Imeds.pl

Indapamide Krka 1,5 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

Indapamide Krka, 1,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Indapamidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Indapamide Krka i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Indapamide Krka

3.    Jak stosować lek Indapamide Krka

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Indapamide Krka

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK INDAPAMIDE KRKA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Indapamide Krka jest lekiem obniżającym ciśnienie tętnicze krwi poprzez zwiększenie wydalania moczu i rozszerzenie naczyń krwionośnych.

Lek Indapamide Krka stosuje się w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU INDAPAMIDE KRKA Kiedy nie stosować leku Indapamide Krka

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na indapamid lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6) lub na inne leki tego samego typu (zwane sulfonamidami).

-    Jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek.

-    Jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

-    Jeśli pacjent ma niskie stężenie potasu we krwi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Indapamide Krka:

-    Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby.

-    Jeśli pacjent ma zaburzenia stężenia elektrolitów we krwi lub jest odwodniony.

-    Jeśli pacjent ma cukrzycę.

-    Jeśli pacjent ma dnę moczanową.

-    Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek.

-    Jeśli u pacjenta występują skórne reakcje nadwrażliwości po narażeniu na światło słoneczne.

-    Jeśli pacjent jest sportowcem. Lek Indapamide Krka może wpływać na wyniki testów antydpoingowych.

-    Pacjent powinien regularnie kontrolować ciśnienie tętnicze krwi i rytm serca w czasie leczenia.

-    U pacjentów w wieku podeszłym lekarz oceni czynność nerek przed rozpoczęciem leczenia.

-    Nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci i młodzieży.

Lekarz udzieli dokładnych informacji o leku.

Inne leki i lek Indapamide Krka

Jednoczesne stosowanie leku Indapamide Krka z niektórymi lekami może nasilić działanie jednego z leków i spowodować wystąpienie działań niepożądanych.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent zamierza przyjmować.

W szczególności należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z niżej wymienionych leków:

-    leki zawierające sole litu,

-    leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna, amiodaron),

-    leki stosowane w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych    (np.    inhibitory ACE),

-    leki stosowane w leczeniu zakażeń (np. erytromycyna),

-    baklofen, lek stosowany w leczeniu sztywności mięśni,

-    metformina, lek stosowany w leczeniu cukrzycy,

-    leki stosowane w zaburzeniach psychicznych (np. niektóre leki przeciwpsychotyczne, niektóre leki przeciwdepresyjne),

-    leki stosowane w leczeniu chorób reumatoidalnych (niesteroidowe leki przeciwzapalne, kwas acetylosalicylowy),

-    leki, które mogą zmniejszać stężenie potasu we krwi (kortykosteroidy, tertakozaktyd, niektóre środki przeczyszczające).

Stosowanie leku Indapamide Krka z jedzeniem i piciem

Jedzenie i picie nie wpływają na działanie leku Indapamide Krka.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie zaleca się stosowania tego leku podczas ciąży. W przypadku planowania ciąży lub jej potwierdzenia należy, tak szybko jak to możliwe, zastosować leczenie alternatywne. Należy poinformować lekarza w przypadku ciąży lub planowania ciąży.

Substancja czynna przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Nie zaleca się stosowania tego leku podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Indapamide Krka nie wpływa na koncentrację, jednakże mogą wystąpić indywidualne reakcje pacjentów na obniżenie ciśnienia tętniczego. Są one bardziej prawdopodobne na początku leczenia lub gdy wprowadzony jest dodatkowy lek mający obniżać ciśnienie krwi. W przypadku pojawienia się działań niepożądanych nie należy prowadzić pojazdów ani wykonywać innych czynności wymagających koncentracji.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Indapamide Krka

Indapamide Krka zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli pacjent ma nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK INDAPAMIDE KRKA

Lek Indapamide Krka należy zawsze przyjmować dokładnie według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawka leku Indapamide Krka to jedna tabletka na dobę. Lek należy przyjmować o tej samej porze każdego dnia, najlepiej rano. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając płynem.

Ważne, aby lek przyjmować regularnie, gdyż pozwoli to utrzymać ciśnienie tętnicze pod kontrolą.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest zbyt silne lub zbyt słabe, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Indapamide Krka

Jeśli zostanie przyjęta zbyt duża dawka leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Objawy przedawkowania obejmują: nudności, wymioty, senność, dezorientację, drgawki, zmiany w ilości wydalanego moczu.

Lekarz określi odpowiednie leczenie (płukanie żołądka, podanie węgla aktywowanego, uzupełnienie płynów i elektrolitów, korekta równowagi zasadowo-kwasowej). Jeśli pacjent nie może udać się do lekarza, powinien spróbować wołać wymioty, aby zapobiec przedostawaniu się leku do krwi.

Pominięcie zastosowania dawki leku Indapamide Krka

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku o właściwej porze, należy postępować zgodnie z ustalonym schematem dawkowania i przyjąć następną dawkę w wyznaczonej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Indapamide Krka

Przerwanie stosowania leku na krótki okres czasu nie powoduje bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia. Jednakże przerwanie stosowania leku na dłuższy okres czasu może prowadzić do rozwoju różnych postaci choroby sercowo-naczyniowej lub jej pogorszenia w wyniku nieleczonego wysokiego ciśnienia tętniczego.

Należy skonsultować się z lekarzem przed odstawieniem leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Następujące działania niepożądane są ciężkie i natychmiastowa pomoc medyczna jest konieczna w przypadku ich wystąpienia. Należy przerwać przyjmowanie leku Indapamide Krka i natychmiast skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia następujących objawów:

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000):

-    obrzęk skóry kończyn lub twarzy, obrzęk ust lub języka, obrzęk błon śluzowych gardła lub dróg oddechowych powodujący duszność lub utrudnienie przełykania;

-    ciężkie reakcje skórne;

-    gorączka z niewyjaśnionego powodu, ból gardła lub inne grypopodobne objawy spowodowane zmniejszeniem liczby białych krwinek.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    nieregularna czynność serca zagrażająca życiu.

Inne możliwe działania niepożądane:

Często (u mniej niż 1 pacjenta na 10 ale częściej niż u 1 na 100pacjentów):

-    małe stężenie potasu we krwi, mogące powodować osłabienie siły mięśniowej;

-    reakcje alergiczne, głównie dermatologiczne, takie jak wysypki skórne u pacjentów ze skłonnościami do reakcji nadwrażliwości lub z astmą.

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 pacjenta na 100 ale częściej niż u 1 na 1000pacjentów):

-    wymioty;

-    plamica (czerwone plamki na skórze jak po ukłuciu igłą).

Rzadko (rzadziej niż u 1 pacjenta na 1000 ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

-    uczucie zmęczenia, zawroty głowy, ból głowy, uczucie mrowienia i drewnienia (parestezje);

-    nudności, zaparcia, suchość w jamie ustnej;

-    zwiększone ryzyko odwodnienia u pacjentów w podeszłym wieku i u pacjentów z niewydolnością serca.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000):

-    zaburzenia rytmu serca (powodujące palpitacje, uczucie szybkiego bicia serca);

-    choroby nerek (wywołujące uczcie zmęczenia, zwiększona częstotliwość oddawania moczu, świąd, nudności, obrzęk kończyn);

-    zwiększenie stężenia wapnia we krwi;

-    zapalenie trzustki (powodujące ból w górnej części brzucha), zaburzenia czynności wątroby ( z objawami takimi jak zmęczenie, utrata apetytu, nudności lub wymioty, obrzęk kończyn, żółta skóra);

-    zmiany w liczbie komórek krwi, takie jak trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi powodujące łatwiejsze powstawanie siniaków i krwawienie z nosa) i anemia (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    zmiany mogą wystąpić w wynikach badań laboratoryjnych i lekarz może zlecić badania krwi w celu sprawdzenia stanu pacjenta. Mogą wystąpić następujące zmiany w wynikach testów laboratoryjnych:

-    małe stężenie sodu we krwi mogące prowadzić do odwodnienia i niskiego ciśnienia tętniczego krwi,

-    zwiększenie stężenia kwasu moczowego, substancji która może wywoływać lub zaostrzać dnę (ból stawu(-ów), zwłaszcza stóp),

-    zwiększenie stężenia glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą,

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

-    w przypadkach niewydolności wątroby istnieje możliwość wystąpienia encefalopatii wątrobowej (zaburzenia czynności wątroby, które wpływają na mózg i ośrodkowy układ nerwowy);

-    możliwość zaostrzenia istniejącego tocznia rumieniowatego układowego (choroba układu immunologicznego prowadząca do zapalenia i zniszczenia stawów, ścięgien i narządów, wraz z następującymi objawami: wysypki skórne, zmęczenie, utrata apetytu, zwiększenie masy ciała i ból stawów);

-    zgłaszano również przypadki reakcji nadwrażliwości na światło (zmiany w wyglądzie skóry) po narażeniu na słońce lub sztuczne światło UVA;

-    zaburzenia rytmu serca widoczne    w EKG;

-    zapalenie wątroby;

-    omdlenia.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK INDAPAMIDE KRKA

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Indapamide Krka

-    Substancją czynną leku jest indapamid. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 1,5 mg indapamidu.

-    Pozostałe składniki leku to hypromeloza, celuloza, proszek, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Indapamide Krka i co zawiera opakowanie

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu są białe, okrągłe i lekko dwuwypukłe.

Opakowania: 15, 30, 60 lub 90 tabletek o przedłużonym uwalnianiu w blistrach, w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

KRKA, d.d., Novo mesto, Smaijeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Indapamid Krka

Węgry

Indapamid Billev

Irlandia

Icorvida SR

Polska

Indapamide Krka

Rumunia

Indapamida Billev

Słowacja

Indapamid SR Billev

Francja

INDAPAMIDE KRKA LP

Wielka Brytania

Indapres XL

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 28.03.2013

5