+ iMeds.pl

Indapamide sr genoptim 1,5 mgUlotka Indapamide sr genoptim

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Indapamide SR Genoptim, 1,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Indapamidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Indapamide SR Genoptim i w jakim celu się go stosuje.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Indapamide SR Genoptim.

3.    Jak stosować lek Indapamide SR Genoptim.

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Indapamide SR Genoptim.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK INDAPAMIDE SR GENOPTIM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Indapamide SR Genoptim należy do grupy leków zwanych moczopędnymi, które zwiększają wytwarzanie moczu przez nerki.

Indapamide SR Genoptim jest stosowany w leczeniu podwyższonego ciśnienia krwi (nadciśnienia).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU INDAPAMIDE SR GENOPTIM

Kiedy nie stosować leku Indapamide SR Genoptim:

-    jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na indapamid lub którykolwiek z pozostałych składników leku Indapamide SR Genoptim.

-    jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na inne leki, należące do tej samej grupy związków chemicznych co indapamid, zwane sulfonamidami, np. trimetoprim lub kotrimoksazol

-    jeżeli u pacjenta występuje    ciężka niewydolność nerek

-    jeżeli u pacjenta występuje    ciężka niewydolność wątroby

-    jeżeli u pacjenta występuje    zaburzenie czynności mózgu i    ośrodkowego układu nerwowego

wywołane chorobą wątroby (encefalopatia wątrobowa)

-    jeżeli u pacjenta występuje niskie stężenie potasu we krwi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Imdapamide SR Genoptim należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    jeżeli u pacjenta występują jakiekolwiek zaburzenia rytmu serca

-    jeżeli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek

-    jeżeli u pacjenta stwierdzono cukrzycę

-    jeżeli u pacjenta planowane jest badanie czynności przytarczyc

-    jeżeli u pacjenta stwierdzono dnę moczanową

-    jeżeli u pacjenta, podczas stosowania leku występują zmiany skórne, takie jak wysypka, przebarwienia skórne, obrzęk lub nadwrażliwość skóry na światło słoneczne.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Indapamide SR Genoptim oraz w czasie jego trwania lekarz może zlecić przeprowadzenie badań krwi w celu kontroli stężenia sodu, potasu i wapnia we krwi. Jest to szczególnie istotne u pacjentów w podeszłym wieku z chorobami wątroby, serca lub nadczynnością gruczołów przytarczycznych.

Sportowcy powinni wiedzieć, iż lek zawiera substancję czynną mogącą powodować dodatnie wyniki testów antydopingowych.

Lek Indapamide SR Genoptim a inne leki

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować leku Indapamide SR Genoptim w skojarzeniu z:

-    Litem (stosowanym w leczeniu depresji) z powodu ryzyka wzrostu steżenia litu we krwi

Należy poinformować lekarza o stosowaniu któregokolwiek z wymienionych leków, ponieważ może być konieczna zmiana dawki indapamidu:

-    chlorpromazyna, tiorydazyna, amisulpiryd, sulpiryd, haloperydol (stosowane w leczeniu schizofrenii i innych zaburzeń psychicznych)

-    chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid i ibutylid (stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca)

-    beprydyl (stosowany w leczeniu nadciśnienia i bólu w klatce piersiowej)

-    cyzapryd i dyfemanil (stosowane w leczeniu schorzeń układu pokarmowego)

-    antybiotyki takie jak erytromycyna w postaci dożylnej, pentamidyna, sparfloksacyna i moksyfloksacyna

-    halofantryna (stosowana w leczeniu malarii)

-    mizolastyna (stosowana w leczeniu reakcji alergicznych)

-    winkamina w postaci dożylnej (stosowana w celu zwiększenia przepływu krwi w mózgu)

-    niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), stosowane w celu uśmierzenia bólu oraz leczenia stanów zapalnych, takie jak ibuprofen w tym selektywne inhibitory cyklooksygenazy 2 (COX-2) takie jak celekoksyb oraz kwas acetylosalicylowy w dużych dawkach.

-    inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), stosowane w leczeniu nadciśnienia i zastoinowej niewydolności serca takie jak kaptopryl, enalapryl lub perindopryl.

-    amfoterycyna B w postaci dożylnej (stosowana w leczeniu zakażeń grzybiczych)

-    steroidy, takie jak hydrokortyzon, prednizolon (stosowane w leczeniu astmy i reumatoidalnego zapalenia stawów) i tetrakozaktyd (stosowany w diagnostyce niektórych schorzeń i leczeniu choroby Crohna)

-    leki przeczyszczające pobudzające perystaltykę jelit, takie jak senna i czopki glicerolowe (stosowane w leczeniu zaparć)

-    baklofen (lek rozkurczający mięśnie)

-    leki stosowane w leczeniu niewydolności serca takie jak. digoksyna i digitoksyna

-    leki moczopędne oszczędzające potas, takie jak amiloryd, spironolakton i triamteren

-    metformina (stosowana w leczeniu cukrzycy)

-    leki przeciwdepresyjne takie jak imipramina i neuroleptyki (stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych)

-    leki zawierające wapń

-    leki obniżające naturalną odporność organizmu (leki immunosupresyjne), takie jak cyklosporyna i takrolimus

Jeżeli pacjent ma być poddany badaniu radiologicznemu, należy poinformować lekarza o przyjmowaniu indapamidu z powodu konieczności zastosowania dodatkowych środków ostrożności.

Indapamide SR Genoptim z jedzeniem i piciem i alkoholem

Lek Indapamide SR Genoptim może być stosowany wraz z posiłkiem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie należy stosować leku Indapamide SR Genoptim podczas ciąży lub karmienia piersią. W przypadku zajścia w ciążę w okresie przyjmowania leku Indapamide SR Genoptim, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ten może powodować działania niepożądane takie jak zawroty głowy lub zmęczenie wynikające z obniżania ciśnienia krwi (patrz punkt 4). Działania niepożądane mogą wystąpić zwłaszcza na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki. Jeżeli działania te wystąpią, należy powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i wykonywania innych czynności wymagających koncentracji uwagi.

Jednakże, przy prawidłowej kontroli ciśnienia krwi, wystąpienie tych działań niepożądanych jest mało prawdopodobne.

Lek Indapamide SR Genoptim zawiera laktozę.

Pacjenci z nietolerancją LAKTOZY powinni wiedzieć, iż lek Indapamide SR Genoptim zawiera niewielką ilość LAKTOZY. Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK INDAPAMIDE SR GENOPTIM

Indapamide SR Genoptim należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Zalecana dawka wynosi 1,5 mg (jedna tabletka). Zalecane jest zażycie leku w godzinach porannych. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą i nie rozgryzać.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie zaleca się stosowania leku Indapamide SR Genoptim u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie zaleca się stosowania leku Indapamide SR Genoptim u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci w podeszłym wieku

Indapamide SR Genoptim może być stosowany u pacjentów w podeszłym wieku pod warunkiem, że nie występują u nich zaburzenia czynności nerek.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania leku Indapamide SR Genoptim u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Indapamide SR Genoptim

Jeżeli pacjent (lub inna osoba) przyjmie jednorazowo dużą ilość tabletek lub istnieje podejrzenie, że tabletki zostały połknięte przez dziecko, należy natychmiast skontaktować się z najbliższym oddziałem ratunkowym szpitala lub lekarzem. Po zażyciu zbyt wielu tabletek mogą wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty, niskie ciśnienie krwi, kurcze mięśni, zawroty głowy, senność, splątanie, nadmierne lub zmniejszone wydzielanie moczu. Niniejszą ulotkę, wszystkie pozostałe tabletki oraz opakowanie należy zabrać ze sobą do szpitala lub lekarza, aby możliwe było sprawdzenie, jaki lek został zażyty.

Pominięcie zastosowania dawki leku Indapamide SR Genoptim

Jeżeli pacjent zapomni zastosować dawkę leku, należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Indapamide SR Genoptim

Leczenie nadciśnienia trwa zwykle przez całe życie pacjenta, dlatego nie należy przerywać stosowania leku Indapamide SR Genoptim bez konsultacji z lekarzem. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Odnotowano następujące działania niepożądane, sklasyfikowane na podstawie częstości ich występowania:

Często (mogą wystąpić u 1 na 10pacjentów):

-    wysypka plamisto-grudkowa (reakcja alergiczna skóry objawiająca się rozległymi zaczerwienieniami z małymi grudkami).

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

-    wymioty

-    reakcje nadwrażliwości, zwłaszcza u pacjentów ze skłonnością do alergii i reakcji astmatycznych, zazwyczaj przyjmują one w postać plamicy (czerwonych punkcików na skórze )

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

-    zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

-    zmęczenie

-    ból głowy

-    parestezje (mrowienie    lub drętwienie)

-    nudności

-    zaparcia

-    suchość w j amie ustnej.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

-    zwiększone stężenie wapnia we krwi

-    zaburzenia rytmu serca

-    niskie ciśnienie krwi

-    zmniejszenie liczby płytek krwi, co może zwiększać ryzyko wystąpienia krwawień i siniaków

-    zmniejszenie liczby białych krwinek, co może zwiększać podatność na zakażenia

-    niewydolność szpiku kostnego (powodująca zmniejszenie liczby wszystkich komórek krwi) lub anemia (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek)

-    zapalenie trzustki

-    niewydolność nerek

-    reakcje alergiczne, takie jak obrzęk naczynioruchowy i (lub) pokrzywka, ciężkie objawy skórne.

Obrzęk naczynioruchowy objawia się obrzękiem kończyn lub twarzy, obrzękiem warg lub języka, błony śluzowej gardła i innych części dróg oddechowych. Może on powodować

duszność lub trudności w połykaniu. Jeżeli takie objawy wystąpią, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

-    ciężkie reakcje alergiczne, takie jak toksyczna nekroliza naskórka i zespół Stevensa-Johnsona,

mogące powodować objawy grypopodobne oraz powstawanie pęcherzy lub złuszczanie się skóry. Jeżeli takie objawy wystąpią, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. zaburzenia czynności wątroby.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    nasilenie objawów encefalopatii wątrobowej u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (zaburzenie czynności mózgu i nerwów)

-    u pacjentów z ostrym uogólnionym toczniem rumieniowatym (rzadka choroba zapalna) podczas przyjmowania leku może dojść do zaostrzenia objawów choroby

-    zmniejszenie stężenia potasu we krwi, mogące powodować osłabienie mięśni

-    zmniejszenie stężenia sodu we krwi oraz zmniejszenie objętości krwi, mogące prowadzić do

odwodnienia lub zawrotów głowy i osłabienia, występujące w pozycji stojącej w wyniku niskiego ciśnienia krwi

-    zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi mogące powodować dnę moczanową lub nasilać jej objawy (schorzenie powodujące ból, stany zapalne, oraz obrzęki jednego lub więcej stawów)

-    zwiększenie stężenia glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą

-    reakcje nadwrażliwości na światło (zmiany wyglądu skóry) po ekspozycji na światło słoneczne i promieniowanie ultrafioletowe (UVA).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel: + 48 22 49 21 301 Fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK INDAPAMIDE SR GENOPTIM

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i tekturowym pudełku po wyrażeniu „Termin ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Indapamide SR Genoptim

-    Substancją czynną jest indapamid. Każda tabletka leku Indapamide SR Genoptim zawiera 1,5 mg indapamidu.

-    Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, hypromeloza (Methocel K4M Premium), krzemionka koloidalna bezwodna i magnezu stearynian.

- Otoczka tabletki (Opadry II white 33G28707) zawiera: hypromelozę 6cP (E464), tytanu dwutlenek (E171), laktozę jednowodną, makrogol 3000 i triacetynę.

Jak wygląda lek Indapamide SR Genoptim i co zawiera opakowanie

Indapamide SR Genoptim to białe, dwuwypukłe, okrągłe tabletki z wytłoczeniem „1,5” po jednej stronie i gładkich po drugiej stronie.

Lek Indapamide SR Genoptim dostępny jest w opakowaniach zawierających: 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98 i 100 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Synoptis Pharma Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 65 02-255 Warszawa

Wytwórca

1.    TEVA UK Ltd, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG,

Wielka Brytania

2.    Pharmachemie B.V., Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem, Holandia

3.    Teva Santé SA, Rue Bellocier, 89107 Sens, Francja

4.    TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi ùt 13, 4042 Debrecen, Węgry

5.    TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, H-2100 Gödöllö, Tâncsics Mihâly ut 82, Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopuzczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania:    Indapamid Teva

Estonia:    Indamax

Francja:    Indapamide TEVA Santé LP 1,5 mg, comprimé pelliculé a liberation prolongée

Litwa:    Indamax 1,5 mg pailginto atpalaidavimo tabletés

Łotwa:    Indamax 1,5 mg ilgstosäs darbibas tabletes

Polska:    Indapamide SR Genoptim

Portugalia:    Indapamida Teva

Rumunia:    Indapamidä Teva 1,5 mg comprimate cu eliberare prelungitä

Słowenia:    CARDIDE SR 1,5 mg filmsko oblozene tablete s podaljsanim sproscanjem

Republika Słowacka:    Indapamid Teva 1,5 mg

Hiszpania:    Indapamida retard Tevagen 1,5mg comprimidos de liberación prolongada EFG

Wielka Brytania:    CARDIDE SR 1.5 mg Prolonged Release Tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 12.2014

6

Indapamide SR Genoptim

Charakterystyka Indapamide sr genoptim

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Indapamide SR Genoptim, 1,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 1,5 mg indapamidu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

118,86 mg laktozy jednowodnej na tabletkę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu.

Białe, dwuwypukłe, okrągłe tabletki, z wytłoczonym oznaczeniem „1,5” po jednej stronie tabletki, gładkie po drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Pierwotne nadciśnienie tętnicze.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania doustnego.

Należy stosować jedną tabletkę, co 24 godziny, najlepiej w godzinach rannych. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą, nie rozgryzając.

Stosowanie dużych dawek indapamidu nie zwiększa hipotensyjnego działania indapamidu, lecz nasila jego działanie natriuretyczne.

Pacjenci z niewydolnością nerek (patrz punkt 4.3 i 4.4)

W ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min), stosowanie indapamidu jest przeciwwskazane.

Tiazydowe i tiazydopodobne leki moczopędne wykazują pełną skuteczność terapeutyczną jedynie u pacjentów z prawidłową lub nieznacznie upośledzoną czynnością nerek.

Pacjenci w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4)

U pacjentów w podeszłym wieku stężenie kreatyniny w osoczu należy skorygować, biorąc pod uwagę wiek, masę ciała i płeć pacjenta. Indapamid może być stosowany u pacjentów w podeszłym wieku, jeśli mają oni prawidłową lub nieznacznie upośledzoną czynność nerek.

Pacjenci z niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.3 i 4.4)

Indapamid jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Indapamide SR Genoptim, tabletki o przedłużonym uwalnianiu u dzieci z uwagi na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności działania.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na indapamid, inne sulfonamidy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

-    Ciężka niewydolność nerek.

-    Encefalopatia wątrobowa lub ciężkie upośledzenie czynności wątroby.

-    Hipokaliemia.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne ostrzeżenia

Leki moczopędne tiazydopodobne mogą powodować encefalopatię wątrobową u pacjentów z upośledzoną czynnością wątroby, szczególnie w przypadku występowania zaburzeń równowagi elektrolitowej. W takiej sytuacji należy natychmiast przerwać stosowanie leku moczopędnego.

Nadwrażliwość na światło:

Podczas stosowania tiazydowych i tiazydopodobnych leków moczopędnych odnotowano przypadki wystąpienia reakcji nadwrażliwości na światło (patrz punkt 4.8). Jeżeli taka reakcja wystąpi zaleca się przerwanie leczenia. Gdy konieczne jest ponowne podanie leku, należy chronić skórę przed światłem słonecznym lub sztucznym promieniowaniem ultrafioletowym typu A (UVA).

Substancje pomocnicze:

Nie należy stosować leku u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub nieprawidłowym wchłanianiem glukozy-galaktozy.

Środki ostrożności dotyczące stosowania

-    Równowaga wodno-elektrolitowa:

•    Stężenie sodu w osoczu

Przed rozpoczęciem leczenia należy oznaczyć stężenie sodu w osoczu, a następnie powtarzać badanie w regularnych odstępach czasu. Wszystkie leki moczopędne mogą powodować hiponatremię, niekiedy z bardzo poważnymi skutkami.. W początkowej fazie leczenia zmniejszenie stężenia sodu w osoczu może przebiegać bezobjawowo, dlatego istotne jest regularne monitorowanie pacjentów. U osób w podeszłym wieku i u pacjentów z marskością wątroby stężenie sodu należy oznaczać częściej (patrz punkty 4.8 i 4.9).

•    Stężenie potasu w osoczu

Utrata potasu i hipokaliemia stanowią poważne ryzyko związane ze stosowaniem tiazydowych leków moczopędnych i leków o podobnym działaniu. Należy zapobiegać hipokaliemii (< 3,4 mmol/l) w grupach pacjentów obciążonych dużym ryzykiem jej wystąpienia, np. u pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów niedożywionych i/lub przyjmujących wiele leków, pacjentów z marskością wątroby, obrzękami i wodobrzuszem, pacjentów z chorobą naczyń wieńcowych i niewydolnością serca. W takich grupach pacjentów hipokaliemia zwiększa kardiotoksyczne działanie glikozydów naparstnicy i ryzyko zaburzeń rytmu serca.

W grupie ryzyka wystąpienia hipokaliemii są również pacjenci z wrodzonym lub jatrogennym wydłużeniem odstępu QT. Hipokaliemia, podobnie jak bradykardia, stanowi w tej grupie czynnik predysponujący do wystąpienia ciężkich arytmii, zwłaszcza typu torsades de pointes, które mogą prowadzić do zgonu.

We wszystkich wymienionych powyżej grupach pacjentów konieczne jest częstsze monitorowanie stężenia potasu w osoczu. Pierwszy pomiar stężenia powinien być wykonany w ciągu pierwszego tygodnia po rozpoczęciu leczenia.

Po stwierdzeniu hipokaliemii konieczne jest wyrównanie stężenia potasu we krwi.

Stężenie wapnia w osoczu

Tiazydowe i tiazydopodobne leki moczopędne mogą zmniejszać wydalanie wapnia z moczem i powodować nieznaczne i przejściowe zwiększenie jego stężenia w osoczu. Klinicznie jawna hiperkalcemia może być związana z nierozpoznaną wcześniej nadczynnością gruczołów przytarczycznych.

Przed oceną czynności gruczołów przytarczycznych należy przerwać stosowanie leku.

-    Stężenie glukozy we krwi:

U pacjentów z cukrzycą ważne jest monitorowanie stężenia glukozy we krwi, szczególnie w przypadku hipokaliemii.

-    Kwas moczowy:

U pacjentów z podwyższonym stężeniem kwasu moczowego może dojść do zwiększenia częstości ataków dny moczanowej.

-    Czynność nerek i leki moczopędne:

Tiazydowe i tiazydopodobne leki moczopędne są w pełni skuteczne jedynie wtedy, gdy czynność nerek jest prawidłowa lub nieznacznie upośledzona (u dorosłych pacjentów stężenie kreatyniny w osoczu poniżej 25 mg/l, tj. 220 pmol/l). U osób w podeszłym wieku, oceniając czynności nerek na podstawie stężenia kreatyniny, należy wziąć pod uwagę wiek, płeć oraz masę ciała pacjenta.

Na początku leczenia, hipowolemia, wtórna do utraty płynów i sodu wywołana przez leki moczopędne, prowadzi do zmniejszenia przesączania kłębuszkowego.

Może to powodować wzrost stężenia mocznika we krwi i kreatyniny w osoczu. Tego typu przejściowe upośledzenie czynności nerek nie ma znaczenia klinicznego u pacjentów z prawidłową czynnością nerek, może jednak nasilać już istniejącą niewydolność nerek.

-    Pacjenci uprawiający sport:

Sportowcy powinni wiedzieć, iż produkt leczniczy zawiera substancję mogącą powodować dodatnie wyniki testów antydopingowych.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Połączenia, które nie są zalecane :

Lit:

Zwiększenie stężenia litu w osoczu z objawami przedawkowania, podobnie jak w przypadku stosowania diety bezsolnej (zmniejszone wydalanie litu z moczem). Jeśli jednak zastosowanie leków moczopędnych jest konieczne, należy ściśle kontrolować stężenia litu w osoczu i jeśli to konieczne odpowiednio zmodyfikować dawkę.

Połączenia wymagające określonych środków ostrożności:

Leki wywołujące zaburzenia rytmu serca typu torsades de pointes:

-    leki przeciwarytmiczne klasy Ia (chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid)

-    leki przeciwarytmiczne klasy III (amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid)

-    niektóre leki przeciwpsychotyczne: fenotiazyny (chlorpromazyna, cyjamemazyna, lewomepromazyna, tiorydazyna, trifluoperazyna)

-    pochodne benzamidu (amisulpiryd, sulpiryd, sultopryd, tiapryd)

-    pochodne butyrofenonu (droperydol, haloperydol)

-    Inne: beprydyl, cyzapryd, difemanyl, erytromycyna stosowana dożylnie, halofantryna, mizolastyna, pentamidyna, sparfloksacyna, moksyfloksacyna, winkamina stosowana dożylnie.

Zwiększone ryzyko wystąpienia arytmii komorowych, szczególnie „torsades de pointes” (hipokaliemia stanowi czynnik ryzyka).

Przed zastosowaniem takiego połączenia leków zalecana jest kontrola stężenia potasu w osoczu i, w razie konieczności, jego korekta. Zalecane jest monitorowanie stężenia elektrolitów w osoczu i EKG.

Wprzypadku hipokaliemii zaleca się stosowanie leków, które nie powodują zaburzeń rytmu serca typu torsades de pointes..

Leki z grupy NLPZ ((stosowane ogólnie), w tym selektywne inhibitory COX-2, kwas acetylosalicylowy w dużych dawkach (> 3g/dobę):

Możliwe zmniejszenie działania przeciwnadciśnieniowego indapamidu.

Ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek u odwodnionych pacjentów (zmniejszona szybkość filtracji kłębkowej). Rozpoczynając leczenie należy nawodnić pacjenta i kontrolować czynność nerek

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE):

Ryzyko wystąpienia nagłego niedociśnienia i/lub ostrej niewydolności nerek na początku leczenia ACE u pacjentów z uprzednio istniejącym niedoborem sodu (szczególnie u pacjentów ze zwężeniem tętnicy nerkowej).

U pacjentów z nadciśnieniem, u których stosowane uprzednio leki moczopędne mogły spowodować niedobór sodu, konieczne jest:

-    Przerwanie stosowania leku moczopędnego na 3 dni przed rozpoczęciem leczenia ACE oraz, a następnie, jeżeli to konieczne, powrócić do podawania leku moczopędnego nieoszczędzającego potasu

-    lub, podanie małej dawki początkowej inhibitora ACE i stopniowe jej zwiększanie.

U pacjentów z zastoinową niewydolnością serca należy rozpocząć leczenie od bardzo małych dawek ACE, jeśli to może możliwe, po zmniejszeniu dawki jednocześnie stosowanego leku moczopędnego nieoszczędzającego potasu.

U wszystkich pacjentów należy kontrolować czynność nerek (stężenie kreatyniny w osoczu) podczas pierwszych tygodni leczenia ACE.

Inne leki powodujące hipokaliemię: amfoterycyna B (stosowana dożylnie), glikokortykosteroidy i mineralokortykosteroidy (działające ogólnoustrojowo), tetrakozaktyd, środki przeczyszczające pobudzające perystaltykę:

Zwiększone ryzyko wystąpienia hipokaliemii (działanie addytywne).

Zalecana jest kontrola stężenia potasu w osoczu i, w razie konieczności, jego uzupełnienie. Należy przestrzegać powyższego zalecenia, szczególnie w przypadku jednoczesnego leczenia glikozydami naparstnicy. Nie należy stosować leków przeczyszczających o działaniu pobudzającym perystaltykę.

Baklofen:

Nasilone działanie przeciwnadciśnieniowe.

Należy nawodnić pacjenta i kontrolować czynność nerek podczas rozpoczynania leczenia.

Glikozydy naparstnicy:

Hipokaliemia zwiększa ryzyko wystąpienia toksycznego działania glikozydów naparstnicy.

Należy kontrolować stężenie potasu w osoczu oraz EKG, a w razie konieczności, zmodyfikować ich dawkę.

Połączenia, które należy wziąć pod uwagę:

Leki moczopędne oszczędzające potas (amiloryd, spironolakton, triamteren):

Stosowanie indpamidu jednocześnie z ww. lekami jest uzasadnione klinicznie, nie eliminuje jednak ryzyka wystąpienia u niektórych pacjentów hipokaliemii (szczególnie u pacjentów z niewydolnością nerek lub cukrzycą) lub hiperkaliemii. Należy monitorować stężenie potasu w osoczu oraz EKG, a także, w razie konieczności, zmienić sposób leczenia.

Metformina:

Metformina zwiększa ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej w wyniku czynnościowej niewydolności nerek związanej ze stosowaniem leków moczopędnych, a zwłaszcza diuretyków pętlowych.

Nie należy stosować metforminy u pacjentów ze stężeniem kreatyniny większym niż 15 mg/l (135 ąmol/l) u mężczyzn oraz 12 mg/l (110 ąmol/l) u kobiet.

Środki kontrastowe zawierające jod:

Zwiększone ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek u pacjentów odwodnionych wskutek stosowania leków moczopędnych, szczególnie w przypadku stosowania dużych dawek środków kontrastowych zawierających jod.

Należy nawodnić pacjenta przed zastosowaniem środka kontrastowego zawierającego jod.

Leki przeciwdepresyjne o działaniu podobnym do imipraminy, neuroleptyki:

Nasilone działanie przeciwnadciśnieniowe i zwiększone ryzyko wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego (działanie addycyjne).

Sole wapnia:

Ryzyko wystąpienia hiperkalcemii, spowodowanej zmniejszeniem wydalania wapnia z moczem. Cyklosporyna, takrolimus:

Ryzyko zwiększenia stężenia kreatyniny w osoczu bez zmiany stężenia krążącej cyklosporyny, nawet w przypadku właściwego nawodnienia i stężenia sodu w osoczu.

Kortykosteroidy, tetrakozaktyd (działające ogólnoustrojowo):

Zmniejszone działanie przeciwnadciśnieniowe (zatrzymywanie wody i sodu wskutek stosowania kortykosteroidów).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą należy unikać stosowania leków moczopędnych u kobiet ciężarnych i nigdy nie stosować ich w leczeniu fizjologicznych obrzęków ciążowych. Leki moczopędne mogą powodować niedokrwienie płodowo-łożyskowe z ryzykiem zaburzenia wzrostu płodu.

Karmienie piersią:

Nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku (indapamid przenika do mleka kobiet).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Indapamid ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Indapamid nie wpływa na koncentrację, jednak u niektórych pacjentów mogą wystąpić różne objawy związane z obniżeniem ciśnienia krwi, zwłaszcza na początku leczenia lub po zastosowaniu dodatkowego leku przeciwnadciśnieniowego.

W przypadku wystąpienia tego typu objawów może dojść do upośledzenia zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

4.8    Działania niepożądane

Większość klinicznych lub laboratoryjnych działań niepożądanych wykazuje zależność od dawki leku. Tiazydopodobne leki moczopędne, w tym Indapamide SR Genoptim, mogą wywoływać działania niepożądane sklasyfikowane wg częstości występowania następująco:

Bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: trombocytopenia, leukopenia, agranulocytoza, anemia aplastyczna, anemia hemolityczna.

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, zmęczenie, bóle głowy, parestezje.

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko: zaburzenia rytmu serca, niedociśnienie.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: wymioty.

Rzadko: nudności, zaparcia, suchość w ustach.

Bardzo rzadko: zapalenie trzustki.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: zaburzenia czynności wątroby.

Częstość nieznana: możliwość wystąpienia encefalopatii u pacjentów z niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.3 i 4.4).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Reakcje nadwrażliwości, głównie skórne, u pacjentów z predyspozycjami do alergii i reakcji astmatycznych.

Często: wysypka liszajowata Niezbyt często: plamica

Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy i/lub pokrzywka, toksyczna nekroliza naskórka, zespół Stevensa-Johnsona

Częstość nieznana: możliwość nasilenia uprzednio istniejącego ostrego uogólnionego tocznia rumieniowatego.

Odnotowano przypadki nadwrażliwości na światło ( patrz punkt 4.4).

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko: niewydolność nerek.

Badania diagnostyczne

Podczas badań klinicznych, u 10 % pacjentów po 4-6 tygodniach leczenia stwierdzono hipokaliemię (stężenie potasu w osoczu < 3,4 mmol/l), a u 4% obserwowano stężenie potasu < 3,2 mmol/l. Po 12 tygodniach terapii średnie zmniejszenie stężenia potasu wyniosło 0,23 mmol/l.

Bardzo rzadko: hiperkalcemia.

Częstość nieznana: utrata potasu powodująca hipokaliemię o poważnych konsekwencjach w niektórych grupach ryzyka (patrz punkt 4.4).

Hiponatremia z hipowolemią powodująca odwodnienie i niedociśnienie ortostatyczne. Jednoczesna utrata jonów chlorkowych może prowadzić do wystąpienia wtórnej kompensacyjnej zasadowicy metabolicznej. Częstość i nasilenie tego działania są nieznaczne.

Zwiększenie stężenia kwasu moczowego w osoczu oraz glukozy we krwi: należy dokładnie rozważyć zasadność stosowania tego rodzaju leków moczopędnych u pacjentów z dną moczanową i cukrzycą.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel: + 48 22 49 21 301 Fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9    Przedawkowanie

Nie stwierdzono toksyczności indapamidu stosowanego w dawkach do 40 mg tj. dawki 27 razy większej niż dawka zalecana. Objawami ostrego zatrucia są głównie zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej (hiponatremia, hipokaliemia). Do objawów klinicznych mogą należeć nudności, wymioty, niedociśnienie, kurcze mięśni, zawroty głowy, senność, splątanie, wielomocz lub skąpomocz z możliwością wystąpienia bezmoczu (w wyniku hipowolemii).

Początkowe postępowanie obejmuje szybką eliminację przyjętej substancji poprzez płukanie żołądka i/lub podanie węgla aktywowanego, a następnie przywrócenie równowagi wodno-elektrolitowej w specjalistycznym ośrodku.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: sulfonamidy proste. kod ATC: C03 BA 11

Indapamid jest pochodną sulfonamidową z pierścieniem indolowym, o właściwościach farmakologicznych zbliżonych do moczopędnych leków tiazydowych, działających poprzez hamowanie resorpcji zwrotnej sodu w cewkach nerkowych warstwy korowej. Lek zwiększa wydalanie sodu i chlorków z moczem, a także, w mniejszym stopniu, wydalanie potasu i magnezu. W ten sposób powoduje zwiększenie ilości wydalanego moczu i wykazuje działanie obniżające ciśnienie.

W badaniach klinicznych II i III fazy wykazano trwające 24 godziny działanie przeciwnadciśnieniowe leku stosowanego w monoterapii. Efekt ten uzyskano podczas stosowania dawek leku wykazujących łagodne działanie moczopędne.

Działanie przeciwnadciśnieniowe indapamidu jest związane ze zwiększeniem podatności tętnic i zmniejszeniem tętniczkowego i całkowitego oporu naczyniowego.

Indapamid zmniejsza przerost lewej komory serca.

Tiazydowe i tiazydopodobne leki moczopędne wykazują terapeutyczne plateau; powyżej określonej dawki, nie zwiększa się siła ich terapeutycznego działania, natomiast zwiększa się częstość występowania działań niepożądanych. Nie należy zwiększać dawki leku, jeżeli nie występuje pożądany efekt terapeutyczny.

Podczas krótkotrwałego, umiarkowanie długiego i długotrwałego leczenia pacjentów z nadciśnieniem wykazano, że indapamid:

-    nie wpływa na metabolizm lipidów: trójglicerydów, cholesterolu LDL i HDL;

-    nie wpływa na metabolizm węglowodanów, nawet u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym chorych na cukrzycę.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Indapamide SR Genoptim jest lekiem o przedłużonym uwalnianiu, a substancje zawarte w jej rdzeniu zapewniają powolne uwalnianie substancji czynnej.

Wchłanianie:

Uwolniona frakcja indapamidu ulega szybkiemu i całkowitemu wchłanianiu w przewodzie pokarmowym.

Przyjęcie pokarmu nieznacznie zwiększa szybkość wchłaniania, ale nie wpływa na ilość wchłanianego produktu.

Maksymalne stężenie w osoczu występuje w ciągu 12 godzin po podaniu pojedynczej dawki. Podanie kolejnych dawek zmniejsza wahania stężenia substancji w osoczu w okresie pomiędzy następującymi po sobie dawkami. Występuje zmienność międzyosobnicza.

Dystrybucja:

Indapamid wiąże się z białkami osocza w 79%.

Okres półtrwania w osoczu wynosi 14-24 godzin (średnio 18 godz.).

Stan równowagi jest osiągany po 7 dniach.

Przyjęcie kolejnych dawek leku nie prowadzi do kumulacji.

Metabolizm:

Lek ulega wydaleniu głównie z moczem (70% dawki) oraz z kałem (22%), w postaci nieczynnych metabolitów.

Pacjenci z grup wysokiego ryzyka:

Właściwości farmakokinetyczne nie ulegają zmianie u pacjentów z niewydolnością nerek.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Największe dawki podawane doustnie różnym gatunkom zwierząt (od 40 do 8000 razy większe od dawki leczniczej) powodowały nasilenie właściwości moczopędnych indapamidu. W badaniach klinicznych toksyczności ostrej indapamidu podawanego dożylnie lub dootrzewnowo główne objawy zatrucia wynikały z działania farmakologicznego indapamidu tj. spowolnienie oddechu i rozszerzenie naczyń obwodowych.

Nie stwierdzono działania mutagennego i rakotwórczego indapamidu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna, suszona rozpyłowo Hypromeloza, Methocel K4M Premium Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka tabletki (Opadry II white 33G28707):

Hypromeloza 6cP (E464)

Tytanu dwutlenek (E171)

Laktoza jednowodna Makrogol 3000 Triacetyna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PVdC-Aluminium. Dostępne są opakowania: 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98 i 100 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Synoptis Pharma Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 65 02-255 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17117

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

04.08.2010/10.07.2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12.2014

9

Indapamide SR Genoptim