Imeds.pl

Inj. Glucosi 20% 20 G/100 Ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Inj. Glucosi 20%, kotów


20 g/100 ml, roztwór do wstrzykiwali dla bydła, koni, owiec, kóz, świń, psóye i

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

Glukoza 20 g/100 ml

(w postaci glukozy jednowodnej 22 g/100 ml)

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwali.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1. Docelowe gatunki zwierząt

Bydło, koń, owca, koza, Świnia, pies, kot.

4.2. Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków' zwierząt

Preparat Inj. Glucosi 20% jest przeznaczony do stosowania u bydła, koni, owiec, kóz, świń, psów i kotów w niedoborach energetycznych, szczególnie w przypadku hipoglikemii, ketozy klinicznej, odżywiania pozajelitowego, wraz z płynami wicloelektrolitowymi. Stosowana jest także pomocniczo w niewydolności mięśnia sercowego i w innych stanach wymagających uzupełnienia niedoborów energetycznych.

4.3. Przeciwwskazania

Hiperglikemia, przewodnienie, odwodnienie hipotoniczne.

4.4. Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunkówzwierząt

U zwierząt odwodnionych roztwory silnie hipcrtoniczne, wskutek przyciągania płynu wewnątrzkomórkowego do przestrzeni międzykomórkowej, potęgują odwodnienie tkanek. Preparat podawany jako jedyny płyn może prowadzić do zaburzeń wodno-clektrolitowych, w tym hipokaliemii, hipofosfatemii i hipomagnezemii. Przedłużone lub szybkie podanie dużych objętości może zwiększać diurezę i powodować odwodnienie.

4.5. Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom


należy podgrzać do temperatury ciała i podawać powoli. Opakowanie raz rozpoczęte nie może być użyte do powtórnego stosowania.

4.6. Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

żyły obwodowe, powodując jedyny płyn może prowadzić do


Hipertoniczny roztwór glukozy może działać drażniąco na miejscowe zmiany zakrzepowo-zapalne. Preparat podawany jako

zaburzeń wodno-elektrolitowych, w tym hipokaliemii, hipofosfatemii i hipomagnezemii. Przedłużone lub szybkie podanie dużych objętości może zwiększać diurczę i powodować odwodnienie.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Brak przeciwwskazań do stosowania glukozy w okresie ciąży i laktacji

4.8. Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Nieznane.

4.9. Dawkowanie i droga(-i) podania dla poszczególnych docelowych gatunków’ zwierząt

Preparat podaje się powoli, dożylnie po wcześniejszym podgrzaniu do temperatury ciała ilościach: Bydło, konie:    100 - 125 g glukozy, co odpowiada 500 - 625 ml preparatu;

Owce, kozy, świnie:    12,5 - 25 g glukozy, co odpowiada 62,5 - 125 ml preparatu;

Prosięta, psy, koty:    1,25 — 7,5 g glukozy, co odpowiada 6 — 37,5 ml preparatu;

Szybkość dożylnego wprowadzania glukozy powinna wynosić 0,5 g / I kg mc. /I godz.

4.10.    Przedawkowanie (w7 tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Przedawkowanie może doprowadzić do hiperglikemii i diurezy osmotycznej. Jeżeli poziom w osoczu przekroczy wartość 6,5 mmol/1 u przeżuwaczy i 11 mmol/1 u zwierząt monogastrycznych zostaje przekroczony „próg nerkowy" dla glukozy, czego następstwem jest glukozuria. Hipertoniczny roztwór glukozy może działać drażniąco na żyły obwodowe, powodując miejscowe zmiany zakrzepowo-zapalne.

4.11.    Okres(-y) karencji

Zero dni.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Płyny do wlewów dożylnych

Kod ATCvet: OB05B

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

I lipertoniczny w stosunku do krwi 20% roztwór glukozy do podawania pozajelitowego jest środkiem uzupełniającym niedobory energetyczne. Glukoza jest najbardziej bezpośrednim materiałem węglowodanowym dostarczającym energii oraz niezbędnych metabolitów do syntezy aminokwasów, tłuszczy, dlugołańcuchowych kwasów tłuszczowych, nukleotydów i kwasów nukleinowych, jako niezbędny substrat przemian energetycznych bierze udział w procesie powstawania cukru zapasowego - glikogenu zarówno w wątrobie, jak i mięśniach. Wykorzystywana przez wszystkie tkanki, szczególnie komórki nerwowe, mięsień sercowy, mięśnie poprzecznie prążkowane, wątrobę. Podana dożylnie powoduje wzmocnienie skurczów mięśnia sercowego, rozszerza naczynia wieńcowe. Zwiększając ciśnienie osmotycznc krwi wywołuje hydremię, zwiększone wydalanie moczu i zmniejszenie obrzęków. Teoretyczna osmolamość 20% glukozy wynosi 1110 mOsm/1.    ----

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Glukoza jest transportowana do większości komórek przez specyficzne białka transportujące GLUT. Głównym szlakiem katabolizmu jest glikoliza i cykl pentozofosforanowy. Pierwszy powstający metabolit, glukozo-6-fosforan, jest związkiem łączącym wiele szlaków metabolicznych.

J

Regulacja stężenia glukozy we krwi odbywa się na poziomie metabolicznym i hormonalnym. W sytuacji, gdy jej zapas jest ograniczony poprzez glukokinazę wątrobową, dostarczana jest w pierwszej kolejności do mózgu i mięśni. Jeżeli jej stężenie przekracza wartości fizjologiczne jej wydalanie z wątroby ustaje, w wysokich stężeniach jest wychwytywana przez wątrobę. Główną rolę w hormonalnej regulacji stężenia glukozy w krwi odgrywa insulina, która zwiększa jej pobieranie przez tkankę tłuszczową i mięśnie. Działając na syntezę enzymów kontrolujących glikolizę, glikogenogenezę i glukoneogcnezę wzmaga pobieranie glukozy przez komórki wątrobowe.

Glukoza ulega resorpcji zwrotnej w kanalikach nerkowych, a okres póltrwania wynosi 18 min,

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE 6.1. Skład jakościowy substancji pomocniczych

Woda do wstrzykiwali

6.2. Główrne niezgodności farmaceutyczne

Niezgodna w roztworach z aminofiliną, rozpuszczalnymi barbituranami, erytromycyną, hydrokortyzonem, warfaryną, kanamycyną, rozpuszczalnymi sulfonamidami, witaminą B12.

6.3. Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pienvszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcieńczeniu lub rekonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granuknvanej)

2 lata dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży.

6.4. Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25’C. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą Chronić przed mrozem. Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca.

6.5. Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów7 z których je wykonano

Butelki ze szklą typu II, zawierające 250 ml roztworu, zamykane korkiem z gumy chlorobutylowej oraz aluminiowym uszczelnieniem.

6.6. Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów7 pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie


Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Yctocjuinol Biowet Sp. z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14 66-400 Gorzów Wlkp.

S (095) 728 55 00 (01) fax (095) 735 90 43 E-mail: info@vetoquinol.pl

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

487/98

9.    DATA WDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20.02.1998

30.04.2003

11.03.2004

05.05.2005 04.02.2008

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAW I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nie dotyczy.