konieczna jest pełna ostrość wzroku, np. podczas prowadzenia samochodu.

Lek Iburion zawiera sacharozę oraz laktozę jednowodną. Pacjenci, którym lekarz powiedział, że występuje u nich nietolerancja niektórych cukrów, przed zażyciem tego leku powinni skontaktować się z lekarzem.

3.    Jak stosować lek Iburion

Lekarz ustali dawkę indywidualnie do potrzeb pacjenta. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Iburion, tabletki 400 mg

Ostre stany bólowe o nasileniu od niewielkiego do umiarkowanego i gorączka w przebiegu infekcji górnych dróg oddechowych (np. przeziębienia).

Zalecana dawka u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

200 mg - 400 mg w dawce pojedynczej lub do 3-4 razy na dobę (w odstępach co najmniej 4 godziny pomiędzy dawkami). Nie więcej niż 1200 mg należy stosować na dobę. Więcej niż 400 mg w dawce pojedynczej nie wywiera dodatkowego działania przeciwbólowego.

Bolesne miesiączkowanie

Zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

400 mg 1 do 3 razy na dobę (w odstępach co najmniej 4 godziny pomiędzy dawkami) w razie potrzeby. W celu uzyskania lepszej skuteczności leczenie należy rozpocząć już na samym początku krwawienia miesiączkowego.

Iburion, tabletki 400 mg, 600 mg i 800 mg

Choroby reumatyczne

Zalecana dawka u dorosłych: 400 mg - 600 mg trzy razy na dobę. U niektórych pacjentów skuteczna może być dawka podtrzymująca: 600 - 1200 mg na dobę. W leczeniu ostrych i ciężkich chorób dawkę można zwiększyć maksymalnie do 2400 mg, w 3 - 4 dawkach podzielonych. W celu szybszego zmniejszenia wczesnoporannej sztywności stawów pierwszą dawkę można przyjąć na czczo.

Osoby w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku powinni zawsze skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Iburion, ponieważ są bardziej narażeni na wystąpienie działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia i perforacji przewodu pokarmowego, które mogą być śmiertelne. Lekarz udzieli odpowiedniej porady.

Zaburzenia czynności nerek lub wątroby

Pacjenci u których występuje zaburzenie czynności nerek lub wątroby, powinni zawsze skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Iburion. Lekarz udzieli odpowiedniej porady.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Iburion

W przypadku przyjęcia za dużej dawki lub połknięcia leku Iburion pomyłkowo przez dziecko należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala w celu uzyskania odpowiedniej porady.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (występują u więcej niż u 1 na 100pacjentów): Działania niepożądane dotyczące układu pokarmowego (niestrawność, ból brzucha, biegunka, zaparcia, nudności, wymioty). Zmęczenie, ból głowy. Wyprysk. Zaburzenia żołądka i jelit zmniejszają się na ogół w przypadku przyjmowania leku Iburion podczas posiłku.

Niezbyt często (występują u mniej niż u 1 na 100pacjentów): Astma, świąd, pokrzywka, plamica, nieżyt nosa, bezsenność, łagodny lęk. Zaburzenia słuchu i wzroku, które ustępują po przerwaniu leczenia. Obrzęk błon śluzowych jamy ustnej i gardła (obrzęk naczynioruchowy). Krwotoki z przewodu pokarmowego, owrzodzenie żołądka.

Rzadko (występują u mniej niż u 1 na 1 000pacjentów): Zatrzymanie płynów (obrzęk). Zmiana we wskaźnikach morfologii krwi (leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość aplastyczna). Niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zapalenie trzustki, perforacje, smoliste stolce, wzdęcia, wymioty krwawe, nasilenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna. Jałowe zapalenie opon mózgowych, zawroty głowy, zapalenie nerwu wzrokowego. Reakcje anafilaktyczne (reakcje nadwrażliwości z gorączką, wypryskiem, obrzękiem i niedociśnieniem tętniczym), zaburzenia wątroby i nerek, reakcje skórne, takie jak w zespole Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (czasem ciężkie), rumień, nadwrażliwość na światło, łysienie. Depresja, dezorientacja, niedowidzenie, dzwonienie w uszach.

Wyjątkowo ciężkie zakażenia skórne podczas ospy wietrznej.

Stosowanie leków takich jak Iburion może wiązać się z niewielkim zwiększeniem ryzyka zawału serca lub udaru mózgu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek Iburion

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Blister PVC/Aluminium: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Słoik HDPE: Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których potrzebne się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Iburion

-    Substancją czynną leku jest ibuprofen. Tabletki zawierają odpowiednio 800 mg ibuprofenu.

-    Pozostałe składniki rdzenia tabletki 800 mg to laktoza jednowodna, żelatyna, makrogol 6000, krzemionka koloidalna bezwodna, kroskarmeloza sodowa, celuloza mikrokrystaliczna. Pozostałe składniki w otoczce tabletki to sacharoza, hypromeloza, polisorbat 80, tytanu dwutlenek (E 171), glicerol 85 %, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Iburion i co zawiera opakowanie

Tabletka powlekana (tabletka).

Biała lub prawie biała, powlekana tabletka w kształcie kapsułki, o wymiarach 20 x 10 mm, z linią podziału.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Wielkości opakowań:

Blister PVC/Aluminium: 10, 20, 30 i 50 tabletek. Słoik HDPE z zakrętką HDPE: 100 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

Wytwórca

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy: Iburion Dania: Burana Norwegia: Burana Polska: Iburion Słowacja: Iburion Szwecja: Burana

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6(6)