Imeds.pl

Imigran 12 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Imigran, 12 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Sumatriptanum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Lek do podawania we wstrzyknięciach podskórnych.

Stosować wyłącznie za pomocą wstrzykiwacza automatycznego. Nie wstrzykiwać dożylnie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Imigran i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Imigran

3.    Jak stosować lek Imigran

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Imigran

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Imigran i w jakim celu się go stosuje

Lek Imigran jest stosowany w doraźnym leczeniu napadów migreny z aurą lub bez aury oraz klasterowego bólu głowy. Lek Imigran należy stosować wyłącznie po wystąpieniu objawów napadu migreny lub klasterowego bólu głowy. Nie należy stosować go zapobiegawczo.

Działanie leku rozpoczyna się po 10-15 minutach.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Imigran

Kiedy nie stosować leku Imigran

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na sumatryptan lub którykolwiek z pozostałych składników leku Imigran,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono: objawy choroby niedokrwiennej serca, dławicy Prinzmetala (rodzaj choroby niedokrwiennej serca), chorób naczyń obwodowych, przebyty zawał mięśnia sercowego, udar mózgu lub przemijający mózgowy napad niedokrwienny,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność wątroby,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono umiarkowane lub ciężkie nadciśnienie tętnicze lub łagodne niekontrolowane nadciśnienie tętnicze,

-    jeśli pacjent jednocześnie stosuje leki zawierające ergotaminę lub jej pochodne, w tym metyzergid (leki obkurczające naczynia krwionośne, stosowane m.in. w leczeniu migreny) lub jakikolwiek inny lek z grupy tryptanów lub innych agonistów receptora 5-HT1 (leki stosowane w leczeniu migreny),

-    jeśli pacjent stosuje lub stosował w ciągu poprzednich 2 tygodni leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów MAO (leki stosowane w chorobach układu nerwowego, głównie w leczeniu depresji).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Imigran należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta występują:

-    ból głowy ale wcześniej nie rozpoznano u pacjenta migreny,

-    ból głowy różniący się od występującego zazwyczaj w trakcie napadu migreny,

-    duszności, ból lub uczucie ucisku w klatce piersiowej (które mogą promieniować do żuchwy lub barków) z niewyjaśnionej przyczyny,

-    czynniki ryzyka chorób serca (mężczyźni w wieku powyżej 40 lat, kobiety po menopauzie, osoby z nadwagą, cukrzycą, dużym stężeniem cholesterolu, palacze tytoniu, występowanie chorób serca u członków rodziny),

-    zaburzenia czynności wątroby lub nerek,

-    napady drgawek w przeszłości lub stwierdzona podatność na ich wystąpienie,

-    uczulenie na leki z grupy sulfonamidów, ponieważ po podaniu sumatryptanu istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia objawów alergii o różnym nasileniu: od zmian skórnych do wstrząsu anafilaktycznego włącznie,

-    łagodne kontrolowane nadciśnienie, ponieważ może nastąpić przemijający wzrost ciśnienia krwi i obwodowego oporu naczyniowego.

Podczas jednoczesnego stosowania sumatryptanu i selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (leki stosowane w leczeniu depresji) rzadko zgłaszano wystąpienie zespołu serotoninowego, obejmującego zmiany stanu psychicznego, zaburzenia wegetatywne (dolegliwości związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem części układu nerwowego odpowiadającej za czynności niezależne od woli człowieka, m.in. zaburzenia żołądka i jelit, zaburzenia układu krążenia, nadmierna potliwość, nadmierne wydzielanie śliny) i zaburzenia nerwowo-mięśniowe. Wystąpienie zespołu serotoninowego zgłaszano również podczas jednoczesnego stosowania leków z grupy tryptanów oraz inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny. Jeżeli równoczesne leczenie sumatryptanem i lekiem z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny lub inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (leki stosowane w leczeniu depresji) jest klinicznie uzasadnione, pacjent powinien pozostawać pod obserwacją lekarza.

Podczas jednoczesnego stosowania sumatryptanu i leków zawierających ziele dziurawca (Hypericum perforatum) działania niepożądane mogą wystąpić częściej.

Leku Imigran w postaci roztworu do wstrzykiwań podskórnych nie należy podawać dożylnie.

Nadużywanie leków w doraźnym leczeniu napadów migreny, w tym tryptanów i leków przeciwbólowych, może mieć związek z nasilaniem się bólów głowy u wrażliwych pacjentów (ból głowy zależny od nadużywania leków - medication overuse headache, MOH). U każdego pacjenta, u którego występuje zwiększenie częstości lub nasilenia migreny w trakcie leczenia, lekarz powinien rozważyć rozpoznanie bólu głowy zależnego od nadużywania leków. U tych pacjentów może zachodzić konieczność przerwania leczenia.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Imigran u dzieci i młodzieży.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie zaleca się stosowania leku Imigran u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat).

Imigran a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Po zastosowaniu leku Imigran nie wolno stosować żadnych leków zawierających ergotaminę lub jej pochodne przez 6 godzin, a leków z grupy tryptanów lub innych agonistów receptora 5-HT1 przez 24

godziny. Natomiast po przyjęciu jakiegokolwiek leku zawierającego ergotaminę, innego leku z grupy tryptanów lub innych agonistów receptora 5-HTi nie wolno stosować leku Imigran przez co najmniej 24 godziny.

Nie należy stosować leku Imigran jednocześnie z inhibitorami MAO oraz przez dwa tygodnie od zaprzestania stosowania leków z tej grupy.

Podczas jednoczesnego stosowania sumatryptanu i produktów zawierających ziele dziurawca (Hypericum perforatum) działania niepożądane mogą występować częściej.

Podczas stosowania sumatryptanu w skojarzeniu z selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny rzadko zgłaszano wystąpienie zespołu serotoninowego (obejmującego zmiany stanu psychicznego, zaburzenia wegetatywne i zaburzenia nerwowo-mięśniowe). Wystąpienie zespołu serotoninowego zgłaszano również podczas jednoczesnego stosowania leków z grupy tryptanów oraz inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (patrz: Ostrzeżenia i środki ostrożności).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Sumatryptan przenika do mleka matki. Dlatego w okresie do 12 godzin od przyjęcia leku Imigran, zaleca się unikanie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W wyniku napadu migreny lub po zastosowaniu leku Imigran może wystąpić senność. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Imigran, 12 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań zawiera 1,38 mg sodu w jednej dawce.

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak stosować lek Imigran

Lek Imigran należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Imigran należy stosować wyłącznie po wystąpieniu objawów napadu migreny lub klasterowego bólu głowy. Nie należy stosować go zapobiegawczo.

Lek należy zastosować jak najszybciej po wystąpieniu pierwszych objawów, jednak lek podany w dowolnym stadium napadu bólu jest równie skuteczny.

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.

Lek Imigran podaje się we wstrzyknięciach podskórnych za pomocą wstrzykiwacza automatycznego. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi wstrzykiwacza automatycznego, a w szczególności z zaleceniami co do zabezpieczania wykorzystanych strzykawek i igieł, pamiętając, że mogą one stanowić potencjalne źródło zakażenia.

Migrena:

Jednorazowa dawka leku Imigran wynosi 6 mg (zawartość jednej strzykawki) i podawana jest w postaci podskórnego wstrzyknięcia.

Jeśli objawy napadu migreny nie ustąpią po zastosowaniu pierwszej dawki, przyjęcie drugiej dawki podczas tego samego napadu jest niecelowe. W takim przypadku można zastosować leczenie paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym lub innym niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym.

W razie wystąpienia nawrotu objawów można podać drugą dawkę, nie wcześniej jednak niż po godzinie od pierwszej dawki.

Nie należy stosować więcej niż dwie dawki leku Imigran (2 wstrzyknięcia po 6 mg) w ciągu 24 godzin (zachowując co najmniej godzinny odstęp pomiędzy dawkami).

Klasterowy ból głowy:

Jednorazowa dawka leku Imigran podczas każdego napadu klasterowego bólu głowy wynosi 6 mg (zawartość jednej strzykawki) i podawana jest w postaci podskórnego wstrzyknięcia.

Nie należy stosować więcej niż dwie dawki leku Imigran (2 wstrzyknięcia po 6 mg) w ciągu 24 godzin (zachowując co najmniej godzinny odstęp pomiędzy dawkami).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Imigran

W przypadku zastosowania większej dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Imigran może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Bardzo częste działania niepożądane.

Mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów przyjmujących lek Imigran:

•    przemijający ból w miejscu wstrzyknięcia; uczucie pieczenia, miejscowy obrzęk, zaczerwienienie, zasinienie, krwawienie z miejsca podania.

Częste działania niepożądane

Mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów przyjmujących lek Imigran:

•    ból, niedoczulica, uczucie mrowienia, drętwienia, gorąca lub zimna, ociężałości, napięcia w różnych częściach ciała, w tym w klatce piersiowej i gardle.

Objawy te mogą być silne, ale są przemijające i zazwyczaj krótkotrwałe. Jeśli objawy utrzymują się i nasilają, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie należy przyjmować kolejnych dawek leku Imigran przed konsultacją z lekarzem.

Mogą również wystąpić inne częste działania niepożądane:

•    zawroty głowy

•    zmęczenie

•    senność

•    osłabienie

•    przemijający wzrost ciśnienia tętniczego krwi wkrótce po podaniu leku

•    zaczerwienienie skóry

•    duszność

•    nudności i wymioty

•    bóle mięśniowe

Bardzo rzadkie działania niepożądane

Mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów przyjmujących lek Imigran:

•    zmiany czynnościowe wątroby (w przypadku przeprowadzania badań czynności wątroby należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Imigran, gdyż może on wpływać na wyniki tych badań).

Działania niepożądane, których częstość jest nieznana

Częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych:

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych objawów, należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem:

•    bardzo silny ból w klatce piersiowej promieniujący do żuchwy i kończyn górnych

•    nagle występujący świszczący oddech lub ucisk w klatce piersiowej

•    obrzęk powiek, twarzy lub warg

•    wstrząs anafilaktyczny (spadek ciśnienia krwi, osłabienie, omdlenie)

•    drgawki

•    wysypka w postaci czerwonych plamek lub pokrzywki

•    ból dolnej części brzucha i (lub) intensywne krwawienie z odbytu.

Mogą również wystąpić inne działania niepożądane, których częstość jest nieznana:

•    drżenie

•    dystonia (zaburzenie napięcia mięśni)

•    zaburzenia widzenia takie jak oczopląs, mroczek, migotanie światła, podwójne widzenie, zmiany w polu widzenia, utrata widzenia, w tym stałe ubytki widzenia (zaburzenia widzenia mogą być składową napadu migreny)

•    zwolnione lub przyspieszone bicie serca lub uczucie nieregularnego i (lub) silnego bicia serca

•    niedociśnienie (zbytnie obniżenie ciśnienia tętniczego krwi)

•    zmiana normalnego zabarwienia palców rąk i nóg

•    bóle stawów

•    sztywność karku

•    nadmierne pocenie

•    biegunka

•    uczucie lęku

W przypadku wystąpienia powyższych objawów nie ma konieczności zaprzestania stosowania leku, należy poinformować o nich lekarza podczas kolejnej wizyty. W przypadku utrzymującego się zasinienia dłoni lub stóp należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Imigran

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Chronić od światła.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Imigran

-    Substancją czynną leku Imigran jest sumatryptan w postaci bursztynianu sumatryptanu.

Każda strzykawka w 0,5 ml roztworu izotonicznego zawiera jako substancję czynną 6 mg sumatryptanu w postaci bursztynianu sumatryptanu.

-    Pozostałe składniki leku: sodu chlorek

woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Imigran i co zawiera opakowanie

Dopuszczone do obrotu są 2 wielkości opakowań:

opakowanie startowe zawierające wstrzykiwacz automatyczny oraz pojemnik z 2 strzykawkami po 0,5 ml roztworu do wstrzykiwań, w tekturowym pudełku

oraz opakowanie z wkładem zapasowym zawierające pojemnik z 2 strzykawkami po 0,5 ml roztworu do wstrzykiwań, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Export Ltd 980 Great West Road Brentford, Middlesex, TW8 9GS Wielka Brytania

Wytwórca

Glaxo Wellcome Operations

Harmire Road

Barnard Castle

Co. Durham

DL12 8DT

Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

GSK Services Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa Tel.: + 48 22 576 9000

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Instrukcja stosowania wstrzykiwacza automatycznego do podawania leku Imigran, roztwór do wstrzykiwań

Instrukcja ta informuje o sposobie posługiwania się wstrzykiwaczem automatycznym (zwanym dalej wstrzykiwaczem) oraz o technice wykonywania wstrzyknięć.

Należy uważnie przeczytać ulotkę, a następnie postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Opakowanie startowe zawiera futerał, w którym mieści się wstrzykiwacz oraz pojemnik z dwiema strzykawkami.

Dostępne są również opakowania zawierające tylko wkład zapasowy, tj. pojemnik z dwiema strzykawkami.

• OPIS CZĘŚCI WSTRZYKIWACZA

Przycisk uwalniający lek

Wstrzykiwacz

Futerał

Końcówka wstrzykiwacza

Pokrywa

Otwór na przycisk blokujący Plomby

Pojemnik ze strzykawkami Przycisk blokujący


• WPROWADZENIE STRZYKAWKI DO WSTRZYKIWACZA

Strzykawkę wprowadza się do wstrzykiwacza bezpośrednio przed wykonaniem wstrzyknięcia.

W tym celu należy:

1.    Otworzyć pokrywę futerału zawierającego wstrzykiwacz i pojemnik ze strzykawkami.

2.    Zerwać papierową plombę i otworzyć jedną z pokryw pojemnika ze strzykawkami. (zdjęcie 1)


3. Wyjąć wstrzykiwacz z futerału.

Należy sprawdzić, czy biały tłoczek znajduje się wewnątrz korpusu wstrzykiwacza. Jeżeli wystaje on na zewnątrz, należy ponownie wsunąć wstrzykiwacz w jego miejsce do futerału, i nacisnąć do usłyszenia trzasku. (zdjęcie 2)

4. Wprowadzić wstrzykiwacz do otwartej części pojemnika ze strzykawkami, nacisnąć i wykonać około pół obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do momentu wyczucia oporu. (zdjęcie 3)

5.    Wyjąć wstrzykiwacz z pojemnika, uważając aby nie nacisnąć niebieskiego przycisku uwalniającego lek.

6.    Załadowany wstrzykiwacz jest przygotowany do wykonania wstrzyknięcia.

Nie należy umieszczać załadowanego wstrzykiwacza ponownie w futerale, gdyż grozi to uszkodzeniem igły.

• WYKONANIE WSTRZYKNIĘCIA

Należy wygodnie ująć wstrzykiwacz za szary korpus i przyłożyć go do czystej powierzchni skóry (najczęstszym miejscem wstrzyknięcia jest udo). Dociskanie wstrzykiwacza do skóry, do momentu wyczucia oporu, powoduje zwolnienie blokady zabezpieczającej. (zdjęcie 4)

1. Dociskając wstrzykiwacz do skóry należy nacisnąć niebieski przycisk uwalniający i policzyć wolno do 10, nie odrywając wstrzykiwacza od skóry. Umożliwi to wstrzyknięcie całej dawki -zbyt wczesne odjęcie wstrzykiwacza od skóry spowoduje niepotrzebną utratę leku. Następnie należy ostrożnie odsunąć wstrzykiwacz od skóry, uważając na wystającą igłę.

2.    Niezwłocznie umieścić strzykawkę na jej poprzednim miejscu w pojemniku.

3.    Po wykonaniu wstrzyknięcia należy przyjąć wygodną pozycję i poczekać na ustąpienie dolegliwości.

• PRZYGOTOWANIE WSTRZYKIWACZA DO NASTĘPNEGO UŻYCIA

1. W celu usunięcia zużytej strzykawki ze wstrzykiwacza należy włożyć wstrzykiwacz wraz ze strzykawką na miejsce, z którego uprzednio wzięto strzykawkę i odkręcić wstrzykiwacz, wykonując pół obrotu w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara. (zdjęcie 5)

2. Wyjąć wstrzykiwacz z pojemnika i zamknąć pokrywę otworu nad zużytą strzykawką. Biały tłoczek wstrzykiwacza powinien być teraz widoczny. (zdjęcie 6)

3.    Należy umieścić wstrzykiwacz na jego miejscu w futerale i wcisnąć do oporu. Właściwe

umieszczenie wstrzykiwacza zostanie potwierdzone delikatnym trzaskiem. Jest to znak, że wstrzykiwacz jest przygotowany do następnego użycia. (zdjęcie 7)

4. Zamknąć pokrywę futerału.

Kiedy obydwie strzykawki zostaną wykorzystane, należy wymienić pojemnik ze strzykawkami.

• USUWANIE WYKORZYSTANEGO POJEMNIKA ZE STRZYKAWKAMI

1.    Po wykorzystaniu obydwu dawek pojemnik ze strzykawkami musi zostać usunięty i zniszczony.

2.    Trzymając otwarty futerał należy nacisnąć niebieskie przyciski blokujące po jego obu stronach i drugą ręką wyciągnąć pojemnik z wykorzystanymi strzykawkami. (zdjęcie 8)

3. Pojemnik przeznaczony do zniszczenia powinien być szczelnie zamknięty.

Należy go przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

• UMIESZCZENIE NOWEGO POJEMNIKA ZE STRZYKAWKAMI W FUTERALE

1.    Otworzyć pokrywę pustego futerału.

2.    Wziąć zapasowy pojemnik ze strzykawkami i naciskając niebieskie przyciski po jego obu stronach, wsunąć go do futerału tak, aby przyciski zablokowały się w otworach. (zdjęcie 9)

3.    Zamknąć pokrywę futerału.

4.    Pojemnik ze strzykawkami zawierającymi lek Imigran może być przechowywany w futerale.

GDS v23