Imeds.pl

Immunate 250 Iu Fviii/190 Iu Vwf 250 J.M/Fiol. (50 J.M./Ml)

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Immunate 250 IU FVIII/ 190 IU VWF proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do

wstrzykiwań

Substancje czynne: ludzki czynnik krzepnięcia VIII/ludzki czynnik von Willebranda

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Immunate 250 IU FVIII/ 190 IU VWF i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Immunate 250 IU FVIII/ 190 IU VWF

3.    Jak stosować Immunate 250 IU FVIII/ 190 IU VWF

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Immunate 250 IU FVIII/ 190 IU VWF

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Immunate 250 IU FVIII/ 190 IU VWF i w jakim celu się go stosuje Co to jest Immunate 250 IU FVIII/ 190 IU VWF

Immunate jest kompleksem czynnika krzepnięcia VIII/ czynnika von Willebranda, wytwarzanym z ludzkiego osocza. Czynnik krzepnięcia VIII, zawarty w Immunate, zastępuje brakujący lub niedziałający właściwie czynnik VIII w hemofilii A. Hemofilia A jest związanym z płcią, dziedzicznym zaburzeniem krzepnięcia krwi, spowodowanym obniżeniem poziomu czynnika VIII. Prowadzi to do ciężkich krwawień do stawów, mięśni i organów wewnętrznych, występującym samoistnie lub w następstwie urazów powypadkowych bądź po zabiegach chirurgicznych. Podanie Immunate czasowo uzupełnia braki czynnika VIII i zmniejsza skłonność do występowania krwawień.

Oprócz swego działania jako białko ochronne czynnika VIII, czynnik von Willebranda (VWF) pośredniczy w procesie adhezji płytek w miejscu urazu naczynia i odgrywa rolę w agregacji płytek.

W jakim celu stosuje się Immunate 250 IU FVIII/ 190 IU VWF

Immunate stosuje się do leczenia i profilaktyki krwawień we wrodzonym (hemofilia A) lub nabytym niedoborze czynnika VIII.

Immunate stosuje się także w leczeniu krwawień u pacjentów z chorobą von Willebranda z niedoborem czynnika VIII, jeśli nie jest dostępny żaden specyficzny produkt skuteczny wobec choroby von Willebranda i kiedy leczenie samą desmopresyną (DDAVP) jest nieskuteczne lub przeciwwskazane.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Immunate 250 IU FVIII/ 190 IU VWF Kiedy niestosować leku Immunate 250 IU FVIII/ 190 IU VWF

- jeśli pacjent ma uczulenie na ludzki czynnik krzepnięcia VIII lub którykolwiek z pozostałych składników leku Immunate (wymienionych w punkcie 6).

W przypadku wątpliwości odnośnie możliwości stosowania, należy zwrócić się do lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W razie wystąpienia reakcji alergicznych:

   Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji anafilaktycznej (nagłej reakcji alergicznej o ciężkim przebiegu) na lek Immunate. Pacjent powinien być zaznajomiony z wczesnymi objawami reakcji alergicznych, takimi jak nagłe zaczerwieninie twarzy, wysypka, pokrzywka, bąble pokrzywkowe, uogólniony świąd, obrzęk warg, powiek i języka, duszność, świszczący oddech, ból w klatce piersiowej, uczucie ucisku w klatce piersiowej, ogólne złe samopoczucie, zawroty głowy, przyspieszone bicie serca i niskie ciśnienie tętnicze krwi. Objawy te mogą być wczesnymi oznakami wstrząsu anafilaktycznego, w którym dodatkowo mogą występować skrajnie nasilone zawroty głowy, utrata przytomności i skrajnie nasilone trudności w oddychaniu.

•    W razie wystąpienia jakiegokolwiek z tych objawów należy natychmiast przerwać wstrzykiwanie/infuzję i skontaktować się z lekarzem. Objawy ciężkie, łącznie z utrudnionym oddychaniem i (prawie) omdleniem, wymagają natychmiastowego leczenia jak w nagłych wypadkach.

Kiedy wymagane jest monitorowanie leczenia:

   Lekarz może zażyczyć sobie przeprowadzenia badań, aby upewnić się, że aktualnie stosowana dawka wystarcza do osiągnięcia i utrzymania właściwych poziomów czynnika VIII i czynnika von Willebranda.

Jeśli krwawienie wciąż się utrzymuje:

W przypadku, gdy krwawienia nie udaje się opanować za pomocą Immunate, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. U pacjenta mogły wytworzyć się przeciwciała neutralizujące (inhibitory) przeciw czynnikowi VIII. Lekarz może zechcieć przeprowadzić badania potwierdzające ten fakt. Inhibitory czynnika VIII są przeciwciałami występującymi we krwi, które blokują działanie stosowanego czynnika VIII. Zmniejsza to skuteczność czynnika VIII w opanowywaniu krwawienia.

Pacjenci z chorobą von Willebranda, szczególnie pacjenci typu 3, mogą wytwarzać przeciwciała neutralizujące (inhibitory) przeciw czynnikowi von Willebranda. Lekarz może zlecić przeprowadzenie badań w celu potwierdzenia ich obecności.

Inhibitory przeciwko czynnikowi von Willebranda są to przeciwciała we krwi, które blokują stosowany czynnik von Willebranda. Z tego powodu czynnik von Willebranda jest mniej skuteczny w kontrolowaniu krwawienia.

W przypadku leków wytwarzanych z ludzkiej krwi lub osocza podejmowane są odpowiednie środki zapobiegawcze przed przeniesieniem zakażenia na pacjentów. Obejmują one staranny dobór dawców krwi i osocza, aby mieć pewność, że wykluczono osoby obciążone ryzykiem nosicielstwa zakażenia, badanie każdej porcji oddanej krwi i puli osocza pod kątem wirusów/zakażenia i włączenie do procesu przetwarzania krwi lub osocza procedur, które inaktywują lub usuwają wirusy. Pomimo zastosowania tych środków, przy podawaniu leków pochodzących z ludzkiej krwi lub osocza nie można całkowicie wykluczyć możliwości przeniesienia zakażenia. Dotyczy to również nieznanych lub nowo odkrytych wirusów i innych rodzajów zakażeń.

Stosowane środki są uznawane za skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak ludzki wirus niedoboru odporności (HIV), wirus zapalenia wątroby typu B i C oraz bezotoczkowego wirusa zapalenia wątroby typu A. Stosowane środki mogą mieć ograniczoną skuteczność wobec wirusów bezotoczkowych, takich jak parwowirus B19. Zakażenie parwowirusem B19 może mieć poważne skutki dla kobiet w ciąży (zakażenie płodu) oraz pacjentów z niedoborami odporności lub z niektórymi typami niedokrwistości (np. sferocytoza wrodzona lub niedokrwistość hemolityczna).

W przypadku regularnego lub wielokrotnego otrzymywania produktów zawierających czynnik VIII, które pochodzą z ludzkiego osocza, lekarz może zalecić szczepienia przeciwko zapaleniu wątroby typu A i B.

Szczególnie zaleca się, aby przy każdym podaniu pacjentowi dawki Immunate zanotować nazwę i numer serii produktu leczniczego w celu zachowania zapisu dotyczącego użytej serii.

Immunate zawiera izoaglutyniny grup krwi (anty-A i anty-B). U pacjentów z grupą krwi A, B lub AB może wystąpić hemoliza spowodowana powtórzeniem podania w krótkim czasie lub podaniem bardzo dużych dawek.

Dzieci

Produkt należy stosować ostrożnie u dzieci poniżej 6 roku życia, które w sposób ograniczony były eksponowane na produkty zawierające czynnik VIII, jako że dane kliniczne na temat tej grupy pacjentów są ograniczone.

Immunate 250 IU FVIII/ 190 IU VWF a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie zgłaszano interakcji leku Immunate z innymi lekami.

Leku Immunate nie wolno przed podaniem mieszać z innymi lekami lub rozpuszczalnikami, za wyjątkiem załączonej wody do wstrzykiwań, ponieważ mogłyby one ujemnie wpłynąć na skuteczność i bezpieczeństwo produktu. Zaleca się przepłukanie założonego dostępu żylnego odpowiednim roztworem, np. roztworem soli fizjologicznej, przed i po wstrzyknięciu Immunate.

Immunate 250 IU FVIII/ 190 IU VWF z jedzeniem i piciem

Nie ma specjalnych zaleceń odnośnie podawania Immuante względem posiłków.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ponieważ hemofilia A rzadko występuje u kobiet, brak jest doświadczenia odnośnie stosowania Immunate w okresie ciąży, karmienia piersią i wpływu na płodność. Immuante powinien być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią tylko w uzasadnionych wskazaniach. Dlatego też, jeżeli pacjentka jest w ciąży bądź karmi piersią, powinna poinformować o tym lekarza. Decyzję o tym, czy można będzie stosować Immunate podczas ciąży i karmienia piersią, podejmuje lekarz.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma informacji dotyczących wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń.

Immunate 250 IU FVIII/ 190 IU VWF zawiera sód.

Lekarz będzie ze szczególną uwagą prowadził nadzór nad pacjentami stosującymi dietę niskosodową, ponieważ ilość sodu w maksymalnej dawce dobowej może przekroczyć 200 mg.

3. Jak stosować Immunate 250 IU FVIII/ 190 IU VWF

Leczenie należy prowadzić pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w leczeniu zaburzeń hemostazy.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Dawkowanie w zapobieganiu krwawieniom

Jeżeli lek Immunate stosowany jest w celu zapobiegania krwawieniu (profilaktyka), dawkę obliczy lekarz. Zrobi to uwzględniając indywidualne potrzeby pacjenta, Zazwyczaj stosowana dawka wynosi pomiędzy 20 a 40 j.m. czynnika VIII na kilogram masy ciała, podawane w odstępach co 2-3 dni, Jednakże w niektórych przypadkach, zwłaszcza u młodszych pacjentów, konieczne mogą być krótsze odstępy między kolejnymi dawkami lub wyższe dawki,

W przypadku wrażenia, że działanie leku Immunate jest za słabe, należy zwrócić się do lekarza,

Dawkowanie w leczeniu krwawień

Jeżeli lek Immunate stosowany jest w leczeniu krwawienia, dawkę obliczy lekarz. Zrobi to uwzględniając indywidualne potrzeby pacjenta, z użyciem poniższego wzoru:

Wymagana liczba j.m. = waga ciała (kg) x pożądany wzrost czynnika VIII (% normy) x 0,5

Poniższa tabela przeznaczona jest wyłącznie dla lekarza i zawiera wytyczne odnośnie dawkowania w przypadkach krwawienia i zabiegów chirurgicznych. W przypadku wymienionych rodzajów krwawienia aktywność czynnika VIII w odpowiednim czasie nie powinna obniżyć się poniżej podanego poziomu aktywności w osoczu (w % normy).

W pewnych okolicznościach, zwłaszcza w wypadku niskiego miana inhibitora, mogą być potrzebne dawki większe niż obliczone.

Nasilenie krwawienia/rodzaj zabiegu chirurgicznego

Wymagany poziom

czynnika VIII

(w % normy) (j.m./dl)

Częstotliwość dawkowania (godziny)/okres leczenia (dni)

Krwawienie

Wczesne krwawienie do stawów, mięśni lub krwawienie z jamy ustnej.

20-40

Powtarzać infuzje co 1224 godziny, przez co najmniej 1 dzień, aż do ustąpienia krwawienia ocenianego według ustąpienia bólu bądź do zagojenia rany.

Bardziej nasilone krwawienie do stawów, mięśni lub krwiak.

30-60

Powtarzać infuzje co 12-24 godziny przez 3-4 dni lub więcej, aż do ustąpienia bólu i ustąpienia ostrego upośledzenia funkcji.

Krwawienia zagrażające życiu

60-100

Powtarzać infuzje co 824 godzin, aż do ustąpienia zagrożenia.

Zabiegi chirurgiczne

Drobne,

łącznie z ekstrakcją zęba

30-60

Wstrzyknięcia co 24 godziny, przynajmniej przez 1 dzień, dopóki nie dojdzie do zagojenia rany.

Duże

80-100

(przed- i pooperacyjne)

Powtarzać infuzje co 8-24 godzin do uzyskania odpowiedniego zagojenia się rany, potem kontynuować leczenie przez co najmniej 7 kolejnych dni, aby utrzymać aktywność czynnika VIII na poziomie 30-60% (j.m./dl).

Monitorowanie leczenia przez lekarza

Aby upewnić się, że poziomy czynnika VIII są wystarczające, lekarz będzie przeprowadzać odpowiednie badania laboratoryjne. Ma to szczególne znaczenie przy dużych zabiegach chirurgicznych.

Dawkowanie w chorobie von Willebranda

Leczenie substytucyjne z użyciem Immunate, które służy kontrolowaniu krwotoków, opiera się na wytycznych dla hemofilii A.

Sposób i droga podawania

Lek Immunate podaje się do żyły (dożylnie) po przygotowaniu roztworu za pomocą załączonego rozpuszczalnika. Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

Szybkość podawania leku powinna zostać ustalona na podstawie poziomu komfortu pacjenta i nie powinna przekraczać 2 ml na minutę.

Przed podaniem ogrzać produkt do temperatury pokojowej lub temperatury ciała. Do rozpuszczenia produktu należy stosować wyłącznie zestaw do podawania, znajdujący się w opakowaniu, ponieważ adsorpcja ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII na wewnętrznych powierzchniach niektórych zestawów infuzyjnych może prowadzić do niepowodzenia terapii.

Lek Immunate należy rozpuszczać bezpośrednio przed podaniem. Roztwór należy zużyć od razu, ponieważ nie zawiera konserwantów. Przed podaniem produkt leczniczy po rozpuszczeniu należy ocenić wzrokowo pod kątem obecności nierozpuszczalnych cząstek i zmiany barwy. Roztwór powinien być przejrzysty lub lekko opalizujący. Należy wyrzucić roztwór mętny lub zawierający osad. Nie wolno ponownie umieszczać w lodówce roztworu gotowego do użycia.

Rozpuszczenie proszku w celu przygotowania roztworu do wstrzykiwań Stosować technikę aseptyczną!

1.    Ogrzać nieotwartą fiolkę zawierającą rozpuszczalnik (wodę do wstrzykiwań) do temperatury pokojowej (maksymalnie 37°C).

2.    Zdjąć wieczka ochronne z fiolek z proszkiem i z rozpuszczalnikiem (rys. A) i oczyścić gumowe korki obu fiolek.

3.    Umieścić na fiolce rozpuszczalnika pofalowany koniec zestawu do przenoszenia i docisnąć (rys. B).

4.    Usunąć osłonę ochronną z drugiej strony zestawu do przenoszenia, zwracając uwagę na to, aby nie dotknąć odsłoniętego końca.

5.    Odwrócić zestaw do przenoszenia z przyłączoną fiolką z rozpuszczalnikiem nad fiolką z proszkiem i wbić wolną igłę przez gumowy korek fiolki z proszkiem (rys. C). Rozpuszczalnik ulegnie wessaniu przez podciśnienie do fiolki z proszkiem.

6.    Po upływie około jednej minuty rozłączyć fiolki przez usunięcie zestawu do przenoszenia z dołączoną fiolką z rozpuszczalnikiem od fiolki z proszkiem (rys. D). Ponieważ rozpuszczanie zachodzi łatwo, należy poruszać fiolką z koncentratem bardzo delikatnie lub wcale. NIE WSTRZĄSAĆ ZAWARTOŚCIĄ FIOLKI. NIE ODWRACAĆ FIOLKI Z PROSZKIEM, ZANIM BĘDZIE GOTOWA DO PRZENIESIENIA ZAWARTOŚCI.

7.    Po rozpuszczeniu, przed podaniem skontrolować przygotowany roztwór pod kątem obecności nierozpuszczalnych cząstek i zmiany zabarwienia. Jednak nawet, jeżeli dokładnie przestrzegano procedury rozpuszczania, można czasem zauważyć niewielką ilość drobnych cząstek. Dołączony zestaw filtrujący usunie cząstki, a oznaczona na opakowaniu moc leku nie ulegnie zmniejszeniu.

Podawanie

Stosować technikę aseptyczną!

Zastosować dołączony zestaw filtrujący, aby zapobiec podaniu z produktem cząstek gumy, pochodzących z korka (ryzyko mikrozatorowości). Aby pobrać rozpuszczony preparat, założyć zestaw filtrujący na dołączoną strzykawkę jednorazowego użytku i wprowadzić go przez gumowy korek (rys. E).

Na moment odłączyć strzykawkę od zestawu filtrującego. Powietrze przedostanie się do fiolki z proszkiem, a wszelka znajdująca się w środku piana opadnie. Przez zestaw filtrujący (rys. F) pobrać roztwór do strzykawki.

Odłączyć strzykawkę od zestawu filtrującego i powoli wstrzyknąć dożylnie roztwór (maksymalna prędkość wstrzykiwania: 2 ml na minutę) przy użyciu dołączonego zestawu infuzyjnego -igły motylkowej (lub dołączonej igły jednorazowego użytku).

Rys. A Rys. B Rys. C Rys. D Rys. E Rys. F


Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Podanie Immunate powinno być udokumentowane, a numer serii zapisany. Do każdej fiolki dołączona jest odklejana etykieta, którą dołącza się do dokumentacji.

Częstotliwość podawania

Lekarz poinformuje, jak często i w jakich odstępach czasu należy przyjmować lek Immunate. Ustali to uwzględniając skuteczność leczenia u każdego indywidualnego pacjenta.

Czas trwania leczenia

Zazwyczaj leczenie zastępcze z użyciem leku Immunate stosuje się przez całe życie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Immunate 250 IU FVIII/ 190 IU VWF

•    Nie zgłoszono żadnych objawów przedawkowania czynnika krzepnięcia VIII. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

•    Mogą wystąpić incydenty zakrzepowo-zatorowe.

•    Może wystąpić hemoliza u pacjentów z grupą krwi A, B lub AB.

Pominięcie zastosowania leku Immunate 250 IU FVIII/ 190 IU VWF:

•    Nie stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

•    Natychmiast przyjąć kolejną zwykłą dawkę i kontynuować leczenie w odstępach czasu zaleconych przez lekarza.

Przerwanie stosowania leku Immunate 250 IU FVIII/ 190 IU VWF:

Nie należy decydować o przerwaniu stosowana Immuante bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych pytań związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane, które mogą wystąpić po zastosowaniu produktów czynnika VIII pochodzących z ludzkiego osocza:

Rzadko obserwowano reakcje alergiczne, które w niektórych przypadkach prowadziły do ciężkich i zagrażających życiu reakcji (anafilaksja). Dlatego też należy zapoznać się z wczesnymi objawami reakcji alergicznych, takimi jak: nagłe zaczerwienienie twarzy, wysypka, pokrzywka, bąble pokrzywkowe, uogólniony świąd, obrzęk warg i języka, duszność, świszczący oddech, ucisk w klatce piersiowej, niskie ciśnienie krwi, spadek ciśnienia krwi, ogólne złe samopoczucie oraz zawroty głowy. Objawy te mogą być wczesną oznaką wstrząsu anafilaktycznego. W razie wystąpienia jakiejkolwiek reakcji alergicznej lub anafilaktycznej należy natychmiast przerwać wstrzykiwanie/infuzję i powiadomić lekarza. Ciężkie objawy wymagają natychmiastowego leczenia jak w nagłych wypadkach.

Tworzenie się zobojętniających przeciwciał przeciw czynnikowi VIII (inhibitorów) lub czynnikowi von Willebranda jest znanym powikłaniem leczenia osób z hemofilią A lub chorobą von Willebranda. Jeżeli wytworzą się przeciwciała neutralizujące (inhibitory), może się to objawić niewystarczającym wynikiem klinicznym leczenia (krwawienie nie jest kontrolowane przy zastosowaniu właściwej dawki) lub jako reakcja alergiczna. W takich przypadkach zaleca się kontakt z wyspecjalizowanym ośrodkiem leczenia hemofilii.

Po podaniu dużych dawek może wystąpić hemoliza u pacjentów z grupą krwi A, B lub AB.

Działania niepożądane zgłaszane po użyciu Immunate:

Następujące częstości zostały zastosowany do oceny działań niepożądanych:

bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób)_

często (może dotyczyć do 1 na 10 osób)_

niezbyt często (może dotyczyć do 1 na 100 osób)_

rzadko (może dotyczyć do 1 do 1000 osób )_

bardzo rzadko (może dotyczyć do 1 na 10 000 osób)_

nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Z pośród działań niepożądanych wymienionych w poniższej tabeli, nadwrażliwość była zgłaszana w badaniu klinicznym, wszystkie pozostałe działania niepożądane były zgłaszane po wprowadzeniu produktu leczniczego na rynek.

Klasyfikacja układów i narządów

Działanie niepożądane

Częstość

MedDRA

Zaburzenia układu

Nadwrażliwość

Niezbyt często*

immunologicznego

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Hamowanie czynnika VIII

Nieznana

Zaburzenia krzepnięcia

Nieznana

Zaburzenia psychiatryczne

Niepokój

Nieznana

Zaburzenia układu nerwowego

Parestezia

Nieznana

Zawroty głowy

Nieznana

Ból głowy

Nieznana

Zaburzenia oka

Zapalenie spojówek

Nieznana

Zaburzenia serca

Tachykardia

Nieznana

Kołatanie serca

Nieznana

Klasyfikacja układów i narządów

Działanie niepożądane

Częstość

MedDRA

Zaburzenia naczyniowe

Niedociśnienie

Nieznana

Nagłe zaczerwienienie twarzy

Nieznana

Bladość

Nieznana

Zaburzenia układu oddechowego,

Duszność

Nieznana

klatki piersiowej i śródpiersia

Kaszel

Nieznana

Zaburzenia żołądka i jelit

Wymioty

Nieznana

Nudności

Nieznana

Zaburzenia skórne i tkanki

Pokrzywka

Nieznana

podskórnej

Wysypka (włączając wysypkę rumieniowatą i

Nieznana

grudkową)

Świąd

Nieznana

Rumień

Nieznana

Nadmierna potliwość

Nieznana

Neurodermit

Nieznana

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i

Ból mięśni

Nieznana

tkanki łącznej

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu

Ból w klatce piersiowej

Nieznana

podania

Dyskomfort w klatce piersiowej

Nieznana

Obrzęk (włączając obrzęk kończyn, powiek i

Nieznana

twarzy)

Gorączka

Nieznana

Dreszcze

Nieznana

Reakcje w miejscu podania (włączając pieczenie)

Nieznana

Ból

Nieznana

*jedna reakcja nadwrażliwości na 329 infuzji w jednym badaniu klinicznym, u 5 pacjentów

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

ul. Ząbkowska 41

03-736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Immunate 250 IU FVIII/ 190 IU VWF

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać i przewozić w warunkach chłodniczych (2°C - 8°C). Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności, zamieszczonego na etykietach i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

W okresie ważności produkt można przechowywać w temperaturze pokojowej (do 25°C) przez jeden okres, nieprzekraczający 6 miesięcy. Należy zanotować na opakowaniu produktu czas rozpoczęcia przechowywania produktu w temperaturze pokojowej. Po przechowywaniu w temperaturze pokojowej leku Immunate nie można ponownie umieszczać w lodówce, ale niezwłocznie użyć lub wyrzucić.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Immunate 250 IU FVIII/ 190 IU VWF

Proszek:

•    Substancjami czynnymi są ludzki czynnik krzepnięcia VIII i ludzki czynnik von Willebranda. Każda fiolka zawiera nominalnie 250 j .m. czynnika VIII i 190 j .m. czynnika von Willebranda otrzymanych z ludzkiego osocza.

Po rozpuszczeniu w dołączonym rozpuszczalniku produkt zawiera około 50 j.m./ml czynnika VIII z ludzkiego osocza i 38 j .m./ml czynnika von Willebranda z ludzkiego osocza.

•    Pozostałe składniki to ludzka albumina, glicyna, sodu chlorek, sodu cytrynian, lizyny chlorowodorek i chlorek wapnia.

Rozpuszczalnik:

•    Woda do wstrzykiwań

Jak wygląda Immunate 250 IU FVIII/ 190 IU VWF i co zawiera opakowanie

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Biały lub jasnożółty proszek lub krucha, zestalona masa.

Proszek i rozpuszczalnik dostępne są w jednodawkowych szklanych fiolkach, Farm. Eur. (proszek: szkło typu II; rozpuszczalnik: szkło typu I), zamkniętych korkami z gumy butylowej, Farm. Eur.

Każde opakowanie zawiera:

1 fiolkę Immunate 250 IU FVIII/ 190 IU VWF 1 fiolkę z wodą do wstrzykiwań (5 ml)

1 zestaw do przenoszenia lub filtrowania 1 strzykawkę jednorazowego użytku (5 ml)

1 igłę jednorazowego użytku 1 zestaw do infuzji (igła motylkowa).

Wielkość opakowania: 1 x 250 j.m. FVIII/ 190 j.m. VWF

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

Wytwórca:

Baxter AG Industriestrasse 67 A-1221 Wiedeń, Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa tel.: (22) 48 83 777

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:


Austria: Immunate

Bułgaria: Immunate

Cypr: Immunate Baxter

Republika Czeska: Immunate Stim Plus

Estonia: Immunate

Finlandia: Immunate Baxter

Niemcy: Immunate Stim Plus Immuno

Grecja: Immunate Baxter

Węgry: Immunate S/D

Włochy: Talate

Łotwa: Immunate

Litwa: Immunate

Malta: Immunate

Holandia: Immunate Baxter

Portugalia: Immunate

Rumunia: Immunate

Słowacja: Immunate Baxter

Słowenia: Immunate

Szwecja: Immunate

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

luty 2014

11