+ iMeds.pl

Infacol 40 mg/mlUlotka Infacol

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Infacol

40 mg/ml, zawiesina doustna

Simeticonum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

-    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Infacol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Infacol

3.    Jak stosować Infacol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Infacol

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Infacol i w jakim celu się go stosuje

Infacol jest lekiem w postaci białej, jednorodnej zawiesiny o zapachu pomarańczowym, ułatwiającym usuwanie gazów z przewodu pokarmowego.

Lek ten stosuje się w celu łagodzenia dolegliwości związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym, takich jak wzdęcia i bóle kolkowe spowodowane nagromadzeniem się gazów w wyniku połykania powietrza.

Infacol jest wskazany do stosowania u niemowląt w wieku od 1 do 6 miesięcy.

Lek nie wchłania się z przewodu pokarmowego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Infacol Kiedy nie stosować leku Infacol

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

-    jeśli dziecko jest leczone z powodu zaburzeń tarczycy

-    jeśli występuje niedrożność j elit lub zaparcia

-    u niemowląt poniżej j ednego miesiąca życia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli objawy bólowe nie ustępują po 7 dniach regularnego stosowania leku Infacol, należy porozmawiać z lekarzem. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Dzieci

Lek można stosować u dzieci w wieku od 1 do 6 miesięcy.

Nie stosować i zasięgnąć porady lekarza jeśli dziecko jest leczone z powodu zaburzeń tarczycy.

Inne leki i Infacol

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych u dziecka obecnie lub ostatnio a także o lekach planowanych do stosowania.

Jeśli niemowlę jest leczone lewotyroksyną z powodu zaburzeń tarczycy, stosowanie leku Infacol może zmniejszyć ilość wchłoniętej lewotyroksyny i może osłabić skuteczność leczenia tym lekiem.

Infacol z jedzeniem i piciem

Lek należy stosować przed posiłkiem.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Wpływ substancji czynnej na rozwój ciąży i karmienie piersią nie jest wystarczająco dobrze znany.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Infacol nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Infacol

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Infacol stosuje się u niemowląt w wieku od 1 do 6 miesięcy.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, przed każdym posiłkiem należy podać dziecku 0,5 ml zawiesiny (pełną zawartość zakraplacza), czyli 20 mg symetykonu.

W tym celu należy najpierw dobrze wstrząsnąć butelkę, a następnie całkowicie napełnić zakraplacz poprzez dwukrotne ściśnięcie jego gumowej końcówki. Należy pozwolić, aby nadmiar zawiesiny spłynął z powrotem do butelki. Lek podaje się doustnie. Zawartość zakraplacza należy wycisnąć głęboko na język dziecka.

Nie używać zakraplacza do podawania innych leków. Stosować tylko do podawania leku Infacol. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Infacol

Lek nie wchłania się z przewodu pokarmowego, toteż przyjęcie większej niż zalecana dawki nie powinno wywołać działań niepożądanych.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jednak niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Infacol

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ponieważ lek ten praktycznie nie wchłania się z przewodu pokarmowego, działania niepożądane są bardzo rzadkie i ograniczają się głównie do reakcji nadwrażliwości na substancje wchodzące w jego skład.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

2

Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

5. Jak przechowywać Infacol

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Infacol

-    Substancją czynną leku jest symetykon. 1 ml zawiesiny doustnej zawiera 40 mg symetykonu.

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sacharyna sodowa, hypromeloza, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, substancja poprawiająca smak i zapach pomarańczowa, woda oczyszczona.

Jak wygląda Infacol i co zawiera opakowanie

Butelka 50 ml z polietylenu HDPE z kroplomierzem w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

Forest Laboratories UK Limited Whiddon Valley, Barnstaple North Devon EX32 8NS Wielka Brytania

Wytwórca:

Purna Pharmaceuticals N.V.

Rijksweg 17

Puurs

Antwerpen

B-2870

Belgia

Laleham Health and Beauty Ltd.

Sycamore Park Mill Lane Alton Hampshire GU34 2PR Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Polska sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, tel. (22) 512 29 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2015

3

Infacol

Charakterystyka Infacol

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Infacol, 40 mg/ml, zawiesina doustna

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml zawiesiny doustnej zawiera 40 mg symetykonu (Simeticonum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan 2 mg/ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina doustna.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Infacol jest wskazany do łagodzenia dolegliwości bólowych (wzdęcia, bóle kolkowe) związanych z nadmiernym nagromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym w wyniku połykania powietrza, u niemowląt w wieku od jednego do sześciu miesięcy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Przed każdym posiłkiem należy podać dziecku 0,5 ml zawiesiny (pełną zawartość zakraplacza), 20 mg symetykonu.

Sposób podawania

Dobrze wstrząsnąć butelkę, a następnie całkowicie napełnić zakraplacz poprzez dwukrotne ściśnięcie jego gumowej końcówki. Należy pozwolić, aby nadmiar zawiesiny spłynął z powrotem do butelki. Produkt leczniczy podaje się doustnie. Zawartość zakraplacza należy wycisnąć głęboko na język dziecka.

W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 40 mg (1 ml zawiesiny).

Podawanie produktu leczniczego powoduje stopniową poprawę w ciągu kilku dni.

4.3    Prze ciwws kazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1.

Zaburzenia tarczycy.

Niedrożność jelit.

Zaparcia.

4.4    Specjalne o strzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

1

Jeśli objawy utrzymują się, należy porozumieć się z lekarzem.

Nie podawać niemowlętom poniżej jednego miesiąca życia.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Symetykon może wiązać lewotyroksynę. Jeśli podczas leczenia zaburzeń tarczycy u niemowląt podaje się Infacol, wchłanianie lewotyroksyny może być zaburzone.

4.6    Wpływ na płodnoś ć, ciążę i laktację

Brak jest danych wskazujących, by symetykon wywierał jakikolwiek niekorzystny wpływ na ciążę. Jednakże, ze względu na brak odpowiednich badań na zwierzętach i brak odpowiednio liczebnych, dobrze kontrolowanych badań klinicznych, ten produkt leczniczy może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Nie wiadomo, czy symetykon przenika do mleka kobiecego. Ponieważ jednak praktycznie nie wchłania się on z przewodu pokarmowego, jest mało prawdopodobne, by znalazł się w mleku kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Infacol nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Ponieważ produkt leczniczy praktycznie nie wchłania się z przewodu pokarmowego, działania niepożądane są bardzo rzadkie i ograniczają się głównie do reakcji nadwrażliwości na substancje wchodzące w jego skład.

Parahydroksybenzoesany wchodzące w skład produktu leczniczego mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

4.9    Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania produktu leczniczego należy podjąć leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właś ciwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach żołądkowo-jelitowych; krzemiany.

Kod ATC: A03AX13

Mechanizm działania

Symetykon, substancja czynna produktu leczniczego, jest chemicznie obojętna. Zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazu znajdujących się w przewodzie pokarmowym, powodując ich pękanie. W następstwie ruchów perystaltycznych pęcherzyki gazu pękają łącząc się i gaz może być łatwo usunięty z przewodu pokarmowego przez odbijanie lub poprzez pasaż treści.

5.2    Właś ciwoś ci farmakokinetyczne

Symetykon nie wchłania się z przewodu pokarmowego.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Symetykon po podaniu per os praktycznie nie wykazuje działania toksycznego, co wykazały badania toksyczności na zwierzętach po podaniu dawki jednorazowej oraz po dawkach wielokrotnych. Nie działa mutagennie ani rakotwórczo, co wykazały badania niekliniczne. Badania dotyczące reprodukcji wykazały brak wpływu na płodność i rozwój płodu. Symetykon nie wykazuje działania embriotoksycznego ani teratogennego, nie wpływa także na pourodzeniowy rozwój zwierząt.

(Informacje dotyczące ciąży i laktacji podano w punkcie 4.6)

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sacharyna sodowa Hypromeloza

Metylu parahydroksybenzoesan Propylu parahydroksybenzoesan Substancja poprawiająca smak i zapach pomarańczowa Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z HDPE z kroplomierzem w tekturowym pudełku 1 butelka po 50 ml

6.6    Spe cjalne ś rodki ostrożności dotyczące us uwania i przygotowania produktu le cznicze go do s tos owania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Forest Laboratories UK Limited Whiddon Valley, Barnstaple North Devon EX32 8NS Wielka Brytania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 4907

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 17.04.2000 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 13.02.2015

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

01.05.2015

4

Infacol