+ iMeds.pl

Indipam sr 1,5 mgUlotka Indipam sr

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Indipam SR

1,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Indapamidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Indipam SR i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Indipam SR

3.    Jak stosować lek Indipam SR

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Indipam SR

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK INDIPAM SR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Indapamid należy do grupy leków zwanych lekami moczopędnymi, które zwiększają produkcję moczu przez nerki.

Indapamid jest stosowany w leczeniu zbyt wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienie samoistne).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU INDIPAM SR

Kiedy nie stosować leku Indipam SR:

-    u pacjentów uczulonych (nadwrażliwych) na indapamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

-    u pacjentów uczulonych (nadwrażliwych) na inne leki z tej samej grupy co indapamid (sulfonamidy), takie jak trimetoprym lub kotrymoksazol

-    u pacjentów z ciężkimi chorobami wątroby lub encefalopatią wątrobową (zaburzenie czynności układu nerwowego, które może wystąpić w związku z uszkodzeniem wątroby)

-    u pacjentów z ciężkimi chorobami nerek

-    u pacjentów, którzy zostali poinformowani przez lekarza, że mają niski poziom potasu we krwi.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Indipam SR:

Przed zastosowaniem tego leku należy poinformować lekarza, że pacjent choruje lub chorował na:

-    choroby serca, niewydolność serca lub zaburzenia rytmu serca

-    cukrzycę (należy regularnie monitorować stężenie glukozy we krwi)

-    dnę moczanową

-    choroby nerek

-    choroby wątroby.

Indapamid wpływa na stężenie potasu i sodu we krwi. Lekarz może zlecić badanie krwi przed leczeniem i w trakcie leczenia w celu monitorowania stężenia potasu i sodu we krwi. Jest to szczególnie ważne w przypadku pacjentów, u których istnieje wysokie ryzyko wystąpienia zaburzeń elektrolitowych (tak jak u pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów przyjmujących duże ilości leków lub niedożywionych).

Indapamid może zwiększać wrażliwość skóry pacjenta na światło słoneczne. Jeśli taki objaw wystąpi należy poinformować lekarza, który może zdecydować o przerwaniu leczenia. W przypadku stosowania indapamidu zalecana jest ochrona narażonych części ciała przed słońcem lub sztucznym promieniowaniem UVA.

Ponieważ indapamid może utrudniać przeprowadzenie badań oceniających czynność przytarczyc, w przypadku takich badań należy poinformować lekarza, który wstrzyma leczenie indapamidem.

Należy ostrzec sportowców, że indapamid może wpływać na dodatni wynik w testach kontroli antydopingowej.

W przypadku, jeżeli którakolwiek z wymienionych sytuacji może dotyczyć pacjenta lub w przypadku jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości dotyczących stosowania leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku Indipam SR z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Działanie indapamidu może być zaburzone lub mogą wystąpić działania niepożądane, jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne leki.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z następujących leków:

Połączenia leków, które nie są zalecane:

-    lit (stosowany w leczeniu depresji): nie należy jednocześnie stosować indapamidu z litem z powodu ryzyka zwiększenia stężenia litu we krwi z objawami przedawkowania.

Połączenia leków wymagające ostrożności podczas stosowania:

Torsades de pointes (specyficzna forma zaburzeń rytmu serca) mogą być wywołane przyjmowaniem:

-    leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid lub ibutylid

-    leków stosowanych w leczeniu psychoz takich jak chlorpromazyna, cyjamemazyna, lewomepromazyna, tiorydazyna, trifluoperazyna, amisulpryd, sulpiryd, sultopryd, tiapryd, droperydol, haloperydol

-    różnych innych leków takich jak beprydyl (stosowany w leczeniu dusznicy bolesnej), cyzapryd i dyfemanil (stosowanych w leczeniu zaburzeń żołądkowo-jelitowych), erytromycyna podawana dożylnie, pentamidyna, moksifloksacyna, sparfloksacyna (stosowana w leczeniu zakażeń), halofantryna (stosowana w leczeniu malarii), mizolastyna (stosowana w leczeniu alergii), winkamina podawana dożylnie (stosowana w leczeniu zaburzeń krążenia mózgowego).

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (czasami nazywane lekami NLPZ) stosowane w leczeniu bólu i stanów zapalnych (np. ibuprofen, diklofenak i indometacyna), w tym selektywne inhibitory cyklooksygenazy-2 (COX-2) (takie jak celekoksyb, etorikoksyb) i wysokie dawki kwasu salicylowego (3g i więcej na dobę):

-    Możliwe zmniejszenie przeciwnadciśnieniowego działania indapamidu. Ryzyko ostrej niewydolności nerek u pacjentów ze zmniejszoną ilością płynów ustrojowych (odwodnionych). Bardzo istotne jest odpowiednie nawodnienie pacjenta.

Inhibitory ACE stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi i niewydolności serca (np. kaptopryl, enalapryl, peryndopryl):

-    Ryzyko bardzo znacznego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi i (lub) ostrej niewydolności nerek, jeśli stosowanie inhibitora ACE jest rozpoczynane u pacjentów ze współistniejącym niedoborem sodu (zwłaszcza u pacjentów ze zwężeniem tętnicy nerkowej).

Działanie indapamidu może być zmienione lub mogą wystąpić działania niepożądane w przypadku jednoczesnego przyjmowania następujących leków:

-    metformina (stosowana w leczeniu cukrzycy)

-    baklofen (stosowany w leczeniu napięcia mięśni)

-    cyklosporyna i takrolimus (stosowane w leczeniu chorób autoimmunologicznych lub w celu supresji układu immunologicznego u chorych po przeszczepie)

-    kortykosteroidy (prednizolon, hydrokortyzon lub fludrokortyzon) stosowane w leczeniu różnych stanów chorobowych w tym ciężkiej astmy i reumatoidalnego zapalenia stawów

-    leki przeczyszczające pobudzające perystaltykę (np. senna)

-    niektóre leki stosowane w leczeniu niewydolności serca i zaburzeń rytmu serca (np. digoksyna, digitoksyna)

-    niektóre leki moczopędne oszczędzające potas takie jak amiloryd, spironolakton, triamteren

-    niektóre leki moczopędne, które mogą powodować zmniejszenie stężenia potasu we krwi, takie jak bendroflumetiazyd, furosemid, piretanid, bumetanid i ksypamid

-    niektóre leki przeciwdepresyjne (np. imipramina), neuroleptyki (stosowane w leczeniu chorób psychicznych)

-    niektóre środki kontrastujące zawierające jod (stosowane w diagnostyce niektórych chorób)

-    tetrakozaktyd (stosowany w diagnostyce niektórych chorób i leczeniu zaburzeń żołądkowo-jelitowych)

-    leki zawierające wapń.

Stosowanie leku Indipam SR z jedzeniem i piciem

Jedzenie i picie nie wpływają na działanie leku. Pacjent może przyjmować lek z jedzeniem, po jedzeniu lub na pusty żołądek.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża:

Lek ten nie jest zalecany podczas ciąży. Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę.

Karmienie piersią:

Aktywny składnik leku jest wydzielany z mlekiem. Karmienie piersią nie jest zalecane, jeżeli stosuje się lek. Należy zapytać lekarza lub farmaceutę zanim przyjmie się lek.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Indapamid zmniejsza ciśnienie tętnicze krwi, co może powodować uczucie rozkojarzenia i zawroty głowy w związku z obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi, zwłaszcza na początku leczenia lub jeśli zostanie dodany inny lek o działaniu przeciwnadciśnieniowym. W takim przypadku nie wolno prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Indipam

Lek ten zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK INDIPAM SR

Indapamid należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zwykle stosowaną dawką jest 1 tabletka leku na dobę, którą najlepiej przyjmować rano.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie wolno stosować indapamidu (patrz punkt 2. „Kiedy nie stosować leku Indipam SR”) u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min). Tiazydy i podobnie działające leki moczopędne są w pełni skuteczne tylko jeśli czynność nerek jest prawidłowa lub w niewielkim stopniu zaburzona.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie wolno stosować indapamidu (patrz punkt 2. „Kiedy nie stosować leku Indipam SR”) u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku mogą być leczeni indapamidem, gdy czynność nerek jest prawidłowa lub tylko w nieznacznym stopniu zaburzona.

Dzieci i młodzież

Indapamid nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Sposób podania

Tabletki należy połykać w całości popijając odpowiednią ilością wody (np. szklanką wody). Nie należy kruszyć, ani żuć tabletek. Indapamid może być przyjmowany niezależnie od posiłków.

Czas trwania leczenia:

Lekarz prowadzący decyduje o czasie trwania leczenia. W przypadku wrażenia zbyt mocnego lub słabego działania leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Indipam SR

W przypadku przedawkowania, może zwiększyć się częstość występowania działań niepożądanych, jak również może nasilić się działanie moczopędne ze zwiększonym ryzykiem spadku ciśnienia tętniczego krwi oraz zaburzeniami równowagi wodno-elektrolitowej. Jeśli pacjent przypadkowo przyjął więcej indapamidu niż powinien, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania porady. Objawy przedawkowania mogą obejmować nudności, wymioty, niskie ciśnienie tętnicze krwi (prowadzące do uczucia zawrotów głowy), skurcze mięśni, zawroty głowy, senność, dezorientację, nadmierne wydalanie moczu lub zmniejszenie wydalania moczu.

Pominięcie zażycia leku Indipam SR

W przypadku pominięcia dawki leku, kolejną dawkę leku należy przyjąć tak szybko jak tylko pacjent o tym sobie przypomni. Jednakże, nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Indipam SR

Leczenie nadciśnienia tętniczego zwykle trwa przez całe życie. Nie należy przerywać stosowania leku bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

W przypadku jakichkolwiek innych pytań dotyczących stosowania tego leku, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Indipam SR może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Często (pojawiające się u mniej niż 1 na 10, ale u więcej niż 1 na 100 pacjentów):

-    reakcje alergiczne (zwłaszcza u osób, które mają skłonność do reakcji alergicznych lub astmatycznych) prowadzące do wysypek skórnych z plamami i grudkami.

Niezbyt często (pojawiające się u mniej niż 1 na 100, ale u więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):

-    wymioty

-    reakcje alergiczne (zwłaszcza u osób, które mają skłonność do reakcji alergicznych lub astmatycznych) prowadzące do purpurowych punktów lub plam na skórze.

Rzadko (pojawiające się u mniej niż 1 na 1 000, ale u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

-    zawroty głowy

-    zmęczenie

-    ból głowy

-    mrowienie (parestezje)

-    nudności

-    zaparcia

-    suchość w j amie ustnej.

Bardzo rzadko (pojawiające się u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

-    zmniej szenie liczby płytek krwi, co zwiększa ryzyko krwawienia lub tworzenia się zasinień

-    zmniejszenie liczby białych krwinek (agranulocytoza), co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zakażenia, które może mieć ciężki przebieg

-    zmniej szenie liczby niektórych krwinek, co może powodować osłabienie (niedokrwistość hemolityczna), tworzenie się zasinień lub skłonność do zakażeń; niedokrwistość aplastyczna (niewydolność szpiku kostnego)

-    zapalenie trzustki, które powoduje silny ból brzucha i pleców

-    zaburzenia rytmu serca

-    niskie ciśnienie tętnicze krwi, które może powodować uczucie zawrotów głowy

-    niewydolność nerek

-    zaburzenia czynności wątroby (wykrywane w badaniach krwi)

-    zwiększenie stężenia wapnia we krwi

-    poważne reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy, zwłaszcza u osób, które mają skłonność do reakcji alergicznych i astmatycznych) z obrzękiem twarzy, ust lub języka i pokrzywką, obrzękiem błony śluzowej gardła lub dróg oddechowych, powodujące duszność lub trudności w przełykaniu. Jeśli takie objawy wystąpią, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

-    poważne reakcje alergiczne z objawami grypopodobnymi, pęcherze na skórze, w jamie ustnej, spojówkach i narządach płciowych (martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona). Jeśli takie objawy wystąpią, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Mogą również wystąpić poniżej wymienione objawy, jednakże w oparciu o istniejące dane nie ma

możliwości określenia częstości ich występowania:

-    Indapamid może zmniejszać stężenie sodu i potasu we krwi. Lekarz może kontrolować ich stężenia badając krew (patrz powyżej: „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Indipam SR”).

-    Indapamid może zmniejszać objętość krwi (hipowolemia) z odwodnieniem i zmniejszeniem ciśnienia tętniczego krwi podczas zmiany pozycji z leżącej na stojącą (niedociśnienie ortostatyczne).

-    Indapamid może powodować niskie stężenie chlorków we krwi, co z kolei może być przyczyną zasadowicy metabolicznej (niska kwasowość krwi).

-    Indapamid może powodować zwiększenie stężenia glukozy we krwi.

-    Jeśli u pacjenta występuje niewydolność wątroby, przyjmowanie indapamidu może powodować stan nazywany encefalopatią wątrobową (zaburzenie czynności układu nerwowego, które może wystąpić w związku z uszkodzeniem wątroby).

-    Jeśli pacjent cierpi na schorzenie zwane ostrym rozsianym toczniem rumieniowatym (rzadka, układowa choroba zapalna) stosowanie indapamidu może zaostrzyć przebieg choroby.

-    Przyjmowanie indapamidu może spowodować większą wrażliwość skóry na promieniowanie UV (patrz powyżej: „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Indipam SR’’).

- Indapamid może podwyższać stężenie kwasu moczowego we krwi, prowadzące do napadu dny moczanowej.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK INDIPAM SR

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu kartonowym. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia danego miesiąca.

Leku nie należy wrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpady. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Indipam SR:

Substancją czynną jest indapamid.

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 1,5 mg indapamidu.

Innymi składnikami są:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia żelowana, kukurydziana, hypromeloza, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek Indipam SR i co zawiera opakowanie:

Białe, okrągłe, tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu.

30, 60, 90 tabletek o przedłużonym uwalnianiu w blistrze z folii PVC/Aluminium.

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

Wytwórca

Balkanpharma - Dupnitsa AD 3 Samokovsko Shosse Str. Dupnitsa 2600 Bułgaria

PharmaPack International B.V.

Bleiswijkseweg 51

2712 PB Zoetermeer

Holandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpow iedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data zatwierdzenia ulotki: kwiecień 2013

7

Indipam SR

Charakterystyka Indipam sr

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Indipam SR, 1,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2, SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 1,5 mg indapamidu (Indapamidum). Substancja pomocnicza: 144,22 mg laktozy jednowodnej na tabletkę o przedłużonym uwalnianiu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu. Biała, okrągła tabletka powlekana.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze samoistne.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania doustnego.

Jedną tabletkę na dobę, najlepiej rano, połknąć w całości, popijając wodą. Tabletki nie należy żuć.

Stosowanie indapamidu w wyższych dawkach nie zwiększa jego działania przeciwnadciśnieniowego, natomiast nasila działanie sodopędne.

Niewydolność nerek (patrz punkt 4.3 i 4.4)

Lek jest przeciwwskazany w przypadku ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min).

Tiazydy i podobnie działające leki moczopędne są w pełni skuteczne tylko w przypadku, gdy czynność nerek jest prawidłowa lub w niewielkim stopniu zaburzona.

Pacjenci w podeszłym wieku (patrz punkt 4.41

U pacjentów w podeszłym wieku, przy ocenie czynności nerek na podstawie stężenia kreatyniny w osoczu należy uwzględnić wiek, masę ciała i płeć. Pacjenci w podeszłym wieku mogą być leczeni preparatem Indipam SR 1,5 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu, w przypadku, gdy czynność nerek jest prawidłowa lub w niewielkim stopniu zaburzona.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3 i 4.4)

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby stosowanie preparatu Indipam SR 1,5 mg jest przeciwwskazane.

Dzieci i młodzież

Preparatu Indipam SR, 1,5 mg nie zaleca się stosować u dzieci i młodzieży, gdyż brak jest danych dotyczących jego skuteczności i bezpieczeństwa.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na indapamid, inne sulfonamidy lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność nerek.

Encefalopatia wątrobowa lub ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

Hipokaliemia.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne ostrzeżenia

W przypadku zaburzenia czynności wątroby, leki moczopędne o działaniu podobnym do tiazydów mogą powodować rozwój encefalopatii wątrobowej, szczególnie w przypadku zaburzeń równowagi elektrolitowej. Stosowanie leków moczopędnych musi być natychmiast przerwane w przypadku pojawienia się objawów encefalopatii wątrobowej.

Nietolerancja laktozy

Ten lek zawiera laktozę jednowodną. Pacjenci z rzadko występująca dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego preparatu.

Nadwrażliwość na światło

Podczas stosowania tiazydów i leków moczopędnych o podobnym działaniu obserwowano przypadki nadwrażliwości na światło (patrz punkt 4.8). Jeśli podczas leczenia wystąpi nadwrażliwość na światło, zaleca się przerwanie terapii. Jeżeli ponowne podanie indapamidu okaże się konieczne, zaleca się ochronę przed słońcem lub sztucznym promieniowaniem UVA narażonych części ciała.

Środki ostrożności dotyczące stosowania - Równowaga wodno-elektro litów a:

Stężenie sodu w osoczu:

Należy oznaczyć stężenie sodu przed rozpoczęciem leczenia, a następnie kontrolować jego stężenie w regularnych odstępach czasu. Wszystkie leki moczopędne mogą powodować hiponatremię, czasem z bardzo poważnymi konsekwencjami. Spadek stężenia sodu jest początkowo bezobjawowy, dlatego też niezbędna jest jego regularna kontrola, częstsza u osób w podeszłym wieku lub u pacjentów z marskością wątroby (patrz punkt 4.8 i 4.9).

Stężenie potasu w osoczu:

Utrata zasobów potasu z hipokaliemią stanowi główne ryzyko związane z leczeniem tiazydami i lekami moczopędnymi o podobnym działaniu. Należy zapobiegać ryzyku wystąpienia hipokaliemii (<

3.4    mmol/1) u pacjentów, u których ryzyko jej wystąpienia jest największe, to jest u osób w podeszłym wieku, niedożywionych i(lub) leczonych jednocześnie wieloma lekami, u pacjentów z marskością wątroby z obrzękami oraz wodobrzuszem, z chorobą wieńcową i niewydolnością serca. W takich przypadkach hipokaliemia zwiększa kardiotoksyczność preparatów naparstnicy i ryzyko zaburzeń rytmu serca.

W grupie ryzyka znajdują się także pacjenci z wydłużonym odstępem QT, bez względu na to, czy jest to zaburzenie wrodzone, czy jatrogenne, Hipokaliemia, podobnie jak i bradykardia, usposabia do rozwoju poważnych zaburzeń rytmu serca, szczególnie, do potencjalnie zagrażającemu życiu częstoskurczu typu torsades de pointes.

We wszystkich powyżej wymienionych sytuacjach konieczne jest częstsze badanie stężenia potasu w osoczu krwi. Pierwszy pomiar stężenia potasu, należy wykonać w pierwszym tygodniu leczenia.

W przypadku wykrycia hipokaliemii konieczne jest uzupełnienie potasu.

Stężenie wapnia:

Tiazydy i leki moczopędne o podobnym działaniu mogą zmniejszać wydalanie wapnia z moczem powodując niewielkie i przemijające zwiększenie stężenie wapnia w osoczu krwi. Znaczna hiperkalcemia może być skutkiem wcześniej nierozpoznanej nadczynności przytarczyc. Przed przeprowadzeniem badań oceniających czynność przytarczyc należy przerwać leczenie wymienionymi lekami.

Stężenie glukozy we krwi;

U osób chorych na cukrzycę należy często oznaczać stężenia glukozy w krwi, zwłaszcza w przypadku współistnienia hipokaliemii.

Kwas moczowy:

U pacjentów z hiperurykemią występuje zwiększone ryzyko nasilenia częstości napadów dny moczanowej.

Czynność nerek a leki moczopędne:

Tiazydy i inne leki moczopędne o podobnym działaniu są w pełni skuteczne tylko u pacjentów z prawidłową lub w niewielkim stopniu zaburzoną czynnością nerek (stężenie kreatyniny poniżej poziomu 25 mg/1, to jest 220 pmol/l u osób dorosłych). U pacjentów w podeszłym wieku przy ocenie czynności nerek na podstawie stężenia kreatyniny w osoczu należy uwzględnić wiek, masę ciała i płeć. Na początku leczenia, hipowolemia, wtórna do utraty wody i sodu wywołana stosowaniem leków moczopędnych, prowadzi do zmniejszenia przesączania klębuszkowego. Może to powodować zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w osoczu. Taka przemijająca, czynnościowa niewydolność nerek nie powoduje żadnych następstw u osób z prawidłową czynnością nerek, natomiast może powodować pogorszenie już istniejącej niewydolności nerek.

Sportowcy

Substancja czynna zawarta w preparacie może powodować dodatni wynik testu antydopingowego u sportowców.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Połączenia leków, które nie sa zalecane Lit:

Następuje zwiększenie stężenia litu w osoczu z objawami przedawkowania, tak jak w przypadku diety ubogosodowej (zmniejszone wydalanie litu z moczem). Jednakże, jeśli stosowanie leków moczopędnych jest konieczne, należy ściśle monitorować stężenie litu w osoczu i dostosować jego dawkę.

Leki moczopędne:

Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie indapamidu z lekami moczopędnymi (bumetanid, furosemid, piretanid, tiazydy i ksypamid).Zwiększa to ryzyko hipokaliemii.

Połączenia leków wymagające ostrożności podczas stosowania;

Leki indukujące torsades de pointes'.

Leki przeciwarytmiczne klasy la (chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid)

Leki przeć iw arytmiczne klasy III (amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid)

Niektóre leki przeciwpsychotyczne: fenotiazyny (chlorpromazyna, cyjamemazyna, łewomepromazyna, tiorydazyna, trifluoperazyna)

Benzamidy (amisulpryd, sulpiryd, sultopryd, tiapryd)

Butyrofenony: (droperydol, haloperydol)

Inne: beprydyl, cyzapryd, dyfemanil, erytromycyna stosowana dożylnie, halofantryna, mizolastyna, pentamidyna, sparfloksacyna, moksifloksacyna, winkamina stosowana dożylnie).

Wyżej wymienione leki zwiększają ryzyko arytmii komorowych, zwłaszcza torsades de pointes (hipokaliemia jest czynnikiem ryzyka). Należy monitorować pacjentów pod kątem wystąpienia hipokaliemii i jeśli jest to konieczne, wyrównać ją przed wdrożeniem terapii skojarzonej. Należy monitorować stan kliniczny pacjenta, stężenie elektrolitów w osoczu krwi oraz zapis EKG. Jeżeli występuje hipokaliemia należy stosować leki, które nie powodują ryzyka torsades de pointes.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (podawane ogólni o), w tvm selektywne inhibitory COX-2, duże dawki kwasu salicylowego (> 3 g/dobe):

Możliwe zmniejszenie przeciwnadciśnieniowego działania indapamidu. Ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek u pacjentów odwodnionych (zmniejszone przesączanie kłębuszkowe). Od początku leczenia należy dbać o nawodnienie pacjenta oraz monitorować czynność nerek.

Inhibitory konwertazy angiotensyny (inhibitory AC EL

Ryzyko nagłego obniżenia ciśnienia tętniczego i(lub) ostrej niewydolności nerek, gdy leczenie inhibitorem ACE rozpoczyna się u chorych z utrzymującym się niedoborem sodu (szczególnie u chorych ze zwężeniem tętnicy nerkowej).

W nadciśnieniu tętniczym, jeśli uprzednie stosowanie leków moczopędnych może spowodować niedobór sodu należy:

przerwać stosowanie leku moczopędnego na 3 dni przed rozpoczęciem stosowania inhibitora ACE, a następnie, jeżeli to konieczne, powrócić do podawania leku moczopędnego nieoszczędzającego potasu,

lub rozpocząć leczenie inhibitorem ACE od małych dawek, a następnie stopniowo je zwiększać.

W zastoinowej niewydolności serca, należy rozpocząć leczenie od bardzo małych dawek inhibitora ACE, jeśli to możliwe po uprzednim zmniejszeniu dawki jednocześnie podawanego leku moczopędnego nieoszczędzającego potasu.

We wszystkich przypadkach, należy monitorować czynność nerek (stężenie kreatyniny w osoczu) podczas pierwszych tygodni leczenia inhibitorem ACE.

Inne leki powodujące hipokaliemię: amfoterycyna B podawana dożylnie, glikokortykosteroidy i mineralokorty kostero idy (podawane ogólnie), tetrakozaktyd, leki przeczyszczające o działaniu pobudzającym perystaltykę:

Zwiększenie ryzyka hipokaliemii (działanie addycyjne). Należy monitorować stężenie potasu w osoczu, a w razie potrzeby wyrównać zaburzenia. Należy brać to pod uwagę zwłaszcza podczas jednoczesnego stosowania preparatów naparstnicy. Należy stosować leki przeczyszczające nie pobudzające perystaltyki..

Baklofen:

Zwiększa przeciwnadciśnieniowe działanie indapamidu. Należy nawodnić pacjenta oraz monitorować czynność nerek na początku leczenia.

Glikozydy naparstnicy:

Hipokaliemia jest czynnikiem predysponującym do rozwoju toksycznych objawów związanych ze stosowaniem glikozydów naparstnicy. Należy kontrolować stężenie potasu oraz zapis EKG, a w razie konieczności zmodyfikować leczenie.

Połączenia wymagające rozważenia:

Diuretyki oszczędzające potas (amiloryd. spironolakton. triamterenk

Chociaż rozważne kojarzenie tych leków jest korzystne u niektórych pacjentów, nie eliminuje ryzyka wystąpienia hipokaliemii lub hiperkaliemii (zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek lub chorych na cukrzycę). Należy kontrolować stężenie potasu oraz EKG, a w razie konieczności należy ponownie rozważyć takie połączenie leków.

Metformina:

Metformina zwiększa ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej w wyniku możliwości rozwoju czynnościowej niewydolności nerek związanej ze stosowaniem leków moczopędnych, a zwłaszcza diuretyków pędowych. Nie należy stosować metforminy, j eśli stężenie kreatyniny w surowicy jest większe niż 15 mg/1 (135 |umol/l) u mężczyzn oraz 12 mg/1 (110 pmol/1) u kobiet.

Środki kontrastujące zawierające jod:

W przypadku odwodnienia spowodowanego lekami moczopędnymi, istnieje zwiększone ryzyko rozwoju ostrej niewydolności nerek, zwłaszcza, jeśli zastosowano duże dawki środka kontrastującego zawierającego jod. Przed zastosowaniem takiego środka należy nawodnić pacjenta,

Imipramina - leki przed wdepresyjne o zbliżonym działaniu, neuroleptyki:

Nasilone działanie przeciwnadciśnieniowe oraz zwiększone ryzyko wystąpienia hipotonii ortostatycznej (działanie addycyjne).

Wapń (solek

Ryzyko hiperkalcemii w wyniku zmniejszonego wydalania wapnia przez nerki.

Cyklosporyna. takrolimus:

Ryzyko zwiększenia stężenia kreatyniny w osoczu, bez zmiany stężenia krążącej cyklosporyny, nawet jeśli nie występuje niedobór wody i (lub) sodu.

Kortvkosteroidy, tetrakozaktyd (stosowanie ogólnie)

Zmniejszone działanie przeciwnadciśnieniowe (zatrzymanie wody i (lub) sodu w wyniku działania kortykosteroidów).

4.6 Ciąża i laktacja

Ciąża

Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą, należy unikać stosowania leków moczopędnych u kobiet ciężarnych i nie należy stosować ich w leczeniu fizjologicznych obrzęków w czasie ciąży. Leki moczopędne mogą powodować niedokrwienie płodowo-łożyskowe z ryzykiem zaburzenia rozwoju płodu.

Laktacja

Indapamid jest wydzielany do mleka matki karmiącej. Oddziaływanie leku na dzieci karmione piersią jest prawdopodobne i dlatego indapamid nie jest zalecany podczas karmienia piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Indapamid ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Indapamid nie wpływa na szybkość reakcji. Jednakże w indywidualnych przypadkach spadek ciśnienia tętniczego może wpływać na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, zwłaszcza na początku leczenia lub podczas leczenia dodatkowo innym lekiem przeciwnadciśnieniowym.

Większość działań niepożądanych dotyczących objawów klinicznych lub wyników badań laboratoryjnych zależy od dawki. Leki moczopędne o działaniu podobnym do tiazydów, w tym indapamid mogą powodować działania niepożądane.

Działania niepożądane zostały wymienione poniżej wg klasyfikacji organów i narządów oraz częstości występowania. Częstość została zdefiniowana jako:

Bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często ((>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10000 do <1/1000); bardzo rzadko (< 1/10000), nieznana (nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego;

Bardzo rzadko: trombocytopenia, leukopenia, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna.

Zaburzenia układu nerwowego:

Rzadko: zawroty głowy, uczucie zmęczenia, bóle głowy, parestezje.

Zaburzenia serca:

Bardzo rzadko: zaburzenia rytmu serca, niedociśnienie.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Niezbyt często: wymioty.

Rzadko: nudności, zaparcia, suchość w jamie ustnej.

Bardzo rzadko: zapalenie trzustki.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Bardzo rzadko: niewydolność nerek.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Bardzo rzadko: zaburzenia czynności wątroby.

Nieznana: możliwość wystąpienia encefalopatii wątrobowej w przypadku niewydolności wątroby (patrz punktu 4.3 i 4.4).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Reakcje nadwrażliwości, dotyczące głównie skóry u pacjentów z predyspozycjami do reakcji alergicznych i astmatycznych.

Często: wysypki plamisto-grudkowe.

Niebyt często: plamica.

Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy i (lub) pokrzywka, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona.

Nieznana: możliwość zaostrzenia przebiegu istniejącego ostrego rozsianego tocznia rumieniowatego. Obserwowano przypadki nadwrażliwości na światło (patrz punkt 4.4).

Wyniki badań laboratoryjnych:

W badaniach klinicznych hipokaliemia (stężenie potasu w osoczu < 3,4 mmol/1) występowała u 10% pacjentów, przy czym u 4% pacjentów stężenie potasu wynosiło < 3,2 mmol/1 po 4 do 6 tygodniach leczenia. Po 12 tygodniach leczenia średni spadek stężenia potasu w osoczu wynosił 0,23 mmol/1.

Bardzo rzadko: hiperkalcemia.

Nieznana:

• Ogólnoustrojowy niedobór potasu z hipokaliemią, szczególnie niebezpieczną, w grupach wysokiego ryzyka (patrz punkt 4.4).

•    Hiponatremia z hipowolemią powodująca odwodnienie i hipotonię ortostatyczną. Równoczesna utrata jonów chlorkowych może prowadzić do wtórnej, wyrównawczej zasadowicy metabolicznej: częstość i nasilenie tego działania jest nieznaczne.

•    Zwiększenie stężenia kwasu moczowego w osoczu oraz stężenia glukozy we krwi w trakcie leczenia: przydatność stosowania tych leków moczopędnych musi być bardzo uważnie rozważona u pacjentów z dną moczanową lub cukrzycą.

4.9 Przedawkowanie

Objawy:

Nie stwierdzono toksyczności indapamidu w dawce do 40 mg, czyli ok. 27 razy większej od dawki terapeutycznej. Objawami ostrego zatrucia indapamidem są zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (hiponatremia, hipokaliemia). Klinicznie objawiać się mogą: nudnościami, wymiotami, niedociśnieniem, skurczami mięśniowymi, zawrotami głowy, sennością dezorientacją poliuriąlub oligurią z możliwością wystąpienia nawet bezmoczu (w wyniku hipowolemii).

Leczenie:

Postępowanie na początku obejmuje eliminację przyjętej substancji przez płukanie żołądka i (lub) podanie węgla aktywowanego, a następnie przywrócenie prawidłowej równowagi wodno-elektrolitowej w warunkach specjalistycznej opieki medycznej.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5,1 Właściwości farma kody na mi czne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki moczopędne, sulfonamidy, kod ATC: C 03 BA 11

Indapamid jest pochodną sulfonamidową posiadającą pierścień indolowy, farmakologicznie pokrewny z tiazydowymi lekami moczopędnymi, działającymi poprzez hamowanie wchłaniania zwrotnego sodu w korowej części nerek. Powoduje to zwiększenie wydalania sodu i chlorków, a w mniejszym stopniu potasu i magnezu, zwiększając w ten sposób ilość wydalanego moczu i wywołując działanie przeciwnadciśnieniowe.

Badania II i III fazy z zastosowaniem monoterapii indapamidem potwierdziły skuteczność hipotensyjną indapamidu trwającą 24 godziny. Efekt ten był wykazany dla dawek, przy których działanie moczopędne było umiarkowanie nasilone.

Właściwości przeciwnadciśnieniowe indapamidu związane są z poprawą podatności tętnic i zmniejszeniem oporu naczyniowego w tętniczkach oraz całkowitego oporu obwodowego.

Indapamid zmniejsza przerost lewej komory serca.

Tiazydy i leki moczopędne o podobnym działaniu osiągają przy określonej dawce terapeutyczne plateau i powyżej tej dawki nasilają się jedynie działania niepożądane, Dlatego też nie należy zwiększać dawki leku, jeżeli dotychczasowe leczenie jest nieskuteczne.

Wykazano także w badaniach krótko-, średnio- i długoterminowych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, że indapamid:

nie zaburza metabolizmu lipidów: trójglicerydów, frakcji LDL cholesterolu i frakcji HDL cholesterolu;

nie zaburza metabolizmu węglowodanów, nawet u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym chorych na cukrzycę.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Lek ten dostarczany jest w postaci o przedłużonym uwalnianiu w oparciu o system macierzowy, w którym substancja czynna jest rozproszona wewnątrz tabletki, co pozwala na powolne uwalnianie indapamidu.

Wchłanianie

Część indapamidu uwalnia się szybko i jest całkowicie wchłaniana w przewodzie pokarmowym. Pokarm nieznacznie przyspiesza wchłanianie, jednak nie wpływa na ilość wchłoniętego leku. Maksymalne stężenie leku w surowicy po podaniu pojedynczej dawki występuje po około 12 godzinach od podania. Wielokrotne podawanie zmniejsza różnice w stężeniach leku w surowicy pomiędzy kolejnymi dawkami. Istnieją różnice międzyosobnicze.

Dystrybucja

Indapamid wiąże się z białkami osocza w 79%. Okres półtrwania w osoczu krwi wynosi 14 do 24 godzin (średnio 18 godzin). Stan stacjonarny jest osiągany po 7 dniach. Wielokrotne podawanie leku nie prowadzi do jego kumulacji.

Metabolizm

Indapamid jest wydalany głównie z moczem (70% podanej dawki) oraz z kałem (22%) w postaci nieczynnych metabolitów.

Pacjenci z urupv wvsokieuo rvzvka

Właściwości farmakokinetyczne leku pozostają niezmienione u pacjentów z niewydolnością nerek.

5.3 Przedklinicznc dane o bezpieczeństwie

Podając doustnie lek w najwyższych dawkach (od 40 do 8000 razy wyższych od dawek terapeutycznych) różnym gatunkom zwierząt, wykazano zwiększenie efektu diuretycznego indapamidu. W czasie badań toksyczności ostrej, główne objawy zatrucia indapamidem po podaniu dożylnym lub dootrzewnowym były związane z działaniem farmakologicznym indapamidu np. zwolnienie czynności oddechowej, obwodowy rozkurcz naczyń. Nie wykazano właściwości mutagennych, ani karcynogennych indapamidu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna

Skrobia żelowana, kukurydziana

I-Iypromeloza

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Hypromeloza Makrogol 6000 Tytanu dwutlenek (El 71)

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 10, 14, 15, 20, 30, 50, 60, 90, 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Instrukcja dotycząca usuwania jego pozostałości

Brak specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjórdur, Islandia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Indipam SR