+ iMeds.pl

Iclopid 250 mgUlotka Iclopid

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Iclopid, 250 mg, tabletki powlekane

Ticlopidini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielegniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Iclopid i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Iclopid

3.    Jak przyjmować Iclopid

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Iclopid

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Iclopid i w jakim celu się go stosuje

Tyklopidyna - substancja czynna leku Iclopid hamuje agregację (zlepianie się) płytek krwi. Maksymalne działanie występuje po 5 do 8 dni od rozpoczęcia leczenia. Lek powoduje również uwolnienie niektórych czynników płytkowych i wydłużenie czasu krwawienia. Zapobiega w ten sposób tworzeniu się zakrzepów krwi w naczyniach krwionośnych.

Wskazania do stosowania

-    Zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu u chorych po przebytym epizodzie niedokrwienia naczyń mózgowych (udar niedokrwienny mózgu, przej ściowe ataki niedokrwienne (TIA) w wywiadzie).

-    Zapobieganie ciężkim incydentom niedokrwienia (szczególnie w obrębie naczyń wieńcowych) u pacjentów z zarostową miażdżycą tętnic kończyn dolnych w fazie chromania przestankowego.

-    Zapobieganie wykrzepianiu w przetoce tętniczo-żylnej u pacjentów poddawanych hemodializom.

Ze względu na ryzyko wystąpienia ostrej neutropenii (zmniejszenia liczby krwinek białych obojętnochłonnych) i (lub) agranulocytozy (znaczne zmniejszenie liczby krwinek białych ziarnistych) tyklopidynę należy stosować u tych pacjentów, u których występuje nadwrażliwość lub brak skutecznej reakcji na kwas acetylosalicylowy.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Iclopid Kiedy nie przyjmować leku Iclopid:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na tyklopidynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna;

-    jeśli u pacjenta występują zmiany chorobowe ze skłonnością do krwawień np. choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwotoczne incydenty naczyniowo-mózgowe w ostrej fazie;

-    jeśli u pacjenta występują: leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi), małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), neutropenia (zmniejszenie liczby krwinek białych zwanych granulocytami obojętnochłonnymi) lub agranulocytoza (brak we krwi krwinek białych zwanych granulocytami) w wywiadzie;

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności układu krwiotwórczego, w tym wydłużony czas krwawienia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Iclopid należy omówić to z lekarzem.

Iclopid może spowodować ciężkie, zagrażające życiu hematologiczne działania niepożądane takie jak: neutropenia lub agranulocytoza, zakrzepowa plamica małopłytkowa i niedokrwistość aplastyczna.

Te ciężkie działania niepożądane mogą być związane z jednoczesnym przyjmowaniem leków przeciwzakrzepowych, takich jak kwas acetylosalicylowy i niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Jednak w przypadku założenia stentu metalowego tyklopidynę należy podawać w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (100 mg do 325 mg na dobę) przez jeden miesiąc po implantacji.

Należy dokładnie przestrzegać zarejestrowanych wskazań do stosowania leku, środków ostrożności i przeciwwskazań do podawania tyklopidyny.

Monitorowanie wskaźników hematologicznych

Przed zastosowaniem leku należy wykonać pełną morfologię krwi z rozmazem (w tym oznaczenie liczby płytek krwi). Badanie należy powtarzać co 2 tygodnie przez pierwsze 3 miesiące leczenia, a w przypadku przerwania leczenia w tym okresie - w ciągu 15 dni po jego zakończeniu.

W przypadku neutropenii lub małopłytkowości lek należy odstawić. Należy monitorować całkowitą liczbę krwinek wraz z rozmazem oraz liczbę płytek krwi, do czasu powrotu parametrów do normy.

Monitorowanie kliniczne

Należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość wystąpienia działań niepożądanych w okresie pierwszych trzech miesięcy stosowania leku.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z niżej wymienionych objawów:

-    neutropenia (gorączka, ból gardła, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej);

-    małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi) i (lub) zaburzenia krzepnięcia (przedłużone lub inne niż zazwyczaj krwawienie, łatwość występowania siniaków, plamica, smoliste stolce);

-    zapalenie wątroby (w tym żółtaczka, ciemne zabarwienie moczu, jasno zabarwiony lub odbarwiony stolec)

należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Wystąpienie małopłytkowości, niedokrwistości hemolitycznej, objawów neurologicznych, zaburzeń czynności nerek i gorączki świadczy o możliwości rozwoju zakrzepowej plamicy małopłytkowej (TTP). TTP może wystąpić nagle. W przypadku podejrzenia zakrzepowej plamicy małopłytkowej pacjent powinien być leczony przez specjalistów hematologów (z powodu ryzyka zgonu).

Leku nie należy stosować w przypadku zwiększonego ryzyka krwawień.

Wykonywanie punkcji lędźwiowej u pacjentów leczonych tyklopidyną zwiększa ryzyko krwawienia podpaj ęczynówkowego.

Leku nie należy stosować w przypadku jednoczesnego leczenia heparyną, doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi lub innymi lekami przeciwpłytkowymi. W wyjątkowych przypadkach skojarzonego podawania tych leków należy zachować szczególną ostrożność kontrolując stan kliniczny pacjenta i wyniki badań laboratoryjnych, w tym czas krwawienia.

W przypadku planowania zabiegu operacyjnego lek należy odstawić co najmniej na 10 dni przed terminem zabiegu.

U pacjentów, którzy są poddawani zabiegom chirurgicznym ze wskazań nagłych, lekarz może zastosować trzy rodzaje postępowania pojedynczo lub w połączeniu ze sobą, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia krwawienia i przedłużonego czasu krwawienia:

-    podanie 0,5 do 1 mg/kg mc. metyloprednizolonu dożylnie, które może być powtórzone;

-    zastosowanie desmopresyny w dawce 0,2 do 0,4 pg/kg mc.;

-    przetoczenie masy płytkowej.

Hipercholesterolemia (zwiększone stężenie cholesterolu) może zmniejszać skuteczność przeciwpłytkową leku.

Dzieci i młodzież

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Iclopid a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Iclopid może wchodzić w interakcje z innymi lekami, co wymaga zachowania środków ostrożności podczas jednoczesnego stosowania.

Iclopid może, w połączeniu z lekami wymienionymi poniżej, zwiększać ryzyko wystąpienia krwotoku. Ważne jest, aby poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków:

-    niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i pochodne kwasu salicylowego (zwiększenie działania na błonę śluzową żołądka i dwunastnicy);

-    leki przeciwpłytkowe;

-    doustne leki przeciwzakrzepowe i    heparyny.

Iclopid należy stosować ostrożnie także z innymi lekami:

-    leki zobojętniające kwasowość soku    żołądkowego;

-    cymetydyna;

-    cyklosporyna;

-    teofilina;

-    digoksyna;

-    fenytoina.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z tych leków.

Iclopid z jedzeniem i piciem

Lek należy stosować podczas posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Iclopid nie należy stosować u kobiet w ciąży ani podczas karmienia piersią.

Stosowanie leku Iclopid u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby Zaleca się ostrożność i ewentualne zmniejszenie dawki dobowej leku pod kontrolą czasu krwawienia u pacjentów z niewydolnością nerek. Ponieważ tyklopidyna jest metabolizowana w wątrobie, należy zachować ostrożność podczas podawania leku pacjentom z zaburzeniem czynności wątroby. W przypadku wystąpienia zapalenia wątroby i (lub) żółtaczki, leczenie należy przerwać i wykonać testy czynnościowe wątroby.

Stosowanie leku Iclopid u pacjentów w podeszłym wieku Podeszły wiek nie stanowi przeciwwskazania do stosowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. Jak przyjmować Iclopid

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Zalecana dawka

Zazwyczaj stosowana dawka leku Iclopid to 250 mg (1 tabletka) dwa razy na dobę, podczas posiłków. W przypadku wrażenia, że działanie leku Iclopid jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Iclopid

Przedawkowanie tyklopidyny może wywołać objawy nietolerancji ze strony przewodu pokarmowego. Mogą wystąpić również takie objawy, jak krwotok, drgawki, duszność, utrata równowagi, nieprawidłowy chód. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Iclopid

Należy niezwłocznie przyjąć następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów): biegunka i nudności. Biegunka jest zwykle łagodna i przemijająca, występuje głównie podczas pierwszych trzech miesięcy leczenia. Zaburzenia żołądka i jelit zwykle ustępują po 1 do 2 tygodni leczenia bez konieczności przerywania terapii.

Działania niepożądane występujące często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów): neutropenia (w tym ciężka), powikłania krwotoczne związane z wydłużeniem czasu krwawienia i zmniejszoną agregacją płytek, jak krwawienia z nosa lub z przewodu pokarmowego, krwiomocz, siniaki i wybroczyny na skórze czy przedłużone krwawienia miesiączkowe u kobiet, krwawienia śródoperacyjne i pooperacyjne, wysypka skórna o charakterze plamkowo-grudkowym lub pokrzywki, często z towarzyszącym świądem. Wysypka skórna występuje najczęściej w czasie pierwszych 3 miesięcy leczenia, średnio po 11 dniach. Po przerwaniu leczenia wysypka ustępuje w ciągu kilku dni. Reakcje skórne mogą mieć charakter uogólniony.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów): izolowana małopłytkowość (poniżej 80 000/mm3) oraz rzadkie przypadki małopłytkowości połączonej z niedokrwistością hemolityczną.

Działania niepożądane występujące rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów): aplazja szpiku kostnego lub pancytopenia (zaburzenie hematologiczne polegające na niedoborze wszystkich prawidłowych elementów morfotycznych krwi), zakrzepowa plamica małopłytkowa (TTP), zapalenie wątroby (cytolityczne i cholestatyczne), występujące w czasie pierwszych miesięcy leczenia. Po przerwaniu leczenia przebieg choroby jest zwykle łagodny. Opisano jednak bardzo rzadkie przypadki zaburzeń ze skutkiem śmiertelnym. Zaobserwowano przypadki piorunującego zapalenia wątroby.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów): ciężka biegunka z zapaleniem okrężnicy (włącznie z limfocytowym zapaleniem okrężnicy). Jeśli zaburzenia są ciężkie i utrzymują się, leczenie tyklopidyną należy przerwać.

Rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella, reakcje immunologiczne o różnej postaci np.: reakcje alergiczne, anafilaksja, obrzęk Quinckego, zapalenie stawów, zapalenie naczyń, toczeń, zaburzenia czynności nerek spowodowane nadwrażliwością, alergiczne zmiany w płucach, eozynofilia, izolowana gorączka.

Badania diagnostyczne

Testy czynnościowe wątroby

Podczas leczenia tyklopidyną może wystąpić zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych oraz niewielkie zwiększenie stężenia bilirubiny.

Cholesterol

Podczas długotrwałego leczenia tyklopidyną może wystąpić zwiększenie stężenia cholesterolu i triglicerydów w surowicy krwi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Iclopid

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym i dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

-    Substancją czynną leku jest tyklopidyny chlorowodorek. Jedna tabletka zawiera 250 mg tyklopidyny chlorowodorku

-    Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna (101), powidon (30), krospowidon, kwas cytrynowy jednowodny, magnezu stearynian, kwas stearynowy. Skład otoczki: hypromeloza (E 5), hypromeloza (E 15), makrogol (8000), hydroksypropyloceluloza, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda Iclopid i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane białe lub prawie białe, okrągłe, dwuwypukłe.

Dostępne opakowania: 20 tabletek powlekanych w pojemniku oraz 20, 30 lub 60 tabletek powlekanych w blistrach z folii PVC/Aluminium. Pojemnik i blistry umieszczone są w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5 95-200 Pabianice

Wytwórca

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5 95-200 Pabianice

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Iclopid

Charakterystyka Iclopid

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Iclopid, 250 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka powlekana zawiera 250 mg tyklopidyny chlorowodorku (Ticlopidini hydrochloridum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana

Tabletki białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu u chorych po przebytym epizodzie niedokrwienia naczyń mózgowych (udar niedokrwienny mózgu, przej ściowe ataki niedokrwienne (TIA) w wywiadzie).

-    Zapobieganie ciężkim incydentom niedokrwienia (szczególnie w obrębie naczyń wieńcowych) u pacjentów z zarostową miażdżycą tętnic kończyn dolnych w fazie chromania przestankowego.

-    Zapobieganie wykrzepianiu w przetoce tętniczo-żylnej u pacjentów poddawanych hemodializom.

Ze względu na ryzyko wystąpienia ostrej neutropenii i (lub) agranulocytozy tyklopidynę należy stosować u tych pacjentów, u których występuje nadwrażliwość lub brak skutecznej reakcji na kwas acetylosalicylowy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli

Zwykle stosuje się 250 mg tyklopidyny (1 tabletka) dwa razy na dobę, podczas posiłku.

Dzieci i młodzież

Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na tyklopidynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

-    Skaza krwotoczna

-    Zmiany chorobowe ze skłonnością do krwawień np. choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwotoczne incydenty naczyniowo-mózgowe w ostrej fazie

-    Małopłytkowość, neutropenia lub agranulocytoza w wywiadzie

-    Zaburzenia czynności układu krwiotwórczego, w tym wydłużony czas krwawienia

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W trakcie leczenia mogą wystąpić powikłania krwotoczne i hematologiczne, niekiedy o ciężkim przebiegu i niepomyślnym rokowaniu. Przyczyny ciężkich hematologicznych działań niepożądanych takich jak neutropenia lub agranulocytoza, zakrzepowa plamica małopłytkowa i niedokrwistość plastyczna mogą być związane:

-    z nieodpowiednim monitorowaniem, późnym rozpoznaniem i nieodpowiednim postępowaniem terapeutycznym w przypadku wystąpienia działań niepożądanych;

-    z równoczesnym podawaniem leków przeciwzakrzepowych lub przeciwpłytkowych, takich jak kwas acetylosalicylowy i niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Jednak w przypadku założenia stentu metalowego tyklopidynę należy podawać w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (100 mg do 325 mg na dobę) przez miesiąc po implantacji.

Monitorowanie wskaźników hematologicznych

Przed zastosowaniem leku należy wykonać pełną morfologię krwi z rozmazem (w tym oznaczenie liczby płytek krwi). Badanie należy powtarzać co 2 tygodnie w ciągu pierwszych 3 miesięcy leczenia, a w przypadku konieczności przerwania leczenia w tym okresie - w ciągu 15 dni po jego zakończeniu. W przypadku neutropenii (liczba leukocytów obojętnochłonnych w 1 mm3 mniejsza niż 1500) lub małopłytkowości (liczba płytek krwi w 1 mm3 mniejsza niż 100 000) produkt leczniczy należy odstawić i monitorować całkowitą liczbę krwinek wraz z rozmazem oraz liczbę płytek krwi, do czasu powrotu parametrów do normy.

Monitorowanie kliniczne

Pacjentom należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość wystąpienia niepożądanych działań leku podczas pierwszych trzech miesięcy leczenia.

Należy poinformować pacjentów, że w przypadku wystąpienia następujących objawów:

-    neutropenia (gorączka, ból gardła, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej);

-    małopłytkowość i (lub) zaburzenia krzepnięcia (przedłużone lub nietypowe krwawienie, podbiegnięcia krwawe, plamica, smoliste stolce);

-    zapalenie wątroby (w tym żółtaczka, ciemne zabarwienie moczu, jasny stolec); powinni natychmiast przerwać stosowanie leku i porozumieć się z lekarzem.

Lekarz może podjąć decyzję o ponownym zastosowaniu tyklopidyny w zależności od stanu klinicznego pacjenta i wyników badań laboratoryjnych.

W przypadku podejrzewania zakrzepowej plamicy małopłytkowej (ang. thrombotic thrombocytopenic purpura - TTP) pacjent powinien być leczony przez specjalistów hematologów (z powodu ryzyka zgonu). Chorobę tę można podejrzewać w przypadku wystąpienia gorączki, osłabienia, zblednięcia, wybroczyn lub plamicy, ciemnego zabarwienia moczu, żółtaczki lub zmian neurologicznych. Objawy te mogą wystąpić w różnej kolejności w ciągu godzin lub dni i mogą poprzedzić zmiany wyników badań laboratoryjnych. Istotne jest wykonanie rozmazu krwi - wystąpienie schistocytów potwierdza rozpoznanie. Większość przypadków TTP obserwowano podczas pierwszych 8 tygodni od rozpoczęcia leczenia. Zaobserwowano, że przeprowadzenie plazmaferezy poprawia rokowanie.

Hemostaza

Należy zachować szczególną ostrożność stosując tyklopidynę u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia krwawienia.

Wykonywanie punkcji lędźwiowej u pacjentów leczonych tyklopidyną zwiększa ryzyko krwawienia podpaj ęczynówkowego.

Tyklopidyny nie należy podawać jednocześnie z heparynami, doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi lub innymi lekami przeciwpłytkowymi (patrz punkt 4.4 i punkt 4.5).

W wyjątkowych przypadkach jednoczesnego stosowania tych leków konieczna jest kontrola stanu klinicznego pacjenta i kontrola wyników badań laboratoryjnych, w tym czasu krwawienia.

W przypadku planowania zabiegu chirurgicznego tyklopidynę należy odstawić co najmniej na 10 dni przed terminem zabiegu. W sytuacji, gdy konieczne jest przeprowadzenie operacji ze wskazań nagłych, można zastosować trzy rodzaje postępowania pojedynczo lub w skojarzeniu, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia krwawienia i przedłużonego czasu krwawienia:

-    podanie 0,5 do 1 mg/kg mc. metyloprednizolonu dożylnie, które można powtórzyć;

-    zastosowanie desmopresyny w dawce 0,2 do 0,4 pg/kg mc.;

-    przetoczenie masy płytkowej.

Hipercholesterolemia może zmniejszać skuteczność przeciwpłytkową leku.

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek zaleca się ostrożność i ewentualne zmniejszenie dawki dobowej, z kontrolą czasu krwawienia.

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby, ponieważ tyklopidyna metabolizowana jest głównie w wątrobie. W przypadku wystąpienia zapalenia wątroby lub żółtaczki, leczenie tyklopidyną należy przerwać i zlecić wykonanie testów czynnościowych wątroby.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować produktu leczniczego u dzieci.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

Zwiększenie ryzyka krwotoku (nasilenie działania zapobiegającego agregacji płytek; nasilenie działania NLPZ na błonę śluzową żołądka i dwunastnicy). Jeżeli konieczne jest jednoczesne stosowanie tych leków, pacjenta należy dokładnie obserwować.

Leki przeciwpłytkowe

Zwiększenie ryzyka krwotoku (nasilenie działania zapobiegającego agregacji płytek).

W przypadku jednoczesnego stosowania tych leków, należy dokładnie obserwować pacjenta.

Pochodne kwasu salicylowego (podobnie jak kwas acetylosalicylowy)

Zwiększenie ryzyka krwotoku (skojarzenie działania zapobiegającego agregacji płytek; nasilenie działania pochodnych kwasu salicylowego na błonę śluzową żołądka i dwunastnicy). Jeżeli konieczne jest jednoczesne stosowanie tych leków, pacjenta należy dokładnie obserwować.

Doustne leki przeciwzakrzepowe

Zwiększenie ryzyka krwotoku (skojarzenie działania przeciwzakrzepowego i działania zapobiegającego agregacji płytek). Jeżeli konieczne jest jednoczesne stosowanie tych leków, należy dokładnie obserwować pacjenta i kontrolować INR.

Heparyny

Zwiększenie ryzyka krwotoku (skojarzenie działania przeciwzakrzepowego i działania zapobiegającego agregacji płytek). Jeżeli konieczne jest jednoczesne stosowanie tych leków, to należy dokładnie obserwować pacjenta i kontrolować czas kaolinowo-kefalinowy (ang. APTT).

Kaptopryl

Wykazano korzystne działanie skojarzonego podawania tyklopidyny i kaptoprylu na ukrwienie kończyn dolnych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i chromaniem przestankowym.

Glikokortykosteroidy

Glikokortykosteroidy przeciwdziałają wydłużeniu czasu krwawienia po tyklopidynie, nie wpływając przy tym na agregację płytek krwi.

Leki zobojętniające kwas solny

Leki zobojętniające kwas solny zmniejszają wchłanianie tyklopidyny z przewodu pokarmowego. Cvmetvdvna

Cymetydyna zmniejsza klirens tyklopidyny, zwiększając Cmax i AUC, nie wpływając przy tym na okres półtrwania czy Tmax.

Cyklosporyna

Tyklopidyna zmniejsza stężenie cyklosporyny we krwi zmniejszając jej skuteczność. Dlatego w przypadku jednoczesnego podawania obu leków, należy monitorować stężenie cyklosporyny we krwi.

Propranolol

W badaniach in vitro wykazano, że tyklopidyna odwracalnie wiąże się z białkami osocza (98%) i nie wchodzi w interakcje z propranolem (lekiem silnie wiążącym się z białkami osocza) na etapie wiązania z białkami osocza.

Teofilina

Tyklopidyna hamuje metabolizm teofiliny, w istotnym stopniu wydłużając jej okres półtrwania i zmniejszając klirens, co zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań. Pacjenta należy dokładnie obserwować i jeżeli konieczne oznaczyć stężenie teofiliny we krwi. Dawkowanie teofiliny należy dostosować podczas leczenia tyklopidyną i po jego zakończeniu.

Digoksyna

Tyklopidyna w niewielkim stopniu (ok. 15%) zmniejsza stężenie digoksyny we krwi, przy czym nie wykazano, aby miało to istotne znaczenie kliniczne.

Fenytoina

W badaniach in vitro tyklopidyna nie zmieniała stopnia wiązania fenytoiny z białkami osocza. Jednakże, nie przeprowadzono badań in vivo dotyczących interakcji tyklopidyny i jej metabolitów na etapie wiązania z białkami osocza. Opisano natomiast przypadek pacjenta, u którego odnotowano zwiększone stężenie długotrwale przyjmowanej fenytoiny z objawami toksycznego działania leku po miesiącu od włączenia tyklopidyny. W przypadku konieczności jednoczesnego podawania tyklopidyny i fenytoiny należy zachować ostrożność. W uzasadnionych przypadkach może być wskazana zmiana dawkowania fenytoiny po oznaczeniu jej stężenia we krwi.

Fenobarbital

Długotrwałe stosowanie fenobarbitalu nie wpływa na działanie przeciwpłytkowe tyklopidyny.

Inne jednocześnie stosowane terapie

Nie stwierdzono występowania niekorzystnych interakcji w wyniku skojarzonego podawania tyklopidyny z lekami blokującymi receptory p-adrenergiczne, antagonistami wapnia i lekami moczopędnymi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania tyklopidyny u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią. Odnotowano niekorzystny wpływ tyklopidyny podanej w dużych lub toksycznych dawkach na płód myszy i szczurów. W badaniach na szczurach wykazano, że tyklopidyna przenika do mleka karmiących samic. Z wyjątkiem umotywowanych przypadków, gdzie zastosowanie tyklopidyny jest bezwzględnie wskazane, produktu leczniczego nie należy stosować u kobiet w ciąży ani u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:

bardzo często (>1/10); (często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często: neutropenia, w tym ciężka neutropenia. Wskaźniki morfologii krwi były monitorowane w dwóch dużych badaniach klinicznych przeprowadzonych u 2048 pacjentów z przemijającymi napadami niedokrwiennymi (TIA) i udarem mózgu leczonych tyklopidyną (wieloośrodkowe kontrolowane badania kliniczne CATS i TASS). U 2,4% pacjentów wystąpiła neutropenia, w tym u 0,8% ciężka neutropenia (poniżej 450 granulocytów obojętnochłonnych w 1 mm3 krwi). Większość przypadków ciężkiej neutropenii lub agranulocytozy (poniżej 300 neutrofili/mm3) występowała w ciągu pierwszych 3 miesięcy stosowania tyklopidyny.

Niezbyt często: izolowana małopłytkowość (poniżej 80 000/mm3) oraz rzadkie przypadki małopłytkowości połączonej z niedokrwistością hemolityczną.

Rzadko: aplazja szpiku kostnego lub pancytopenia, zakrzepowa plamica małopłytkowa (TTP) (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia naczyniowe

Często: powikłania krwotoczne związane z wydłużeniem czasu krwawienia i zmniejszoną agregacją płytek, jak krwawienia z nosa lub z przewodu pokarmowego, krwiomocz, siniaki i wybroczyny na skórze czy przedłużone krwawienia miesiączkowe u kobiet. Zgłaszano występowaniu krwawień śródoperacyjnych i pooperacyjnch (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: biegunka i nudności. Biegunka jest zwykle łagodna i przemijająca, występuje głównie podczas pierwszych trzech miesięcy leczenia. Zaburzenia żołądka i jelit zwykle ustępują po 1 do 2 tygodni leczenia bez konieczności przerywania terapii.

Bardzo rzadko: ciężka biegunka z zapaleniem okrężnicy (włącznie z limfocytowym zapaleniem okrężnicy). Jeśli zaburzenia są ciężkie i utrzymują się, leczenie tyklopidyną należy przerwać.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: wysypka skórna o charakterze plamkowo-grudkowym lub pokrzywki, często z towarzyszącym świądem. Wysypka skórna występuje najczęściej w czasie pierwszych 3 miesięcy leczenia, średnio po 11 dniach. Po przerwaniu leczenia wysypka ustępuje w ciągu kilku dni. Reakcje skórne mogą mieć charakter uogólniony.

Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: zapalenie wątroby (cytolityczne i cholestatyczne), występujące w czasie pierwszych miesięcy leczenia. Po przerwaniu leczenia przebieg choroby jest zwykle łagodny. Opisano jednak bardzo rzadkie przypadki zaburzeń ze skutkiem śmiertelnym. Zaobserwowano przypadki piorunującego zapalenia wątroby.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: reakcje immunologiczne o różnej postaci np.: reakcje alergiczne, anafilaksja, obrzęk Quinckego, zapalenie stawów, zapalenie naczyń, toczeń, zaburzenia czynności nerek spowodowane nadwrażliwością, alergiczne zmiany w płucach, eozynofilia.

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania Bardzo rzadko: izolowana gorączka.

Badania diagnostyczne

Testy czynnościowe wątroby

Podczas leczenia tyklopidyną może wystąpić zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Często obserwowano zwiększenie (izolowane lub nie) aktywności fosfatazy zasadowej i aminotransferaz (dwukrotnie powyżej górnej granicy normy). Może również wystąpić niewielkie zwiększenie stężenia bilirubiny.

Cholesterol

Podczas długotrwałego leczenia tyklopidyną może wystąpić zwiększenie stężenia cholesterolu i triglicerydów w surowicy krwi. Stężenie w surowicy krwi frakcji HDL, LDL, VLDL cholesterolu i triglicerydów może się zwiększyć o 8 do 10% w czasie pierwszych czterech miesięcy stosowania leku. Nie obserwowano dalszego zwiększania stężenia lipidów we krwi w przypadku kontynuacji leczenia. Stosunek poszczególnych frakcji lipoprotein, zwłaszcza HDL do LDL pozostaje nie zmieniony. Wyniki badań klinicznych dowodzą, że działanie na lipidy we krwi nie zależy od wieku pacjenta, płci, jednoczesnego spożywania alkoholu lub występowania cukrzycy i nie ma wpływu na ryzyko wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Jak wykazano w badaniach na zwierzętach, przedawkowanie tyklopidyny może wywołać objawy nietolerancji ze strony przewodu pokarmowego. Mogą wystąpić również takie objawy jak: krwotok, drgawki, duszność, utrata równowagi, nieprawidłowy chód.

W przypadku przedawkowania należy wywołać wymioty, zastosować płukanie żołądka i leczenie podtrzymujące. Należy monitorować czas krwawienia.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory agregacji płytek (z wyłączeniem heparyny); kod ATC: B01AC05

Tyklopidyna hamuje obie fazy agregacji płytek krwi wywołanej przez ADP zapobiegając łączeniu się fibrynogenu z receptorami płytkowymi GPIIb/IIIa. Blokuje indukowaną przez ADP sekrecję białek adhezyjnych, między innymi fibrynogenu, czynników mitogennych czy selektyny P z ziarnistości płytkowych alfa. Hamuje zależną od ADP ekspozycję miejsca wiązania fibrynogenu przez kompleks receptorowy GPIIb/IIIa. Hamowanie agregacji płytek krwi obserwuje się w ciągu 2 dni od rozpoczęcia leczenia tyklopidyną dwa razy na dobę. Maksymalne działanie hamujące agregację płytek występuje po 5 do 8 dni od rozpoczęcia podawania tyklopiodyny w dawce 250 mg dwa razy na dobę. Czas krwawienia (z 40 mm Hg mankietem do podtrzymywania ciśnienia mierzono metodą Ivy) ulega wydłużeniu więcej niż dwukrotnie powyżej prawidłowych wartości. Wydłużenie czasu krwawienia (bez mankietu) jest mniej wyrażone. Po zakończeniu leczenia czas krwawienia i inne testy czynności płytek powracają do normy u większości pacjentów w ciągu tygodnia.

Hipercholesterolemia może zmniejszać działanie przeciwpłytkowe tyklopidyny prawdopodobnie w wyniku stymulującego działania ADP na syntezę tromboksanu. Niektórzy badacze uważają, że mechanizm przeciwzakrzepowego działania tyklopidyny wynika z jej właściwości przeciwutleniajacych. Eliminacja wolnych rodników tlenowych z płytek przylegających do śródbłonka chroni syntetazę prostacykliny przed inaktywacją. W następstwie tego zwiększa się synteza antyagregacyjnej prostacykliny (PGI2). Wykazano również, że tyklopidyna nasila działanie trombolityczne PGI2, przy czym działanie to występowało już w pierwszej godzinie od podania produktu leczniczego. Zwiększa ponadto liczbę receptorów dla PGI2, nie wpływając przy tym na liczbę receptorów dla tromboksanu.

Tyklopidyna zmniejsza ponadto stężenie fibrynogenu we krwi, zmniejsza lepkość krwi, a także ilość krążącej beta-tromboglobuliny, czynnika płytkowego 4 (PF4), płytkowego czynnika wzrostu (PDGF). Zwiększa również możliwość odkształcania erytrocytów, przedłuża czas życia płytek krwi. Zmniejsza przyleganie płytek do powierzchni śródbłonka oraz hamuje chemicznie stymulowaną agregację erytrocytów. Nie blokuje natomiast cyklooksygenazy ani syntezy tromboksanu czy prostaglandyn.

Nie wpływa też na lipooksygenazę.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym pojedynczej dawki tyklopidyna szybko wchłania się (prawie w 100%) z przewodu pokarmowego i osiąga maksymalne stężenie w osoczu po w przybliżeniu 2 godzinach od podania. Biodostępność tyklopidyny zwiększa się podczas przyjmowania po posiłkach. Stężenie w osoczu osiąga stan stacjonarny po 7-10 dniach podawania tyklopidyny w dawce 250 mg dwa razy na dobę. W żadnym z badań nie wykazano korelacji między stężeniem we krwi a działaniem przeciwpłytkowym.

Tyklopidyna jest szybko metabolizowana w wątrobie w procesach N-dealkilacji, N-oksydacji oraz oksydacji pierścienia tiofenowego.

Tyklopidyna jest w 50-60% wydalana w moczu i w 23-30% z kałem.

Średni okres półtrwania w stanie stacjonarnym wynosi od 30 do 50 godzin. Farmakokinetyka ulega modyfikacji u pacjentów w podeszłym wieku; farmakologiczne i terapeutyczne działanie tyklopidyny w dawce 500 mg na dobę nie zależy od wieku.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak przedklinicznych danych istotnych dla lekarza przepisującego lek, które nie byłyby wymienione w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna (101)

Powidon (30)

Krospowidon

Kwas cytrynowy jednowodny Magnezu stearynian Kwas stearynowy

Skład otoczki:

Hypromeloza (E 5)

Hypromeloza (E 15)

Makrogol 8000 Hydroksypropyloceluloza Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik do tabletek z PE w tekturowym pudełku 20 tabletek.

Blistry z folii PCV/Aluminium. w tekturowym pudełku 20, tabletek 30 tabletek 60 tabletek

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5 95-200 Pabianice

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 10293

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 24.03.2004 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Iclopid