Imeds.pl

Inegy 10 Mg + 80 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

INEGY, 10 mg + 10 mg, tabletki INEGY, 10 mg + 20 mg, tabletki INEGY, 10 mg + 40 mg, tabletki INEGY, 10 mg + 80 mg, tabletki

Ezetimibum + Simvastatinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Inegy i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Inegy

3.    Jak stosować lek Inegy

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Inegy

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Inegy i w jakim celu się go stosuje

Inegy jest lekiem stosowanym w celu zmniejszenia stężenia we krwi cholesterolu całkowitego, „złego” cholesterolu (cholesterolu LDL) i substancji tłuszczowych, nazywanych triglicerydami. Ponadto, Inegy zwiększa stężenie „dobrego” cholesterolu (cholesterolu HDL).

Inegy działa poprzez dwa mechanizmy zmniejszające stężenie cholesterolu. Substancja czynna leku ezetymib zmniejsza wchłanianie cholesterolu w przewodzie pokarmowym. Substancja czynna leku symwastatyna, należąca do klasy leków zwanych „statynami”, hamuje wytwarzanie cholesterolu w organizmie.

Cholesterol jest jedną z kilku substancji tłuszczowych obecnych we krwi. Cholesterol całkowity składa się głównie z frakcji cholesterolu LDL i cholesterolu HDL.

Cholesterol LDL często zwany jest „złym” cholesterolem ponieważ może odkładać się na ścianach naczyń tętniczych tworząc blaszki miażdżycowe. Ostatecznie, te blaszki miażdżycowe mogą spowodować zwężenie tętnic, w wyniku czego ograniczony lub zahamowany zostaje dopływ krwi do ważnych narządów, takich jak serce i mózg. Zahamowanie dopływu krwi może prowadzić do wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu.

Cholesterol HDL często zwany jest „dobrym” cholesterolem, ponieważ pomaga powstrzymać odkładanie się złego cholesterolu w tętnicach i chroni przed chorobami serca.

Triglicerydy to inny rodzaj tłuszczów obecnych we krwi, które mogą przyczynić się do zwiększenia ryzyka rozwoju choroby serca.

Lek Inegy jest stosowany u pacjentów, u których sama dieta nie wystarcza do kontrolowania stężenia cholesterolu. W czasie przyjmowania tego leku należy przestrzegać diety zmniejszającej stężenie cholesterolu.

Inegy stosowany jest jako środek uzupełniający dietę zmniejszającą stężenie cholesterolu w przypadku:

•    zwiększonego stężenia cholesterolu we krwi (hipercholesterolemia pierwotna [heterozygotyczna rodzinna lub nierodzinna]) lub zwiększonego stężenia tłuszczów we krwi (hiperlipidemia mieszana):

•    gdy nie uzyskano odpowiedniej poprawy przy stosowaniu samej statyny

•    gdy stosowano statynę i ezetymib w oddzielnych tabletkach

•    zaburzenia dziedzicznego (homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej), które powoduje zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi. Można wtedy zastosować także inne metody leczenia.

Lek Inegy nie wpływa na zmniejszenie masy ciała.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Inegy Kiedy nie stosować leku Inegy:

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ezetymib, symwastatynę lub którykolwiek

z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6: Zawartość opakowania i inne informacje)

•    jeśli występują obecnie problemy z wątrobą

•    w przypadku ciąży lub karmienia piersią

•    jeśli stosowany(-e) jest(są) jednocześnie lek(-i) zawierający(-e) co najmniej jedną z wymienionych poniżej substancji czynnych:

• itrakonazol, ketokonazol, pozakonazol lub worykonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)

•    erytromycyna, klarytromycyna lub telitromycyna (stosowane w leczeniu zakażeń)

•    inhibitory proteazy wirusa HIV, takie jak indynawir, nelfinawir, rytonawir i sakwinawir (inhibitory proteazy wirusa HIV stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV)

•    boceprewir i telaprewir (stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C)

•    nefazodon (stosowany w leczeniu depresji)

•    gemfibrozyl (stosowany w celu obniżenia stężenia cholesterolu)

• cyklosporyna (często stosowana u pacjentów po przeszczepach narządów)

•    danazol (syntetyczny hormon stosowany w leczeniu endometriozy, choroby w której błona wyścielająca macicę rozrasta się poza macicą)

•    jeśli pacjent obecnie przyjmuje lub w okresie 7 ostatnich dni przyjmował lek o nazwie kwas fusydowy (stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych).

W razie wątpliwości, czy stosowany jest którykolwiek z powyżej wymienionych leków należy poradzić się lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza:

•    o wszystkich dolegliwościach, w tym o uczuleniach.

•    o spożywaniu dużych ilości alkoholu lub o występowaniu w przeszłości chorób wątroby. Stosowanie leku Inegy może nie być właściwe.

•    o zbliżającym się terminie zabiegu chirurgicznego. Może zaistnieć potrzeba przerwania stosowania tabletek Inegy przez krótki czas.

Lekarz powinien wykonać badanie krwi przed rozpoczęciem stosowania leku Inegy i podczas leczenia, jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek zaburzenia wątroby. Celem badania będzie ocena czynności wątroby.

Lekarz może również przeprowadzić badania krwi oceniające czynność wątroby po rozpoczęciu stosowania leku Inegy.

Podczas terapii lekarz będzie prowadził ścisłą obserwację stanu zdrowia pacjenta, jeśli choruje on na cukrzycę lub istnieje u niego ryzyko rozwoju cukrzycy. Prawdopodobieństwo rozwoju cukrzycy istnieje u osób, które mają wysoki poziom cukru i tłuszczów we krwi, nadwagę i wysokie ciśnienie krwi.

Należy poinformować lekarza o poważnych chorobach płuc.

Należy unikać jednoczesnego stosowania leku Inegy i fibratów (pewnych leków zmniejszających stężenie cholesterolu), ponieważ nie przeprowadzono badań dotyczących jednoczesnego stosowania leku Inegy i fibratów.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku występowania niewyjaśnionych bólów mięśni, ich wrażliwości na dotyk lub osłabienia. W rzadkich przypadkach dolegliwości ze strony mięśni mogą być poważne, w tym może nastąpić rozpad mięśni prowadzący do uszkodzenia nerek, a w bardzo rzadkich przypadkach do śmierci.

Ryzyko uszkodzenia mięśni jest większe podczas stosowania większych dawek leku Inegy, w szczególności dawki 10 mg + 80 mg. Ryzyko rozpadu tkanki mięśniowej jest także większe u niektórych pacjentów. Należy porozmawiać z lekarzem:

•    jeśli u pacjenta występują dolegliwości ze strony nerek

•    jeśli u pacjenta występują dolegliwości ze strony tarczycy

•    jeśli pacjent ma 65 lat lub więcej

•    jeśli lek przyjmuje dziewczyna lub kobieta

•    jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiły dolegliwości ze strony mięśni podczas leczenia lekami zmniejszającymi stężenie cholesterolu we krwi, nazywanymi „statynami” (jak symwastatyna, atorwastatyna i rozuwastatyna) lub fibratami (jak gemfibrozyl i bezafibrat)

•    jeśli u pacjenta lub członków najbliższej rodziny występuje dziedziczne zaburzenie ze strony mięśni

Inne leki i Inegy

Szczególnie ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi o stosowaniu leków zawierających którąkolwiek z wymienionych poniżej substancji czynnych. Jednoczesne stosowanie Inegy z którymkolwiek z tych leków może zwiększać ryzyko dolegliwości ze strony mięśni (niektóre z nich wymieniono w punkcie „Kiedy nie stosować leku Inegy” powyżej).

•    cyklosporyna (często stosowana u pacjentów po przeszczepieniu narządu)

•    danazol (syntetyczny hormon stosowany w leczeniu endometriozy, choroby podczas której błona wyścielająca macicę rozrasta się poza macicą)

•    leki zawierające takie substancje czynne jak itrakonazol, ketokonazol, flukonazol, pozakonazol lub worykonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)

•    fibraty zawierające takie substancje czynne jak gemfibrozyl i bezafibrat (stosowane w celu zmniejszania stężenia cholesterolu)

•    erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna lub kwas fusydowy (stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych). Podczas stosowania tych leków nie wolno przyjmować kwasu fusydowego (patrz także punkt 4 ulotki).

•    inhibitory proteazy HIV, takie jak indynawir, nelfinawir, rytonawir i sakwinawir (stosowane w leczeniu AIDS)

•    boceprewir i telaprewir (stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C)

•    nefazodon (stosowany w leczeniu depresji)

•    amiodaron (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca)

•    werapamil, diltiazem lub amlodypina (stosowane w leczeniu nadciśnienia, bólu dławicowego związanego z chorobą serca lub innych chorób serca)

•    duże dawki (1 g lub więcej każdego dnia) niacyny lub kwasu nikotynowego (również stosowanych w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu)

•    kolchicyna (stosowana w leczeniu dny moczanowej).

Pacjenci pochodzący z Chin powinni również poinformować lekarza o przyjmowaniu niacyny (kwasu nikotynowego) lub leków zawierających niacynę.

Podobnie jak w przypadku leków wymienionych powyżej, należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. W szczególności należy powiedzieć lekarzowi w przypadku przyjmowania któregokolwiek z następujących:

•    leków zawierających substancje czynne, które zapobiegają tworzeniu się zakrzepów krwi, takich jak warfaryna, fluindion, fenprokumon lub acenokumarol (leki przeciwzakrzepowe)

•    kolestyraminy (także stosowanej w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu), ponieważ wpływa na działanie Inegy

•    fenofibratu (także stosowanego w celu obniżenia stężenia cholesterolu)

•    ryfampicyny (stosowanej w leczeniu gruźlicy).

O stosowaniu leku Inegy należy także poinformować każdego lekarza przepisującego nowy lek.

Inegy z jedzeniem i piciem

Sok grejpfrutowy zawiera jeden lub więcej składników, które zwiększają metabolizm niektórych leków, w tym Inegy. Należy unikać spożywania soku grejpfrutowego, gdyż może to zwiększać ryzyko wystąpienia dolegliwości ze strony mięśni.

Ciąża i karmienie piersią

Nie stosować leku Inegy, jeśli pacjentka jest w ciąży, zamierza zajść w ciążę lub przypuszcza, że może być w ciąży. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania Inegy, powinna natychmiast przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem. Nie stosować leku Inegy w okresie karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo, czy lek przenika do mleka.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Inegy u dzieci w wieku poniżej 10 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy się spodziewać, aby lek Inegy miał wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Niemniej jednak, należy wziąć pod uwagę, że u niektórych osób mogą wystąpić zawroty głowy po przyjęciu leku Inegy.

Lek Inegy zawiera laktozę

Tabletki leku Inegy zawierają cukier - laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Inegy

Lekarz ustali dawkę leku odpowiednią dla danego pacjenta w zależności od stosowanego aktualnie leczenia oraz indywidualnego ryzyka.

Tabletki nie mają linii podziału i nie powinny być dzielone.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Przed rozpoczęciem stosowania leku Inegy należy stosować dietę zmniejszającą stężenie cholesterolu.

•    Podczas stosowania leku Inegy należy przestrzegać diety zmniejszającej stężenie cholesterolu. Dorośli: zalecana dawka to 1 tabletka leku Inegy doustnie, raz na dobę.

Młodzież (w wieku 10 do 17 lat): zalecana dawka to 1 tabletka leku Inegy doustnie, raz na dobę (nie wolno przekraczać dawki maksymalnej wynoszącej 10 mg + 40 mg raz na dobę).

Dawka leku Inegy 10 mg + 80 mg zalecana jest wyłącznie u pacjentów dorosłych z bardzo wysokim stężeniem cholesterolu i dużym ryzykiem chorób serca, u których nie uzyskano docelowego stężenia cholesterolu stosując lek w niższej dawce.

Inegy należy przyjmować wieczorem. Można przyjmować niezależnie od posiłków.

Jeżeli lekarz przepisał lek Inegy i inny lek obniżający stężenie cholesterolu zawierający substancję czynną kolestyraminę lub inną żywicę wiążącą kwasy żółciowe, należy zażyć lek Inegy co najmniej 2 godziny przed lub 4 godziny po przyjęciu żywicy wiążącej kwasy żółciowe.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Inegy:

•    należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą Pominięcie zastosowania leku Inegy:

•    nie należy stosować dawki podwójnej; przyjąć zazwyczaj stosowaną dawkę leku Inegy następnego dnia o zwykłej porze

Przerwanie stosowania leku Inegy:

•    należy poradzić się lekarza lub farmaceuty, ponieważ stężenie cholesterolu może ponownie wzrosnąć.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Inegy może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią (patrz punkt 2: Informacje ważne przed zastosowaniem leku Inegy).

Następujące działania niepożądane występowały często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    bóle mięśni

•    zwiększenie wartości parametrów funkcji wątroby (aktywność aminotransferaz) i (lub) mięśni (aktywność kinazy kreatynowej, CK) we krwi

Następujące działania niepożądane występowały niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

•    zwiększenie wartości parametrów funkcji wątroby we krwi; podwyższenie stężenia kwasu moczowego we krwi; wydłużenie czasu krzepnięcia krwi; obecność białka w moczu; zmniejszenie masy ciała

•    zawroty głowy; bóle głowy; uczucie mrowienia

•    bóle brzucha; niestrawność; wzdęcia; nudności; wymioty; wzdęcie brzucha; biegunka; suchość błon śluzowych jamy ustnej; zgaga

•    wysypka; świąd; pokrzywka

•    bóle stawów; bóle mięśni, tkliwość, osłabienie lub kurcze mięśni; bóle szyi; bóle rąk i nóg; bóle pleców

•    nietypowa męczliwość lub osłabienie; uczucie zmęczenia; ból w klatce piersiowej; obrzęki, zwłaszcza dłoni i stóp

•    zaburzenia snu; problemy ze snem

Dodatkowo następujące działania niepożądane obserwowano u pacjentów stosujących lek Inegy lub leki zawierające takie substancje czynne jak ezetymib lub symwastatynę:

•    zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość); zmniejszenie liczby krwinek, co może prowadzić do powstania siniaków/krwawień (małopłytkowość)

•    drętwienie lub osłabienie rąk i nóg; osłabienie pamięci, utrata pamięci, splątanie

•    problem z oddychaniem, w tym uporczywy kaszel i (lub) duszność lub gorączka

•    zaparcie

•    zapalenie trzustki często z silnym bólem brzucha

•    zapalenie wątroby z następującymi objawami: zażółcenie skóry i oczu; świąd, ciemne zabarwienie moczu lub jasne zabarwienie stolca, zmęczenie lub osłabienie, utrata apetytu; niewydolność wątroby; kamica żółciowa lub zapalenie pęcherzyka żółciowego (które może powodować ból brzucha, nudności, wymioty)

•    wypadanie włosów; czerwona, wypukła wysypka, czasami ze zmianami w kształcie tarczy (rumień wielopostaciowy)

• reakcja nadwrażliwości, w tym: nadwrażliwość (reakcje alergiczne, w tym obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła, które mogą powodować trudności w oddychaniu lub przełykaniu

i wymagają natychmiastowego leczenia, ból lub zapalenie stawów, zapalenie naczyń krwionośnych, nietypowe siniaczenie, uszkodzenie skóry i obrzęk, pokrzywka, nadwrażliwość skóry na słońce, gorączka, uderzenia gorąca, skrócenie oddechu i złe samopoczucie, objawy kliniczne zespołu toczniopodobnego (w tym wysypka, zaburzenia dotyczące stawów oraz wpływ na krwinki białe))

•    ból mięśni, tkliwość, osłabienie lub skurcze; rozpad mięśni; zaburzenia ścięgien, czasem powikłane zerwaniem ścięgna

•    zmniejszone łaknienie

•    uderzenia gorąca z zaczerwienieniem twarzy; wysokie ciśnienie tętnicze

•    ból

•    problemy z erekcją

•    depresja

•    zmiany parametrów niektórych testów laboratoryjnych określających czynność wątroby

Dodatkowe, możliwe działania niepożądane zgłaszane u pacjentów przyjmujących niektóre statyny:

•    zaburzenia snu, w tym koszmary senne

•    osłabienie funkcji seksualnych

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, w przypadku wystąpienia niewyjaśnionych bólów mięśni, ich tkliwości lub osłabienia. W rzadkich przypadkach dolegliwości ze strony mięśni mogą być poważne, w tym rozpad mięśni prowadzący do uszkodzenia nerek; w bardzo rzadkich przypadkach nastąpił zgon.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Inegy

•    Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności, zamieszczonego na pudełku lub pojemniku po Termin ważności (EXP).

•    Nie przechowywać leku Inegy w temperaturze powyżej 30°C.

Blistry: przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią i światłem. Butelki: przechowywać szczelnie zamknięte w celu ochrony przed wilgocią i światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Inegy

Substancjami czynnymi są ezetymib i symwastatyna. Każda tabletka zawiera 10 mg ezetymibu i 10 mg, 20 mg, 40 mg lub 80 mg symwastatyny.

Inne składniki leku to: butylohydroksyanizol, kwas cytrynowy jednowodny, kroskarmeloza sodowa, hypromeloza, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna, propylu galusan.

Jak wygląda lek Inegy i co zawiera opakowanie

Tabletki Inegy są białe lub białawe, w kształcie kapsułki, z napisem „311”, „312”, „313” lub „315”, po jednej stronie. Tabletki nie posiadają linii podziału i nie należy ich dzielić.

Opakowania:

14, 28, opakowanie zbiorcze zawierające 98 (2 pudełka po 49 sztuk) tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN 11 9BU Wielka Brytania

Wytwórca

Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.A.

Via Emilia, 21 27100 - Pavia Włochy

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39 Postbus 581 2003 PC Haarlem Holandia

Merck Sharp & Dohme Limited Merck Manufacturing Division Shotton Lane Cramlington,

Northumberland, NE23 3JU, Wielka Brytania.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel: (+48) 22 549 51 00 msdpolska@merck.com

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich EOG pod następującą nazwą: INEGY w Austrii, Belgii, Cyprze, Republice Czeskiej, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Węgrzech, Islandii, Irlandii, Włoszech, Łotwie, Litwie, Luksemburgu, Malcie, Holandii, Norwegii, Polsce, Portugalii, Republice Słowackiej, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 09/2013

8