Imeds.pl

Imatinib Generics 100 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Imatinib Generics, 100 mg, tabletki powlekane

Imatynib

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Imatinib Generics i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Imatinib Generics

3.    Jak stosować lek Imatinib Generics

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Imatinib Generics

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Imatinib Generics i w jakim celu się go stosuje

Imatinib Generics jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów.

Lek Imatinib Generics jest lekiem do stosowania u pacjentów dorosłych i dzieci z przewlekłą białaczką szpikową (CML - ang. Chronić Myeloid Leukaemia). Białaczka jest nowotworem białych krwinek. Zwykle białe krwinki pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Przewlekła białaczka szpikowa jest rodzajem białaczki, w której pewne nieprawidłowe białe krwinki (zwane komórkami mieloidalnymi) zaczynaj ą mnożyć się w niekontrolowany sposób.

U dorosłych pacjentów Imatinib Generics jest stosowany w leczeniu późnego stadium przewlekłej białaczki szpikowej zwanej „przełomem blastycznym”. Jednak u dzieci i młodzieży lek może być stosowany w leczeniu wszystkich etapów choroby.

Lek Imatinib Generics jest także wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z:

•    Ostrą białaczką limfoblastyczną z chromosomem Philadelphia (ang. Ph-positive ALL).

Białaczka jest nowotworem wywodzącym się z białych krwinek. Zwykle białe krwinki pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Ostra białaczka limfoblastyczna jest rodzajem białaczki, w której pewne nieprawidłowe białe krwinki (zwane limfoblastami) zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób. Imatinib Generics hamuje wzrost tych komórek.

•    Zespołami mielodysplastycznymi/mieloproliferacyjnymi (MDS/MPD - ang. myelodysplastic/myeloproliferate).

Są to zespoły chorób krwi, w których niektóre białe krwinki zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób. Imatinib Generics hamuje wzrost tych komórek w pewnych podtypach tych chorób.

•    Zespołem hipereozynofilowym (HES - ang. Hypereosinophilic Syndrome) i (lub) przewlekłą białaczką eozynofilową (CEL - ang. Chronic Eosinophilic Leukemia).

Są to choroby krwi, w których niektóre komórki krwi (zwane eozynofilami) zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób. Imatinib Generics hamuje wzrost tych komórek w pewnych podtypach tych chorób.

• Guzowatymi włókniakomięsakami skóry (DFSP - ang. dermatofibrosarcoma protuberans).

DFSP jest nowotworem skóry i tkanek podskórnych, w którym niektóre komórki zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób. Imatinib Generics hamuje wzrost tych komórek.

W pozostałej części ulotki będą używane skróty nazw chorób wymienionych powyżej.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu działania i zasadności podawania leku Imatinib Generics, należy skonsultować się z lekarzem.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Imatinib Generics

Lek Imatinib Generics jest przepisywany pacjentowi wyłącznie przez lekarza z doświadczeniem w stosowaniu leków podawanych w leczeniu nowotworów krwi lub nowotworów litych.

Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza, nawet jeśli różnią się one od ogólnych informacji zawartych w tej ulotce.

Kiedy nie stosować leku Imatinib Generics:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na imatynib lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Jeśli ta informacja dotyczy pacjenta, należy powiedzieć o tym lekarzowi i nie przyjmować leku Imatinib Generics.

W razie podejrzewania uczulenia, ale braku pewności, należy zasięgnąć rady lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Imatinib Generics należy zwrócić się do lekarza:

serca

powiedzieć o tym


-    jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały choroby wątroby, nerek lub

-    jeśli pacjent przyjmuje lek lewotyroksynę z powodu usunięcia tarczycy.

Jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych punktów odnosi się do pacjenta, należy lekarzowi przed przyj ęciem leku Imatinib Generics.

Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli podczas leczenia lekiem Imatinib Generics nastąpi bardzo szybkie zwiększenie masy ciała. Lek Imatinib Generics może powodować zatrzymanie wody w organizmie (zatrzymanie płynów o ciężkim przebiegu).

Podczas przyjmowania leku Imatinib Generics lekarz będzie regularnie sprawdzał skuteczność działania leku u pacjenta. Regularnie będą także wykonywane badania krwi i pomiar masy ciała.

Dzieci i młodzież

Imatinib Generics jest stosowany również w leczeniu dzieci z CML. Nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 2 lat z CML. Doświadczenie dotyczące stosowania u dzieci z Ph-positive ALL jest ograniczone, a doświadczenie dotyczące stosowania u dzieci z MDS/MPD, DFSP i HES/CEL jest bardzo ograniczone.

U niektórych dzieci i młodzieży przyjmujących lek Imatinib Generics może wystąpić wolniejszy niż normalnie wzrost. Lekarz będzie kontrolował wzrost w czasie regularnych wizyt.

Lek Imatinib Generics a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, w tym o lekach wydawanych bez recepty (takich jak paracetamol) oraz o lekach ziołowych (takich jak ziele dziurawca). Niektóre leki mogą wpływać na

działanie leku Imatinib Generics, jeśli przyjmowane są jednocześnie. Mogą one nasilać lub osłabiać działanie leku Imatinib Generics, co może prowadzić do nasilenia działań niepożądanych lub powodować, że lek Imatinib Generics będzie mniej skuteczny. W taki sam sposób może działać Imatinib Generics na niektóre inne leki.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje leki zapobiegające powstawaniu zakrzepów krwi.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

-    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

-    Imatinib Generics nie jest zalecany podczas ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne, ponieważ może zaszkodzić dziecku. Lekarz omówi możliwe zagrożenia wynikające z przyjmowania leku Imatinib Generics w czasie ciąży.

-    Zaleca się, by kobiety, które mogą zajść w ciążę, stosowały skuteczną metodę antykoncepcji podczas leczenia.

-    Nie należy karmić piersią w czasie terapii lekiem Imatinib Generics.

-    Zaleca się, by pacjenci, którzy obawiaj ą się o swoją płodność podczas stosowania leku Imatinib Generics, skonsultowali się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas przyjmowania tego leku u pacjenta mogą wystąpić zawroty głowy, senność lub zaburzenia widzenia. Jeśli takie objawy wystąpią, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych narzędzi czy maszyn do czasu, aż pacjent znów poczuje się dobrze.

3.    Jak stosować lek Imatinib Generics

Lekarz przepisał lek Imatinib Generics z powodu ciężkiego stanu pacjenta. Lek Imatinib Generics może pomóc poprawić ten stan.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. Ważne jest, by stosować lek tak długo, jak to zalecił lekarz lub farmaceuta. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie należy przerywać stosowania leku Imatinib Generics, jeśli nie zaleci tego lekarz. Jeśli pacjent nie może przyjąć leku tak, jak to przepisał lekarz, lub pacjent uważa, że już nie potrzebuje leku, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W jakiej dawce przyjmuje się lek

Stosowanie u pacjentów dorosłych

Lekarz określi dokładną liczbę tabletek leku Imatinib Generics, którą należy przyjmować.

•    W przypadku leczenia CML:

Dawka początkowa wynosi 600 mg, przyjmowane jako 6 tabletek raz na dobę.

Lekarz może przepisać większą lub mniejszą dawkę, w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie. Jeśli dawka dobowa wynosi 800 mg (8 tabletek), należy przyjmować 4 tabletki rano i 4 tabletki wieczorem.

•    W przypadku leczenia Ph-positive ALL:

Dawka początkowa wynosi 600 mg, przyjmowana jako 6    tabletek raz    na dobę.

•    W przypadku leczenia MDS/MPD:

Dawka początkowa wynosi 400 mg, przyjmowana jako 4 tabletki raz na dobę.

•    W przypadku leczenia HES/CEL:

Dawka początkowa wynosi 100 mg, przyjmowana jako jedna tabletka    100 mg raz na dobę. Lekarz

może zdecydować o zwiększeniu dawki do 400 mg przyjmowanej jako 4 tabletki raz na dobę, w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie.

   W przypadku leczenia DFSP:

Dawka dobowa wynosi 800 mg (8 tabletek), przyjmowane jako 4 tabletki rano i 4 tabletki wieczorem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku 2 lat lub starszych

Lekarz określi ilość tabletek leku Imatinib Generics, którą należy podać dziecku. Podawana dawka leku będzie zależała od stanu dziecka oraz jego masy ciała i wzrostu. Całkowita dawka dobowa u dzieci nie może przekraczać 800 mg. Leczenie można prowadzić zarówno przez podawanie dziecku jednorazowej dawki raz na dobę lub alternatywnie dawka dobowa może być podzielona na dwa podania (połowę dawki rano i połowę dawki wieczorem).

Kiedy i jak przyjmuje się lek Imatinib Generics

-    Lek Imatinib Generics należy przyjmować z posiłkiem. To pomoże zabezpieczyć przed problemami ze strony żołądka w czasie przyjmowania leku Imatinib Generics.

-    Tabletki należy połykać w całości, popijając dużą szklanką wody.

Jeśli pacjent nie jest w stanie połknąć tabletek, może rozpuścić je w szklance niegazowanej wody lub soku jabłkowego:

•    Należy użyć około 50 ml na każdą tabletkę 100 mg.

•    Mieszać łyżeczką do czasu, aż tabletki rozpuszczą się całkowicie.

•    Po rozpuszczeniu tabletki należy natychmiast wypić całą zawartość szklanki. Ślady rozpuszczonych tabletek mogą pozostać na szklance.

Jak długo przyjmuje się lek Imatinib Generics

Imatinib Generics należy przyjmować codziennie, tak długo jak zaleci to lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Imatinib Generics

Jeśli pacjent przyj ął przypadkowo zbyt dużą ilość tabletek, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi. Pacjent może wymagać opieki medycznej. Należy wziąć ze sobą opakowanie leku. Objawami przedawkowania są: nudności, wymioty, biegunka, wysypka, zaczerwienienie skóry, uczucie zmęczenia, niekontrolowane ruchy, bóle mięśni, ból brzucha, ból głowy, zmniejszenie apetytu, osłabienie oraz wysoka temperatura.

Pominięcie zastosowania leku Imatinib Generics

-    Jeśli pacjent zapomniał przyj ąć dawkę, powinien przyj ąć ją tak szybko, jak tylko sobie o niej przypomni. Jednak, jeśli zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, należy pominąć dawkę, o której pacjent zapomniał.

-    Następnie kontynuować zwykły schemat dawkowania.

-    Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zwykle są one łagodne do umiarkowanych.

Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie. Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli wystąpi którekolwiek z podanych poniżej stanów:

Bardzo częste (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

Szybkie zwiększenie masy ciała. Lek Imatinib Generics może powodować zatrzymanie wody w organizmie (zatrzymanie płynów o ciężkim przebiegu).

Częste (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów):

•    Objawy zakażenia, takie jak gorączka, silne dreszcze, ból gardła i owrzodzenie w jamie ustnej. Lek Imatinib Generics może zmniejszać liczbę białych krwinek we krwi, co może spowodować zwiększoną podatność na zakażenia.

•    Niespodziewane krwawienie lub powstawanie siniaków (pomimo braku urazu).

Niezbyt częste (mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów):

•    Ból w klatce piersiowej, nieregularny rytm serca, duszność, obrzęk stóp lub nóg z powodu nagromadzenia się płynu (objawy problemów z sercem).

•    Nudności (mdłości) z utratą apetytu, jasne zabarwienie moczu, zażółcenie skóry lub oczu (objawy problemów z wątrobą).

•    Wysypka, zaczerwienienie skóry z pęcherzami na ustach, w okolicy oczu, na skórze lub w jamie ustnej, złuszczanie się skóry, gorączka, wypukłe czerwone lub fioletowe plamy na skórze, swędzenie, uczucie pieczenia, wysypka krostkowa (objawy problemów ze skórą).

•    Silny ból w jamie brzusznej, obecność krwi w wymiocinach lub kale, czarne stolce (objawy zaburzeń żołądka i jelit).

•    Znacznie zmniejszona ilość oddawanego moczu, uczucie pragnienia, odwodnienie (objawy problemów z nerkami).

•    Silny ból głowy, osłabienie lub porażenie kończyn lub twarzy, trudności z mówieniem, nagła utrata świadomości (objawy problemów z układem nerwowym takie jak krwawienie lub obrzęk

w obrębie czaszki/mózgu).

•    Bladość skóry, uczucie zmęczenia i duszności, oraz ciemne zabarwienie moczu (objawy niedoboru krwinek czerwonych).

•    Ból oczu lub pogorszenie widzenia.

•    Nagłe obrzmienie i zaczerwienienie skóry (objawy zakażenia skóry zwane zapaleniem tkanki łącznej).

•    Zaburzenia słuchu.

•    Osłabienie mięśni i skurcze mięśni z nieprawidłowym rytmem serca (objawy zmian ilości potasu we krwi pacjenta).

•    Silny ból w górnej części brzucha, często nudności (mdłości) i wymioty.

•    Nudności, duszność, nieregularne tętno, zmętnienie moczu, zmęczenie i (lub) dolegliwości ze strony stawów z towarzyszącymi nieprawidłowościami wyników badań laboratoryjnych (np. duże stężenie potasu, kwasu moczowego i fosforu oraz małe stężenie wapnia we krwi).

Rzadkie (mogą dotyczyć 1 na 1000 pacjentów):

•    Skurcze mięśni z gorączką, czerwono-brązowe zabarwienie moczu, ból i osłabienie mięśni pacjenta (objawy problemów z mięśniami).

•    Kaszel, trudności w oddychaniu lub ból podczas oddychania (objawy problemów z płucami).

•    Nudności z biegunką i wymiotami, uporczywe zaparcia, ból brzucha lub gorączka (objawy problemów z jelitami).

•    Ból miednicy, czasami z nudnościami i wymiotami, z nagłym krwawieniem z pochwy, zawroty głowy lub omdlenie spowodowane niskim ciśnieniem tętniczym krwi (objawy problemów z jajnikami lub macicą).

Częstość nieznana (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    Ból bioder lub trudności w chodzeniu.

•    Spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży.

•    Ciężkie reakcje alergiczne z wysypką, swędzeniem lub pokrzywką na skórze, obrzęk twarzy, warg, języka lub innych części ciała, duszność, świszczący oddech lub trudności w oddychaniu.

•    Nagły silny ból głowy, utrata wzroku, utrata koordynacji, niewyraźna mowa, duszność, ból w klatce piersiowej, drętwienie, ciepło lub obrzęk rąk i nóg (objawy zatkania naczynia krwionośnego spowodowanego przez zakrzepy).

•    Reakcje alergiczne, które mogą mieć wpływ na skórę lub inne części ciała, takie jak wątroba lub komórki krwi (zespół DRESS). Objawami są wysypka, gorączka, powiększenie węzłów chłonnych, które nie znikają, zażółcenie skóry lub z białek oczu, nietypowe siniaki lub krwawienie, niespodziewany ból mięśni, częste infekcje.

Inne działania niepożądane mogą obejmować:

Bardzo częste (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    Ból głowy lub zmęczenie.

•    Nudności, wymioty, biegunka lub niestrawność.

•    Wysypka.

•    Kurcze mięśni lub stawów, ból mięśni lub kości.

•    Obrzęki, takie jak obrzęki kostek lub okolic oczu.

•    Zwiększenie masy ciała.

Jeśli którykolwiek z wymienionych wyżej objawów ma ciężki przebieg, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Częste (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów):

•    Jadłowstręt, zmniejszenie masy ciała lub zaburzenia smaku.

•    Zawroty głowy lub osłabienie.

•    Trudności ze snem (bezsenność).

•    Wydzielina z oka ze swędzeniem, zaczerwienieniem i obrzękiem (zapalenie spojówek), nasilone łzawienie lub niewyraźne widzenie.

•    Krwotoki z nosa.

•    Ból lub obrzmienie brzucha, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, zgaga lub zaparcie.

•    Świąd.

•    Nadmierne wypadanie lub przerzedzenie włosów.

•    Drętwienie dłoni lub stóp.

•    Ból stawów z obrzękiem.

•    Suchość jamy ustnej, suchość skóry lub suchość oka.

•    Zmniejszenie lub zwiększenie wrażliwości skóry.

•    Zwiększona wrażliwość na światło.

•    Uderzenia gorąca, dreszcze lub pocenie nocne.

Jeśli którykolwiek z wymienionych wyżej objawów ma ciężki przebieg, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Niezbyt częste (mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów):

•    Depresja, lęk.

•    Problemy z pamięcią.

•    Ogólne złe samopoczucie.

•    Wysokie ciśnienie krwi.

•    Niskie ciśnienie krwi.

•    Zespół niespokojnych nóg, drżenie.

•    Dzwonienie w uszach.

•    Zwiększona potliwość.

•    Zwiększony apetyt.

•    Zmiany w kolorze skóry.

•    Drętwienie lub marznięcie palców u stóp i    rąk (objawy zespołu Raynauda).

•    Ból, dyskomfort i trudności przy przełykaniu.

•    Ból w j amie ustnej, owrzodzenia j amy ustnej.

•    Odbijanie się.

•    Częstsze oddawanie moczu lub krew w moczu.

•    Ciężkie miesiączki lub nieregularne miesiączki.

•    Powiększenie piersi, ból sutków.

•    Powiększone węzły chłonne na szyi, pod pachami i w pachwinach.

•    Obrzęk moszny.

•    Problemy seksualne, w tym trudności w uzyskaniu lub utrzymaniu erekcji u mężczyzn i zmniejszenie popędu seksualnego.

Jeśli którykolwiek z wymienionych wyżej objawów ma ciężki przebieg, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Rzadkie (mogą dotyczyć 1 na 1000 pacjentów):

•    Splątanie.

•    Drgawki.

•    Zmiana koloru paznokci.

Jeśli którykolwiek z wymienionych wyżej objawów ma ciężki przebieg, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Częstość nieznana (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    Zaczerwienienie i/lub obrzęk dłoni i podeszw stóp, któremu może towarzyszyć mrowienie i piekący ból.

Jeśli którykolwiek z wymienionych wyżej objawów ma ciężki przebieg, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V*. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Imatinib Generics

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Ten lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Imatinib Generics

-    Substancją czynną leku jest imatynib mezylanu. Jedna tabletka leku Imatinib Generics zawiera imatynib mezylanu w ilości odpowiadającej 100 mg imatynibu.

-    Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, niskopodstawiona, powidon, krospowidon (Typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

- Otoczka tabletki zawiera hypromelozę, makrogol 400, talk, żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek żółty (E172).

Jak wygląda Imatinib Generics i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane leku Imatinib Generics, 100 mg są ciemnożółte do brązowo-pomarańczowych, okrągłe, z linią podziału po jednej stronie i oznakowaniem „100” po drugiej stronie. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Lek jest dostępny w opakowaniach blistrowych zawierających 20, 60, 120 lub 180 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być dostępne w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Generics [UK] Ltd Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

Wytwórca

Remedica LTD Limassol Industrial Estate Acharnon Street, P.O. Box 51706 3058 Limassol Cypr

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia:    Imatinib    Generics    100 mg Filmomhulde tabletten

Polska:    Imatinib    Generics

Słowacja:    Imatinib    Generics    100 mg

Data ostatniej aktualizacji ulotki: grudzień 2013

8