+ iMeds.pl

Indap 2,5 mgUlotka Indap

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

INDAP

2,5 mg, kapsułki twarde

(Indapamidum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek INDAP i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku INDAP

3.    Jak stosować lek INDAP

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek INDAP

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek INDAP i w jakim celu się go stosuje

Lek INDAP zawiera indapamid, substancję czynną z grupy pochodnych sulfonamidowych. Indapamid jest lekiem moczopędnym. Indapamid zwiększa obj ętość wydalanego moczu,co powoduje zmniejszenie ciśnienia tętniczego.

Lek INDAP jest wskazany do stosowania w leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku INDAP Kiedy nie stosować leku INDAP:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na indapamid, sulfonamidy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli u pacjent występuje choroba, zwana encefalopatią wątrobową (rodzaj zaburzeń czynności mózgu w przebiegu niewydolności wątroby) lub inne ciężkie zaburzenia czynności wątroby,

-    jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek,

-    jeśli pacjent ma małe stężenie potasu we krwi (hipokaliemia).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku INDAP należy omowić to z lekarzem lub farmaceutą.

-    Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby.

-    Jeśli pacjent ma cukrzycę (należy regularnie kontrolować stężenie cukru we krwi).

-    Jeśli pacjent ma dnę moczanową.

-    Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek.

-    Jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek zaburzenia rytmu serca.

-    Jeśli u pacjenta ma zostać przeprowadzone badanie oceniające czynność przytarczyc.

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje reakcja uczuleniowa na światło.

Lekarz może zalecić badanie krwi w celu sprawdzenia, czy stężenie sodu lub potasu nie jest za małe oraz czy stężenie wapnia nie jest zbyt duże.

Sportowcy powinni mieć świadomość, że lek INDAP zawiera substancję czynną, która może powodować fałszywie dodatni wynik testu antydopingowego.

Dzieci i młodzież:

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa oraz skuteczności nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży.

INDAP a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jest to szczególnie istotne w przypadku stosowania następuj ących leków:

-    leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid, glikozydy naparstnicy),

-    leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, schizofrenia i inne psychozy (np. leki przeciwpsychotyczne, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki),

-    beprydyl (stosowany w leczeniu choroby niedokrwiennej serca),

-    cyzapryd, dyfemanil (stosowane w leczeniu zaburzeń żołądkowo-jelitowych),

-    sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna podawana dożylnie (antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń),

-    winkamina podawana dożylnie (stosowana w leczeniu zaburzeń krążenia mózgowego),

-    halofantryna (lek przeciwpasożytniczy stosowany w leczeniu niektórych rodzajów malarii),

-    pentamidyna (stosowana w leczeniu niektórych rodzajów zapalenia płuc),

-    mizolastyna (stosowana w leczeniu reakcji alergicznych),

-    niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym duże dawki kwasu acetylosalicylowego,

-    inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) (stosowane w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi i niewydolności serca),

-    doustnie podawane kortykosteroidy, stosowane w leczeniu różnych chorób, m. in. ciężkiej astmy i reumatoidalnego zapalenia stawów,

-    amfoterycyna B podawana dożylnie (antybiotyk przeciwgrzybiczy),

-    tetrakozaktyd (stosowany w diagnostyce czynności nadnerczy),

-    leki przeczyszczające pobudzające perystaltykę,

-    baklofen (stosowany w leczeniu sztywności mięśni, występującej m. in. w stwardnieniu rozsianym),

-    metformina (lek przeciwcukrzycowy),

-    leki moczopędne oszczędzające potas (amiloryd, spironolakton, triamteren),

-    środki kontrastujące zawierające jod (stosowane w badaniach diagnostycznych z zastosowaniem promieni Roentgena),

-    preparaty zawierające wapń,

-    cyklosporyna, takrolimus (leki hamujące czynność układu odpornościowego po przeszczepieniu narządów lub stosowane w leczeniu chorób z autoagresji, lub ciężkich chorób reumatycznych, lub dermatologicznych).

INDAP z jedzeniem i piciem

Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając odpowiednią ilością wody, nie należy jej żuć.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża:

Podczas ciąży należy unikać stosowania leków moczopędnych. Nigdy nie należy ich stosować w leczeniu obrzęków występuj ących u kobiet w ciąży. Leki moczopędne mogą powodować niedokrwienie łożyskowo --płodowe, zaburzaj ąc wzrost płodu.

Karmienie piersią:

Indapamid przenika do mleka kobiecego, dlatego podczas leczenia nie należy karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Indapamid nie wpływa na szybkość reakcji. Niemniej jednak, zwłaszcza na początku leczenia lub podczas stosowania dodatkowego preparatu przeciwnadciśnieniowego, lek może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn na skutek wystąpienia objawów związanych ze zmniejszeniem ciśnienia tętniczego krwi.

Lek INDAP zawiera laktozę.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek INDAP

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to 1 kapsułka (2,5 mg) na dobę, przyjmowana najlepiej rano.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku lek INDAP można stosować, jeśli czynność nerek jest prawidłowa lub zaburzona jedynie w niewielkim stopniu.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku INDAP u dzieci i młodzieży.

W przypadku wrażenia, że działanie leku INDAP jest zbyt mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku INDAP

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku lub w przypadku spożycia jakiejkolwiek dawki przez dziecko, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Objawy przedawkowania obejmuj ą: nudności, wymioty, niedociśnienie tętnicze, kurcze mięśni, zawroty głowy, senność, dezorientacj ę, zmiany w ilości wydalanego moczu (zbyt duża lub zbyt mała ilość wydalanego moczu, brak wydalania moczu).

Pominięcie przyjęcia zastosowania leku INDAP:

Jeśli pacjent zapomniał zaży ć lek, powinien zażyć go jak najszybciej, chyba że zbliża się czas przyj ęcia następnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Większość działań niepożądanych zależy od dawki.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić więcej, niż u 1 na 10pacjentów):

-    Małe stężenie potasu we krwi (hipokaliemia).

Często (mogą wystąpić nie więcej, niż u 1 na 10pacjentów):

-    Grudkowo-plamiste wysypki.

Niezbyt często (mogą wystąpić nie więcej, niż u 1 na 100pacjentów):

-    Wymioty.

-    Plamica.

Rzadko (mogą wystąpić nie więcej, niż u 1 na 1000pacjentów):

-    Zawroty głowy, zmęczenie, bóle głowy, parestezje (samoistne wrażenia czuciowe).

-    Nudności, zaparcia, suchość w ustach.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić nie więcej, niż u 1 na 10 000pacjentów):

-    Małopłytkowość (zmniejszenie ilości płytek krwi), leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek), agranulocytoza (brak pewnego typu krwinek białych), niedokrwistość aplastyczna (niedobór krwinek wszystkich typów na skutek zahamowania czynności szpiku), niedokrwistość hemolityczna (niedokrwistość spowodowana nadmiernym rozpadem krwinek czerwonych).

-    Zapalenie trzustki.

-    Zaburzenia rytmu serca, niedociśnienie    tętnicze.

-    Niewydolność nerek.

-    Zaburzenia czynności wątroby.

-    Obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna) i (lub) pokrzywka, martwica toksyczno- rozpływna (powstawanie pęcherzy na skórze, które pękają tworząc sączące nadżerki), zespół Stevensa- Johnsona (pęcherze zwłaszcza na błonach śluzowych jamy ustnej i narządów płciowych z towarzyszącymi objawami ogólnymi, takimi jak gorączka i bóle stawów).

-    Duże stężenie wapnia (hiperkalcemia).

Nie znane (nie można ocenić częstości na podstawie dostępnych danych):

-    Możliwość rozwoju encefalopatii wątrobowej (zmiany dotyczące mózgu) w przebiegu niewydolności wątroby.

-    Możliwość nasilenia objawów współistniej ącego tocznia rumieniowatego układowego (stan, w którym układ odpornościowy uszkadza tkanki oraz komórki własnego organizmu).

-    Nadwrażliwość na światło.

-    Utrata potasu i małe stężenie potasu we krwi o szczególnie ciężkim przebiegu, zwłaszcza u pacjentów z grup dużego ryzyka.

-    Małe stężenie sodu (hiponatremia) z hipowolemią (zmniejszenie obj ętości krwi krążącej), co może prowadzić do odwodnienia i zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi podczas nagłej zmiany pozycji ciała na stoj ącą (niedociśnienie ortostatyczne).

-    Małe stężenie chloru (hipochloremia).

-    Zwiększenie stężenia kwasu moczowego i glukozy we krwi.

Reakcje nadwrażliwości, głównie dotyczące skóry, występuj ą u pacjentów skłonnych do alergii oraz reakcji astmatycznych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek INDAP

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC, w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po “Termin ważności” lub “EXP”.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek INDAP

-    Substancją czynną leku jest indapamid. Jedna kapsułka zawiera 2,5 mg indapamidu.

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to:

zawartość kapsułki - celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna;

osłonka kapsułki - tytanu dwutlenek (E171), żelatyna, indygotyna (E132).

Jak wygląda lek INDAP i co zawiera opakowanie

Lek INDAP występuje w postaci twardej, żelatynowej kapsułki, zawierającej biały proszek. Górna część kapsułki jest niebieska, dolna część - biała.

Lek dostępny jest w blistrach PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 30 kapsułek (3 blistry po 10 kapsułek).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca PRO.MED.CS Praha as.

Telcska 1, 140 00 Praha 4, Republika Czeska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

PRO.MED.PL Sp. z o.o., Al.Korfantego 125a, 40-156 Katowice Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Indap

Charakterystyka Indap

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO INDAP

2,5 mg, kapsułki twarde

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna kapsułka twarda zawiera 2,5 mg indapamidu (Indapamidum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 10,40 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki żelatynowe twarde, zawierające biały proszek. Górna część kapsułki jest niebieska, dolna część - biała.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie nadciśnienia tętniczego pierwotnego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania doustnego.

Dawkowanie

Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 1 kapsułkę (2,5 mg) na dobę, przyjmowaną najlepiej rano. Kapsułkę należy połknąć w całości, popijaj ąc odpowiednią ilością wody, nie należy jej żuć.

W większych dawkach indapamid nie wykazuje silniejszego działania przeciwnadciśnieniowego, zwiększone jest natomiast działanie saluretyczne.

Zaburzenia czynności nerek (patrz punkty 4.3 i 4.4):

W ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) stosowanie produktu jest przeciwwskazane. Tiazydowe leki moczopędne i leki moczopędne o podobnym działaniu są w pełni skuteczne u pacjentów z prawidłową lub jedynie w niewielkim stopniu zaburzoną czynnością nerek.

Zaburzenia czynności wątroby (patrz punkty 4.3 i 4.4):

W ciężkiej niewydolności wątroby stosowanie produktu jest przeciwwskazane.

Pacjenci w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4):

U osób w podeszłym wieku stężenia kreatyniny w osoczu należy skorygować uwzględniając wiek, masę ciała i płeć. U pacjentów w podeszłym wieku produkt można stosować, jeśli czynność nerek jest prawidłowa lub zaburzona jedynie w niewielkim stopniu.

Dzieci i młodzież:

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa oraz skuteczności nie zaleca się stosowania produktu u dzieci i młodzieży.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na indapamid lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1.

•    Nadwrażliwość na sulfonamidy.

•    Encefalopatia wątrobowa lub inne ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

•    Ciężka niewydolność nerek.

•    Hipokaliemia.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentów z niewydolnością wątroby, leki moczopędne o działaniu podobnym do tiazydów mogą wywołać encefalopatię wątrobową, szczególnie w przypadku zaburzeń gospodarki wodno--elektrolitowej. W takim przypadku należy natychmiast przerwać leczenie indapamidem.

Opisywano przypadki reakcji uczuleniowych na światło, związanych ze stosowaniem tiazydowych leków moczopędnych oraz leków o podobnym działaniu (patrz punkt 4.8). Jeśli reakcja nadwrażliwości na światło wystąpi podczas leczenia, zaleca się odstawienie produktu. Jeśli ponowne zastosowanie leku moczopędnego okaże się konieczne, zaleca się ochronę powierzchni skóry narażonej na działanie promieni słonecznych lub sztucznego promieniowania UVA.

Stężenie sodu w osoczu

Przed zastosowaniem indapamidu należy oznaczyć stężenie sodu w surowicy krwi, które potem należy regularnie monitorować. Stosowanie leków moczopędnych może powodować hiponatremię, czasami ciężką. Hiponatremia może być początkowo bezobjawowa, dlatego podczas leczenia indapamidem, należy regularnie kontrolować stężenie sodu, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z marskością wątroby (patrz punkty 4.8 i 4.9).

Stężenie potasu w osoczu

Długotrwałe stosowanie tiazydowych leków moczopędnych i leków o podobnym działaniu stwarza ryzyko wystąpienia hipokaliemii. Należy zapobiegać rozwojowi hipokaliemii (< 3,4 mmol/l), szczególne u pacjentów, u których ryzyko jej wystąpienia jest największe, np. u osób w podeszłym wieku, niedożywionych, leczonych wieloma lekami, u pacjentów z marskością wątroby z obrzękami i wodobrzuszem, z chorobą niedokrwienną serca i niewydolnością serca. Hipokaliemia zwiększa toksyczność glikozydów naparstnicy oraz ryzyko zaburzeń rytmu serca. W grupie ryzyka znajduj ą się pacjenci z wydłużonym odstępem QT, bez względu na to, czy jest to zaburzenie wrodzone, czy jatrogenne. Hipokaliemia, podobnie jak bradykardia, usposabia do rozwoju ciężkich zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza do potencjalnie śmiertelnego częstoskurczu typu torsades de pointes.

W związku z powyższym, podczas leczenia należy regularnie kontrolować stężenie potasu w surowicy krwi (pierwsze oznaczenie należy wykonać w pierwszym tygodniu leczenia).W przypadku stwierdzenia hipokaliemii konieczne jest uzupełnienie potasu.

Stężenie wapnia w osoczu

Tiazydowe leki moczopędne i leki o podobnym działaniu mogą zmniejszać wydalanie wapnia z moczem, powodując nieznaczną i przemijającą hiperkalcemię. Znaczna hiperkalcemia może być skutkiem nierozpoznanej nadczynności przytarczyc. Należy przerwać stosowanie indapamidu przed wykonaniem badania czynności przytarczyc.

Stężenie glukozy w osoczu

U pacjentów z cukrzycą należy regularnie monitorować stężenie glukozy, zwłaszcza, jeśli współistnieje hipokaliemia.

Stężenie kwasu moczowego w osoczu

U pacjentów z hiperurykemią istnieje tendencja do zwiększenia częstości występowania napadów dny.

Tiazydowe leki moczopędne i leki o podobnym działaniu są w pełni skuteczne u pacjentów z prawidłową lub tylko w niewielkim stopniu zaburzoną czynnością nerek (stężenie kreatyniny mniejsze niż 25 mg/l, tj. 220 pmol/l u osób dorosłych). U osób w podeszłym wieku podczas oceny czynności nerek na podstawie stężenia kreatyniny, należy wziąć pod uwagę wiek, płeć oraz masę ciała.

Hipowolemia, wtórna do utraty wody i sodu, na początku leczenia powoduje zmniejszenie przesączania kłębuszkowego, co może powodować zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w osoczu. Ta przemijająca czynnościowa niewydolność nerek nie powoduje żadnych następstw u osób z prawidłową czynnością nerek, natomiast może nasilić już istniejącą niewydolność nerek.

Indapamid może powodować dodatni wynik testu antydopingowego.

Produkt INDAP zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Produkty lecznicze nie zalecane do jednoczesnego stosowania Lit:

Może wystąpić zwiększenie stężenia litu w osoczu z objawami toksyczności (tak jak w przypadku diety ubogosodowej - zmniejszone wydalanie litu z moczem). Jeśli konieczne jest stosowanie litu i leków moczopędnych, należy uważnie monitorować stężenie litu w osoczu i, jeśli konieczne, odpowiednio dostosować dawkę.

Należy zachować ostrożność stosując jednocześnie następujące produkty lecznicze:

Produkty lecznicze indukujące torsades de pointes:

-    grupa Ia leków przeciwarytmicznych (chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid)

-    grupa III leków przeciwarytmicznych (amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid)

-    niektóre leki przeciwpsychotyczne:

•    fenotiazyny (chloropromazyna, cyjamemazyna, lewomepromazyna, tiorydazyna, trifluoperazyna)

•    benzamidy (amisulpiryd, sulpiryd, sultopryd, tiapryd)

•    butyrofenony (droperydol, haloperydol)

•    inne: beprydyl, cyzapryd, dyfemanil, erytromycyna i. v., halofantryna, mizolastyna, pentamidyna, sparfloksacyna, moksyfloksacyna, winkamina i. v.

Zwiększenie ryzyka arytmii komorowych, szczególnie torsades de pointes (hipokaliemia jest czynnikiem predysponującym).

Jeżeli jednoczesne zastosowanie tych produktów leczniczych jest konieczne, należy obserwować czy u pacjenta nie rozwija się hipokaliemia i w razie konieczności korygować stężenie potasu. Należy kontrolować stężenie elektrolitów w osoczu oraz wykonywać badanie EKG.

Jeśli występuje hipokaliemia, należy stosować produkty lecznicze nie powoduj ące ryzyka torsades de pointes.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) stosowane ogólnie w tym selektywne inhibitory COX-2 oraz kwas salicylowy w dużych dawkach (> 3 g/dobę):

Możliwość zmniejszenia przeciwnadciśnieniowego działania indapamidu. U pacjentów odwodnionych istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek (zmniejszone przesączanie kłębuszkowe).

Po rozpoczęciu leczenia należy kontrolować czynność nerek i dbać o nawodnienie pacjenta.

Amfoterycyna B (stosowana dożylnie), glikokortykosteroidy i mineralokortykosteroidy (stosowane ogólnie), tetrakozaktyd i leki przeczyszczające o działaniu pobudzajacym perystaltykę:

Zwiększenie ryzyka hipokaliemii (działanie addycyjne). Należy kontrolować stężenie potasu i odpowiednio uzupełniać jego niedobory (zwłaszcza podczas leczenia skojarzonego z glikozydami naparstnicy). Należy stosować leki przeczyszczające nie pobudzające perystaltyki.

Baklofen:

Baklofen nasila działanie przeciwnadciśnieniowe indapamidu. Należy odpowiednio nawodnić pacjenta oraz na początku leczenia kontrolować czynność nerek.

Glikozydy naparstnicy:

Hipokaliemia jest czynnikiem usposabiającym do wystąpienia objawów toksyczności glikozydów naparstnicy. Należy kontrolować stężenie potasu w osoczu, wykonywać badanie EKG oraz, w razie konieczności, skorygować leczenie.

Inhibitory konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE):

Jeśli leczenie inhibitorami ACE jest rozpoczynane u pacjentów z utrzymującym się niedoborem sodu (zwłaszcza u pacjentów ze zwężeniem tętnicy nerkowej), istnieje ryzyko wystąpienia nagłego niedociśnienia tętniczego i (lub) ostrej niewydolności nerek.

Jeśli konieczne jest zastosowanie inhibitora ACE u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym otrzymujących indapamid, należy na 3 dni przed rozpoczęciem leczenia inhibitorem ACE przerwać stosowanie indapamidu lub rozpocząć podawanie inhibitora ACE od małych dawek i stopniowo je zwiększać, ponieważ może występować niedobór sodu spowodowany wcześniejszym leczeniem moczopędnym.

U pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, należy rozpocząć leczenie inhibitorem ACE od bardzo małych dawek, jeśli to możliwe po zmniejszeniu dawki leku moczopędnego nie oszczędzaj ącego potasu.

Podczas pierwszych tygodni leczenia inhibitorem ACE, należy kontrolować czynność nerek (stężenie kreatyniny w osoczu).

Należy rozważyć jednoczesne stosowanie następujących produktów leczniczych:

Metformina:

Ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej indukowanej przez metforminę, spowodowanej możliwą czynnościową niewydolnością nerek związaną ze stosowaniem leków moczopędnych, zwłaszcza diuretyków pętlowych.

Nie należy stosować metforminy, jeśli stężenie kreatyniny w surowicy jest większe niż 15 mg/l (135 pmol/l) u mężczyzn oraz 12 mg/l (110 pmol/l) u kobiet.

Jodowe środki kontrastujące:

U odwodnionych pacjentów na skutek leczenia moczopędnego, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek, zwłaszcza, jeśli zastosowano duże dawki jodowego środka kontrastującego. Przed zastosowaniem takiego środka należy odpowiednio nawodnić pacjenta.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyne, neuroleptyki:

Nasilone działanie przeciwnadciśnieniowe oraz ryzyko wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego (działanie addycyjne).

Wapń (sole wapnia):

Ryzyko hiperkalcemii, spowodowanej zmniejszonym wydalaniem wapnia przez nerki.

Cyklosporyna, takrolimus:

Ryzyko zwiększenia stężenia kreatyniny w osoczu, bez zmian stężenia cyklosporyny, nawet, jeśli nie występuje utrata wody i (lub) sodu.

Kortykosteroidy, tetrakozaktyd (stosowanie ogólne):

Z powodu zatrzymania wody i (lub) sodu, działanie przeciwnadciśnieniowe może być zmniejszone.

Leki moczopędne oszczędzające potas (amiloryd, spironolakton, triamteren):

Racjonalne leczenie skojarzone, korzystne dla niektórych pacjentów, nie eliminuje ryzyka wystąpienia hipokaliemii lub hiperkaliemii, zwłaszcza u pacjentów z cukrzycą lub niewydolnością nerek. Należy kontrolować stężenie potasu w osoczu i wykonywać badanie EKG, a jeśli jest to konieczne, należy ponownie rozważyć sposób leczenia.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Podczas ciąży należy unikać stosowania leków moczopędnych. Nigdy nie należy ich stosować w leczeniu fizjologicznych obrzęków występujących u kobiet w ciąży. Leki moczopędne mogą powodować niedokrwienie łożyskowo -płodowe, zaburzając wzrost płodu.

Karmienie piersią

Indapamid przenika do mleka kobiecego, dlatego podczas leczenia nie należy karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Indapamid nie wpływa na szybkość reakcji. Niemniej jednak, zwłaszcza na początku leczenia lub podczas stosowania dodatkowego produktu przeciwnadciśnieniowego, produkt może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn na skutek wystąpienia objawów związanych ze zmniejszeniem ciśnienia tętniczego krwi.

4.8 Działania niepożądane

Większość działań niepożądanych dotyczących objawów klinicznych i wyników badań laboratoryjnych zależy od dawki.

Leki moczopędne o działaniu podobnym do tiazydów, w tym indapamid, mogą powodować następujące działania niepożądane, z przedstawioną częstością:

bardzo często (>1/10); często (>1/100, <1/10); niezbyt często (>1/1 000, <1/100); rzadko (>1/10 000, <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko - trombocytopenia, leukopenia, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna.

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko - zawroty głowy, zmęczenie, bóle głowy, parestezje.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często - wymioty.

Rzadko - nudności, zaparcia, suchość w ustach.

Bardzo rzadko - zapalenie trzustki.

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko - zaburzenia rytmu serca, niedociśnienie tętnicze.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Bardzo rzadko - niewydolność nerek.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Bardzo rzadko - zaburzenia czynności wątroby.

Częstość nieznana - możliwość rozwoju encefalopatii wątrobowej w przebiegu niewydolności wątroby (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Reakcje nadwrażliwości, głównie dotyczące skóry, u pacjentów skłonnych do alergii oraz reakcji astmatycznych:

Często - grudkowo-plamiste wysypki.

Niezbyt często - plamica.

Bardzo rzadko - obrzęk naczynioruchowy i (lub) pokrzywka, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona.

Częstość nieznana - możliwość nasilenia objawów współistniej ącego tocznia rumieniowatego układowego. Odnotowano przypadki nadwrażliwości na światło (patrz punkt 4.4).

Badania diagnostyczne

W badaniach klinicznych hipokaliemię (stężenie potasu w osoczu <3,4 mmol/l) obserwowano u 10% pacjentów, przy czym u 4% pacjentów stężenie potasu wynosiło <3,2 mmol/l po 4 do 6 tygodniach leczenia. Po 12 tygodniach leczenia średnie zmniejszenie stężenia potasu wynosiło 0,23 mmol/l. Bardzo rzadko - hiperkalcemia.

Częstość nieznana:

-    utratę potasu z hipokaliemią o szczególnie ciężkim przebiegu obserwowano zwłaszcza u pacjentów z grup dużego ryzyka (patrz punkt 4.4).

-    hiponatremia z hipowolemią powodująca odwodnienie i hipotonię ortostatyczną.

Współistniej ąca utrata jonów chlorkowych może prowadzić do wtórnej, kompensacyjnej zasadowicy metabolicznej - częstość i nasilenie tego działania nie są znaczące.

-    zwiększenie stężenia kwasu moczowego i glukozy we krwi (celowość stosowania leków moczopędnych tego typu u pacjentów z dną moczanową lub cukrzycą należy szczególnie ostrożnie rozważyć).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

W zakresie dawek do 40 mg (27-krotnie większych niż stosowane klinicznie) nie stwierdzono toksyczności indapamidu. Objawy ostrego zatrucia indapamidem są przede wszystkim wynikiem zaburzeń wodno-elektrolitowych (hiponatremia, hipokaliemia). Mogą wystąpić nudności, wymioty, niedociśnienie tętnicze, kurcze mięśni, zawroty głowy, senność, dezorientacja, poliuria lub oliguria z możliwością zaostrzenia do anurii (na skutek hipowolemii).

W przypadku przedawkowania należy zadbać o szybką eliminację substancji przez wykonanie płukania żołądka i (lub) podanie węgla aktywowanego, następnie należy wyrównać zaburzenia wodno-elektrolitowe w specjalistycznym ośrodku.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki moczopędne, sulfonamidy;

Kod ATC: C03BA11

Mechanizm działania

Indapamid jest pochodną sulfonamidową, posiadającą pierścień indolowy, o właściwościach farmakologicznych zbliżonych do tiazydowych leków moczopędnych. Indapamid hamuje wchłanianie zwrotne sodu w części korowej nerki, co powoduje zwiększenie wydalania sodu i chlorków oraz, w mniejszym stopniu, magnezu i potasu, zwiększając w ten sposób objętość wydalanego moczu i powodując działanie przeciwnadciśnieniowe.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Badania II i III fazy z zastosowaniem indapamidu w monoterapii wykazały jego działanie przeciwnadciśnieniowe trwające 24 godziny. Działanie to występowało po podaniu dawek, których działanie moczopędne było średnio nasilone.

Właściwości przeciwnadciśnieniowe indapamidu są związane z poprawą podatności tętnic i zmniejszaniem oporu naczyniowego i całkowitego oporu obwodowego.

Indapamid zmniej sza przerost lewej komory serca.

Leki moczopędne tiazydowe i o podobnym działaniu wykazują terapeutyczne plateau i powyżej określonej dawki zwiększa się jedynie częstość występowania działań niepożądanych. Nie należy zwiększać dawki, jeśli leczenie jest nieskuteczne.

Podczas krótko-, średnio- i długoterminowego leczenia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym wykazano, że indapamid:

-    nie wpływa niekorzystnie na metabolizm lipidów: trójglicerydy, frakcj ę LDL cholesterolu oraz frakcję HDL cholesterolu,

-    nie wpływa niekorzystnie na metabolizm węglowodanów, nawet u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Indapamid szybko i prawie całkowicie wchłania się po podaniu doustnym. Maksymalne stężenie w osoczu występuje po 1-2 godzinach.

Dystrybucja

Indapamid gromadzi się w erytrocytach i w 79% wiąże się z białkami osocza i erytrocytami.

Stan stacjonarny jest osiągany po 7 dniach. Wielokrotne podawanie dawek nie prowadzi do kumulacji.

Metabolizm

Indapamid jest wydalany głównie z moczem (70% dawki) oraz z kałem (22% dawki).

Indapamid w znacznym stopniu podlega matabolizmowi, 7% nie zmienionej substancji czynnej wykrywa się w moczu w ciągu 48 godzin od podania.

Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 15 - 18 godzin.

Pacjenci z grup dużego ryzyka

Parametry farmakokinetyczne pozostają niezmienione u pacjentów z niewydolnością nerek.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Zastosowanie doustne dużych dawek (od 40 do 8000 razy większych od dawki terapeutycznej) u różnych gatunków zwierząt wykazało nasilenie działania moczopędnego indapamidu. Główne objawy zatrucia indapamidem podczas badań ostrej toksyczności po podaniu dożylnym lub dootrzewnowym, np. spowolnienie oddechu i obwodowy rozkurcz naczyń, były związane z właściwościami farmakologicznymi indapamidu.

Indapamid nie wykazuje działania mutagennego ani rakotwórczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Zawartość kapsułki:

Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna

Osłonka kapsułki:

Tytanu dwutlenek (E171)

Żelatyna

Indygotyna (E132)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC, w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Opakowanie: 30 sztuk (3 blistry po 10 sztuk).

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PRO.MED.CS Praha a.s., Telcska 1, 140 00 Praha 4, Republika Czeska

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 11629

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30.04.2004 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Indap