+ iMeds.pl

Imovax polio 0,5 mlUlotka Imovax polio

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

IMOVAX POLIO, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Vaccinum poliomyelitidis inactivatum Szczepionka przeciw poliomyelitis, inaktywowana

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę do czasu ukończenia całego schematu szczepienia, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Szczepionkę tę przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy jej przekazywać innym.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest szczepionka IMOVAX POLIO i w jakim celu się ją stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki IMOVAX POLIO

3.    Jak stosować szczepionkę IMOVAX POLIO

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać szczepionkę IMOVAX POLIO

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest szczepionka IMOVAX POLIO i w jakim celu się ją stosuje

IMOVAX POLIO jest zawiesiną do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.

Szczepionkę stosuje się w celu zapobiegania poliomyelitis u niemowląt, dzieci i dorosłych w szczepieniu podstawowym oraz jako dawkę przypominającą.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki IMOVAX POLIO

Kiedy nie stosować szczepionki IMOVAX POLIO:

-jeśli występuje uczulenie na którąkolwiek z substancji czynnych lub pomocniczych (wymienione w

punkcie 6), na neomycynę, streptomycynę lub polimyksynę B lub w przypadku reakcji alergicznej po

uprzednim podaniu szczepionki,

-jeśli występuje gorączka lub ostra choroba, w takim przypadku szczepienie powinno być przełożone.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując Imovax Polio, jeśli:

-    występuje trombocytopenia (niewystarczająca ilość płytek krwi odgrywających ważną rolę w krzepnięciu krwi) lub zaburzenia krzepnięcia, ponieważ podczas domięśniowego podawania szczepionki może wystąpić krwawienie;

-    osoba otrzymuje leczenie, które obniża odpowiedź immunologiczną lub występuje zaburzenie odporności, w takim przypadku odpowiedź immunologiczna po podaniu szczepionki może być obniżona. W takich przypadkach zaleca się przełożyć szczepienie do czasu zakończenia leczenia lub upewnić się, że pacjent jest właściwie zabezpieczony. Jednakże, osobom z przewlekłym niedoborem odporności takim jak w zakażeniu wirusem HIV zaleca się szczepienie nawet jeżeli odpowiedź immunologiczna może być ograniczona wskutek choroby.

Szczepionka ta może być również wskazana u osób, u których szczepionka doustna jest przeciwwskazana oraz jako dawka przypominająca u osób uprzednio szczepionych doustną szczepionką.

- Szczepionki nie wolno podawać donaczyniowo. Należy się upewnić, że igła nie tkwi w naczyniu krwionośnym.

Inne szczepionki i leki:

Nie ma udokumentowanych dowodów przeciw podaniu szczepionki IMOVAX POLIO jednocześnie z innymi standardowymi szczepionkami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią:

Szczepionkę można stosować podczas ciąży jeżeli jest takie wskazanie.

Karmienie piersią nie jest przeciwwskazaniem.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tej szczepionki należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Nie ma zastosowania.

Substancje pomocnicze, które mogą mieć wpływ na pacjenta:

Formaldehyd, fenyloalanina

3. Jak stosować szczepionkę IMOVAX POLIO

Dawkowanie:

Szczepienie pierwotne:

Po ukończeniu 2 miesiąca życia: 3 kolejne dawki szczepionki po 0,5 ml powinny być podane w odstępie 1 do 2 miesięcy.

Po ukończeniu 6 tygodnia życia: szczepionka IMOVAX POLIO może być podawana według schematu: 6, 10 i 14 tydzień, zgodnie z zaleceniami rozszerzonego programu szczepień Światowej Organizacji Zdrowia.

Nieszczepione osoby dorosłe: 2 kolejne dawki szczepionki po 0,5 ml muszą być podane w odstępie 1 lub lepiej 2 miesięcy.

Dawka uzupełniająca:

Dzieci w drugim roku życia: czwarta dawka (dawka uzupełniająca) po roku od podania trzeciej dawki, Osoby dorosłe: trzecia dawka (dawka uzupełniająca) po 8 do 12 miesiącach od podania drugiej dawki. Dawka przypominająca podawana jest co 5 lat u dzieci i młodzieży oraz co 10 lat u dorosłych.

Sposób stosowania

Szczepionkę zaleca się podawać domięśniowo, chociaż możliwe jest również podanie podskórne.

Zalecanym miejscem dla podania domięśniowego jest część środkowo-boczna powierzchni uda u niemowląt i małych dzieci oraz mięsień naramienny u dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Należy upewnić się, że otrzymano pełny cykl szczepienia, w przeciwnym razie ochrona może być nieskuteczna.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki szczepionki IMOVAX POLIO:

Nie ma zastosowania.

Pominięcie zastosowania szczepionki IMOVAX POLIO:

Lekarz zadecyduje kiedy należy podać pominiętą dawkę.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak wszystkie szczepionki, szczepionka ta może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane to:

•    Działania niepożądane w miejscu wstrzyknięcia: ból, zaczerwienienie, stwardnienie.

• Umiarkowana, przej ściowa gorączka.

Inne działania niepożądane zgłaszane bardzo rzadko (nie mniej niż 0,01%) to:

•    Działania niepożądane w miejscu wstrzyknięcia:

-    obrzęk, który może pojawić się w ciągu 48 godzin i utrzymywać się od 1 do 2 dni

-    powiększenie węzłów chłonnych

•    Reakcja nadwrażliwości (alergia): pokrzywka, obrzęk Quinckego (obrzęk twarzy), wstrząs anafilaktyczny w odpowiedzi na jeden ze składników szczepionki.

•    Umiarkowany i przejściowy ból stawów i ból mięśni w ciągu kilku dni po szczepieniu.

•    Drgawki (niezwiązane lub związane z gorączką) w ciągu kilku dni po szczepieniu, ból głowy, umiarkowane i przejściowe parestezje (uczucie mrowienia, przeważnie w dolnych kończynach) występujące w ciągu dwóch tygodni po szczepieniu.

•    Pobudzenie, senność oraz drażliwość w pierwszych godzinach lub dniach po szczepieniu, szybko ustępujące.

•    Rozległa wysypka skórna.

U niemowląt przedwcześnie urodzonych (w 28 tygodniu ciąży lub wcześniej), w ciągu 2-3 dni po szczepieniu mogą pojawić się dłuższe przerwy pomiędzy oddechami.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301,fax: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania szczepionki.

5. Jak przechowywać szczepionkę IMOVAX POLIO

Szczepionkę przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tej szczepionki po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu po: Termin ważności.

Przechowywać w temperaturze 2°C - 8°C (w lodówce). Chronić od światła. Nie zamrażać.

Nie stosować tej szczepionki w przypadku zmętnienia.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera szczepionka IMOVAX POLIO

Substancjami czynnymi szczepionki w jednej dawce (0,5 ml) są:

Wirus poliomyelitis# typ 1, szczep Mahoney (inaktywowany) .... 40 jednostek antygenu D*

Wirus poliomyelitis# typ 2, szczep MEF-1 (inaktywowany).........8 jednostek antygenu D*

Wirus poliomyelitis# typ 3, szczep Saukett (inaktywowany).......32 jednostki antygenu D*

Szczepionka jest zgodna z wymaganiami Farmakopei Europejskiej i rekomendacjami WHO # namnożony w komórkach VERO

*lub ekwiwalent tej ilości antygenu określony odpowiednią metodą immunochemiczną.

Pozostałe składniki to:

fenoksyetanol, formaldehyd, podłoże Hanksa 199 zawierające (w szczególności) aminokwasy, sole mineralne, witaminy i wodę do wstrzykiwań oraz kwas solny lub wodorotlenek sodu do ustalenia pH.

Jak wygląda szczepionka IMOVAX POLIO i co zawiera opakowanie

IMOVAX POLIO jest zawiesiną do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.

1 ampułko- strzykawka po 0,5 ml z igłą w tekturowym pudełku.

20 ampułko-strzykawek po 0,5 ml z igłą w tekturowym pudełku.

1 ampułko-strzykawka po 0,5 ml bez dołączonej igły oraz z 1 osobną igłą w tekturowym pudełku.

1 ampułko-strzykawka po 0,5 ml bez dołączonej igły oraz z 2 osobnymi igłami w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Sanofi Pasteur S.A.

2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon, Francja

Data ostatniej aktualizacji ulotki: styczeń 2015

4

Imovax Polio

Charakterystyka Imovax polio

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

IMOVAX POLIO, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Vaccinum poliomyelitidis inactivatum Szczepionka przeciw poliomyelitis, inaktywowana

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 dawka (0,5 ml) zawiera:

Wirus poliomyelitis# typ 1, szczep Mahoney (inaktywowany) ... 40 jednostek antygenu D*

Wirus poliomyelitis# typ 2, szczep MEF-1 (inaktywowany).........8 jednostek antygenu D*

Wirus poliomyelitis# typ 3, szczep Saukett (inaktywowany).......32 jednostki antygenu D*

Szczepionka jest zgodna z wymaganiami Farmakopei Europejskiej i rekomendacjami WHO # namnożony w komórkach VERO

*lub ekwiwalent tej ilości antygenu określony odpowiednią metodą immunochemiczną. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz: pkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Szczepionkę stosuje się w celu zapobiegania poliomyelitis u niemowląt, dzieci i dorosłych w szczepieniu podstawowym oraz jako dawki przypominające.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie:

Szczepienie pierwotne:

Po ukończeniu 2 miesiąca życia: 3 kolejne dawki szczepionki po 0,5 ml powinny być podane w odstępie 1 do 2 miesięcy.

Po ukończeniu 6 tygodnia życia: szczepionka IMOVAX POLIO może być podawana według schematu: 6, 10 i 14 tydzień, zgodnie z zaleceniami rozszerzonego programu szczepień Światowej Organizacji Zdrowia (Expanded Programme on Immunisation).

Nieszczepione osoby dorosłe: 2 kolejne dawki szczepionki po 0,5 ml powinny być podane w odstępie 1 lub lepiej 2 miesięcy.

Dawka uzupełniająca:

Dzieci w drugim roku życia: czwarta dawka (dawka uzupełniająca) po roku od podania trzeciej dawki. Osoby dorosłe: trzecia dawka (dawka uzupełniająca) po 8 do 12 miesięcy od podania drugiej dawki.

Dawki przypominające podaje się co 5 lat u dzieci i młodzieży oraz co 10 lat u dorosłych.

Sposób podania

Szczepionkę zaleca się podawać domięśniowo, jakkolwiek szczepionka może być również podana podskórnie.

Zalecanym miejscem dla podania domięśniowego jest część środkowo-boczna powierzchni uda u niemowląt i małych dzieci oraz mięsień naramienny u dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

4.3    Przeciwwskazania

-    znana ciężka nadwrażliwość na którykolwiek ze składników szczepionki lub szczepionki zawierające takie same składniki oraz na którąkolwiek z substancji pomocniczych lub na neomycynę, streptomycynę lub polimyksynę B,

-    standardowe przejściowe przeciwwskazania dotyczące wszystkich szczepień: gorączka lub ostra choroba, w tych przypadkach najlepiej przełożyć szczepienie.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Szczepionki nie wolno podawać donaczyniowo. Przed podaniem należy upewnić się, że igła nie tkwi w naczyniu krwionośnym.

Podobnie jak w przypadku innych szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, szczepionka IMOVAX POLIO powinna być podawana z zachowaniem ostrożności w przypadku osób z trombocytopenią lub zaburzeniem krzepnięcia, ponieważ podczas podania iniekcji domięśniowej u tych osób może wystąpić krwawienie.

Podobnie jak w przypadku innych szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, może wystąpić (choć rzadko) wstrząs anafilaktyczny. Z tego powodu powinna być łatwo dostępna odpowiednia pomoc medyczna a osoba powinna być poddana obserwacji po podaniu szczepionki.

Odpowiedź immunologiczna po podaniu szczepionki może być zmniejszona u osób z niedoborami odporności lub osób otrzymujących leczenie immunosupresyjne. W takich przypadkach zaleca się przełożyć szczepienie do czasu zakończenia leczenia lub upewnić się, że pacjent jest właściwie zabezpieczony. Jednakże, osobom z przewlekłym niedoborem odporności takim jak w zakażeniu wirusem HIV zaleca się szczepienie, nawet jeżeli odpowiedź immunologiczna może być ograniczona wskutek choroby.

Szczepionka IMOVAX POLIO może być również wskazana u osób, u których jest przeciwwskazana szczepionka doustna oraz jako dawka przypominająca u osób uprzednio szczepionych doustną szczepionką.

Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności oddechowych przez 48 do 72 godzin w przypadku podawania dawek szczepienia pierwotnego bardzo niedojrzałym wcześniakom (urodzonym < 28. tygodnia ciąży), szczególnie dotyczy to dzieci, u których występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego. Z uwagi na znaczne korzyści wynikające ze szczepienia tej grupy niemowląt, nie należy rezygnować ze szczepienia ani go odraczać.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie ma udokumentowanych dowodów przeciw podaniu szczepionki IMOVAX POLIO jednocześnie z innymi standardowymi szczepionkami. W przypadku jednoczesnego podawania szczepionek należy stosować oddzielne strzykawki i podawać szczepionkę w oddzielne miejsca ciała.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Badania kliniczne wskazują, że szczepionka może być stosowana w okresie ciąży tylko jeżeli jest takie wskazanie.

Szczepionka może być stosowana w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane Dane z badań klinicznych

Miejscowa reaktogenność była oceniana w dwóch wieloośrodkowych, randomizowanych badaniach klinicznych obejmujących ogółem 395 pacjentów. Często i bardzo często zgłaszano działania niepożądane w miejscu wstrzyknięcia: zaczerwienienie (u 0,7% do 2,4% osób w każdym badaniu), ból (u 0,7% do 34%) oraz stwardnienie (0,4%).

Częstość występowania oraz nasilenie działań niepożądanych w miejscu wstrzyknięcia może zależeć od miejsca, drogi i sposobu podania oraz od liczby poprzednich wstrzyknięć.

W wieloośrodkowym, randomizowanym badaniu III fazy obejmującym 205 dzieci, zgłoszono przypadki gorączki powyżej 38,1°C (u 10% dzieci po pierwszej dawce, u 18% po drugiej dawce oraz u 7% po trzeciej dawce).

Dane po wprowadzeniu do obrotu

Dane na podstawie zgłoszeń spontanicznych wskazują, że bardzo rzadko są zgłaszane poniżej wymienione działania niepożądane (poniżej 0,01%). Jednakże, dokładna częstość występowania nie może być precyzyjnie obliczona.

Biorąc pod uwagę schemat szczepień u dzieci, szczepionka IMOVAX POLIO rzadko jest podawana sama.

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Działania niepożądane w miejscu podania, takie jak obrzęk, mogą wystąpić w ciągu 48 godzin po szczepieniu i mogą utrzymywać się przez 1 do 2 dni.

Powiększenie węzłów chłonnych.

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcja nadwrażliwości typu I na jeden ze składników szczepionki, taka jak pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, reakcja anafilaktyczna lub wstrząs anafilaktyczny.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból mięśni oraz umiarkowany i przejściowy ból stawów były zgłoszone w ciągu kilku dni po szczepieniu.

Zaburzenia układu nerwowego

Drgawki (izolowane lub związane z gorączką) w ciągu kilku dni po szczepieniu, ból głowy, parestezje (przeważnie w dolnych kończynach) w ciągu dwóch tygodni po szczepieniu.

Zaburzenia psychiczne

Pobudzenie, senność oraz drażliwość w pierwszych godzinach lub dniach po szczepieniu i szybko ustępujące.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Wysypka.

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Bezdech u bardzo niedojrzałych wcześniaków (urodzonych < 28. tygodnia ciąży) (patrz punkt 4.4). Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, fax: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Nie ma zastosowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Szczepionka przeciw poliomyelitis, trójskładnikowa, inaktywowana, cały wirus, kod ATC: J07BF03

Szczepionka jest przygotowywana z wirusów poliomyelitis typ 1, 2 i 3 namnażanych w komórkach linii Vero, oczyszczanych i inaktywowanych formaldehydem.

Miesiąc po szczepieniu pierwotnym (3 dawki), wskaźniki seroprotekcji wynosiły 100% dla wirusa poliomyelitis typu 1 i 3 zawartego w szczepionkach oraz od 99% do 100% dla typu 2.

U niemowląt, dawka uzupełniająca (czwarta dawka) powodowała duży wzrost miana przeciwciał a wskaźniki seroprotekcji wynosiły od 97,5% do 100% dla trzech typów wirusa poliomyelitis zawartych w szczepionce.

Cztery do pięciu lat po dawce uzupełniającej, od 94% do 99% osób miało ochronny poziom przeciwciał.

U szczepionych osób dorosłych, po podaniu dawki przypominającej odpowiedź związana jest z pamięcią immunologiczną.

Dane te w większości pochodzą z badań przeprowadzonych ze szczepionkami skojarzonymi zawierającymi szczepionkę przeciw poliomyelitis.

Odporność utrzymuje się przez co najmniej 5 lat po czwartej dawce.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie ma zastosowania.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie ma zastosowania.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

fenoksyetanol, formaldehyd, podłoże Hanksa 199 zawierające (w szczególności) aminokwasy, sole mineralne, witaminy i wodę do wstrzykiwań oraz kwas solny lub sodu wodorotlenek do ustalenia pH.

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Z uwagi na brak odpowiednich badań, szczepionki nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze 2°C - 8°C (w lodówce). Chronić od światła.

Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

0,5 ml zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce ze szkła (typ I) z zatyczką tłoka z gumy halobutylowej z igłą - opakowanie po 1 lub 20

0,5 ml zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce ze szkła (typ I) z zatyczką tłoka z gumy halobutylowej bez dołączonej igły oraz z 1 osobną igłą lub 2 osobnymi igłami - opakowanie po 1

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Należy sprawdzić czy szczepionka jest klarowna i bezbarwna. Nie wolno stosować szczepionki w przypadku zmętnienia. W odniesieniu do strzykawek bez dołączonej igły, igłę należy mocno nasunąć na strzykawkę poprzez jej obrócenie o 90°.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sanofi Pasteur S.A.

2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon, Francja

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/0502

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia: 10.08.1992 Daty przedłużenia pozwolenia: 17.04.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

07.01.2015

6

Imovax Polio