Imeds.pl

Inj. Glucosi 40%, 40 G/ 100 Ml, Roztwór Do Wstrzykiwań Dla Bydła, Koni, Owiec, Kóz, Świń, Psów I Kotów 40 G/100 Ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Inj. Glucosi 40%, 40 g/100 ml, rozrwór do wstrzykiwali dla bydła, koni, owiec, kóz, świń, psó\^ i kotów

2, SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

Glukoza 40 g/100 ml

(w postaci glukozy jednowodnej 44 g/100 ml)

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwali.

J

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1. Docelowe gatunki zwierząt

Bydło, koń, owca, koza, Świnia, pies, kot.

4.2. Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków7 zwierząt

Preparat Inj. Glucosi 40% jest przeznaczony do stosowania u bydła, koni, owiec, kóz, świń, psów i kotów w7 niedoborach energetycznych, szczególnie w przypadku hipoglikemii, ketozy klinicznej, odżywiania pozajelitowego, wraz z płynami wicloclcktrolitowymi. Stosowana jest także pomocniczo w niewydolności mięśnia sercowego i w7 innych stanach wymagających uzupełnienia niedoborów energetycznych.

4.3. Przeciwwskazania

Hiperglikemia, przewodnienie, odwodnienie hipotoniczne.

40% roztworu glukozy, ze względu na właściwości drażniące, nie należy stosować podskórnie

4.4. Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunkówzwderząt

U zwierząt odwodnionych roztwory silnie hipertoniczne, wskutek przyciągania płynu wewnątrzkomórkowego do przestrzeni międzykomórkowej, potęgują odwodnienie tkanek. Preparat podawany jako jedyny płyn może prowadzić do zaburzeń wodno-elcktrolitowych, w tym hipokaliemii, hipofosfatemii i hipomagnezemii. Przedłużone lub szybkie podanie dużych objętości może zwiększać diurezę i powodować odwodnienie.

4.5. Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w7 tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Preparat należy podgrzać do temperatur)7 ciała i podawać powoli. Opakowanie raz rozpoczęte nie może być użyte do powtórnego stosowania.

4.6.    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Hipertoniczny roztwór glukozy może działać drażniąco na żyły obwodowe, powodując miejscowe zmiany zakrzepowo-zapalne. Preparat podawany jako jedyny płyn może prowadzić do zaburzeń wodno-elektrolitowych, w tym hipokaliemii, hipofosfatemii i liipomagnezemii. Przedłużone lub szybkie podanie dużych objętości może zwiększać diurezę i powodować odwodnienie.

4.7.    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Brak przeciwwskazań do stosowania glukozy w okresie ciąży i laktacji.

4.8. Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Nieznane.

4.9. Dawkowanie i droga(-i) podania dla poszczególnych docelowych gatunków7 zwierząt

powoli, dożylnie po wcześniejszym podgrzaniu do temperatury ciała


Preparat podaje się w ilościach:

125 g glukozy, co odpowiada 250 - 312,5 ml preparatu; 25 g glukozy, co odpowiada 31 - 62,5 ml preparatu;

— 7,5 g glukozy, co odpowiada 3 — 19 ml preparatu;


Bydło, konie:    100-

Owce, kozy, świnie:    12,5 *

Prosięta, psy, koty:    1,25 -

Szybkość dożylnego wprowadzania glukozy powinna wynosić 0,5 g /1 kg mc. /I godz.

4.10.    Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Przedawkowanie może doprowadzić do hiperglikemii i diurezy osmotycznej. Jeżeli poziom w osoczu przekroczy wartość 6,5 mmol/1 u przeżuwaczy i 11 mmol/1 u zwierząt monogastrycznych zostaje przekroczony „próg nerkowy" dla glukozy, czego następstwem jest glukozuria. Hipertoniczny roztwór glukozy może działać drażniąco na żyły obwodowe, powodując miejscowe zmiany zakrzepowo-zapalne.

4.11.    Okres(-y) karencji

Zero dni.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Płyny do wlewów dożylnych

Kod ATCvct: QB05B

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Hipertoniczny w stosunku do krwi 40% roztwór glukozy do podawania pozajelitowego jest środkiem uzupełniającym niedobory energetyczne. Glukoza jest najbardziej bezpośrednim materiałem węglowodanowym dostarczającym energii oraz niezbędnych metabolitów do syntezy aminokwasów, tłuszczy, długolańcuchowych kwasów tłuszczowych, nukleotydów i kwasów nukleinowych, jako niezbędny substrat przemian energetycznych bierze udział w procesie powstawania cukru zapasowego - glikogenu zarówno w wątrobie, jak i mięśniach. Wykorzystywana przez wszystkie tkanki, szczególnie komórki nerwowe, mięsień sercowy, mięśnie poprzecznie prążkowane, wątrobę. Podana dożylnie powoduje wzmocnienie skurc^^y tjąięśp^ sercowego, rozszerza naczynia wieńcowe. Zwiększając ciśnienie osmotyczne krwi wywołuje hydremię, zwiększone wydalanie moczu i zmniejszenie obrzęków. Teoretyczna osmolarność 40% glukozy wynosi 2220 mOsm/1.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Glukoza jest transportowana do większości komórek przez specyficzne białka transportujące GLUT. Głównym szlakiem katabolizmu jest glikoliza i cykl pentoz o fosforanowy. Pierwszy powstający metabolit, glukozo-6-fosforan, jest związkiem łączącym wiele szlaków metabolicznych.

Regulacja stężenia glukozy we krwi odbywa się na poziomie metabolicznym i hormonalnym. W sytuacji, gdy jej zapas jest ograniczony poprzez glukokinazę wątrobową dostarczana jest w pierwszej kolejności do mózgu i mięśni. Jeżeli jej stężenie przekracza wartości fizjologiczne jej wydalanie z wątroby ustaje, w wysokich stężeniach jest wychwytywana przez wątrobę. Główną rolę w hormonalnej regulacji stężenia glukozy w krwi odgrywa insulina, która zwiększa jej pobieranie przez tkankę tłuszczową i mięśnie. Działając na syntezę enzymów kontrolujących glikolizę, glikogenogenezę i glukoneogenezę wzmaga pobieranie glukozy przez komórki wątrobowe.

Glukoza ulega resorpcji zwrotnej w kanalikach nerkowych, a okres póltrwania wynosi 18 min.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Skład jakościowy substancji pomocniczych

Woda do wstrzykiwali

6.2. Główme niezgodności farmaceutyczne

Niezgodna w roztworach z aminofiliną, rozpuszczalnymi barbituranami, erytromycyną, hydrokortyzonem, warfaryną, kanamycyną, rozpuszczalnymi sulfonamidami, witaminą BJ2.

6.3. Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pienvszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcieńczeniu lub rekonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

2 lata dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży.

6.4. Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą. Chronić przed mrozem. Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca.

6.5.    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów7 z których je wykonano

Butelki ze szklą typu 11, zawierające 250 ml roztworu, zamykane korkiem z gumy chlorobutylowej oraz aluminiowym uszczelnieniem.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów7 pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

odpady należy unieszkodliwić w


7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Yetoquinol Biowet Sp. z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14 66-400 Gorzów Wlkp.

S (095) 728 55 00 (01) fax (095) 735 90 43

E-mail: info@vetoquinol.pl

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

489/98

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20.02.1998

30.04.2003

11.03.2004

05.05.2005 04.02.2008

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nie dotyczy.

¥ ¥