+ iMeds.pl

Indapagamma 1,5 mgUlotka Indapagamma

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Indapagamma, 1,5 mg, tabletka o przedłużonym uwalnianiu

Indapamidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Indapagamma i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Indapagamma

3.    Jak stosować lek Indapagamma

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Indapagamma

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK INDAPAGAMMA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Indapagamma należy do grupy leków zwanych moczopędnymi, które zwiększają wytwarzanie moczu przez nerki.

Lek Indapagamma jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (pierwotne nadciśnienie).

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU INDAPAGAMMA Kiedy nie stosować leku Indapagamma:

-    jeżeli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na indapamid lub którykolwiek z pozostałych składników leku Indapagamma

-    jeżeli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na inne leki, należące do tej samej grupy związków chemicznych co indapamid, nazywane sulfonamidami, np. trimetoprim lub kotrimoksazol

-    jeżeli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby lub stan nazywany encefalopatią wątrobową (uszkodzenia mózgu i nerwów, które mogą wystąpić jako powikłanie choroby wątroby)

-    jeżeli pacjent ma ciężką niewydolność nerek

-    jeżeli lekarz poinformował pacjenta, że pacjent ma niskie stężenie potasu we krwi.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Indapagamma:

Należy powiedzieć lekarzowi przed rozpoczęciem przyjmowania leku, jeśli pacjent ma lub miał którykolwiek z następuj ących stanów:

-    chorobę serca, niewydolność serca lub jakiekolwiek zaburzenia rytmu serca

- cukrzycę (należy regularnie badać stężenie cukru we krwi)

-    dnę moczanową

-    zaburzenia czynności wątroby

-    zaburzenia czynności nerek

Indapamid ma wpływ na stężenie potasu i sodu we krwi. Przed rozpoczęciem stosowania leku Indapagamma oraz w czasie jego trwania lekarz może zlecić przeprowadzenie badań krwi w celu kontroli stężenia sodu, potasu i wapnia we krwi. Jest to szczególnie istotne u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka zaburzeń elektrolitowych (osoby w podeszłym wieku, pacjenci przyjmuj ący inne leki lub pacjenci na ubogiej diecie).

Lek Indapagamma może zwiększać wrażliwość skóry na światło słoneczne. Należy poinformować o tym lekarza, który może zadecydować o przerwaniu stosowania leku. Jeśli lekarz zadecyduje o ponownym rozpoczęciu lub o kontynuowaniu leczenia, należy chronić skórę przed światłem słonecznym oraz sztucznym promieniowaniem UVA (np. solarium).

Jeśli u pacjenta ma być przeprowadzone badanie czynności gruczołów przytarczycznych, należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Indepagamma. Lekarz może zalecić przerwanie przyjmowania leku.

Stosowanie leku Indapagamma może powodować pozytywne wyniki kontroli antydopingowej.

Stosowanie leku Indapagamma jako środka dopingującego może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji może dotyczyć pacjenta lub w razie jakichkolwiek dalszych pytań lub wątpliwości dotyczących stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych aktualnie i ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Jeśli pacjent przyjmuje inne leki, mogą one mieć wpływ na działanie leku Indapagamma lub powodować występowanie działań niepożądanych. Należy poinformowac lekarza w przypadku przyjmowania następuj ących leków:

•    Lit (stosowany w leczeniu depresji): nie należy przyjmować leku Indapagamma razem z litem z powodu ryzyka zwiększenia stężenia litu we krwi chyba, że lekarz zadecyduje, że jest to bezwzględnie konieczne.

•    Chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid lub ibutylid (stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca).

•    Leki stosowane w leczeniu schizofrenii, takie jak chloropromazyna, tiorydazyna, amisulpiryd lub haloperidol.

•    Metformina (stosowana w leczeniu cukrzycy)

•    Baklofen (lek rozkurczający mięśnie)

•    Cyklosporyny i takrolimus (stosowane w leczeniu chorób autoimmunologicznych lub hamuj ące działanie układu odpornościowego po przeszczepie)

•    Erytromycyna w postaci dożylnej, pentamidyna, moksyflokscyna, sparfloksacyna i amfoteracyna B w postaci dożylnej (stosowane w leczniu zakażeń)

•    Mizolastyna (stosowana w leczeniu alergii)

•    Beprydyl (stosowany w leczeniu dusznicy bolesnej)

•    Cyzapryd i dyfemanyl (stosowane w leczneiu zaburzeń układu pokarmowego)

•    Halofantryna (stosowana w leczeniu malarii)

• Winkamina w postaci dożylnej (stosowana w celu zwiększenia przepływu krwi w mózgu)

•    Steroidy (np. prenisolon, hydrokortizon lub fludrokortizon) stosowane w leczeniu różnych schorzeń, w tym ciężkiej astmy i reumatoidalnego zapalenia stawów

•    Leki przeczyszczające (np. senna)

•    Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) stosowane w leczeniu bólu i stanów zapalnych (np. ibuprofen, diklofenak i indometacyna) oraz inhibitory cyklooksygenazy 2 (COX-2) takie jak celekoksyb i etorikoksyb)

•    Duże dawki aspiryny (3 g lub więcej na dobę)

•    Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA) stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi i niewydolności serca (np. kaptopryl, enalapryl lub perindopryl)

•    Niektóre leki stosowane w leczeniu niewydolności serca (np. digoksyna, digotoksyna)

•    Niektóre leki moczopędne oszczędzające potas, takie jak amiloryd, spironolakton i triamteren

• Niektóre leki moczopędne mogące spowodować zmniejszenie stężenia potasu we krwi, takie jak bendroflumetiazyd, furosemid, piretanid, bumetanid i ksypamid.

•    Niektóre leki przeciwdrpesyjne (np. imipramina) i neuroleptyki (stosowane w leczeniu zaburzeń umysłowych)

•    Niektóre leki zawieraj ące jodynę (stosowane w diagnostyce)

•    Tetrakosaktyd (stosowany w diagnozowaniu niektórych chorób i w leczeniu zaburzeń żołądkowo-jelitowych)

•    Leki zawierające wapń.

Stosowanie leku Indapagamma z jedzeniem i piciem

Jedzenie i napoje nie maj ą wpływu na działanie leku. Lek może być przyjmowany w trakcie posiłku, po posiłku lub na czczo.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy unikać stosowanie leków moczopędnych u kobiet ciężarnych.

Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią, ponieważ indapamid wydzielany jest do mleka ludzkiego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Indapagamma obniża ciśnienie krwi, co może powodować uczucie pustki w głowie oraz zawroty głowy, szczególnie na początku leczenia lub w przypadku dodania innego leku w celu obniżenia lub kontroli ciśnienia. Jeżeli działania te wystąpią, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Indapagamma

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów (np. laktozy), pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK INDAPAGAMMA

Lek Indapagamma należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie:

Zazwyczaj dawka wynosi 1 tabletkę na dobę, przyjmowana rano. Tabletki należy połykać w całości z wystarczająca ilością wody. Tabletek nie należy kruszyć ani rozgryzać.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie powinni stosować leku Indapagamma (patrz punkt 2 Kiedy nie należy stosować leku Indapagamma).

Lek Indapagamma jest skuteczny jedynie w przypadku prawidłowej czynności nerek lub jeśli zaburzenia są niewielkie. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie powinni stosowac leku Indapagamma (patrz punkt 2 Kiedy nie należy stosować leku Indapagamma).

Osoby w podeszłym wieku

Lek Indapagamma może być stosowany u pacjentów w podeszłym wieku pod warunkiem, że nie występują u nich zaburzenia czynności nerek lub są niewielkie.

Dzieci i młodzież

Lek Indapagamma nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży z powodu ograniczonego doświadczenia w tej grupie pacjentów.

Czas trwania leczenia

O czasie trwanie leczenia zadecyduje lekarz.

Nie należy samodzielnie zmieniać dawki leku Indapagamma, nawet jeśli działanie leku jest inne niż spodziewane. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Indapagamma

Jeśli pacjent przyjmie przypadkowo większą niż zalecana dawkę leku Indapagamma, powinien niezzwłocznie skontaktować się z lekarzem, w celu zasięgnięcia porady. Objawy przedawkowania mogą obejmować nudności, wymioty, obniżenie ciśnienia krwi (prowadzące do zawrotów głowy), kurcze mięśni, zawroty głowy, senność, stan splątania, nadmierne lub zmniejszone wydzielanie moczu.

Pominięcie zastosowania dawki leku Indapagamma

Jeżeli pacjent zapomni zastosować dawkę leku, należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Indapagamma

Leczenie nadciśnienia trwa zwykle przez całe życie pacjenta. Nie należy przerywać stosowania leku Indapagamma bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Indapagamma może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Odnotowano następujące działania niepożądane, sklasyfikowane na podstawie częstości ich występowania:

Często (występujące u 1 do 10 na 100pacjentów):

   Reakcje alergiczne (szczególnie u osób, podatnych na reakcje alergiczne i napady astmy) prowadzące do wysypki plamistej z przebarwieniami i grudkami

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000pacjentów):

•    Wymioty

•    Reakcje alergiczne (szczególnie u osób podatnych na reakcje alergiczne i napady astmy) prowadzące do plamicy (czerwonych punkcików na skórze)

Rzadko (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

•    Zawroty głowy

•    Zmęczenie

•    Ból głowy

•    Mrowienie i drętwienie (parestezje)

•    Nudności

•    Zaparcia (spowolniona praca jelit; twarde, suche stolce) • Suchość w ustach

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10000pacjentów):

   Zmniejszenie liczby płytek krwi, co zwiększa ryzyko krwawienia lub siniaków.

• Zmniejszenie liczby białych krwinek, co może zwiększać podatność na zakażenia, które mogą być ciężkie (agranulocytoza).

• Zmniejszenie poziomu niektórych komórek krwi, co może prowadzić do osłabienia, zasinień lub infekcji (niedokrwistość hemolityczna); niedokrwistość aplastyczna (niewydolność szpiku kostnego).

•    Zapalenia trzustki powodujące silny ból brzucha i pleców.

•    Nieregularny rytm serca.

• Obniżenie ciśnienia krwi, co może powodować zawroty głowy.

•    Zaburzenia czynności nerek.

•    Zaburzenia czynności wątroby (wykryte w badaniach krwi).

•    Zwiększone stężenie wapnia we krwi.

•    Poważne reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy, szczególnie u osób podatnych na reakcje alergiczne i napady astmy) z obrzękiem twarzy, ust, j ęzyka, gardła lub dróg oddechowych oraz wysypką. Obrzęk gardła lub dróg oddechowych może powodować trudności w oddychaniu i przełykaniu. Jeżeli takie objawy wystąpią, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

•    Poważne reakcje alergiczne z objawami grypopodobnymi, powstawaniem pęcherzy na skórze, w obrębie ust, oczu i narządów płciowych (martwica toksyczno-rozpływna naskórka lub zespół Stevensa-Johnsona). Jeżeli takie objawy wystąpią, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Mogą również wystąpić poniższe działania niepożądane. Jednak na podstawie dostępnych danych nie

można określić częstości ich występowania:

• Lek Indapagamma może powodować obniżenie stężenia sodu i potasu we krwi. Lekarz może zalecić monitorowanie stężenia sodu i potasu we krwi za pomocą badań krwi (patrz powyżej „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Indapagamma”).

•    Lek Indapagamma może powodować zmniejszenie objętości krwi (hipowolemia) z odwodnieniem i spadkiem ciśnienia w pozycji stojącej (niedociśnienie ortostatyczne).

•    Lek Indapagamma może powodować zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej we krwi, co może prowadzić do zasadowicy metabolicznej (niska kwasowość krwi).

•    Lek Indapagamma może powodować zwiększenie stężenia cukru we krwi.

• Jeśli wcześniej występowały zaburzenia czynności wątroby, stosowanie leku Indapagammy może powodować encefalopatię wątrobową (uszkodzenia mózgu i krwi powstałe jako komplikacje zaburzeń czynności wątroby).

•    Jeśli u pacjenta występuje ostry toczeń rumieniowaty układowy, stosowanie leku Indapagamma może pogorszyć objawy choroby.

•    Stosowanie leku Indapagamma może spowodować zwiększenie wrażliwości skóry na promieniowanie UV (światło słoneczne) (patrz punkt „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Indapagamma”).

•    Lek Indapagamma może spowodować zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, mogące powodować dnę moczanową (bolesne obrzęki i zaczerwienienie stawów, najczęściej w dużym paluchu).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK INDAPAGAMMA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Indapagamma po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i tekturowym pudełku po wyrażeniu „Termin ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek Indapagamma

Substancj ą czynną jest indapamid.

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 1,5 mg indapamidu.

Ponadto lek zwiera substancje pomocnicze:

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna

Skrobia kukurydziana żelowana

Hypromeloza

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Hypromeloza (6 cP)

Makrogol 6000 Tytanu dwutlenek (E 171)

Jak wygląda lek Indapagamma i co zawiera opakowanie

Indapagamma to białe lub prawie białe okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane.

Blistry PVC/ Aluminium.

Dostępne są opakowania: 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7 71 034 Böblingen Niemcy

Wytwórca

GE Pharmaceuticals Ltd.

Industrial zone, “Chekanitza-South” area

2140 Botevgrad

Bułgaria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Przedstawicielstwo w Polsce ul. Otrębuska 15 01-475 Warszawa Tel: (022) 863 72 81 Fax: (022) 877 13 70

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

DE Indapagamma 1,5 mg Retardtabletten BG HHganaraMMa 1,5 mg TaöneTKH c ygtn^eHO ocBOÖo^gaBaHe Indapagamma 1,5 mg prolonged-release tablets HU Indapagamma 1,5 mg retard tabletta LT Indapagamma 1,5 mg pailginto atpalaidavimo tabletés PL Indapagamma

RO Indapagamma 1,5 mg comprimate cu eliberare prelungita SK Indapagamma 1,5 mg tablety s predíženým uvofňovaním

Data zatwierdzenia ulotki: 03.06.2014

7

Indapagamma

Charakterystyka Indapagamma

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Indapagamma, 1,5 mg, tabletka o przedłużonym uwalnianiu

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 1,5 mg indapamidu (Indapamidum) Substancja pomocnicza:

144,22 mg laktozy jednowodnej na tabletkę o przedłużonym uwalnianiu Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu.

Białe lub prawie białe okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania Pierwotne nadciśnienie tętnicze.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Sposób podawania:

Tabletki należy połykać popijając wystarczającą ilością płynu (np. szklanką wody).

Tabletek nie należy rozgryzać.

Podanie doustne.

Należy przyjmować jedną tabletkę na 24 godziny, najlepiej rano, połykając ją w całości popijając wodą, nie rozgryzać.

Stosowanie większych dawek indapamidu nie zwiększa hipotensyjnego działania indapamidu, lecz nasila jego działanie saluretyczne.

Pacjenci z niewydolnością nerek (patrz punkt 4.3 i 4.4)

W ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min) stosowanie indapamidu jest przeciwwskazane.

Tiazydowe i tiazydopodobne leki moczopędne wykazuj ą pełną skuteczność terapeutyczną jedynie u pacjentów z prawidłową lub nieznacznie zaburzoną czynnością nerek.

Pacjenci w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4)

U pacjentów w podeszłym wieku stężenie kreatyniny w osoczu należy skorygować, biorąc pod uwagę wiek, masę ciała i płeć pacjenta. Indapamid może być stosowany u pacjentów w podeszłym wieku, jeśli maj ą oni prawidłową lub nieznacznie zaburzoną czynność nerek.

Pacjenci z niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.3 i 4.4)

Indapamid jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat)

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Indapagamma u dzieci i młodzieży z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

4.3    Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na indapamid, inne sulfonamidy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

-    Ciężka niewydolność nerek.

-    Encefalopatia wątrobowa lub ciężkie zaburzenie czynności wątroby.

-    Hipokaliemia.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne ostrzeżenia

Leki moczopędne tiazydopodobne mogą powodować encefalopatię wątrobową u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby, szczególnie w przypadku występowania zaburzeń równowagi elektrolitowej. Jeśli wystąpi, należy natychmiast przerwać stosowanie leku moczopędnego.

Nadwrażliwość na światło

Podczas stosowania tiazydowych i tiazydopodobnych leków moczopędnych odnotowano przypadki wystąpienia reakcji nadwrażliwości na światło (patrz punkt 4.8). Jeżeli taka reakcja wystąpi podczas leczenia, zaleca się przerwanie leczenia. Gdy konieczne jest ponowne podanie leku, zaleca się chronić skórę przed światłem słonecznym lub sztucznym promieniowaniem ultrafioletowym typu A (UVA).

Substancje _ pomocnicze

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami, takimi jak nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

Środki ostrożności dotyczące stosowania

- Równowaga wodno-elektrolitowa:

• Stężenie sodu w osoczu

Przed rozpoczęciem leczenia musi zostać oznaczone stężenie sodu w osoczu, a następnie powtarzać badanie w regularnych odstępach czasu. Wszystkie leki moczopędne mogą powodować hiponatremię, niekiedy z bardzo poważnymi skutkami. Początkowo zmniejszenie stężenia sodu w osoczu może przebiegać bezobjawowo, dlatego istotne jest regularne monitorowanie pacjentów. U osób w podeszłym wieku i u pacjentów z marskością wątroby stężenie sodu należy oznaczać częściej (patrz punkty 4.8 i 4.9).

• Stężenie potasu w osoczu

Utrata potasu z hipokaliemią stanowi główne ryzyko związane ze stosowaniem tiazydowych leków moczopędnych i leków o podobnym działaniu. Należy zapobiegać ryzyku napadu hipokaliemii (< 3,4 mmol/l) w niektórych populacjach dużego ryzyka, tj. u pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów niedożywionych i (lub) przyjmuj ących wiele leków, pacjentów z marskością wątroby, obrzękami i wodobrzuszem, pacjentów z chorobą naczyń wieńcowych i niewydolnością serca. W tych grupach pacjentów hipokaliemia zwiększa kardiotoksyczne działanie glikozydów naparstnicy i ryzyko zaburzeń rytmu serca.

W grupie ryzyka wystąpienia hipokaliemii są również osoby z wrodzonym lub jatrogennym wydłużeniem odstępu QT. Hipokaliemia, podobnie jak bradykardia, stanowi w tej grupie czynnik predysponuj ący do napadu ciężkich arytmii, zwłaszcza typu torsades de pointes, które mogą prowadzić do zgonu.

We wszystkich wymienionych powyżej sytuacjach konieczne jest częstsze monitorowanie u pacjentów stężenia potasu w osoczu. Pierwszy pomiar stężenia powinien być wykonany w ciągu pierwszego tygodnia po rozpoczęciu leczenia.

Po stwierdzeniu hipokaliemii konieczne jest wyrównanie stężenia potasu we krwi.

•    Stężenie wapnia w osoczu

Tiazydowe i tiazydopodobne leki moczopędne mogą zmniejszać wydalanie wapnia z moczem i powodować nieznaczne i przejściowe zwiększenie jego stężenia w osoczu. Klinicznie jawna hiperkalcemia może być związana z nierozpoznaną wcześniej nadczynnością gruczołów przytarczycznych.

Przed oceną czynności gruczołów przytarczycznych należy odstawić lek.

-    Stężenie glukozy we krwi:

U pacjentów z cukrzycą ważne jest monitorowanie stężenia glukozy we krwi, szczególnie w przypadku hipokaliemii.

-    Kwas moczowy:

U pacjentów z podwyższonym stężeniem kwasu moczowego może dojść do zwiększenia częstości ataków dny moczanowej.

-    Czynność nerek i leki moczopędne:

Tiazydowe i tiazydopodobne leki moczopędne są w pełni skuteczne jedynie wtedy, gdy czynność nerek jest prawidłowa lub nieznacznie zaburzona (u dorosłych pacjentów stężenie kreatyniny w osoczu poniżej 25 mg/l, tj. 220 pmol/l). U osób w podeszłym wieku, oceniając czynności nerek na podstawie stężenia kreatyniny, należy wziąć pod uwagę wiek, płeć oraz masę ciała pacjenta.

Na początku leczenia, hipowolemia, wtórna do utraty płynów i sodu wywołana przez leki moczopędne, prowadzi do zmniejszenia przesączania kłębuszkowego.

Może to prowadzić do wzrostu stężenia mocznika we krwi i kreatyniny w osoczu. Tego typu przej ściowa czynnościowa niewydolność nerek nie ma znaczenia klinicznego u pacjentów z prawidłową czynnością nerek, może jednak nasilać już istniejącą niewydolność nerek.

-    Pacjenci uprawiający sport:

Stosowanie produktu leczniczego Indapagamma może powodować pozytywne wyniki kontroli antydopingowej.

Stosowanie produktu leczniczego Indapagamma jako środka dopingującego, może stanowić ryzyko dla zdrowia.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Połączenia, które nie są zalecane:

Lit:

Zwiększenie stężenia litu w osoczu z objawami przedawkowania, podobnie jak w przypadku stosowania diety bezsolnej (zmniejszone wydalanie litu z moczem). Jeśli jednak zastosowanie leków moczopędnych jest konieczne, wymagane jest ścisłe kontrolowanie stężenia litu w osoczu i dostosowanie dawki.

Diuretyki:

Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie indapamidu i leków moczopędnych, które mogą powodować hipokaliemię (bumetanid, furosemid, piretanid, tiazydy i ksypamid).

Połączenia wymagające określonych środków ostrożności:

Leki wywołujące zaburzenia rytmu serca typu torsades de_pointes:

-    leki przeciwarytmiczne klasy Ia (chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid)

-    leki przeciwarytmiczne klasy III (amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid)

-    niektóre leki przeciwpsychotyczne: fenotiazyny (chlorpromazyna, cyjamemazyna, lewomepromazyna, tiorydazyna, trifluoperazyna)

-    pochodne benzamidu (amisulpiryd, sulpiryd, sultopryd, tiapryd)

-    pochodne butyrofenonu (droperydol, haloperydol)

-    inne: beprydyl, cyzapryd, difemanyl, erytromycyna stosowana dożylnie, halofantryna, mizolastyna, pentamidyna, sparfloksacyna, moksyfloksacyna, winkamina stosowana dożylnie.

Zwiększone ryzyko arytmii komorowych, szczególnie „torsades de pointes” (hipokaliemia stanowi czynnik ryzyka).

Przed zastosowaniem takiego połączenia leków zalecana jest kontrola stężenia potasu w osoczu i, w razie konieczności, jego korekta. Zalecane jest monitorowanie stężenia elektrolitów w osoczu i EKG.

Wprzypadku hipokaliemii zaleca się stosowanie leków, które nie powodują zaburzeń rytmu serca typu torsades de pointes.

Leki z grupy NLPZ (stosowane ogólnie), w tym selektywne inhibitory COX-2, kwas acetylosalicylowy w dużych dawkach (> 3g/dobę):

Możliwe zmniejszenie działania przeciwnadciśnieniowego indapamidu.

Ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek u odwodnionych pacjentów (zmniejszona szybkość filtracji kłębuszkowej). Rozpoczynając leczenie należy nawodnić pacjenta i kontrolować czynność nerek.

Inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA):

Ryzyko wystąpienia nagłego niedociśnienia i (lub) ostrej niewydolności nerek na początku leczenia IKA u pacjentów z uprzednio istniej ącym niedoborem sodu (szczególnie u pacjentów ze zwężeniem tętnicy nerkowej).

U pacjentów z nadciśnieniem, u których stosowane uprzednio leki moczopędne mogły spowodować niedobór sodu, konieczne jest:

-    Przerwanie stosowania leku moczopędnego na 3 dni przed rozpoczęciem leczenia IKA oraz następnie, jeżeli to konieczne, powrót do podawania leku moczopędnego nieoszczędzaj ącego potasu

-    lub, podanie małej dawki początkowej inhibitora IKA i stopniowe jej zwiększanie.

U pacjentów z zastoinową niewydolnością serca należy rozpocząć leczenie od bardzo małych dawek IKA, jeśli to możliwe, po zmniejszeniu dawki jednocześnie stosowanego leku moczopędnego nieoszczędzającego potasu.

U wszystkich pacjentów należy kontrolować czynność nerek (stężenie kreatyniny w osoczu) podczas pierwszych tygodni leczenia IKA.

Inne leki powodujące hipokaliemię: amfoterycyna B (stosowana dożylnie), glikokortykosteroidy i mineralokortykosteroidy (działające ogólnoustrojowo), tetrakozaktyd, środki przeczyszczające pobudzające perystaltykę:

Zwiększone ryzyko hipokaliemii (działanie addytywne).

Zalecana jest kontrola stężenia potasu w osoczu i, w razie konieczności, jego uzupełnienie. Należy przestrzegać powyższego zalecenia, szczególnie w przypadku jednoczesnego leczenia glikozydami naparstnicy. Nie należy stosować leków przeczyszczających o działaniu pobudzającym perystaltykę.

Baklofen:

Nasilone działanie przeciwnadciśnieniowe.

Należy nawodnić pacjenta i kontrolować czynność nerek podczas rozpoczynania leczenia.

Glikozydy naparstnicy:

Hipokaliemia zwiększa ryzyko wystąpienia toksycznego działania glikozydów naparstnicy.

Należy kontrolować stężenie potasu w osoczu oraz EKG, a w razie konieczności dostosować leczenie.

Połączenia, które należy wziąć pod uwagę:

Leki moczopędne oszczędzające potas (amiloryd. spironolakton. triamtcrcn):

Stosowanie indpamidu jednocześnie z ww. lekami jest uzasadnione klinicznie. nie eliminuje jednak możliwości wystąpienia u niektórych pacjentów hipokaliemii (szczególnie u pacjentów z niewydolnością nerek lub cukrzycą) lub hiperkaliemii. Należy monitorować stężenie potasu w osoczu oraz EKG. a także. w razie konieczności. zrewidować sposób leczenia.

Metformina:

Metformina zwiększa ryzyko kwasicy mleczanowej w wyniku czynnościowej niewydolności nerek związanej ze stosowaniem leków moczopędnych. a zwłaszcza diuretyków pętlowych.

Nie należy stosować metforminy u pacjentów ze stężeniem kreatyniny większym niż 15 mg/l (135 ąmol/l) u mężczyzn oraz 12 mg/l (110 ąmol/l) u kobiet.

Środki kontrastowe zawierające jod:

Zwiększone ryzyko ostrej niewydolności nerek występuje u pacjentów odwodnionych wskutek stosowania leków moczopędnych. szczególnie w przypadku stosowania dużych dawek środków kontrastowych zawieraj ących jod.

Należy nawodnić pacjenta przed podaniem środka kontrastowego zawieraj ącego jod.

Leki przeciwdepresyjne o działaniu podobnym do imipraminy. neuroleptyki:

Nasilone działanie przeciwnadciśnieniowe i zwiększone ryzyko niedociśnienia ortostatycznego (działanie addytywne).

Sole wapnia:

Ryzyko hiperkalcemii. spowodowanej zmniejszeniem wydalania wapnia z moczem.

Cyklosporyna. takrolimus:

Ryzyko zwiększenia stężenia kreatyniny w osoczu bez zmiany stężenia krążącej cyklosporyny. nawet w przypadku właściwego nawodnienia i stężenia sodu w osoczu.

Kortykosteroidy. tetrakozaktyd (działające ogólnoustrojowo):

Zmniejszone działanie przeciwnadciśnieniowe (zatrzymywanie wody i sodu wskutek stosowania kortykosteroidów).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Zgodnie z ogólnie przyj ętą zasadą. należy unikać stosowania leków moczopędnych u kobiet ciężarnych i nigdy nie stosować ich w leczeniu fizjologicznych obrzęków ciążowych. Leki moczopędne mogą powodować niedokrwienie płodowo-łożyskowe z ryzykiem zaburzenia wzrostu płodu.

Laktacja

Nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku (indapamid przenika do mleka kobiet).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ten produkt leczniczy ma niewielki wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić różne objawy związane z obniżeniem ciśnienia krwi.

4.8    Działania niepożądane

Większość działań niepożądanych dotyczących parametrów klinicznych lub laboratoryjnych wykazuje zależność od dawki leku.

Tiazydopodobne leki moczopędne, w tym indapamid, mogą wywoływać działania niepożądane sklasyfikowane wg częstości występowania następująco:

Bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100); rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko:    trombocytopenia, leukopenia, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna,

niedokrwistość hemolityczna.

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko:    zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, zmęczenie, bóle głowy,

parestezje.

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko:    zaburzenia rytmu serca, niedociśnienie.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często:    wymioty.

Rzadko:    nudności, zaparcia, suchość w ustach.

Bardzo rzadko:    zapalenie trzustki.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko:    zaburzenia czynności wątroby.

Częstość nieznana:    możliwość napadu encefalopatii wątrobowej u pacjentów z niewydolnością

wątroby (patrz punkt 4.3 i 4.4).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Reakcje nadwrażliwości, głównie skórne, u pacjentów z predyspozycjami do alergii i reakcji astmatycznych.

Często:    wysypka liszajowata.

Niezbyt często:    plamica.

Bardzo rzadko:    obrzęk naczynioruchowy i (lub) pokrzywka, toksyczna nekroliza naskórka,

zespół Stevensa- Johnsona

Częstość nieznana:    możliwość nasilenia uprzednio istniej ącego ostrego uogólnionego tocznia

rumieniowatego.

Odnotowano przypadki nadwrażliwości na światło ( patrz punkt 4.4).

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko:    niewydolność nerek.

Badania diagnostyczne

Podczas badań klinicznych, u 10 % pacjentów po 4-6 tygodniach leczenia stwierdzono hipokaliemię (stężenie potasu w osoczu < 3,4 mmol/l), a u 4% obserwowano stężenie potasu < 3,2 mmol/l. Po 12 tygodniach terapii średnie zmniejszenie stężenia potasu w osoczu wyniosło 0,23 mmol/l.

Bardzo rzadko:    hiperkalcemia.

Częstość nieznana:

•    utrata potasu z hipokaliemią o poważnych konsekwencjach w niektórych grupach wysokiego ryzyka (patrz punkt 4.4).

•    hiponatremia z hipowolemią powodująca odwodnienie i niedociśnienie ortostatyczne. Jednoczesna utrata jonów chlorkowych może prowadzić do wystąpienia wtórnej kompensacyjnej zasadowicy metabolicznej. Częstość i nasilenie tego działania są nieznaczne.

• zwiększenie stężenia kwasu moczowego w osoczu oraz glukozy we krwi: należy dokładnie

rozważyć zasadność stosowania tego rodzaju leków moczopędnych u pacjentów z dną moczanową lub cukrzycą.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy:

Nie stwierdzono toksyczności indapamidu stosowanego w dawkach do 40 mg tj. dawki 27 razy większej niż dawka zalecana. Objawami ostrego zatrucia są głównie zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej (hiponatremia, hipokaliemia). Do objawów klinicznych mogą należeć nudności, wymioty, niedociśnienie, kurcze mięśni, zawroty głowy, senność, splątanie, wielomocz lub skąpomocz z możliwością wystąpienia bezmoczu (w wyniku hipowolemii).

Leczenie:

Początkowe postępowanie obejmuje szybką eliminacj ę przyj ętej substancji poprzez płukanie żołądka i (lub) podanie węgla aktywowanego, a następnie przywrócenie równowagi wodno-elektrolitowej w specjalistycznym ośrodku.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: diuretyki, sulfonamidy proste.

Kod ATC: C03 BA 11

Indapamid jest pochodną sulfonamidową z pierścieniem indolowym, o właściwościach farmakologicznych zbliżonych do moczopędnych leków tiazydowych, działaj ących poprzez hamowanie resorpcji zwrotnej sodu w cewkach nerkowych warstwy korowej. Lek zwiększa wydalanie sodu i chlorków z moczem, a także, w mniejszym stopniu, wydalanie potasu i magnezu. W ten sposób powoduje zwiększenie ilości wydalanego moczu i wykazuje działanie obniżające ciśnienie.

W badaniach klinicznych II i III fazy wykazano trwające 24 godziny działanie przeciwnadciśnieniowe leku stosowanego w monoterapii. Efekt ten uzyskano podczas stosowania dawek leku wykazujących łagodne działanie moczopędne.

Działanie przeciwnadciśnieniowe indapamidu jest związane ze zwiększeniem podatności tętnic i zmniejszeniem tętniczkowego i całkowitego oporu naczyniowego.

Indapamid zmniej sza przerost lewej komory serca.

Tiazydowe i tiazydopodobne leki moczopędne wykazują terapeutyczne plateau; powyżej określonej dawki, nie zwiększa się siła ich terapeutycznego działania, natomiast zwiększa się częstość występowania działań niepożądanych. Nie należy zwiększać dawki leku, jeżeli leczenie jest nieskuteczne.

Podczas krótkotrwałego, umiarkowanie długiego i długotrwałego leczenia pacjentów z nadciśnieniem wykazano, że indapamid:

-    nie wpływa na metabolizm lipidów: trójglicerydów, cholesterolu LDL i HDL;

-    nie wpływa na metabolizm węglowodanów, nawet u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym chorych na cukrzycę;

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Produkt leczniczy Indapagamma jest dostarczany w postaci o przedłużonym uwalnianiu dzięki systemowi macierzy, w której substancja czynna jest utrzymywana we wnętrzu tabletki w rozproszeniu, co zapewnia powolne uwalnianie indapamidu.

Wchłanianie:

Uwolniona frakcja indapamidu ulega szybkiemu i całkowitemu wchłanianiu w przewodzie pokarmowym.

Przyjęcie pokarmu nieznacznie zwiększa szybkość wchłaniania, ale nie wpływa na ilość wchłanianego leku.

Maksymalne stężenie w osoczu występuje w ciągu 12 godzin po podaniu pojedynczej dawki. Podanie kolejnych dawek zmniejsza wahania stężenia substancji w osoczu w okresie pomiędzy następującymi po sobie dawkami. Występuje zmienność wewnątrzosobnicza.

Dystrybucja:

Indapamid wiąże się z białkami osocza w 79%.

Okres półtrwania w osoczu wynosi 14-24 godzin (średnio 18 godz.).

Stan stacjonarny jest osiągany po 7 dniach.

Przyjęcie kolejnych dawek leku nie prowadzi do kumulacji.

Metabolizm:

Lek wydala się głównie z moczem (70% dawki) oraz z kałem (22%), w postaci nieczynnych metabolitów.

Pacjenci z grup wysokiego ryzyka:

Właściwości farmakokinetyczne nie ulegaj ą zmianie u pacjentów z niewydolnością nerek.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Największe dawki podawane doustnie różnym gatunkom zwierząt (od 40 do 8000 razy większe od dawki leczniczej) powodowały nasilenie właściwości moczopędnych indapamidu. W badaniach klinicznych toksyczności ostrej indapamidu podawanego dożylnie lub dootrzewnowo główne objawy zatrucia wynikały z działania farmakologicznego indapamidu tj. spowolnienie oddechu i rozszerzenie naczyń obwodowych.

Nie stwierdzono działania mutagennego i rakotwórczego indapamidu.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna

Skrobia kukurydziana żelowana

Hypromeloza

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Hypromeloza (6 cP)

Makrogol 6000 Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blistry PVC/ Aluminium.

Dostępne są opakowania: 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7 71 034 Böblingen Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

19506

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

06.12.2011

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

03.06.2014

10

Indapagamma