+ iMeds.pl

Imodium multi-action 2 mg + 125 mgUlotka Imodium multi-action

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

Imodium Multi-Action, 2 mg + 125 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

Loperamidi hydrochloridum + Simeticonum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

•    Jeśli po upływie 2 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Imodium Multi-Action i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Imodium Multi-Action

3.    Jak stosować lek Imodium Multi-Action

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Imodium Multi-Action

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK IMODIUM MULTI-ACTION I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Loperamid jest doustnym lekiem przeciwbiegunkowym.

Zmniejsza perystaltykę jelit, wydłuża czas przechodzenia treści pokarmowej przez jelita. Loperamid zwiększa spoczynkowe napięcie zwieracza odbytu, jednocześnie zmniejszaj ąc natychmiastową potrzebę wypróżnienia (parcie na stolec).

Symetykon jest substancj ą o właściwościach przeciwpieniących, która łagodzi objawy związane z biegunką, szczególnie takie jak wzdęcia, bóle i kurcze brzucha.

Wskazania do stosowania

Lek Imodium Multi-Action jest wskazany w leczeniu ostrej biegunki oraz objawów często z nią związanych, takich jak bóle brzucha, wzdęcia, kurcze i oddawanie nadmiernej ilości gazów.

Lek Imodium Multi-Action jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u osób dorosłych i dzieci w wieku od 12 lat.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU IMODIUM MULTI

ACTION

Kiedy nie stosować leku Imodium Multi-Action:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na loperamidu chlorowodorek, symetykon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

•    u dzieci w wieku poniżej 12 lat,

•    jako leczenia zasadniczego: u pacjentów z ostrą czerwonką, która charakteryzuje się obecnością krwi w kale i wysoką gorączką; u pacjentów z ostrym rzutem wrzodziej ącego zapalenia jelit; u pacjentów z bakteryjnym zapaleniem jelita cienkiego i okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter; u pacjentów z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, związanym z podawaniem antybiotyków o szerokim zakresie działania,

• w przypadkach, w których należy unikać zwolnienia perystaltyki jelit, z powodu możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, rozszerzenia okrężnicy (megacolon) i toksycznego rozszerzenia okrężnicy (megacolon toxicum). Stosowanie leku Imodium Multi-Action należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit.

Leczenie biegunki lekiem Imodium Multi-Action jest leczeniem wyłącznie objawowym. W każdym przypadku, w którym możliwe jest ustalenie przyczyny biegunki, gdy jest to uzasadnione (lub wskazane), lekarz zaleci odpowiednie leczenie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

U pacjentów z biegunką, szczególnie u dzieci, może wystąpić odwodnienie i nadmierna utrata elektrolitów. Dlatego w czasie biegunki należy przyjmować większą niż zwykle ilość płynów, aby uzupełnić te niedobory. Leku Imodium Multi-Action nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat, bez zalecenia i kontroli lekarza.

Jeżeli w ciągu 48 godzin po podaniu leku, nie obserwuje się poprawy stanu klinicznego pacjenta, podawanie leku Imodium Multi-Action należy przerwać i pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

Pacjenci z AIDS, stosujący lek Imodium Multi-Action z powodu biegunki, w razie pojawienia się najwcześniejszych objawów wzdęcia brzucha, powinni przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem. U pacjentów z AIDS i jednoczesnym zakaźnym zapaleniem okrężnicy wywołanym zarówno przez wirusy, jak i bakterie, leczonych loperamidu chlorowodorkiem, opisywano pojedyncze przypadki wystąpienia toksycznego rozszerzenia okrężnicy.

Przed rozpoczęciem stosowania Imodium Multi-Action należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Inne leki i Imodium Multi-Action

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Szczególnie ważne jest poinformowanie lekarza lub farmaceuty o przyjmowaniu:

-    rytonawiru,

-    chinidyny,

-    desmopresyny podawanej doustnie,

-    itrakonazolu lub ketokonazolu,

-    gemfibrozylu.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Leku Imodium Multi-Action nie należy stosować w ciąży, zwłaszcza w jej pierwszym trymestrze, chyba że w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Nie zaleca się stosowania leku Imodium Multi-Action w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W przebiegu schorzeń przebiegających z występowaniem biegunki leczonych lekiem Imodium MultiAction mogą wystąpić zmęczenie, zawroty głowy lub senność. Dlatego też wskazane jest zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania maszyn.

Lek Imodium Multi-Action zawiera sacharozę i sorbitol

Jeżeli stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK IMODIUM MULTI-ACTION

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania

Tabletki należy rozgryźć.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku od 12 lat

Początkowa dawka - 2 tabletki, a następnie 1 tabletka po każdym luźnym stolcu. Maksymalna dawka dobowa wynosi 4 tabletki. Leku nie należy stosować dłużej niż przez dwa dni.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 12 lat.

Stosowanie leku ImodiumMulti-Action u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy stosować lek ostrożnie i uważnie obserwować, czy nie występują u nich objawy toksyczności ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Stosowanie leku Imodium Multi-Action u osób w podeszłym wieku U osób w podeszłym wieku nie jest konieczna modyfikacja dawkowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Imodium Multi-Action

Objawy

W przypadku przedawkowania mogą wystąpić następujące objawy: osłupienie, zaburzenia koordynacji ruchów, senność, zwężenie źrenic, nadmierne napięcie mięśniowe, depresja oddechowa, (tzn. spłycenie i zwolnienie częstości oddechów), zatrzymanie moczu oraz niedrożność jelita (objawiaj ąca się bólem brzucha, wymiotami, wzdęciami i zaparciem). Dzieci mogą być bardziej wrażliwe niż dorośli na toksyczne działania leku na ośrodkowy układ nerwowy.

Leczenie

W przypadku przedawkowania stosuje się leczenie objawowe i wspomagające.

U pacjentów, którzy nie wymiotowali, przed podaniem węgla aktywowanego należy przeprowadzić płukanie żołądka. Podanie węgla aktywowanego na 1 godzinę po podaniu leku Imodium Multi-Action powoduje zmniejszenie jego wchłaniania.

W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania jako antidotum można podać nalokson.

Ponieważ czas działania loperamidu jest dłuższy niż naloksonu (1 do 3 godzin), może być wskazane powtórne podanie naloksonu. Dlatego też pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą przez przynajmniej 48 godzin w celu wykrycia ewentualnego zahamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wiele zdarzeń niepożądanych związanych ze stosowaniem loperamidu jest częstymi objawami zespołów biegunkowych (dyskomfort i ból w jamie brzusznej, nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej, zmęczenie, senność, zawroty głowy, zaparcie, wzdęcie z oddawaniem wiatrów). Często objawy te trudno jest odróżnić od działań niepożądanych stosowanego leku.

Częstość występowania działań niepożądanych przedstawiono zgodnie z następującym schematem: Często    występuje    u 1 do    10 na    100 pacjentów

Niezbyt często    występuje    u 1 do    10 na    1 000 pacjentów

Rzadko    występuje    u 1 do    10 na    10 000 pacjentów

Często zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były nudności, zaburzenia smaku i bóle głowy. Niezbyt często zgłaszano bezsenność i zawroty głowy oraz zaburzenia układu pokarmowego (ból brzucha i ból w nadbrzuszu, dolegliwości w obrębie brzucha, powiększenie obwodu brzucha, niestrawność, wymioty, zatwardzenie, wzdęcia i suchość w jamie ustnej) a także osłabienie oraz wysypkę.

Rzadko złaszano zaburzenia układu immunologicznego (reakcja nadwrażliwości, reakcja anafilaktyczna - w tym wstrząs anafilaktyczny oraz reakcja anafilaktoidalna); zaburzenia układu nerwowego (utrata świadomości, otępienie, obniżony poziom świadomości, hipertonia, nieprawidłowa koordynacja); zaburzenia układu pokarmowego (niedrożność jelita - w tym niedrożność jelita porażenna, rozszerzenie okrężnicy - w tym toksyczne rozszerzenie okrężnicy); zaburzenia w obrębie skóry i tkanki podskórnej (wysypka pęcherzowa - w tym zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka oraz rumień wielopostaciowy, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd). Rzadko zgłaszanymi działaniami niepożądanymi było również zwężenie źrenicy, zmęczenie i zatrzymanie moczu.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK IMODIUM MULTI-ACTION

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Imodium Multi-Action

Substancjami czynnymi leku są loperamidu chlorowodorek i symetykon.

Pozostałe składniki to: sacharoza; celuloza mikrokrystaliczna; butylu metakrylanu, (2-dimetyluaminoetylu) metakrylanu, metylu metakrylanu kopolimer 1:2:1; celulozy octan; sorbitol; dekstrany; kompozycja smakowo-zapachowa waniliowo-miętowa (sacharoza, maltodekstryny, naturalne i sztuczne substancje smakowo-zapachowe, skrobia kukurydziana modyfikowana, syrop kukurydziany utwardzony, estry poliglicerolu i kwasów tłuszczowych, wapnia fosforan, mleko w proszku modyfikowane enzymatycznie).

Jak wygląda lek Imodium Multi-Action i co zawiera opakowanie

Blistry z folii PVC/Al w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 6 lub 12 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited, C/O Johnson & Johnson Limited, Foundation Park, Roxborough Way, Maidenhead, Berkshire SL6 3UG, Wielka Brytania.

Wytwórca: Janssen-Cilag SpA, Via C. Janssen, Borgo S. Michele, 04010 Latina, Włochy.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa tel. 22 237 80 02

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Imodium Multi-Action

Charakterystyka Imodium multi-action

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Imodium Multi-Action, 2 mg + 125 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I LOŚCIOWY

Jedna tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku i 125 mg symetykonu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki do rozgryzania i żucia.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt Imodium Multi-Action jest wskazany w leczeniu ostrej biegunki oraz objawów często z nią związanych, takich jak bóle brzucha, wzdęcia, kurcze i oddawanie nadmiernej ilości gazów.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i dzieci w wieku od 12 lat

Początkowa dawka - 2 tabletki, a następnie 1 tabletka po każdym luźnym stolcu. Maksymalna dawka dobowa wynosi 4 tabletki. Produktu nie należy stosować dłużej niż przez dwa dni.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Nie zaleca się stosowania produktu Imodium Multi-Action u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u osób w wieku podeszłym.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u osób z zaburzeniami czynności nerek.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Pomimo braku danych dotyczących farmakokinetyki leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby w tej grupie pacjentów produkt Imodium Multi-Action należy stosować ostrożnie ze względu na spowolnienie metabolizmu pierwszego przejścia przez wątrobę.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Produktu Imodium Multi-Action nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Produktu Imodium Multi-Action nie należy stosować jako leczenia zasadniczego:

- u pacjentów z ostrą czerwonką, która charakteryzuje się obecnością krwi w kale i wysoką gorączką;

-    u pacjentów z ostrym rzutem wrzodziejącego zapalenia jelit;

-    u pacjentów z bakteryjnym zapaleniem jelita cienkiego i okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter;

-    u pacjentów z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, związanym z podawaniem antybiotyków o szerokim zakresie działania.

Ogólnie produktu Imodium Multi-Action nie należy stosować w przypadkach, w których należy unikać zwolnienia perystaltyki jelit, z powodu możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, rozszerzenia okrężnicy (megacolon) i toksycznego rozszerzenia okrężnicy (megacolon toxicum). Leczenie produktem Imodium Multi-Action należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit.

Leczenie biegunki produktem Imodium Multi-Action jest leczeniem wyłącznie objawowym.

W każdym przypadku, w którym możliwe jest ustalenie etiologii, gdy jest to uzasadnione (lub wskazane), należy zastosować leczenie przyczynowe.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentów z (ciężką) biegunką może wystąpić odwodnienie i nadmierna utrata elektrolitów.

W tych przypadkach postępowaniem z wyboru jest uzupełnianie odpowiednich płynów i elektrolitów.

Jeżeli w ciągu 48 godzin po podaniu produktu nie obserwuje się poprawy stanu klinicznego pacjenta, podawanie produktu Imodium Multi-Action należy przerwać i pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

U pacjentów z AIDS, leczonych produktem Imodium Multi-Action z powodu biegunki, należy przerwać podawanie preparatu w razie pojawienia się najwcześniejszych objawów wzdęcia brzucha. Istniej ą pojedyncze doniesienia o przypadkach wystąpienia toksycznego rozszerzenia okrężnicy u leczonych loperamidu chlorowodorkiem pacjentów z AIDS i jednoczesnym zakaźnym zapaleniem okrężnicy wywołanym zarówno przez wirusy, jak i bakterie.

Pomimo braku danych dotyczących farmakokinetyki leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby w tej grupie pacjentów produkt Imodium Multi-Action należy stosować z ostrożnością z powodu zmniejszenia metabolizmu związanego z efektem pierwszego przejścia przez wątrobę. Pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy uważnie obserwować, czy nie występuj ą u nich objawy toksyczności ze strony ośrodkowego układu nerwowego. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby Imodium Multi-Action należy stosować pod nadzorem medycznym.

Ponieważ większość leku jest metabolizowana, a metabolity lub lek w postaci niezmienionej są wydalane z kałem, nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Produkt Imodium Multi-Action zawiera sacharozę i sorbitol. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować produktu leczniczego Imodium MultiAction.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Dane niekliniczne wskazuj ą, że loperamid jest substratem P-glikoproteiny. Jednoczesne podawanie loperamidu (16 mg w pojedynczej dawce) z chinidyną lub rytonawirem, które są inhibitorami

P-glikoproteiny, powodowało 2-3 krotne zwiększenie stężenia loperamidu w osoczu. Kliniczne znaczenie tych farmakokinetycznych interakcji inhibitorów P-glikoproteiny z loperamidem, podawanym w zalecanych dawkach (od 2 mg do maksymalnie mg na dobę), nie jest znane.

Jednoczesne podanie loperamidu (dawka pojedyncza 4 mg) oraz itrakonazolu, inhibitora cytochromu CYP3A4 i glikoproteiny P powodowało trzy- lub czterokrotny wzrost stężenia loperamidu w osoczu krwi. W tym samym badaniu inhibitor cytochromu CYP2C8, gemfibrozyl, zwiększał stężenie loperamidu mniej więcej dwukrotnie. Skojarzenie itrakonazolu i gemfibrozylu powodowało czterokrotny wzrost szczytowego stężenia loperamidu i trzynastokrotny wzrost całkowitej ekspozycji osocza. Wzrostom podanych wartości nie towarzyszyły objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN), co sprawdzono z zastosowaniem testów psychomotorycznych (tj. subiektywna ocena senności oraz test zastępowania cyfr symbolami).

Jednoczesne podanie loperamidu (pojedyncza dawka 16 mg) oraz ketakonazolu, inhibitora cytochromu CYP3A4 i glikoproteiny P powodowało pięciokrotny wzrost stężenia loperamidu w osoczu krwi. Wzrostowi nie towarzyszyło nasilone działanie farmakodynamiczne, co sprawdzono, stosując pupilometrię.

Leczenie skojarzone z desmopresyną podawaną doustnie powodowało trzykrotny wzrost stężenia desmopresyny w osoczu, prawdopodobnie w związku z mniejszą ruchliwością w przewodzie pokarmowym.

Oczekuje się, że leki o podobnych właściwościach farmakologicznych mogą wzmagać działanie loperamidu oraz że leki przyspieszające przejście przez przewód pokarmowy mogą hamować jego działanie.

Ponieważ symetykon nie wchłania się z przewodu pokarmowego, nie przewiduje się żadnych istotnych interakcji symetykonu z innymi produktami leczniczymi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono działania teratogennego i embriotoksycznego loperamidu lub symetykonu, które prowadziłoby do uszkodzenia zarodka lub płodu. Produktu Imodium Multi-Action nie należy stosować w ciąży, zwłaszcza w jej pierwszym trymestrze, chyba że w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Małe ilości loperamidu mogą występować w mleku kobiecym. Dlatego nie zaleca się stosowania produktu Imodium Multi-Action w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W przebiegu schorzeń przebiegających z występowaniem biegunki, leczonych produktem Imodium Multi-Action, mogą wystąpić zmęczenie, zawroty głowy lub senność. Dlatego też wskazane jest zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Bezpieczeństwo stosowania loperamidu - symetykonu oceniono u 2040 pacjentów, którzy uczestniczyli w pięciu badaniach klinicznych. Wszystkie badania przeprowadzono z zastosowaniem loperamidu - symetykonu w tabletkach do żucia u pacjentów z ostrą biegunką i dolegliwościami związanymi z nagromadzeniem gazu. W czterech badaniach porównywano loperamid - symetykon z loperamidem, symetykonem i placebo, a w jednym badaniu porównywano dwie formy loperamidu -symetykonu z placebo.

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi (>1% przypadków) w badaniach klinicznych były zaburzenia smaku (2,6 %) oraz nudności (1,6%).

W tabeli 1 przedstawiono działania niepożądane zgłaszane podczas badań klinicznych i po wprowadzeniu produktu do obrotu. Dodatkowo przedstawiono również działanie niepożądane występujące podczas stosowania loperamidu chlorowodorku.

Częstość występowania przedstawiona jest zgodnie z następującym schematem:

Często    (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często    (> 1/1 000 do < 1/100)

Rzadko    (>1/10 000 do < 1/1 000)

Tabela 1.

Grupa układów i narządów

Częstość występowania działania niepożądanego

Rzadko

Niezbyt często

Często

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcja nadwrażliwości3, reakcja anafilaktycznail (w tym wstrząs anafilaktyczny) oraz reakcja anafilaktoidalnaa

Zaburzenia układu nerwowego

Utrata świadomości^

otępieniea,

obniżony poziom

świadomości^

hipertoniaa,

nieprawidłowa

koordynacjail

Bezsenność^ zawroty

głowyc

Bóle głowyb, zaburzenia smaku

Zaburzenia oka

Zwężenie źrenicya

Zaburzenia żołądka i jelit

Niedrożność jelitaa (w tym niedrożność jelita porażenna), rozszerzenie okrężnicya (w tym toksyczne rozszerzenie okrężnicy)

Ból brzucha, dolegliwości w obrębie

brzuchab,    ból w nadbrzuszu3, wymioty, zatwardzenie, powiększenie obwodu

brzuchac,    niestrawnośćc, wzdęcia, suchość

w jamie ustnej

Nudności

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka pęcherzowa (w tym zespół Stevensa-Johnsonaa, toksyczna nekroliza naskórka oraz rumień

wielopostaciowy),

obrzęk

naczynioruchowya, pokrzywkaa, świąda

Wysypka

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zatrzymanie moczua

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczeniea

Osłabienie

a: Niniejszy termin uwzględniono na podstawie zgłoszeń po wprowadzeniu do obrotu loperamidu HCl. Kategorię częstości występowania przypisano na podstawie badań klinicznych z zastosowaniem loperamidu HCl (N=3683).

b: Niniejszy termin uwzględniono na podstawie niepożądanych reakcji na lek zgłaszanych w badaniach klinicznych z zastosowaniem loperamidu HCl. Kategorię częstości występowania

przypisano na podstawie badań klinicznych z zastosowaniem loperamidu HCl w leczeniu ostrej biegunki (N=2755).

c: Niniejszy termin uwzględniono na podstawie zgłoszeń po wprowadzeniu do obrotu loperamidu HCI-symetykonu. Zawroty głowy i powiększenie obwodu brzucha obserwowano również w badaniach klinicznych z zastosowaniem loperamidu HCl.

d: Patrz punkt 4.4 - Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

W przypadku przedawkowania (także przedawkowania względnego związanego z zaburzeniem czynności wątroby) mogą wystąpić następujące objawy: zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego (osłupienie, zaburzenia koordynacji ruchów, senność, zwężenie źrenic, nadmierne napięcie mięśniowe i depresja oddechowa), zatrzymanie moczu i niedrożność jelit. Dzieci mogą być bardziej niż dorośli wrażliwe na toksyczne działanie leku na ośrodkowy układ nerwowy.

Leczenie

W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania jako antidotum można podać nalokson.

Ze względu na to, że czas działania loperamidu jest dłuższy niż naloksonu (od 1 do 3 godzin) może być wskazane powtórne podanie naloksonu. Dlatego pacjent powinien pozostać pod ścisłą kontrolą lekarza przez okres co najmniej 48 godzin w celu wykrycia ewentualnych objawów zahamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki hamujące perystaltykę jelit, kod ATC: A07DA53.

Loperamid wiąże się z receptorami opioidowymi w ścianie jelit. Zmniejsza perystaltykę propulsywną, wydłuża okres pasażu przez jelita i zwiększa wchłanianie wody i elektrolitów. Loperamid nie ma wpływu na fizjologiczną florę jelitową. Loperamid zwiększa napięcie mięśnia zwieracza odbytu. Produkt Imodium Multi-Action nie ma działania ośrodkowego. Symetykon nie jest wchłaniany.

Ze względu na duże powinowactwo do ściany jelita i duży stopień metabolizmu związany z efektem pierwszego przejścia przez wątrobę loperamid prawie w ogóle nie przenika do krążenia ogólnego. Symetykon jest substancj ą powierzchniowo czynną o właściwościach przeciwpieniących, która łagodzi objawy związane z biegunką, szczególnie takie jak wzdęcia z oddawaniem wiatrów, pobolewania i kurcze brzucha.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Loperamid jest łatwo wchłaniany z jelita, lecz jest prawie całkowicie wychwytywany przez wątrobę, gdzie jest metabolizowany, sprzęgany i wydalany z żółcią.

W następstwie bardzo silnego efektu, tzw. pierwszego przejścia przez wątrobę, stężenia leku w postaci niezmienionej w osoczu krwi są bardzo małe.

Okres półtrwania loperamidu u człowieka wynosi od 9 do 14 godzin, średnio około 11 godzin.

Badania dystrybucji u szczurów wykazuj ą duże powinowactwo loperamidu do ściany jelita, głównie ze względu na wiązanie się z receptorami warstwy mięśni podłużnych. Eliminacja zachodzi głównie na drodze oksydacyjnej N-demetylacji, która jest najważniejszym szlakiem metabolicznym loperamidu. Loperamid w postaci niezmienionej i jego metabolity wydalane są głównie z kałem. Symetykon nie jest wchłaniany.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania dotyczące toksyczności loperamidu, prowadzone przez okres do 12 miesięcy na psach i przez okres 18 miesięcy na szczurach, nie wykazały jakiegokolwiek toksycznego wpływu z wyjątkiem niewielkiego zmniej szenia masy ciała i spożycia pokarmu podczas stosowania dawek dobowych odpowiednio: do 5 mg/kg/dobę (30 razy większych niż maksymalna dawka stosowana u człowieka) i 40 mg/kg/dobę (240 razy większych niż maksymalna dawka stosowana u człowieka). W badaniach tych dawki preparatu nie wywołujące działania toksycznego (ang. The No Toxic Effect Levels, NTEL) wynosiły 1,25 mg/kg/dobę (8 razy większa niż maksymalna dawka stosowana u człowieka) i 10 mg/kg/dobę (60 razy większa niż maksymalna dawka stosowana u człowieka) odpowiednio u psów i szczurów. Wyniki badań przeprowadzonych in vivo i in vitro wykazały, że loperamid nie działa genotoksycznie. Nie zaobserwowano działania rakotwórczego loperamidu. W badaniach rozmnażania przeprowadzonych na szczurach bardzo duże dawki loperamidu (40 mg/kg/dobę - 240 razy większe niż maksymalna dawka stosowana u człowieka) zaburzały płodność i zmniej szały przeżycie płodu w związku z działaniem toksycznym na organizm matki. Mniejsze dawki nie miały wpływu na zdrowie matki i płodu oraz nie zaburzały rozwoju około- i pourodzeniowego.

Symetykon należy do grupy liniowych polidimetylosiloksanów. Substancja jest uważana za nieaktywną biologicznie i nie wykazuje właściwości toksycznych. Nie przeprowadzono szczegółowych badań na temat działania toksycznego symetykonu na zwierzętach.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza

Celuloza mikrokrystaliczna

Butylu metakrylanu, (2-dimetyluaminoetylu) metakrylanu, metylu metakrylanu kopolimer 1:2:1

Celulozy octan

Sorbitol

Dekstrany

Kompozycja smakowo-zapachowa waniliowo-miętowa (sacharoza, maltodekstryny, naturalne i sztuczne substancje smakowo-zapachowe, skrobia kukurydziana modyfikowana, syrop kukurydziany utwardzony, estry poliglicerolu i kwasów tłuszczowych, wapnia fosforan, mleko w proszku modyfikowane enzymatycznie)

Sodu sacharynian Kwas stearynowy Wapnia fosforan

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/Al w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 6 lub 12 tabletek.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

McNeil Products Limited C/O Johnson & Johnson Limited Foundation Park, Roxborough Way Maidenhead, Berkshire SL6 3UG Wielka Brytania

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9081

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

06.12.2001 / 4.10.2006 / 13.03.2007 / 12.11.2007 / 21.07.2008

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Imodium Multi-Action