+ iMeds.pl

Idarubicin-ebewe 1 mg/mlUlotka Idarubicin-ebewe

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Idarubicin-Ebewe, 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Idarubicini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Idarubicin-Ebewe i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Idarubicin-Ebewe

3.    Jak stosować lek Idarubicin-Ebewe

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Idarubicin-Ebewe

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Idarubicin-Ebewe i w jakim celu się go stosuje

Idarubicin-Ebewe zawiera substancję czynną o nazwie idarubicyna, która należy do grupy leków o nazwie antracykliny. Lek Idarubicin-Ebewe wpływa na sposób powstawania i wzrostu nowych komórek w organizmie. Jest stosowany w leczeniu raka (w chemioterapii).

Lek Idarubicin-Ebewe jest stosowany w leczeniu różnych rodzajów białaczki.

Lek Idarubicin-Ebewe w połączeniu z cytarabiną jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu w celu wywołania remisji u nieleczonych wcześniej dzieci z nowotworową chorobą krwi o nazwie ostra białaczka szpikowa (AML).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Idarubicin-Ebewe

Kiesy nie stosować leku Idarubicin-Ebewe

-    Jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek reakcja alergiczna na idarubicynę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6), lub na inne antracykliny bądź antracenediony.

-    Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek.

-    Jeśli pacjent ma ciężką chorobę mięśnia sercowego (tzw. kardiomiopatię).

-    Jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia rytmu serca.

-    Jeśli pacjent przebył niedawno zawał mięśnia sercowego.

- Jeśli szpik kostny pacjenta nie wytwarza wystarczającej liczby komórek krwi. Jednak nawet w tym przypadku lekarz może podjąć decyzję o leczeniu, jeśli uzna, że korzyści przewyższają ryzyko.

-    Jeśli pacjent był wcześniej leczony innymi lekami stosowanymi w chemioterapii i otrzymywał maksymalną dawkę idarubicyny i (lub) innych, podobnych leków, tj. daunorubicyna lub doksorubicyna.

- Jeśli pacjentka karmi piersią (patrz „Ciąża, kamienie piersią i płodność”).

-    Jeśli pacjent otrzymał ostatnio szczepienie przeciw żółtej gorączce (żółtej febrze).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli u pacjenta nastąpiło zahamowanie czynności szpiku kostnego po przebytym leczeniu. Lek Idarubicin-Ebewe może zahamować czynność szpiku kostnego tak, że nie będzie on wytwarzał wystarczającej ilości komórek krwi. Lekarz może zadecydować o opóźnieniu następnego cyklu leczenia do czasu powrotu liczby krwinek do normy. W tym celu krew pacjenta będzie regularnie badana.

Należy upewnić się, że lekarz został poinformowany o występujących u pacjenta w przeszłości zaburzeniach czynności serca lub przyjmowaniu obecnie leków nasercowych. Lek Idarubicin-Ebewe może powodować uszkodzenie serca. Lekarz będzie kontrolował czynność serca za pomocą różnych badań przed i w trakcie leczenia (EKG, specjalna technika obrazowania naczyń krwionośnych, tzw. MUGA lub ultrasonograficzne badanie serca - ECHO). Uszkodzenie serca może nastąpić zwłaszcza wtedy, gdy lek Idarubicin-Ebewe stosowany jest w dużych dawkach. Ponieważ uszkodzenie serca może być niezauważone przez wiele tygodni, konieczne jest regularne przeprowadzanie badań.

Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek i wątroby, lek Idarubicin-Ebewe może upośledzać czynność nerek i wątroby. Dlatego w trakcie leczenia lekarz będzie systematycznie kontrolował takie zmiany, badając krew pacjenta. Ważne, aby przestrzegać wyznaczonych terminów tych badań.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Idarubicin-Ebewe i w trakcie leczenia lekarz będzie regularnie kontrolował obraz krwi, czynność wątroby, nerek i serca pacjenta. Wydaje się, że niemowlęta i dzieci są bardziej wrażliwe na toksyczne działanie antracyklin na serce, dlatego u tych pacjentów konieczne jest okresowe kontrolowanie czynności serca, obejmujące długi czas.

Lekarz będzie regularnie wykonywał badania:

-    krwi w celu upewnienia się, że liczba krwinek jest wystarczająca dla prawidłowej funkcji krwi;

-    krwi w celu oznaczenia stężenia kwasu moczowego;

-    krwi w celu sprawdzenia prawidłowej czynności nerek i wątroby;

-    serca, gdyż lek Idarubicin-Ebewe może wpływać na czynność serca.

Na podstawie wyników tych badań lekarz może zadecydować, czy lek Idarubicin-Ebewe jest odpowiedni dla danego pacjenta lub czy konieczne jest zmniejszenie jego dawki.

Duże dawki idarubicyny mogą nasilić działania niepożądane (tj. owrzodzenie jamy ustnej) lub zmniejszyć liczbę krwinek białych i płytek krwi (płytki krwi biorą udział w krzepnięciu krwi).

W takim przypadku konieczne może być leczenie antybiotykami lub przetoczenie krwi. Może być wskazane leczenie owrzodzeń w jamie ustnej w celu zmniejszenia dyskomfortu pacjenta.

W trakcie leczenia nie należy stosować żywych szczepionek (np. przeciw żółtej gorączce), gdyż mogłoby to doprowadzić do rozwoju ciężkich lub nawet prowadzących do zgonu zakażeń. Jeśli pacjent planuje szczepienie, powinien poradzić się lekarza.

Przed rozpoczęciem terapii idarubicyną należy wyleczyć wszystkie zakażenia.

Lek Idarubicin-Ebewe może działać szkodliwie na nienarodzone dziecko. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni powinni stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży w czasie leczenia i przez 3 miesiące po jego zakończeniu (patrz „Ciąża, karmienie piersią i płodność”).

Podawanie leku Idarubicin-Ebewe może powodować nieodwracalną niepłodność u mężczyzn. Mężczyźni, którzy planują poczęcie dziecka, powinni porozmawiać z lekarzem o możliwości przechowania nasienia.

Możliwe jest zabarwienie na czerwono moczu, utrzymujące się przez jeden lub dwa dni po podaniu leku. Jeśli pacjent ma jakiekolwiek wątpliwości lub pytania z tym związane, powinien skontaktować się z lekarzem.

Jeśli pacjent poddawany jest radioterapii w czasie leczenia idarubicyną lub otrzymywał ją w czasie 2-3 tygodni przed rozpoczęciem leczenia, należy poinformować o tym lekarza.

Inne leki i Idarubicin-Ebewe

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy zwłaszcza powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu (lub otrzymywaniu) w ostatnim czasie któregokolwiek z następujących leków:

♦    leków przeciwnowotworowych, które wpływają na czynność szpiku kostnego;

♦    leków, które wpływają na czynność nerek i (lub) wątroby;

♦    leków, które mogą uszkadzać serce (tj. cyklofosfamid);

♦    leków stosowanych w chorobach serca (antagonistów kanałów wapniowych);

♦    jakiejkolwiek szczepionki (otrzymanej w ciągu ostatnich kilku miesięcy);

♦ leków hamujących czynność układu odpornościowego (takich jak cyklosporyna lub takrolimus);

♦    leków zapobiegających powstawaniu zakrzepów krwi (tj. fenprokumon lub acenokumarol).

Ciąża, karmienie piersią i płodność

Nie należy stosować leku Idarubicin-Ebewe bez wyraźnych wskazań lekarza. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa lub planuje ciążę bądź karmi piersią. Lekarz musi ocenić możliwe ryzyko dla pacjentki i jej dziecka.

Podczas stosowania leku Idarubicin-Ebewe należy unikać zajścia w ciążę (dotyczy to i kobiet, i mężczyzn). Kobiety i mężczyźni aktywni seksualnie powinni podczas leczenia i przez 3 miesiące po jego zakończeniu stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży. Lek Idarubicin-Ebewe może zaszkodzić nienarodzonemu dziecku, dlatego tak ważne jest, aby poinformować lekarza o podejrzeniu zajścia w ciążę.

Pacjenci planujący posiadanie potomstwa po zakończeniu leczenia powinni porozmawiać z lekarzem

0    możliwości skorzystania z poradnictwa genetycznego.

W czasie stosowania leku Idarubicin-Ebewe nie należy karmić piersią, gdyż lek może przenikać do mleka kobiecego i zaszkodzić dziecku.

Lek Idarubicin-Ebewe może spowodować nieodwracalną niepłodność u mężczyzn. Jeśli pacjent planuje w przyszłości ojcostwo, powinien porozmawiać z lekarzem o możliwości przechowania nasienia.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu leku Idarubicin-Ebewe na zdolność prowadzenia pojazdów

1    obsługiwania maszyn.

Przed prowadzeniem pojazdu lub obsługiwaniem maszyn należy skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Idarubicin-Ebewe

Lek Idarubicin-Ebewe podawany jest w infuzji dożylnej (w kroplówce).

♦    Lekarz zaleci odpowiednią ilość (dawkę) leku. Dawka zależy od rodzaju choroby, wzrostu pacjenta i jego masy ciała.

♦    Na podstawie wzrostu i masy ciała lekarz oblicza powierzchnię ciała pacjenta. Jest to konieczne, gdyż dawkę podaje się zwykle w „miligramach na metr kwadratowy powierzchni ciała”

(skrót: mg/m2 pc.), podawanych przez trzy kolejne dni.

♦ Lekarz może zmienić dawkę leku i czas trwania leczenia zależnie od stanu pacjenta i innych leków stosowanych u pacjenta w tym samym czasie.

Ostra białaczka szpikowa (AML)

♦ Zalecana dawka podawanej dziecku idarubicyny stosowanej razem z innym lekiem

przeciwnowotworowym (cytarabiną) wynosi 10-12 mg/m2. Podaje się ją powoli do żyły raz na dobę przez 3 kolejne dni. Taki cykl leczenia powtarzany jest co trzy tygodnie.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Idarubicin-Ebewe może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast powiadomić lekarza lub pielęgniarkę:

♦ jeśli podczas podawania leku pacjent odczuwa kłucie lub pieczenie w miejscu wstrzyknięcia; może to oznaczać konieczność podania pozostałej części dawki do innej żyły;

♦    jeśli u pacjenta wystąpi gorączka i dreszcze (jak podczas grypy) lub wysypka na skórze, gdyż może to wskazywać na uczulenie na lek;

♦ jeśli po zakończeniu leczenia u pacjenta wystąpi ból gardła lub podwyższona temperatura, krwawienie lub wybroczyny, gdyż lek może zmniejszyć liczbę krwinek.

Działania niepożądane mogą występować z następującą częstością:

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 osób)

♦    zakażenia

♦    mała liczba następujących krwinek:

- mała liczba krwinek czerwonych (niedokrwistość), która może spowodować odczucie zmęczenia i ospałości;

-    mała liczba krwinek białych (leukopenia lub neutropenia), która zwiększa możliwość zakażenia, podwyższonej temperatury lub gorączki i dreszczy (jak w przypadku grypy).

Ciężkie zakażenie, nawet zakończone zgonem, może rozwinąć się po zakończeniu stosowania leku Idarubicin-Ebewe w monoterapii lub razem z innymi lekami.

- mała liczba płytek krwi (małopłytkowość), która powoduje łatwiejsze powstawanie siniaków, większe niż zwykle krwawienia ze zranień.

♦    zmniejszona liczba wszystkich rodzajów krwinek (pancytopenia)

♦    utrata apetytu (jadłowstręt)

♦    nudności, wymioty lub biegunka

♦    bolesność lub owrzodzenie w jamie ustnej (zapalenie błony śluzowej jamy ustnej), które może wystąpić dopiero po 3-10 dniach od zakończenia leczenia

♦    zapalenie błon śluzowych

♦    ból brzucha

♦    zgaga

♦ częściowa lub całkowita utrata włosów, które zazwyczaj odrastają po zakończeniu leczenia

♦    odczucie kłucia lub pieczenia w miejscu wstrzyknięcia (miejscowa toksyczność)

♦    czerwone zabarwienie moczu może wystąpić kilka dni po zakończeniu leczenia. Jest to normalny objaw i nie powinien niepokoić pacjenta

♦    gorączka i dreszcze

♦    ból głowy

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów)

♦    siła serca jest niewystarczaj ąca do efektywnego pompowania krwi (zastoinowa niewydolność serca)

♦    uszkodzenie mięśnia sercowego (kardiomiopatie), charakteryzujące się skróceniem oddechu, obrzękiem płuc, obrzękiem, który przemieszcza się podczas zmiany pozycji ciała, powiększenie serca i wątroby, zmniejszone wytwarzanie moczu, zastój płynu w jamie brzusznej, gromadzenie się płynu w przestrzeni wokół płuc, nieprawidłowe bicie serca (rytm galopujący)

♦    uszkodzenie serca i zaburzenia rytmu (za wolne lub za szybkie bicie serca, zmiany rytmu, mało wydajna praca serca)

♦    miejscowe zapalenie żyły, do której podawany jest lek

♦ zapalenie żyły związane z zakrzepem krwi (zakrzepowe zapalenie żyły), krwawienie z różnych części ciała (krwotok)

♦    krwawienie z żołądka lub jelit

♦    świąd

♦    duża wrażliwość skóry uszkodzonej w trakcie radioterapii

♦    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny (w badaniach krwi)

♦    wysypka skórna

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów)

♦    zakażenie krwi (posocznica)

♦    choroba nowotworowa krwi po zakończeniu leczenia (wtórne białaczki)

♦    powikłania, które mogą wystąpić po leczeniu przeciwnowotworowym, spowodowane przez produkty rozpadu komórek rakowych (zespół rozpadu guza)

♦    duże stężenie kwasu moczowego we krwi (może prowadzić do dny moczanowej)

♦    utrata wody (odwodnienie)

♦    zmiany w zapisie EKG

♦    zawał mięśnia sercowego (atak serca)

♦    wstrząs

♦    zapalnie przełyku i jelita grubego (może być ciężkie i prowadzić do perforacji)

♦    zmiana zabarwienia paznokci i skóry

♦    swędząca wysypka

♦    ciężkie uszkodzenie tkanki (zapalenie tkanki łącznej i martwica)

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

♦    krwawienie mózgowe

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

♦    ciężkie reakcje alergiczne (anafilaksja) z takimi objawami, jak omdlenie, wysypka skórna lub pokrzywka, świąd, obrzęk warg, twarzy i dróg oddechowych z trudnościami w oddychaniu, utrata przytomności

♦    zapalenie błony otaczającej serce (zapalenie osierdzia)

♦    zapalenie mięśnia sercowego

♦    zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych w sercu

♦ niedrożność naczynia krwionośnego na skutek zakrzepu w układzie krążenia (zdarzenia zakrzepowo-zatorowe), w tym możliwość zamknięcia naczyń płucnych (zator tętnicy płucnej)

♦    zaczerwienienie skóry

♦    owrzodzenie błony śluzowej żołądka

♦    drętwienie, obrzęk i bolesne zaczerwienienie dłoni i stóp

Częstość nieznana (na podstawie dostępnych danych)

♦    reakcja w miejscu podania

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301/faks: + 48 22 49 21 309/e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Idarubicin-Ebewe

♦    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

♦    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce po EXP. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

♦    Przechowywać w lodówce (2-8°C).

♦ Fiolkę przechowywać w opakowaniu zewnętrznym (tekturowe pudełko) w celu ochrony przed światłem.

♦    Rozcieńczony roztwór zachowuje stabilność chemiczną przez co najmniej 14 dni w temperaturze 2-8°C i przez 24 godziny w temperaturze pokojowej (20-25°C). Jednak ze względu na zasady dobrej praktyki farmaceutycznej zaleca się, aby roztwór przechowywany był nie dłużej niż

24 godziny w temperaturze 2-8°C.

♦ Lek nie zawiera żadnych konserwantów o działaniu przeciwbakteryjnym. Dlatego jeśli nie można przygotować roztworu w warunkach aseptycznych, należy go przygotować bezpośrednio przed użyciem, a niewykorzystane resztki zniszczyć.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Idarubicin-Ebewe

-    Substancją czynną jest chlorowodorek idarubicyny.

Każdy ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 1 mg chlorowodorku idarubicyny.

- Pozostałe składniki to: glicerol, kwas solny rozcieńczony, sodu wodorotlenek 10%, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Idarubicin-Ebewe i co zawiera opakowanie

Przejrzysty roztwór w kolorze od czerwonego do pomarańczowego.

1, 5 lub 10 fiolek zawierających 5 ml, 10 ml lub 20 ml jałowego roztworu chlorowodorku idarubicyny o stężeniu 1 mg/ml. Fiolka pakowana lub niepakowana w zabezpieczające plastikowe opakowanie „Onco-Safe”, w tekturowym pudełku.

Fiolki pojemności 5 ml z bezbarwnego szkła (typu I) zamknięte korkiem z gumy halobutylowej pokrytej fluoropolimerem, zawierające 5 mg chlorowodorku idarubicyny.

Fiolki pojemności 10 ml z bezbarwnego szkła (typu I) zamknięte korkiem z gumy halobutylowej pokrytej fluoropolimerem, zawierające 10 mg chlorowodorku idarubicyny.

Fiolki pojemności 20 ml z bezbarwnego szkła (typu I) zamknięte korkiem z gumy halobutylowej pokrytej fluoropolimerem, zawierające 20 mg chlorowodorku idarubicyny.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG Mondseestrasse 11 4866 Unterach, Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o. o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa Tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2015 Logo Ebewe

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Ze względu na toksyczne właściwości substancji czynnej, należy stosować się do następujących zaleceń:

♦    Produkt leczniczy powinien być przygotowywany wyłącznie przez personel przeszkolony w bezpiecznym postępowaniu z tego typu produktami.

♦    Kobiety w ciąży należy wyłączyć z pracy z tym produktem leczniczym.

♦ Personel przygotowujący produkt Idarubicin-Ebewe musi być wyposażony w odzież ochronną (tj. fartuchy ochronne, rękawiczki jednorazowego użytku, okulary i maski ochronne).

♦    Produkt powinien być przygotowany w miejscu do tego celu wyznaczonym.

♦    Powierzchnia robocza powinna być pokryta chłonnym podkładem z wodoodporną folią do jednorazowego użycia.

♦    Wszystkie przedmioty użyte do podania lub czyszczenia, w tym rękawiczki, należy umieścić w torbach na produkty wysokiego ryzyka przeznaczone do spopielenia.

♦ Rozlany roztwór należy polać rozcieńczonym roztworem podchlorynu sodu (dostępny jest 1% roztwór), najlepiej odsączyć, a następnie polać wodą. Odbarwienie roztworu świadczy o utracie działania cytostatycznego.

♦    Wszelkie materiały użyte do czyszczenia należy zutylizować w sposób opisany wyżej.

♦    W przypadku dostania się produktu leczniczego do oczu lub kontaktu ze skórą, oczy lub skórę należy natychmiast bardzo obficie przemyć wodą lub roztworem wodorowęglanu sodu i udać się do lekarza.

♦    Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu należy usunąć.

♦    Produkt Idarubicin-Ebewe przeznaczony jest do jednorazowego użycia.

♦    Należy stosować jedynie przejrzysty roztwór.

♦    Przed podaniem roztwór powinien mieć temperaturę pokojową.

♦ Roztwór należy przygotować nie wcześniej niż na 24 godziny przed podaniem.

♦    Należy uważać na możliwość zanieczyszczenia bakteriami podczas przygotowywania roztworu.

Podanie dożylne

Produkt Idarubicin-Ebewe wolno podawać jedynie dożylnie.

Roztwór do infuzji można przygotować rozcieńczając koncentrat Idarubicin-Ebewe 0,9% roztworem chlorku sodu lub 5% roztworem glukozy. Można również podawać odpowiednią objętość nierozcieńczonego produktu przez 5 do 10 minut w infuzji dożylnej przez zestaw umożliwiający swobodny przepływ 0,9% roztworu chlorku sodu lub 5% roztworu glukozy.

Nie zaleca się bezpośredniego wstrzyknięcia ze względu na ryzyko wynaczynienia, które może wystąpić nawet w przypadku właściwego umieszczenia igły w żyle, potwierdzonego powrotem krwi do igły.

Usuwanie odpadów

Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu lub materiałów użytych do jego odtworzenia, rozcieńczenia i podawania należy usunąć zgodnie ze standardowymi procedurami szpitala dotyczącymi leków cytotoksycznych.

Niezgodności

Produktu nie mieszać z innymi produktami leczniczymi, oprócz 0,9% roztworu chlorku sodu lub 5% roztworu glukozy.

Dawkowanie i sposób podawania

Tylko do podawania dożylnego.

Lek nie jest przeznaczony do podawania dokanałowego.

Dawkę ustala się na podstawie powierzchni ciała.

Dawkowanie

Ostra białaczka szpikowa (AML)

Dorośli

-    12 mg/m2 pc. na dobę dożylnie przez 3 dni w skojarzeniu z cytarabiną. lub

-    8 mg/m2 pc. na dobę dożylnie przez 5 dni w leczeniu skojarzonym lub w monoterapii.

Dzieci i młodzież Leczenie skojarzone:

U dzieci z AML zalecana dawka idarubicyny podawanej w skojarzeniu z cytarabiną wynosi 10-12 mg/m2 powierzchni ciała na dobę przez 3 dni w powolnym wstrzyknięciu dożylnym.

UWAGA: Są to tylko ogólne wytyczne. W celu zapoznania się z dokładnym dawkowaniem należy posłużyć się indywidualnymi protokołami leczenia.

Nie należy przekraczać maksymalnej dawki całkowitej 120 mg/m2 powierzchni ciała.

Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL)

Dorośli

Zalecana dawka u dorosłych wynosi 12 mg/m2 pc. na dobę dożylnie przez 3 dni w odpowiednich schematach leczenia skojarzonego.

Dzieci i młodzież

10 mg/m2 pc./dobę dożylnie przez 3 dni w odpowiednich schematach leczenia.

W leczeniu skojarzonym przy ustalaniu dawkowania należy brać pod uwagę wyniki badań krwi pacjenta i dawki innych leków cytotoksycznych.

U pacjentów, u których wystąpiło ciężkie zapalenie błon śluzowych, należy poczekać z rozpoczęciem drugiego cyklu do czasu ustąpienia zapalenia; zaleca się wtedy zmniejszenie dawki o 25%.

Nie należy przekraczać maksymalnej dawki całkowitej 120 mg/m2 powierzchni ciała.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek

Dostosowanie dawkowania może być konieczne u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Okres ważności

2 lata

Wykazano, że produkt zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 14 dni w temperaturze 2-8°C i przez 24 godziny w temperaturze 25°C.

Z punktu widzenia czystości mikrobiologicznej produkt leczniczy należy użyć natychmiast. Jeśli nie, za czas i warunki przechowywania przed zastosowaniem odpowiada użytkownik. Raz otwarty produkt można przechowywać maksymalnie przez 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że rozcieńczenie przeprowadzono w kontrolowanych i walidowanych warunkach jałowych.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C)

Fiolkę przechowywać w opakowaniu zewnętrznym (tekturowe pudełko) w celu ochrony przed światłem.

8 AT/H/0323/001/IB/006

Idarubicin-Ebewe

Charakterystyka Idarubicin-ebewe

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Idarubicin-Ebewe, 1 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 1 mg chlorowodorku idarubicyny.

Idarubicyny chlorowodorek 5 mg w fiolce 5 ml. Idarubicyny chlorowodorek 10 mg w fiolce 10 ml. Idarubicyny chlorowodorek 20 mg w fiolce 20 ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

Roztwór przezroczysty o barwie od czerwonej do pomarańczowej.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Idarubicin-Ebewe wskazany jest do leczenia ostrej białaczki szpikowej (ang. acute myeloid leukemia lub acute myelogenous leukemia - AML) u dorosłych; ten typ białaczki był uprzednio określany jako ostra białaczka nielimfoblastyczna (ang. non-lymphoblastic leukemia -ANLL), w celu wywołania remisji u pacjentów nieleczonych bądź pacjentów z nawrotami lub opornością na leczenie.

Idarubicyna w połączeniu z cytarabiną jest wskazana w leczeniu pierwszego rzutu w celu wywołania remisji u nieleczonych wcześniej dzieci z ostrą białaczką szpikową (AML).

Produkt leczniczy Idarubicin-Ebewe jest wskazany do leczenia nawrotów ostrej białaczki limfoblastycznej (ang. acute lymphoblastic leukemia - ALL), jako leczenie drugiego rzutu u dorosłych i dzieci.

Produkt leczniczy Idarubicin-Ebewe jest często stosowany w chemioterapii skojarzonej z innymi lekami cytotoksycznymi.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Tylko do podawania dożylnego.

Nie nadaje się do podawania dokanałowego.

Dawkę ustala się na podstawie powierzchni ciała.

Dawkowanie

Ostra białaczka szpikowa (AML)

Dorośli

-    12 mg/m2 pc. na dobę dożylnie przez 3 dni w skojarzeniu z cytarabiną. lub

-    8 mg/m2 pc. na dobę dożylnie przez 5 dni w leczeniu skojarzonym lub w monoterapii.

Dzieci i młodzież Leczenie skojarzone:

U dzieci z AML zalecana dawka idarubicyny podawanej w skojarzeniu z cytarabiną mieści się w zakresie 10-12 mg/m2 pc. na dobę przez 3 dni w powolnym wstrzyknięciu dożylnym.

UWAGA: Powyższe zalecenia stanowią tylko ogólne wytyczne. W celu zapoznania się z dokładnym dawkowaniem należy posłużyć się indywidualnymi protokołami leczenia.

Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL)

Dorośli

Sugerowana dawka u dorosłych wynosi 12 mg/m2 pc. na dobę dożylnie przez 3 dni w odpowiednich schematach leczenia.

Dzieci i młodzież

10 mg/m2 pc. na dobę dożylnie przez 3 dni, w odpowiednich schematach terapii skojarzonej.

W leczeniu skojarzonym przy ustalaniu schematów dawkowania należy brać pod uwagę wyniki badań krwi pacjenta i dawki innych leków cytotoksycznych.

U pacjentów, u których rozwinęło się ciężkie zapalenie błon śluzowych, należy opóźnić rozpoczęcie drugiego cyklu do czasu ustąpienia zapalenia. Zaleca się wtedy zmniejszenie dawki o 25%.

Nie należy przekraczać maksymalnej dawki całkowitej wynoszącej 120 mg/m2 powierzchni ciała.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek

Dostosowanie dawkowania może być konieczne u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.2).

Sposób podania

Podanie dożylne:

Produkt leczniczy Idarubicin-Ebewe można podawać jedynie drogą dożylną.

Roztwór do infuzji można przygotować rozcieńczając produkt leczniczy Idarubicin-Ebewe 0,9% roztworem chlorku sodu lub 5% roztworem glukozy. Można również podawać odpowiednią objętość nierozcieńczonego produktu przez 5 do 10 minut w powolnej infuzji dożylnej przez zestaw umożliwiający swobodny przepływ 0,9% roztworu chlorku sodu lub 5% roztworu glukozy.

Nie zaleca się bezpośredniego wstrzyknięcia ze względu na ryzyko wynaczynienia, które może wystąpić nawet w przypadku właściwego umieszczenia igły w żyle, potwierdzonego powrotem krwi do igły, patrz punkt 4.4.

Instrukcja rozcieńczania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

4.3 Przeciwwskazania

■ Nadwrażliwość na idarubicynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, inne antracykliny lub antybiotyki z grupy antracenedionów.

■ Ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

■ Ciężkie zaburzenia czynności nerek.

■ Ciężka kardiomiopatia.

■    Niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego.

■ Ciężka arytmia.

■    Długotrwała mielosupresja.

■    Wcześniejsze leczenie maksymalnymi skumulowanymi dawkami idarubicyny i (lub) innymi antracyklinami oraz antybiotykami z grupy antracenedionów (patrz punkt 4.4).

■    Karmienie piersią (patrz punkt 4.6).

■    Stosowanie w skojarzeniu ze szczepionką przeciwko żółtej gorączce.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Informacje ogólne

Idarubicynę należy podawać pod nadzorem lekarza doświadczonego w stosowaniu chemioterapii lekami cytotoksycznymi.

Zapewni to natychmiastowe i skuteczne leczenie choroby i (lub) poważnych jej powikłań (tj. krwotok, ciężkie zakażenia).

Ostre rodzaje działania toksycznego (zapalenie jamy ustnej, neutropenia, małopłytkowość i zakażenia ogólnoustrojowe), spowodowane wcześniejszym leczeniem preparatami cytotoksycznymi, powinny ustąpić przed rozpoczęciem podawania idarubicyny.

Czynność serca

Ryzyko leczenia antracyklinami obejmuje działania kardiotoksyczne, które mogą przejawiać się w postaci zaburzeń wczesnych (tj. ostrych) lub zaburzeń odległych (tj. występujących z opóźnieniem).

Objawy wczesne (ostre). Do wczesnych objawów działania kardiotoksycznego idarubicyny należą głównie częstoskurcz zatokowy i (lub) zmiany w zapisie EKG, takie jak niespecyficzne zmiany odcinka ST i załamka T. Zgłaszano przypadki tachyarytmii (w tym przedwczesne skurcze komorowe i częstoskurcz komorowy), bradykardii, bloku przedsionkowo-komorowego i bloku odnogi pęczka Hisa. Wymienione stany najczęściej nie prognozują rozwoju kardiotoksyczności opóźnionej, rzadko mają znaczenie kliniczne i najczęściej nie są przyczyną przerwania leczenia idarubicyną.

Objawy odległe (opóźnione). Kardiotoksyczność opóźniona występuje zwykle w końcowej fazie leczenia lub w ciągu 2 do 3 miesięcy od zakończenia leczenia, chociaż zgłaszano przypadki występujące kilka miesięcy lub lat po zakończeniu leczenia. Opóźniona kardiomiopatia objawia się zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory (ang. left ventricular ejection fraction - LVEF) i (lub) przedmiotowymi i podmiotowymi objawami zastoinowej niewydolności serca, np. dusznością, obrzękiem płuc, obrzękiem ortostatycznym, przerostem mięśnia sercowego, powiększeniem wątroby, skąpomoczem, wodobrzuszem, wysiękiem opłucnowym i rytmem cwałowym. Zgłaszano również występowanie objawów podostrych, takich jak zapalenie osierdzia lub zapalenie mięśnia sercowego. Zagrażająca życiu zastoinowa niewydolność serca jest najcięższą postacią kardiomiopatii wywoływanej przez antracykliny i należy do grupy działań toksycznych ograniczających dawkę leku. Nie określono granic dawki skumulowanej dla idarubicyny podawanej dożylnie i doustnie. Jednak kardiomiopatię związaną z podawaniem idarubicyny zgłaszano u 5% pacjentów, którym podawano dożylnie dawkę skumulowaną od 150 do 290 mg/m2 pc. Dostępne dane dotyczące pacjentów, którzy otrzymali doustnie całkowite dawki kumulacyjne do 400 mg/m2 pc. wskazują na małe prawdopodobieństwo toksycznego działania na serce.

Czynność serca należy ocenić przed rozpoczęciem leczenia idarubicyną i monitorować ją w trakcie leczenia w celu zmniejszenia ryzyka ciężkich zaburzeń czynności serca. Ryzyko można zmniejszyć przez regularne monitorowanie LVEF w trakcie leczenia i niezwłoczne przerwanie podawania idarubicyny po wystąpieniu pierwszych objawów zaburzeń czynności serca. Właściwymi ilościowymi metodami regularnej oceny czynności serca (pomiaru LVEF) jest wentrykulografia izotopowa (ang. multi-gated radionuclide angiography, MUGA) oraz echokardiografia (ECHO). Zaleca się wykonanie badania EKG oraz MUGA lub ECHO przed rozpoczęciem leczenia, zwłaszcza u pacjentów z czynnikami ryzyka nasilonej kardiotoksyczności. Pomiary LVEF metodą MUGA lub ECHO należy powtórzyć, zwłaszcza u pacjentów leczonych dużymi skumulowanymi dawkami antracyklin. Do oceny LVEF należy stosować ten sam rodzaj badania w całym okresie obserwacji.

Czynnikami ryzyka kardiotoksyczności są m.in. aktywna lub zaleczona choroba układu krążenia, wcześniejsza lub trwająca radioterapia śródpiersia lub okolic serca, wcześniejsze leczenie innymi antracyklinami lub antracenedionami oraz jednoczesne podawanie produktów leczniczych, które mogą hamować kurczliwość mięśnia sercowego lub działają kardiotoksycznie (np. trastuzumab). Antracyklin, w tym idarubicyny, nie należy podawać w skojarzeniu z innymi lekami o działaniu kardiotoksycznym, chyba że czynność serca pacjenta jest ściśle monitorowana. U pacjentów otrzymujących antracykliny po zakończeniu leczenia innymi lekami o działaniu kardiotoksycznym, zwłaszcza o długim okresie półtrwania (takimi jak trastuzumab), może również wystąpić zwiększone ryzyko rozwoju kardiotoksyczności. Okres półtrwania trastuzumabu w fazie eliminacji wynosi około 28-38 dni, a następujący potem okres wymywania trwa do 27 tygodni (190 dni kub 5 okresów półtrwania w fazie eliminacji). Dlatego, jeśli to możliwe, lekarze powinni unikać stosowania leczenia opartego na podawaniu antracyklin do 27 tygodni po odstawieniu trastuzumabu. Jeśli antracykliny stosowane są przed upływem tego okresu, zaleca się ścisłe monitorowanie czynności serca.

Należy szczególnie uważnie monitorować czynność serca u pacjentów leczonych dużymi dawkami skumulowanymi i u pacjentów z czynnikami ryzyka.

Kardiotoksyczne działanie idarubicyny może jednak wystąpić po zastosowaniu mniejszych dawek skumulowanych, bez względu na obecność czynników ryzyka. Wydaje się, że niemowlęta i dzieci są bardziej wrażliwe na toksyczne działanie antracyklin na serce; należy przeprowadzać u nich długotrwałą, okresową kontrolę czynności serca. Istnieje prawdopodobieństwo, że toksyczne działanie idarubicyny i innych antracyklin lub antybiotyków z grupy antracenedionów podlega kumulacji.

Toksyczność hematologiczna

Idarubicyna jest silnym inhibitorem czynności szpiku kostnego. Zahamowanie czynności szpiku kostnego wystąpi u wszystkich pacjentów po podaniu terapeutycznej dawki leku.

Przed i w trakcie każdego cyklu leczenia idarubicyną należy kontrolować parametry hematologiczne, w tym wzór odsetkowy krwinek białych.

Główną postacią toksyczności hematologicznej po podaniu idarubicyny jest zależna od dawki, odwracalna leukopenia i (lub) granulocytopenia (neutropenia). Jest to jednocześnie najczęstszy czynnik ograniczający dawkę tego leku. Leukopenia i neutropenia są zazwyczaj ciężkie; ponadto mogą wystąpić małopłytkowość i niedokrwistość. Najmniejsza liczba (nadir) neutrofilów i płytek krwi zwykle występuje po upływie 10 do 14 dni od rozpoczęcia podawania produktu leczniczego; jednak wartości te na ogół wracają do stanu wyjściowego w trzecim tygodniu leczenia. Opisywano przypadki zgonów na skutek zakażeń i (lub) krwotoków podczas fazy ciężkiej mielosupresji. Do klinicznych skutków poważnego zahamowania czynności szpiku kostnego należą gorączka, zakażenia, posocznica, wstrząs septyczny, krwotok, niedotlenienie tkanek lub zgon. Jeśli wystąpi gorączka neutropeniczna, zaleca się leczenie antybiotykiem podawanym dożylnie.

Białaczka wtórna

U pacjentów leczonych antybiotykami z grupy antracyklin, w tym idarubicyną, zgłaszano przypadki wystąpienia białaczki wtórnej, z fazą przedbiałaczkową lub bez niej. Białaczka wtórna występuje częściej w przypadku podawania leków z tej grupy w skojarzeniu z lekami przeciwnowotworowymi uszkadzającymi DNA, gdy pacjenci byli intensywnie leczeni lekami cytotoksycznymi lub gdy dawki antracyklin były zwiększane. Okres utajenia białaczki tego typu może wynosić od 1 roku do 3 lat.

Działania żołądkowo-jelitowe

Idarubicyna może wywoływać wymioty. Zapalenie błon śluzowych (głównie zapalenie jamy ustnej, rzadziej zapalenie przełyku) występuje na ogół krótko po podaniu produktu leczniczego, a w cięższej postaci może się przekształcić w ciągu kilku dni w owrzodzenie błon śluzowych. U większości pacjentów zapalenie przemija w trzecim tygodniu leczenia.

Sporadycznie obserwowano epizody ciężkich zdarzeń żołądkowo-jelitowych (takich jak perforacja lub krwawienie) u otrzymujących doustnie idarubicynę pacjentów z ostrą białaczką lub z innymi chorobami w wywiadzie albo otrzymujących produkty lecznicze, których działanie powoduje powikłania żołądkowo-jelitowe. U pacjentów z czynną chorobą przewodu pokarmowego i zwiększonym ryzykiem krwawienia i (lub) perforacji lekarz musi ocenić stosunek korzyści z doustnego stosowania idarubicyny wobec ryzyka.

Czynność wątroby i nerek

Zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek mogą wpływać na dystrybucję idarubicyny w organizmie, dlatego przed i w trakcie leczenia należy monitorować parametry czynności wątroby i nerek (stężenie bilirubiny i kreatyniny w surowicy), stosując standardowe metody laboratoryjne. W kilku badaniach klinicznych III fazy leczenie idarubicyną było przeciwwskazane, jeśli stężenie bilirubiny i (lub) stężenie kreatyniny w surowicy przekraczało 2,0 mg/dl. Dawkę innych antracyklin zmniejsza się zazwyczaj o 50%, gdy stężenie bilirubiny mieści się w zakresie 1,2-2,0 mg/dl.

Stany w miejscu podania

Wstrzyknięcie do małego naczynia krwionośnego lub wstrzykiwanie do tego samego naczynia krwionośnego może spowodować stwardnienie ścian żył. Stosowanie się do zaleceń dotyczących podawania produktu leczniczego może zmniejszyć ryzyko zapalenia żył lub zakrzepowego zapalenia żył w miejscu podania.

Wynaczynienie

Wynaczynienie w czasie dożylnego podania idarubicyny może spowodować ból w miejscu wynaczynienia i ciężkie zmiany w tkankach (powstawanie pęcherzy, ostre zapalenie tkanki łącznej) oraz martwicę. W przypadku wystąpienia przedmiotowych lub podmiotowych objawów wynaczynienia w trakcie dożylnego podawania idarubicyny, infuzję należy natychmiast przerwać.

W razie wynaczynienia można zastosować deksrazoksan w celu zapobiegania lub zmniejszenia nasilenia uszkodzenia tkanek.

Zespół rozpadu guza

Idarubicyna może wywoływać hiperurykemię na skutek nasilonego rozpadu puryn, który towarzyszy szybkiej lizie komórek nowotworowych pod wpływem produktu leczniczego („zespół rozpadu guza”). Po rozpoczęciu leczenia należy kontrolować stężenie kwasu moczowego we krwi, stężenie potasu, fosforanu wapnia i kreatyniny. Nawadnianie, alkalizacja moczu i profilaktyczne podawanie allopurynolu zapobiegające hiperurykemii mogą zmniejszyć potencjalne powikłania zespołu rozpadu guza.

Działanie immunosupresyjne /zwiększona podatność na zakażenia

Podawanie żywych lub żywych atenuowanych szczepionek (takich jak szczepionka przeciw żółtej febrze) pacjentom ze zmniejszoną odpornością wskutek stosowania chemioterapeutyków, w tym idarubicyny, może być przyczyną ciężkich lub zakończonych zgonem zakażeń. Należy unikać podawania szczepionek żywych pacjentom otrzymujących idarubicynę. Można podawać szczepionki zabite lub inaktywowane, jednak reakcja na takie szczepionki może być osłabiona.

Układ rozrodczy

Mężczyznom leczonym idarubicyny chlorowodorkiem należy zalecić stosowanie antykoncepcji podczas leczenia i, jeśli to wskazane i dostępne, zwrócenie się po poradę dotyczącą możliwości przechowania nasienia ze względu na ryzyko nieodwracalnej niepłodności spowodowanej przez leczenie (patrz punkt 4.6).

Inne

Tak jak w przypadku innych leków cytotoksycznych, podczas stosowania idarubicyny zgłaszano występowanie zakrzepowego zapalenia żył i choroby zakrzepowo-zatorowej, w tym zatorowości płucnej.

Ten produkt leczniczy może spowodować czerwone zabarwienie moczu, utrzymujące się przez 1 do 2 dni po podaniu. Należy o tym poinformować pacjentów.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Idarubicyna jest silnie działającym inhibitorem czynności szpiku kostnego. Schematy leczenia skojarzonego z innymi produktami o podobnym działaniu mogą prowadzić do addytywnego działania mielosupresyjnego (patrz punkt 4.4).

Stosowanie idarubicyny w chemioterapii skojarzonej z innymi produktami leczniczymi o potencjalnym działaniu kardiotoksycznym oraz jednoczesne stosowanie innych leków wpływających na serce (tj. antagoniści kanału wapniowego), wymaga monitorowania czynności serca przez cały czas trwania leczenia. Zmiany czynności wątroby lub nerek wywołane przez jednocześnie stosowane terapie mogą wpływać na metabolizm, właściwości farmakokinetyczne oraz skuteczność terapeutyczną i (lub) toksyczność idarubicyny (patrz punkt 4.4).

Efekt addytywny mielosupresji może wystąpić, gdy radioterapia jest stosowana jednocześnie lub w okresie 2-3 tygodni przed leczeniem idarubicyną.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania żywych szczepionek atenuowanych (np. szczepionki przeciw żółtej febrze) ze względu na ryzyko choroby układowej mogącej prowadzić do zgonu. Ryzyko to jest zwiększone u pacjentów z obniżoną odpornością na skutek choroby zasadniczej.

Należy stosować szczepionki nieaktywne, jeśli są dostępne.

Podczas skojarzonego stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych i chemioterapii przeciwnowotworowej zaleca się częstsze kontrolowanie wartości INR (międzynarodowego współczynnika znormalizowanego), gdyż nie można wykluczyć ryzyka interakcji.

Cyklosporyna A: U pacjentów z ostrą białaczką zastosowanie cyklosporyny A (jako pojedynczego leku zwiększającego wrażliwość komórek na chemioterapię) zwiększało 1,78-krotnie wartość AUC jednocześnie podawanej idarubicyny i 2,46-krotnie wartość AUC idarubicynolu. Kliniczne znaczenie tej interakcji nie jest znane. U niektórych pacjentów konieczne może być dostosowanie dawki.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Zaburzenia płodności

Idarubicyna może powodować uszkodzenia w chromosomach plemników u ludzi. Dlatego mężczyźni leczeni idarubicyną powinni stosować skuteczne metody antykoncepcji do 3 miesięcy po zakończeniu leczenia (patrz punkt 4.4).

Ciąża

Embriotoksyczne działanie idarubicyny wykazano zarówno w badaniach in vitro, jak i in vivo. Jednak nie ma wystarczających i dobrze kontrolowanych badań u kobiet w ciąży. Kobietom w wieku rozrodczym należy odradzić zajście w ciążę w czasie leczenia i zalecić stosowanie w trakcie terapii odpowiednich metod zapobiegania ciąży (zgodnie ze wskazówkami lekarza).

Idarubicynę należy stosować w okresie ciąży tylko wtedy, gdy potencjalna korzyść uzasadnia możliwe ryzyko dla płodu. Pacjentkę należy poinformować o możliwym zagrożeniu dla płodu. Pacjentkom, które planują ciążę po zakończeniu leczenia, należy zalecić uprzednie skorzystanie z poradnictwa genetycznego, jeśli jest ono wskazane i dostępne.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie oceniano w sposób systematyczny wpływu idarubicyny na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Ciężka mielosupresja i kardiotoksyczność to dwa główne działania niepożądane. W celu uzyskania dalszych informacji, patrz punkt 4.4.

Działania niepożądane u dorosłych i u dzieci są podobne z wyjątkiem większej wrażliwości na kardiotoksyczne działanie antracyklin notowane u dzieci.

Działania niepożądane przedstawiono w poniższej tabeli zgodnie z konwencją częstości MedDRA.

W obrębie każdej grupy działania niepożądane wymieniono zgodnie ze zmniejszającym się

nasileniem.

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

Bardzo często

- zakażenie

Niezbyt często

- posocznica

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy):

Niezbyt często

- białaczka wtórna (ostra białaczka szpikowa i zespół mielodysplastyczny)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo często

-    niedokrwistość

-    ciężka leukopenia

-    neutropenia

-    małopłytkowość

-    pancytopenia

Zaburzenia układu immunologiczne

go:

Bardzo rzadko

- reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia endokrynologiczne:

Bardzo często

- jadłowstręt

Niezbyt często

- odwodnienie

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Niezbyt często

-    zespół lizy guza

-    hiperurykemia

Zaburzenia układu nerwowego:

Rzadko

- krwawienie do mózgu

Zaburzenia serca:

Często

-    zastoinowa niewydolność serca

-    kardiomiopatie**

-    bradykardia

-    częstoskurcz zatokowy

-    tachyarytmia

-    bezobjawowe zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory

Niezbyt często

-    zmiany w zapisie EKG*

-    zawał mięśnia sercowego

Bardzo rzadko

-    zapalenie mięśnia sercowego

-    blok przedsionkowo-komorowy i blok odnogi pęczka Hisa

-    zapalenie osierdzia

Zaburzenia naczyniowe:

Często

-    miejscowe zapalenie żyły

-    zapalenie zakrzepowe żył

-    krwotok

Niezbyt często

- wstrząs

Bardzo rzadko

-    choroba zakrzepowo-zatorowa (w tym zatorowość tętnicy płucnej)

-    nagłe zaczerwienienie

Zaburzenia żołądka i jelit:

Bardzo często

-    nudności

-    wymioty

-    zapalenie błon śluzowych/zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

-    biegunka

-    ból w jamie brzusznej lub odczucie pieczenia

Często

- krwawienie z przewodu pokarmowego, ból brzucha

Niezbyt często

-    zapalenie przełyku

-    zapalenie okrężnicyf

Bardzo rzadko

- nadżerki lub owrzodzenie błony śluzowej żołądka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Często

- zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo często

- wypadanie włosów (zazwyczaj odwracalne)

Często

-    wysypka

-    świąd

-    nadwrażliwość napromienianej skóryj

Niezbyt często

-    przebarwienie skóry i paznokci

-    pokrzywka

-    zapalenie tkanki łącznej§

-    martwica tkanki

Bardzo rzadko

- rumień obwodowy

Częstość nieznana

- reakcja miejscowa

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Bardzo często

- czerwone zabarwienie moczu przez 1-2 dni po zakończeniu leczenia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo często

-    gorączka

-    ból głowy

-    dreszcze

* Niespecyficzne zmiany odstępu ST

** Związane z kardiomiopatią objawy przedmiotowe i podmiotowe - patrz punkt 4.4 f W tym ciężkie zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy lub zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy z neutropenią i perforacją

{ Reakcja po radioterapii (ang. „radiation recall reaction”)

§ Działanie to może być ciężkie

Opis wybranych działań niepożądanych

Układ krwiotwórczy

Najcięższym działaniem niepożądanym idarubicyny jest znaczna mielosupresja. Jest to jednak stan konieczny dla zniszczenia komórek białaczkowych (patrz punkt 4.4).

Kardiotoksyczność

Zagrażająca życiu zastoinowa niewydolność serca jest najcięższą postacią kardiomiopatii wywoływanej przez antracykliny i należy do grupy działań toksycznych, które wymagają zmniejszenia dawki leku (patrz punkt 4.4).

Działania na przewód pokarmowy

Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i w cięższych przypadkach owrzodzenie błony śluzowej, odwodnienie na skutek silnych wymiotów i biegunki; ryzyko perforacji jelita grubego itp.

Działania w miejscu podania

Zapalenie żyły/zakrzepowe zapalenie żyły oraz postępowanie zapobiegawcze omówiono w punkcie 4.2; niezamierzone naciekanie poza żyłę może spowodować ból, ciężkie zapalenie tkanki łącznej i martwicę tkanki.

Inne reakcje niepożądane: hiperurykemia

Potencjalne powikłania i objawy zespołu rozpadu guza można zminimalizować przez nawodnienie pacjenta, alkalizację moczu i zapobiegawcze podawanie allopurynolu.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301/faks: + 48 22 49 21 309/e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Bardzo duże dawki idarubicyny mogą spowodować ostre działanie toksyczne na mięsień sercowy w ciągu 24 godzin oraz ciężką mielosupresję w ciągu 1-2 tygodni.

Obserwowano opóźnioną niewydolność serca, wynikającą ze stosowania antracyklin, która występowała nawet po kilku miesiącach od przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antybiotyki cytotoksyczne, antracykliny i substancje pochodne.

Kod ATC: L01DB06

Mechanizm działania

Idarubicyna jest antracykliną, która wbudowuje się w DNA, wchodzi w interakcję z enzymem topoizomerazą II i hamuje syntezę kwasu nukleinowego.

Idarubicyna podana zarówno dożylnie, jak i doustnie wykazuje działanie przeciwnowotworowe w mysiej białaczce i chłoniakach. Badania in vitro na komórkach ludzkich i mysich opornych na antracykliny wykazały małą częstość oporności krzyżowej.

Działania farmakodynamiczne

Modyfikacja struktury cząsteczki antracykliny w pozycji 4 tworzy związek o dużej lipofilności, co prowadzi do zwiększenia stopnia wychwytu przez komórki w porównaniu z doksorubicyną i daunorubicyną. Wykazano, że idarubicyna działa silniej niż daunorubicyna i skutecznie leczy białaczki i chłoniaki u myszy zarówno po podaniu dożylnym, jak i doustnym. W badaniach in vitro na komórkach ludzkich i mysich opornych na antracykliny wykazano, że oporność krzyżowa na idarubicynę jest mniejsza niż na doksorubicynę i daunorubicynę.

W badaniach kardiotoksyczności u zwierząt stwierdzono, że idarubicyna ma lepszy wskaźnik terapeutyczny niż daunorubicyna i doksorubicyna. Główny metabolit, idarubicynol, również wykazywał działanie przeciwnowotworowe w modelach eksperymentalnych in vitro i in vivo. Idarubicynol podawany szczurom w takich samych dawkach, jak substancja macierzysta, wykazywał mniejszą kardiotoksyczność niż idarubicyna.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Dystrybucja

Badania dystrybucji idarubicyny w komórkach jądrzastych krwi i szpiku kostnego pacjentów z białaczką wykazały, że maksymalne stężenie idarubicyny w komórkach osiągane jest w ciągu kilku minut od podania. Wiązanie z białkami osocza (idarubicyna 97%, idarubicynol 94%) i dystrybucja tkankowa, włącznie z tkanką nowotworową, są duże ze względu na wysoką lipofilność. Stężenie idarubicyny i idarubicynolu w komórkach jądrzastych krwi i szpiku kostnego jest ponad sto razy większe niż stężenie w osoczu. Objętość dystrybucji wynosi około 1500 l/m2 pc. lub około 13 l/kg mc. przy założeniu średniej powierzchni ciała 1,7 m2 i masy ciała 70 kg.

Metabolizm

Idarubicyna jest w dużym stopniu metabolizowana do aktywnego metabolitu, idarubicynolu, przez izoenzymy CYP2C9 i CYP2D6, które są obecne w wątrobie i w innych tkankach.

Wydalanie

Po podaniu dożylnym pacjentom z prawidłową czynnością nerek i wątroby idarubicyna jest eliminowana z krążenia, a końcowy okres półtrwania T./2 w osoczu wynosi 11-25 godzin. Końcowy okres półtrwania T/ aktywnego metabolitu wynosi od 41 do 69 godzin.

Szybkość usuwania idarubicyny z osocza i komórek była porównywalna; końcowy okres półtrwania wyniósł około 15 godzin. Końcowy okres półtrwania idarubicynolu w komórkach wyniósł około 72 godzin.

Idarubicyna jest wydalana z żółcią i przez nerki (przez nerki wydalane jest mniej niż 10% substancji czynnej i metabolitów), głównie w postaci idarubicynolu.

Dzieci i młodzież

Pomiary parametrów farmakokinetycznych u 7 pacjentów pediatrycznych otrzymujących dożylnie idarubicynę w dawkach od 15 do 40 mg/m2 pc. przez 3 dni wykazały, że mediana okresu półtrwania idarubicyny wynosi 8.5 godziny (zakres: 3,6-26,4 godziny). Podczas 3 dni leczenia obserwowano kumulację czynnego metabolitu, idarubicynolu, a mediana jego okresu półtrwania wynosiła 43,7 godziny (zakres: 27,8-131 godzin). W oddzielnym badaniu pomiary parametrów farmakokinetycznych u 15 pacjentów pediatrycznych otrzymujących doustnie idarubicynę w dawkach od 30 do 50 mg/m2 pc. przez 3 dni wykazały, że maksymalne stężenie idarubicyny w osoczu wynosi 10,6 ng/ml (zakres 2,7-16,7 ng/ml dla dawki 40 mg/m2 pc.). Mediana końcowego okresu półtrwania idarubicyny wynosiła 9,2 godziny (zakres: 6,4-25,5 godziny). W okresie 3-dniowego leczenia obserwowano znaczącą kumulację idarubicynolu. U dzieci obserwowany końcowy okres półtrwania idarubicyny po podaniu dożylnym był podobny do notowanego po podaniu doustnym.

U dorosłych po doustnym podaniu idarubicyny w dawce 10 do 60 mg/m2 pc. lek był szybko wchłaniany, a maksymalne stężenia w osoczu (od 4 do 12,65 ng/ml) uzyskiwano w ciągu 1 do 4 godzin po podaniu. Końcowy okres półtrwania miał wartość 12,7±6,0 godzin (średnia±OS). Po dożylnym podaniu idarubicyny końcowy okres półtrwania u dorosłych wynosił 13,9±5,9 godziny, podobnie jak po podaniu doustnym.

Wydaje się, że skoro wartość cmax idarubicyny po podaniu doustnym u dzieci i u dorosłych jest podobna, kinetyka wchłaniania też nie różni się w obu grupach.

Różna jest natomiast wartość okresu półtrwania idarubicyny w fazie eliminacji zarówno po podaniu doustnym, jak i dożylnym: całkowity klirens ustrojowy idarubicyny u dorosłych (30-107,9 l/h/m2) jest większy niż w populacji pediatrycznej (18-33 l/h/m2). Wprawdzie objętość dystrybucji idarubicyny jest bardzo duża i u dzieci, i u dorosłych (co wskazuje na duże wiązanie leku w tkankach), mniejsza pozorna objętość dystrybucji u dzieci niż u dorosłych nie w pełni wyjaśnia krótszy okres półtrwania w fazie eliminacji i mniejszy klirens ustrojowy.

Szczególne grupy pacjentów

Zaburzenia czynności nerek lub wątroby mogą spowodować zwiększenie stężenia idarubicyny w osoczu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Narządem docelowym po dożylnym podaniu pojedynczej dawki jest u myszy, szczurów i psów układ krwiotwórczy, a u psów dodatkowo przewód pokarmowy.

W ciągu 13 tygodni szczurom i psom podawano dożylnie przez 3 kolejne dni pojedynczą dawkę 0,4 mg/kg mc. i 0,3 mg/kg mc. Narządami docelowymi były: układ krwiotwórczy (zmniejszenie liczby leukocytów, erytrocytów oraz parametrów powiązanych oraz płytek krwi; atrofia i zanik śledziony oraz grasicy), przewód pokarmowy (zapalenie jelita i (lub) nadżerki), wątroba (martwica, stłuszczenie), nerki (zwyrodnienie kanalików lub atrofia), jądra (zahamowanie spermatogenezy).

Idarubicyna ma właściwości mutagenne. W wielu modelach badawczych substancja ta indukuje mutacje genowe i chromosomalne.

Idarubicyna wykazywała działanie teratogenne i embriotoksyczne u szczurów, ale nie u królików.

Idarubicyna wykazywała działanie rakotwórcze u szczurów, nawet po dożylnym podaniu pojedynczej dawki.

W badaniach tolerancji miejscowej u psów podanie poza naczyniem krwionośnym powodowało martwicę tkanek.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glicerol

Kwas solny rozcieńczony Sodu wodorotlenek 10%

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

2 lata

Wykazano, że produkt leczniczy zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 14 dni w temperaturze 2-8°C i przez 24 godziny w temperaturze 25°C.

Z punktu widzenia czystości mikrobiologicznej produkt leczniczy należy użyć natychmiast. Jeśli nie, za czas i warunki przechowywania przed zastosowaniem odpowiada użytkownik. Przygotowany produkt można przechowywać maksymalnie przez 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że rozcieńczenie miało miejsce w kontrolowanych i walidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

1, 5 lub 10 fiolek zawierających 5 ml, 10 ml lub 20 ml jałowego roztworu chlorowodorku idarubicyny o stężeniu 1 mg/ml. Fiolka pakowana lub niepakowna w zabezpieczające plastikowe opakowanie „Onco-Safe”, w tekturowym pudełku.

Fiolki pojemności 5 ml z bezbarwnego szkła (typu I) zamknięte korkiem z gumy halobutylowej pokrytej fluoropolimerem, zawierające 5 mg chlorowodorku idarubicyny.

Fiolki pojemności 10 ml z bezbarwnego szkła (typu I) zamknięte korkiem z gumy halobutylowej pokrytej fluoropolimerem, zawierające 10 mg chlorowodorku idarubicyny.

Fiolki pojemności 20 ml z bezbarwnego szkła (typu I) zamknięte korkiem z gumy halobutylowej

pokrytej fluoropolimerem, zawierające 20 mg chlorowodorku idarubicyny.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Ze względu na toksyczne właściwości substancji czynnej należy stosować się do następujących

zaleceń:

■    Produkt leczniczy powinien być przygotowywany tylko przez personel przeszkolony w bezpiecznym postępowaniu z tego typu lekami.

■    Kobiety w ciąży nie powinny mieć kontaktu z tym produktem leczniczym.

■    Personel przygotowujący produkt leczniczy Idarubicin-Ebewe musi być wyposażony w odzież ochronną (tj. fartuchy ochronne, rękawiczki jednorazowego użytku, okulary i maski ochronne).

■    Produkt leczniczy powinien być przygotowany w miejscu wyznaczonym do tego celu.

■    Powierzchnia robocza powinna być pokryta chłonnym podkładem z wodoodporną folią do jednorazowego użycia.

■ Wszystkie przedmioty użyte do podania lub czyszczenia, w tym rękawiczki, należy umieścić w torbach na odpady wysokiego ryzyka przeznaczone do spopielenia.

■    Rozlany roztwór należy polać rozcieńczonym roztworem podchlorynu sodu (dostępny jest 1% roztwór), najlepiej nasączając, a następnie polać wodą. Odbarwienie roztworu wskazuje na utratę działania cytostatycznego.

■ Wszelkie materiały użyte do czyszczenia należy zutylizować w sposób opisany wyżej.

■ W przypadku dostania się produktu leczniczego do oczu lub kontaktu ze skórą, oczy lub skórę należy natychmiast bardzo obficie przemyć wodą lub roztworem wodorowęglanu sodu i udać się do lekarza.

■    Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu należy usunąć.

■    Produkt Idarubicin-Ebewe jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego zastosowania!

■    Można używać wyłącznie przeźroczystych roztworów.

■    Przed podaniem roztwór należy doprowadzić do temperatury pokojowej.

■    Roztwór należy przygotować nie wcześniej niż 24 godziny przed podaniem.

■    Podczas przygotowywania leku należy pamiętać o ryzyku zanieczyszczenia bakteriami.

Podanie dożylne

Produkt leczniczy Idarubicin-Ebewe wolno podawać jedynie dożylnie.

Roztwór do infuzji można przygotować, rozcieńczając koncentrat Idarubicin-Ebewe 0,9% roztworem chlorku sodu lub 5% roztworem glukozy. Można również podawać odpowiednią objętość nierozcieńczonego produktu przez 5 do 10 minut w infuzji dożylnej przez zestaw umożliwiający swobodny przepływ 0,9% roztworu chlorku sodu lub 5% roztworu glukozy.

Nie zaleca się bezpośredniego wstrzyknięcia ze względu na ryzyko wynaczynienia, które może wystąpić nawet w przypadku właściwego umieszczenia igły w żyle, potwierdzonego powrotem krwi do igły, patrz punkt 4.4.

Usuwanie odpadów

Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu lub materiałów użytych do jego odtworzenia, rozcieńczenia i podawania należy usunąć zgodnie ze standardowymi procedurami szpitala dotyczącymi leków cytotoksycznych.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG Mondseestrasse 11 4866 Unterach, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 18367

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16.06.2011 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8.04.2015 r.

13 AT/H/0323/001/IB/006

Idarubicin-Ebewe