+ iMeds.pl

Immunoprin 50 mgUlotka Immunoprin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Immunoprin, 50 mg, tabletki powlekane

Azathioprinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Immunoprin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Immunoprin

3.    Jak stosować Immunoprin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Immunoprin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Immunoprin i w jakim celu się go stosuje

Immunoprin należy do grupy tzw. leków immunosupresyjnych, czyli zmniejszających siłę działania układu odpornościowego.

Stosowanie leków immunosupresyjnych jest niekiedy konieczne w celu ułatwienia przyjęcia przeszczepionego narządu przez organizm lub leczenia pewnych chorób, w których własny układ odpornościowy niszczy różne tkanki organizmu (tzw. choroby autoimmunologiczne, takie jak reumatoidalne zapalenie stawów).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Immunoprin Kiedy nie stosować leku Immunoprin

♦    jeśli pacjent ma uczulenie na azatioprynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

♦    jeśli pacjentka karmi piersią;

♦    jeśli pacjent ma uczulenie na merkaptopurynę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Immunoprin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

♦    u pacjenta stwierdzono zespół Lesha-Nyhana. Jest to rzadka dziedziczna choroba spowodowana brakiem enzymu o nazwie fosforybozylotransferaza hipoksantyno-guaninowa;

♦    pacjent ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek;

♦ pacjentka lub partnerka pacjenta planuje ciążę (patrz „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność” w punkcie 2);

♦    organizm pacjenta wytwarza zbyt mało enzymu o nazwie metylotransferaza tiopuryny;

♦    pacjent chorował kiedykolwiek na ospę wietrzną lub półpasiec;

♦    pacjent planuje szczepienie (patrz „Immunoprin a inne leki” w punkcie 2).

W razie wątpliwości, czy którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed rozpoczęciem stosowania tego leku.

Podczas stosowania leku Immunoprin lekarz będzie regularnie wykonywał kontrolne badania krwi pacjenta (patrz punkt 3 „Jak stosować Immunoprin”).

Jeśli pacjent otrzymuje leki immunosupresyjne, Immunoprin może zwiększyć ryzyko rozwoju:

♦    nowotworów, w tym raka skóry. Dlatego podczas stosowania leku Immunoprin należy unikać nadmiernego nasłonecznienia, należy chronić skórę pod ubraniem i stosować kremy z wysokim współczynnikiem (faktorem) ochrony.

♦    ciężkiej ospy wietrznej lub półpaśca. Dlatego podczas stosowania leku Immunoprin należy unikać osób, które mogą mieć takie zakażenie.

♦    innych zakażeń, takich jak postępująca leukoencefalopatia wieloogniskowa, która należy do tzw. zakażeń oportunistycznych. Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy zakażenia, należy zwrócić się do lekarza (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).

Immunoprin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Immunoprin i inne leki mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie.

Należy zwłaszcza powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje (lub planuje przyjmowanie) następujących leków:

♦    szczepionki (chroniące przed chorobami), patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”;

♦    rybawiryna (lek stosowany w leczeniu zakażeń wirusowych);

♦    metotreksat (lek stosowany głównie w leczeniu raka);

♦    allopurynol, oksypurynol lub tiopurynol (leki stosowane głównie w leczeniu dny moczanowej);

♦    penicylamina (lek stosowany głównie w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów);

♦    inhibitory ACE (leki stosowane głównie w leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi);

♦    leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna lub acenokumarol (leki zapobiegające krzepnięciu krwi);

♦    cymetydyna (lek stosowany w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i niestrawności);

♦    indometacyna (lek przeciwbólowy i przeciwzapalny);

♦    cytostatyki (w tym niektóre antybiotyki [np. antracykliny] oraz leki stosowane w leczeniu różnego rodzaju nowotworów);

♦    aminosalicylany, tj. olsalazyna, mesalazyna lub sulfasalazyna (leki stosowane głównie w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna);

♦    kotrimoksazol (antybiotyk stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych).

Jeśli pacjent nie jest pewien, czy przyjmuje którykolwiek z wymienionych leków, przed zastosowaniem leku Immunoprin należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Immunoprin z jedzeniem i piciem

Immunoprin należy przyjmować nie wcześniej niż 1 godzinę przed lub 3 godziny po jakimkolwiek posiłku lub wypiciu mleka. Tabletki należy połykać popijając wodą (patrz punkt 3 „Jak stosować Immunoprin”).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub może zajść w ciążę, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowanie leku Immunoprin. Lekarz uważnie oceni, czy po uwzględnieniu ryzyka i korzyści z leczenia można stosować ten lek.

Podczas stosowania leku Immunoprin nie wolno karmić piersią, gdyż małe jego ilości przenikają do mleka (patrz punkt 2 Kiedy nie stosować leku Immunoprin”).

Immunoprin może zwiększyć płodność zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Dlatego podczas stosowania tego leku należy zachować szczególne środki ostrożności, w tym stosować antykoncepcję inną niż wkładki domaciczne (np. spirala, CopperT).

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wiadomo, aby Immunoprin wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane leku, mogą one zaburzyć zdolność wykonywania tych czynności.

3. Jak stosować Immunoprin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie wolno zmieniać jego dawki lub przerywać stosowania bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dawka leku może się różnić u poszczególnych pacjentów. Dawka zależy od leczonej choroby i ustala ją lekarz.

Podczas stosowania leku Immunoprin lekarz będzie regularnie wykonywał kontrolne badania krwi pacjenta (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Zalecona dawka to:

Zapobieganie odrzuceniu przeszczepu u dorosłych

W pierwszej dobie stosuje się zazwyczaj do 5 mg azatiopryny na kilogram masy ciała. Następnie zazwyczaj stosuje się od 1 do 4 mg na kilogram masy ciała na dobę, ale lekarz może ją zmodyfikować w zależności od reakcji organizmu pacjenta na lek.

Inne choroby u dorosłych

Zwykle stosowana dawka wynosi od 1 do 3 mg na kilogram masy ciała na dobę. Lekarz będzie dostosowywał dawkę leku aż do uzyskania dawki odpowiedniej dla pacjenta.

U pacjentów w podeszłym wieku może być konieczne stosowanie leku w mniejszej dawce.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek może być konieczne stosowanie leku w mniejszej dawce.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Dawkowanie u dzieci po przeszczepieniu narządu jest takie samo, jak u dorosłych.

Sposób stosowania

Immunoprin należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. Ważne, aby przyjmować lek o określonej porze.

Tabletki należy popijać niewielką ilością wody (200 ml).

Tabletki należy przyjmować na co najmniej 1 godzinę przed lub 3 godziny po jakimkolwiek posiłku lub wypiciu mleka (patrz punkt 2 „Immunoprin z jedzeniem i piciem”).

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Immunoprin

W razie przyjęcia zbyt wielu tabletek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku Immunoprin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jeśli zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, nie należy zażywać pominiętej tabletki, ale następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. W innym przypadku należy pominiętą tabletkę przyjąć niezwłocznie po przypomnieniu sobie o tym, a następnie powrócić do zwykłego schematu dawkowania.

Przerwanie przyjmowania leku Immunoprin

Przed odstawieniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie wolno przerywać stosowania leku Immunoprin do czasu, gdy lekarz uzna to za bezpieczne.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast zwrócić się do lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych, gdyż może być konieczna pilna pomoc medyczna:

♦    reakcja alergiczna z takimi objawami, jak

-    odczucie ogólnego zmęczenia, zawroty głowy, nudności, wymioty lub biegunka

-    wysoka gorączka, dreszcze

-    zaczerwienienie skóry lub wysypka

-    ból mięśni lub stawów

- zmiany ilości i barwy moczu (zaburzenia czynności nerek)

- zawroty głowy, splątanie, oszołomienie lub osłabienie spowodowane przez niskie ciśnienie tętnicze krwi

♦    łatwiejsze powstawanie siniaków lub nietypowe krwawienie

♦    wysoka temperatura (gorączka) lub inne objawy zakażenia

♦    skrajne zmęczenie

♦    guzki w dowolnym miejscu na ciele

♦    dowolne zmiany na skórze, np. powstawanie pęcherzy lub złuszczanie się

♦    nagłe pogorszenie stanu zdrowia

♦    kontakt z osobą chorą na ospę wietrzną lub półpasiec. W takim wypadku należy przerwać przyjmowanie leku Immunoprin i niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Inne działanie niepożądane

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób):

♦    zakażenia wywołane przez wirusy, grzyby lub bakterie u pacjentów po zabiegu transplantacji;

♦    osłabienie czynności szpiku kostnego, które może spowodować złe samopoczucie lub być stwierdzone na podstawie badań krwi;

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

♦    nudności;

♦    mała liczba płytek krwi, co może być przyczyną łatwego powstawania siniaków lub krwawień.

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

♦    niedokrwistość;

♦    reakcje nadwrażliwości (reakcje alergiczne);

♦    zapalenie trzustki, które może wywołać ciężki ból w nadbrzuszu z nudnościami i wymiotami;

♦ zakażenia wywołane przez wirusy, grzyby lub bakterie (z wyjątkiem pacjentów po zabiegu transplantacji);

♦    zaburzenia czynności wątroby, które mogą spowodować odbarwienie stolca, ciemne zabarwienie moczu, świąd i zażółcenie skóry i oczu oraz nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby.

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

♦    ciężkie uszkodzenie wątroby, które może zagrażać życiu;

♦    wypadanie włosów;

♦    problemy z krwią i szpikiem kostnym, które mogą spowodować osłabienie, uczucie zmęczenia, bladość, wybroczyny lub zakażenia;

♦ różne rodzaje raka, w tym krwi, układu chłonnego i skóry (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

♦    zapalenie płuc powodujące duszność, kaszel i gorączkę;

♦    zaburzenia jelit prowadzące do biegunki, bólu brzucha, zaparcia, nudności i wymiotów (perforacja jelita);

♦ wysypki skórne lub zaczerwienienie, które mogą rozwinąć się w zagrażające życiu reakcje skórne

z uogólnioną wysypką i powstawaniem pęcherzy oraz złuszczaniem się skóry, zwłaszcza w obrębie jamy ustnej, nosa, oczu i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona), rozległe złuszczanie się skóry (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Immunoprin

♦    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

♦    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

♦    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

♦    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Immunoprin

♦    Substancj ą czynną jest azatiopryna.

♦    Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, mannitol, skrobia kukurydziana, powidon K25, kroskarmeloza sodowa, sodu stearylofumaran.

Otoczka Opadry Clear OY-7240: hypromeloza, makrogol 400.

Jak wygląda Immunoprin i co zawiera opakowanie

Jasnożółta, okrągła, obustronnie wypukła tabletka z wytłoczonym napisem „AZA”, linią podziału oraz symbolem „50” po jednej stronie i gładka po drugiej stronie.

Tabletki umieszczone są w blistrach z folii PVC/PVDC/Aluminium.

Opakowania zawierają 50 i 100 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG Mondseestrasse 11 4866 Unterach, Austria

Logo Ebewe

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: luty 2014

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego:

Instrukcja dotycząca przygotowania leku i usuwania jego pozostałości

Stosowanie tabletek z nienaruszoną otoczką nie wiąże się z żadnym ryzykiem. W takim przypadku stosowanie szczególnych środków ostrożności nie jest konieczne.

Jednak w przypadkach, gdy pielęgniarki dzielą tabletki, należy ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących postępowania ze środkami cytotoksycznymi (patrz punkty 4.2 i 4.4 w Charakterystyce Produktu Leczniczego).

Pozostałą ilość produktu leczniczego oraz zanieczyszczone środki pomocnicze należy przechowywać tymczasowo w dobrze oznakowanych opakowaniach. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Niezgodności

Nie dotyczy

Sposób podania Podanie doustne.

Tabletkę należy przyjmować popijając szklanką płynu (200 ml).

Okres ważności

3 lata

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6 DK/H/0843/001/IB/015

Immunoprin

Charakterystyka Immunoprin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Immunoprin, 50 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 50 mg azatiopryny (Azathioprinum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Jasnożółta, okrągła, obustronnie wypukła tabletka z wytłoczonym napisem „AZA”, linią podziału oraz symbolem „50” po jednej stronie i gładka po drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Immunoprin jest wskazany w leczeniu immunosupresyjnym, jako lek uzupełniający w skojarzeniu z lekami immunosupresyjnymi, które stanowią podstawę schematu leczenia (podstawowymi lekami immunosupresyjnymi).

Immunoprin jest wskazany w skojarzeniu z innymi lekami immunosupresyjnymi w celu zapobiegania odrzucaniu przeszczepionego narządu u pacjentów, którzy otrzymali allogeniczny przeszczep nerki, wątroby, serca, płuc lub trzustki.

Immunoprin jest wskazany w monoterapii albo w skojarzeniu z kortykosteroidami i (lub) innymi lekami oraz metodami leczenia w ciężkich przypadkach wymienionych niżej chorób u pacjentów, którzy nie tolerują steroidów albo są uzależnieni od steroidów i u których odpowiedź na leczenie jest nieodpowiednia, mimo podawania dużych dawek steroidów:

-    ciężkie czynne reumatoidalne zapalenie stawów, w którym mniej toksyczne leki (leki przeciwreumatyczne modyfikujące przebieg choroby [ang. disease modifying anti-rheumatic drugs, DMARDs]) nie są skuteczne;

-    ciężka lub umiarkowanie ciężka zapalna choroba jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego);

-    toczeń rumieniowaty układowy;

-    zapalenie skórno-mięśniowe (dermatomyositis) i wielomięśniowe (polymyositis);

-    autoimmunologiczne przewlekłe czynne zapalenie wątroby;

-    wieloguzkowe zapalenie tętnic;

-    niedokrwistość autoimmunohemolityczna;

-    oporna na leczenie przewlekła samoistna plamica małopłytkowa.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

W celu zapoznania się z doświadczeniem klinicznym w poszczególnych wskazaniach należy skorzystać z odpowiedniej literatury specjalistycznej.

Informacje ogólne

Jeśli pacjent nie jest w stanie przyjmować produktu leczniczego doustnie, azatioprynę można podawać tylko dożylnie. Jednak gdy tylko podanie doustne stanie się możliwe, należy zaprzestać podawania dożylnego.

Dawkowanie

Dawkowanie po przeszczepieniu narządów - dorośli

W zależności od zastosowanego schematu leczenia immunosupresyjnego dawka w pierwszym dniu leczenia może wynosić do 5 mg/kg masy ciała na dobę, podawanych doustnie lub dożylnie.

Dawka podtrzymująca powinna wynosić od 1 do 4 mg/kg masy ciała na dobę i musi być dostosowana w zależności od wymagań klinicznych i tolerancji hematologicznej.

Doświadczenie wskazuje, że ze względu na ryzyko odrzucenia przeszczepu leczenie azatiopryną należy prowadzić bezterminowo, nawet jeśli konieczne są tylko małe dawki.

Dawkowanie w innych stanach - dorośli

Na ogół dawka początkowa wynosi od 1 do 3 mg/kg masy ciała na dobę. Należy ją dostosować w ramach tego zakresu, w zależności od odpowiedzi klinicznej (która może nie być widoczna w ciągu tygodni lub miesięcy) oraz tolerancji hematologicznej.

Po uzyskaniu wyraźnej odpowiedzi terapeutycznej należy rozważyć zmniejszenie dawki podtrzymującej do najmniejszej dawki utrzymującej działanie lecznicze. Jeśli w ciągu 3 miesięcy stan pacjenta nie poprawi się, należy rozważyć przerwanie stosowania produktu leczniczego.

Dawka podtrzymująca może wynosić od mniej niż 1 mg/kg masy ciała na dobę do 3 mg/kg masy ciała na dobę, w zależności od wskazania klinicznego oraz indywidualnej odpowiedzi na leczenie u danego pacjenta, z uwzględnieniem tolerancji hematologicznej.

Dzieci i młodzież

Po przeszczepieniu: patrz wyżej ,.Dawkowanie po przeszczepieniu narządów - dorośli”.

Stwardnienie rozsiane: choroba nie występuje zazwyczaj u dzieci, dlatego produktu leczniczego nie należy u nich stosować.

Inne wskazania: dawkowanie jak u dorosłych, patrz wyżej.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Doświadczenie dotyczące stosowania azatiopryny u pacjentów w podeszłym wieku jest ograniczone. Wprawdzie dostępne dane nie wykazują, aby u pacjentów w podeszłym wieku działania niepożądane występowały częściej niż u innych pacjentów leczonych azatiopryną, ale zaleca się kontrolowanie czynności nerek i wątroby oraz rozważenie zmniejszenia dawki w razie zaburzeń czynności tych narządów (patrz niżej „Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby”.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

U pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby należy rozważyć zmniejszenie dawki (patrz punkt 4.4).

Interakcje lekowe

Podczas jednoczesnego stosowania azatiopryny i inhibitorów oksydazy ksantynowej, tj. allopurynol, oksypurynol lub tiopurynol, dawka azatiopryny powinna stanowić tylko 25% dawki zwykle stosowanej, gdyż allopurynol zmniejsza szybkość katabolizmu azatiopryny (patrz punkt 4.5).

Pacjenci z niedoborem TPMT (S-metylotransferazy tiopuryny)

U pacjentów z dziedzicznym brakiem lub małą aktywnością S-metylotransferazy tiopuryny zwiększone jest ryzyko ciężkiego działania toksycznego azatiopryny podawanej w konwencjonalnych dawkach. Zasadniczo wymaga to znacznego zmniejszenia jej dawki. Nie ustalono optymalnej dawki początkowej dla pacjentów z homozygotycznych niedoborem (patrz punkt 4.4 „Monitorowanie” oraz punkt 5.2).

Większość pacjentów z heterozygotycznym niedoborem TPMT toleruje azatioprynę w zalecanych dawkach, ale u niektórych konieczne może być zmniejszenie dawki. Dostępne są testy określające genotyp i fenotyp pacjentów (patrz punkt 4.4 „Monitorowanie” oraz punkt 5.2).

Sposób stosowania

Podanie doustne.

Tabletkę należy przyjmować popijając co najmniej szklanką płynu (200 ml).

Immunoprin należy podawać co najmniej 1 godzinę przed lub 3 godziny po posiłku lub wypiciu mleka.

Środki ostrożności przed przygotowaniem i podaniem produktu leczniczego

Instrukcja dotycząca postępowania pielęgniarek przy dzieleniu tabletek przed podaniem znajduje się w punkcie 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

♦ Nadwrażliwość na substancję czynną, na jej metabolit (6-merkaptopurynę) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

♦    Ciężkie zakażenia.

♦    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub szpiku kostnego.

♦    Zapalenie trzustki.

♦    Stosowanie żywych szczepionek, zwłaszcza BCG, szczepionki przeciw ospie wietrznej oraz przeciw żółtej febrze.

♦    Karmienie piersią (patrz punkt 4.6).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Immunizacja szczepionkami zawierającymi żywe organizmy może spowodować zakażenie u osób z upośledzonym układem odpornościowym. Z tego względu nie zaleca się stosowania takich szczepionek (patrz punkt 4.5).

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania rybawiryny i azatiopryny. Rybawiryna może zmniejszać skuteczność azatiopryny i zwiększać jej toksyczność (patrz punkt 4.5).

Monitorowanie

Stosowanie azatiopryny wiąże się z potencjalnym ryzykiem. Produkt leczniczy należy stosować tylko wtedy, gdy możliwe jest odpowiednie monitorowanie działań toksycznych przez cały okres leczenia.

Należy szczególnie uważnie kontrolować odpowiedź hematologiczną i zmniejszyć dawkę podtrzymującą do wartości minimalnej, koniecznej do uzyskania odpowiedzi klinicznej.

Podczas pierwszych ośmiu tygodni leczenia należy raz w tygodniu wykonywać pełne badanie morfologii krwi wraz z oznaczeniem liczby płytek krwi. Badanie to należy wykonywać częściej w przypadku:

-    stosowania dużych dawek produktu leczniczego,

- ciężkich zaburzeń czynności nerek i (lub) wątroby (patrz także punkty 4.2 i 5.2),

-    lekkich do umiarkowanych zaburzeń czynności szpiku kostnego (patrz także punkt 4.2),

-    hipersplenizmu.

W późniejszym okresie leczenia częstość badań krwi można zmniejszyć, ale zaleca się, aby pełne badanie morfologii krwi przeprowadzać co miesiąc lub nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

Po wystąpieniu pierwszych objawów nieprawidłowego zmniejszenia liczby krwinek leczenie należy natychmiast przerwać, gdyż liczba leukocytów i płytek krwi może zmniejszać się w dalszym ciągu po przerwaniu leczenia.

Pacjentów otrzymujących azatioprynę należy poinformować o konieczności natychmiastowego zgłaszania lekarzowi jakichkolwiek objawów zakażenia, powstawania wybroczyn bądź krwawienia bez znanej przyczyny lub innych objawów mielosupresji. Zahamowanie czynności szpiku kostnego jest odwracalne, jeśli azatiopryna zostanie odstawiona wystarczająco wcześnie.

Azatiopryna ma działanie hepatotoksyczne, dlatego podczas leczenia należy rutynowo kontrolować wyniki badań czynności wątroby. Częstsze kontrole mogą być wskazane u pacjentów z istniejącą chorobą wątroby lub otrzymujących inne leki o działaniu toksycznym na wątrobę.

Pacjentów należy poinformować o konieczności odstawienia azatiopryny natychmiast po wystąpieniu objawów żółtaczki.

Osoby z dziedzicznym niedoborem enzymu metylotransferazy tiopuryny (TPMT) mogą być bardziej wrażliwe na mielosupresyjne działanie azatiopryny i podatne na szybki rozwój depresji szpiku kostnego po rozpoczęciu leczenia azatiopryną. Działanie mielosupresyjne może być nasilone przez jednoczesne stosowanie leków, które hamuj ą aktywność TPMT, takich jak olsalazyna, mesalazyna lub sulfasalazyna. Ponadto istnieją doniesienia o możliwym związku między zmniejszoną aktywnością TPMT a wtórnymi białaczkami i mielodysplazją u pacjentów otrzymujących 6-merkaptopurynę (czynny metabolit azatiopryny) razem z innymi lekami cytotoksycznymi (patrz punkt 4.8). Niektóre laboratoria oferują badanie niedoboru TPMT, chociaż nie wykazano, aby badaniami tymi można było zidentyfikować wszystkich pacjentów z ryzykiem ciężkiej toksyczności. Dlatego nadal konieczna jest częsta kontrola parametrów krwi obwodowej.

Może być koniczne zmniejszenie dawki azatiopryny, jeśli stosowana jest jednocześnie z innymi lekami, których głównym lub wtórnym działaniem toksycznym jest mielosupresja (patrz punkt 4.5: Leki cytotoksyczne/hamujące czynność szpiku kostnego).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Zaleca się ostrożność podczas stosowania azatiopryny u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby. Należy rozważyć zmniejszenie dawki i uważnie kontrolować odpowiedź hematologiczną (patrz punkt 4.2).

Zespół Lescha-Nyhana

Ograniczona ilość danych wskazuje na brak skuteczności azatiopryny u pacjentów z niedoborem fosforybozylotransferazy hipoksantynowo-guaninowej (zespół Lescha-Nyhana). Ze wzglądu na zaburzony metabolizm nie zaleca się stosowania azatiopryny u tych pacjentów.

Mutagenność

U kobiet i mężczyzn leczonych azatiopryną wykazano nieprawidłowości chromosomalne, ale trudno ustalić jej rolę w rozwoju tych zmian. Nieprawidłowości chromosomalne, które ustępują z czasem, wykazano w limfocytach potomstwa pacjentów leczonych azatiopryną. Poza wyjątkowo rzadkimi przypadkami nie obserwowano u nich jawnych oznak fizycznych nieprawidłowości. Wykazano synergiczne klastogenne działanie azatiopryny i długofalowego światła ultrafioletowego u pacjentów otrzymujących azatioprynę w leczeniu szeregu zaburzeń.

Wpływ na płodność

Ustąpienie przewlekłej niewydolności nerek po przeszczepieniu nerki, po którym podawana była azatiopryna, wiązało się ze zwiększeniem płodności u biorców przeszczepów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn (patrz punkt 4.6).

Rakotwórczość (patrz również punkt 4.8)

U pacjentów leczonych immunosupresyjnie istnieje zwiększone ryzyko rozwoju chłoniaków nieziarniczych (non-Hodgkin 's) i innych nowotworów, zwłaszcza nowotworów skóry (czerniaków i nowotworów nieczemiakowych), mięsaków (Kaposiego i nie-Kaposiego) oraz raka szyjki macicy in situ. Wydaje się, że ryzyko jest związane raczej z intensywnością i czasem trwania immunosupresji niż ze stosowaniem konkretnego leku. Opisywano, że po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu leczenia immunosupresyjnego może dochodzić do częściowej lub całkowitej regresji chłoniaków nieziarniczych i mięsaków Kaposiego.

Pacjenci otrzymujący kilka leków immunosupresyjnych mogą być narażeni na zwiększoną immunosupresję, dlatego należy stosować u nich najmniejsze dawki lecznicze.

Tak jak w przypadku wszystkich pacjentów ze zwiększonym ryzykiem rozwoju raka skóry, należy ograniczyć ekspozycję na światło słoneczne i promieniowanie UV, a pacjenci powinni nosić odzież chroniącą skórę i oraz stosować kremy z filtrem o wysokim współczynniku ochrony.

Zakażenie wirusem ospy wietrznej i półpaśca (patrz również punkt 4.8)

Stosowanie leków immunosupresyjnych może zaostrzyć przebieg zakażenia wirusem ospy wietrznej i półpaśca (Varicella zoster virus, VZV). Należy zachować ostrożność, a w szczególności przed rozpoczęciem leczenia immunosupresyjnego lekarz powinien upewnić się, czy pacjent przebył zakażenie VZV. Do ustalenia wcześniejszej ekspozycji przydatne mogą być badania serologiczne. Pacjenci, którzy nigdy nie byli narażeni na VZV powinni unikać kontaktu z osobami z ospą wietrzną lub półpaścem.

Jeśli pacjent był narażony na VZV, należy otoczyć go szczególną opieką, aby uniknąć rozwinięcia się ospy wietrznej lub półpaśca. Należy także rozważyć bierną immunizację przez podanie immunoglobuliny (Varicella Zoster Immunoglobulin, VZIG).

Jeżeli pacjent jest zakażony VZV, należy zastosować odpowiednie postępowanie, które może obejmować leczenie przeciwwirusowe i wspomagające.

Postępująca leukoencefalopatia wieloogniskowa (ang. Progressive Multifocal Leukoencephalopathy, PML)

U pacjentów otrzymujących azatioprynę razem z innymi lekami hamującymi czynność układu odpornościowego notowano PML, oportunistyczne zakażenie wywołane przez wirusa JC. Po wystąpieniu pierwszych przedmiotowych lub podmiotowych objawów wskazujących na PML należy przerwać terapię immunosupresyjną i podjąć odpowiednie działania w celu ustalenia rozpoznania (patrz punkt 4.8).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Szczepienia

Immunosupresyjne działanie azatiopryny może wywołać nietypową i potencjalnie szkodliwą dla pacjenta reakcję na szczepionki zawierające żywe drobnoustroje. Dlatego nie zaleca się stosowania żywych szczepionek u pacjentów leczonych azatiopryną (patrz punkt 4.4).

Prawdopodobne jest osłabienie odpowiedzi na szczepionki inaktywowane, a taką reakcję obserwowano u pacjentów leczonych azatiopryną w skojarzeniu z kortykosteroidami, poddanych szczepieniu przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

Wyniki niewielkiego badania klinicznego wykazały, że azatiopryna w standardowych dawkach leczniczych nie ma niekorzystnego wpływu na odpowiedź organizmu na poliwalentną szczepionkę przeciw zakażeniom wywołanym przez dwoinki zapalenia płuc. Oceniano to na podstawie średniego miana swoistych przeciwciał przeciw otoczce.

Wpływ jednocześnie stosowanych leków na azatioprynę

Rybawiryna

Rybawiryna hamuje aktywność enzymu dehydrogenazy inozynomonofosforanu (IMPDH), prowadząc do zmniejszonego wytwarzania aktywnych nukleotydów 6-tioguaninowych. Opisywano ciężką mielosupresję po jednoczesnym zastosowaniu azatiopryny i rybawiryny, dlatego nie zaleca się leczenia skojarzonego (patrz punkt 4.4 i punkt 5.2 „Metabolizm”).

Cytostatyki/leki hamujące czynność szpiku kostnego

Należy unikać, jeśli to możliwe, jednoczesnego stosowania cytostatyków lub leków o działaniu mielosupresyjnym, takich jak penicylamina. Istnieją sprzeczne doniesienia kliniczne dotyczące wystąpienia poważnych zaburzeń hematologicznych na skutek interakcji azatiopryny z kotrimoksazolem.

Donoszono również o możliwości wystąpienia zaburzeń hematologicznych na skutek jednoczesnego podawania azatiopryny i inhibitorów ACE.

Istnieją sugestie, że cymetydyna i indometacyna mogą działać mielosupresyjnie, a działanie to może być nasilone przez jednoczesne podawanie azatiopryny.

Allopurynol/oksypurynol/tiopurynol

Allopurynol, oksypurynol i tiopurynol hamują aktywność oksydazy ksantynowej, co ogranicza przekształcenie biologicznie aktywnego kwasu 6-tioinozynowego do biologicznie nieaktywnego kwasu 6-tiomoczowego. Dawkę 6-merkaptopuryny i azatiopryny należy zmniejszyć do 25% zwykłej dawki, jeśli leki te są stosowane jednocześnie z allopurynolem, oksypurynolem i (lub) tiopurynolem (patrz punkt 4.2).

Aminosalicylany

W warunkach in vitro i in vivo dowiedziono, że pochodne aminosalicylanów (np. olsalazyna, mesalazyna lub sulfasalazyna) hamują aktywność metylotransferazy tiopuryny (TPMT). Dlatego może być konieczne zastosowanie mniejszych dawek azatiopryny, jeśli podaje się ją razem z pochodnymi aminosalicylanów (patrz także punkt 4.4).

Metotreksat

Metotreksat podawany doustnie w dawce 20 mg/m2 pc. zwiększał wartość AUC 6-merkaptopuryny

0 około 31%, a metotreksat podawany dożylnie w dawkach 2 lub 5 g/m2 pc. odpowiednio o 69%

1    93%. Dlatego podczas jednoczesnego stosowania azatiopryny z metotreksatem w dużej dawce, dawkę należy dostosować w celu utrzymania odpowiedniej liczby krwinek białych.

Wpływ azatiopryny na inne leki

Leki przeciwzakrzepowe

Opisano przypadki zahamowania przeciwzakrzepowego działania warfaryny i acenokumarolu podawanych jednocześnie z azatiopryną. Dlatego może być konieczne zastosowanie większych dawek leku przeciwzakrzepowego. Zaleca się, aby podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych i azatiopryny ściśle kontrolować parametry krzepnięcia.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Wykazano, że azatiopryna i jej metabolity przenikają w znaczących ilościach przez łożysko i przez płyn owodniowy od matki do płodu. Produktu Immunoprin nie należy stosować bez starannej oceny ryzyka i korzyści u kobiet, które są w ciąży lub mogą zajść w ciążę w najbliższej przyszłości .Dowody na teratogenne działanie azatiopryny u ludzi są niejednoznaczne. Tak jak w wypadku wszystkich leków cytotoksycznych, należy zalecić stosowanie odpowiedniej antykoncepcji, gdy którykolwiek z partnerów otrzymuje azatioprynę.

W badaniach na zwierzętach azatiopryna wykazywała działanie teratogenne i embriotoksyczne (patrz punkt 5.3).

Po podaniu produktu leczniczego kobiecie w ciąży, azatioprynę i jej metabolity wykrywano w małych stężeniach we krwi płodu i w płynie owodniowym. U szeregu noworodków, których matki otrzymywały azatioprynę w czasie ciąży, notowano leukopenię i (lub) małopłytkowość.

Po wewnątrzmacicznej ekspozycji na azatioprynę w skojarzeniu z prednizonem obserwowano przemijające osłabienie czynności układu odpornościowego. W przypadkach skojarzonego leczenia azatiopryną z prednizolonem notowano opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego i poród

przedwczesny. Nie są znane odległe następstwa tych właściwości azatiopryny, ale wiele dzieci narażonych in utero na jej działanie osiągnęło już wiek 10 lat i rozwija się bez zaburzeń.

Karmienie piersią

W siarze i mleku kobiet leczonych azatiopryną wykryto 6-merkaptopurynę. Jednoczesne karmienie piersią i leczenie azatiopryną jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Płodność

Patrz punkt 4.4 „Wpływ na płodność”.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych dotyczących wpływu azatiopryny na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Na podstawie właściwości farmakologicznych azatiopryny nie można przewidzieć niekorzystnego wpływu produktu leczniczego na wykonywanie tych czynności.

4.8    Działania niepożądane

Można spodziewać się wystąpienia działań niepożądanych u około 15% pacjentów.

Rodzaj, częstość i nasilenie działań niepożądanych może zależeć od dawki azatiopryny i czasu trwania leczenia, jak również od choroby podstawowej pacjenta lub jednocześnie stosowanych leków.

Głównym działaniem niepożądanym azatiopryny jest zależne od dawki i na ogół przemijające zahamowanie czynności szpiku kostnego, przejawiające się leukopenią, małopłytkowością i niedokrwistością. Leukopenia może wystąpić u ponad 50% wszystkich pacjentów leczonych standardowymi dawkami azatiopryny. Rzadziej występują inne objawy zahamowania czynności szpiku kostnego, takie jak małopłytkowość, niedokrwistość, makrocytoza lub zmiany w szpiku kostnym z obecnością megaloblastów.

W tabeli podsumowano rodzaje i częstość działań niepożądanych azatiopryny:

Bardzo często (>1/10)

Często

(>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zakażenia

U 20% pacjentów po przeszczepie allogenicznym nerki

Podatność na zakażenia u pacjentów z zapalnymi chorobami jelit

U <1% pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS)

Nowotwory łagodne i złośliwe

Do 2,8% pacjentów po przeszczepie allogenicznym nerki (wg malejącej częstości): rak kolczystokomórkowy skóry, chłoniaki nieziarnicze, rak szyjki macicy, mięsak Kaposi’ego, rak sromu

Poprzeszczepien-na choroba limfoproliferacyj -na

Ostra białaczka szpikowa i zespoły mielodysplasty-czne

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukopenia - u >50% pacjentów z allogenicznym przeszczepem

Małopłytkowość, niedokrwistość. Istotna leukopenia u 5,3% pacjentów z RZS.

Granulocytopenia, pancytopenia i niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość

nerki (istotna u 16%)

-    u 28% pacjentów z RZS,

-    u 15% pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna

megaloblasty-czna, hipoplazja układu

czerwonokrwin-

kowego

Zaburzenia układu

immunologiczne-

Reakcje nadwrażliwości, w tym ogólne złe samopoczucie, niedociśnienie tętnicze, zawroty głowy, leukocytoza, zmiany skórne, ciężkie nudności i wymioty, biegunka, gorączka, drżenia, dreszcze, wysypka, ból mięśni, ból stawów, zapalenie naczyń, zaburzenia czynności nerek, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Reakcje

nadwrażliwości

zakończone

zgonem

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Śródmiąższowe zapalenie płuc (odwracalne)

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności i jadłowstręt, sporadycznie wymioty (u 12% pacjentów z RZS)

Zapalenie trzustki (0,2-8%, najczęściej u biorców przeszczepów i pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna)

Stolce

tłuszczowe,

biegunka

Choroba

wrzodowa

żołądka

i dwunastnicy,

krwawienie

z przewodu

pokarmowego,

martwica lub

perforacja.

Zapalenie jelita

grubego,

zapalenie

uchyłków. Te

powikłania

występowały

tylko po

przeszczepieniu

narządów.

Etiologia nie jest

jasna.

Jednoczesne podawanie steroidów może mieć znaczenie.

Zaburzenia

Zaburzenia czynności

Działanie

Zagrażająca życiu

wątroby i dróg żółciowych

wątroby. Różne zaburzenia, w tym zastój żółci, zapalenie dróg żółciowych z ich niszczeniem, poszerzenie zatok, plamica wątrobowa, zwłóknienie przestrzeni Dissego i przerost guzków regeneracyjnych u 3-10% pacjentów z allogenicznymi przeszczepami nerek.

hepatotoksyczne u <1% pacjentów z RZS

choroba

wenookluzyjna

wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie

Nowotwory łagodne i złośliwe

Zarówno podczas podawania azatiopryny pacjentom po przeszczepieniu narządów, jak i w innych wskazaniach, istnieje zwiększone ryzyko rozwoju guza. Jednak największe dawki stosuje się po przeszczepieniu narządów, dlatego ryzyko rozwoju guza jest większe, jeśli produkt leczniczy podaje się po przeszczepieniu narządów niż w innych wskazaniach. Rodzaje powstających nowotworów nie zależą od wskazań do stosowania azatiopryny. Guzy typowo powstają w warunkach zahamowania odporności (w następstwie działania onkowirusów albo naturalnego napromieniowania).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Czynnikami predysponującymi do toksycznego działania azatiopryny na szpik kostny są niedobór metylotransferazy tiopuryny (TMPT) oraz zaburzenia czynności wątroby lub nerek.

Wprawdzie niepożądane działania azatiopryny na hematopoezę występują najczęściej na początku leczenia, ale opisywano także występowanie działań niepożądanych w okresie późniejszym. Dlatego zaleca się staranne kontrolowanie morfologii krwi nawet u pacjentów, którzy długotrwale przyjmują produkt leczniczy w stałej dawce (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu immunologicznego

Po wystąpieniu reakcji nadwrażliwości natychmiastowe odstawienie azatiopryny i zastosowanie w razie potrzeby środków wspomagających krążenie prowadziło w większości przypadków do ustąpienia objawów. Jeśli wystąpiła reakcja nadwrażliwości, azatiopryny nie należy ponownie stosować.

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe można zmniejszyć, podając azatioprynę w dawkach podzielonych i (lub) podczas posiłków.

Należy pamiętać, że nasilenie biegunki u pacjentów z zapalnymi chorobami jelit może mieć związek z leczeniem azatiopryną.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Podczas długotrwałego stosowania azatiopryny opisywano rzadką, ale zagrażającą życiu chorobę wenookluzyjną wątroby, głównie u pacjentów po transplantacji. Sporadycznie przerwanie podawania azatiopryny prowadziło do czasowego lub trwałego ustąpienia zmian w obrazie histopatologicznym wątroby i objawów.

Zastój żółci i pogorszenie czynności wątroby ustępują zwykle po przerwaniu leczenia azatiopryną.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wielokrotnie opisywano wypadanie włosów u pacjentów otrzymujących azatioprynę w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami immunosupresyjnymi. W wielu przypadkach objaw ten ustępował samoistnie mimo dalszego leczenia.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy podmiotowe i przedmiotowe

Niewyjaśnione zakażenie, owrzodzenie gardła, wybroczyny i krwawienie są głównymi objawami przedawkowania azatiopryny. Wynikają one z zahamowania czynności szpiku kostnego, które może być największe po upływie 9 do 14 dni. Wystąpienie tych objawów jest bardziej prawdopodobne po przedawkowaniu przewlekłym niż po ostrym, jednorazowym przedawkowaniu. Istnieje doniesienie

0    przyjęciu jednorazowo 7,5 g azatiopryny.

Bezpośrednim objawem działania toksycznego po przedawkowaniu były nudności, wymioty

1    biegunka, a następnie nieznaczna leukopenia i niewielkie zaburzenia czynności wątroby. Powrót do zdrowia przebiegał bez zakłóceń.

Leczenie

Nie ma swoistej odtrutki na azatioprynę. Należy ściśle kontrolować morfologię krwi i stosować ogólne metody podtrzymujące, a w razie konieczności przetoczyć krew. Po przedawkowaniu azatiopryny próby jej usunięcia z organizmu (np. podanie węgla aktywnego) mogą nie być skuteczne, jeśli nie zostaną podjęte w ciągu 60 minut od przedawkowania.

Dalsze postepowanie zależy od obrazu klinicznego lub zaleceń krajowego centrum zatruć (jeśli jest dostępne).

Azatiopryna podlega częściowo dializie, ale wartość dializy u pacjentów, którzy przedawkowali azatioprynę, nie jest znana.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa terapeutyczna i kod ATC: leki przeciwnowotworowe i immunosupresyjne: L04AX01 Mechanizm działania

Azatiopryna jest prolekiem 6-merkaptopuryny (6-MP). 6-MP jest nieaktywna, ale działa jak antagonista puryn i do aktywności immunosupresyjnej wymaga wychwytu przez komórki i wewnątrzkomórkowego anabolizmu do nukleotydów tioguaniny (TGN). Nukleotydy tioguaniny i inne metabolity (np. rybonukleotydy 6-metylo-merkaptopuryny) hamują syntezę de novo puryn i wzajemne przemiany nukleotydów purynowych. Nukleotydy tioguaniny są także wbudowywane w kwasy nukleinowe, co przyczynia się do działania immunosupresyjnego leku. Inne możliwe mechanizmy działania azatiopryny obejmują hamowanie wielu szlaków biosyntezy kwasów nukleinowych i zapobieganie w ten sposób proliferacji komórek biorących udział w powstawaniu i wzmacnianiu odpowiedzi immunologicznej.

Ze względu na opisane mechanizmy, działanie lecznicze azatiopryny może być widoczne dopiero po kilku tygodniach lub miesiącach leczenia.

Aktywność cząstki metylonitroimidazolowej, metabolitu azatiopryny, ale nie 6-MP, nie została jasno określona. Jednak wydaje się, że w kilku układach modyfikuje ona aktywność azatiopryny w porównaniu z aktywnością 6-MP.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Stężenie azatiopryny i 6-merkaptopuryny w osoczu nie są dobrze skorelowane ze skutecznością terapeutyczną lub toksycznością azatiopryny.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji azatiopryny w stanie stacjonarnym jest nieznana.

Średnia (±OS) pozorna objętość dystrybucji 6-MP wynosi 0,9 (± 0,8) l/kg, chociaż wartość ta może być niedoszacowana, gdyż klirens 6-MP zachodzi w całym organizmie (nie tylko w wątrobie).

Stężenie 6-MP w płynie mózgowo-rdzeniowym po podaniu dożylnym lub doustnym jest małe lub nieistotne.

Metabolizm

W warunkach in vivo azatiopryna jest szybko rozkładana przez s-transferazę glutationową do 6-MP i cząstki metylonitroimidazolowej. 6-MP łatwo przenika przez błony komórkowe i jest w znacznym stopniu metabolizowana w szeregu wieloetapowych szlaków do czynnych i nieczynnych metabolitów, bez przeważającego udziału żadnego z enzymów. Ze względu na złożony metabolizm, zahamowanie jednego enzymu nie wyjaśnia wszystkich przypadków braku skuteczności i (lub) wyraźnej mielosupresji. Dominującymi enzymami odpowiedzialnymi za metabolizm 6-MP lub jej metabolitów są: polimorficzny enzym S-metylotransferaza tiopurynowa (TPMT) (patrz punkt 4.4: Aminosalicylany), oksydaza ksantynowa (patrz punkt 4.5: Allopurynol/oksypurynol/tiopurynol), dehydrogenaza monofosforanu inozyny (IMPDH) (patrz punkt 4.5: Rybawiryna) i fosforybozylotransferaza hipoksantynowo-guaninowa (HPRT). Dodatkowymi enzymami uczestniczącymi w powstawaniu czynnych i nieczynnych metabolitów są: syntetaza monofosforanu guanozyny (GMPS, tworząca TGN) i pirofosfataza trifosforanu inozyny (ITP-aza).

Azatiopryna jest także metabolizowana przez oksydazę aldehydową do 8-hydroksyazatiopryny, która może być aktywna.

Inne szlaki prowadzą także do powstawania licznych nieczynnych metabolitów.

Istnieją dowody, że polimorfizmy genów kodujących różne układy enzymów włączonych w metabolizm azatiopryny mogą prognozować niepożądane reakcje na leczenie azatiopryną.

S-metylotransferaza tiopurynowa (TPMT)

Aktywność TPMT jest odwrotnie proporcjonalna do stężenia w erytrocytach nukleotydu tioguaniny, pochodnej 6-MP - większe stężenia nukleotydu tioguaniny powodują większą redukcję liczby krwinek białych i neutrofilów. U osób z niedoborem TPMT stwierdza się bardzo duże stężenia cytotoksycznego nukleotydu tioguaniny.

Oznaczenie genotypu może określić wzór alleli u pacjenta. Obecnie 3 allele (TPMT*2, TPMT*3A i TPMT*3C) występują u około 95% osób ze zmniejszoną aktywnością TPMT. Około 0,3% (1:300) pacjentów ma dwa niefunkcjonalne allele (niedobór homozygotyczny) genu TPMT i niewielką lub niewykrywalną aktywność enzymu. Około 10% pacjentów ma jeden niefunkcjonalny allel TPMT (niedobór heterozygotyczny), co jest przyczyną małej lub umiarkowanej aktywności TPMT, a 90% osób ma dwa funkcjonalne allele i prawidłową aktywność TPMT. Może także istnieć grupa około 2% osób z bardzo dużą aktywnością TPMT. Testowanie fenotypu określa poziom nukleotydów tiopurynowych lub aktywność TPMT w krwinkach czerwonych i może być źródłem ważnych informacji (patrz punkt 4.4).

Wydalanie

Po 24 godzinach od podania doustnego 100 mg azatiopryny znakowanej 35S 50% radioaktywności było wydalane w moczu, a 12% z kałem. Głównym związkiem w moczu był nieaktywny utleniony metabolit, kwas tiomoczowy. Mniej niż 2% dawki było wydalane w moczu w postaci azatiopryny lub 6-MP. Azatiopryna ma wysoki współczynnik ekstrakcji z całkowitym klirensem większym niż 3 l/min u zdrowych ochotników. Brak danych dotyczących klirensu nerkowego lub okresu półtrwania azatiopryny. Klirens nerkowy 6-MP i jej okres półtrwania wynoszą, odpowiednio, 191 ml/min/m2 oraz 0,9 godziny.

Szczególne grupy pacjentów

Osoby w podeszłym wieku

Nie prowadzono swoistych badań z udziałem osób w podeszłym wieku (patrz punkt 4.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Badania z azatiopryną nie wykazały, aby farmakokinetyka 6-MP różniła się u pacjentów z mocznicą i pacjentów po przeszczepieniu nerki. Ponieważ niewiele wiadomo o czynnych metabolitach azatiopryny w zaburzeniach czynności nerek, należy rozważyć zmniejszenie dawek u pacjentów z takimi zaburzeniami (patrz punkt 4.2).

Azatiopryna i (lub) jej metabolity są usuwane metodą hemodializy. Ośmiogodzinna dializa usuwa około 45% radioaktywnych metabolitów.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Badanie z zastosowaniem azatiopryny przeprowadzono w trzech grupach pacjentów po przeszczepieniu nerki: bez choroby wątroby, z zaburzeniami czynności wątroby (ale nie z marskością) oraz z zaburzeniami czynności wątroby i marskością. Badanie wykazało, że ekspozycja na 6-merkaptopurynę była 1,6 raza większa u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (ale bez marskości) i 6 razy większa u pacjentów z zaburzeniami czynności i marskością wątroby, w porównaniu z pacjentami bez choroby wątroby. Dlatego należy rozważyć zmniejszenie dawek u pacjentów z zaburzeniami czynnością wątroby (patrz punkt 4.2).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Teratogenność

Badania na ciężarnych szczurach, myszach i królikach, które otrzymywały azatioprynę w dawkach od 5 do 15 mg/kg mc./dobę przez cały okres organogenezy, wykazały występowanie wad wrodzonych płodów o różnym stopniu nasilenia.

Działanie teratogenne obserwowano też u królików po podaniu dawki 10 mg/kg mc./dobę.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Mannitol

Skrobia kukurydziana Powidon K25 Kroskarmeloza sodowa Sodu stearylofumaran

Otoczka Opadry Clear OY-7240 Hypromeloza Makrogol 400

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Opakowania zawierają 50 lub 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Stosowanie tabletek z nienaruszoną otoczką nie wiąże się z żadnym ryzykiem. W takim wypadku stosowanie szczególnych środków ostrożności nie jest konieczne.

Jednak w przypadkach, gdy pielęgniarki dzielą tabletki, należy ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących postępowania ze środkami cytotoksycznymi (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Pozostałą ilość produktu leczniczego oraz zanieczyszczone środki pomocnicze należy przechowywać tymczasowo w dobrze oznakowanych opakowaniach. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG Mondseestrasse 11 4866 Unterach, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 11936

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 14.03.2007 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 10.07.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12.02.2014 r.

13 DK/H/0843/001/IB/015

Immunoprin