+ iMeds.pl

Ilomedin 20 20 mcg/mlUlotka Ilomedin 20

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ilomedin 20

20 pg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

(Iloprostum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

_niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ilomedin 20 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ilomedin 20

3.    Jak stosować lek Ilomedin 20

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ilomedin 20

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK ILOMEDIN 20 I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ilomedin 20 jest podobny do naturalnej substancji występującej w organizmie zwanej prostacykliną. Ilomedin 20 i prostacyklina spowalniają niekorzystne blokowanie się lub zwężenie naczyń i umożliwiają przepływ przez tętnice większej ilości krwi.

Ilomedin 20 wspomaga proces gojenia owrzodzeń spowodowanych niedokrwieniem zapewniając odpowiednie natlenowanie (w przypadku niedokrwienia) oraz łagodzi ból w ciężkich, przewlekłych zaburzeniach krążenia tętniczego.

Ilomedin 20 to klarowny, wodny roztwór, który rozcieńczany jest przed wlewem do żyły. Wskazania do stosowania leku Ilomedin 20

   Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń (choroba Buergera) ze znacznego stopnia niedotlenieniem kończyn w przypadkach, gdy udrożnienie naczyń jest niewskazane.

   Ciężkie przypadki zarostowych schorzeń tętnic obwodowych, szczególnie u pacjentów, u których występuje ryzyko amputacji i nie można wykonać zabiegu chirurgicznego lub zespolenia naczyniowego.

   Ciężki, upośledzający zespół Raynauda u pacjentów, którzy nie reagują na inne sposoby leczenia.

Choroba Buergera (zapalenie zakrzepowo-zarostowe naczyń) jest to stan zapalny drobnych i średnich tętnic kończyn. Typowymi objawami są ból stóp i (lub) dłoni podczas wysiłku spowodowany niedostatecznym przepływem krwi (chromanie), lub ból w tych okolicach w stanie spoczynku.

Zarostowe schorzenie tętnic obwodowych jest to stan ze zwężonymi naczyniami krwi w tętnicach obwodowych, który może powodować obniżenie transportu tlenu do tych obszarów. Do objawów zaliczają się: szybkie męczenie się np. mięśni nóg co wymaga częstych odpoczynków podczas chodzenia. W zaawansowanym stadium mogą wystąpić stały ból w stanie spoczynku oraz owrzodzenia nóg.

Choroba Raynauda to stan naczyń krwionośnych palców będący następstwem nadmiernego pobudzania współczulnego układu nerwowego. W chorobie Raynauda zmniejszony jest przepływ krwi i palce często stają się niebieskie (sine) z powodu słabego krążenia krwi.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ILOMEDIN 20

Kiedy nie stosować leku Ilomedin 20

Jeżeli pacjent uważa, że występuje którykolwiek z niżej wymienionych stanów, należy zwrócić się do lekarza:

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na iloprost lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

•    Jeśli u pacjenta istnieje ryzyko krwawienia, na przykład czynne wrzody żołądka i (lub) dwunastnicy, urazy, krwotok wewnątrzczaszkowy.

•    Jeśli u pacjenta występuje znaczne nagromadzenie płynu w płucach, powodujące trudności w oddychaniu.

•    Jeśli u pacjenta występują problemy z sercem, na przykład:

-    zawał mięśnia sercowego przebyty w ciągu ostatnich 6 miesięcy;

-    poważne zmiany częstości pracy serca;

-    słaby przepływ krwi w mięśniu sercowym (ciężka choroba wieńcowa lub niestabilna dławica piersiowa). Objawem może być ból w klatce piersiowej.

-    jeżeli serce jest niewydolne (ostra lub przewlekła zastoinowa niewydolność serca (NYHA II - IV).

Jeżeli uważa się, że występuje którykolwiek z wyżej wymienionych stanów, należy zwrócić się do lekarza.

Lek Ilomedin 20 nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży.

•    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że jest w ciąży, powinna o tym bezzwłocznie poinformować lekarza. Leku Ilomedin 20 nie wolno podawać kobietom w ciąży.

•    Pacjentki w wieku rozrodczym powinny stosować niezawodną metodę antykoncepcji podczas leczenia.

Lek Ilomedin 20 nie jest przeznaczony dla kobiet karmiących piersią.

Po rozpoczęciu stosowania leku Ilomedin 20 należy zaprzestać karmienia piersią. Leku Ilomedin 20 nie wolno podawać kobietom karmiącym piersią, gdyż nie wiadomo, czy substancja czynna przenika do mleka matki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność jeżeli występuje którykolwiek ze stanów opisanych poniżej.

Jeżeli u pacjenta konieczna jest szybka amputacja. Nie należy opóźniać wykonania zabiegów chirurgicznych u pacjentów, u których konieczne jest przeprowadzenie szybkiej amputacji (np. zakażona zgorzel).

Jeżeli pacjent pali tytoń. Stanowczo zaleca się pacjentom zaprzestanie palenia tytoniu.

Jeżeli u pacjenta występują problemy z wątrobą lub bardzo poważne problemy z nerkami należy poinformować o tym lekarza. Podawana dawka leku może zostać zmniejszona.

Jeżeli pacjent ma niskie ciśnienie krwi zaleca się ścisłą opiekę aby nie dopuścić do dalszego spadku ciśnienia (hipotensja), a jeśli występuje poważna choroba serca będzie prowadzona dokładna obserwacja pacjenta.

Jeżeli po zakończeniu wlewu pacjent zmienia pozycję z leżącej na stojącą może wystąpić nagłe obniżenie ciśnienia krwi. Może to spowodować krótkotrwałe zawroty głowy do momentu powrotu ciśnienia krwi do normy (tzw. hipotonia ortostatyczna). Podczas wstawania z łóżka należy podnosić się powoli, co pozwoli organizmowi przyzwyczaić się do zmienionej pozycji i ciśnienia krwi.

Jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy u pacjenta doszło do udaru lub innej przerwy w dopływie krwi do mózgu (np. udar niedokrwienny mózgu). Patrz również „Nie należy stosować leku Ilomedin -ryzyko krwawienia”.

Jeżeli pacjentowi zostanie podany pozanaczyniowo (okołonaczyniwo) nierozcieńczony lek, może to doprowadzić do wystąpienia zmian w miejscu podania.

Jeżeli dojdzie do kontaktu leku Ilomedin 20 ze skórą:

Nie należy dopuścić do kontaktu roztworu leku Ilomedin 20 ze skórą lub oczami; nie należy połykać leku Ilomedin 20. W przypadku kontaktu ze skórą iloprost może wywołać długotrwałe, lecz niebolesne zaczerwienienie skóry (rumień). Jeżeli dojdzie do kontaktu leku ze skórą lub oczami, należy je jak najszybciej przemyć wodą lub roztworem soli fizjologicznej.

Dzieci i młodzież

Pacjenci poniżej 18 lat powinni poinformować lekarza o swoim wieku, ponieważ mało wiadomo o tym jak ta grupa wiekowa reaguje na leczenie lekiem Ilomedin 20.

Inne leki i Ilomedin 20

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio i obecnie lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Wzajemne oddziaływanie leku Ilomedin 20 i niektórych leków może wpływać na organizm pacjenta. W szczególności należy pamiętać o następujących lekach:

•    Leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub choroby serca. Ciśnienie może obniżyć się jeszcze bardziej. Może być konieczna zmiana dawkowania leku Ilomedin 20.

•    Leki rozrzedzające krew lub hamujące krzepnięcie krwi (należy do nich aspiryna czyli kwas acetylosalicylowy - substancja obecna w wielu lekach obniżających gorączkę i uśmierzających ból, a także w innych lekach). Może zwiększyć się ryzyko krwawienia. Jeżeli wystąpi krwawienie należy zaprzestać leczenie lekiem Ilomedin 20.

•    Leki stosowane w leczeniu stanów zapalnych, takie jak steroidy (kortykosteroidy). Możliwe, że rozszerzający wpływ leku Ilomedin 20 na naczynia krwionośne może być zmniejszony.

Lekarz lub farmaceuta mają większą wiedzę na jakie leki zwrócić uwagę lub jakich leków unikać podczas leczenia lekiem Ilomedin 20, dlatego też należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu innych leków.

Lekami, dla których dotąd nie wykazano interakcji są doustna digoksyna lub aktywator tkankowego plazminogenu (t-PA). Badania in vitro również nie wskazują, by iloprost hamował aktywność enzymów wątrobowych, które metabolizują większość innych leków (enzymy cytochromu P450).

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Lek Ilomedin 20 może wpływać na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn, ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych, takich jak bóle głowy, zawroty głowy i obniżenie ciśnienia krwi. Nie można prowadzić pojazdów mechanicznych, ani obsługiwać maszyn jeżeli wystąpią takie objawy.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK ILOMEDIN 20

Lek Ilomedin 20 należy stosować jedynie pod ścisłą kontrolą lekarza w szpitalach lub w ambulatoriach z odpowiednim wyposażeniem.

U kobiet przed rozpoczęciem leczenia musi być wykluczona ciąża.

Przygotowanie leku Ilomedin 20 do podania

Ilomedin 20 jest roztworem w szklanej ampułce. Należy pobrać zawartość ampułki i rozcieńczyć roztworem soli fizjologicznej (0,9 %) lub roztworem glukozy (5 %). W celu zapewnienia sterylności, każdego dnia należy przygotować świeży roztwór leku do wlewu dożylnego. Zawartość ampułki i rozpuszczalnika należy dokładnie wymieszać. Ilomedin 20 można stosować dopiero po rozcieńczeniu. Bardziej szczegółowe informacje dla lekarzy i personelu medycznego znajdują się na końcu ulotki.

Sposób podawania leku Ilomedin 20

Roztwór jest podawany w kroplówce bezpośrednio do jednej z żył ramienia lub przez cewnik założony do żyły blisko szyi. Ilomedin 20 podaje się we wlewie dożylnym codziennie przez 6 godzin.

Dawka zależy od indywidualnej tolerancji i wynosi od 0,5 do 2,0 ng iloprostu/kg mc./min.

W momencie rozpoczęcia wlewu, jak również po każdym zwiększeniu dawki będzie mierzone ciśnienie tętnicze krwi i częstość akcji serca.

Dawkowanie

W ciągu pierwszych 2 - 3 dni podawania leku ustala się dawkę tolerowaną przez pacjenta.

W tym celu zaczyna się leczenie od małej dawki. Leczenie należy rozpocząć od podawania 0,5 ng/kg mc./min przez 30 minut. Następnie należy zwiększać dawkę o 0,5 ng/kg mc./min co 30 minut aż do 2,0 ng/kg mc./min. Szybkość podawania wlewu należy ustalić na podstawie masy ciała pacjenta oraz dawki w zakresie od 0,5 do 2,0 ng iloprostu/kg mc./min (patrz zamieszczone poniżej tabele, do stosowania podczas podawania leku za pomocą pompy infuzyjnej lub strzykawki automatycznej do ciągłego wlewu).

Jeżeli wystąpią objawy niepożądane, takie jak ból głowy i nudności lub znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi należy od razu powiedzieć o tym lekarzowi. Należy zmniejszyć szybkość podawania wlewu aż do ustalenia dawki tolerowanej przez pacjenta. Jeżeli wystąpią ciężkie działania niepożądane, należy przerwać podawanie leku. Przez pozostały okres kontynuuje się leczenie podając dawkę dobrze tolerowaną w pierwszych 2 do 3 dobach.

Lekarz zdecyduje czy Ilomedin 20 będzie stosowany we wlewie za pomocą pompy infuzyjnej, czy z użyciem pompy strzykawkowej.

Jeżeli Ilomedin 20 ma być podany za pomocą pompy infuzyjnej, zostanie rozcieńczony przed wlewem do stężenia 0,2 mikrograma/ml. Jeśli ma być podawany przy pomocy pompy strzykawkowej, zostanie rozcieńczony przed wlewem do stężenia 2 mikrogramy/ml.

Szczegóły dotyczące użycia pompy infuzyjnej lub pompy strzykawkowej podczas podawania leku Ilomedin 20 znajdują się na końcu ulotki w części przeznaczonej dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia.

Jeżeli występuje niewydolność nerek, przy której konieczna jest dializa lub występuje marskość wątroby wydalanie iloprostu z organizmu jest zmniejszone i podawana dawka leku będzie zmniejszona np. do połowy zalecanej dawki. Należy powiedzieć lekarzowi o problemach z wątrobą lub nerkami.

Leczenie trwa do 4 tygodni. W przypadku zespołu Raynauda, do uzyskania kilkutygodniowej poprawy stanu pacjenta, często wystarczy podawanie leku przez krótszy okres (3 do 5 dni).

Nie zaleca się podawania leku we wlewie ciągłym, trwającym nieprzerwanie kilka dni, ponieważ może rozwinąć się tolerancja na działanie antyagregacyjne iloprostu. Po zakończeniu leczenia może wystąpić zwiększona agregacja płytek krwi, ale nie ma doniesień o powikłaniach klinicznych związanych z tym zjawiskiem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Ilomedin 20 jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ilomedin 20

Może wystąpić obniżone ciśnienie tętnicze krwi (reakcja hipotensyjna) jak również ból głowy, zaczerwienienie twarzy, nudności, wymioty i biegunka. Może ponadto wystąpić podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi, wolniejsze lub szybsze bicie serca, ból kończyn i ból pleców.

Nie jest znane specyficzne antidotum dla iloprostu.

W przypadku przedawkowania zaleca się przerwanie podawania iloprostu we wlewie, monitorowanie pacjenta i leczenie objawowe.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Ilomedin 20 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi u pacjentów otrzymujących iloprost (mogą występować u 1 lub większej liczby pacjentów na 10) są: bóle głowy, uderzenia gorąca (zaczerwienie twarzy), nadmierna potliwość (pocenie się) i objawy ze strony przewodu pokarmowego, takie jak nudności i wymioty. Mogą one wystąpić na początku leczenia podczas ustalania najlepiej tolerowanej dawki. Tym niemniej, wszystkie te działania niepożądane zazwyczaj szybko ustępują po zmniejszeniu dawki.

Najcięższymi działaniami niepożądanymi, które prowadziły do zgonu lub zagrażały życiu pacjentów otrzymujących iloprost, były:

•    udar naczyniowy mózgu (udar mózgu)

•    zawał mięśnia sercowego (atak serca)

•    zator tętnicy płucnej (trudności z oddychaniem lub ból w klatce piersiowej podczas wykonywania wdechu, spowodowane przez zakrzep krwi w płucu)

•    niewydolność serca

•    drgawki

•    hipotensja (obniżone ciśnienie tętnicze)

•    częstoskurcz (szybkie bicie serca)

•    astma

•    dusznica bolesna (ból lub uczucie ucisku w klatce piersiowej spowodowane przez niewystarczający dopływ krwi do serca)

•    duszność (trudności z oddychaniem)

• obrzęk płuc (trudności z oddychaniem lub odkasływanie krwi spowodowane przez nagromadzenie płynu w płucu)

Inna grupa działań niepożądanych związana jest z miejscowymi reakcjami w miejscu podania, na przykład wystąpienie zaczerwienienia i ból w miejscu podania lub rozszerzenie naczyń krwionośnych, które może prowadzić do podłużnego zaczerwienienia nad żyłą, do której podano lek.

Możliwe działania niepożądane wymieniono poniżej według prawdopodobieństwa ich wystąpienia.

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób):

•    ból głowy

•    uderzenia gorąca (zaczerwienie twarzy)

•    nudności

•    wymioty

•    nadmierna potliwość

Często (mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 100):

•    brak apetytu

•    apatia

•    stan splątania

•    zawroty głowy / zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

•    drętwienie i uczucie mrowienia (parestezja)/ uczucie pulsowania/ hiperestezja (zwiększona wrażliwość na ból lub dotyk)/ uczucie pieczenia

•    niepokój, podniecenie

•    uspokojenie

•    senność

•    częstoskurcz (szybkie bicie serca)

•    rzadkoskurcz (wolniejsze bicie serca)

•    dusznica bolesna (ból lub uczucie ucisku w klatce piersiowej spowodowane przez niewystarczaj ący dopływ krwi do serca)

•    hipotensja (niskie ciśnienie krwi)

•    podwyższone ciśnienie tętnicze

•    duszność (trudności w oddychaniu)

•    biegunka

•    dyskomfort w nadbrzuszu/ ból w nadbrzuszu

•    ból żuchwy/ szczękościsk (skurcz szczęki)

•    bóle mięśni/ bóle stawów

•    ból miejscowy lub uogólniony

•    gorączka/ zwiększenie temperatury ciała

•    uczucie gorąca

•    astenia (osłabienie)/ ogólne złe samopoczucie

•    dreszcze

•    zmęczenie

•    pragnienie

•    reakcje w miejscu wstrzyknięcia takie jak zaczerwienienie, ból lub zapalenie żyły

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 1000):

• małopłytkowość (zaburzenie krwi charakteryzujące się łatwym powstawaniem siniaków lub krwawieniem)

•    nadwrażliwość (alergia)

•    niepokój, depresja, halucynacje

•    drgawki

•    omdlenie (krótka utrata świadomości)

•    trzęsienie się i dygotanie (drżenie)

•    migrena

•    nieprawidłowe widzenie, niewyraźne widzenie

•    podrażnienie oka

•    ból oka

•    atak serca (zawał mięśnia sercowego)

•    niewydolność serca

•    zaburzenia rytmu serca/ skurcze dodatkowe (nieregularne bicie serca)

•    przypadki naczyniowo-mózgowe/ niedokrwienie naczyniowo-mózgowe (udar mózgu)

•    zatorowość płucna (trudności w oddychaniu lub ból w klatce piersiowej podczas wykonywania wdechu, spowodowane przez zakrzep krwi w płucu)

•    ból nóg spowodowany skrzepliną w naczyniach nóg (zakrzepica żył głębokich)

•    astma

• obrzęk płuc (trudności z oddychaniem lub odkasływanie krwi spowodowane przez nagromadzenie płynu w płucu)

•    biegunka z krwią w stolcu (krwawa biegunka)

•    krwawienie odbytnicze (krwotok)

•    niestrawność (zgaga lub ból żołądka)

•    ból przy wypróżnianiu (bolesne parcie na stolec)

•    zaparcie

•    czkawka

•    trudności w przełykaniu (dysfagia)

•    suchość w ustach/ zaburzenia smaku

•    zażółcenie skóry i (lub) swędzenie spowodowane zaburzeniami wątroby (żółtaczka)

•    świąd

•    tężyczka (napad bolesnych skurczów mięśniowych)/ skurcz mięśni

•    mrowienie mięśni

•    hipertonia (wzmożone napięcie mięśniowe)

•    ból nerek

•    bolesne (nieskuteczne) parcie na mocz

•    nieprawidłowości w moczu

•    dyzuria (ból podczas oddawania moczu lub trudności z oddaniem moczu)

•    trudności w oddawaniu moczu

Działania niepożądane występujące rzadko (mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 10000):

•    zaburzenia przedsionkowe (zawroty głowy spowodowane zaburzeniami w obrębie ucha wewnętrznego)

•    kaszel

•    zapalenie odbytnicy

Iloprost może wywołać ból lub ucisk w klatce piersiowej związany z dusznicą bolesną zwłaszcza u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.

Ryzyko krwawień ulega zwiększeniu u pacjentów, u których stosuje się jednocześnie iloprost oraz inhibitory agregacji płytek, heparynę lub leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryn.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ILOMEDIN 20

Przechowywać w temperaturze do 30°C.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Co zawiera lek Ilomedin 20

•    Substancją czynną leku jest iloprost (w postaci trometamolu iloprostu).

1 ml koncentratu zawiera 20 mikrogramów iloprostu (Iloprostum), w postaci trometamolu iloprostu.

2,5 ml koncentratu zawiera 50 mikrogramów iloprostu (Iloprostum), w postaci trometamolu iloprostu.

•    Inne składniki to trometamol, etanol 96%, chlorek sodu, kwas solny 1 mol/l oraz woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Ilomedin 20 i co zawiera opakowanie

Jedna ampułka zawiera 1 lub 2,5 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji.

Lek Ilomedin 20 jest dostępny w opakowaniach:

1 ampułka po 1 ml 5 ampułek po 1 ml 1 ampułka po 2,5 ml 5 ampułek po 2,5 ml

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Niemcy

Wytwórca

Berlimed. S.A., Poligono Industrial Santa Rosa s/n, 28806 Alcalá de Henares, Madryt, Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do lekarza lub przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa, Polska tel. (0-22) 572 35 00

Data aktualizacji ulotki:

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Lek Ilomedin 20 należy podawać tylko po uprzednim rozcieńczeniu.

Ze względu na możliwość interakcji, nie należy dodawać innych leków do roztworu przygotowanego do podania.

Roztwór do wlewu należy sporządzić tuż przed podaniem, aby był jałowy.

• Przygotowywanie roztworów

W tym celu, w przypadku ampułki zawierającej 2,5 ml (50 pg) leku Ilomedin 20, zawartość należy rozcieńczyć jałowym roztworem soli fizjologicznej lub 5% roztworem glukozy do objętości 250 ml. Jeżeli ampułka zawiera 1 ml (20 pg) leku, zawartość należy rozcieńczyć jałowym roztworem soli fizjologicznej lub 5% roztworem glukozy do objętości 100 ml.

Roztwór Ilomedin 20 do podania przy użyciu pompy strzykawkowej:

W tym celu, w przypadku ampułki zawierającej 2,5 ml (50 pg) leku Ilomedin 20, zawartość należy rozcieńczyć jałowym roztworem soli fizjologicznej lub 5% roztworem glukozy do objętości 25 ml. Jeżeli ampułka zawiera 1 ml (20 pg) preparatu, zawartość należy rozcieńczyć jałowym roztworem soli fizjologicznej lub 5% roztworem glukozy do objętości 10 ml.

Szybkość podawania wlewu (ml/godz.) z użyciem pompy infuzyjnej w zależności od dawki

Zazwyczaj, gotowy do użycia roztwór podaje się we wlewie dożylnym przy pomocy pompy infuzyjnej (np. Infusomat®). Instrukcja rozcieńczania w przypadku stosowania pompy infuzyjnej znajduje się na końcu ulotki.

Podczas wykonywania wlewu leku Ilomedin 20 o stężeniu 0,2 pg/ml wymaganą szybkość podawania należy dobrać zgodnie z poniższym schematem tak, aby uzyskać dawkę leczniczą w zakresie 0,5-2,0 ng/kg mc./min.

Można skorzystać z poniższej tabeli aby ustalić szybkość wykonywania wlewu odpowiadającą aktualnej masie ciała pacjenta oraz dawce, którą należy podać. Należy interpolować aby dopasować aktualną wagę pacjenta a następnie określić szybkość wlewu w stosunku od dawki docelowej wyrażonej w ng/kg mc./min.

Masa ciała (kg)

Dawka (ng/kg/min)

0,5 1,0 1,5 2,0

Szybkość wlewu (ml/godz.)

40

6,0

12

18,0

24

50

7,5

15

22,5

30

60

9,0

18

27,0

36

70

10,5

21

31,5

42

80

12,0

24

36,0

48

90

13,5

27

40,5

54

100

15,0

30

45,0

60

110

16,5

33

49,5

66

Szybkość podawania wlewu (ml/godz.) z użyciem pompy strzykawkowej w zależności od dawki

Do podawania wlewu można również użyć pompy strzykawkowej z 50 ml strzykawką do iniekcji (np. Perfusor®).

Podczas wykonywania wlewu leku Ilomedin 20 o stężeniu 2 pg/ml wymaganą szybkość podawania należy dobrać zgodnie z poniższym schematem tak, aby uzyskać dawkę leczniczą w zakresie 0,5-2,0 ng/kg mc./min.

Można skorzystać z poniższej tabeli, aby ustalić szybkość wykonywania wlewu odpowiadającą aktualnej masie ciała pacjenta oraz dawce, którą należy podać. Należy interpolować, aby dopasować aktualną wagę pacjenta a następnie określić szybkość wlewu w stosunku od dawki docelowej wyrażonej w ng/kg mc./min.

Masa ciała (kg)

Dawka (ng/kg/min)

0,5 1,0 1,5 2,0

Szybkość wlewu (ml/godz.)

40

0,60

1,2

1,80

2,4

50

0,75

1,5

2,25

3,0

60

0,90

1,8

2,70

3,6

70

1,05

2,1

3,15

4,2

80

1,20

2,4

3,60

4,8

90

1,35

2,7

4,05

5,4

100

1,50

3,0

4,50

6,0

110

1,65

3,3

4,95

6,6

10

Ilomedin 20

Charakterystyka Ilomedin 20

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ilomedin 20, 20 pg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml koncentratu zawiera 20 mikrogramów iloprostu (Iloprostum) w postaci trometamolu iloprostu.

2,5 ml koncentratu zawiera 50 mikrogramów iloprostu (Iloprostum) w postaci trometamolu iloprostu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Klarowny, pozbawiony cząstek roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń (choroba Buergera) ze znacznego stopnia niedokrwieniem kończyn w przypadkach, gdy udrożnienie naczyń jest niewskazane.

Ciężkie przypadki zarostowych schorzeń tętnic obwodowych, szczególnie u pacjentów, u których występuje ryzyko amputacji i nie można wykonać zabiegu chirurgicznego lub zespolenia naczyniowego.

Ciężki, upośledzający zespół Raynauda u pacjentów, którzy nie reagują na inne sposoby leczenia.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy Ilomedin 20 należy stosować jedynie pod ścisłą kontrolą lekarza w szpitalach lub w ambulatoriach z odpowiednim wyposażeniem.

Przed rozpoczęciem leczenia u kobiet należy wykluczyć ciążę.

Po rozcieńczeniu (według sposobu opisanego w punkcie 6.6), produkt leczniczy Ilomedin 20 podaje się we wlewie dożylnym, codziennie przez 6 godzin, do żyły obwodowej lub przez cewnik założony do żyły głównej. Dawka zależy od indywidualnej tolerancji i wynosi od 0,5 do 2,0 ng iloprostu/kg mc./min.

Roztwór do infuzji należy przygotować tuż przed podaniem, ponieważ powinien być sterylny. Zawartość ampułki i rozpuszczalnik należy dokładnie wymieszać.

W momencie rozpoczęcia infuzji, jak również po każdym zwiększeniu dawki należy mierzyć ciśnienie tętnicze krwi i częstość akcji serca.

W ciągu pierwszych 2-3 dni podawania produktu leczniczego ustala się maksymalną dawkę tolerowaną przez pacjenta. W tym celu, leczenie należy rozpocząć od podawania 0,5 ng/kg mc./min. przez 30 minut. Następnie należy zwiększać dawkę o 0,5 ng/kg mc./min. co 30 minut aż do 2,0 ng/kg mc./min. Szybkość podawania wlewu należy ustalić na podstawie masy ciała pacjenta oraz dawki (patrz zamieszczone poniżej tabele do stosowania przy podawaniu produktu leczniczego za pomocą pompy infuzyjnej i pompy strzykawkowej do ciągłego wlewu).

W zależności od wystąpienia działań niepożądanych, takich jak ból głowy, nudności lub niepożądane obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, należy zmniejszyć szybkość podawania wlewu aż do ustalenia dawki tolerowanej przez pacjenta. Jeżeli wystąpią ciężkie działania niepożądane, należy przerwać podawanie produktu leczniczego. Leczenie należy następnie kontynuować - zwykle przez 4 tygodnie - podając dobrze tolerowaną dawkę ustaloną w pierwszych 2-3 dobach.

W zależności od techniki wlewu istnieją dwa różne rozcieńczenia jednej ampułki. Jedno z tych rozcieńczeń jest 10-krotnie mniej stężone od drugiego (0,2 pg/ml vs. 2 pg/ml) i może być podawane tylko przy użyciu pompy infuzyjnej (np. Infusomat®). Z kolei bardziej stężony roztwór jest aplikowany przy użyciu pompy strzykawkowej (np. Perfusor®). Dokładna instrukcja dotycząca przygotowania produktu do stosowania - patrz punkt 6.6.

Szybkość podawania wlewu (ml/godz.) z użyciem pompy infuzyjnej w zależności od dawki

Zazwyczaj, gotowy do użycia roztwór podaje się we wlewie dożylnym przy pomocy pompy infuzyjnej (np. Infusomat®). Instrukcja dotycząca rozcieńczania - patrz punkt 6.6.

Podczas wykonywania wlewu produktu leczniczego Ilomedin 20 o stężeniu 0,2 pg/ml wymaganą szybkość podawania należy dobrać zgodnie z poniższym schematem tak, aby uzyskać dawkę leczniczą 0,5-2,0 ng/kg mc./min.

Można skorzystać z poniższej tabeli, aby ustalić szybkość wykonywania wlewu odpowiadającą aktualnej masie ciała pacjenta oraz dawce, którą należy podać. Należy interpolować, aby dopasować aktualną wagę pacjenta, a następnie określić szybkość wlewu w stosunku do dawki docelowej wyrażonej w ng/kg mc./min.

Masa ciała (kg)

Dawka (ng/kg/min.)

0,5 1,0 1,5 2,0

Szybkość wlewu (ml/godz.)

40

6,0

12

18,0

24

50

7,5

15

22,5

30

60

9,0

18

27,0

36

70

10,5

21

31,5

42

80

12,0

24

36,0

48

90

13,5

27

40,5

54

100

15,0

30

45,0

60

110

16,5

33

49,5

66

Szybkość podawania wlewu (ml/godz.) z użyciem pompy strzykawkowej w zależności od dawki

Do podawania wlewu można również użyć pompy strzykawkowej z 50 ml strzykawką do iniekcji (np. Perfusor®). Instrukcja dotycząca rozcieńczania - patrz punkt 6.6.

Podczas wykonywania wlewu produktu leczniczego Ilomedin 20 o stężeniu 2 pg/ml wymaganą szybkość podawania należy dobrać zgodnie z poniższym schematem tak, aby uzyskać dawkę leczniczą 0,5-2,0 ng/kg mc./min.

Można skorzystać z poniższej tabeli aby ustalić szybkość wykonywania wlewu odpowiadającą aktualnej masie ciała pacjenta oraz dawce, którą należy podać. Należy interpolować aby dopasować aktualną wagę pacjenta a następnie określić szybkość wlewu w stosunku od dawki docelowej wyrażonej w ng/kg mc./min.

Masa ciała (kg)

Dawka (ng/kg/min.)

0,5 1,0 1,5 2,0

Szybkość wlewu (ml/godz.)

40

0,60

1,2

1,80

2,4

50

0,75

1,5

2,25

3,0

60

0,90

1,8

2,70

3,6

70

1,05

2,1

3,15

4,2

80

1,20

2,4

3,60

4,8

90

1,35

2,7

4,05

5,4

100

1,50

3,0

4,50

6,0

110

1,65

3,3

4,95

6,6

Leczenie trwa do 4 tygodni. W przypadku zespołu Raynauda, do uzyskania kilkutygodniowej poprawy stanu pacjenta, często wystarczy podawanie leku przez 3 do 5 dni.

Nie zaleca się podawania produktu leczniczego we wlewie ciągłym, trwającym nieprzerwanie kilka dni, ponieważ może rozwinąć się tolerancja na działanie antyagregacyjne iloprostu. Po zakończeniu leczenia może dojść do zwiększonej agregacji płytek krwi, ale nie ma doniesień o powikłaniach klinicznych związanych z tym zjawiskiem.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

Należy pamiętać, że u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, u których konieczna jest dializa i u pacjentów z marskością wątroby wydalanie iloprostu z organizmu jest zmniejszone. W związku z tym, w tej grupie pacjentów, należy zmniejszyć podawaną dawkę produktu leczniczego, np. podawać połowę zalecanej dawki.

4.3    Przeciwwskazania

•    Ciąża;

•    Karmienie piersią;

•    Stany, w których wpływ produktu leczniczego Ilomedin 20 na płytki krwi może zwiększyć ryzyko krwotoku (np. aktywne wrzody trawienne, uraz, krwotok wewnątrzczaszkowy);

•    Ciężka choroba niedokrwienna serca lub niestabilna dławica piersiowa;

•    Zawał mięśnia sercowego przebyty w ciągu ostatnich 6 miesięcy;

•    Ostra lub przewlekła zastoinowa niewydolność serca (NYHA II-IV);

•    Ciężkie zaburzenia rytmu serca;

•    Podejrzewany zastój krwi w    krążeniu płucnym;

•    Nadwrażliwość na iloprost lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie

6.1.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie należy opóźniać wykonania zabiegów chirurgicznych u pacjentów, u których konieczne jest przeprowadzenie szybkiej amputacji (np. zakażona zgorzel).

Należy stanowczo zalecić pacjentom zaprzestanie palenia tytoniu.

Wydalanie iloprostu jest spowolnione u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i pacjentów z niewydolnością nerek wymagającą dializy (patrz punkty: 4.2 i 5.2).

U pacjentów z niskim ciśnieniem tętniczym krwi nie należy dopuścić do dalszego obniżenia ciśnienia i należy ściśle kontrolować stan pacjentów z chorobami serca.

Należy pamiętać, że u pacjentów, którzy po zakończeniu wlewu zmieniają pozycję z leżącej na stojącą może wystąpić nagłe obniżenie ciśnienia - hipotonia ortostatyczna.

U pacjentów, u których w ciągu ostatnich 3 miesięcy wystąpiły zaburzenia mózgowo-naczyniowe (np. przemijające niedokrwienie, udar), należy z rozwagą ocenić stosunek korzyści do ryzyka (patrz również punkt 4.3 Przeciwwskazania: ryzyko wystąpienia krwawienia, np. krwawienia wewnątrzczaszkowego).

Aktualnie dostępne są tylko nieliczne doniesienia w zakresie stosowania leku u dzieci i młodzieży.

Podanie okołonaczyniowe nierozcieńczonego produktu leczniczego Ilomedin 20 może prowadzić do wystąpienia zmian w miejscu podania.

Należy unikać podawania doustnego i kontaktu produktu leczniczego z błonami śluzowymi.

W przypadku kontaktu ze skórą iloprost może wywołać długotrwałe, lecz niebolesne zaczerwienienie. Dlatego zaleca się zastosowanie odpowiednich środków ostrożności. Jeżeli dojdzie do kontaktu produktu leczniczego ze skórą, należy ją natychmiast przemyć dużą ilością wody lub roztworem soli fizjologicznej.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Iloprost może nasilać działanie obniżające ciśnienie krwi leków blokujących receptory P-adrenergiczne, antagonistów wapnia i leków bezpośrednio rozszerzających naczynia krwionośne, a także działanie inhibitorów ACE (inhibitory konwertazy angiotensyny). W przypadku wystąpienia nagłego znacznego obniżenia ciśnienia krwi, w celu poprawy należy zmniejszyć dawkę iloprostu.

Ponieważ iloprost może hamować czynność płytek krwi jego stosowanie z innymi lekami przeciwzakrzepowymi (takimi jak heparyna, pochodne kumaryny) lub z innymi inhibitorami agregacji płytek krwi (takimi jak kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, inhibitory fosfodiesterazy oraz leki nitrowazodylatacyjne, np. molsidomina) może zwiększać ryzyko krwawień. W przypadku wystąpienia krwawienia należy przerwać podawanie iloprostu.

Wcześniejsze doustne podawanie kwasu acetylosalicylowego w dawkach nieprzekraczających 300 mg na dobę przez okres 8 dni nie wpływało na farmakokinetykę iloprostu. W badaniach na zwierzętach wykazano, iż podawanie iloprostu może zmniejszać osoczowe stężenie tkankowego aktywatora plazminogenu (t-PA). Wyniki badań przeprowadzonych u ludzi wykazały, że infuzje iloprostu nie wpływały na właściwości farmakokinetyczne wielokrotnych doustnych dawek digoksyny, ani na farmakokinetykę jednocześnie podawanego pacjentom tkankowego aktywatora plazminogenu.

W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach, którym wcześniej podawano glikokortykosteroidy wykazano, że iloprost słabiej rozszerzał naczynia krwionośne, natomiast hamujący wpływ iloprostu na agregację płytek krwi nie zmienił się. Znaczenie tych badań w odniesieniu do ludzi pozostaje niewyjaśnione.

Choć nie przeprowadzono żadnych badań klinicznych, badania in vitro dotyczące hamowania aktywności enzymów cytochromu P450 przez iloprost wskazują, że nie należy się spodziewać istotnego wpływu na hamowanie metabolizmu leków za pośrednictwem tych enzymów.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produktu leczniczego Ilomedin 20 nie należy podawać w czasie ciąży i karmienia piersią (patrz również punkt 4.3).

•    Ciąża

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania iloprostu u kobiet w ciąży. W badaniach przedklinicznych na szczurach wykazano toksyczny wpływ na płód, efektów takich nie zaobserwowano natomiast u królików i małp (patrz punkt 5.3).

Jako że potencjalne ryzyko dla ludzi jest nieznane kobiety w wieku rozrodczym powinny w czasie leczenia stosować skuteczne metody antykoncepcji.

•    Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy iloprost przenika do mleka kobiecego. Wykazano, iż bardzo niewielkie ilości iloprostu przenikają do mleka szczurów, dlatego też produktu leczniczego nie należy podawać matkom karmiącym piersią (patrz punkt 4.3).

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ilomedin 20 wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych, takich jak bóle głowy, zawroty głowy i niedociśnienie tętnicze.

4.8    Działania niepożądane

4.8.1 Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Najczęściej obserwowanymi objawami niepożądanymi (występującymi z częstością > 10%) u pacjentów otrzymujących iloprost podczas badań klinicznych są: bóle głowy, uderzenia gorąca, nudności, wymioty i nadmierna potliwość. Wymienione objawy niepożądane występują zwykle na początku leczenia i szybko przemijają po zmniejszeniu dawki.

Najcięższymi działaniami niepożądanymi u pacjentów otrzymujących iloprost są: incydent ze strony naczyń mózgowych, zawał serca, zator tętnicy płucnej, niewydolność serca, drgawki, hipotensja, częstoskurcz, astma, dusznica bolesna, duszność i obrzęk płuc.

Inna grupa działań niepożądanych związana jest z reakcjami w miejscu infuzji. Do objawów tych należą m.in.: zaczerwienienie i ból w miejscu podania. W niektórych przypadkach rozszerzenie naczyń krwionośnych może prowadzić do zaczerwienienia wzdłuż przebiegu żyły, do której podano produkt leczniczy.

Ogólny profil bezpieczeństwa produktu leczniczego Ilomedin 20 wynika z badań po wprowadzeniu produktu do obrotu oraz zebranych danych z badań klinicznych. . Rzeczywista częstotliwość ich występowania została oparta na łącznej liczbie 3325 pacjentów otrzymujących iloprost w badaniach klinicznych kontrolowanych i niekontrolowanych oraz w programach indywidualnego stosowania głównie u ludzi w podeszłym wieku, cierpiących na liczne dodatkowe schorzenia z zarostowym zapaleniem tętnic obwodowych (PAOD) w zaawansowanej fazie III lub IV i u pacjentów z zakrzepowo-zarostowym zapaleniem naczyń (TAO), szczegółowe informacje patrz tabela 1.

4.8.2 Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Działania niepożądane obserwowane podczas stosowania produktu leczniczego Ilomedin wymieniono w poniższej tabeli. Zostały one uporządkowane według klasyfikacji układów narządowych MedDRA

(MedDRA, wersja 14.1). Aby opisać poszczególne działania niepożądane, ich synonimy oraz związane z nimi stany zastosowano najbardziej odpowiednią nomenklaturę MedDRA.

Działania niepożądane z badań klinicznych zostały sklasyfikowane według ich częstości występowania. Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco: bardzo często >1/10; często >1/100 do <1/10; niezbyt często > 1/1 000 do < 1/100; rzadko >1/10 000 do <1/1 000.

Tabela 1: Działania niepożądane zgłoszone w trakcie badań klinicznych lub po wprowadzeniu do obrotu u pacjentów leczonych produktem leczniczym Ilomedin 20

Klasyfikacja

układów

narządowych

MedDRA

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Małopłytkowość

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zmniejszenie

apetytu

Zaburzenia

psychiczne

Apatia, stan splątania

Niepokój,

depresja,

halucynacje

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Zawroty głowy, parestezja / uczucie

pulsującego bólu,

hiperestezja/

uczucie pieczenia,

niepokój/

podniecenie,

uspokojenie,

senność

Drgawki*, omdlenie, drżenia, migrena

Zaburzenia oka

Niewyraźne widzenie, podrażnienie oka, ból oka

Zaburzenia ucha i błędnika

Zaburzenia

przedsionkowe

Zaburzenia serca

Tachykardia*, bradykardia, dusznica bolesna*

Zawał mięśnia

sercowego*,

niewydolność

serca*, arytmia/

dodatkowe

skurcze

Zaburzenia naczyń

Uderzenia

gorąca

Niedociśnienie*,

zwiększenie

ciśnienia

tętniczego

Udar naczyniowy mózgu*, niedokrwienie mózgu, zator tętnicy płucnej* zakrzepica żył głębokich

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność*

Astma*, obrzęk płuc

Kaszel

Klasyfikacja

układów

narządowych

MedDRA

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności,

wymioty

Biegunka, dyskomfort brzucha/ ból brzucha

Krwawa biegunka, krwotok z odbytu Niestrawność, bolesne parcie na stolec, zaparcie, czkawka, dysfagia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia smaku

Zapalenie

odbytnicy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nadmierna

potliwość

Świąd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból żuchwy/ szczękościsk, ból mięśni, ból stawów

Tężyczka,

skurcze

mięśniowe,

hipertonia

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Ból nerek, bolesne parcie na mocz,

nieprawidłowości w moczu, utrudnione oddawanie moczu, zaburzenia czynności dróg moczowych

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ból, gorączka/ zwiększenie temperatury ciała, uczucie gorąca, osłabienie/ złe samopoczucie, dreszcze, zmęczenie, pragnienie, reakcje w miejscu infuzji (zaczerwienienie w miejscu podania infuzji, ból w miejscu podania infuzji, zapalenie żyły w miejscu podania infuzji)

*zgłoszono przypadki zagrażające życiu i/lub prowadzące do zgonu

U pacjentów z chorobą wieńcową, podanie iloprostu może wywołać dusznicę bolesną. Ryzyko krwawień ulega zwiększeniu u pacjentów, u których stosuje się jednocześnie iloprost oraz inhibitory agregacji płytek, heparynę lub antykoagulanty z grupy kumaryn.

4.9 Przedawkowanie

• Objawy

Można spodziewać się wystąpienia spadku ciśnienia tętniczego krwi, jak też bólu głowy, zaczerwienienia twarzy, nudności, wymiotów i biegunki.

Możliwe są też: wzrost ciśnienia tętniczego krwi, bradykardia lub tachykardia oraz ból kończyn lub pleców.

• Leczenie

Nie jest znane specyficzne antidotum. Zaleca się przerwanie podawania leku, monitorowanie pacjenta i leczenie objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inhibitory agregacji płytek krwi z wyjątkiem heparyny Kod ATC: B 01 AC

Iloprost, substancja czynna produktu leczniczego Ilomedin 20, jest syntetycznym analogiem prostacykliny. Zaobserwowano następujące działania farmakologiczne:

•    Hamowanie agregacji płytek krwi, przylegania płytek krwi i reakcji uwalniania

•    Rozszerzenie tętniczek i żyłek

•    Wzrost gęstości naczyń włosowatych i    zmniejszenie podwyższonej przepuszczalności naczyń

wywołanej przez mediatory, takie jak serotonina lub histamina w mikrokrążeniu

•    Stymulacja endogennego potencjału fibrynolitycznego

•    Efekty przeciwzapalne, takie jak: zmniejszenie zdolności do adhezji i migracji leukocytów po uszkodzeniu śródbłonka naczyń oraz zmniejszenie uwalniania czynnika martwicy nowotworu (TNF).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

•    Dystrybucja

Iloprost osiąga stałe stężenie w surowicy krwi w ciągu 10-20 minut po rozpoczęciu wlewu dożylnego. Stężenie to jest wprost proporcjonalne do szybkości podawania leku. Stężenie rzędu 135±24 pg/ml uzyskuje się, podając wlew z szybkością 3 ng/kg mc./min. Po zakończeniu podawania leku, w wyniku szybkiego metabolizmu, jego stężenie w surowicy krwi zmniejsza się gwałtownie. Klirens metaboliczny leku wynosi 20±5 ml/kg mc./min. Okres półtrwania końcowej fazy leku w surowicy wynosi 0,5 godziny, co w rezultacie powoduje zmniejszenie stężenia leku w surowicy do 10% wartości właściwej dla stanu stacjonarnego po dwóch godzinach od zakończenia wlewu.

Interakcje iloprostu z innymi lekami wynikające z wiązania z białkami są mało prawdopodobne, ponieważ większa część iloprostu wiąże się z albuminami surowicy krwi (wiązanie z białkiem: 60%), a tylko niewielka ilość leku znajduje się w postaci wolnej. Wpływ iloprostu na biotransformację innych leków jest również niezwykle mało prawdopodobny ze względu na jego szlak metaboliczny i małą dawkę całkowitą.

•    Metabolizm

Iloprost jest w znacznym stopniu metabolizowany głównie przez beta-oksydację karboksylowego łańcucha bocznego. Substancja czynna w stanie niezmienionym nie jest eliminowana. Głównym metabolitem jest tetranor-iloprost, który znajduje się w moczu w postaci wolnych i sprzężonych 4 diastereoizomerów. Tetranor-iloprost jest farmakologicznie nieaktywny jak wykazano w badaniach na zwierzętach. Badania in vitro sugerują, że metabolizm iloprostu w płucach po podaniu dożylnym i po inhalacji jest podobny.

•    Eliminacja

U uczestników badań z prawidłową czynnością nerek i wątroby wydalanie iloprostu po infuzji dożylnej charakteryzuje się w większości przypadków dwufazowym profilem ze średnimi okresami półtrwania w granicach 3-5 minut i 15-30 minut. Wartość całkowitego klirensu iloprostu wynosi około 20 ml/kg mc./min., co wskazuje na udział pozawątrobowych procesów w metabolizmie iloprostu.

Przeprowadzono bilans masowy u zdrowych osobników z użyciem radioizotopu 3H-iloprostu.

Po infuzji dożylnej odzysk całkowitej radioaktywności wynosił 81%, odpowiednio w moczu i kale 68% i 12%. Metabolity były wydalane z osocza krwi i moczu w dwóch fazach, dla których obliczono okresy półtrwania wynoszące około 2 i 5 godzin (osocze krwi) oraz 2 i 18 godzin (mocz).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

W badaniu dotyczącym dożylnej infuzji iloprostu u pacjentów z krańcową niewydolnością nerek poddawanych przerywanej dializie, wykazano znacznie niższy klirens (średni

klirens = 5 ± 2 ml/min/kg mc.) niż u pacjentów z niewydolnością nerek nie poddawanych przerywanej dializie (średni klirens = 18 ± 2 ml/min/kg mc.).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

Ponieważ iloprost w znacznym stopniu jest metabolizowany w wątrobie, zaburzenia czynności wątroby wpływają na stężenie substancji czynnej w osoczu krwi. W badaniu z udziałem 8 pacjentów z marskością wątroby, którym podawano lek dożylnie oszacowano na podstawie otrzymanych wyników, że średni klirens iloprostu wynosi 10 ml/min/kg mc.

Wiek i płeć:

Wiek i płeć nie mają znaczenia klinicznego w farmakokinetyce iloprostu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

• Toksyczność układowa

W badaniach nad toksycznością ostrą pojedyncze dożylne i doustne dawki iloprostu powodowały silne objawy zatrucia lub śmierć zwierzęcia (podawanie dożylne) w dawkach wyższych mniej więcej o dwa rzędy wielkości od dożylnej dawki terapeutycznej. Uwzględniając silne działanie farmakologiczne iloprostu i wymagane dawki lecznicze, wyniki uzyskane w badaniach nad ostrą toksycznością nie wskazują na ryzyko poważnych działań niepożądanych u ludzi. Jak należało się spodziewać dla prostacykliny, iloprost wywoływał skutki hemodynamiczne (rozszerzenie naczyń, zaczerwienienie skóry, niedociśnienie, hamowanie czynności płytek krwi, zaburzenia oddechowe) i ogólne objawy zatrucia, takie jak apatia, zaburzenia chodu i zmiany postawy.

W badaniach nad toksycznością systemową iloprost podawany w dawkach powyżej 14 ng/kg mc./min. w ciągłym wlewie dożylnym spowodował nieznaczny spadek ciśnienia krwi; ciężkie objawy niepożądane (niedociśnienie, zaburzenia układu oddechowego) wystąpiły tylko po podaniu bardzo wysokich dawek leku.

Ciągła infuzja dożylna/podskórna iloprostu trwająca do 26 tygodni u gryzoni i nie-gryzoni w dawkach, które w stosunku do ludzi przekraczały ekspozycję ogólnoustrojową od 14 do 47 razy (na podstawie stężenia w osoczu krwi) nie wpływała toksycznie na narządy. Zaobserwowano jedynie spodziewane działanie farmakologiczne, takie jak niedociśnienie, zaczerwienienie skóry, duszność i nasilona perystaltyka jelit.

•    Genotoksyczność, karcynogenność

W badaniach prowadzonych w warunkach in vivo oraz in vitro nie wykazano mutagennego działania leku.

W badaniach na szczurach i myszach nie wykazano działania karcynogennego iloprostu.

•    Toksykologia reprodukcyjna

W badaniach nad embriotoksycznością i fetotoksycznością na szczurach, ciągłe podawanie dożylne iloprostu prowadziło do nieprawidłowości pojedynczych paliczków przednich łap u niektórych płodów / osesków niezależnie od dawki.

Zmian tych nie uważa się za rzeczywiste działanie teratogenne, ale najprawdopodobniej są one związane z opóźnieniem wzrostu wywoływanym przez iloprost w późnym etapie organogenezy z powodu zmian hemodynamicznych w obrębie płodu i łożyska. W porównywalnych badaniach embriotoksyczności na królikach i małpach, nie zaobserwowano zniekształcenia palców, ani innych poważniejszych nieprawidłowości budowy u płodów/młodych, nawet po podaniu największych dawek, przekraczających wielokrotnie dawki stosowane u ludzi.

U szczurów zaobserwowano bardzo niewielkie przenikanie iloprostu do mleka.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

trometamol etanol 96% chlorek sodu kwas solny 1 mol/l woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

4 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze do 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Ampułki z bezbarwnego szkła o pojemności 1 i 3 ml, zawierające po 1 i 2,5 ml koncentratu.

• Opakowania 1 ampułka po 1 ml koncentratu,

5 ampułek po 1 ml koncentratu,

1 ampułka po 2,5 ml koncentratu,

5 ampułek po 2,5 ml koncentratu.

Ampułki w tekturowych pudełkach.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Produkt leczniczy Ilomedin 20 należy podawać tylko po uprzednim rozcieńczeniu.

Ze względu na możliwość interakcji, nie należy dodawać innych leków do roztworu przygotowanego do podania.

Roztwór do wlewu należy sporządzić tuż przed podaniem, aby był jałowy.

• Przygotowywanie roztworów Roztwór Ilomedin 20 do podania przy użyciu pompy infuzyjnej:

W tym celu, w przypadku ampułki zawierającej 2,5 ml (50 pg) produktu leczniczego Ilomedin 20, zawartość należy rozcieńczyć jałowym roztworem soli fizjologicznej lub 5% roztworem glukozy do objętości 250 ml. Jeżeli ampułka zawiera 1 ml (20 pg) produktu leczniczego, zawartość należy rozcieńczyć jałowym roztworem soli fizjologicznej lub 5% roztworem glukozy do objętości 100 ml. Tak przygotowany roztwór należy dokładnie wymieszać.

Roztwór Ilomedin 20 do podania przy użyciu pompy strzykawkowej:

W tym celu, w przypadku ampułki zawierającej 2,5 ml (50 pg) produktu leczniczego Ilomedin 20, zawartość należy rozcieńczyć jałowym roztworem soli fizjologicznej lub 5% roztworem glukozy do objętości 25 ml. Jeżeli ampułka zawiera 1 ml (20 pg) produktu leczniczego, zawartość należy rozcieńczyć jałowym roztworem soli fizjologicznej lub 5% roztworem glukozy do objętości 10 ml.

Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić termin ważności podany na opakowaniu i nie stosować leku po jego upływie.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Bayer Pharma AG D-13342 Berlin Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9463

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

16.07.2002 r.

28.05.2007    r.

05.08.2008    r.

03.04.2012 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12

Ilomedin 20