+ iMeds.pl

Imazol plus (10 mg + 2,5 mg)/gUlotka Imazol plus

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Imazol plus, (10 mg + 2,5 mg)/g, krem

Clotrimazolum + Hexamidini diisetionas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po pływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent poczuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Imazol plus i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Imazol plus

3.    Jak stosować Imazol plus

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Imazol plus

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Imazol plus i w jakim celu się go stosuje

Imazol plus jest lekiem wskazanym w leczeniu:

- zakażeń skóry spowodowanych przez grzyby (grzybic) wrażliwe na leczenie klotrymazolem z towarzyszącym im nadkażeniami bakteryjnymi, w leczeniu których zalecana jest heksamidyna (np. zakażenia grzybicze umiejscowione między palcami stóp i dłoni zwane grzybicami międzypalcowymi).

Zakażenia grzybicze występuj ą w przypadku nadmiernego rozwoju grzybów występujących także na skórze zdrowej. Reakcje skórne obejmują pieczenie, świąd, złuszczanie naskórka oraz bolesne zapalenie skóry. Wiarygodnego rozpoznania grzybicy może dokonać wyłącznie lekarz.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Imazol plus Kiedy nie stosować leku Imazol plus

-    jeśli pacjent ma uczulenie na klotrymazol, diizetionian heksamidyny lub pokrewne substancje czynne (amidyny) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    na żołądź prącia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Imazol plus należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Leku Imazol plus nie należy stosować na skórę w okolicy oczu.

Dzieci i młodzież

Imazol plus jest wskazany do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 1 miesiąca.

Imazol plus a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Imazol plus zmniejsza skuteczność działania pewnych antybiotyków (amfoteracyny i innych antybiotyków polienowych, takich jak nystatyna i natamycyna).

Należy unikać stosowania kosmetyków.

Przed użyciem dowolnego dezodorantu lub innych kosmetyków w obrębie partii skóry objętych grzybicą, należy zasięgnąć rady lekarza, bowiem nie można w takim przypadku wykluczyć możliwości zmniejszenia skuteczności działania leku Imazol plus.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Imazol plus może być stosowany w okresie ciąży i podczas karmienia piersią wyłącznie na zalecenie lekarza prowadzącego.

Matki karmiące dziecko piersią nie powinny stosować leku Imazol plus na skórze piersi i partiach skóry wokół piersi, aby zapobiec bezpośredniemu kontaktowi dziecka z lekiem Imazol plus.

3.    Jak stosować Imazol plus

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

O ile lekarz nie przepisał inaczej, lek ten należy stosować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Wsmarować niewielką ilość leku Imazol plus w partie skóry objęte grzybicą raz lub dwa razy na dobę - rano, lub rano i wieczorem.

-    Rozprowadzić krem nieco poza brzegi obszarów skóry objętych grzybicą.

Na obszar skóry o wielkości równej powierzchni dłoni wystarczy nałożyć około 0,5 cm kremu.

Czas trwania leczenia:

Decydujące dla skuteczności leczenia jest regularne stosowanie kremu przez dostatecznie długi czas.

Nie należy zaprzestawać leczenia po ustąpieniu zapalenia i innych objawów, lecz kontynuować stosowanie kremu przez co najmniej 3 tygodnie.

Jeśli objawy nasilą się lub nie nastąpi poprawa stanu po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci i pacjentów w podeszłym wieku:

Nie jest wymagane specjalne stosowanie, nie stwierdzono bowiem zwiększenia lub nasilenia działań niepożądanych po stosowaniu leku Imazol plus.

Nie ma dostępnych danych o skuteczności ani bezpieczeństwie stosowania u niemowląt w wieku poniżej 1 miesiąca.

Dostępne są ograniczone dane na temat skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u osób w wieku podeszłym powyżej 65 lat.

W razie dowolnych dalszych pytań dotyczących stosowania leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Imazol plus może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko (może to dotyczyć do 1 na 10 000 pacjentów) może wystąpić zaczerwienienie, pieczenie lub wrażenie parzenia oraz kontaktowe zapalenie skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić wiecej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Imazol plus

-    Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

-    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i końcówce tubki. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

-    Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

-    Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 1 miesiąc.

-    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Imazol plus

-    Substancjami czynnymi leku są: klotrymazol i diizetionian heksamidyny.

1 g kremu zawiera 10 mg klotrymazolu i 2,5 mg diizetionianu heksamidyny.

-    Pozostałe składniki to: oktylododekanol, dimetykon 350 CST, mono- i diglicerydy kwasu palmitynowego i stearynowego, polietylenoglikol-5-stearynian stearylu, makrogolu eter stearylowy 20, kwas octowy lodowaty, sodu octan bezwodny, woda oczyszczona.

Jak wygląda Imazol plus i co zawiera opakowanie

Imazol plus stanowi biały, jednorodny, nieprzezroczysty krem o słabym charakterystycznym zapachu. Imazol plus jest dostępny w tubach zawierających 30 g kremu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Galderma Polska Sp. z o.o.

Łączyny 4 02-820 Warszawa

Wytwórca

Laboratoires Galderma Zone Industrielle - Montdesir 74540 Alby-sur-Cheran Francja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy    Imazol Creme plus

Austria    Imazol duo 10 mg/g + 2,5 mg/g Creme

Estonia    Imazol plus 10 mg/2,5 mg/g kreem

Węgry    ImaDuo 10 mg/g + 2,5 mg/g krém

Holandia    Imazol Crème duo 10/2,5 mg

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3

Imazol plus

Charakterystyka Imazol plus

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Imazol plus, (10 mg + 2,5 mg)/g, krem

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g kremu zawiera 10 mg klotrymazolu (Clotrimazolum) i 2,5 mg diizetionianu heksamidyny

(Hexamidini diisetionas).

Substancje pomocnicze:

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krem

Biały, jednorodny, nieprzezroczysty krem o słabym, charakterystycznym zapachu.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Grzybice skóry wrażliwe na klotrymazol z towarzyszącymi im nadkażeniami bakteryjnymi, w których wskazane jest stosowanie heksamidyny (np. grzybice międzypalcowe).

Imazol plus jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku od 1 miesiąca.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli, młodzież i dzieci w wieku od 1 miesiąca:

Smarować niewielką ilością produktu Imazol plus partie skóry dotknięte grzybicą jeden lub dwa razy na dobę (rano, lub rano i wieczorem). W większości przypadków 54 cm kremu wystarcza na pokrycie powierzchni w przybliżeniu równej wielkości dłoni.

Nałożyć cienką warstwę Imazol plus na skórę i wetrzeć. Z chwilą ustąpienia ostrych objawów grzybicy po upływie około 7 dni, aby zapobiec nawrotowi zakażenia należy kontynuować leczenie przez następne 3 tygodnie.

Nie ma dostępnych danych o skuteczności ani bezpieczeństwie stosowania u niemowląt w wieku poniżej 1 miesiąca.

Dostępne są ograniczone dane na temat skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u osób w wieku podeszłym powyżej 65 lat.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Produktu Imazol plus nie należy stosować w przypadku stwierdzonej alergii kontaktowej na heksamidynę, pochodne amidyny lub środki konserwujące.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produktu Imazol plus nie należy stosować na skórę w pobliżu oczu.

Produktu Imazol plus nie należy stosować na żołądź prącia.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Imazol plus zmniejsza skuteczność działania amfoteracyny i innych antybiotyków polienowych (nystatyny, natamycyny).

W przypadku stosowania dezodorantów lub innych kosmetyków w obrębie partii skóry objętych grzybicą, nie można wykluczyć możliwości zmniejszenia skuteczności działania produktu Imazol plus.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Z danych otrzymanych z dużej liczby zastosowań w okresie ciąży nie wynika szkodliwe działanie klotrymazolu na przebieg ciąży lub stan zdrowia płodu lub noworodka po zastosowaniu miejscowym. W badaniach na zwierzętach nie wykazano toksycznego wpływu klotrymazolu na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Po zastosowaniu miejscowym, klotrymazol jest wchłaniany tylko w nieznacznym stopniu. W odniesieniu do diizetionianu heksamidyny nie ma danych dotyczących stosowania w okresie ciąży, uzyskanych w badaniach klinicznych lub badaniach na zwierzętach. Z tego względu należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania produktu kobietom w ciąży.

Karmienie piersią

Nie jest wiadomo czy klotrymazol lub diizetionian heksamidyny przenikają do mleka matki. Jednak ze względu na niewielkie wchłanianie produktu po stosowaniu miejscowym, karmienie piersią prawdopodobnie nie stanowi zagrożenia dla dziecka. Z tego względu Imazol plus można stosować w czasie karmienia noworodka piersią. Matki karmiące piersią nie powinny stosować leku Imazol plus na skórę piersi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

Bardzo rzadko (< 1/10 000) mogą wystąpić reakcje skórne, takie jak zaczerwienienie skóry, pieczenie, parzenie oraz uczuleniowy wyprysk kontaktowy.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9    Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania klotrymazolu lub heksamidyny.

Nie ma specyficznych antidotów.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.


5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwgrzybiczne do stosowania miejscowego, imidazol i pochodne tiazolu, skojarzenia leków Kod ATC: D01AC20

Klotrymazol:

Klotrymazol wykazuje szeroki zakres działania przeciwgrzybiczego in vitro i in vivo, obejmujące dermatofity, grzyby drożdżopodobne, pleśnie i grzyby dimorficzne (dwupostaciowe).

W odpowiednich warunkach badania, wartości MIC dla takich gatunków grzybów leżą zazwyczaj poniżej zakresu 0,062 - 4 (- 8) pg/ml substratu. Klotrymazol wykazuje głównie działanie grzybostatyczne. Działanie in vitro jest ograniczone do działania na stadia rozwojowe grzybów; spory grzybów są wrażliwe jedynie w nieznacznym stopniu. Substancja działa na grzyby jako inhibitor syntezy ergosterolu, zaburzając budowę i czynności błony cytoplazmatycznej.

Zakres działania przeciwgrzybiczego (1)

Organizm

Wrażliwość in vitro

MIC (a)

MFC (a)

Trichophyton rubrum

<0,05 - 0,39

(0,39)

0,05 - 0,39

(0,39)

Trichophyton mentagrophytes

0,10 - 0,20

(0,20)

0,20 - 0,39

(0,20)

Trichophyton tonsurans

0,05 - 1,56

(0,78)

0,05 - 1,56

(0,78)

Trichophyton schoenleini

0,10 - 0,20

(0,20)

0,10 - 0,20

(0,20)

Trichophyton verrucosum

0,10 - 0,20

0,20

Trichophyton violaceum

0,10

0,20

Microsporum gypseum

0,10 - 0,39

(0,20)

0,10 - 0,78

(0,20)

Microsporum canis

<0,05 - 0,10

(<0,05)

0,10 - 0,39

(0,39)

Microsporum fulvum

0,39 - 0,78

0,39 - 0,78

Microsporum ferrugineum

0,05

0,05

Epidermophyton floccosum

0,20

(0,20)

0,20 - 0,39

(0,20)

Candida albicans

1,56 - 3,13

(1,56)

3,13 - >100

(12,5)

(a) Minimal inhibitory concentrations (MIC) i Minimal fungicidal concentration (MFC) w mikrogramach na mililitr, mierzone po 48 - 96 godzinach inkubacji w 30°C z subkulturami na pożywce Agar Sabourauda, inkubowanymi przez kolejne 48 godzin. Wartości w nawiasach oznaczają medianę.

(1) Piśmiennictwo: Shadomy S. In vitro Antifungal Activitiy of Clotrimazole (Bay b 5097). Infection and Immunity 1971; 143-148

Sytuację dotyczącą powstawania oporności na klotrymazol należy uznać za korzystną: odmiany gatunków grzybów pierwotnie odporne na lek występują bardzo rzadko, rozwój wtórnej oporności u grzybów wrażliwych na działanie leku zaobserwowano jak dotąd podczas leczenia wyłącznie w nielicznych, pojedynczych przypadkach.

Heksamidyna:

Heksamidyna i diizetionian heksamidyny należą do szeregu homologów diamidyn, od dawna stosowanych jako leki chemioterapeutyczne. W obrębie szeregu homologicznego diamidyn, skuteczność działania przeciwbakteryjnego wzrasta z długością łańcucha alifatycznego, osiągając maksimum przy 6 grupach CH2, czyli dla heksamidyny. Ta skuteczność działania dotyczy głównie patogenów gram-dodatnich (np. Streptococcus sp., Staphylococcus aureus), ale obejmuje także niektóre bakterie gram-ujemne i grzyby (np. Pseudomonas aeruginosa, gatunki drożdżaków).

Wartości MIC (w pg/ml) in vitro dla patogenów na heksamidynę (BfArM 1988)

Organizm

Aktywność

hamująca

wzrost

bakterii

Aktywność

bakteriobójcza

Aktywność

grzybobójcza

Aktywność

hamująca

wzrost

grzyba

Streptococcus pyogenes

0,5

Streptococcus viridans

1

Staphylococcus aureus

1

8

Pseudomonas aeruginosa

16

32

Proteus vulgaris

128

256

Escherichia coli

64

64

Salmonella enteritidis

64

Salmonella typhimurium

64

Clostridium welchii

256

Clostridium histolyticum

256

Actinomyces madurae

100

Actinomyces hominis

10

Geotrichum dermatitidis

10

Trichophyton tonsurans

200

Candida albicans *

10

Aspergillus niger*

5

Penicillium digitatum *

2

Trichophyton mentagrophytes *

50

* z „Intemal Report 1977“

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Klotrymazol:

Badania farmakokinetyczne obejmujące stosowanie naskórne i dopochwowe klotrymazolu wykazały jedynie niewielkie wchłanianie klotrymazolu, odpowiednio < 2 i 3 - 10% dawki. Uzyskane maksymalne wartości stężenia substancji czynnej w osoczu na poziomie < 10 ng/ml nie doprowadziły do wystąpienia wykrywalnych działań układowych lub działań niepożądanych.

Heksamidyna:

Dane farmakokinetyczne są dostępne wyłącznie z badań na zwierzętach. Na podstawie dostępnych danych doświadczalnych nie można w wiarygodny sposób wykluczyć możliwości wchłaniania heksamidyny przez skórę.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Tolerancja miejscowa

Klotrymazol

Po naskórnym zastosowaniu substancji czynnej u królików oraz podawaniu dopochwowym w dawce 500 mg u psów przez okres 3 tygodni, stwierdzono dobrą tolerancję skórną i dopochwową leku, a substancja czynna nie wykazywała pierwotnego działania drażniącego skórę lub błony śluzowe. Badanie drażniącego działania roztworu klotrymazolu na oczy u królików nie wykazało żadnych uszkodzeń oczu.

Heksamidyna

Dla diizetionianu heksamidyny nie stwierdzono pierwotnego działania drażniącego błonę śluzową spojówki u królika.

Toksyczność przewlekła

Klotrymazol

Na podstawie długotrwałych badań toksyczności po podawaniu doustnym przeprowadzonych na szczurach, psach i małpach, nie należy oczekiwać wystąpienia klinicznie istotnej toksyczności w przypadku małej ekspozycji układowej na lek po zastosowaniu na skórę.

Genotoksyczność

Dostępne dane pochodzące z badań genotoksyczności przeprowadzonych dla klotrymazolu i heksamidyny nie wykazały biologicznie istotnego działania mutagennego produktu Imazol plus po zastosowaniu na skórę.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

Klotrymazol

W badaniach toksycznego wpływu na reprodukcję klotrymazol podawano doustnie myszom, szczurom i królikom w dawkach do 200 mg/kg mc., i dopochwowo szczurom w dawce 100 mg/kg mc. Zaobserwowano, że duże dawki klotrymazolu (> 100 mg/kg mc.) były toksyczne i powodujące zgon dla ciężarnych samic i powodowały wtórne działania embriotoksyczne. Poza tym nie stwierdzono embriotoksyczności lub teratogenności. Po zastosowaniu klotrymazolu nie stwierdzono żadnego wpływu na płodność.

Heksamidyna

W odniesieniu do diizetionianu heksamidyny nie ma danych pochodzących z badań na zwierzętach, dotyczących toksycznego działania po podaniu wielokrotnym, działania genotoksycznego, rakotwórczego lub toksycznego wpływu na reprodukcj ę.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Oktylododekanol Dimetykon 350 CST

Mono- i diglicerydy kwasu palmitynowego i stearynowego

Polietylenoglikol-5 -stearynian stearylu

Makrogolu eter stearylowy 20

Kwas octowy lodowaty

Sodu octan bezwodny

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 1 miesiąc.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Tuby aluminiowe z polietylenową zakrętką.

Tuby zawierające 25 g i 30 g kremu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do

stosowania

Brak specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Galderma Polska Sp. z o.o.

Łączyny 4 02-820 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

14901

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29.10.2008 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 03.02.2014

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Imazol plus