+ iMeds.pl

Inhafort 12 mcgUlotka Inhafort

B. ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Inhafort, 12 mikrogramów, proszek do inhalacji w kapsułce, twardej

Formoteroli fumaras dihydricus

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Inhafort i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Inhafort

3.    Jak stosować Inhafort

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Inhafort

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Inhafort i w jakim celu się go stosuje

Inhafort zawiera lek o nazwie formoterol. Należy on do grupy leków określanych jako „długo działające beta-mimetyki” lub „leki rozszerzające oskrzela”.

Ich działanie polega na rozkurczaniu mięśni w drogach oddechowych. Ułatwia to pacjentowi oddychanie. Lek zaczyna działać w ciągu 1 do 3 minut, a jego efekt utrzymuje się do 12 godzin.

Lekarz przepisał ten lek w celu leczenia astmy lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Inhafort stosuje się u dzieci w wieku od 6 roku życia, u młodzieży i u osób dorosłych.

Astma

W leczeniu astmy lekarz zaleci stosowanie dwóch inhalatorów: Inhafort oraz osobnego inhalatora zawierającego „glikokortykosteroid”. Inhalatory te należy stosować razem.

•^Inhafort stosuje się w celu zapobiegania występowaniu objawów astmy.

*=Niektóre osoby stosują też Inhafort, gdy potrzebują regularnego leczenia rozszerzającego oskrzela.

• Inhafort można również stosować przed wysiłkiem fizycznym w celu zapobiegania wystąpieniu objawów astmy spowodowanych takim wysiłkiem.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Inhafort można także stosować w leczeniu objawów POChP u osób dorosłych. POChP to przewlekła choroba dróg oddechowych w płucach, która często jest spowodowana paleniem papierosów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Inhafort Kiedy nie stosować leku Inhafort:

• jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na formoterol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Inhafort należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Inhafort należy poinformować lekarza lub farmaceutę o następujących zaburzeniach:

• -Cukrzyca. Podczas stosowania leku Inhafort może być konieczne wykonywanie

dodatkowych badań poziomu cukru we krwi.

• -Podwyższone ciśnienie tętnicze lub stwierdzony kiedykolwiek problem dotyczący serca.

• -Problemy dotyczące tarczycy.

• -Obniżony poziom potasu we krwi. Lekarz może pobrać próbki krwi, aby sprawdzić

poziom potasu we krwi.

• -Poważne problemy dotyczące wątroby, takie jak marskość wątroby.

Jeżeli pacjent nie ma pewności, czy występują u niego którekolwiek z zaburzeń wymienionych powyżej, należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania leku Inhafort.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować tego leku u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ nie ma wystarczających danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności.

Lek Inhafort a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o stosowaniu któregokolwiek z leków wymienionych poniżej:

•    Beta-blokery (takie jak atenolol lub propranolol stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego), w tym także w postaci kropli do oczu (takie jak tymolol stosowany w leczeniu jaskry).

•    Leki stosowane w leczeniu przyspieszonego lub nierównego bicia serca (takie jak chinidyna).

•    Leki takie jak digoksyna, często stosowane w leczeniu niewydolności serca.

•    Diuretyki, zwane też „lekami moczopędnymi” (takie jak furosemid). Leki te stosuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

•    Leki steroidowe przyjmowane doustnie (takie jak prednizolon).

•    Pochodne ksantyny (takie jak teofilina lub aminofilina). Leki te często stosuje się w leczeniu astmy.

•    Erytromycyna (stosowana w leczeniu zakażeń).

•    Leki przeciwhistaminowe (takie jak terfenadyna).

•    Inne substancje, które rozszerzają drogi oddechowe (leki rozszerzające oskrzela, takie jak salbutamol).

•    Efedryna (stosowana w leczeniu astmy lub jako lek obkurczający błonę śluzową).

•    Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub inhibitory monoaminooksydazy (MAO) (takie jak amitryptylina).

•    L-Dopa, stosowana w leczeniu choroby Parkinsona.

•    L-tyroksyna, często stosowana w celu zastąpienia hormonów tarczycy.

•    Oksytocyna, często stosowana w celu indukowania porodu.

•    Alkohol.

Jeżeli pacjent przyjmuje którekolwiek z powyższych leków lub nie ma pewności, czy otrzymuje którekolwiek z nich, należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania leku Inhafort.

Należy również poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli u pacjenta zaplanowano znieczulenie ogólne w celu przeprowadzenia operacji lub zabiegu stomatologicznego.

Dołączenie leków antycholinergicznych (takich jak tiotropium lub bromek ipratropium) do leczenia lekiem Inhafort może pomóc w dodatkowym udrożnieniu dróg oddechowych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

•—Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

• W przypadku zajścia w ciążę podczas stosowania leku Inhafort, nie należy przerywać jego przyjmowania, lecz należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Inhafort prawdopodobnie nie ma niekorzystnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania jakichkolwiek narzędzi lub maszyn.

Lek Inhafort zawiera laktozę

Lek Inhafort zawiera laktozę (rodzaj cukru) w ilości do 25 mg na dawkę odmierzoną. Jeśli lekarz poinformował pacjenta, że występuje u niego nietolerancja niektórych cukrów, wówczas należy porozmawiać z lekarzem przed zastosowaniem tego leku. Ilość laktozy zawarta w tym leku zwykle nie powoduje problemów u ludzi, którzy nie tolerują laktozy.

3. Jak stosować Inhafort

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie należy zwiększać dawki leku Inhafort przepisanej przez lekarza bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

W przypadku regularnego stosowania leku Inhafort w leczeniu astmy lub POChP należy kontynuować stosowanie tego leku nawet po ustąpieniu objawów.

Jeżeli nie występują żadne problemy, należy kontynuować stosowanie inhalatora tak długo, jak zalecił to lekarz. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z lekarzem.

Lek Inhafort należy przyjmować tylko przy użyciu dołączonego inhalatora. Nie należy próbować wykonywać inhalacji leku Inhafort przy użyciu innego inhalatora.

Nie należy umieszczać innych typów kapsułek w inhalatorze dołączonym do leku Inhafort.

Nie należy połykać kapsułek. Zawartość kapsułki należy przyjąć w inhalacji przy użyciu dołączonego inhalatora.

Ważne informacje na temat objawów astmy lub POChP

W przypadku wystąpienia uczucia duszności lub świstów oddechowych podczas stosowania leku Inhafort należy nadal stosować ten lek, lecz należy też możliwie jak najszybciej zgłosić się do lekarza, gdyż może to oznaczać konieczność zastosowania dodatkowego leczenia.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w następujących przypadkach:

•    Utrudnione oddychanie lub częste wybudzanie się w nocy z powodu astmy.

•    Wystąpienie ucisku w klatce piersiowej.

•    Niewystarczające redukowanie objawów po przyjęciu aktualnie stosowanej dawki.

•    Konieczność przyjmowania dawek większych niż zazwyczaj stosowane przez więcej niż dwa dni w tygodniu.

•    Konieczność stosowania leku Inhafort częściej niż zwykle przed wysiłkiem fizycznym.

Objawy te mogą oznaczać, że występująca u pacjenta astma lub POChP nie są odpowiednio kontrolowane i może być konieczna pilna ocena lekarza w celu wprowadzenia innego lub dodatkowego leczenia.

Astma

Leku Inhafort nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 roku życia.

Dorośli (18 lat lub więcej)

•    Zazwyczaj stosowana dawka to 1 inhalacja, raz lub dwa razy na dobę.

•    Lekarz może zwiększyć tę dawkę do 2 inhalacji, raz lub dwa razy na dobę.

•    Niektóre osoby stosują też lek Inhafort jako „inhalator stosowany doraźnie”. Jeżeli u pacjenta wystąpią objawy astmy, typowa dawka to 1 inhalacja.

•    W przypadku regularnego stosowania leku dawka dobowa nie powinna przekroczyć 4 inhalacji. W razie konieczności można stosować dodatkową 1 lub 2 kapsułki na dobę w celu łagodzenia typowych objawów, pod warunkiem, że nie zostanie przekroczona zalecana maksymalna dawka dobowa wynosząca 48 mikrogramów.

•    Nie należy wykonywać jednorazowo więcej niż 2 inhalacje.

Dzieci i młodzież (w wieku od 6 do 17 roku życia)

•    Zazwyczaj stosowana dawka to 1 inhalacja, raz lub dwa razy na dobę.

•    Niektóre dzieci stosują też lek Inhafort jako „inhalator stosowany doraźnie”. Jeżeli u dziecka wystąpią objawy astmy, typowa dawka to 1 inhalacja.

•    Dawka dobowa nie powinna być większa niż 2 inhalacje.

•    Nie należy wykonywać u dziecka jednorazowo więcej niż 1 inhalację.

Lekarz (lub pielęgniarka pomagająca w leczeniu astmy) mogą pomóc pacjentowi w zaplanowaniu leczenia astmy. Po uzyskaniu odpowiedniej kontroli astmy lekarz może rozważyć stopniowe zmniejszanie dawek leku Inhafort.

Astma wywołana wysiłkiem fizycznym

Jeśli u osoby dorosłej lub dziecka występują objawy astmy spowodowane przez wysiłek fizyczny, lekarz może zalecić stosowanie leku Inhafort również przed wysiłkiem fizycznym. Leku Inhafort nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 roku życia.

Dorośli (18 lat lub więcej)

•    Typowa dawka to 1 inhalacja przed wysiłkiem fizycznym.

•    Zazwyczaj nie jest potrzebna łączna dawka dobowa przekraczająca 4 inhalacje. Liczba ta obejmuje zarówno inhalacje wykonywane regularnie każdego dnia, jak i inhalacje wykonywane z powodu wystąpienia objawów astmy lub przed wysiłkiem fizycznym. Jednak lekarz może wyrazić zgodę na stosowanie do 6 inhalacji na dobę. Nie należy wykonywać łącznie więcej niż 6 inhalacji w okresie 24 godzin.

•    Nie należy wykonywać jednorazowo więcej niż 2 inhalacje.

Dzieci i młodzież (w wieku od 6 do 17 roku życia)

•    Typowa dawka to 1 inhalacja przed wysiłkiem fizycznym.

•    Zazwyczaj nie jest potrzebna łączna dawka dobowa przekraczająca 2 inhalacje. Liczba ta obejmuje zarówno inhalacje wykonywane u dziecka regularnie każdego dnia, jak i inhalacje wykonywane z powodu wystąpienia objawów astmy lub przed wysiłkiem fizycznym. Nie należy wykonywać u dziecka jednorazowo więcej niż 1 inhalację.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

•    Lek może być stosowany tylko przez osoby dorosłe (w wieku 18 lat lub więcej).

•    Zazwyczaj stosowana dawka to 1 inhalacja, raz lub dwa razy na dobę.

•    Lekarz może zalecić przyjmowanie dodatkowych dawek w celu złagodzenia objawów POChP.

•    Nie należy przyjmować więcej niż 4 inhalacji na dobę.

•    Nie należy wykonywać jednorazowo więcej niż 2 inhalacje.

Jak używać kapsułek z inhalatorem

Dziecku należy zademonstrować prawidłowy sposób używania inhalatora i powinno ono używać go

tylko pod nadzorem osoby dorosłej.

1. Zdjąć osłonkę.


2. Mocno przytrzymać podstawę inhalatora i obrócić ustnik w kierunku wskazanym strzałką, aby otworzyć inhalator.


3. Wyjąć jedną kapsułkę z opakowania. Umieścić ją w komorze w kształcie kapsułki wewnątrz inhalatora. Ważne jest, aby wyjąć kapsułkę z opakowania dopiero bezpośrednio przed użyciem.


4. Obrócić ustnik do pozycji zamkniętej aż do zatrzaśnięcia.


5. Trzymając inhalator w pozycji pionowej, mocno wcisnąć dwa przyciski jeden raz. Spowoduje to przekłucie kapsułki. Zwolnić przyciski. Choć kapsułka jest już przebita, proszek zostanie z niej uwolniony dopiero w momencie jego inhalacji.


iJ7. Umieścić ustnik w ustach i odchylić głowę lekko do tyłu. Zamknąć usta wokół ustnika i wykonać tak szybki i głęboki wdech, jak to możliwe. W trakcie wykonywania wdechu nastąpi inhalacja leku do płuc.

Powinno być słyszalne obracanie się kapsułki w inhalatorze. Jeżeli takie furkotanie nie jest słyszalne, oznacza to, że kapsułka mogła zostać zablokowana w komorze. W takim przypadku należy otworzyć inhalator i poluzować kapsułkę, wysuwając ją z komory. Nie należy próbować poluzować kapsułki przez wielokrotne naciskanie przycisków.

8.    Jeżeli dźwięk furkotania był słyszalny, wówczas należy wstrzymać oddech na możliwie długi czas, usuwając inhalator z ust. Następnie należy normalnie oddychać. Otworzyć inhalator, aby sprawdzić, czy w kapsułce nie ma pozostałości proszku. Jeżeli w kapsułce nadal znajduje się proszek, należy powtórzyć czynności od 6 do 8.

9.    Po użyciu inhalatora należy wyrzucić pustą kapsułkę i zamknąć ustnik.

10.    Założyć osłonkę.

Czyszczenie inhalatora

W przypadku konieczności oczyszczenia inhalatora należy przetrzeć ustnik i komorę kapsułki suchą ściereczką lub czystą, miękką szczoteczką.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Inhafort

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Inhafort należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w celu uzyskania porady. Mogą wystąpić następujące zaburzenia: drżenia, bóle głowy lub przyspieszone bicie serca.

Pominięcie zastosowania leku Inhafort

•    W przypadku zapomnienia o przyjęciu dawki leku należy przyjąć ją możliwie jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się już czas przyjęcia następnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę.

•    Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Inhafort

Nie należy przerywać stosowania leku Inhafort bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych z używaniem inhalatora należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia następujących zaburzeń należy przerwać stosowanie leku Inhafort i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem:

•    Skurcz oskrzeli (skurcz mięśni w drogach oddechowych, co powoduje nagłe wystąpienie świstów oddechowych) po inhalacji leku. Zaburzenie to występuje bardzo rzadko - u mniej niż 1 na 10 000 osób.

Inne możliwe działania niepożądane:

Często (występujące u mniej niż 1 na 10 osób)

•    Kołatanie serca (wyczuwanie bicia serca), drżenia lub dreszcze. W przypadku wystąpienia tych zaburzeń są one zwykle łagodne i zazwyczaj ustępują w trakcie dalszego stosowania leku Inhafort.

•    Bóle głowy.

Niezbyt często (występujące u mniej niż 1 na 100 osób)

•    Uczucie niepokoju ruchowego lub pobudzenia.

•    Zaburzenia snu.

•    Przyspieszone bicie serca.

•    Skurcze mięśni.

•    Zapalenie gardła.

•    Bóle mięśni.

•    Niepokój.

•    Zawroty głowy.

Rzadko (występujące u mniej niż 1 na 1000 osób)

•    Nierówne bicie serca.

•    Nudności (mdłości).

•    Obniżony poziom potasu we krwi.

•    Reakcje alergiczne, takie jak wysypka, świąd i skurcz oskrzeli.

•    Obrzęk naczynioruchowy.

Bardzo rzadko (występujące u mniej niż 1 na 10 000 osób)

•    Ból w klatce piersiowej lub ucisk w klatce piersiowej (dławica piersiowa).

•    Podwyższone stężenie cukru (glukozy) we krwi.

•    Zaburzenia smaku, takie jak nieprzyjemny smak w ustach.

•    Zmiany ciśnienia krwi.

•    Zmniejszenie liczby płytek krwi.

•    Nerwowość.

W bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić nadpobudliwość. Działania te obserwowano głównie u dzieci do 12 roku życia.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio (patrz szczegóły poniżej). Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Inhafort

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opakowanie typu blister: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Opakowanie typu butelka: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Nie należy wyjmować kapsułek z opakowania do chwili ich użycia.

Nie należy stosować leku Inhafort po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym, butelce i blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Skrót „Lot” oznacza numer serii.

Jeśli lekarz zaleci przerwanie stosowania leku Inhafort, należy zwrócić wszystkie niewykorzystane kapsułki farmaceucie w celu ich zniszczenia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Inhafort

Substancją czynną leku jest fumaran formoterolu dwuwodny. Każda dawka zawiera 12 mikrogramów fumaranu formoterolu dwuwodnego.

Pozostały składnik to laktoza w ilości do 25 mg na dawkę odmierzoną.

Jak wygląda lek Inhafort i co zawiera opakowanie

Kapsułki są dostarczane w blistrach zawierających:

10 kapsułek + 1 inhalator,

30 kapsułek + 1 inhalator,

60 kapsułek + 1 inhalator,

120 kapsułek + 1 inhalator,

180 kapsułek + 1 inhalator, a także w butelkach HDPE zawierających:

60 kapsułek + 1 inhalator,

120 kapsułek + 1 inhalator,

180 kapsułek + 1 inhalator.

Inhalator składa się z osłonki, ustnika, korpusu inhalatora, układu perforacyjnego z 4 igłami po każdej stronie. Dolne występy do naciskania mają kolor ciemnoniebieski.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Zgodność CE inhalatora

Urządzenie jest zgodne z dyrektywą 93/42/EWG

Podmiot odpowiedzialny

Temapharm Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa, Polska

Wytwórca

Laboratorios León Farma, S.A.

Polígono Industrial Navatejera, La Vallina S/N 24008 Navatejera (León) - Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Szwecja

Niemcy

Austria

Węgry

Polska

Słowacja

Czechy

Estonia

Łotwa

Litwa


Fenorol 12 mikrogram Inhalationspulver, hárd kapsel Inhafort 12 Mikrogramm Hartkapseln mit Pulver zur Inhalation Fenorol 12 Mikrogramm Hartkapseln mit Pulver zur Inhalation Inhafort 12 mikrogramm inhalációs por kemény kapszulában Inhafort

Inhafort 12 mikrogramov inhalačný prášok v tvrdej kapsule Inhafort 12 mikrogramů prášek k inhalaci v tvrdé tobolce, Inhafort

Inhafort 12 mikrogrami inhaläcijas pulveris cietä kapsulä Inhafort 12 jkvepiamieji milteliai (kietoji kapsule)

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Inhafort

Charakterystyka Inhafort

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Inhafort, 12 mikrogramów, proszek do inhalacji w kapsułce, twardej

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna kapsułka, twarda zawiera 12 mikrogramów fumaranu formoterolu dwuwodnego.

Odpowiada to dawce dostarczonej (ex actuator) 10 mikrogramów fumaranu formoterolu dwuwodnego.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Laktoza jednowodna do 25 mg na dawkę odmierzoną. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do inhalacji w kapsułce twardej

Twarda, bezbarwna kapsułka o długości około 16 mm, zawierająca proszek koloru białego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Inhafort jest wskazany jako lek dodatkowy w leczeniu podtrzymującym glikokortykosteroidami wziewnymi, w długotrwałym leczeniu objawowym uporczywej astmy o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, jeżeli leczenie glikokortykosteroidami jest niewystarczaj ące.

-    Inhafort jest wskazany u dzieci w wieku od 6 roku życia, u młodzieży i u osób dorosłych.

-    Inhafort jest również wskazany w leczeniu objawów obturacji oskrzeli u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) - tylko u osób dorosłych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Konieczność stosowania większej liczby dawek niż zwykle u danego pacjenta, częściej niż przez 2 dni w tygodniu, świadczy o suboptymalnej kontroli choroby oraz wskazuje na konieczność ponownej oceny leczenia podtrzymującego.

Nie zaleca się stosowania produktu Inhafort u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 6 lat z powodu niewystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Astma

W astmie produkt Inhafort może być stosowany raz lub dwa razy dziennie („regularne dawki”), a także jako „lek doraźny” w celu złagodzenia ostrych objawów obturacji oskrzeli.

Dorośli w wieku >18 lat:

Leczenie doraźne: 1 inhalacja w celu zmniejszenia ostrych objawów obturacji oskrzeli.

Regularne dawkowanie: 1 inhalacja raz lub dwa razy na dobę. U niektórych pacjentów może być konieczne stosowanie 2 inhalacji raz lub dwa razy na dobę.

Zapobieganie obturacji oskrzeli wywołanej wysiłkiem: 1 inhalacja przed wysiłkiem.

Regularnie stosowana dawka dobowa nie powinna być większa niż 4 inhalacje. W razie konieczności można stosować dodatkową 1 lub 2 kapsułki na dobę w celu łagodzenia typowych objawów, pod warunkiem, że nie zostanie przekroczona zalecana maksymalna dawka dobowa wynosząca 48 mikrogramów.

Dzieci i młodzież w wieku od 6 roku życia:

Leczenie doraźne: 1 inhalacja w celu zmniejszenia ostrych objawów obturacji oskrzeli.

Regularne dawkowanie: 1 inhalacja raz lub dwa razy na dobę.

Zapobieganie obturacji oskrzeli wywołanej wysiłkiem: 1 inhalacja przed wysiłkiem.

Dawka dobowa nie powinna być większa niż 2 inhalacje.

Jednorazowo nie należy stosować więcej niż 1 inhalację.

Dzieci powinny stosować ten produkt pod nadzorem osoby dorosłej.

POChP:

Regularne dawkowanie: 1 inhalacja raz lub dwa razy na dobę.

Regularnie stosowana dawka dobowa nie powinna być większa niż 2 inhalacje.

W razie potrzeby, w celu złagodzenia objawów, można zastosować dodatkowe inhalacje, oprócz stosowanych regularnie, do maksymalnej dawki dobowej - 4 inhalacji (łącznie z dawkami stosowanymi regularnie). Jednorazowo nie należy stosować więcej niż 2 inhalacje.

Szczególne grupy pacjentów: Nie określono specjalnych wymagań dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Nie ma dostępnych danych dotyczących stosowania produktu Inhafort u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek (patrz też punkt 5.2).

Sposób podawania Do stosowania w inhalacji.

W celu zapewnienia prawidłowego stosowania inhalatora pacjenci powinni otrzymać szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu używania urządzenia.

Pacjent powinien umieszczać w urządzeniu tylko jedną kapsułkę, następnie powinien nacisnąć dolne występy po obu stronach w celu przekłucia kapsułki igłami, a następnie powinien wykonać inhalację przez ustnik.

Na koniec należy wyrzucić zużytą kapsułkę.

Produkt Inhafort jest dostarczany przez wdychane powietrze, co oznacza, że gdy pacjent wykonuje inhalację przez ustnik, substancja przemieszcza się z prądem wdychanego powietrza do dróg oddechowych.

Uwaga: Ważne jest, aby poinstruować pacjenta o konieczności wykonania silnego i głębokiego wdechu przez ustnik w celu zapewnienia dostarczenia optymalnej dawki.

Ważne jest, aby poinstruować pacjenta, aby nie przygryzał ustnika oraz aby nie używał inhalatora, jeżeli jest on uszkodzony lub w przypadku odłączenia ustnika.

Pacjent może nie odczuwać smaku ani innych cech leku podczas stosowania produktu Inhafort, ze względu na niewielką ilość uwalnianego leku.

Szczegółowe instrukcje stosowania produktu są dołączone do opakowania każdego inhalatora.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na formoterol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produktu Inhafort nie należy stosować (i nie jest on wystarczający) jako leku pierwszego rzutu w leczeniu astmy.

Pacjenci z astmą, wymagający leczenia długo działającymi agonistami receptora ^-adrenergicznego, powinni także otrzymywać odpowiednie, podtrzymujące leczenie przeciwzapalne glikokortykosteroidami. Pacjentom należy zalecić kontynuację leczenia przeciwzapalnego po rozpoczęciu stosowania produktu Inhafort, nawet w przypadku złagodzenia objawów. Jeżeli objawy utrzymują się lub konieczne jest zwiększenie działania agonistów receptora ^-adrenergicznego, oznacza to, że choroba podstawowa zaostrza się i należy ponownie rozważyć sposób leczenia podtrzymującego. Mimo iż produkt Inhafort można stosować jako lek pomocniczy, w sytuacji, gdy glikokortykosteroidy wziewne nie zapewniają odpowiedniej kontroli objawów astmy, nie należy rozpoczynać stosowania produktu Inhafort w czasie ciężkiego zaostrzenia astmy ani wtedy, gdy nastąpiło znaczące lub ostre pogorszenie przebiegu astmy. Podczas leczenia produktem Inhafort mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane związane z astmą i zaostrzeniem choroby. Pacjentom należy zalecić kontynuowanie leczenia i zasięgnięcie porady lekarza, gdyby po rozpoczęciu stosowania produktu Inhafort nie uzyskali kontroli objawów astmy lub odczuli pogorszenie jej przebiegu. Po uzyskaniu kontroli objawów astmy można rozważyć stopniowe zmniejszanie dawki produktu Inhafort. Podczas zmniejszania dawki ważne jest regularne kontrolowanie stanu pacjenta. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę produktu Inhafort.

Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej.

Nie ustalono bezpieczeństwa długoterminowego, regularnego leczenia dawkami większymi niż 4 inhalacje na dobę u osób dorosłych z astmą, 2 inhalacje na dobę u dzieci z astmą oraz 2 inhalacje na dobę u pacjentów z POChP.

Konieczność częstego stosowania leków kilka razy w tygodniu (tj. leczenia profilaktycznego np. glikokortykosteroidami i długo działającymi lekami pobudzającymi receptory ^-adrenergiczne) w celu zapobiegania skurczom oskrzeli wywołanym wysiłkiem, mimo odpowiedniego leczenia podtrzymującego, może wskazywać na niedostateczną kontrolę astmy i wymaga ponownej oceny sposobu leczenia astmy oraz stosowania się pacjenta do zaleceń.

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z nadczynnością tarczycy, guzem chromochłonnym nadnerczy, kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu, idiopatycznym podzastawkowym zwężeniem ujścia aorty, ciężkim nadciśnieniem tętniczym, tętniakiem lub innymi ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak choroba niedokrwienna serca, tachyarytmie lub ciężka niewydolność serca. Można rozważyć zmodyfikowanie dawki formoterolu.

Formoterol może powodować wydłużenie odstępu QTc. Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z wydłużeniem odstępu QTc, a także u pacjentów leczonych lekami wpływającymi na odstęp QTc (patrz punkt 4.5).

Ze względu na hiperglikemizujące działanie ^-agonistów zaleca się początkowo dodatkową kontrolę stężenia glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą.

Podczas leczenia ^-agonistami możliwe jest wystąpienie ciężkiej hipokaliemii. Szczególną ostrożność zaleca się w ostrym stadium ciężkiej astmy, gdy może być zwiększone ryzyko wystąpienia hipoksji. Objawy hipokaliemii mogą być nasilone przez jednoczesne leczenie pochodnymi ksantyny, steroidami i diuretykami. W takich przypadkach zaleca się kontrolowanie stężenia potasu w surowicy krwi. Szczególną ostrożność zaleca się w przypadku jednoczesnego stosowania teofiliny i formoterolu u pacjentów z istniejącymi wcześniej chorobami serca.

Tak jak w przypadku innego leczenia wziewnego należy rozważyć możliwość paradoksalnego skurczu oskrzeli. W razie wystąpienia tego zaburzenia pacjent odczuje nagłe nasilenie świszczącego oddechu i duszność - w takim przypadku należy niezwłocznie podać szybko działający wziewny lek rozszerzający oskrzela. Należy też natychmiast przerwać leczenie produktem Inhafort, ocenić pacjenta, a w razie potrzeby rozpocząć leczenie alternatywne (patrz punkt 4.8).

Inhafort zawiera laktozę jednowodną w ilości do 25 mg na dawkę odmierzoną. Ilość taka zazwyczaj nie powoduje problemów u osób z nietolerancją laktozy. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

Nie należy stosować produktu Inhafort u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ nie ma wystarczających doświadczeń w tej grupie.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Jednoczesne stosowanie doustnych glikokortykosteroidów może nasilać działanie hiperglikemiczne.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania formoterolu u pacjentów leczonych inhibitorami monoaminooksydazy (lub którzy otrzymywali te leki w okresie ostatnich 14 dni) lub trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, ponieważ mogą one nasilać wpływ leków pobudzających receptory P2-adrenergiczne na układ sercowo-naczyniowy.

Ponadto L-Dopa, L-tyroksyna, oksytocyna i alkohol mogą zaburzać tolerancję serca na leki P2-sympatykomimetyczne.

Jednoczesne podawanie innych sympatykomimetyków, np. innych b2-agonistów lub efedryny, może nasilać działania niepożądane produktu Inhafort i może być konieczna zmiana dawkowania.

Jednoczesne leczenie pochodnymi ksantyny, steroidami lub lekami moczopędnymi, takimi jak tiazydy i diuretyki pętlowe może nasilać rzadkie, niepożądane działanie hipokaliemiczne leków pobudzających receptory b2-adrenergiczne. Hipokaliemia może zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca u pacjentów leczonych glikozydami naparstnicy.

Istnieje teoretyczne ryzyko, że jednoczesne stosowanie innych leków wydłużających odstęp QTc może powodować interakcje farmakodynamiczne z formoterolem oraz zwiększać ryzyko arytmii komorowej. Przykładami takich leków są pewne leki przeciwhistaminowe (np. terfenadyna, astemizol, mizolastyna), niektóre leki przeciwarytmiczne (np. chinidyna, dyzopiramid, prokainamid), erytromycyna i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne.

U pacjentów jednocześnie poddawanych znieczuleniu chlorowcowanymi węglowodorami zwiększone jest ryzyko zaburzeń rytmu serca.

Leki przeciwcholinergiczne mogą zwiększać działanie formoterolu polegające na rozszerzaniu oskrzeli.

Leki blokujące receptory P-adrenergiczne mogą osłabiać lub hamować działanie produktu Inhafort.

Z tego względu nie należy stosować produktu Inhafort jednocześnie z lekami blokującymi receptory P-adrenergiczne (w tym także w postaci kropli do oczu), o ile nie ma bezwzględnej konieczności ich podania.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

Nie ma dostępnych danych klinicznych dotyczących wpływu produktu Inhafort na płodność. Zaobserwowano jednak nieznaczne zmniejszenie płodności u samców szczurów po podaniu drogą ogólną wysokich dawek formoterolu (patrz punkt 5.3).

Ciąża

Nie ma dostępnych odpowiednich danych na temat stosowania formoterolu u kobiet w ciąży.

W badaniach prowadzonych na zwierzętach formoterol powodował brak implantacji, jak również zmniejszył przeżywalność we wczesnym okresie pourodzeniowym oraz masę urodzeniową. Takie efekty obserwowano przy ekspozycji ogólnoustrojowej istotnie większej niż osiągana podczas klinicznego stosowania formoterolu. Leczenie formoterolem można rozważać na każdym etapie ciąży, jeżeli jest to konieczne do uzyskania kontroli astmy, a oczekiwane korzyści dla matki przewyższają ewentualne zagrożenia dla płodu. Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane.

Karmienie piersią

Nie ma wystarczających informacji na temat przenikania formoterolu do mleka kobiecego.

Dostępne dane z badań farmakodynamicznych/toksykologicznych wykazały, że formoterol jest wydalany do mleka (szczegółowe informacje - patrz punkt 5.3). U szczurów wykryto niewielkie ilości formoterolu w mleku samic.

Nie można wykluczyć zagrożeń dla noworodków/niemowląt.

Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy też zrezygnować z leczenia produktem Inhafort, uwzględniając korzyści z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści z leczenia dla kobiety.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt Inhafort nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszane zdarzenia niepożądane podczas stosowania ^-agonistów, takie jak drżenia i kołatania serca, są zazwyczaj łagodne i zanikają po kilku dniach leczenia.

Działania niepożądane związane ze stosowaniem formoterolu są wymienione poniżej według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. Częstość występowania zdefiniowano następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000) oraz bardzo rzadko (<1/10 000).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko

Małopłytkowość

Zaburzenia serca

Często

Kołatanie serca

Niezbyt często

Tachykardia

Rzadko

Zaburzenia rytmu serca, np. migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy, skurcze dodatkowe

Bardzo rzadko

Dławica piersiowa, wydłużenie odstępu QTc

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko

Nudności

Zaburzenia układu

Rzadko

Reakcje nadwrażliwości, np. skurcz oskrzeli,

immunologicznego

wysypka, pokrzywka, świąd, obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko

Hipokaliemia

Bardzo rzadko

Hiperglikemia

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często

Skurcze mięśni, bóle mięśni

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Bóle głowy, drżenie

Bardzo rzadko

Zaburzenia smaku, nerwowość

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często

Pobudzenie, niepokój ruchowy, zaburzenia snu, niepokój, zawroty głowy

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko

Zmiany ciśnienia krwi

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Podrażnienie części ustnej gardła

Sporadycznie po przyjęciu wziewnych leków pobudzających receptory P2-adrenergiczne obserwowano działania związane z pobudzeniem ośrodkowego układu nerwowego, objawiające się nadpobudliwością. Działania te obserwowano głównie u dzieci do 12 roku życia.

Tak jak w przypadku wszystkich leków przyjmowanych drogą wziewną, w bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić paradoksalny skurcz oskrzeli (patrz punkt 4.4).

Leczenie agonistami receptora ^-adrenergicznego może powodować wzrost poziomu insuliny we krwi, wolnych kwasów tłuszczowych, glicerolu i ciał ketonowych.

Substancja pomocnicza, laktoza, zawiera niewielkie ilości białek mleka. Mogą one powodować reakcje alergiczne.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Doświadczenia kliniczne dotyczące postępowania po przedawkowaniu są ograniczone. Przedawkowanie może prowadzić do wystąpienia objawów typowych dla działania leków pobudzających receptory ^-adrenergiczne, takich jak: drżenie, ból głowy, kołatanie serca. W pojedynczych przypadkach zaobserwowano następujące objawy: tachykardia, hiperglikemia, hipokaliemia, wydłużenie odstępu QTc, arytmie, nudności i wymioty. Wskazane jest leczenie objawowe i podtrzymujące.

Można rozważyć zastosowanie kardioselektywnych leków beta-adrenolitycznych, ale tylko pod warunkiem zachowania wyjątkowej ostrożności, ponieważ stosowanie antagonisty receptora b-adrenergicznego może wywołać skurcz oskrzeli. Należy monitorować stężenie potasu w surowicy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: selektywni agoniści receptora P2-adrenergicznego, kod ATC: R03AC13.

Formoterol jest selektywnym agonistą receptora ^-adrenergicznego, powodującym rozkurcz mięśni gładkich oskrzeli. Formoterol wykazuje zatem działanie rozszerzające oskrzela u pacjentów z odwracalną obturacją dróg oddechowych. Działanie rozszerzające oskrzela występuje szybko, w ciągu 1 do 3 minut po inhalacji, i utrzymuje się przez 12 godzin po podaniu pojedynczej dawki.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu wziewnym formoterol jest szybko wchłaniany. Maksymalne stężenie w osoczu występuje około 10 minut po inhalacji.

W badaniach średnia dawka leku dostająca się do płuc po inhalacji przy użyciu inhalatora Turbuhaler wynosiła 28-49% dawki dostarczonej (co odpowiada 21-37% dawki odmierzonej). Całkowita biodostępność układowa dla większej dawki dostającej się do płuc wynosiła około 61% dawki dostarczonej (co odpowiada 46% dawki odmierzonej).

Dystrybucja i metabolizm

Lek wiąże się z białkami osocza w około 50%.

Formoterol jest metabolizowany w procesie bezpośredniej glukuronidacji i O-demetylacji. Nie zidentyfikowano enzymu odpowiedzialnego za O-demetylację. Nie określono całkowitego klirensu osoczowego ani objętości dystrybucji.

Eliminacja.

Większa część dawki formoterolu jest eliminowana na drodze metabolizmu. Po podaniu w inhalacji 813% dawki dostarczonej (co odpowiada 6-10% dawki odmierzonej) formoterolu jest wydalane z moczem w postaci niezmetabolizowanej. Około 20% dawki dożylnej jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej. Okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji po inhalacji szacuje się na 17 godzin.

Szczególne populacje:

Nie jest znany wpływ zaburzeń czynności wątroby lub nerek na farmakokinetykę formoterolu oraz farmakokinetykę u osób w podeszłym wieku. Ponieważ formoterol jest eliminowany głównie poprzez metabolizm wątrobowy, u pacjentów z ciężką marskością wątroby można oczekiwać zwiększonej ekspozycji.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach toksyczności przeprowadzonych na szczurach i psach działania formoterolu dotyczyły głównie układu sercowo-naczyniowego i były to: przekrwienie, tachykardia, zaburzenia rytmu serca oraz uszkodzenia mięśnia sercowego. Są to znane efekty działania wysokich dawek leków pobudzających receptory ^-adrenergiczne.

W badaniach oceniających wpływ na reprodukcję u zwierząt formoterol powodował brak implantacji, jak również zmniejszał przeżywalność we wczesnym okresie pourodzeniowym oraz masę urodzeniową. Duże dawki formoterolu podawane samcom szczurów powodowały nieznaczne zmniejszenie płodności.

W testach in vitro oraz in vivo nie obserwowano genotoksycznego działania formoterolu. U szczurów i myszy odnotowano niewielkie zwiększenie częstości występowania łagodnych mięśniaków macicy. Jest to typowy efekt klasy leków występujący u gryzoni po długotrwałej ekspozycji na wysokie dawki leków pobudzających receptory ^-adrenergiczne.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna, która zawiera białka mleka

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

Blister Aluminium/Aluminium: 2 lata.

Butelka HDPE: 3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

W blistrach Aluminium/Aluminium: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

W butelkach: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Ten produkt leczniczy nie wymaga przechowywania w określonej temperaturze.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka HDPE z zakrętką wyposażoną w kapsułkę zawierającą środek pochłaniający wilgoć oraz żel silikonowy, jak też pierścień zabezpieczający, zawierająca 60 twardych kapsułek hypromelozowych i jeden inhalator.

Butelka HDPE z zakrętką wyposażoną w kapsułkę zawierającą środek pochłaniający wilgoć oraz żel silikonowy, jak też pierścień zabezpieczający, zawierająca 120 twardych kapsułek hypromelozowych i jeden inhalator.

Butelka HDPE z zakrętką wyposażoną w kapsułkę zawierającą środek pochłaniający wilgoć oraz żel silikonowy, jak też pierścień zabezpieczający, zawierająca 180 twardych kapsułek hypromelozowych i jeden inhalator.

Inhalator składa się z osłonki, ustnika, korpusu inhalatora, układu perforacyjnego z 4 igłami po każdej stronie. Dolne występy do naciskania mają kolor ciemnoniebieski.

Blister Alu/Alu zawierający 10 twardych kapsułek hypromelozowych i jeden inhalator.

Blister Aluminium/Aluminium zawierający 30 twardych kapsułek hypromelozowych i jeden inhalator. Blister Aluminium/Aluminium zawierający 60 twardych kapsułek hypromelozowych i jeden inhalator. Blister Aluminium/Aluminium zawierający 120 twardych kapsułek hypromelozowych i jeden inhalator.

Blister Aluminium/Aluminium zawierający 180 twardych kapsułek hypromelozowych i jeden inhalator.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

W celu zapewnienia prawidłowego podawania leku lekarz lub inna osoba z personelu medycznego powinna zademonstrować pacjentowi prawidłowy sposób używania inhalatora.

Kapsułki należy usuwać z paska blistra dopiero bezpośrednio przed użyciem.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Temapharm Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa, Polska

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Inhafort