+ iMeds.pl

Immunate 1000 iu fviii/750 iu vwf 1000 j.m/fiol. (100 j.m./ml)Ulotka Immunate 1000 iu fviii/750 iu vwf

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Immunate 1000 IU FVIII/ 750 IU VWF proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do

wstrzykiwań

Substancje czynne: ludzki czynnik krzepnięcia VIIIudzki czynnik von Willebranda

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Immunate 1000 IU FVIII/ 750 IU VWF i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Immunate 1000 IU FVIII/ 750 IU VWF

3.    Jak stosować Immunate 1000 IU FVIII/ 750 IU VWF

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Immunate 1000 IU FVIII/ 750 IU VWF

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Immunate 1000 IU FVIII/ 750 IU VWF i w jakim celu się go stosuje Co to jest Immunate 1000 IU FVIII/ 750 IU VWF

Immunate jest kompleksem czynnika krzepnięcia VIII/ czynnika von Willebranda, wytwarzanym z ludzkiego osocza. Czynnik krzepnięcia VIII, zawarty w Immunate, zastępuje brakujący lub niedziałający właściwie czynnik VIII w hemofilii A. Hemofilia A jest związanym z płcią, dziedzicznym zaburzeniem krzepnięcia krwi, spowodowanym obniżeniem poziomu czynnika VIII. Prowadzi to do ciężkich krwawień do stawów, mięśni i organów wewnętrznych, występującym samoistnie lub w następstwie urazów powypadkowych bądź po zabiegach chirurgicznych. Podanie Immunate czasowo uzupełnia braki czynnika VIII i zmniejsza skłonność do występowania krwawień.

Oprócz swego działania jako białko ochronne czynnika VIII, czynnik von Willebranda (VWF) pośredniczy w procesie adhezji płytek w miejscu urazu naczynia i odgrywa rolę w agregacji płytek.

W jakim celu stosuje się Immunate 1000 IU FVIII/ 750 IU VWF

Immunate stosuje się do leczenia i profilaktyki krwawień we wrodzonym (hemofilia A) lub nabytym niedoborze czynnika VIII.

Immunate stosuje się także w leczeniu krwawień u pacjentów z chorobą von Willebranda z niedoborem czynnika VIII, jeśli nie jest dostępny żaden specyficzny produkt skuteczny wobec choroby von Willebranda i kiedy leczenie samą desmopresyną (DDAVP) jest nieskuteczne lub przeciwwskazane.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Immunate 1000 IU FVIII/ 750 IU VWF Kiedy nie stosować leku Immunate 1000 IU FVIII/ 750 IU VWF

- jeśli pacjent ma uczulenie na ludzki czynnik krzepnięcia VIII lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku Immunate (wymienionych w punkcie 6).

W przypadku wątpliwości odnośnie możliwości stosowania, należy zwrócić się do lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W razie wystąpienia reakcji alergicznych:

   Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji anafilaktycznej (nagłej reakcji alergicznej o ciężkim przebiegu) na lek Immunate. Pacjent powinien być zaznajomiony z wczesnymi objawami reakcji alergicznych, takimi jak nagłe zaczerwienienie twarzy, wysypka, pokrzywka, bąble pokrzywkowe, uogólniony świąd, obrzęk warg, powiek i języka, duszność, świszczący oddech, ból w klatce piersiowej, uczucie ucisku w klatce piersiowej, ogólne złe samopoczucie, zawroty głowy, przyspieszone bicie serca i niskie ciśnienie tętnicze krwi. Objawy te mogą być wczesnymi oznakami wstrząsu anafilaktycznego, w którym dodatkowo mogą występować skrajnie nasilone zawroty głowy, utrata przytomności i skrajnie nasilone trudności w oddychaniu.

•    W razie wystąpienia jakiegokolwiek z tych objawów należy natychmiast przerwać wstrzykiwanie/infuzję i skontaktować się z lekarzem. Objawy ciężkie, łącznie z utrudnionym oddychaniem i (prawie) omdleniem, wymagają natychmiastowego leczenia jak w nagłych wypadkach.

Kiedy wymagane jest monitorowanie leczenia:

   Lekarz może zażyczyć sobie przeprowadzenia badań, aby upewnić się, że aktualnie stosowana dawka wystarcza do osiągnięcia i utrzymania właściwych poziomów czynnika VIII i czynnika von Willebranda.

Jeśli krwawienie wciąż się utrzymuje:

   W przypadku, gdy krwawienia nie udaje się opanować za pomocą Immunate należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. U pacjenta mogły wytworzyć się przeciwciała neutralizujące (inhibitory) przeciw czynnikowi VIII. Lekarz może zechcieć przeprowadzić badania potwierdzające ten fakt. Inhibitory czynnika VIII są przeciwciałami występującymi we krwi, które blokują działanie stosowanego czynnika VIII. Zmniejsza to skuteczność czynnika VIII w opanowywaniu krwawienia.

Pacjenci z chorobą von Willebranda, szczególnie pacjenci typu 3, mogą wytwarzać neutralizujące przeciwciała (inhibitory) przeciw czynnikowi von Willebranda. Lekarz może zlecić przeprowadzenie badań w celu potwierdzenia ich obecności.

Inhibitory przeciwko czynnikowi von Willebranda są to przeciwciała we krwi, które blokują stosowany czynnik von Willebranda. Z tego powodu czynnik von Willebranda jest mniej skuteczny w kontrolowaniu krwawienia.

W przypadku leków wytwarzanych z ludzkiej krwi lub osocza podejmowane są odpowiednie środki zapobiegawcze przed przeniesieniem zakażenia na pacjentów. Obejmują one staranny dobór dawców krwi i osocza, aby mieć pewność, że wykluczono osoby obciążone ryzykiem nosicielstwa zakażenia, badanie każdej porcji oddanej krwi i puli osocza pod kątem wirusów/zakażenia i włączenie do procesu przetwarzania krwi lub osocza procedury, które inaktywują lub usuwają wirusy. Pomimo zastosowania tych środków, przy podawaniu leków pochodzących z ludzkiej krwi lub osocza nie można całkowicie wykluczyć możliwości przeniesienia zakażenia. Dotyczy to również nieznanych lub nowo odkrytych wirusów i innych rodzajów zakażeń.

Stosowane środki są uznawane za skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak ludzki wirus niedoboru odporności (HIV), wirus zapalenia wątroby typu B i C oraz bezotoczkowego wirusa zapalenia wątroby typu A. Stosowane środki mogą mieć ograniczoną skuteczność wobec wirusów bezotoczkowych, takich jak parwowirus B19. Zakażenie parwowirusem B19 może mieć poważne skutki dla kobiet w ciąży (zakażenie płodu) oraz pacjentów z niedoborami odporności lub z niektórymi typami niedokrwistości (np. sferocytoza wrodzona lub niedokrwistość hemolityczna).

W przypadku regularnego lub wielokrotnego otrzymywania produktów zawierających czynnik VIII, które pochodzą z ludzkiego osocza, lekarz może zalecić szczepienia przeciwko zapaleniu wątroby typu A i B.

Szczególnie zaleca się, aby przy każdym podaniu pacjentowi dawki Immunate zanotować nazwę i numer serii produktu leczniczego w celu zachowania zapisu dotyczącego użytej serii.

Immunate zawiera izoaglutyniny grup krwi (anty-A i anty-B). U pacjentów z grupą krwi A, B lub AB może wystąpić hemoliza spowodowana powtórzeniem podania w krótkim czasie lub podaniem bardzo dużych dawek.

Dzieci

Produkt należy stosować ostrożnie u dzieci poniżej 6 roku życia, które w sposób ograniczony były eksponowane na produkty zawierające czynnik VIII, jako że dane kliniczne na temat tej grupy pacjentów są ograniczone.

Immunate 1000 IU FVIII/ 750 IU VWF a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować

Nie zgłaszano interakcji leku Immunate z innymi lekami.

Leku Immunate nie wolno przed podaniem mieszać z innymi lekami lub rozpuszczalnikami, za wyjątkiem załączonej wody do wstrzykiwań, ponieważ mogłyby one ujemnie wpłynąć na skuteczność i bezpieczeństwo produktu. Zaleca się przepłukanie założonego dostępu żylnego odpowiednim roztworem, np. roztworem soli fizjologicznej, przed i po wstrzyknięciu Immunate.

Immunate 1000 IU FVIII/ 750 IU VWF z jedzeniem i piciem

Nie ma specjalnych zaleceń odnośnie podawania Immunate względem posiłków.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ponieważ hemofilia A rzadko występuje u kobiet, brak jest doświadczenia odnośnie stosowania Immunate w okresie ciąży, karmienia piersią i wpływu na płodność. Immunate powinien być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią tylko w uzasadnionych wskazaniach. Dlatego też, jeżeli pacjentka jest w ciąży bądź karmi piersią, powinna poinformować o tym lekarza. Decyzję o tym, czy można będzie stosować Immunate podczas ciąży i karmienia piersią, podejmuje lekarz.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma informacji dotyczących wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń.

Immunate 1000 IU FVIII/ 750 IU VWF zawiera sód.

Lekarz będzie ze szczególną uwagą prowadził nadzór nad pacjentami stosującymi dietę niskosodową, ponieważ ilość sodu w maksymalnej dawce dobowej może przekroczyć 200 mg.

3. Jak stosować Immunate 1000 IU FVIII/ 750 IU VWF

Leczenie należy prowadzić pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w leczeniu zaburzeń hemostazy.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Dawkowanie w zapobieganiu krwawieniom

Jeżeli lek Immunate stosowany jest w celu zapobiegania krwawieniu (profilaktyka), dawkę obliczy lekarz. Zrobi to uwzględniając indywidualne potrzeby pacjenta, Zazwyczaj stosowana dawka wynosi pomiędzy 20 a 40 j.m. czynnika VIII na kilogram masy ciała, podawane w odstępach co 2-3 dni, Jednakże w niektórych przypadkach, zwłaszcza u młodszych pacjentów, konieczne mogą być krótsze odstępy między kolejnymi dawkami lub wyższe dawki,

W przypadku wrażenia, że działanie leku Immunate jest za słabe, należy zwrócić się do lekarza,

Dawkowanie w leczeniu krwawień

Jeżeli lek Immunate stosowany jest w leczeniu krwawienia, dawkę obliczy lekarz. Zrobi to uwzględniając indywidualne potrzeby pacjenta, z użyciem poniższego wzoru:

Wymagana liczba j.m. = waga ciała (kg) x pożądany wzrost czynnika VIII (% normy) x 0,5


Poniższa tabela przeznaczona jest wyłącznie dla lekarza i zawiera wytyczne odnośnie dawkowania w przypadkach krwawienia i zabiegów chirurgicznych. W przypadku wymienionych rodzajów krwawienia aktywność czynnika VIII w odpowiednim czasie nie powinna obniżyć się poniżej podanego poziomu aktywności w osoczu (w % normy),

W pewnych okolicznościach, zwłaszcza w wypadku niskiego miana inhibitora, mogą być potrzebne dawki większe niż obliczone,

Nasilenie krwawienia/rodzaj zabiegu chirurgicznego

Wymagany poziom

czynnika VIII

(w % normy) (j.m./dl)

Częstotliwość dawkowania (godziny)/okres leczenia (dni)

Krwawienie

Wczesne krwawienie do stawów, mięśni lub krwawienie z jamy ustnej.

20-40

Powtarzać infuzje co 12-24 godziny, przez co najmniej 1 dzień, aż do ustąpienia krwawienia ocenianego według ustąpienia bólu bądź do zagojenia rany.

Bardziej nasilone krwawienie do stawów, mięśni lub krwiak,

30-60

Powtarzać infuzje co 12-24 godziny przez 3-4 dni lub więcej, aż do ustąpienia bólu i ustąpienia ostrego upośledzenia funkcji,

Krwawienia zagrażające życiu

60-100

Powtarzać infuzje co 8-24 godzin, aż do ustąpienia zagrożenia,

Zabiegi chirurgiczne

Drobne,

łącznie z ekstrakcją zęba

30-60

Wstrzyknięcia co 24 godziny, przynajmniej przez 1 dzień, dopóki nie dojdzie do zagojenia rany.

Duże

80-100

Powtarzać infuzje co 8-24 godzin do

(przed- i pooperacyjne)

uzyskania odpowiedniego zagojenia się rany, potem kontynuować leczenie przez co najmniej 7 kolejnych dni, aby utrzymać aktywność czynnika VIII na poziomie 30-60% (j.m./dl).

Monitorowanie leczenia przez lekarza

Aby upewnić się, że poziomy czynnika VIII są wystarczające, lekarz będzie przeprowadzać odpowiednie badania laboratoryjne. Ma to szczególne znaczenie przy dużych zabiegach chirurgicznych.

Dawkowanie w chorobie von Willebranda

Leczenie substytucyjne z użyciem Immunate, które służy kontrolowaniu krwotoków, opiera się na wytycznych dla hemofilii A.

Sposób i droga podawania

Lek Immunate podaje się do żyły (dożylnie) po przygotowaniu roztworu za pomocą załączonego rozpuszczalnika. Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

Szybkość podawania leku powinna zostać ustalona na podstawie poziomu komfortu pacjenta i nie powinna przekraczać 2 ml na minutę.

Przed podaniem ogrzać produkt do temperatury pokojowej lub temperatury ciała. Do rozpuszczenia produktu należy stosować wyłącznie zestaw do podawania, znajdujący się w opakowaniu, ponieważ adsorpcja ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII na wewnętrznych powierzchniach niektórych zestawów infuzyjnych może prowadzić do niepowodzenia terapii.

Lek Immunate należy rozpuszczać bezpośrednio przed podaniem. Roztwór należy zużyć od razu, ponieważ nie zawiera konserwantów. Przed podaniem produkt leczniczy po rozpuszczeniu należy ocenić wzrokowo pod kątem obecności nierozpuszczalnych cząstek i zmiany barwy. Roztwór powinien być przejrzysty lub lekko opalizujący. Należy wyrzucić roztwór mętny lub zawierający osad. Nie wolno ponownie umieszczać w lodówce roztworu gotowego do użycia.

Rozpuszczenie proszku w celu przygotowania roztworu do wstrzykiwań Stosować technikę aseptyczną!

1.    Ogrzać nieotwartą fiolkę zawierającą rozpuszczalnik (wodę do wstrzykiwań) do temperatury pokojowej (maksymalnie 37°C).

2.    Zdjąć wieczka ochronne z fiolek z proszkiem i z rozpuszczalnikiem (rys. A) i oczyścić gumowe korki obu fiolek.

3.    Umieścić na fiolce rozpuszczalnika pofalowany koniec zestawu do przenoszenia i docisnąć (rys. B).

4.    Usunąć osłonę ochronną z drugiej strony zestawu do przenoszenia, zwracając uwagę na to, aby nie dotknąć odsłoniętego końca.

5.    Odwrócić zestaw do przenoszenia z przyłączoną fiolką z rozpuszczalnikiem nad fiolką z proszkiem i wbić wolną igłę przez gumowy korek fiolki z proszkiem (rys. C). Rozpuszczalnik ulegnie wessaniu przez podciśnienie do fiolki z proszkiem.

6.    Po upływie około jednej minuty rozłączyć fiolki przez usunięcie zestawu do przenoszenia z dołączoną fiolką z rozpuszczalnikiem od fiolki z proszkiem (rys. D). Ponieważ rozpuszczanie zachodzi łatwo, należy poruszać fiolką z koncentratem bardzo delikatnie lub wcale. NIE WSTRZĄSAĆ ZAWARTOŚCIĄ FIOLKI. NIE ODWRACAĆ FIOLKI Z PROSZKIEM, ZANIM BĘDZIE GOTOWA DO PRZENIESIENIA ZAWARTOŚCI.

7.    Po rozpuszczeniu, przed podaniem skontrolować przygotowany roztwór pod kątem obecności nierozpuszczalnych cząstek i zmiany zabarwienia. Jednak nawet, jeżeli dokładnie przestrzegano procedury rozpuszczania, można czasem zauważyć niewielką ilość drobnych cząstek. Dołączony zestaw filtrujący usunie cząstki, a oznaczona na opakowaniu moc leku nie ulegnie zmniejszeniu.

Podawanie

Stosować technikę aseptyczną!

Zastosować dołączony zestaw filtrujący, aby zapobiec podaniu z produktem cząstek gumy, pochodzących z korka (ryzyko mikrozatorowości). Aby pobrać rozpuszczony preparat, założyć zestaw filtrujący na dołączoną strzykawkę jednorazowego użytku i wprowadzić go przez gumowy korek (rys. E).

Na moment odłączyć strzykawkę od zestawu filtrującego. Powietrze przedostanie się do fiolki z proszkiem, a wszelka znajdująca się w środku piana opadnie. Przez zestaw filtrujący (rys. F) pobrać roztwór do strzykawki.

Odłączyć strzykawkę od zestawu filtrującego i powoli wstrzyknąć dożylnie roztwór (maksymalna prędkość wstrzykiwania: 2 ml na minutę) przy użyciu dołączonego zestawu infuzyjnego -igły motylkowej (lub dołączonej igły jednorazowego użytku).

Rys. A Rys. B Rys. C Rys. D Rys. E Rys. F


Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Podanie Immunate powinno być udokumentowane, a numer serii zapisany. Do każdej fiolki dołączona jest odklejana etykieta, którą dołącza się do dokumentacji.

Częstotliwość podawania

Lekarz poinformuje, jak często i w jakich odstępach czasu należy przyjmować lek Immunate. Ustali to uwzględniając skuteczność leczenia u każdego indywidualnego pacjenta.

Czas trwania leczenia

Zazwyczaj leczenie zastępcze z użyciem leku Immunate stosuje się przez całe życie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Immunate 1000 IU FVIII/ 750 IU VWF

•    Nie zgłoszono żadnych objawów przedawkowania czynnika krzepnięcia VIII. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

•    Mogą wystąpić incydenty zakrzepowo-zatorowe.

•    Może wystąpić hemoliza u pacjentów z grupą krwi A, B lub AB.

Pominięcie zastosowania leku Immunate 1000 IU FVIII/ 750 IU VWF:

•    Nie stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

•    Natychmiast przyjąć kolejną zwykłą dawkę i kontynuować leczenie w odstępach czasu zaleconych przez lekarza.

Przerwanie stosowania leku Immunate 1000 IU FVIII/ 750 IU VWF:

Nie należy decydować o przerwaniu stosowana Immunate bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych pytań związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane, które mogą wystąpić po zastosowaniu produktów czynnika VIII pochodzących z ludzkiego osocza:

Rzadko obserwowano reakcje alergiczne, które w niektórych przypadkach prowadziły do ciężkich i zagrażających życiu reakcji (anafilaksja). Dlatego też należy zapoznać się z wczesnymi objawami reakcji alergicznych, takimi jak: nagłe zaczerwienienie twarzy, wysypka, pokrzywka, bąble pokrzywkowe, uogólniony świąd, obrzęk warg i języka, duszność, świszczący oddech, ucisk w klatce piersiowej, niskie ciśnienie krwi, spadek ciśnienia krwi, ogólne złe samopoczucie oraz zawroty głowy. Objawy te mogą być wczesną oznaką wstrząsu anafilaktycznego. W razie wystąpienia jakiejkolwiek reakcji alergicznej lub anafilaktycznej należy natychmiast przerwać wstrzykiwanie/infuzję i powiadomić lekarza. Ciężkie objawy wymagają natychmiastowego leczenia jak w nagłych wypadkach.

Tworzenie się zobojętniających przeciwciał przeciw czynnikowi VIII (inhibitorów) lub czynnikowi von Willebranda jest znanym powikłaniem leczenia osób z hemofilią A lub chorobą von Willebranda. Jeżeli wytworzą się przeciwciała neutralizujące (inhibitory), może się to objawić niewystarczającym wynikiem klinicznym leczenia (krwawienie nie jest kontrolowane przy zastosowaniu właściwej dawki) lub jako reakcja alergiczna. W takich przypadkach zaleca się kontakt z wyspecjalizowanym ośrodkiem leczenia hemofilii.

Po podaniu dużych dawek może wystąpić hemoliza u pacjentów z grupą krwi A, B lub AB.

Działania niepożądane zgłaszane po użyciu Immunate:

Następujące częstości zostały zastosowany do oceny działań niepożądanych:

bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 na 10osób)_

często (może dotyczyć do 1 na 10 osób)_

niezbyt często (może dotyczyć do 1 na 100 osób)_

rzadko (może dotyczyć do 1 do 1000 osób )_

bardzo rzadko (może dotyczyć do 1 na 10 000osób)_

nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Z pośród działań niepożądanych wymienionych w poniższej tabeli, nadwrażliwość była zgłaszana w badaniu klinicznym, wszystkie pozostałe działania niepożądane były zgłaszane po wprowadzeniu produktu leczniczego na rynek.

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Działanie niepożądane

Częstość

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość

Niezbyt często*

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Hamowanie czynnika VIII

Nieznana

Zaburzenia krzepnięcia

Nieznana

Zaburzenia psychiatryczne

Niepokój

Nieznana

Zaburzenia układu nerwowego

Parestezja

Nieznana

Zawroty głowy

Nieznana

Ból głowy

Nieznana

Zaburzenia oka

Zapalenie spojówek

Nieznana

Zaburzenia serca

Tachykardia

Nieznana

Kołatanie serca

Nieznana

Zaburzenia naczyniowe

Niedociśnienie

Nieznana

Nagłe zaczerwienienie twarzy

Nieznana

Bladość

Nieznana

Zaburzenia układu oddechowego,

Duszność

Nieznana

klatki piersiowej i śródpiersia

Kaszel

Nieznana

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Działanie niepożądane

Częstość

Zaburzenia żołądka i jelit

Wymioty

Nieznana

Nudności

Nieznana

Zaburzenia skórne i tkanki

Pokrzywka

Nieznana

podskórnej

Wysypka (włączając wysypkę rumieniowatą i grudkową)

Nieznana

Świąd

Nieznana

Rumień

Nieznana

Nadmierna potliwość

Nieznana

Neurodermit

Nieznana

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, i tkanki łącznej

Ból mięśni

Nieznana

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu

Ból w klatce piersiowej

Nieznana

podania

Dyskomfort w klatce piersiowej

Nieznana

Obrzęk (włączając obrzęk kończyn, powiek i twarzy)

Nieznana

Gorączka

Nieznana

Dreszcze

Nieznana

Reakcje w miejscu podania (włączając pieczenie)

Nieznana

Ból

Nieznana

*jedna reakcja nadwrażliwości na 329 infuzji w jednym badaniu klinicznym, u 5 pacjentów

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

ul. Ząbkowska 41

03-736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywanie leku Immunate 1000 IU FVIII/ 750 IU VWF

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać i przewozić w warunkach chłodniczych (2°C - 8°C). Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności, zamieszczonego na etykietach i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

W okresie ważności produkt można przechowywać w temperaturze pokojowej (do 25°C) przez jeden okres, nieprzekraczający 6 miesięcy. Należy zanotować na opakowaniu produktu czas rozpoczęcia przechowywania produktu w temperaturze pokojowej. Po przechowywaniu w temperaturze pokojowej leku Immunate nie można ponownie umieszczać w lodówce, ale niezwłocznie użyć lub wyrzucić.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Immunate 1000 IU FVIII/ 750 IU VWF

Proszek:

•    Substancjami czynnymi są ludzki czynnik krzepnięcia VIII i ludzki czynnik von Willebranda. Każda

fiolka zawiera nominalnie 1000 j.m. czynnika VIII i 750 j.m. czynnika von Willebranda otrzymanych z ludzkiego    osocza.

Po odtworzeniu w dołączonym rozpuszczalniku produkt zawiera około 100 j.m./ml czynnika VIII z ludzkiego osocza i 75 j.m./ml czynnika von Willebranda z ludzkiego osocza.

•    Pozostałe składniki to ludzka albumina, glicyna, sodu chlorek, sodu cytrynian, lizyny chlorowodorek i chlorek wapnia.

Rozpuszczalnik:

•    Woda do wstrzykiwań

Jak wygląda Immunate 1000 IU FVIII/ 750 IU VWF i co zawiera opakowanie

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Biały lub jasnożółty proszek lub krucha zestalona masa.

Proszek i rozpuszczalnik dostępne są w jednodawkowych szklanych fiolkach, Farm. Eur. (proszek: szkło typu II; rozpuszczalnik: szkło typu I), zamkniętych korkami z gumy butylowej, Farm. Eur.

Każde opakowanie zawiera:

1 fiolkę Immunate 1000 IU FVIII/ 750 IU VWF 1 fiolkę z wodą do wstrzykiwań (10 ml)

1 zestaw do przenoszenia lub filtrowania 1 strzykawkę jednorazowego użytku (10 ml)

1 igłę jednorazowego użytku 1 zestaw do infuzji (igła motylkowa).

Wielkość opakowania: 1 x 1000 j.m. FVIII/ 750 j.m. VWF

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

Wytwórca:

Baxter AG Industriestrasse 67 A-1221 Wiedeń, Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

tel.: (22) 48 83 777

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:


Austria: Immunate

Bułgaria: Immunate

Cypr: Immunate Baxter

Republika Czeska: Immunate Stim Plus

Estonia: Immunate

Finlandia: Immunate Baxter

Niemcy: Immunate Stim Plus Immuno

Grecja: Immunate Baxter

Węgry: Immunate S/D

Włochy: Talate

Łotwa: Immunate

Litwa: Immunate

Malta: Immunate

Holandia: Immunate Baxter

Portugalia: Immunate

Rumunia: Immunate

Słowacja: Immunate Baxter

Słowenia: Immunate

Szwecja: Immunate

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

luty 2014

11

Immunate 1000 IU FVIII/750 IU VWF

Charakterystyka Immunate 1000 iu fviii/750 iu vwf

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Immunate 1000 IU FVIII/ 750 IU VWF

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Substancje czynne: ludzki czynnik krzepnięcia Vin/ludzki czynnik von Willebranda.

Każda fiolka zawiera nominalnie 1000 j.m. ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII1 oraz 750 j.m. czynnika von Willebranda2(VWF:RCo).

Immunate 1000 IU FVIII/ 750 IU VWF po rekonstytucji zawiera około 100 j.m./ml ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII i 75 j .m./ml ludzkiego czynnika von Willebranda.

Aktywność czynnika VIII (w j.m.) określana jest przy użyciu metody chromogennej zgodnej z Farmakopeą Europejską. Aktywność swoista Immunate wynosi 70 ± 30 j.m. czynnika VIII/mg białka3. Aktywność czynnika von Willebranda (j.m.) określana jest wg Farmakopei Europejskiej z użyciem kofaktora ristocetyny (VWF:RCo).

Wytworzony z ludzkiego osocza pochodzącego od dawców.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

1 fiolka zawiera około 19,6 mg sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych - patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Biały lub jasnożółty proszek lub krucha, zestalona masa.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie i profilaktyka krwawień u pacjentów z wrodzonym (hemofilia A) lub nabytym niedoborem czynnika VIII.

Leczenie krwawień u pacjentów z chorobą von Willebranda z niedoborem czynnika VIII, jeśli nie jest dostępny żaden specyficzny produkt skuteczny wobec choroby von Willebranda i kiedy leczenie samą desmopresyną (DDAVP) jest nieskuteczne lub przeciwwskazane.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie należy prowadzić pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w leczeniu zaburzeń krzepnięcia.

Dawkowanie

Dawkowanie w hemofilii A

Dawka oraz czas leczenia substytucyjnego zależą od stopnia niedoboru czynnika VIII, umiejscowienia i rozległości krwawienia oraz od stanu klinicznego pacjenta.

Podawaną dawkę czynnika VIII wyraża się w jednostkach międzynarodowych (j.m.), odnoszących się do aktualnego wzorca WHO dla produktów zawierających czynnik VIII. Aktywność czynnika VIII w osoczu wyraża się w postaci procentowej (w odniesieniu do prawidłowego osocza ludzkiego) lub w j.m. (w odniesieniu do Międzynarodowego Wzorca dla osoczowego czynnika VIII).

Jedna jednostka międzynarodowa (j.m.) aktywności czynnika VIII odpowiada ilości czynnika VIII w jednym mililitrze prawidłowego osocza ludzkiego.

Obliczenie potrzebnej dawki czynnika VIII, oparto na obserwacji empirycznej, że 1 jednostka międzynarodowa (j.m.) czynnika VIII na kg mc. powoduje wzrost aktywności czynnika VIII w osoczu o około 2% prawidłowej aktywności.

Wymaganą dawkę oblicza się na podstawie następującego wzoru:

Wymagana liczba jednostek = waga ciała (kg) x pożądany wzrost czynnika VIII (%) x 0,5

Podawana ilość, jak również częstość podawania powinny być zawsze uzależnione od skuteczności klinicznej w danym przypadku.

Krwawienia i zabiegi chirurgiczne

W przypadku następujących rodzajów krwawienia aktywność czynnika VIII w odpowiednim czasie nie powinna obniżyć się poniżej podanego poziomu aktywności w osoczu (w % normy lub j.m./dl).

Przy ustalaniu dawki w zależności od rodzaju krwawienia i zabiegu chirurgicznego można posłużyć się następującą tabelą:

Nasilenie krwawienia/rodzaj zabiegu chirurgicznego

Wymagany poziom czynnika VIII (w % normy) (jm./dl)

Częstotliwość dawkowania (godziny)/okres leczenia (dni)

Krwawienie

Wczesne krwawienie do stawów, mięśni lub krwawienie z jamy ustnej

20-40

Powtarzać co 12-24 godziny. Co najmniej 1 dzień, aż do ustąpienia krwawienia ocenianego według ustąpienia bólu bądź do zagojenia rany.

Bardziej nasilone krwawienie do stawów, mięśni lub krwiak

30-60

Powtarzać infuzje co 12-24 godziny przez 3-4 dni lub więcej, aż do ustąpienia bólu i ustąpienia ostrego upośledzenia funkcji

Krwawienia zagrażające życiu

60-100

Powtarzać infuzje co 8-24 godziny, aż do ustąpienia zagrożenia

Zabiegi chirurgiczne

Drobne,

łącznie z ekstrakcją zęba

30-60

Co 24 godziny, przynajmniej przez 1 dzień, dopóki nie dojdzie do zagojenia rany.

Duże

80-100

(przed- i pooperacyjne)

Powtarzać infuzje co 8-24 godziny do uzyskania odpowiedniego zagojenia rany, potem kontynuować leczenie przez co najmniej 7 kolejnych dni, aby utrzymać aktywność czynnika VIII na poziomie 30-60% (j.m./dl)

Ilość leku oraz częstotliwość podawania należy w poszczególnych przypadkach dostosować do odpowiedzi klinicznej. W pewnych okolicznościach (np. w obecności niskiego miana inhibitora) mogą być potrzebne dawki większe niż obliczone z wzoru.

Aby ustalić dawkę, jaka ma zostać podana, i częstotliwość powtarzanych infuzji, podczas leczenia zaleca się odpowiednie oznaczanie poziomów czynnika VIII w osoczu. Zwłaszcza w przypadku poważnych zabiegów chirurgicznych niezbędne jest precyzyjne monitorowanie leczenia substytucyjnego przez badania krzepnięcia (aktywności czynnika VIII w osoczu). Poszczególni pacjenci mogą różnić się pod względem odpowiedzi na czynnik VIII, wykazując zróżnicowane wartości czasu półtrwania i poziomy odzysku.

Dzieci i młodzież

Produkt należy stosować ostrożnie u dzieci poniżej 6 roku życia, w sposób ograniczony eksponowanych na działanie produktów zawierających czynnik VIII, gdyż dane kliniczne dotyczące tej grupy pacjentów są ograniczone.

Profilaktyka długookresowa

W profilaktyce długookresowej krwawień u pacjentów z ciężką postacią hemofilii A zazwyczaj stosowane dawki czynnika VIII wynoszą 20-40 j.m. na kg masy ciała. w odstępach co 2-3 dni. W niektórych przypadkach, zwłaszcza u młodszych pacjentów, konieczne mogą być krótsze odstępy między kolejnymi dawkami lub większe dawki.

Dawkowanie w chorobie von Willebranda

Leczenie substytucyjne z użyciem Immunate, które służy opanowaniu krwawień, opiera się na wytycznych dla hemofilii A.

Immunate zawiera relatywnie dużą ilość czynnika VIII w stosunku do zawartości czynnika von Willebranda, dlatego lekarz prowadzący powinien być świadomy, że kontynuowanie leczenia może spowodować nadmierny wzrost FVIII:C, co może prowadzić do zwiększonego ryzyka incydentów zakrzepowych.

Sposób podawania Podanie dożylne.

Immunate należy podawać powoli, drogą dożylną. Największa szybkość podawania nie powinna przekraczać 2 ml na minutę.

Instrukcja dotycząca rekonstytucji produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nadwrażliwość

Możliwe jest wystąpienie reakcji nadwrażliwości typu alergicznego związanych z podaniem Immunate. Należy zalecić pacjentowi, aby w przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości natychmiast przerwać stosowanie produktu i skontaktować się ze swoim lekarzem. Pacjenci powinni zostać poinformowani o wczesnych objawach reakcji nadwrażliwości, do których należą pokrzywka, rozległa pokrzywka, wysypka, nagłe zaczerwienienie twarzy, świąd, obrzęk (włączając obrzęk twarzy i powiek), uczucie ucisku w klatce piersiowej, świszczący oddech, duszność, ból w klatce piersiowej, tachykardia, spadek ciśnienia i anafilaksja, aż do wstrząsu anafilaktycznego. W przypadku wstrząsu anafilaktycznego należy zastosować standardowe zasady leczenia wstrząsu.

Pacjenci z hemofilią A

Inhibitory

Wytwarzanie neutralizujących przeciwciał (inhibitorów) przeciw czynnikowi VIII jest znanym powikłaniem w leczeniu pacjentów z hemofilią typu A. Inhibitory te są zazwyczaj immunoglobulinami G skierowanymi przeciwko aktywności prokoagulacyjnej czynnika VIII, które oznacza się w jednostkach Bethesda (Bethesda Units = BU) na mililitr osocza z użyciem zmodyfikowanego oznaczenia metodą z Bethesdy. Ryzyko wytworzenia inhibitorów jest zależne od okresu ekspozycji na czynnik VIII, przy czym ryzyko jest najwyższe podczas pierwszych 20 dni ekspozycji. W rzadkich przypadkach inhibitory mogą wytworzyć się po pierwszych 100 dniach ekspozycji.

Były obserwowane przypadki ponownego wytworzenia inhibitora (niskie miano) po zmianie z jednego preparatu czynnika VIII na inny, u wcześniej leczonych pacjentów poddanych ekspozycji trwającej więcej niż 100 dni, u których w wywiadzie występowało wcześniejsze wytwarzanie inhibitora.

Dlatego zaleca się dokładne monitorowanie wszystkich pacjentów, u których zmieniono podawany produkt leczniczy pod kątem wystąpienia inhibitora.

Zgodnie z ogólną zasadą, wszyscy pacjenci leczeni czynnikiem krzepnięcia VIII muszą być dokładnie monitorowani pod kątem wytwarzania inhibitorów - poprzez obserwację stanu klinicznego i badania laboratoryjne.

Jeżeli nie udaje się osiągnąć spodziewanych poziomów aktywności czynnika VIII w osoczu lub gdy przy zastosowaniu właściwej dawki nie udaje się opanować krwawienia, należy wykonać badanie na obecność inhibitora czynnika VIII.

U pacjentów z wysokimi poziomami inhibitora, leczenie z użyciem czynnika VIII może być nieskuteczne i należy rozważyć inne możliwości terapii. Leczenie takich pacjentów winno być prowadzone pod kierunkiem lekarzy doświadczonych w opiece nad pacjentami z hemofilią i inhibitorami czynnika VIII.

Obecność inhibitorów była raportowana głównie u wcześniej nieleczonych pacjentów.

Pacjenci z chorobą von Willebranda

Inhibitory

Pacjenci z chorobą von Willebranda, szczególnie pacjenci typu 3, mogą wytwarzać przeciwciała neutralizujące (inhibitory) przeciw czynnikowi von Willebranda.

Jeżeli nie udaje się osiągnąć spodziewanych poziomów aktywności czynnika VWF:RCo w osoczu lub, gdy przy zastosowaniu właściwej dawki nie udaje się kontrolować krwawienia, należy przeprowadzić odpowiednie badanie na obecność inhibitora przeciw czynnikowi von Willebranda.

U pacjentów z wysokimi poziomami inhibitora, leczenie z użyciem czynnika von Willebranda może być nieskuteczne i należy rozważyć inne możliwości terapii.

Incydenty zakrzepowe

Istnieje ryzyko wystąpienia incydentów zakrzepowych szczególnie u pacjentów ze znanymi klinicznymi lub laboratoryjnymi czynnikami ryzyka. Dlatego pacjentów należy monitorować pod kątem wystąpienia wczesnych objawów zakrzepicy. Postępowanie profilaktyczne przeciwko żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej powinno być wprowadzone zgodnie z obowiązującymi zaleceniami. Immunate zawiera relatywnie dużą ilość czynnika VIII w stosunku do zawartości czynnika von Willebranda, lekarz prowadzący powinien być świadomy, że kontynuacja leczenia może spowodować nadmierny wzrost FVIII:C.

U pacjentów otrzymujących Immunate należy monitorować stężenie FVIII:C w osoczu, aby uniknąć utrzymywania się wysokich stężeń FVIII:C w osoczu, które mogą zwiększyć ryzyko incydentów zakrzepowych.

U pacjentów stosujących dietę niskosodową należy wziąć pod uwagę, że podawana w maksymalnej dziennej dawce ilość sodu może przekroczyć 200 mg.

Produkt należy stosować ostrożnie u dzieci poniżej 6 roku życia, w sposób ograniczony eksponowanych na działanie produktów zawierających czynnik VIII, gdyż dane kliniczne dotyczące tej grupy pacjentów są ograniczone.

Standardowe środki zapobiegania zakażeniom związanym ze stosowaniem produktów leczniczych otrzymywanych z ludzkiej krwi lub osocza obejmują selekcję dawców, badania przesiewowe poszczególnych pobranych próbek bądź całych pul osocza w kierunku swoistych markerów zakażenia oraz wprowadzenie do procesu produkcji etapów skutecznej inaktywacji/usunięcia wirusów. Pomimo to w przypadku podawania leków otrzymywanych z ludzkiej krwi lub osocza nie można całkowicie wykluczyć możliwości przeniesienia czynników zakaźnych. Dotyczy to również nieznanych lub nowo odkrytych wirusów i innych czynników chorobotwórczych.

Stosowane środki są uznawane za skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak wirus nabytego niedoboru odporności (HIV), wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) czy wirus zapalenia wątroby typu C (HCV), oraz bezotoczkowego wirusa zapalenia wątroby typu A (HAV). Stosowane środki mogą mieć ograniczoną skuteczność wobec wirusów bezotoczkowych, takich jak parwowirus B19. Zakażenie parwowirusem B19 może mieć poważne skutki dla kobiet w ciąży (zakażenie płodu) oraz osób z niedoborem odporności lub zwiększoną erytropoezą (np. w anemii hemolitycznej).

U pacjentów, otrzymujących regularnie lub w sposób powtarzany produkty zawierające czynnik VIII pochodzący z osocza ludzkiego, należy rozważyć zastosowanie odpowiednich szczepień (przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B).

Zdecydowanie zaleca się, aby przy każdym podaniu pacjentowi Immunate odnotować nazwę i numer serii produktu, aby móc powiązać pacjenta z daną serią leku.

Immunate zawiera izoaglutyniny grup krwi (anty-A i anty-B). U pacjentów z grupą krwi A, B lub AB może wystąpić hemoliza spowodowana powtórzeniem podania w krótkim czasie lub podaniem bardzo dużych dawek.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z produktem leczniczym Immunate.

Nie zgłaszano żadnych interakcji produktów ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII z innymi produktami leczniczymi.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie przeprowadzano badań wpływu czynnika VIII na reprodukcję u zwierząt. W związku z rzadkim występowaniem hemofilii A u kobiet brak jest doświadczeń dotyczących stosowania czynnika VIII w okresie ciąży i karmienia piersią. Dlatego też produkt Immunate powinien być w okresie ciąży i laktacji stosowany tylko w przypadku wyraźnej potrzeby.

Informacje dotyczące zakażenia parwowirusem B19, patrz punkt 4.4.

Wpływ Immunate na płodność nie został ustalony.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Nie ma informacji dotyczących wpływu Immunate na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane, które mogą wystąpić po zastosowaniu produktów czynnika VIII pochodzących z ludzkiego osocza:

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Rzadko obserwowano reakcje nadwrażliwości lub alergiczne, które mogą obejmować obrzęk naczynioruchowy, pieczenie i kłucie w miejscu wstrzyknięcia, dreszcze, nagłe zaczerwienienie twarzy, uogólnioną pokrzywkę, wysypkę, ból głowy, pokrzywkę, świąd, spadek ciśnienia krwi, senność, nudności, niepokój, tachykardię, ucisk w klatce piersiowej, duszność, mrowienie, wymioty, świszczący oddech. Te objawy w niektórych przypadkach mogą prowadzić do ciężkiej anafilaksji (w tym wstrząsu). Należy poinstruować pacjentów, aby w przypadku wystąpienia tych objawów skontaktowali się z lekarzem prowadzącym (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z hemofilią A mogą wytworzyć przeciwciała neutralizujące (inhibitory) przeciw czynnikowi VIII. Jeżeli pojawią się tego typu inhibitory, stan taki będzie manifestował się niewystarczającą skutecznością kliniczną leczenia. W takich przypadkach zaleca się kontakt z wyspecjalizowanym ośrodkiem leczenia hemofilii.

Pacjenci z chorobą von Willebranda, szczególnie pacjenci typu 3, mogą bardzo rzadko wytwarzać przeciwciała neutralizujące (inhibitory) przeciw czynnikowi von Willebranda. Pojawienie się inhibitorów będzie objawiać się, jako niewystraczająca odpowiedź kliniczna. Obecność tych przeciwciał może być ściśle związana z reakcjami anafilaktycznymi. Dlatego pacjenci, u których występuje reakcja anafilaktyczna powinni być badani na obecność inhibitora. We wszystkich takich przypadkach zaleca się skontaktowanie ze specjalistycznym centrum leczenia hemofilii.

U pacjentów z grupami krwi A, B lub AB w wyniku podania dużej dawki może wystąpić hemoliza.

Informacje na temat bezpieczeństwa w zakresie przenoszenia czynników zakaźnych, patrz punkt 4.4.

Działania niepożądane zebrane na podstawie raportów z badań klinicznych i doświadczenia po wprowadzeniu na rynek produktu Immunate.

Tabelaryczne podsumowanie działań niepożądanych

Tabela poniżej, przedstawiona zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA (zgodnie z zalecaną terminologią).

Częstość oceniano według następujących kryteriów:

bardzo często (> 1/10), często ( >1/100 do < 1/10), niezbyt często ( >1/1000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000) i bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Z pośród działań niepożądanych wymienionych w poniższej tabeli, nadwrażliwość była zgłaszana w badaniu klinicznym, wszystkie pozostałe działania niepożądane były zgłaszane po wprowadzeniu produktu leczniczego na rynek.

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Działanie niepożądane

Częstość

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość

Niezbyt

często*

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Hamowanie czynnika VIII Zaburzenia krzepnięcia

Nieznana

Nieznana

Zaburzenia psychiatryczne

Niepokój

Nieznana

Zaburzenia układu nerwowego

Parestezja

Nieznana

Zawroty głowy

Nieznana

Ból głowy

Nieznana

Zaburzenia oka

Zapalenie spojówek

Nieznana

Zaburzenia serca

Tachykardia

Nieznana

Kołatanie serca

Nieznana

Zaburzenia naczyniowe

Niedociśnienie

Nieznana

Nagłe zaczerwienienie twarzy

Nieznana

Bladość

Nieznana

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność

Nieznana

Kaszel

Nieznana

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Działanie niepożądane

Częstość

Zaburzenia żołądka i jelit

Wymioty

Nieznana

Nudności

Nieznana

Zaburzenia skórne i tkanki podskórnej

Pokrzywka

Nieznana

Wysypka (włączając wysypkę rumieniowatą i grudkową)

Nieznana

Świąd

Nieznana

Rumień

Nieznana

Nadmierna potliwość

Nieznana

Neurodermit

Nieznana

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból mięśni

Nieznana

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ból w klatce piersiowej

Nieznana

Dyskomfort w klatce piersiowej

Nieznana

Obrzęk (włączając obrzęk kończyn, powiek i twarzy)

Nieznana

Gorączka

Nieznana

Dreszcze

Nieznana

Reakcje w miejscu podania (włączając pieczenie)

Nieznana

Ból

Nieznana

*jedna reakcja nadwrażliwości na 329 infuzji w jednym badaniu klinicznym, u 5 pacjentów

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie

podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych:

ul. Ząbkowska 41

03-736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnych przypadków przedawkowania.

Mogą wystąpić incydenty zakrzepowo-zatorowe. Patrz punkt 4.4.

U pacjentów z grupą krwi A, B lub AB może wystąpić hemoliza. Patrz punkt 4.4.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwkrwotoczne: połączenie czynnika von Willebranda i czynnika krzepnięcia krwi VIII. Kod ATC: B02BD06.

Kompleks czynnik VIII/czynnik von Willebranda składa się z dwóch cząsteczek (czynnika VIII i czynnika von Willebranda) o różnych funkcjach fizjologicznych.

Po podaniu, w krążeniu pacjenta chorego na hemofilię, czynnik VIII wiąże czynnik von Willebranda.

Aktywowany czynnik VIII działa jako kofaktor wobec aktywowanego czynnika IX, przyśpieszając przemianę czynnika X w aktywowany czynnik X. Aktywowany czynnik X przekształca protrombinę w trombinę. Następnie trombina przekształca fibrynogen w fibrynę i może tworzyć się skrzep. Hemofilia A jest związanym z płcią, dziedzicznym zaburzeniem krzepnięcia krwi, które jest spowodowane obniżeniem poziomu czynnika VIII:C i objawia się obfitym krwawieniem do stawów, mięśni i organów wewnętrznych, występującym samoistnie lub w następstwie urazów powypadkowych bądź po zabiegach chirurgicznych. Dzięki zastosowaniu leczenia zastępczego poziom czynnika VIII w osoczu podwyższa się, co umożliwia czasową korektę niedoboru czynnika oraz zmniejszenie skłonności do krwawień.

Oprócz swojej roli białka ochronnego czynnika VIII, czynnik von Willebranda (VWF) pośredniczy w procesie adhezji płytek w miejscu urazu naczynia i odgrywa rolę w agregacji płytek.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wszystkie wskaźniki farmakokinetyczne dla produktu Immunate wyznaczane były u pacjentów z ciężką postacią hemofilii A (poziom czynnika VIII <1%). Analizy próbek krwi przeprowadzano w laboratorium centralnym wykorzystując do oznaczania czynnika VIII test z substratem chromogennym. W poniższej tabeli zestawiono parametry farmakokinetyczne pochodzące z badań krzyżowych u 18 leczonych wcześniej pacjentów w wieku powyżej 12 lat.

Podsumowanie danych framakokinetycznych dla preparatu Immunate u 18 pacjentów z ciężką postacią hemofilii A ( dawka =50 j.m./kg):

Parametr

Średnia

SD

Mediana

90% CI

AUCo-k ([j.m.xh]/ml)

12,2

3,1

12,4

11,1-13,2

Cmax (j.m./ml)

1,0

0,3

0,9

0,8-1,0

Tmax (h)

0,3

0,1

0,3

0,3-0,3

Końcowy czas półtrwania (h)

12,7

3,2

12,2

10,8-15,3

Klirens (ml/h)

283

146

232

199-254

Średni czas obecności (h)

15,3

3,6

15,3

12,1-17,2

Vss (ml)

Wskaźnik odzysku

4166

2021

3613

2815-4034

(Incremental Recovery) ([j.m./ml]/[j .m./kg])

0,020

0,006

0,019

0,016-0,020

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Ludzki czynnik krzepnięcia krwi VIII, zawarty w Immunate, jest prawidłowym składnikiem ludzkiego osocza i działa jak endogenny czynnik VIII.

Dane przedkliniczne, oparte na konwencjonalnych badaniach bezpieczeństwa stosowania, toksyczności powtarzanej dawki, tolerancji miejscowej oraz immunogenności, nie wykazują szczególnego zagrożenia dla ludzi.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Proszek:

ludzka albumina glicyna sodu chlorek sodu cytrynian lizyny chlorowodorek wapnia chlorek Rozpuszczalnik:

woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Tego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi, za wyjątkiem tych wymienionych w punkcie 6.6.

Należy używać wyłącznie załączonych zestawów infuzyjnych, ponieważ adsorpcja ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII na wewnętrznych powierzchniach niektórych zestawów infuzyjnych może prowadzić do niepowodzenia terapii.

6.3 Okres ważności

2 lata.

Wykazano stabilność chemiczną i fizyczną roztworu po sporządzeniu przez 3 godziny w temperaturze pokojowej. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć niezwłocznie, o ile metoda przygotowania nie wyklucza ryzyka skażenia bakteryjnego (kontrolowane i weryfikowane warunki aseptyczne). Jeżeli produktu nie użyje się natychmiast, za czas i warunki przechowywania roztworu odpowiedzialny jest użytkownik. Przygotowanego produktu nie wolno powtórnie umieszczać w lodówce.

W okresie ważności produkt można przechowywać w temperaturze pokojowej (do 25°C) przez jeden okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Czas przechowywania produktu w temperaturze pokojowej należy zanotować na opakowaniu produktu. Pod koniec tego okresu nie wolno powtórnie umieszczać produktu w lodówce, lecz należy go niezwłocznie zużyć lub wyrzucić.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać i przewozić w warunkach chłodniczych (2oC - 8°C).

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Warunki przechowywania produktu leczniczego po rekonstytucji - patrz punkt 6.3.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Proszek i rozpuszczalnik dostępne są w jednodawkowych szklanych fiolkach, Farm. Eur. (proszek: szkło typu II; rozpuszczalnik: szkło typu I), zamkniętych korkami z gumy butylowej, Farm. Eur.

Każde opakowanie zawiera:

1 fiolkę Immunate 1000 IU FVIII/ 750 IU VWF 1 fiolkę z wodą do wstrzykiwań (10 ml)

1 zestaw do przenoszenia lub filtrowania 1 strzykawkę jednorazowego użytku (10 ml)

1 igłę jednorazowego użytku 1 zestaw infuzyjny (igła motylkowa)

Wielkość opakowania: 1 x 1000 j.m. FVIII/ 750 j.m. VWF

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Do rekonstytucji produktu stosować wyłącznie zestaw do podawania, dostarczony w opakowaniu. Immunate należy rozpuścić bezpośrednio przed podaniem, ponieważ produkt nie zawiera środków konserwujących.

Przed podaniem produkt leczniczy po rekonstytucji należy ocenić wzrokowo pod kątem obecności nierozpuszczalnych cząstek i zmiany barwy.

Roztwór powinien być przejrzysty lub lekko opalizujący. Nie wolno używać roztworów produktu po rekonstytucji, które są mętne lub zawierają osad.

Zaleca się przepłukanie założonych urządzeń dostępu żylnego izotonicznym roztworem soli

przed i po infuzji Immunate.

Rekonstytucja proszku

Stosować technikę aseptyczną!

1.    Ogrzać nieotwartą fiolkę zawierającą rozpuszczalnik (Wodę do wstrzykiwań) do temperatury pokojowej (maksymalnie 37°C).

2.    Zdjąć wieczka ochronne z fiolek z proszkiem i z rozpuszczalnikiem (rys. A) i oczyścić gumowe korki obu fiolek.

3.    Umieścić na fiolce rozpuszczalnika pofalowany koniec zestawu do przenoszenia i docisnąć (rys. B).

4.    Usunąć osłonę ochronną z drugiej strony zestawu do przenoszenia, zwracając uwagę na to, aby nie dotknąć odsłoniętego końca.

5.    Odwrócić zestaw do przenoszenia z przyłączoną fiolką z rozpuszczalnikiem nad fiolką z proszkiem i wbić wolną igłę przez gumowy korek fiolki z proszkiem (rys. C). Rozpuszczalnik ulegnie wessaniu przez podciśnienie do fiolki z proszkiem.

6.    Po upływie około jednej minuty rozłączyć fiolki przez usunięcie zestawu do przenoszenia z dołączoną fiolką z rozpuszczalnikiem od fiolki z proszkiem (rys. D). Ponieważ rozpuszczanie zachodzi łatwo, należy poruszać fiolką z koncentratem bardzo delikatnie lub wcale. NIE WSTRZĄSAĆ ZAWARTOŚCIĄ FIOLKI. NIE ODWRACAĆ FIOLKI Z PROSZKIEM, ZANIM BĘDZIE GOTOWA DO PRZENIESIENIA ZAWARTOŚCI.

7.    Po rekonstytucji, przed podaniem skontrolować przygotowany roztwór pod kątem obecności nierozpuszczalnych cząstek i zmiany zabarwienia. Jednak nawet, jeżeli dokładnie przestrzegano procedury rekonstytucji, można czasem zauważyć niewielką ilość drobnych cząstek. Dołączony zestaw filtrujący usunie cząstki, a oznaczona na opakowaniu moc leku nie ulegnie zmniejszeniu.

Podawanie

Stosować technikę aseptyczną!

1.    Zastosować załączony zestaw filtrujący, aby zapobiec podaniu z produktem cząstek gumy, pochodzących z korka (ryzyko mikrozatorowości). Aby pobrać produkt po rekonstytucji, założyć zestaw filtrujący na dołączoną strzykawkę jednorazowego użytku i wprowadzić go przez gumowy korek (rys. E).

2.    Na moment odłączyć strzykawkę od zestawu filtrującego. Powietrze przedostanie się do fiolki z proszkiem, a wszelka znajdująca się w środku piana opadnie. Przez zestaw filtrujący (rys. F) pobrać roztwór do strzykawki.

3.    Odłączyć strzykawkę od zestawu filtrującego i powoli wstrzyknąć dożylnie roztwór (maksymalna prędkość wstrzykiwania: 2 ml na minutę) przy użyciu łączonego zestawu infuzyjnego -igły motylkowej (lub dołączonej igły jednorazowego użytku).

Rys. A Rys. B Rys. C Rys. D Rys. E Rys. F

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

8.


9.


10.


PODMIOT ODPOWIEDZIALNY, POSIADAJĄCY DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Baxter Polska Sp. z o. o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa


NUMERPOZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12151


POZWOLENIE


NA


DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

15.03.2006/26.01.2011


DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

07.02.2014


14

1

   Moc czynnika VIII została określona względem Międzynarodowego Wzorca WHO dla koncentratów czynnika VIII.

2

   Aktywność czynnika von Willebranda, oznaczaną z użyciem kofaktora ristocetyny, określono względem Międzynarodowego Wzorca WHO dla czynnika von Willebranda, koncentrat.

3

   Bez stabilizatora (albuminy). Największa aktywność swoista czynnika VIII i antygenu czynnika von Willebranda w stosunku 1:1 wynosi 100 j.m. czynnika VIII/mg białka.

Immunate 1000 IU FVIII/750 IU VWF