+ iMeds.pl

Idarubicin teva 1 mg/mlUlotka Idarubicin teva

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Idarubicin Teva, 1 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Idarubicini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Idarubicin Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Idarubicin Teva

3.    Jak stosować lek Idarubicin Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Idarubicin Teva

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Idarubicin Teva i w jakim celu się go stosuje

Nazwa leku to Idarubicin Teva. Zawiera on substancję czynną - chlorowodorek idarubicyny, który należy do grupy leków znanych pod nazwą antracykliny. Lek ten jest stosowany w leczeniu określonych typów białaczki (raka białych krwinek). Może być również stosowany razem z innymi lekami przeciwnowotworowymi.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Idarubicin Teva Kiedy nie stosować leku Idarubicin Teva:

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na idarubicynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6).

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na jakikolwiek inny lek przeciwnowotworowy, taki jak daunorubicyna lub doksorubicyna.

-    Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub nerek.

-    Jeśli u pacjenta czynność szpiku kostnego jest zmniejszona, tj. szpik kostny wytwarza mniej komórek krwi. Może to być spowodowane wcześniejszym leczeniem lekami zawierającymi tę samą substancję czynną, podobnymi lekami lub niedawno przebytą radioterapią.

-    Jeśli u pacjenta występuje niekontrolowane zakażenie.

-    Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca lub problemy serca lub jeśli pacjent niedawno miał zawał serca.

-    Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba mięśnia sercowego (kardiomiopatia).

-    Jeśli pacjent ma nieregularny rytm serca (arytmię).

-    Jeśli pacjent otrzymał wcześniej leczenie maksymalnymi dawkami idarubicyny i (lub) jakiegokolwiek innego podobnego leku, takiego jak daunorubicyna czy doksorubicyna.

-    Jeśli kobieta karmi piersią (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

-    Jeśli pacjentowi podano szczepionkę przeciwko żółtej febrze.

Kiedy należy zachować szczególną ostrożność podczas podawania leku Idarubicin Teva:

-    Lekarz może opóźnić podanie kolejnego cyklu leczenia do czasu poprawy parametrów krwi. Pacjent będzie poddawany regularnym badaniom krwi.

-    Lek Idarubicin Teva może wywierać szkodliwe działanie na serce. Pacjenci, u których występowała choroba serca w przeszłości lub obecnie otrzymują leczenie kardiologiczne muszą powiadomić o tym lekarza. Przed rozpoczęciem leczenia oraz w trakcie leczenia lekiem Idarubicin Teva, pacjent może być poddawany regularnym badaniom czynności serca.

-    Niemowlęta i dzieci wydają się bardziej wrażliwe na uszkodzenia serca spowodowane antracyklinami.

-    Lek Idarubicin Teva może wywierać szkodliwe działanie na płód. Pacjentom (zarówno kobietom jak i mężczyznom) zaleca się stosowanie skutecznych środków antykoncepcyjnych, aby zapobiec ciąży w czasie leczenia lekiem Idarubicin Teva (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

-    Jeśli u pacjenta występuje choroba nerek lub wątroby.

Lekarz będzie regularnie zlecał przeprowadzenie następujących badań:

-    Badania krwi w celu upewnienia się, że liczba komórek krwi jest wystarczająca do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

-    Badania krwi na stężenie kwasu moczowego.

-    Badania serca, ponieważ lek Idarubicin Teva może wpływać na czynność serca.

-    Badania krwi w celu sprawdzenia, czy czynność wątroby jest prawidłowa. Lek Idarubicin Teva może mieć wpływ na czynność wątroby.

Może wystąpić czerwone zabarwienie moczu w ciągu 1 do 2 dni po podaniu leku Idarubicin Teva. W razie wątpliwości lub jeśli pacjent odczuwa niepokój w związku z kolorem moczu, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

W szczególności, należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjent przyjmuje obecnie lub przyjmował niedawno którykolwiek z wymienionych poniżej leków:

-    inne leki przeciwnowotworowe wpływające na czynność szpiku kostnego

-    leki immunosupresyjne (takie jak cyklosporyna)

-    żywe szczepionki takie jak szczepionka przeciwko żółtej febrze

-    leki nasercowe (np. leki blokujące kanał wapniowy)

-    leki potencjalnie kardiotoksyczne (uszkadzające serce) (np. cyklofosfamid)

-    leki wpływające na czynność wątroby lub nerek

-    leki stosowane w zapobieganiu krzepnięciu krwi (np. acenokumarol)

-    leki stosowane w leczeniu drgawek (np. fenytoina i fosfenytoina).

Ciąża i karmienie piersią

Pacjentce nie należy podawać leku Idarubicin Teva, chyba że jest to wyraźnie wskazane przez lekarza. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa że jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę, a także jeśli pacjentka karmi piersią. Lekarz rozważy zagrożenia dla pacjentki i dziecka.

Kobiety w wieku rozrodczym powinny unikać zajścia w ciążę w czasie leczenia lekiem Idarubicin Teva.

Mężczyźni nie powinni planować dzieci w czasie leczenia lekiem Idarubicin Teva i przez 3 miesiące po zakończeniu leczenia. Istnieje ryzyko, że leczenie lekiem Idarubicin Teva może prowadzić do bezpłodności u mężczyzn. Przed rozpoczęciem leczenia pacjent może chcieć uzyskać poradę na temat konserwacji nasienia.

Nie należy karmić piersią w czasie stosowania leku Idarubicin Teva, ponieważ pewne ilości leku mogą przeniknąć do mleka kobiecego i zaszkodzić dziecku.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Wpływ leku Idarubicin Teva na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn nie został oceniony.

Przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn należy skonsultować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Idarubicin Teva

Lek Idarubicin Teva podawany jest wyłącznie w postaci wlewu do żyły z użyciem kroplówki. Lekarz lub wyszkolony personel przepisze odpowiednią ilość leku (dawkę). Dawka jest ustalana w oparciu o rodzaj choroby, wzrost i masę ciała pacjenta. W oparciu o wzrost i masę ciała, lekarz obliczy powierzchnię ciała pacjenta; jest to konieczne ze względu na fakt, że dawka jest ustalana w miligramach na metr kwadratowy powierzchni ciała (mg/m2 pc.). Lek podaje się we wstrzyknięciu, przez 3 do 5 kolejnych dni.

Niemniej jednak, lekarz może zmienić dawkę i czas podawania leku w zależności od stanu zdrowia pacjenta i innego leczenia, które pacjent może otrzymywać.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Idarubicin Teva

Podanie zbyt dużej dawki leku przez lekarza lub pielęgniarkę jest bardzo mało prawdopodobne.

Lekarz lub pielęgniarka będą monitorować przebieg leczenia pacjenta i kontrolować ilość podawanego leku. Jeśli pacjent ma wątpliwości dotyczące przyjmowanej dawki leku, zawsze należy się skonsultować.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Idarubicin Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast powiadomić lekarza, jeśli po przyjęciu tego leku wystąpi którykolwiek z poniższych objawów. Chociaż są one bardzo rzadkie objawy mogą być ciężkie.

   Jeśli u pacjenta występują reakcje alergiczne takie jak uczucie zawrotów głowy, gorączka,

duszności z lub bez swędzącej wysypki.

   Jeśli u pacjenta występuje zapalenie osierdzia (błony otaczającej serce), zapalenie mięśnia

sercowego, zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych w sercu.

   Jeśli pacjent odczuwa stan, w którym skrzep krwi utworzył się wewnątrz naczynia

krwionośnego lub wewnątrz serca, zaczerwienienie skóry, zwykle na policzkach i szyi.

   Wrzód żołądka (ból brzucha lub uczucie pieczenia)

   Zespół ręka-stopa (mrowienie, zaczerwienienie, łuszczenie, obrzęk lub owrzodzenia dłoni lub

podeszew stóp).

   Niedokrwistość (mała liczba czerwonych krwinek), która może powodować u pacjenta

odczuwanie zmęczenia i ospałości.

   Leukopenia (mała liczba białych krwinek), która zwiększa możliwość zakażenia, z objawami

podwyższonej temperatury lub gorączki i dreszczy (jak w przypadku grypy).

   Trombocytopenia (mała liczba płytek krwi, które wspomagają krzepnięcie krwi). U pacjenta

może dochodzić łatwiej niż zwykle do powstawania siniaków lub większego niż zwykle krwawienia ze zranień.

   Zespół rozpadu guza (ciężkie zakażenia, które mogą wystąpić po leczeniu idarubicyną w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami, i które w skutkach mogą być śmiertelne).

Następujące niepożądane działania obserwowano z przybliżoną częstością podaną poniżej.

Bardzo często:    mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób

   zakażenia

   zmniejszona liczba krwinek czerwonych, zmniejszona liczba krwinek

białych, rażąco niska ilość płytek krwi

   brak lub utrata apetytu

   nudności lub wymioty, bolesne zapalenie i owrzodzenie błony

śluzowej wzdłuż przewodu pokarmowego, biegunka, ból brzucha

   wypadanie włosów

   czerwone zabarwienie moczu

   gorączka (wzrost temperatury)

   ból głowy

   dreszcze

Często:    mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób

   zwiększenie lub zmniejszenie częstości akcji serca, nieregularne bicie

serca/tętna, niewydolność serca, zawał serca

   zapalenie żyły, obrzęk (zapalenia) żyły spowodowane skrzepem

   krwawienie z jelit, ból brzucha

   podwyższenie enzymów wątrobowych

   zastoinowa niewydolność serca (serce nie jest wystarczająco silne, aby

wydajnie pompować krew)

   wysypka, świąd

   krwotoki

   duża wrażliwość napromienianej skóry (reakcja popromienna)

Niezbyt często:    mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób

   zakażenie krwi (posocznica)

   nowotwory krwi, takie jak wtórna białaczka lub niekorzystna białaczka

(ostra białaczka szpikowa (AML) lub zespół mielodysplastyczny (MDS))

   bóle stawów ze względu na wzrost stężenia kwasu moczowego we

krwi (dna moczanowa)

   zmiany w zapisie EKG

   wstrząs

   zapalenie przełyku, zapalenie okrężnicy

   zaciemnienie skóry i paznokci

   nadmierna utrata płynów z ustroju

   rozprzezstrzenianie się infekcji bakteryjnej, poniżej powierzchni skóry

i uszkodzenie tkanek

   zawał serca

   pokrzywka

Rzadko:    mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób

   udar

Bardzo rzadko:    mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10000 osób

   poważne reakcje alergiczne

   zapalenie osierdzia (błony otaczającej serce), zaburzenia przewodzenia

impulsów elektrycznych w sercu

   drobne owrzodzenie błony śluzowej żołądka

   zespół ręka-stopa

   zapalenie serca i mięśnia sercowego

   zakrzepica

   nagłe zaczerwienienie skóry

Częstość

nieznana:

   zmiany stężeń składników chemicznych krwii

   wyjątkowo niski poziom wszystkich krwinek wytwarzanych przez

komórki szpiku kostnego

   miejscowe reakcje skóry

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

5. Jak przechowywać lek Idarubicin Teva

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Tego leku nie należy stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze 2°C — 8°C (w lodówce). Przechowywać pojemnik w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Po otwarciu fiolki produkt należy natychmiast zużyć. Wszelkie resztki produktu należy usunąć.

Nie stosować leku Idarubicin Teva jeśli zauważy się oznaki zepsucia.

Nie wyrzucać żadnych leków do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Idarubicin Teva

-    Substancją czynną leku jest chlorowodorek idarubicyny. Każdy ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 1 mg chlorowodorku idarubicyny.

Każda fiolka z 5 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 5 mg chlorowodorku idarubicyny. Każda fiolka z 10 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 10 mg chlorowodorku idarubicyny.

-    Ponadto lek zawiera glicerol, kwas solny i wodę do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Idarubicin Teva i co zawiera opakowanie

Lek Idarubicin Teva to przejrzysty, pomarańczowoczerwony roztwór, bez widocznych cząstek.

Lek dostarczany jest do szpitali w szklanych fiolkach zawierających 1 mg/ml chlorowodorku idarubicyny w pudełkach tekturowych. Lek jest dostępny w postaci roztworu do wstrzykiwań gotowego do użycia, w dwóch wielkościach opakowań:

   5 mg chlorowodorku idarubicyny w 5 ml roztworu

10 mg chlorowodorku idarubicyny w 10 ml roztworu

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

Wytwórca:

Pharmachemie B.V., P.O. Box 552; 2003 RN Haarlem, Holandia TEVA Santé SA, Rue Bellocier, 89107 Sens, Francja

TEVA UK Ltd., Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Wielka Brytania

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Tâncsics Mihâly ut 82.

H-2100 Godollo, Węgry

Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Mogliska 80, 31-546 Kraków, Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Idarubicinhydrochlorid Teva

Belgia

Idarubin

Dania

Idarubicin Teva

Francja

Idarubicine Teva

Holandia

Idarubicine HCl 1 mg/ml Teva

Luksemburg

Idarubin

Malta

Idarubicin hydrochloride Teva

Hiszpania

Idarubicina Teva 1 mg/ml concentrado para solución para perfusion

Polska

Idarubicin Teva

Portugalia

Idarrubicina Teva

Słowenia

Idarubicin Teva

Włochy

Idarubicina Teva

Rumunia

Idarubicin TEVA

Wielka Brytania

Idarubicin hydrochloride

Data zatwierdzenia ulotki: kwiecień 2013r.

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Ze względu na toksyczność substancji, należy przestrzegać następujących zalecanych środków ostrożności:

   Ten produkt powinien być przygotowywany wyłącznie przez personel przeszkolony w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z takimi substancjami.

   Kobiety w ciąży nie powinny przygotowywać tego produktu.

   Personel przygotowujący lek Idarubicin Teva do wstrzykiwań musi nosić odzież ochronną: okulary ochronne, fartuchy oraz jednorazowe rękawice i maski.

   Cały sprzęt wykorzystany do podawania produktu i usuwania jego pozostałości, w tym rękawice ochronne, należy spakować w jednorazowe torby przeznaczone na odpady wysokiego ryzyka i spalić w wysokiej temperaturze.

Roztwór jest hipotoniczny. Należy przestrzegać zalecanej procedury podawania opisanej poniżej.

Podawanie dożylne:

Lek Idarubicin Teva w postaci do wstrzykiwań należy podawać wyłącznie dożylnie. Należy zastosować powolne wstrzyknięcie trwające 5 do 10 minut przez przewód wlewu ciągłego o swobodnym przepływie 9 mg/ml (0,9%) roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań podawanego po wstrzyknięciu idarubicyny. Bezpośrednie wstrzyknięcie nie jest zalecane ze względu na ryzyko wynaczynienia, do którego może dojść nawet w przypadku odpowiedniego powrotu krwi po aspiracji igłą.

W przypadku wycieku lub rozlania produktu, należy oczyścić powierzchnię, najlepiej płucząc ją rozcieńczonym roztworem podchlorynu sodu (1% wolnego chloru), a następnie przepłukać wodą.

Wszystkie materiały użyte do usuwania pozostałości produktu należy usuwać w sposób opisany powyżej. Przypadkowy kontakt ze skórą lub oczami wymaga natychmiastowego przepłukania dużą ilością wody lub roztworu wodorowęglanu sodu. Należy skontaktować się z lekarzem.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu należy usunąć.

7

Idarubicin Teva

Charakterystyka Idarubicin teva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Idarubicin Teva, 1 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml roztworu zawiera 1 mg idarubicyny chlorowodorku.

Jedna fiolka 5 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 5 mg chlorowodorku idarubicyny. Jedna fiolka 10 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 10 mg chlorowodorku idarubicyny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań

Przejrzysty, pomarańczowoczerwony roztwór, wolny od widocznych cząsteczek. pH:    3.0-4.0

osmolarność: 281mOsm/kg

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Idarubicyna jest wskazana w:

•    leczeniu ostrej białaczki szpikowej (ang. Acute Myelogenous Leukaemia, AML). Ten rodzaj białaczki nazywano wcześniej „ostrą białaczką nielimfoblastyczną” (ang. Acute NonLymphoblastic Leukemia, ANLL) u osób dorosłych, w celu uzyskania remisji u nieleczonych wcześniej pacjentów lub u pacjentów z nawrotem lub oporną postacią białaczki.

•    leczeniu nawrotów ostrej białaczki limfoblastycznej (ang. Acute Lymphoblastic Leukaemia, ALL) jako lek drugiego rzutu u pacjentów dorosłych i dzieci.

Idarubicyna może być stosowana w schematach chemioterapii skojarzonej z innymi środkami cytotokstycznymi.

•    Idarubicyna w skojarzeniu z cytarabiną jest wskazana jako lek pierwszego rzutu (indukcja remisji) u wcześniej nieleczonych dzieci z ostrą białaczką szpikowa (AML).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Ostrzeżenie: Wyłącznie do stosowania dożylnego! Lek nie jest przeznaczony do podawania dooponowego.

Sposób podawania

Chlorowodorek idarubicyny musi być podawany wyłącznie drogą dożylną, a przygotowany roztwór należy podawać cewnikami do wlewu dożylnego, przez które przepływa roztwór 0,9% chlorku sodu, we wstrzyknięciu trwającym od 5 do 10 minut. Technika ta minimalizuje ryzyko zakrzepicy i wynaczynienia leku wokół żyły, co mogłoby prowadzić do ciężkiego zapalenia tkanki łącznej i martwicy. Po wykonaniu wstrzyknięcia leku do małych żył lub po wykonaniu powtarzanych wstrzyknięć do tej samej żyły, może dojść do stwardnienia żyły.

Dawkowanie

Dawkę oblicza się na podstawie całkowitej powierzchni ciała pacjenta.

Ostra białaczka szpikowa (AML)

Dorośli:

•    12 mg/m2 pc./dobę, dożylnie przez 3 dni w skojarzeniu z cytarabiną.

lub

•    8 mg/m2 pc./dobę, dożylnie przez 5 dni w leczeniu skojarzonym lub w monoterapii.

Dzieci

Ostra białaczka szpikowa (AML)

Leczenie skojarzone:

U dzieci z AML zalecany zakres dawki idarubicyny w skojarzeniu z cytarabiną wynosi 10-12 mg/m2 powierzchni ciała na dobę przez 3 dni przez powolne wstrzyknięcie dożylne.

Uwaga: Powyższe wytyczne mają ogólny charakter. W celu ustalenia dokładnej dawki należy odnieść się do poszczególnych schematów terapeutycznych.

Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL)

Dorośli

•    Sugerowana dawka dla dorosłych wynosi 12 mg/m2 pc./dobę, dożylnie przez 3 dni zgodnie ze

schematem leczenia skojarzonego.

Dzieci

•    10 mg/m2 pc./dobę, dożylnie przez 3 dni zgodnie ze schematem leczenia skojarzonego.

Konieczne jest jednak dostosowanie powyższych schematów dawkowania do zaburzeń hematologicznych u danego pacjenta, do zastosowanego protokołu chemioterapii, a w przypadku leczenia skojarzonego - do dawek pozostałych leków cytotoksycznych.

Podanie w drugim cyklu należy opóźnić u pacjentów, u których wystąpi ciężkie zapalenie błony śluzowej do czasu ustąpienia objawów toksyczności. W takim przypadku zalecane jest zmniejszenie dawki o 25%.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i(lub) wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby może być konieczne dostosowanie dawki leku (patrz punkty 4.3 i 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na chlorowodorek idarubicyny lub jakąkolwiek inną subtancję pomocniczą zawartą w tym produkcie, inne antracykliny lub antracenodiony.

•    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby (patrz punkt 4.4).

•    Ciężkie zaburzenia czynności nerek (patrz punkt 4.4).

•    Utrzymujące się zahamowanie czynności szpiku.

•    Niekontrolowane infekcje

•    Ciężka niewydolność serca

•    Ciężka kardiomiopatia.

•    Niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego.

•    Ciężka arytmia.

•    Wcześniejsze leczenie maksymalnymi skumulowanymi dawkami idarubicyny i (lub) innych antracyklin lub antracenedionów (patrz punkt 4.4).

•    Karmienie piersią należy zaprzestać w czasie terapii (patrz punkt 4.6).

•    Skojarzenie ze szczepionką przeciwko żółtej febrze (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Informacje ogólne:

Idarubicynę należy stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza doświadczonego w podawaniu cytostatyków.

Daje to pewność, że leczenie ciężkich powikłań wynikających z choroby i (lub) leczenia (np. krwotok, uogólnione zakażenia) będzie można wdrożyć natychmiastowo i skutecznie.

Leczenie idarubicyną można rozpocząć po ustąpieniu ostrych objawów toksyczności wcześniej stosowanych leków cytotoksycznych (takich jak: zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, neutropenia, małopłytkowość oraz uogólnione zakażenie).

Toksyczność hematologiczna:

Idarubicyna wykazuje silne działanie hamujące czynność szpiku kostnego. U wszystkich pacjentów, którzy otrzymali terapeutyczną dawkę produktu, dochodzi do ciężkiej mielosupresji. Przed każdym cyklem leczenia idarubicyną oraz w czasie jego trwania należy oceniać parametry hematologiczne, w tym liczbę białych krwinek wraz z rozmazem.

Głównym objawem toksyczności hematologicznej idarubicyny oraz najczęstszym ostrym powikłaniem zmuszającym do zmniejszenia dawki produktu jest zależna od dawki, odwracalna leukopenia i (lub) granulocytopenia (neutropenia). Leukopenia i neutropenia zwykle mają ciężki przebieg; może również wystąpić małopłytkowość i niedokrwistość. Liczba neutrofilów i płytek krwi jest najmniejsza zwykle 10-14 dni po podaniu produktu i wraca do normy w trzecim tygodniu od zakończenia leczenia. Podczas fazy ciężkiej mielosupresji odnotowano przypadki śmierci wskutek infekcji i(lub) krwotoków. Do powikłań klinicznych ciężkiej mielosupresji należą: gorączka, zakażenia, sepsa/posocznica, wstrząs septyczny, krwotok, niedotlenienie tkanek lub zgon. Jeśli wystąpi neutropenia z gorączką zalecana jest antybiotykoterapia dożylna.

Białaczka wtórna:

U pacjentów leczonych antybiotykami z grupy antracyklin, w tym idarubicyną, zgłaszano przypadki wystąpienia białaczki wtórnej, z fazą przedbiałaczkową lub bez niej. Białaczka wtórna występuje częściej w przypadku podawania leków z tej grupy w skojarzeniu z lekami przeciwnowotworowymi uszkadzającymi DNA, gdy pacjenci byli intensywnie leczeni lekami cytotoksycznymi lub gdy dawki antracyklin były zwiększane. Okres utajenia białaczki tego typu może wynosić od 1 do 3 lat.

Czynność serca:

Leczenie antracyklinami niesie ze sobą ryzyko kardiotoksyczności, która może objawiać się powikłaniami wczesnymi (tj. ostrymi) lub późnymi (tj. opóźnionymi).

Wczesne (tj. ostre) powikłania: Wczesne objawy toksycznego wpływu idarubicyny na serce obejmują głównie tachykardię zatokową i (lub) nieprawidłowości w zapisie EKG, takie jak niespecyficzne zmiany odcinka S-T. Opisywano również przypadki tachyarytmii, w tym przedwczesnych skurczów komorowych i tachykardii komorowej, bradykardii oraz bloku przedsionkowo-komorowego i bloku odnogi pęczka Hisa. Objawy te z reguły nie zwiększają ryzyka kardiotoksyczności późnej, rzadko są istotne klinicznie i zazwyczaj nie stanowią wskazania do przerwania leczenia idarubicyną.

Późne (tj. opóźnione)powikłania: Kardiotoksyczność późna zwykle rozwija się w późniejszym okresie leczenia lub w ciągu 2 do 3 miesięcy po jego zakończeniu, jednak jej objawy obserwowano również po kilku miesiącach, a nawet po latach od zakończenia terapii. Późna kardiomiopatia manifestuje się obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF) i (lub) objawami podmiotowymi i przedmiotowymi zastoinowej niewydolności serca (CHF), takimi jak duszność, obrzęk płuc, obrzęki ortostatyczne, powiększenie serca i wątroby, oliguria, wodobrzusze, wysięk opłucnowy oraz rytm cwałowy serca. Obserwowano również podostre objawy w postaci zapalenia osierdzia i (lub) mięśnia sercowego. Najcięższą postacią kardiomiopatii wywołanej stosowaniem antracyklin jest zagrażająca życiu zastoinowa niewydolność serca, będąca efektem toksyczności zależnej od wielkości dawki skumulowanej.

Nie została określona maksymalna, skumulowana dawka idarubicyny podawanej dożylnie lub doustnie. Kardiomiopatię spowodowaną leczeniem idarubicyną obserwowano u 5% pacjentów, otrzymujących skumulowane dawki dożylne idarubicyny od 150 do 290 mg/m2 powierzchni ciała. Dostępne dane dotyczące pacjentów leczonych doustną idarubicyna otrzymujących całkowitą skumulowaną dawkę do 400 mg/m2 powierzchni ciała sugerują niskie prawdopodobieństwo wystąpienia kardiotoksyczności.

Aby zminimalizować ryzyko ciężkiego uszkodzenia serca, przed rozpoczęciem leczenia idarubicyną należy ocenić czynność serca, a następnie monitorować ją w trakcie terapii. Można zmniejszyć ryzyko poprzez regularne określanie frakcji wyrzutowej lewej komory w czasie leczenia oraz natychmiastowe przerwanie podawania idarubicyny w momencie stwierdzenia pierwszych objawów zaburzenia czynności serca. Odpowiednimi metodami ilościowej oceny czynności serca (oceny frakcji wyrzutowej lewej komory) są wentrykulografia izotopowa (ang. Multiple Gated Acquisition MUGA) oraz echokardiografia (ECHO). Zaleca się, by początkowej oceny funkcji serca dokonywać przy użyciu EKG oraz wentrykulografii lub echokardiografii, szczególnie u pacjentów z czynnikami ryzyka kardiotoksyczności. Należy powtarzać ocenę frakcji wyrzutowej lewej komory (badania MUGA lub ECHO), zwłaszcza gdy skumulowana dawka antracyklin przyjęta przez pacjenta jest zwiększona.

Przez cały czas obserwacji pacjenta, oceny należy dokonywać tą samą metodą.

Czynnikami ryzyka kardiotoksyczności są: aktywna lub utajona choroba sercowo-naczyniowa, wcześniejsze lub jednoczesne napromienianie śródpiersia lub okolicy osierdzia, wcześniejsze leczenie innymi antracyklinami lub antracenodionami oraz jednoczesne stosowanie leków, które mogą zaburzać kurczliwość mięśnia sercowego lub leków kardiotoksycznych (np. trastuzumabu). Nie należy podawać antracyklin, w tym idarubicyny w skojarzeniu z innymi lekami kardiotoksycznymi, chyba że czynność serca pacjenta jest ściśle monitorowana. U pacjentów otrzymujących antracykliny po zakończeniu leczenia innymi lekami kardiotoksycznymi, szczególnie tymi z długim okresem półtrwania, jak na przykład trastuzumab, może również występować zwiększone ryzyko kardiotoksyczności. Okres półtrwania trastuzumabu wynosi około 28,5 dnia i może być obecny w układzie krążenia do 24 tygodni. Z tego względu, lekarz powinien unikać leczenia opartego na antracyklinach do 24 tygodni po przerwaniu leczenia trastuzumabem, o ile jest to możliwe. Jeśli zastosuje się antracykliny przed upływem tego czasu, zalecane jest uważne monitorowanie czynności serca.

Monitorowanie czynności serca musi być szczególnie dokładne u pacjentów, u których osiągnięto wysokie skumulowane dawki produktu oraz u pacjentów obarczonych czynnikami ryzyka. Jednak idarubicyna może działać kardiotoksycznie po mniejszych dawkach skumulowanych, niezależnie od występowania kardiologicznych czynników ryzyka.

U niemowląt oraz dzieci podatność na kardiotoksyczność antracyklin wydaje się być większa, dlatego też konieczne jest prowadzenie długoterminowych, okresowych badań czynności serca u tych pacjentów. Toksyczność idarubicyny i innych antracyklin lub antracenedionów prawdopodobnie sumuje się.

Czynność wątroby i(lub) nerek:

Ponieważ zaburzenie czynności wątroby i (lub) nerek może mieć wpływ na wydalanie idarubicyny, czynność tych narządów należy oceniać przed rozpoczęciem oraz w trakcie terapii, używając standardowych testów laboratoryjnych (stosując stężenie bilirubiny i kreatyniny w surowicy jako parametry). W czasie licznych badań klinicznych III fazy podanie leku podawano było przeciwskzane, jeśli stężenie bilirubiny i (lub) kreatyniny w surowicy przekraczało 2 mg%. Jeżeli stężenia bilirubiny i kreatyniny mieszczą się w zakresie 1,2 - 2 mg%, dawki innych antracyklin zwykle redukuje się o 50%.

Układ pokarmowy:

Idarubicyna może powodować wymioty. Po podaniu produktu zwykle szybko dochodzi do zapalenia błony śluzowej (głównie błony śluzowej jamy ustnej, rzadziej przełyku), które w ciężkich postaciach mogą w ciągu kilku dni spowodować powstanie owrzodzeń błony śluzowej. U większości pacjentów zdarzenie niepożądane ustępuje w trzecim tygodniu leczenia.

Sporadyczne epizody ciężkich powikłań w przewodzie pokarmowym (takich jak perforacja lub krwawienia) były obserwowane u pacjentów otrzymujących doustną idarubicynę, którzy mieli ostra białaczkę lub inne choroby przebyte wcześniej lub otrzymali leki znane z późniejszych powikłań żołądkowo-jelitowych. U pacjentów z czynną chorobą przewodu pokarmowego ze zwiększonym ryzykiem krwawienia i(lub) perforacją, lekarz musi wyważyć korzyści z terapii doustnej idarubicyna przed ryzykiem.

Objawy w miejscu wstrzyknięcia:

W wyniku wstrzyknięcia produktu do małego naczynia lub wielokrotnego podawania produktu do tej samej żyły może dojść do stwardnienia ścian naczynia żylnego. Podawanie produktu w sposób zgodny z zaleceniami może zminimalizować ryzyko zapalenia żyły, zakrzepowego zapalenia żyły w miejscu wstrzyknięcia produktu.

Wynaczynienie:

Wynaczynienie idarubicyny w czasie wstrzyknięcia dożylnego może spowodować miejscowy ból, poważne uszkodzenia tkanek (powstawanie pęcherzy, ciężkie zapalenie tkanki łącznej) oraz martwicę. Jeżeli wystąpią objawy wynaczynienia podczas dożylnego podania idarubicyny, infuzję leku należy natychmiast przerwać.

W przypadku wynaczynienia może być stosowany deksrazoksan w celu zapobiegania lub zmniejszania uszkodzenia tkanek.

Zespół rozpadu guza:

Idarubicyna może powodować hiperurykemię, która jest wynikiem nasilonego katabolizmu puryn towarzyszącego gwałtownemu rozpadowi komórek nowotworowych pod wpływem produktu („zespół lizy guza”). Po rozpoczęciu leczenia należy ocenić stężenie kwasu moczowego, potasu, wapnia, fosforanów i kreatyniny. Nawodnienie, alkalizacja moczu oraz profilaktyczne podawanie allopurynolu w celu zapobieżenia hiperurykemii może zminimalizować potencjalne powikłania zespołu lizy guza.

Działanie immunosupresyjne/zwiększona podatność na zakażenia:

Podawanie żywych lub żywych atenuowanych szczepionek (jak żółta febra) pacjentom z obniżoną odpornością na skutek podawania chemioterapii, w tym idarubicyny, może prowadzić do ciężkich infekcji lub zgonu. Należy unikać szczepienia za pomocą żywych szczepionek u pacjentów przyjmujących idarubicynę. Można podawać szczepionki tzw. martwe lub inaktywowane, ale reakcja na takie szczepionki może być osłabiona.

Układ rozrodczy:

Pacjenci płci męskiej leczeni idarubicyny chlorowodorkiem powinni stosować skuteczne metody antykoncepcyjne w trakcie leczenia oraz jeśli to właściwe i możliwe, powinni poszukać porady na temat przechowywania nasienia ze względu na możliwość wystąpienia nieodwracalnej bezpłodności spowodowanej terapią (patrz punkt 4.6).

Inne:

Podobnie jak w przypadku innych produktów cytotoksycznych, podczas stosowania idarubicyny obserwowano epizody zakrzepowego zapalenia żył oraz powikłania zakrzepowo-zatorowe, w tym zatorowość płucną.

Produkt może powodować czerwone zabarwienie moczu przez 1 do 2 dni po podaniu. Pacjenci powinni być uprzedzeni o tym fakcie.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

• Idarubicyna jest produktem silnie hamującym czynność szpiku kostnego, należy więc zakładać, że stosowanie skojarzonych schematów chemioterapii włączając inne produkty o podobnym działaniu może prowadzić do addycyjnego efektu hamowania czynności szpiku kostnego (patrz punkt 4.4).

•    Stosowanie idarubicyny w połączeniu z innymi potencjalnie kardiotoksycznymi chemioterapeutykami, jak również jednoczesne podawanie z lekami wpływającymi na układ sercowo-naczyniowy (np. inhibitory kanału wapniowego), wymaga monitorowania czynności serca przez cały okres leczenia.

•    Zmiany w czynności wątroby lub nerek spowodowane lekami stosowanymi równocześnie z idarubicyną mogą mieć wpływ na metabolizm, farmakokinetykę, skuteczność i (lub) toksyczność idarubicyny (patrz punkt 4.4).

•    Zastosowanie radioterapii w czasie podawania produktu lub w okresie 2 do 3 tygodni przed rozpoczęciem leczenia idarubicyną może powodować nasiloną supresję szpiku kostnego.

•    Należy unikać długotrwałego kontaktu z dowolnym roztworem o pH alkalicznym, gdyż będzie to prowadziło do degradacji leku. Nie należy mieszać Idarubicyny z heparyną, ponieważ może wytrącić się osad. Nie zaleca się mieszania Idarubiciny z innymi lekami.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania żywych atenuowanych szczepionek (z wyjątkiem szczepionki przeciwko żółtej febrze) ze względu na ryzyko wystąpienia choroby ogólnoustrojowej mogącej zakończyć się zgonem. Ryzyko jest zwiększone u pacjentów ze zmniejszoną odpornością spowodowaną chorobą podstawową. Należy podawać szczepionki inaktywowane, jeśli są dostępne.

Fenytoina i fosfofenytoina: ryzyko nasilenia drgawek na skutek zmniejszenia wchłaniania fenytoiny z przewodu pokarmowego przez lek cytotoksyczny lub ryzyko nasilenia działania toksycznego bądź utraty skuteczności leku cytotoksycznego na skutek zwiększonego metabolizmu wątrobowego fenytoiny.

Cyklosporyna A: Leczenie skojarzone cyklosporyną A jako czynnikiem zwiększający wrażliwość na chemioterapię znacząco podwyższa wartość AUC idarubicyny (1.78 razy) i idarubicynolu (2.46-razy) u pacjentów z ostrą białaczką. Znaczenie kliniczne tej interakcji jest nieznane. U niektórych pacjentów może być konieczne dostosowanie dawki.

Ze względu na brak możliwości wykluczenia wystąpienia interakcji w przypadku stosowania u pacjentów kombinacji doustnych leków przeciwzakrzepowych i chemioterapii przeciwnowotworowej, zaleca się zwiększenie częstości monitorowania wartości międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (ang. International Normalised Ratio - INR).

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w wieku rozrodczym

W przypadku kobiet w wieku rozrodczym lekarz powinien poradzić, aby nie zachodziły w ciążę w czasie leczenia idarubicyną oraz stosowały skuteczne metody zapobiegania ciąży na czas trwania terapii.

Ciąża

Potencjalne embriotoksyczne działanie idarubicyny wykazano w badaniach in vitro i in vivo, jednakże brak odpowiednich i dobrze kontrolowanych danych na temat stosowania idarubicyny u kobiet w ciąży. Dla każdego przypadku należy osobno rozważyć korzyści z leczenia dla matki i ryzyko dla płodu. Pacjentka powinna być poinformowana o potencjalnym zagrożeniu dla płodu. Po zakończeniu leczenia pacjenci pragnący mieć dzieci powinni być w pierwszej kolejności skierowani w celu uzyskania porady genetycznej, jeśli właściwe i dostępne.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy idarubicyna lub jej produkty metabolizmu przenikają do mleka kobiecego. Kobiety nie powinny karmić piersią w czasie trwania terapii idarubicyny chlorowodorkiem.

Płodność

Idarubicyna może uszkadzać chromosomy ludzkich plemników. Z tego powodu mężczyźni w czasie trwania terapii idarubicyną powinni stosowac skuteczna antykoncepcję do 3 miesięcy po zakończeniu leczenia (patrz punkt 4.4).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzano badań dotyczących wpływu idarubicyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych została podana zgodnie z poniższym:

Bardzo często:

> 1/10

Często:

> 1/100 do < 1/10

Niezbyt często:

> 1/1000 do < 1/100

Rzadko:

> 1/10 000 do < 1/1000

Bardzo rzadko:

< 1/10 000

Częstość nieznana ( nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Klasyfikacja według układów i narządów Częstość_Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze_

Bardzo często_-    epizody zakażeń_

Niezbyt często_-    sepsa, posocznica_

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)_

Niezbyt często    -    białaczka wtórna    (ostra białaczka szpikowa i zespół

_mielodysplastyczny)_

Zaburzenia krwi i układu chłonnego_

Bardzo często    -    niedokrwistość

- ciężka leukopenia i neutropenia

_-    małopłytkowość_

Częstość nieznana -    pancytopenia_

Zaburzenia układu immunologicznego_

Bardzo rzadko_-    anafilaksja_

Zaburzenia endokrynologiczne_

Bardzo często_-    anoreksja_

Niezbyt często    -    odwodnienie

Zaburzenia metaboli zmu i odżywiania_

Niezbyt często_-    hiperurykemia_

Częstość nieznana - zespół rozpadu guza

-    hiperfosfatemia

-    hiperkaliemia

-    hipokalcemia

-    hipofosfaturia

Zaburzenia układu nerwowego_

Rzadko_-    krwotok mózgowy

Zaburzenia serca_

Często_-    kardiomiopatia 1

Klasyfikacja według układów i narządów

-

bradykardia

-

tachykardia zatokowa

-

tachyarytmia

-

bezobjawowe zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory

-

zawał mięśnia sercowego

Niezbyt często

-

nieprawidłowości w obrazie EKG2

-

zastoinowa niewydolność serca

Bardzo rzadko

-

zapalenie mięśnia sercowego

-

blokprzedsionkowo-komorowy i blok odnogi pęczka Hisa

-

zapalenie osierdzia

Zaburzenia naczyniowe

Często

-

miejscowe zapalenie żył

-

zakrzepowe zapalenie żył głębokich

-

krwotoki

Niezbyt często

-

wstrząs

Bardzo rzadko

-

zatorowość płucna

-

uderzenia gorąca

Zaburzenia żoładka i

jelit

Bardzo często

-

nudności

-

wymioty

-

zapalenie błon śluzowych/zapalenie jamy ustnej

-

biegunka

-

ból brzucha lub uczucie pieczenia

Często

-

krwawienie z przewodu pokarmowego, ból brzucha

Niezbyt często

-

zapalenie przełyku

-

zapalenie okrężnicy3

Bardzo rzadko

-

nadżerki lub owrzodzenia

Zaburzenia wątroby i

dróg żółciowych

Często

-

podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często

-

łysienie

Często

-

wysypka

-

świąd

-

nadwrażliwość napromienianej skóry4

Niezbyt często

-

zwiększona pigmentacja skóry i paznokci

-

pokrzywka

-

zapalenie tkanki podskórnej5

-

martwica tkanki

Bardzo rzadko

-

rumień powierzchowny akralny

Częstość nieznana -

reakcje miejscowe

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo często

-

czerwony kolor moczu przez 1 do 2 dni po podaniu produktu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

-

gorączka

-

dreszcze

-

ból głowy

Patrz punkt 4.4 for associated signs and symptoms

2    Niespecyficzne zmiany odcinka ST

3    , W tym ciężkie zapalenie jelit/ neutropeniczne zapalenie jelit z perforacją

4    "Nawrót objawów niepożądanych radioterapii "

5    To zdarzenie może być ciężkie

Układ krwiotwórczy

Znaczne zahamowanie czynności szpiku kostnego jest najcięższym działaniem niepożądanym leczenia idarubicyną. Jest to jednak konieczne do usunięcia komórek białaczki (patrz punkt 4.4).

Działanie toksyczne na serce

Zagrażająca życiu zastoinowa niewydolność serca jest najcięższą postacią kardiomiopatii wywołanej antracyklinami i jest działaniem toksycznym leku ograniczającym dawkę skumulowaną (patrz punkt 4.4).

Przewód pokarmowy

Zapalenie jamy ustnej w ciężkich przypadkach owrzodzenie błony śluzowej, odwodnienie spowodowane ciężkimi wymiotami i biegunką, ryzyko perforacji jelita itp.

Miejsce podania

Zapalenie żył / zakrzepowe zapalenie żył i zapobieganie omówione w punkcie 4.2 ChPL, niezamierzone nacieki poza żyłę mogą powodować ból, ciężkie zapalenie tkanek podskórnych i martwicę tkanek.

Inne działania niepożądane: hiperurykemia

Zapobieganie objawom przez nawodnienie, alkalizacja moczu i profilaktyka allopurynolem w celu zminimalizowania potencjalnych powikłań zespołu lizy guza.

Dzieci

Działania niepożądane są podobne u dorosłych i dzieci z wyjątkiem większej podatności na indukowaną antracyklinami kardiotoksyczność u dzieci.

4.9 Przedawkowanie

Bardzo duże dawki idarubicyny mogą spowodować w ciągu 24 godzin ostre działanie toksyczne na mięsień sercowy oraz ciężkie zahamowanie czynności szpiku kostnego w ciągu jednego do dwóch tygodni. Przypadki opóźnionego pojawienia się niewydolności serca zgłaszano nawet po kilku miesiącach od przedawkowania antracyklin. Pacjentów leczonych doustną idarubicyną należy obserwować pod kątem wystąpienia ewentualnego krwawienia w przewodzie pokarmowym i ciężkiego uszkodzenia błony śluzowej.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antybiotyki cytotoksyczne, antracykliny i substancje pokrewne KodATC: L01D B06

Idarubicyna jest antracykliną wbudowującą się w cząsteczkę DNA, wchodzącą w interakcję z enzymem topoizomerazą II, co powoduje hamowanie syntezy kwasów nukleinowych.

Idarubicyna wykazuje działanie przeciwnowotworowe w mysiej białaczce i chłoniakach, zarówno podawana dożylnie jak i doustnie. Badania in vitro na ludzkich i mysich komórkach opornych na antracykliny wykazują mniejszy stopień oporności krzyżowej na idarubicynę.

Zmiana w pozycji 4. cząsteczki antracykliny nadaje związkowi wysoki poziom lipofilności, a w konsekwencji prowadzi do zwiększenia stopnia jego penetracji do komórki w porównaniu do doksorubicyny i daunorubicyny.

Stwierdzono, że idarubicyna działa silniej niż daunorubicyna i jest skuteczniejsza od niej w leczeniu mysiej białaczki i chłoniaków zarówno po podaniu dożylnym, jak i doustnym. W badaniach in vitro na ludzkich i mysich komórkach opornych na antracykliny wykazano zmniejszoną częstość występowania oporności krzyżowej na idarubicynę w porównaniu do doksorubicyny i daunorubicyny. Badania kardiotoksyczności na zwierzętach sugerują, że idarubicyna cechuje się szerszym indeksem terapeutycznym niż daunorubicyna i doksorubicyna. Jej główny metabolit, idarubicynol, wywierał działanie przeciwnowotworowe w badaniach na modelach doświadczalnych, zarówno in vitro, jak i in vivo. Idarubicynol okazał się mniej kardiotoksyczny niż idarubicyna w doświadczeniach na szczurach, którym podawano go w takich samych dawkach co związek macierzysty.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu dożylnym u pacjentów z prawidłową czynnością nerek i wątroby, idarubicyna jest eliminowana z krążenia ogólnego z szybkością odpowiadającą okresowi półtrwania w osoczu wynoszącemu 11 do 25 godzin i jest intensywnie metabolizowana przez cytochromy CYP2C9 i CYP2D6 do czynnego metabolitu, idarubicynolu, który jest wolniej wydalany z organizmu, okres jego półtrwania w osoczu wynosi 41 do 69 godzin. Produkt jest wydalany głównie z żółcią i w moczu, przede wszystkim w postaci idarubicynolu.

Badania stężenia produktu w komórkach (jądrzastych komórkach krwi i komórkach szpiku kostnego) u pacjentów z białaczką wykazały, że idarubicyna osiąga maksymalne stężenie komórkowe w ciągu kilku minut po wstrzyknięciu. Stężenie idarubicyny i idarubicynolu w jądrzastych komórkach krwi i w komórkach szpiku kostnego jest ponad sto razy większe niż stężenie w osoczu. Szybkość eliminacji idarubicyny z osocza i z komórek jest prawie identyczna, przy czym okres półtrwania wynosi około 15 godzin. Okres półtrwania idarubicynolu w komórkach wynosi około 72 godziny.

W badaniach in vitro wykazano, że stopień wiązania tego produktu z białkami osocza wynosi co najmniej 95%. Należy to wziąć pod uwagę przy rozważaniu zastosowania terapii skojarzonej.

Dzieci:

Badania farmakokinetyki u 7 pacjentów pediatrycznych otrzymujących dożylnie idarubicynę w zakresie dawek od 15 do 40 mg/m2/3 dni leczenia wykazały medianę okresu półtrwania idarubicyny wynoszącą 8,5 godziny (zakres: 3,6-26,4 godzin). Mediana okresu półtrwania aktywnego metabolitu -idarubicynolu zakumulowanego podczas 3 dni leczenia wynosiła 43,7 godziny (zakres: 27,8-131 godzin). W osobnym badaniu pomiary farmakokinetyki u 15 pacjentów pediatrycznych otrzymujących doustnie idarubicynę w zakresie dawek od 30 do 50 mg/m2/przez 3 dni leczenia najwyższe stężenie idarubicyny w osoczu wynosiło 10,6 ng/ml (zakres 2,7-16,7 ng/ml w leczeniu dawką 40 mg/m2). Mediana końcowego okresu półtrwania idarubicyny wynosiła 9,2 godziny (zakres: 6,4-25,5 godziny). Istotna akumulacja idarubicynolu była widoczna przez 3 dni okresu leczenia. Obserwowany końcowy okres półtrwania idarubicyny po podaniu dożylnym był porównywalny z tym po podaniu doustnym u dzieci.

U dorosłych po podaniu doustnym 10 do 60 mg/m2 idarubicyny, idarubicyna była szybko wchłaniana z najwyższymi stężeniami w osoczu wynoszącymi 4-12,65 ng/ml osiąganymi w ciągu 1 do 4 godzin po podaniu. Końcowy okres półtrwania wynosił 12,7±6,0 godziny (średnia±SD). Po podaniu dożylnym idarubicyny u dorosłych końcowy okres półtrwania wynosił 13,9±5,9 godziny, podobnie do obserwowanego po podaniu doustnym.

Ponieważ Cmax idarubicyny jest podobny u dzieci i dorosłych po podaniu doustnym, kinetyka wchłaniania wydaje się nie różnić pomiędzy dorosłymi i dziećmi.

Po podaniu doustnym i dożylnym wartości okresu połowicznej eliminacji u dzieci i dorosłych różnią się:

Całkowite wartości klirensu 30-107,9 l/h/m2 dla idarubicyny zgłaszane dla dorosłych są wyższe niż wartości 18-33 l/h/m2 zgłaszane dla populacji pediatrycznej. Chociaż idarubicyna ma bardzo dużą objętość dystrybucji zarówno u dorosłych, jak i dzieci, co sugeruje wiązanie dużej ilości leku przez tkanki, krótszego okresu połowicznej eliminacji i niższego całkowitego klirensu nie można wyjaśnić mniejszą objętością dystrybucji u dzieci w porównaniu z dorosłymi.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Po jednokrotnym podaniu produktu drogą dożylną myszom, szczurom i psom stwierdzono, że głównymi narządami docelowymi są układ hemolimfopoetyczny, a w przypadku psów również układ pokarmowy.

W okresie 13 tygodni szczurom i psom podawano pojedyncze dawki wynoszące 0,4 mg/kg mc. i 0,3 mg/kg mc. dożylnie przez trzy kolejne dni; narządami docelowymi były: układ hemolimfopoetyczny (zmniejszenie stężenia leukocytów, erytrocytów i powiązanych parametrów oraz płytek krwi; atrofia i inwolucja śledziony i grasicy), układ pokarmowy (zapalenie jelit i (lub) nadżerki), wątroba (martwica, stłuszczenie), nerki (degeneracja lub atrofia kanalików nerkowych), jądra (zahamowanie spermatogenezy).

Idarubicyna wykazuje działanie mutagenne. W przeprowadzonych badaniach substancja ta powodowała mutacje genowe i chromosomowe.

Idarubicyna wykazywała właściwości teratogenne i embriotoksyczne u szczurów, natomiast nie wykazywała ich u królików.

Idarubicyna wykazywała właściwości rakotwórcze u szczurów już po podaniu jednej dawki drogą dożylną.

W badaniu tolerancji miejscowej z udziałem psów zaobserwowano martwicę tkanki po podaniu okołonaczyniowym.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glicerol

Kwas solny (do ustalenia pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Należy unikać dłuższego kontaktu z roztworem o zasadowym pH, gdyż może to doprowadzić do rozkładu produktu. Idarubicyny w postaci do wstrzykiwań nie należy mieszać z heparyną ze względu na możliwość wytrącenia osadu; nie zaleca się również mieszania idarubicyny z innymi produktami leczniczymi.

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze 2°C — 8°C (w lodówce). Przechowywać pojemnik w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Po pierwszym otwarciu, zawartość fiolki należy zużyć natychmiast.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Idarubicin Teva, 5 mg/5ml, roztwór do wstrzykiwań

Jedna fiolka, zawierająca 5 ml roztworu, z bezbarwnego szkła (typu I), z korkiem z gumy bromobutylowej, niebieskim aluminiowym uszczelnieniem, w tekturowym pudełku.

Idarubicin Teva, 10 mg/10 ml, roztwór do wstrzykiwań

Jedna fiolka, zawierająca 10 ml roztworu, z bezbarwnego szkła (typu I), z korkiem z gumy bromobutylowej, niebieskim aluminiowym uszczelnieniem, w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Ze względu na toksyczność substancji, należy przestrzegać następujących zalecanych środków ostrożności:

•    Ten produkt powinien być przygotowywany wyłącznie przez personel przeszkolony w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z takimi substancjami.

•    Kobiety w ciąży nie powinny przygotowywać tego produktu.

•    Personel przygotowujący idarubicynę do wstrzykiwań musi nosić odzież ochronną: okulary ochronne, fartuchy oraz jednorazowe rękawice i maski.

•    Cały sprzęt wykorzystany do podawania produktu i usuwania jego pozostałości, w tym rękawice ochronne, należy spakować w jednorazowe torby przeznaczone na odpady wysokiego ryzyka i spalić w wysokiej temperaturze.

•    Roztwór ma charakter hipotoniczny. Należy przestrzegać zalecanej procedury podawania opisanej poniżej.

Podawanie dożylne :

Idarubicynę w postaci do wstrzykiwań należy podawać wyłącznie dożylnie. Należy zastosować powolne wstrzyknięcie trwające 5 do 10 minut przez przewód wlewu ciągłego o swobodnym przepływie 9 mg/ml (0,9%) roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań podawanego po wstrzyknięciu idarubicyny. Bezpośrednie wstrzyknięcie nie jest zalecane ze względu na ryzyko wynaczynienia, do którego może dojść nawet w przypadku odpowiedniego powrotu krwi po aspiracji igłą, patrz punkt 4.4.

W przypadku wycieku lub rozlania produktu, należy oczyścić powierzchnię, najlepiej płucząc ją rozcieńczonym roztworem podchlorynu sodu (1% wolnego chloru), a następnie przepłukać wodą.

Wszystkie materiały użyte do usuwania pozostałości produktu należy usuwać w sposób opisany powyżej. Przypadkowy kontakt ze skórą lub oczami wymaga natychmiastowego przepłukania dużą ilością wody lub roztworu wodorowęglanu sodu. Należy skontaktować się z lekarzem.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu należy usunąć.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 17340

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

13.09.2012 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

04.04.2013 r.

13

Idarubicin Teva