+ iMeds.pl

Indywidualny zestaw autostrzykawek przeciwko bojowym środkom trującym izas-05 Autostrzykawka Atorpina: 2 mg/ 2 mL Autostrzykawka Diazepam: 10 mg/ 2 mL Autostrzykawka Pralidoksym + Atropina: 600 mg/ 2 mL + 2 mg/ 2 mLUlotka Indywidualny zestaw autostrzykawek przeciwko bojowym środkom trującym izas-05

r

Ulotka dołączona do opakowania: Informacje dla pacjenta

Indywidualny Zestaw Autostrzykawek przeciwko Bojowym Środkom Trującym iz.ao-U3

A utosłrzyka wka A tropin a,

2 mg/2 ml, roztwór do wstrzykiwali (Atropini sulfas)

Autostrzykawka Pralidoksym + Atropina,

600 mg/2 ml + 2 mg/2 ml, roztwór do wstrzykiwali (Pralidoximi chloridům + Atropini sulfas)

A utosłrzyka wka Diazepam,

10 mg/2 ml, roztwór do wstrzykiwali (Diazepamum)

Należy' uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy' zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do

lekarza.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane,

w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

l.Co to jest IZAS-05 i w jakim celu się go stosuje 2.Informacje ważne przed zastosowaniem zestawu IZAS-05

3. Jak stosować zestaw IZAS-05

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać zestaw IZAS-05

6. Zawartość opakowania i inne informacje

l.Co to jest zestaw IZAS-05 i w jakim celu się go stosuje

IZAS-05 jest zestawem trzech autostrzykawek (Autostrzykawka Atropina. Autostrzykawka Pralidoksym + Atropina. Autostrzykawka Diazepam,). przeznaczonych do stosowania w przypadku zatrucia Bojowymi Środkami Trującymi z grupy środków paralityczno-drgawkowych, w celu łagodzenia objawów i przeciwdziałania skutkom zatrucia.

2.Informacje ważne przed zastosowaniem zestawu IZAS-05 Kiedy nie stosować składników zestawu IZAS-05 Autostrzykawka Atropina

•    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub

którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem,

•    jeśli u pacjenta występują choroby powodujące zaburzenia

drożności dróg moczowych (np. przerost prostaty) lub przewodu pokarmowego.

Autostrzykawka Pralidoksym + Atropina

   nie są znane bezwzględne przeciwwskazania wobec stosowania pralidoksymu chlorku,

•    nie stosować jeśli pacjent ma uczulenie na pralidoksymu chlorek, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6) oraz w innych sytuacjach, w których ryzyko w sposób oczywisty przeważa możliwe korzyści związane ze stosowaniem leku.

A utostrzykawka Diazepam

•    jeśli pacjent ma uczulenie na diazepam, inny lek z grupy

leków zwanych benzodiazepinami lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    jeśli u pacjenta stwierdzono miastenię (choroba powodującą

osłabienie mięśni i nadmierne zmęczenie),

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność oddechowa,

•    jeśli u pacjenta występuje zespół bezdechu podczas snu,

•    jeśli pacjent choruje na ciężką niewydolność wątroby.

Zasadność wymienionych przeciwwskazań należy uwzględnić rozważając akceptowalne potencjalne

ryzyko względem klinicznych korzyści z użycia autostrzykawek wchodzących w skład Zestawu IZAS-

05 w przypadku zatrucia Bojowymi Środkami Trującymi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania zestawu IZAS-05 należy omówić to z lekarzem lub pielęgniarką.

Autostrzykawka Atropina

Atropinę należy podawać ostrożnie pacjentom:

•    w wieku powyżej 40 lat ze względu na ryzyko przerostu gruczołu krokowego i wystąpienia zaburzeń drożności dróg moczowych;

•    z chorobami układu oddechowego, ponieważ atropina może nasilić duszność,

•    z nadczynnością tarczycy, nadciśnieniem tętniczym, tachyarytmią, zastoinową niewydolnością serca, dławicą piersiową, ncuropatią autonomicznego układu nerwowego, chorobami przewodu pokarmowego (np. chorobą wrzodową żołądka, refluksem przełyku),

•    zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby.

Autostrzykawka Pralidoksym + Atropina

•    Pralidoksymu chlorek nie jest skuteczny w leczeniu zatrucia fosforem, fosforanami nieorganicznymi lub środkami fosforoorganicznymi nie mającymi działania

antychol i noesterazo wego,

•    Pralidoksymu chlorek nie jest wskazany jako odtrutka w przypadku zatrucia pestycydami należącymi do klasy karbaminianów, ponieważ może wzmacniać ich działanie toksyczne.

Autostrzykawka Diazepam

Należy zachować szczególna ostrożność podczas stosowania diazepamu w przypadku pacjentów:

•    w podeszłym wieku,

•    z niewydolnością wątroby,

•    z przewlekłą niewydolnością płuc,

•    z uszkodzeniem mózgu będącym wynikiem np. urazu, miażdżycy naczyń krwionośnych, udaru,

•    w stanie ciężkim, zwłaszcza z problemami z sercem i oddychaniem,

•    z przewlekłą niewydolnością oddechową,

•    uzależnionych od leków' lub alkoholu,

•    którzy utracili bliskie osoby i są w okresie żałoby,

•    chorujących na fobie i natręctwa,

•    chorujących na przewlekłe psychozy.

Tolerancja

Po stosowaniu diazepamu przez kilka tygodni, jego skuteczność może się zmniejszyć.

Uzależnienie

Stosowanie diazepamu przez dłuższy czas może prowadzić do uzależnienia psychicznego i fizycznego. Ryzyko rozwoju uzależnienia rośnie wraz ze zwiększeniem dawki oraz czasu leczenia i jest większe u pacjentów' uzależnionych od alkoholu lub leków a także u pacjentów z zaburzeniami osobowości.

Objawy odstawienne

W przypadku nagłego odstawienia leku mogą wystąpić u pacjenta objawy odstawienne, takie jak: bóle głowy, bóle mięśniowe, zwiększony niepokój, napięcie, podniecenie, niepokój ruchowy, dezorientacja, zaburzenia snu, drażliw'ość.

W cięższych przypadkach mogą wystąpić: utrata poczucia rzeczywistości, zaburzenia osobowości, nadwrażliwość na dźwięk, dotyk, światło, hałas, uczucie mrowienia i drętwienie kończyn, omamy i urojenia, drgawki padaczkowa.

Zjawisko „z odbicia" i niepokój

Podczas odstawiania diazepamu może wystąpić przejściowy nawrót nasilonych objawów, które były przyczyna stosowania leku (tzw. zjawisko „z odbicia”). Objawom tym często towarzyszą zmiany nastroju, niepokój, zaburzenia snu i bezsenność. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia tych objaw'ów' zaleca się stopniowa zmniejszanie dawki leku.

Amnezja następcza (niezdolność do pamiętania zdarzeń po zastosowaniu leku)

Diazepam może pow'odow'ać niepamięć następczą (trudność uczenia się i zapamiętywania nowych informacji - now'e dane nie są trwale zapamiętywane). Stan taki pojaw-ia się najczęściej w ciągu kilku godzin od podania leku, szczególnie w dużej daw'ce.

Reakcje psychotyczne i paradoksalne

Przy stosow-aniu benzodiazepin opisywano reakcje takie jak niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia, ataki furii, koszmary' senne, omamy, psychozy, niewłaściwe zachowanie i inne zaburzenia zachowania. W razie wystąpienia takich objawów należy przerwać stosowanie leku. Ryzyko wystąpienia wspomnianych powyżej działań niepożądanych jest wdększe u dzieci i u osób w wieku podeszłym.

Stosowanie w depresji

Przed zastosowaniem diazepamu należ)' poinformować lekarza o wszelkich chorobach psychicznych. Pacjenci z objawami depresji lub lęku związanego z depresją powinni stosować jednocześnie kilka leków. Podawanie pacjentom z depresją jedynie diazepamu może spowodować nasilenie objawów' depresji, w tym myśli samobójczych.

IZAS-05 a inne leki

Autostrzykawka Atropiny siarczan

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Leki, które nasilają skutki działania atropiny:

-    trójpierścieniowe leki przeciw'depresyjne,

-    leki przeciwskurczowe (stosowane np. w zespole jelita drażliwego),

-    leki stosowane w chorobie Parkinsona,

-    niektóre leki przeciwhistaminowe (zaliczane do I generacji),

-    fenotiazyny (leki stosowane w chorobach umysłowych),

-    dyzopiramid, chinidyna (leki stosowane w chorobach serca).

Atropina poprzez opóźnianie opróżniania żołądka może powodować zwolnienie lub przyspieszenie wchłaniania niektórych leków przyjętych doustnie.

Autostrzykawka Pralidoksymu chlorek + Atropiny siarczan

Stosowanie pralidoksymu w połączeniu z atropiną może spowodować przyspieszenie oznak działania atropiny (zaczerwienienie twarzy, rozszerzenie źrenic, przyspieszone bicie serca, suchość w ustach i nosie).

Należy unikać jednoczesnego stosowania morfiny, teofiliny, aminofiliny, reserpiny i leków uspokajających typu fenotiazyny u pacjentów z zatruciem fosforem organicznym.

Sukcynylocholinę w połączeniu z pralidoksymu chlorkiem należy stosować z zachowaniem ostrożności ze względu na możliwość wystąpienia przedłużającego porażenia.

Autostrzykawka Diazepam

Diazepam oraz inne stosowane jednocześnie leki mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie. W szczególności dotyczy to następujących leków wymienionych poniżej:

•    fluwoksamina, fluoksetyna oraz inne leki stosowane w

leczeniu chorób psychicznych,

•    leki stosowane w bezsenności,

•    leki stosowane w chorobach alergicznych, które mogą powodować senność,

•    leki stosowane w padaczce (np. karbamazepina, fenytoina, hydantoina),

•    leki zwiotczające mięśnie szkieletowe,

•    lewodopa (lek stosowany w chorobie Parkinsona),

•    leki stosowane w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy (np. cymetydyna, omeprazole, cyzapryd),

•    ketokonazol (lek przeciwgrzybiczy),

•    silne leki przeciwbólowe (np. morfina),

•    ryfampicyna (antybiotyk).

Teofilina i palenie tytoniu przyśpieszają metabolizm diazepamu.

Autostrzykawka Diazepam z alkoholem

Stosowanie leku w połączeniu z alkoholem może nasilać działanie uspokajające. Nie zaleca się jednoczesnego przyjmowania diazepamu i alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Autostrzykawka Atropiny siarczan

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Autostrzykawka Diazepam

Nie należy stosować leku Relanium u kobiet w ciąży, szczególnie podczas pierwszego i trzeciego trymestru oraz w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz stwierdzi, że zastosowanie leku jest konieczne.

Autostrzykawka Pralidoksymu chlorek

Pralidoksym chlorek należy podawać kobietom w ciąży' w przypadku zdecydowanej konieczności, kiedy potencjalne ryzyko jest akceptowalne ze względu na rozważane kliniczne korzyści.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Diazepam wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Podczas stosowania leku oraz 24 godziny po jego zastosowaniu nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych oraz wykonywać prac wymagających dobrej sprawności psychofizycznej.

Zestaw IZAS-05 zawiera alkohol benzylowy, dlatego nie należy go podawać wcześniakom lub noworodkom. Alkohol benzylowy znajdujący się w leku może powodować zatrucia i reakcje alergiczne u niemowląt i dzieci do 3 lat. 4

Zestaw IZAS-05 zawiera etanol. Należy wziąć to pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby, z padaczką lub z chorobą alkoholową.

Zestaw IZAS-05 zawiera sodu benzoesan, który może zwiększać ryzyko wystąpienia żółtaczki u noworodków.

3.    Jak stosować zestaw IZAS-05

Leki należy stosować w przypadku narażenia na działanie Bojowych Środków Trujących z grupy środków paralityczno-drgawkowych.

Autostrzykawka Atropina: należy wyjąć z opakowania zewnętrznego, przycisnąć żółty koniec do miejsca wstrzyknięcia, poderwać czerwony bezpiecznik i przytrzymać bez ruchu przez 10 sekund (samopomoc).

Autostrzykawka Pralidoksym + Atropina, należy wyjąć z opakowania zewnętrznego, przycisnąć żółty koniec do miejsca wstrzyknięcia, poderwać czerwony bezpiecznik i przytrzymać bez ruchu przez 10 sekund (samopomoc).

Autostrzykawka Diazepam: należy wyjąć z opakowania zewnętrznego, przycisnąć szary koniec do miejsca wstrzyknięcia, poderwać czerwony bezpiecznik i przytrzymać bez ruchu przez 10 sekund (pomoc wzajemna).

4.    Możliwe działania niepożądane Autostrzykawka Atropiny siarczan

Działania niepożądane zależą od wielkości zastosowanej dawki i zazwyczaj przemijają po zaprzestaniu podawania leku.

Po zastosowaniu względnie niedużych dawek, atropina zmniejsza wydzielanie śliny, potu i wydzieliny oskrzelowej. Może wystąpić suchość w jamie ustnej oraz zmniejszenie wydzielania potu - działania te nasilają się wraz ze zwiększaniem dawki atropiny. Zmniejszenie wydzielania wydzieliny oskrzelowej może spowodować zagęszczenie zalegającej wydzieliny i powstania czopu oskrzelowego, trudnego do usunięcia z dróg oddechowych.

Po zastosowaniu dużych dawek atropiny odnotowywano rozszerzenie źrenic, zaburzenia akomodacji oka, zahamowanie nadmiernej stymulacji nerwu błędnego, a w konsekwencji przyspieszenie czynności serca z możliwością wystąpienia trzepotania lub migotania przedsionków, rozkojarzenia przedsionkow'o-komorow'ego i dodatkowych skurczów komorowych; może wystąpić zatrzymanie moczu i zaparcie. Zwiększanie dawek atropiny hamuje wydzielanie żołądkowe.

U niektórych pacjentów' może wystąpić anafilaksja, pokrzywka i wysypka, niekiedy ze złuszczaniem naskórka. Inne działania: omamy, podwyższenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, utrata smaku, bóle głowy, nerwowość, senność, zmęczenie, zawroty głowy, zaczerwienienie twarzy, bezsenność, nudności, wymioty i wzdęcia. Może wystąpić dezorientacja i (lub) pobudzenie, zwiaszcza u pacjentów' w' podeszłym wieku.

Autostrzykawka Pralidoksymn chlorek + Atropiny siarczan

Gdy praiidoksym i atropina są podawane razem oznaki zastosowania atropiny mogą wystąpić wcześniej w stosunku do zastosowania atropiny jako pojedynczego leku. Donoszono o przypadkach występowania podniecenia i zachowań maniakalnych po odzyskaniu przytomności.

Po wstrzyknięciu domięśniowym leku mogą wystąpić:

-    Zwiększenie częstości bicia serca,

-    Suchość w ustach,

-    Niewyraźne widzenie,

-    Mroczki w polu widzenia,

-    Niepokój,

-    Ból głowy,

-    Trudności w oddawaniu moczu.

A utostrzykawka Diazepam

Po wstrzyknięciu domięśniowym leku mogą wystąpić:

-    bolesność w miejscu podania,

-    rumień w miejscu wstrzyknięcia.

Mogą wystąpić: uczucie zmęczenia, senność i osłabienie mięśni. Stosowanie leku (naw'et w dawkach leczniczych) może prowadzić do uzależnienia. Obserwowano nadużywanie leków' z grupy benzodiazepin.

Rzadko (u 1 do 10 osób na 10 000) obserwowano inne działania niepożądane, takie jak:

-    splątanie, osłabienie reakcji emocjonalnych, obniżenie poziomu czuwania, niezborność ruchów, drżenia,

-    niepamięć następcza (pacjent nie pamięta zdarzeń, które wystąpiły po kilku godzinach od zastosowania diazepamu)

-    depresja,

-    podwójne lub niewyraźne widzenie,

-    zaburzenia mowy lub niewyraźna mowa,

-    zaburzenia ze strony układu pokarmowego, nudności, suchość w ustach lub nadmierne wydzielanie śliny, zaparcia, zwiększenie łaknienia,

-    ból głowy, zawroty głowy,

-    spadek ciśnienia krwd, zmiany częstości tętna, depresja krążeniowa (znaczne spow-olnienie akcji serca), zmiany w obrazie krwi (widoczne w tzw'. badaniu morfologii),

-    nietrzymanie lub zatrzymanie moczu,

-    zwiększenie bądź zmniejszenie popędu płciowego,

-    skórne odczyny uczuleniowe.

Bardzo rzadko (u mniej niż I osoby na 10 000) obserwowano zwiększenie aktywności pewnych enzymów (transaminaz i fosfatazy zasadowej), żółtaczkę oraz przypadki zatrzymania czynności serca. Po zastosowaniu diazepamu (szczególnie u dzieci oraz pacjentów w podeszłym wieku) mogą wystąpić: niepokój, pobudzenie, omamy, zmiany w zachowaniu, agresywność, koszmary' nocne, psychozy (tzw. reakcje paradoksalne). U pacjentów w podeszłym wieku oraz osłabionych mogą wystąpić nasilone działania niepożądane. Po zastosowaniu diazepamu może ujawnić się utajona depresja.

Jeśli wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpi.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać zestaw IZAS-05

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i etykiecie po:

EXP.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Chronić przed zamarzaniem.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera zestaw IZAS-05 Autostrzykawka Atropina

2 ml roztworu do wstrzykiwać zawierają 2 mg siarczanu atropiny. Substancje pomocnicze: kwas solny rozcieńczony (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwać.

Aiitostrzykawka Pralidoksym + Atropina

Komora pierwsza: 2 ml roztworu do wstrzykiwać zawierają

2 mg siarczanu atropiny. Substancje pomocnicze: kwas solny rozcieńczony (do ustalenia pi l), woda do wstrzykiwać.

Komora druga: 2 ml roztworu do wstrzykiwać zawierają

600 mg pralidoksymu chlorku. Substancje pomocnicze: alkohol benzylowy, glicyna, woda do wstrzykiwać.

A utostrzykawka Diazepam

2 ml roztworu do wstrzykiwać zawierają 10 mg diazepamu. Substancje pomocnicze: Alkohol benzylowy, etanol 96%, glikol propylenowy, sodu benzoesan , kwas octowy lodowaty, kwas octowy 10%, woda do wstrzykiwać.

Jak wygląda zestaw' IZAS-05 i co zaw iera opakowanie

Autostrzykawka mała -długość 115 mm zbudowana z korpusu i nakrętki koloru żółtego lub z korpusu i nakrętki koloru szarego, z bezpiecznikami w kolorze czerwonym.

Autostrzykawka duża - długość 142 mm, składająca się z korpusu brązowego, nakrętki koloru żółtego i bezpiecznika zawsze w kolorze czerwonym.

Postępować zgodnie z instrukcją poniżej:

chwyć autostrzykawkę jak na rysunku i oprzyj kciuk o bezpiecznik /

grab autoinjector es shown on the drawing and put your thumb on safoty tip

przyciśnij do miejsca wstrzyknięcia /

press to tho place of injection


poderwij kciukiem bezpiecznik; trzymaj dociśniętą do ciała bez ruchu przynajmniej 10 sek. / pull off Ihc safety tip with your thumb: keep pressed to your body without move at least 10 see.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

ZPSM

Ravimed Sp. z o.o. ul. Polna 54 05-119 Łajski

Data ostatniej aktualizacji ulotki:    0/,/f 7

Indywidualny Zestaw Autostrzykawek Przeciwko Bojowym Środkom Trującym IZAS-05

Charakterystyka Indywidualny zestaw autostrzykawek przeciwko bojowym środkom trującym izas-05

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

Indywidualny Zestaw Autostrzykawek przeciwko Bojowym Środkom Trującym IZAS-05 Autostrzykawka Atropina 2 mg/2 ml, roztwór do wstrzykiwali Autostrzykawka Diazepam, 10 mg/ 2 ml, roztwór do wstrzykiwali

Autostrzykawka Pralidoksym + Atropina. 600 mg/ 2 ml + 2mg/2 ml, roztwór do wstrzykiwali

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Autostrzykawka Atropina, 2 mg/2 ml, roztwór do wstrzykiwali 2 ml roztworu zawiera 2 mg atropiny siarczanu (Atropini sulfos).

Autostrzykawka Diazepam, 10 mg/2 ml, roztwór do wstrzykiwali 2 ml roztworu zawiera 10 mg diazepamu (Diazepamum)

Autostrzykawka Pralidoksym + Atropina, 600 mg/2 ml + 2 mg/2 ml, roztwór do wstrzykiwali Autostrzykawka Pralidoksym + Atropina składa się z dwóch oddzielonych komór:

Komora z pralidoksymem: 2 ml roztworu zawiera 600 mg pralidoksymu chlorku Komora z atropiną: 2 ml roztworu zawiera 2 mg atropiny siarczanu (PraIidoxini chloridum + Atropini sulfos)

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: alkohol benzylowy, etanol, benzoesan sodu, glikol propylenowy

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwali.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Zatrucie Bojowymi Środkami Trującymi z grupy środków paralityczno-drgawkowych.

4.2.    Dawkowanie i sposób podania

Autostrzykawka Atropina do podania domięśniowego: jednorazowa dawka 2 mg atropiny; dawkę można powtarzać do zaniku objawów zatrucia; nie przekraczać maksymalnej dawki 100 mg w ciągu pierwszych 24 godzin.

Autostrzykawka Diazepam do podania domięśniowego, przeznaczona do jednorazowego zastosowania, dostarcza stałą dawkę 10 mg diazepamu. nie może być stosowana w sytuacjach wymagających niższej dawki całkowitej.

Autostrzykawka Pralidoksym + Atropina do podania domięśniowego, przeznaczona do jednorazowego zastosowania, dostarcza stałą dawkę 600 mg pralidoksymu chlorku i 2 mg atropiny siarczanu, nie może być stosowana w sytuacjach wymagających niższej dawki całkowitej.

4.3. Przeciwwskazania

Atropiny siarczan

Najczęściej występujące przeciwwskazania przy podaniu domięśniowym:

•    nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych leku;

•    jaskra z wąskim kątem przesączania;

•    schorzenia powodujące zaburzenia drożności dróg moczowych (np. przerost gruczołu krokowego) lub przewodu pokarmowego.

Zasadność wymienionych przeciwwskazań należy uwzględnić rozważając akceptowalne potencjalne ryzyko względem klinicznych korzyści w przypadku zatrucia Bojowymi Środkami Trującymi.

Diazepam

Najczęściej występujące przeciwwskazania przy podaniu domięśniowym:

•    Nadwrażliwość na diazepam, benzodiazcpiny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Nużliwość mięśni (myastenia gravis).

•    Ciężka niewydolność oddechowa.

•    Zespól bezdechu podczas snu.

•    Ciężka niewydolność wątroby

Zasadność wymienionych przeciwwskazań należy uwzględnić rozważając akceptowalne potencjalne ryzyko względem klinicznych korzyści w przypadku zatrucia Bojowymi Środkami Trującymi o działania parałityczno-drgawkowym.

Pralidoksymu chlorek

Nie są znane bezwzględne przeciwwskazania wobec stosowania pralidoksymu chlorku. Przeciwwskazania względne obejmują nadwrażliwość na lek oraz inne sytuacje, w których w sposób oczywisty korzyści związane ze stosowaniem leku przewyższają możliwe ryzyko.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Atropiny siarczan

Ostrożnie podawać pacjentom w wieku powyżej 40 lat ze względu na ryzyko przerostu gruczołu krokowego i wystąpienia zaburzeń drożności dróg moczowych.

Podanie atropiny może spowodować ostry atak jaskry u osób podatnych, przyspieszyć wystąpienie całkowitej niedrożności w przypadku zwężenia odźwiernika i zatrzymania moczu u pacjentów z przerostem gruczołu krokowego.

W przebiegu chorób układu oddechowego zablokowanie wydzielania gruczołowego, będące skutkiem działania atropiny, może na skutek zagęszczenia wydzieliny pogorszyć wentylację i nasilić duszność.

Atropinę należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów ze zwiększoną temperaturą ciała (może dojść do zwiększenia temperatury), z nadczynnością tarczycy, chorobami wątroby lub nerek, z nadciśnieniem tętniczym. Podczas stosowania atropiny, pacjent nic powinien przebywać w pomieszczeniach, gdzie panują wysokie temperatury.

Ostrożnie stosować u pacjentów z tachyarytmią, zastoinową niewydolnością serca, dławicą piersiową. Podczas stosowania leków cholinolitycznych u pacjentów z neuropatią autonomicznego układu nerwowego należy zachować szczególną ostrożność.

Leki cholinolityczne działają rozkurczająco na mięśniówkę gładką przewodu pokarmowego i mogą opóźnić opróżnianie zawartości żołądka. Leki te należy stosować z zachowaniem ostrożności u osób z chorobą wrzodową żołądka, chorobą refluksową przełyku lub przepukliną rozworu przełykowego, związanego z zapaleniem przełyku, biegunką lub zakażeniem przewodu pokarmowego.

Diazepam

Diazepam należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, przewlekłą niewydolnością płuc, jaskrą z zamkniętym kątem przesączania lub zaburzeniami organicznymi mózgowia, szczególnie z miażdżycą.

Diazepam może nasilać działanie innych leków hamujących ośrodkowy układ nerwowy i dlatego należy unikać ich jednoczesnego stosowania.

Podobnie jak po zastosowaniu innych benzodiazepin, po zastosowaniu diazepamu może wystąpić niepamięć następowa.

Nie zaleca się stosowania diazepamu w leczeniu podstawowym chorób psychicznych. Diazepamu nie należy stosować u pacjentów ze stanami fobii lub natręctw ani w monoterapii u pacjentów z depresją lub lękiem skojarzonym z depresją ze względu na nasilenie ryzyka samobójstwa w tej grupie pacjentów. Diazepam należy stosować bardzo ostrożnie u pacjentów nadużywających alkoholu lub leków w wywiadzie. Podobnie jak w przypadku innych benzodiazepin. należy maksymalnie ostrożnie stosować diazepam u pacjentów z zaburzeniami osobowości. U pacjentów z depresją lub ujawniających zachowania agresywne, w tym autoagresywne, wpływ benzodiazepin na procesy hamowania może zagrażać próbą samobójczą.

Zaleca się zmniejszenie dawek u pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową z uwagi na zagrożenie depresją oddechową. Diazepam nie jest wskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ponieważ może wywołać objawy encefalopatii.

Ryzyko uzależnienia w przypadku krótkotrwałego stosowania diazepamu jest małe. Objawy odstawienia benzodiazepin mogą wystąpić po krótkotrwałym stosowaniu w dawkach terapeutycznych, w postaci bólów głowy, bólów' mięśni, nasilonych stanów lękowych, napięcia emocjonalnego, niepokoju, splątania i drażliwości. W ciężkich przypadkach może wystąpić odrealnienie, depersonalizacja, nadwrażliwość na bodźce słuchowe, światło i dotyk, uczucie mrowienia i drętwienia kończyn, halucynacje lub napady padaczkowe. Możliwość wystąpienia tych objawów należy brać pod uw'agę, gdy leczenie trw'a dłużej niż kilka dni. Po odstawieniu leku może wystąpić nasilenie bezsenności i lęku, które to objawy były wskazaniami do zastosowania diazepamu. Mogą temu towarzyszyć inne zaburzenia, w tym zmiany nastroju, zaburzenia snu i niepokój. Po wielokrotnym podaniu w okresie kilku tygodni może dojść do zmniejszenia skuteczności działania nasennego benzodiazepin. Jeżeli pacjent przyjmował lek z grupy benzodiazepin o długim czasie działania, należy zachować ostrożność przy zmianie leku na benzodiazepinę o krótkim czasie działania, ponieważ mogą wystąpić objawy odstawienia.

Zaburzenia pamięci

Benzodiazepiny mogą wywołać niepamięć następową. Stan ten występuje najczęściej po kilku godzinach od przyjęcia leku.

Reakcje psychotyczne i paradoksalne

Przy' stosowaniu benzodiazepin opisywano reakcje takie jak niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia, ataki furii, koszmary senne, omamy, psychozy, niewłaściwe zachowanie i inne zaburzenia zachowania. W razie wystąpienia takich objawów należy przerwać stosowanie leku. Ryzyko wystąpienia wspomnianych powyżej działań niepożądanych jest większe u dzieci i u osób w wieku podeszłym.

Pralidoksym u chlorek

Pralidoksymu chlorek nie jest skuteczny w leczeniu zatrucia fosforem, fosforanami nieorganicznymi lub środkami fosforoorganicznymi nie mającymi działania antycholinoesterazowego.

Pralidoksymu chlorek nie jest wskazany jako odtrutka w przypadku zatrucia pestycydami należącymi do klasy karbaminianów, ponieważ może wzmacniać ich działanie toksyczne.

Zestaw' IZAS-05 zawiera:

Alkohol benzylowy, będący substancją pomocniczą produktu, jest przeciwwskazany u wcześniaków i noworodków. Jeden w'kład autostrzykawki z diazepamem zawiera 30 mg alkoholu benzylowego a jeden w'kład autostrzykawki z pralidoksymem zawiera 40 mg. Mogą one pow'odowfać zatrucia i reakcje rzekomoanafilaktyczne u niemowląt i dzieci w wieku do lat 3.

Etanol. Produkt zawiera 200 mg etanolu w dozie. Należy wziąć to pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grupy dużego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub padaczką. Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholowy.

Benzoesan sodu. Ze względu na zawartość benzoesanu sodu, substancja ta może zwiększać ryzyko wystąpienia żółtaczki u noworodków.

Glikol propylenowy. Może wywołać objawy podobne jak po spożyciu alkoholu.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Atropiny siarczan

Leki wykazujące działanie cholinolityczne podawane z atropiną nasilają jej efekty, np. trójpierścieniow'e leki przeciwdepresyjne, leki przeciwskurczowe, leki stosowane w chorobie Parkinsona, niektóre leki przeciwbistaminow'e, pochodne fenotiazyny, dyzopiratnid, chinidyna. Atropina poprzez opóźnianie opróżniania żołądka może powodować zwolnienie lub przyspieszenie wchłaniania niektórych leków przyjętych doustnie.

.Diaz.epani

Stosowanie diazepamu w skojarzeniu z innymi lekami o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy (np. leki przeciw'psychotyczne, przeciw'lękow'e, sedatywne, przeciwdepresyjne, nasenne, narkotyczne leki przeciwbólowe, leki znieczulające ogólnie, przeciwpadaczkow'e, leki przeciwhistaminow'e o działaniu scdatywnym) albo z lekami wpływającymi na metabolizm z udziałem enzymów' wątrobowych (np. izoniazyd, disulfiram, cymetydyna, omeprazol, doustne środki antykoncepcyjne) może nasilać działanie sedatywne lub zahamować oddychanie albo krążenie.

W razie jednoczesnego stosowania z narkotycznymi lekami przeciwbólowymi może dojść do euforii, która prowadzi do nasilenia uzależnienia psychicznego.

Wykazano, że cymetydyna i omeprazol zmniejszają klirens benzodiazepin i mogą nasilać ich działanie. Natomiast leki pobudzające enzymy wątrobowe, np. ryfampicyna, mogą zwiększać klirens benzodiazepin.

Stosowanie leku w skojarzeniu z alkoholem może nasilać działanie sedatywme. Ma to wpływ' na zdolność do prowadzenia pojazdów' mechanicznych i obsługę maszyn. Nie zaleca się jednoczesnego przyjmowania diazepamu i alkoholu.

Teofilina i palenie tytoniu przyśpieszają metabolizm diazepamu.

Diazepam może wykazywać interakcje z innymi lekami metabolizowanymi przez wątrobę, powodując zahamowanie ich działania (lewodopa) lub jego nasilenie (fenytoina, środki zwiotczające mięśnie szkieletowe).

Pralidoksyntu chlorek + Atropiny siarczan

Stosowanie pralidoksymu w skojarzeniu ze stosowaniem atropiny może spowodować przyspieszenie oznak atropinizacji (zaczerwienienie twarzy, rozszerzenie źrenic, częstoskurcz, suchość w ustach i nosie).

Działanie barbituranów' ulega wzmocnieniu pod wpływem reaktywatorów acetylocholino- esterazy, należy unikać jednoczesnego stosowania morfiny, teofiliny, aminofiliny, reserpiny i środków uspokajających typu fenotiazyny u pacjentów z zatruciem pochodnymi związków fosforoorganicznych.

Opisywano przedłużające się porażenie u pacjentów, u których sukcynylocholinę podawano wraz z lekami mającymi działanie antycholinoesterazow'e, z tego względu środki te należy stosować z zachowaniem ostrożności.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Stosowanie produktu u kobiet w ciąży wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

IZAS-05 może być stosowany w przypadku zdecydowanej konieczności, kiedy potencjalne ryzyko jest akceptowalne ze względu na rozważane korzyści kliniczne.

Atropiny siarczan

Atropina przenika przez łożysko. Nie przeprowadzono badań u ludzi, natomiast badań przeprowadzonych na zwierzętach jest niewiele.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Diazepam

Podawanie leków z grupy benzodiazepin w ciąży może powodować uszkodzenia płodu, dlatego stosowanie leku u kobiet w ciąży jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy jego zastosowanie u matki jest bezwzględnie konieczne, a stosowanie bezpieczniejszego leku alternatywnego jest niemożliwe lub przeciwwskazane.

Diazepam przenika przez łożysko. Stwierdzono, że jego przyjmowanie w pierwszym trymestrze ciąży powoduje wzrost ryzyka wystąpienia wad wrodzonych.

U noworodków, których matkom krótko przed porodem podano jednorazowo diazepam, obserwowano wystąpienie hipotonii, zaburzenie wrażliwości na zimno, braku odruchu ssania, zmniejszenie aktywności, ciśnienia i wystąpienie niewydolności oddechowej. U dzieci matek, które przyjmowały długotrwale diazepam w okresie ciąży, stwierdzono objawy zespołu odstawiennego.

Pralidoksymu chlorek

Nie prowadzono badań dotyczących wpływu pralidoksymu chlorku na reprodukcję u zwierząt. Nic przeprowadzono badań oceniających wpływ stosowania pralidoksymu chlorku na płód oraz procesy rozrodcze.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Atropiny siarczan

Lek zaburza zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Diazepam

Diazepam wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Podczas stosowania leku oraz 24 godziny po jego zastosowaniu nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych oraz wykonywać prac wymagających dobrej sprawności psychofizycznej.

Pralidoksymu chlorek

Lek zaburza zdolność do prowadzenia pojazdów' i obsługi urządzeń mechanicznych.

4.8.    Działania niepożądane Atropiny siarczan

Działania niepożądane zależą od wielkości zastosowanej dawki i zazwyczaj przemijają po zaprzestaniu podawania leku.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zmniejszenie wydzielania wydzieliny oskrzelowej, które może pow-odować zagęszczanie zalegającej wydzieliny i powstanie czopu oskrzelowego (trudnego do usunięcia z dróg oddechowych)

Zaburzenia żołądka i jelit

Zmniejszenie wydzielania śliny, suchość w jamie ustnej

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Zmniejszenie wydzielania potu,

Po zastosowaniu dużych dawek atropiny mogą następujące działania niepożądane:

Zaburzenia układu immunologicznego:

Anafilaksja

Zaburzenia układu nerwowego:

Omamy, bóle głowy, zawroty głowy, nerwowość, senność, zmęczenie, bezsenność, dezorientacja i (lub) pobudzenie, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku

Zaburzenia oka:

Rozszerzenie źrenic, zaburzenia akomodacji oka, podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe Zaburzenia serca:

Przyśpieszenie czynności serca z możliwością wystąpienia trzepotania i migotania przedsionków, rozkojarzenia przedsionkowo-komorowego i dodatkowych skurczów komorowych

Zaburzenia naczyniowe:

Zaczerwienienie twarzy

Zaburzenia żołądka i jelit:

Zaparcie, zmniejszenie wydzielania żołądkowego, utrata smaku, nudności, wymioty, wzdęcia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

pokrzywka i wysypka, niekiedy ze złuszczaniem naskórka.

Zaburzenie nerek i drótz moczowych:

Zatrzymanie moczu

Diazepam

Działania niepożądane pogrupowane są według częstości występowania. Rzadko (> 1/10 000, < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Rzadko: zmiany w obrazie krwi

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadko: reakcje skórne

Zaburzenia psychiczne:

Reakcje paradoksalne, takie jak niepokój ruchowy, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia, napady, wściekłości, koszmary nocne, omamy (niektóre o typie seksualnym), psychozy, niewłaściwe zachowanie oraz inne zaburzenia zachowania (patrz punkt 4.4)

W czasie stosowania leków z grupy benzodiazepin może dojść do ujawnienia istniejącej wcześniej depresji.

Zaburzenia układu nerwowego:

Rzadko: splątanie, osłabienie reakcji emocjonalnych, obniżenie poziomu czuwania , niepamięć następcza, ataksja. drżenia, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia mowy lub niewyraźna mowa, senność.

Pacjenci w podeszłym wieku są szczególnie wrażliwi na działanie leków hamujących ośrodkowy układ nerwowy i może u nich wystąpić splątanie, szczególnie w przypadku zmian organicznych w mózgu. Dawka produktu w tej grupie pacjentów nie powinna być większa niż połowa dawki zalecanej innym osobom dorosłym

Zaburzenia oka:

Rzadko: podwójne lub niewyraźne widzenie

Zaburzenia serca i zaburzenia naczyniowe:

Rzadko: nadciśnienie tętnicze, zmiany częstości tętna

Bardzo rzadko: zatrzymanie czynności serca.

Może wystąpić depresja krążeniowa (po szybkim podaniu dożylnym produktu)

Zakrzepowe zapalnie żyl i zakrzepica żylna może wystąpić po dożylnym podaniu produktu.

W szczególności należy bezwzględnie unikać podawania dotętniczego oraz wyznaczenia leku.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Rzadko:_zaburzenia oddychania, bezdech, depresja oddechowa ( po szybkim podaniu dożylnym produktu)

Częstość występowania takich powikłań można zmniejszyć przez ścisłe przestrzeganie zalecanej prędkości podawania produktu. Przez cały czas trwania wstrzyknięcia lub wlewu należy zawrze utrzymywać pacjenta w pozycji leżącej na plecach.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Rzadko: zaburzenia dotyczące przewodu pokarmowego, nudności, suchość błony śluzowej jamy ustnej lub nadmierne wydzielanie śliny, zwiększenie łaknienia, zaparcia.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Bardzo rzadko: zwiększanie aktywności transaminaz i fosfatazy zasadowej , żółtaczka

Zaburzenia mięśniowo - szkieletowe i tkanki łącznej :

Osłabienie mięśni - zależy zazwyczaj od zastosowania dawki

Zaburzenia nerek i dróu moczowych:

Rzadko: nietrzymanie lub zatrzymanie moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Rzadko: zwiększenie bądź zmniejszenie popędu płciowego

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Rzadko: zmęczenie (występuje najczęściej na początku leczenia i zazwyczaj ustępuje w trakcie dalszego leczenia). Ból, a w niektórych przypadkach rumień po podaniu domięśniowym produktu. Może wystąpić bolesność w miejscu podania.

Osoby w podeszłym wieku oraz pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby są szczególnie narażeni na wystąpienie wymienionych powyżej działań niepożądanych. Zaleca się regularne kontrolowanie przebiegu leczenia i odstawienie leku tak szybko, jak to możliwe. Obserwowano nadużywanie leków z grupy benzodiazepin.

Stosowanie produktu (nawet w dawkach leczniczych) może prowadzić do rozwoju zależności fizycznej i psychicznej (patrz punkt 4.4).

Pralidoksymu chlorek + Atropiny siarczan

Po jednoczesnym podaniu pralidoksymu i atropiny, oznaki atropinizacji mogą wystąpić wcześniej w stosunku do zastosowania atropiny jako pojedynczego leku. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy całkowita dawka atropiny jest duża, a podanie pralidoksymu zostało opóźnione. W kilku przypadkach donoszono o występowaniu podniecenia i zachowań maniakalnych po odzyskaniu przytomności.

W badaniu na 24 zdrowych ochotnikach przy podanej daw'ce 600 mg pralidoksymu chlorku i 2 mg atropiny siarczanu wystąpiły następujące działania niepożądane:

•    Wzrost tętna

•    Suchość w ustach

•    Nieostre widzenie

•    Mroczki w polu widzenia

•    Niepokój

Ból głowy

Trudności w oddawaniu moczu

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}e-mail: adrfcrurpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

Atropiny siarczan

Objawy

Suchość w jamie ustnej z towarzyszącym uczuciem pieczenia, trudności w przełykaniu, światłowstręt, zaczerwienienie i suchość skóry, podwyższenie temperatury' ciała, wysypka, nudności i wymioty, tachykardia oraz podwyższenie ciśnienia tętniczego.

Wskutek pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego mogą wystąpić: nerwowość, drżenia, zmieszanie, pobudzenie, omamy, delirium. Objawy te mogą przekształcić się w senność, stupor, niewydolność układu oddechowego i krążenia niekiedy prowadzącą do zgonu.

Leczenie

W ciężkich przypadkach należy podać dożylnie, domięśniowo lub podskórnie od 1 mg do 4 mg fizostygminy. W razie konieczności dawkę fizostygminy można powtórzyć, ponieważ jest ona szybko eliminowana z organizmu.

W celu uzyskania sedacji u majaczących pacjentów może być podany diazepam, jednak z uwagi na ryzyko wystąpienia zahamowania ośrodkowego występującego po zatruciu atropiną, stosowanie dużych dawek leku uspokajającego jest przeciwwskazane.

Należy utrzymywać prawidłową wentylację dróg oddechowych, a w przypadku wystąpienia niewydolności oddechowej należy zastosować inhalacje z tlenem i dwutlenkiem węgla.

Gorączkę należy zmniejszać za pomocą okładów z lodu lub chłodnej wody.

Należ)' podać pacjentowi odpowiednią ilość płynów. Może być konieczne cewnikowanie pacjenta. W przypadku wystąpienia światłowstrętu, pacjent powinien być przeniesiony do zaciemnionego pokoju.

Diazepam

Objawy

Po przedawkowaniu mogą wystąpić objawy zatrucia, zaburzenia rytmu serca, niedociśnienie, zaburzenia oddychania, narastająca senność, splątanie (dezorientacja), spowolnienie ruchowe, dyzartia (zaburzenia mowy), podwójne widzenie, niekiedy podniecenie ruchowe; w okresie pobudzenia stwierdza się wygórowanie odruchów, występować mogą napady drgawkowe, w ciężkich zatruciach śpiączka. Po długotrwałym przedawkowaniu dużymi dawkami może dojść do alergicznych zmian skórnych, zmniejszenia popędu płciowego, zaburzeń miesiączkowania, wyjątkowo do ataksji (niezborności ruchów).

Postępowanie w przypadku przedawkowania:

W przypadku przedawkowania należy odstawić lek. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. W przypadku przedawkowania leku lekarz może zalecić: monitorowanie czynności układu krążenia i oddechowego, podtrzymywanie podstawowych czynności życiowych, w ciężkich zatruciach: flumazenil dożylnie 0,2-1 mg z szybkością 0,2 mg/min. (dawkę można powtórzyć po 20 min, nie przekraczać 1 mg w jednej dawce 3 mg w ciągu 1 godz.); w bardzo ciężkich zatruciach hemoperfuzję z użyciem kolumn z węglem aktywowanym.

Pralidoksymu chlorek

Obserwowane wyłącznie u osób zdrowych: zawroty głowy, zamazane widzenie, podwójne widzenie, ból głowy, zaburzenia akomodacji oka. nudności, lekki częstoskurcz. Podczas prowadzenia terapii jest ciężko rozróżnić działania uboczne leku od objawów wynikającymi z działania trucizny.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne Atropiny siarczan

Grupa farmakoterapeutyczna: różne; odtrutki; alkaloidy Atropo belladonno, aminy trzeciorzędowe. Kod ATC: V03AB.

Atropina jest konkurencyjnym antagonistą receptorów muskarynowych w obrębie układu przywspółczulnego. Działa na receptory występujące w gruczołach zewnątrzwydzielniczych, mięśniach gładkich, mięśniu sercowym i ośrodkowym układzie nerwowym.

Skutki obwodowe działania atropiny obejmują: tachykardię, zmniejszenie wytwarzania śliny. potu. zmniejszenie wydzielania oskrzelowego, wydzieliny nosa, płynu łzowego i żołądkowego, zmniejszenie perystaltyki jelit i zahamowanie oddawania moczu.

Atropina przyspiesza rytm zatokowy oraz zwiększa szybkość przewodnictwa między przedsionkami i komorami mięśnia sercowego. Zwykle czynność serca ulega przyspieszeniu, ale początkowo może wystąpić bradykardia.

Atropina hamuje wydzielanie oskrzelowe poprzez działanie na układ oddechowy, polegające na zwiotczeniu mięśni gładkich oskrzeli i wywołaniu rozszerzenia oskrzeli.

Diazepam

Grupa farmakoterapeutyczna: różne: odtrutki.

Kod ATC: V03AB.

Diazepam jest substancją psychotropową, pochodną 1,4-benzodiazepiny. U ludzi wykazuje silne działanie hamujące na wzgórze, podwzgórze i układ limbieznv. co manifestuje się poprzez działanie uspokajające i przedwiekowe, ułatwia zasypianie. Diazepam obniża napięcie mięśniowe i działa przeciwdrgawkowo. Stosowany w krótkotrwałym leczeniu lęku i napięcia emocjonalnego, jako lek sedatywny i do premedykacji, w celu zwalczaniu skurczów' mięśni oraz w leczeniu objawów po odstawieniu alkoholu.

Diazepam łączy się ze swoistymi receptorami w ośrodkowym układzie nerwowym i szczególnymi narządami obwodowymi. Receptor)' dla benzodiazepin w ośrodkowym układzie nerwowym wykazują ścisłe powiązanie czynnościowe z receptorami GABAergicznymi. Po związaniu się z receptorem benzodiazepinowym, diazepam nasila hamujące działanie przekaźnictwa GABA-ergicznego.

Pralidoksym u chlorek

Grupa farmakoterapeutyczna: różne; odtrutki.

Kod ATC; V03AB.

Podstawowym działaniem pralidoksymu jest reaktywacja acetylocholinesterazy (głównie poza ośrodkowym układem nerwowym), która ulega inaktywacji w wyniku fosforylacji pod wpływem działania fosforu organicznego. Dzięki temu może postępować rozkład nagromadzonej acetylocholiny, nastąpić może powrót połączeń nerwowo - mięśniowych do normalnego działania. Pralidoksym spowalnia proces starzenia się fosforyzowanej cholinoesterazy do formy nieaktywnej oraz zapewnia detoksyfikację określonych związków fosforoorganicznych w bezpośredniej reakcji chemicznej. Najbardziej kluczowym działaniem jest łagodzenie porażenia mięśni oddechowych. Ponieważ pralidoksym jest mniej skuteczny w łagodzeniu zapaści ośrodka oddechowego, zawsze jest konieczne jednoczesne podanie atropiny, mającej na celu blokowanie wpływu nagromadzonej acetylocholinyny na ten ośrodek.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne Atropiny siarczan

Maksymalne stężenie w osoczu po podaniu domięśniowym pojawia się w ciągu 30 minut, jednak wpływ na czynność serca, wydzielanie potu i wydzielanie śliny występuje po około 60 minutach.

W przypadku podania atropiny domięśniowa i dożylnie stężenie w osoczu jest porównywalne po upływńe 60 minut.

Atropina ulega dystrybucji do tkanek organizmu i przenika przez barierę krew/mózg.

Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 2 do 5 godzin. 50% dawki ulega wiązaniu z białkami. Atropina ulega metabolizmowi w wątrobie na drodze utleniania i sprzęgania do nieaktywnych metabolitów.

Jest wydalana głównie przez nerki - z moczem jest wydalane około 50% dawki w ciągu 4 godzin,

90% w ciągu doby, około 30% do 50% dawki wydalane jest w postaci niezmienionej.

Diazepam

Badania przeprowadzone na 24 zdrowycli mężczyzn wykazują, że po wstrzyknięciu domięśniowo leku (10 mg diazepamu) z autostrzykawki w okolicę uda nie zaobserw'ow'ano różnicy w dostępności leku w' porównaniu ze wstrzyknięciem domięśniowym leku (10 mg diazepamu) ze strzykawki. Średnia wartość stężenia maksymalnego uzyskana z autostrzykiwki była 314 ng/ml (zakres od 185 do 439 ng/ml) dla diazepamu i 48,6 ng/ml (zakres 29,4 do 69,7 ng/ml) dla demetylodiazepamu, Podając tę samą dawkę leku ze strzykawki uzyskano następujące wartości 287 ng/ml (zakres 174 do 378 ng/ml) dla diazepamu i 47,2 ng/ml (zakres 33,1 do 61,2 ng/ml) dla demetylodiazepamu.

Maksymalne stężenie było osiągane po czasie 1,47 godziny (zakres od 0,8 do 6 godzin) dla diazepamu i 61 godzin (zakres od 24 do 144 godzin) dla demetylodiazepamu po podaniu 10 mg diazepamu z autostrzykawki. Natomiast po podaniu 10 mg diazepamu ze strzykawki uzyskano następujące wartości 1,31 godziny (zakres od 0,7 do 2 godzin) dla diazepamu i 54,5 godzin (zakres od 12 do 96 godzin) dla demetylodiazepamu.

Pralidoksym u chlorek

Badania na zwierzętach sugerują, że minimalne terapeutyczne stężenie w osoczu wynosi 4pg/ml: poziom ten jest osiągany po około 16 minutach od chwili pojedynczego wstrzyknięcia 600 mg pralidoksymu . W jednym badaniu z udziałem zdrowych dorosłych ochotników' i pacjentów po samozatruciu związkami fosforoorganicznymi, po podaniu domięśniowym 1000 mg pralidoksymu chlorku stwierdzono najwyższe stężenie leku w osoczu wynoszące odpowiednio 7,5 ± ,.7 pg/ml oraz 9,9 ± 2,4 pg/ml. Czas w którym zostało osiągnięte najwyższe stężenie wynosił odpowiedni: 34 minuty u zdrowych ochotników' i 33 minuty u pacjentów z zatruciem. Średni okres półtrwania wynosił w obu grupach około 3 godzin.

Pralidoksymu chlorek ulega dystrybucji w wodzie zew nątrzkomórkowej, według doniesień jego pozorna objętość dystrybucji w stanie stabilnym waha się od 0,6 do 2,7 1/kg.

Pralidoksymu chlorek nie wiąże się z białkami osocza.

Pralidoksymu chlorek ma stosunkowo krótkie działanie i konieczne może być podawanie kolejnych dawek szczególnie w takich sytuacjach, w których istnieją dow'ody na ciągłe wchłanianie trucizny. Pozorny czas półtrwania pralidoksymu wynosi 74 - 77 minut. Lek jest szybko usuwany z moczem w wyniku wydzielania w kanalikach nerkowych, częściowa w niezmienionej postaci, a częściowo jako metabolit powstały w wątrobie. Po podaniu domięśniowym 1000 mg pralidoksymu chlorku opisywany klirens nerkowy wynosi 7,2 ± 2,9 ml/min/kg u zdrowych ochotników' oraz 3,6 ±1,5 ml/min/kg u pacjentów z zatruciem środkiem fosforoorganicznym.

5.3. Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Atropina

Atropina jest lekiem stosowanym w medycynie od wielu lat i jej wpływ na organizm ludzki jest dobrze znany.

Diazepam

Przeprowadzone badania na zwierzętach nad toksycznością przewlekłą, nie wykazały cech zmian wywołanych przez lek. Nie przeprowadzono badań na zwierzętach z długotrwałym podawaniem leku w celu określenia jego właściwości karccrogennych. Na podstawie wielu badaniach stwierdzono słabe działanie mutagenne w dawkach znacznie większych od dawki leczniczej w stosunku do dawki stosowanej u ludzi.

Zbadano tolerancję miejscową po podaniu dawki jednokrotnej i dawek wielokrotnych do worka spojówkowego u królików oraz doodbytniczo u psów. Obserwowano jedynie minimalne podrażnienie. Nie stwierdzono zmian układowych.

Pralidoksymu chlorek

Działanie rakotwórcze i mutagenne

Pralidoskymu chlorek jest wskazany wyłącznie do krótkookresowego celowego stosowania w nagłych sytuacjach, nie przeprowadzono badań jego wpływu rakotwórczego oraz mutagennego.

Zaburzenia płodności

Nie prowadzono badań dotyczących wpływu pralidoksymu chlorku na reprodukcję u zwierząt. Nie wiadomo także, czy pralidoksymu chlorek może wpływać niekorzystnie na płód w przypadku podania leku kobiecie w ciąży, ani czy lek wpływa na procesy rozrodcze. Pralidoksym należy podawać kobietom w ciąży jedynie w sytuacji, kiedy jego zastosowanie jest w sposób oczywisty konieczne.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Autostrzrkawka Atropina

Kwas solny rozcieńczony (do ustalenia pH) Woda do wstrzykiwali

Autostrzykuwka Diuzepam Alkohol benzylowy Etanol 96%

Glikol propylenowy Sodu benzoesan Kwas octowy lodowaty Kwas octowy 10%

Woda do wstrzykiwali

Autostr-ykawka Pralidoksym + Atropina

1.    Komora z Pralidoksymu chlorkiem: Alkohol benzylowy

Glicyna

Woda do wstrzykiwali

2.    Komora z Atropiny siarczanem:

Kwas solny rozcieńczony (do ustalenia pi l) Woda do wstrzykiwali

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane.

6.3.    Okres ważności

2 lata.

6.4. Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed zamarzaniem.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Zielone pudełko z tworzywa sztucznego (etui) zawiera trzy pojedyncze autostrzykawki z wkładem:

•    Autostrzykawka    Atropina

•    Autostrzykawka    Diazepam

•    Autostrzykawka    Pralidoksym + Atropina

Żółta Autostrzykawka Atropina z wkładem jednokomorowym z PP zamkniętym z jednej strony korkiem z elastomeru, z drugiej strony tłoczkiem z elastomeru oraz umieszczoną wewnątrz stalową igłą

Szara Autostrzykawka Diazepam z wkładem jednokomorowym z PP zamkniętym z jednej strony korkiem z elastomeru, z drugiej strony tłoczkiem z elastomeru oraz umieszczoną wewnątrz stalową igłą

Brązowa Autostrzykawka Pralidoksym + Atropina z żółtą nakrętką z wkładem dwukomorowym z PP zamkniętym z jednej strony korkiem z elastomeru, z drugiej strony tłoczkiem z elastomeru oraz umieszczoną wewnątrz stalową igłą

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do

stosowania


Autostrzykawka Atropina (mała koloru żółtego): należy wyjąć z opakowania zewnętrznego (etui), przycisnąć żółty koniec do miejsca wstrzyknięcia, poderwać czerwony bezpiecznik i przytrzymać bez ruchu przez 10 sekund (samopomoc).

Autostrzykawka Diazepam (mała koloru szarego): należy wyjąć z opakowania zewnętrznego (etui), przycisnąć szary' koniec do miejsca wstrzyknięcia, poderwać czerwony bezpiecznik i przytrzymać bez ruchu przez 10 sekund ( pomoc koleżeńska).

Autostrzykawka Pralidoksym + Atropina (duża, koloru brązowego z żółtą nakrętką): należy wyjąć z opakowania zewnętrznego (etui), przycisnąć żółty' koniec do miejsca wstrzyknięcia, poderwać czerwony bezpiecznik i przytrzymać bez ruchu przez 10 sekund (samopomoc).

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

ZPSM Ravimed Sp. z o.o. ul. Polna 54 05-119 Lajski

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA


DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Indywidualny Zestaw Autostrzykawek Przeciwko Bojowym Środkom Trującym IZAS-05