+ iMeds.pl

Indapamide krka 1,5 mgUlotka Indapamide krka

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

Indapamide Krka, 1,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Indapamidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Indapamide Krka i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Indapamide Krka

3.    Jak stosować lek Indapamide Krka

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Indapamide Krka

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK INDAPAMIDE KRKA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Indapamide Krka jest lekiem obniżającym ciśnienie tętnicze krwi poprzez zwiększenie wydalania moczu i rozszerzenie naczyń krwionośnych.

Lek Indapamide Krka stosuje się w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU INDAPAMIDE KRKA Kiedy nie stosować leku Indapamide Krka

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na indapamid lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6) lub na inne leki tego samego typu (zwane sulfonamidami).

-    Jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek.

-    Jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

-    Jeśli pacjent ma niskie stężenie potasu we krwi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Indapamide Krka:

-    Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby.

-    Jeśli pacjent ma zaburzenia stężenia elektrolitów we krwi lub jest odwodniony.

-    Jeśli pacjent ma cukrzycę.

-    Jeśli pacjent ma dnę moczanową.

-    Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek.

-    Jeśli u pacjenta występują skórne reakcje nadwrażliwości po narażeniu na światło słoneczne.

-    Jeśli pacjent jest sportowcem. Lek Indapamide Krka może wpływać na wyniki testów antydpoingowych.

-    Pacjent powinien regularnie kontrolować ciśnienie tętnicze krwi i rytm serca w czasie leczenia.

-    U pacjentów w wieku podeszłym lekarz oceni czynność nerek przed rozpoczęciem leczenia.

-    Nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci i młodzieży.

Lekarz udzieli dokładnych informacji o leku.

Inne leki i lek Indapamide Krka

Jednoczesne stosowanie leku Indapamide Krka z niektórymi lekami może nasilić działanie jednego z leków i spowodować wystąpienie działań niepożądanych.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent zamierza przyjmować.

W szczególności należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z niżej wymienionych leków:

-    leki zawierające sole litu,

-    leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna, amiodaron),

-    leki stosowane w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych    (np.    inhibitory ACE),

-    leki stosowane w leczeniu zakażeń (np. erytromycyna),

-    baklofen, lek stosowany w leczeniu sztywności mięśni,

-    metformina, lek stosowany w leczeniu cukrzycy,

-    leki stosowane w zaburzeniach psychicznych (np. niektóre leki przeciwpsychotyczne, niektóre leki przeciwdepresyjne),

-    leki stosowane w leczeniu chorób reumatoidalnych (niesteroidowe leki przeciwzapalne, kwas acetylosalicylowy),

-    leki, które mogą zmniejszać stężenie potasu we krwi (kortykosteroidy, tertakozaktyd, niektóre środki przeczyszczające).

Stosowanie leku Indapamide Krka z jedzeniem i piciem

Jedzenie i picie nie wpływają na działanie leku Indapamide Krka.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie zaleca się stosowania tego leku podczas ciąży. W przypadku planowania ciąży lub jej potwierdzenia należy, tak szybko jak to możliwe, zastosować leczenie alternatywne. Należy poinformować lekarza w przypadku ciąży lub planowania ciąży.

Substancja czynna przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Nie zaleca się stosowania tego leku podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Indapamide Krka nie wpływa na koncentrację, jednakże mogą wystąpić indywidualne reakcje pacjentów na obniżenie ciśnienia tętniczego. Są one bardziej prawdopodobne na początku leczenia lub gdy wprowadzony jest dodatkowy lek mający obniżać ciśnienie krwi. W przypadku pojawienia się działań niepożądanych nie należy prowadzić pojazdów ani wykonywać innych czynności wymagających koncentracji.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Indapamide Krka

Indapamide Krka zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli pacjent ma nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK INDAPAMIDE KRKA

Lek Indapamide Krka należy zawsze przyjmować dokładnie według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawka leku Indapamide Krka to jedna tabletka na dobę. Lek należy przyjmować o tej samej porze każdego dnia, najlepiej rano. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając płynem.

Ważne, aby lek przyjmować regularnie, gdyż pozwoli to utrzymać ciśnienie tętnicze pod kontrolą.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest zbyt silne lub zbyt słabe, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Indapamide Krka

Jeśli zostanie przyjęta zbyt duża dawka leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Objawy przedawkowania obejmują: nudności, wymioty, senność, dezorientację, drgawki, zmiany w ilości wydalanego moczu.

Lekarz określi odpowiednie leczenie (płukanie żołądka, podanie węgla aktywowanego, uzupełnienie płynów i elektrolitów, korekta równowagi zasadowo-kwasowej). Jeśli pacjent nie może udać się do lekarza, powinien spróbować wołać wymioty, aby zapobiec przedostawaniu się leku do krwi.

Pominięcie zastosowania dawki leku Indapamide Krka

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku o właściwej porze, należy postępować zgodnie z ustalonym schematem dawkowania i przyjąć następną dawkę w wyznaczonej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Indapamide Krka

Przerwanie stosowania leku na krótki okres czasu nie powoduje bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia. Jednakże przerwanie stosowania leku na dłuższy okres czasu może prowadzić do rozwoju różnych postaci choroby sercowo-naczyniowej lub jej pogorszenia w wyniku nieleczonego wysokiego ciśnienia tętniczego.

Należy skonsultować się z lekarzem przed odstawieniem leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Następujące działania niepożądane są ciężkie i natychmiastowa pomoc medyczna jest konieczna w przypadku ich wystąpienia. Należy przerwać przyjmowanie leku Indapamide Krka i natychmiast skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia następujących objawów:

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000):

-    obrzęk skóry kończyn lub twarzy, obrzęk ust lub języka, obrzęk błon śluzowych gardła lub dróg oddechowych powodujący duszność lub utrudnienie przełykania;

-    ciężkie reakcje skórne;

-    gorączka z niewyjaśnionego powodu, ból gardła lub inne grypopodobne objawy spowodowane zmniejszeniem liczby białych krwinek.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    nieregularna czynność serca zagrażająca życiu.

Inne możliwe działania niepożądane:

Często (u mniej niż 1 pacjenta na 10 ale częściej niż u 1 na 100pacjentów):

- małe stężenie potasu we krwi, mogące powodować osłabienie siły mięśniowej;

-    reakcje alergiczne, głównie dermatologiczne, takie jak wysypki skórne u pacjentów ze skłonnościami do reakcji nadwrażliwości lub z astmą.

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 pacjenta na 100 ale częściej niż u 1 na 1000pacjentów):

-    wymioty;

-    plamica (czerwone plamki na skórze jak po ukłuciu igłą).

Rzadko (rzadziej niż u 1 pacjenta na 1000 ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

-    uczucie zmęczenia, zawroty głowy, ból głowy, uczucie mrowienia i drewnienia (parestezje);

-    nudności, zaparcia, suchość w jamie ustnej ;

-    zwiększone ryzyko odwodnienia u pacjentów w podeszłym wieku i u pacjentów z niewydolnością serca.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000):

-    zaburzenia rytmu serca (powodujące palpitacje, uczucie szybkiego bicia serca);

-    choroby nerek (wywołujące uczcie zmęczenia, zwiększona częstotliwość oddawania moczu, świąd, nudności, obrzęk kończyn);

-    zwiększenie stężenia wapnia we krwi;

-    zapalenie trzustki (powodujące ból w górnej części brzucha), zaburzenia czynności wątroby ( z objawami takimi jak zmęczenie, utrata apetytu, nudności lub wymioty, obrzęk kończyn, żółta skóra);

-    zmiany w liczbie komórek krwi, takie jak trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi powodujące łatwiejsze powstawanie siniaków i krwawienie z nosa) i anemia (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    zmiany mogą wystąpić w wynikach badań laboratoryjnych i lekarz może zlecić badania krwi w celu sprawdzenia stanu pacjenta. Mogą wystąpić następujące zmiany w wynikach testów laboratoryjnych:

-    małe stężenie sodu we krwi mogące prowadzić do odwodnienia i niskiego ciśnienia tętniczego krwi,

-    zwiększenie stężenia kwasu moczowego, substancji która może wywoływać lub zaostrzać dnę (ból stawu(-ów), zwłaszcza stóp),

-    zwiększenie stężenia glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą,

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

-    w przypadkach niewydolności wątroby istnieje możliwość wystąpienia encefalopatii wątrobowej (zaburzenia czynności wątroby, które wpływają na mózg i ośrodkowy układ nerwowy);

-    możliwość zaostrzenia istniejącego tocznia rumieniowatego układowego (choroba układu immunologicznego prowadząca do zapalenia i zniszczenia stawów, ścięgien i narządów, wraz z następującymi objawami: wysypki skórne, zmęczenie, utrata apetytu, zwiększenie masy ciała i ból stawów);

-    zgłaszano również przypadki reakcji nadwrażliwości na światło (zmiany w wyglądzie skóry) po narażeniu na słońce lub sztuczne światło UVA;

-    zaburzenia rytmu serca widoczne    w EKG;

-    zapalenie wątroby;

-    omdlenia.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK INDAPAMIDE KRKA

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Indapamide Krka

-    Substancją czynną leku jest indapamid. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 1,5 mg indapamidu.

-    Pozostałe składniki leku to hypromeloza, celuloza, proszek, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Indapamide Krka i co zawiera opakowanie

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu są białe, okrągłe i lekko dwuwypukłe.

Opakowania: 15, 30, 60 lub 90 tabletek o przedłużonym uwalnianiu w blistrach, w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

KRKA, d.d., Novo mesto, Smaijeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Indapamid Krka

Węgry

Indapamid Billev

Irlandia

Icorvida SR

Polska

Indapamide Krka

Rumunia

Indapamida Billev

Słowacja

Indapamid SR Billev

Francja

INDAPAMIDE KRKA LP

Wielka Brytania

Indapres XL

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 28.03.2013

5

Indapamide Krka

Charakterystyka Indapamide krka

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Indapamide Krka, 1,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 1,5 mg indapamidu (Indapamidum). Substancja pomocnicza: 97,58 mg laktozy jednowodnej w jednej tabletce.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu.

Białe, okrągłe, lekko dwuwypukłe tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze samoistne.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy Indapamide SR jest podawany doustnie.

Jedna tabletka raz na dobę, najlepiej rano. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą. Tabletki nie należny żuć.

W większych dawkach, działanie przeciwnadciśnieniowe indapamidu nie nasila się, natomiast zwiększa się działanie saluretyczne.

U pacjentów w podeszłym wieku, przy ocenie czynności nerek na podstawie stężenia kreatyniny w osoczu należy uwzględnić wiek, płeć oraz masę ciała pacjenta. U pacjentów w podeszłym wieku indapamid można stosować jedynie wówczas, gdy czynność nerek jest prawidłowa lub zaburzona w niewielkim stopniu.

Niewydolność nerek (patrz punkty 4.3 i 4.4):

W przypadku ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) stosowanie produktu leczniczego Indapamide Krka jest przeciwwskazane.

Tiazydy i tiazydopodobne leki moczopędne są w pełni skuteczne, gdy czynność nerek jest prawidłowa lub zaburzona w niewielkim stopniu.

Pacjenci z niewydolnością wątroby (patrz punkty 4.3 i 4.4):

W przypadku ciężkiej niewydolności wątroby stosowanie produktu leczniczego Indapamide Krka jest przeciwwskazane.

4.3    Przeciwwskazania

Indapamid jest przeciwwskazany w przypadku:

- Nadwrażliwości na indapamid, inne sulfonamidy lub na którąkolwiek z substancji

pomocniczych

-    Ciężkiej niewydolności nerek

-    Encefalopatii wątrobowej lub ciężkich zaburzeń    czynności wątroby

-    Hipokaliemii.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności    dotyczące    stosowania

Ostrzeżenia

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, tiazydopodobne leki moczopędne mogą powodować encefalopatię wątrobową, zwłaszcza w przypadku zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej. W takim przypadku, należy natychmiast przerwać podawanie leku moczopędnego.

Środki ostrożności dotyczące stosowania Równowaga wodno-elektrolitowa

Stężenie sodu w osoczu

Leki moczopędne mogą powodować niedobór sodu we krwi, co może mieć bardzo poważne następstwa. Przed rozpoczęciem leczenia należy oznaczyć stężenie sodu, a następnie regularnie je kontrolować. Zmniejszenie stężenia sodu w osoczu może początkowo nie dawać żadnych objawów, dlatego konieczna jest jego regularna kontrola. U pacjentów w podeszłym wieku i z marskością wątroby kontrola powinna odbywać się jeszcze częściej (patrz punkty 4.8 i 4.9).

Stężenie potasu w osoczu

Główne ryzyko leczenia tiazydami i tiazydopodobnymi lekami moczopędnymi wiąże się z hipokaliemią. Należy zapobiegać wystąpieniu hipokaliemii (<3,4 mmol/l) w grupach dużego ryzyka, do których należą pacjenci niedożywieni i (lub) przyjmujący kilka leków jednocześnie, osoby w podeszłym wieku, pacjenci z marskością wątroby, obrzękami i wodobrzuszem, pacjenci z chorobą wieńcową i niewydolnością serca. U tych pacjentów hipokaliemia zwiększa kardiotoksyczność glikozydów naparstnicy oraz ryzyko wystąpienia arytmii.

Do grupy ryzyka należą także pacjenci z wydłużonym odstępem QT, bez względu na to, czy jest to zaburzenie wrodzone czy wywołane przez leki. Hipokaliemia (jak również bradykardia) jest czynnikiem predysponującym do wystąpienia ciężkich zaburzeń rytmu serca, w szczególności częstoskurczu komorowego typu torsades de pointes, który może prowadzić do zgonu.

U tych pacjentów należy częściej kontrolować stężenie potasu w osoczu. Pierwsze oznaczenie stężenia potasu w osoczu powinno być wykonane w pierwszym tygodniu leczenia.

Jeśli stężenie potasu jest niskie, należy je wyrównać.

Stężenie wapnia w osoczu

Tiazydy i tiazydopodobne leki moczopędne mogą zmniejszać wydalanie wapnia i powodować niewielkie i przemijające zwiększenie stężenia wapnia w osoczu. Znaczny nadmiar wapnia we krwi może być spowodowany nierozpoznaną wcześniej nadczynnością przytarczyc. Przed planowanym badaniem czynności przytarczyc, należy przerwać stosowanie leku moczopędnego.

Stężenie glukozy we krwi

U pacjentów z cukrzycą należy kontrolować stężenie glukozy we krwi, zwłaszcza gdy występuje u nich hipokaliemia.

Kwas moczowy

U pacjentów z hiperurykemią może dojść do zwiększenia częstości napadów dny moczanowej. Czynność nerek i leki moczopędne

Tiazydy i tiazydopodobne leki moczopędne są w pełni skuteczne u pacjentów z prawidłową lub tylko w niewielkim stopniu zaburzoną czynnością nerek (stężenie kreatyniny w osoczu poniżej 25 mg/l, tj. 220 pmol/l u dorosłych). U osób w podeszłym wieku podczas oceny czynności nerek na podstawie stężenia kreatyniny w osoczu, należy wziąć pod uwagę wiek, płeć oraz masę ciała.

Na początku leczenia hipowolemia, wtórna do utraty wody i sodu spowodowana lekiem moczopędnym, powoduje zmniejszenie przesączania kłębuszkowego. Może to prowadzić do zwiększenia stężenia mocznika we krwi oraz kreatyniny w osoczu. Te przemijające zaburzenia czynności nerek nie mają żadnych konsekwencji u pacjentów z prawidłową czynnością nerek, ale mogą spowodować nasilenie już istniejącej niewydolności nerek.

Sportowcy

Produkt leczniczy Indapamide Krka zawiera substancję czynną, która może dać wynik dodatni w testach antydopingowych.

Nadwrażliwość na światło

Odnotowano przypadki reakcji nadwrażliwości na światło podczas stosowania tiazydów i tiazydopodobnych leków moczopędnych (patrz punkt 4.8). Jeśli reakcje te pojawią się w trakcie leczenia, zaleca się jego przerwanie. W przypadku konieczności ponownego zastosowania indapamidu, zaleca się ochronę powierzchni skóry narażonej na działanie słońca lub sztucznego promieniowania UVA.

Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Połączenia leków, które nie są zalecane

Lit

Jednoczesne stosowanie z litem, a także stosowanie diety ubogosodowej może prowadzić do zwiększenia stężenia litu w osoczu z objawami przedawkowania (zmniejszone wydalanie litu z moczem). Jeśli konieczne jest stosowanie leków moczopędnych, należy dokładnie monitorować stężenie litu w osoczu i odpowiednio dostosować jego dawki.

Połączenia leków, wymagające ostrożnego stosowania

Leki wywołujące torsades de pointes:

-    klasa I a leków przeciwarytmicznych (chinidyna, hydrochinidyna, dizopyramid),

-    klasa III leków przeciwarytmicznych (amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid),

-    niektóre leki przeciwpsychotyczne: fenotiazyny (chlorpromazyna, cyjamemazyna, lewomepromazyna, tiorydazyna, trifluperazyna),

-    benzamidy (amisulpryd, sulpiryd, sultopryd, tiapryd),

-    butyrofenony (droperydol, haloperydol),

-    inne leki: beprydyl, cyzapryd, difemanyl, erytromycyna iv., halofantryna, mizolastyna, pentamidyna, sparfloksacyna, terfenadyna, winkamina iv..

Jednoczesne stosowanie indapamidu z tymi lekami, zwłaszcza w przypadku hipokaliemii, zwiększa ryzyko arytmii komorowych, głównie torsades de pointes. Hipokaliemii należy zapobiegać lub ją skorygować przed zastosowaniem tych leków. Należy monitorować stężenia elektrolitów w osoczu i wykonywać badanie EKG. W przypadku hipokaliemii należy stosować leki, które nie powodują torsades de pointes.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (podawane ogólnie), w tym selektywne inhibitory COX-2, duże dawki kwasu salicylowego (>3 g na dobę)

Istnieje możliwość zmniejszenia działania przeciwnadciśnieniowego indapamidu. Istnieje też ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek u pacjentów odwodnionych (zmniejszone przesączanie kłębuszkowe). Od początku leczenia należy kontrolować czynność nerek oraz dbać o nawodnienie pacjenta.

Inhibitory konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE)

Podczas rozpoczynania leczenia inhibitorem ACE, u pacjentów ze stwierdzoną wcześniej hiponatremią (szczególnie u pacjentów ze zwężeniem tętnicy nerkowej) może wystąpić nagłe niedociśnienie tętnicze i (lub) ostra niewydolność nerek.

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym ze względu na fakt, że uprzednie stosowanie leków moczopędnych mogło spowodować hiponatremię, należy:

-    odstawić lek moczopędny na 3 dni przed rozpoczęciem stosowania inhibitora ACE, a

następnie, jeżeli to konieczne, powrócić do leczenia lekiem moczopędnym nieoszczędzającym potasu;

-    lub stosować małe początkowe dawki inhibitora ACE i stopniowo je zwiększać.

U pacjentów z zastoinową niewydolnością serca leczenie należy rozpocząć od bardzo małej dawki inhibitora ACE i jeżeli to możliwe, po zmniejszeniu dawki leku moczopędnego nieoszczędzającego potasu.

U wszystkich pacjentów należy monitorować czynność nerek (stężenie kreatyniny w osoczu) w pierwszych tygodniach leczenia inhibitorem ACE.

Inne leki powodujące hipokaliemię:

-    amfoterycyna B (iv.),

-    glikokortykosteroidy i    mineralokortykosteroidy (podawane ogólnie),

-    tetrakozaktyd,

-    środki przeczyszczające    o działaniu pobudzającym    perystaltykę.

Ryzyko wystąpienia hipokaliemii jest zwiększone (działanie addycyjne). Należy monitorować stężenie potasu w osoczu i korygować je, jeśli to konieczne. Należy zachować ostrożność u pacjentów przyjmujących jednocześnie glikozydy naparstnicy. Należy stosować środki przeczyszczające niepobudzające perystaltyki.

Baklofen

Zwiększone działanie przeciwnadciśnieniowe.

Pacjent powinien pić odpowiednią ilość płynów; należy kontrolować czynność nerek na początku leczenia.

Glikozydy naparstnicy

Hipokaliemia zwiększa ryzyko toksycznego działania glikozydów naparstnicy.

Należy kontrolować stężenie potasu w osoczu i EKG, a w razie konieczności zmodyfikować dawkę.

Połączenia leków wymagające rozważenia

Leki moczopędne oszczędzające potas (amiloryd, spironolakton, triamteren)

Uzasadnione kojarzenie tych leków, korzystne u niektórych pacjentów, nie eliminuje ryzyka hipokaliemii lub hiperkaliemii (szczególnie u pacjentów z niewydolnością nerek lub z cukrzycą). Należy monitorować stężenie potasu w osoczu i EKG oraz jeśli konieczne, należy ponownie rozważyć sposób leczenia.

Metformina

Metformina zwiększa ryzyko kwasicy mleczanowej w wyniku czynnościowej niewydolności nerek związanej ze stosowaniem leków moczopędnych, a zwłaszcza diuretyków pętlowych. Nie należy stosować metforminy u mężczyzn ze stężeniem kreatyniny większym niż 15 mg/l (135 ^mol/l) i u kobiet ze stężeniem kreatyniny większym niż 12 mg/l (110 ^mol/l).

Środki kontrastujące zawierające jod

U pacjentów odwodnionych w wyniku przyjmowania leków moczopędnych, ryzyko ciężkiej niewydolności nerek jest zwiększone, szczególnie, kiedy stosowane są duże dawki środków kontrastujących zawierających jod. Przed podaniem środka zawierającego jod, pacjenta należy nawodnić.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i neuroleptyki

Zwiększone działanie przeciwnadciśnieniowe i ryzyko niedociśnienia ortostatycznego (działanie addycyjne).

Wapń (sole wapnia)

Ryzyko hiperkalcemii spowodowane zmniejszonym wydalaniem wapnia z moczem.

Cyklosporyna, takrolimus

Ryzyko zwiększonego stężenia kreatyniny w osoczu bez zmian stężenia cyklosporyny we krwi nawet, jeśli nie występuje niedobór wody i (lub) sodu.

Kortykosteroidy, tetrakozaktyd (podawane ogólnie)

Działanie przeciwnadciśnieniowe może być zmniejszone (zatrzymanie wody i sodu).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Z zasady u kobiet w ciąży należy unikać stosowania leków moczopędnych. Nigdy nie należy ich stosować w celu leczenia obrzęków fizjologicznych występujących w ciąży. Leki moczopędne mogą powodować niedokrwienie płodowo-łożyskowe i ryzyko zaburzenia rozwoju płodu.

Laktacja

Indapamid przenika do mleka kobiet karmiących i prawdopodobnie będzie wywierał wpływ na karmione dziecko. Nie zaleca się karmienia piersią w czasie stosowania indapamidu.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Indapamid nie wpływa na koncentrację, ale w pojedynczych przypadkach mogą wystąpić różne reakcje związane z obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi, zwłaszcza na początku leczenia lub, gdy dodatkowo stosowany jest inny lek przeciwnadciśnieniowy. W wyniku tego zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych może być zaburzona.

4.8    Działania niepożądane

Większość działań niepożądanych indapamidu dotyczących parametrów klinicznych i diagnostycznych jest zależna od dawki.

Częstość działań niepożądanych określono w następujący sposób:

-    Bardzo często (>1/10),

-    Często (>1/100 do < 1/10),

-    Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100),

-    Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000),

-    Bardzo rzadko (<1/10 000),

-    Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tiazydopodobne leki moczopędne, łącznie z indapamidem, mogą powodować następujące działania niepożądane:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: trombocytopenia, leukopenia, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna i niedokrwistość hemolityczna.

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko: zawroty głowy, uczucie zmęczenia, ból głowy, parestezje.

Nieznana: omdlenia

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko: arytmia, niedociśnienie tętnicze.

Nieznana: Torsades de pointes (potencjalnie śmiertelne) (patrz punkty 4.4 i 4.5)

Zaburzenia żołądka i jelit Niezbyt często: wymioty.

Rzadko: nudności, zaparcia, suchość jamy ustnej .

Bardzo rzadko: zapalenie trzustki.

Zaburzenia nerek i układu moczowego Bardzo rzadko: niewydolność nerek

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Bardzo rzadko: zaburzenia czynności wątroby.

Nieznana: możliwość rozwoju encefalopatii wątrobowej w przebiegu niewydolności wątroby (patrz punkty 4.3 i 4.4), zapalenie wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Reakcje nadwrażliwości, głównie skórne u pacjentów skłonnych do reakcji nadwrażliwości i reakcji astmatycznych:

-    Często: wysypki grudkowo-plamiste.

-    Niezbyt często: plamica.

-    Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy i (lub) pokrzywka, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona.

Nieznana: możliwość nasilenia objawów tocznia rumieniowatego układowego.

Odnotowano również przypadki reakcji nadwrażliwości na światło (patrz punkt 4.4).

Badania diagnostyczne Nieznana:

-    wydłużenie odstępu QT widoczne w EKG (patrz punkty 4.4 i 4.5),

-    zwiększenie stężenia glukozy i kwasu moczowego we krwi podczas leczenia: u pacjentów z dną moczanową lub cukrzycą należy rozważyć szczególnie dokładnie celowość stosowania tych leków moczopędnych,

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Podczas badań klinicznych, hipokaliemia wystąpiła u 10% pacjentów (stężenie potasu w osoczu <3,4 mmol/l) i u 4% pacjentów (stężenie potasu w osoczu <3,2 mmol/l) po 4-6 tygodniach leczenia. Po 12 tygodniach leczenia, średnie zmniejszenie stężenia potasu w osoczu wynosiło 0,23 mmol/l. Bardzo rzadko: hiperkalcemia.

Nieznana:

-    utrata potasu z hipokaliemią, szczególnie nasilona w grupach wysokiego ryzyka (patrz punkt 4.4);

-    hiponatremia z hipowolemią prowadząca do odwodnienia i niedociśnienia ortostatycznego. Z powodu współistniejącej utraty jonów chlorkowych może wystąpić wtórna wyrównawcza zasadowica metaboliczna: częstość i nasilenie tego działania jest niewielka.

4.9 Przedawkowanie

Indapamid nie wykazuje działania toksycznego w dawkach do 40 mg, tj. około 27-krotnie większych niż dawki terapeutyczne.

Oznaki ostrego zatrucia to najczęściej zaburzenie równowagi wodno-elektrolitowej (hiponatremia, hipokaliemia), której objawami są nudności, wymioty, niedociśnienie tętnicze, drgawki, zawroty głowy, senność, dezorientacja, wielomocz lub skąpomocz mogący przechodzić w bezmocz (z powodu hipowolemii).

Postępowanie początkowe obejmuje szybkie usunięcie przyjętej substancji poprzez płukanie żołądka i (lub) podanie węgla aktywowanego, a następnie przywrócenie równowagi wodno-elektrolitowej pod opieką lekarską.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: sulfonamidy; kod ATC: C03BA11.

Indapamid jest pochodną sulfonamidową, zawiera pierścień indolowy; farmakologicznie, podobny jest do grupy tiazydowych leków moczopędnych, które hamują reabsorpcję sodu w cewkach nerkowych warstwy korowej. Zwiększa to wydalanie jonów sodowych i chlorkowych z moczem i w mniejszym stopniu zwiększa wydalanie jonów potasu i magnezu, zwiększając w ten sposób ilość wydalanego moczu i wykazując działanie przeciwnadciśnieniowe.

Badania II i III fazy z wykorzystaniem indapamidu w monoterapii wykazały działanie przeciwnadciśnieniowe utrzymujące się przez 24 godziny. Działanie to występowało po podaniu dawek, których działanie moczopędne było umiarkowanie nasilone.

Działanie przeciwnadciśnieniowe indapamidu związane jest ze zwiększeniem podatności tętnic i zmniejszeniu tętniczkowego i całkowitego obwodowego oporu naczyniowego.

Indapamid zmniejsza przerost lewej komory serca.

Działanie przeciwnadciśnieniowe tiazydów i tiazydopodobnych leków moczopędnych osiąga plateau terapeutyczne; powyżej określonej dawki nie zwiększa się siła ich terapeutycznego działania, podczas gdy działania niepożądane nasilają się.

Badania dotyczące krótko-, średnio- i długoterminowego leczenia nadciśnienia tętniczego wykazały, że indapamid:

-    nie wpływa na metabolizm lipidów: trójglicerydów, cholesterolu LDL i cholesterolu HDL;

-    nie wpływa na metabolizm węglowodanów, nawet u pacjentów z cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Produkt leczniczy Indapamide Krka jest dostępny w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Wchłanianie

Część indapamidu uwalniana jest szybko i prawie całkowicie wchłaniana z przewodu pokarmowego. Obecność pokarmu nieznacznie wpływa na szybkość wchłaniania, ale nie ma wpływu na ilość wchłoniętego leku. Maksymalne stężenie w surowicy występuje po upływie około 12 godzin od przyjęcia leku. Po osiągnięciu stanu stacjonarnego, różnica w stężeniu leku w surowicy pomiędzy kolejnymi dawkami ulega zmniejszeniu. Istnieją jednak różnice międzyosobnicze.

Dystrybucja, metabolizm i wydalanie

Wiązanie indapamidu z białkami osocza wynosi 79%. Okres półtrwania w osoczu wynosi 14-24 godzin (średnio 18 godzin). Stan stacjonarny osiągany jest w ciągu 7 dni. Wielokrotne podawanie leku nie powoduje jego kumulacji.

Indapamid jest metabolizowany głównie w wątrobie. Indapamid jest w 70% wydalany przez nerki, głównie w postaci nieaktywnych metabolitów (frakcja niezmienionego leku wynosi około 5%). Około 20% wydalane jest z kałem w postaci nieaktywnych metabolitów.

Parametry farmakokinetyczne leku pozostają niezmienione u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Największe dawki indapamidu podane doustnie różnym gatunkom zwierząt powodowały nasilenie właściwości farmakologicznych indapamidu. Nie wykazano działania mutagennego i rakotwórczego indapamidu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Hypromeloza Celuloza, proszek Laktoza j ednowodna Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Hypromeloza Makrogol 400 Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium, w pudełku tekturowym.

Opakowania: 10, 14, 15, 20, 30, 50, 60, 90, 100 tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

KRKA, d.d., Novo mesto, Smaijeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 19872

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

14.03.2012 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

23.04.2014

8

Indapamide Krka