+ iMeds.pl

Injectio glucosi 10% baxter 100 mg/mlUlotka Injectio glucosi 10% baxter

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Injectio Glucosi 10% Baxter, roztwór do infuzji

Substancja czynna: glukoza

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Injectio Glucosi 10% Baxter i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Injectio Glucosi 10% Baxter

3.    Jak stosować lek Injectio Glucosi 10% Baxter

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Injectio Glucosi 10% Baxter

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Injectio Glucosi 10% Baxter i w jakim celu się go stosuje

Injectio Glucosi 10% Baxter jest roztworem cukru (glukozy) w wodzie. Glukoza jest jednym ze źródeł energii dla organizmu. Ten roztwór do infuzji dostarcza 400 kilokalorii na litr.

Lek Injectio Glucosi 10% Baxter jest stosowany:

-    w celu dostarczania samych węglowodanów (cukru) lub w żywieniu pozajelitowym, jeśli to wymagane. Żywienie pozajelitowe stosuje się u pacjentów, którzy nie są w stanie jeść. Podaje się je w postaci infuzji (powolne wstrzyknięcie) do żyły;

-    w celu zapobiegania lub leczenia zmniejszonego stężenia cukru we krwi (hipoglikemia, która wywołuje objawy, ale nie zagraża życiu);

-    w celu dostarczania płynów, kiedy w organizmie jest za mało wody (w przypadku odwodnienia) i potrzebne są dodatkowe węglowodany (cukier);

-    w celu rozpuszczania/rozcieńczania innych leków, które mają być podane do żyły.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Injectio Glucosi 10% Baxter

NIE stosować leku Injectio Glucosi 10% Baxter, jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z następujących stanów:

-    cukrzyca nieodpowiednio leczona, ze stężeniem cukru we krwi powyżej normy (cukrzyca niewyrównana);

-    śpiączka hiperosmolarna (stan nieświadomości). Jest to rodzaj śpiączki, który może wystąpić u pacjentów z cukrzycą, nieotrzymujących odpowiedniej ilości leków;

-    rozrzedzenie krwi spowodowane podaniem zbyt dużej ilości płynów (hemodylucja);

-    gdy jest zbyt dużo płynu w przestrzeniach wokół komórek organizmu (przewodnienie zewnątrzkomórkowe);

-    gdy w naczyniach krwionośnych j est większa ilość krwi niż powinna (hiperwolemia);

-    większe niż prawidłowe stężenie cukru we krwi (hiperglikemia);

-    większe niż prawidłowe stężenie mleczanów, związków chemicznych występujących we krwi (hiperlaktatemia);

-    ciężka niewydolność nerek (stan, kiedy nerki nie pracują dobrze i pacjent wymaga dializy);

-    niewyrównana niewydolność serca. Jest to niewydolność serca, która nie jest odpowiednio leczona i wywołuje objawy, takie jak:

- płytki oddech;

- obrzęk okolicy kostek;

-    nagromadzenie płynu pod skórą we wszystkich częściach ciała, obejmujące mózg i płuca (obrzęki uogólnione);

-    choroba wątroby powodująca nagromadzenie płynu w brzuchu (marskość wątroby z wodobrzuszem);

-    jakikolwiek stan, który wpływa na regulację stężenia cukru w organizmie.

NIE należy podawać roztworów do infuzji zawierających glukozę w ciągu pierwszych 24 godzin po urazie głowy. Dotyczy to także leku Injectio Glucosi 10% Baxter.

Jeśli do roztworu do infuzji dodawany jest inny lek, zawsze należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania tego leku. W ten sposób pacjent może sprawdzić, czy może bezpiecznie stosować dany lek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Injectio Glucosi 10% Baxter jest roztworem hipertonicznym (stężonym). Lekarz weźmie to pod uwagę, wyliczając, ile roztworu należy podać pacjentowi.

Należy poinformować lekarza, jeżeli u pacjenta występuje lub występował którykolwiek z poniższych stanów medycznych:

-    cukrzyca;

-    choroba nerek;

-    ostra, ciężka choroba (choroba, która rozpoczęła się niedawno i może zagrażać życiu);

-    zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe (nadciśnienie wewnątrzczaszkowe);

-    udar spowodowany zakrzepem w naczyniu krwionośnym w mózgu (udar niedokrwienny).

Podczas podawania tego roztworu pacjentowi, lekarz pobierze próbki krwi, aby sprawdzić:

-    ilość substancji chemicznych, takich jak sód i potas we krwi (elektrolity w osoczu).

Lekarz zadecyduje, ile roztworu do infuzji podać pacjentowi, zgodnie z wynikami tych badań. Badania dostarczą także lekarzowi informacji, co do potrzeby podania pacjentowi potasu, składnika chemicznego obecnego we krwi. W razie potrzeby, można go podać dożylnie.

Pacjent może wymagać szczególnego monitorowania w trakcie podawania leku Injectio Glucosi 10% Baxter, jeśli występuje u niego:

-    niewydolność serca;

-    niewydolność oddechowa (choroba płuc);

-    niewydolność nerek.

Ponieważ Injectio Glucosi 10% Baxter zawiera cukier (glukozę), może powodować zwiększenie stężenia cukru we krwi (hiperglikemię). W takiej sytuacji, lekarz może:

-    dostosować szybkość infuzji;

-    podać insulinę, w celu zmniejszenia ilości cukru we krwi.

Jest to szczególnie ważne w przypadku pacjentów chorych na cukrzycę.

Nie należy podawać tego roztworu przez tę samą igłę, co przetoczenia krwi. Może to spowodować rozpad lub zlepianie się czerwonych krwinek.

Dzieci

Injectio Glucosi 10% Baxter należy podawać ze szczególną ostrożnością u dzieci.

Noworodki, szczególnie urodzone przed terminem oraz z małą urodzeniową masą ciała - są bardziej narażone na wystąpienie zbyt małego lub zbyt dużego stężenia cukru we krwi (hipo- lub hiperglikemia) i dlatego należy je szczególnie monitorować w trakcie leczenia roztworami dożylnymi glukozy celem zapewnienia odpowiedniej kontroli stężenia cukru oraz uniknięcia możliwych długotrwałych działań niepożądanych. Małe stężenie cukru u noworodków może powodować przedłużone napady padaczkowe, śpiączkę i uszkodzenie mózgu. Duże stężenie cukru we krwi wiąże się z krwawieniami do mózgu, wystąpieniem zakażenia bakteryjnego i grzybiczego, uszkodzeniem wzroku (retinopatia wcześniacza), zakażeniami przewodu pokarmowego (martwicze zapalenie jelit), zaburzeniami płuc (dysplazja oskrzelowo-płucna), przedłużonym pobytem w szpitalu oraz śmiercią.

Podczas podawania niemowlętom, worek z roztworem może być podłączony do pompy infuzyjnej, która dokładnie dostarcza potrzebną ilość roztworu w ściśle określonym czasie. Lekarz lub pielęgniarka będą kontrolować urządzenie w celu zapewnienia bezpiecznego podawania.

Inne leki i Injectio Glucosi 10% Baxter

Należy powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Injectio Glucosi 10% Baxter i inne leki przyjmowane w tym samym czasie mogą wpływać wzajemnie na siebie.

Nie należy przyjmować leku Injectio Glucosi 10% Baxter z pewnymi hormonami (katecholaminy), w tym z adrenaliną lub steroidami, ponieważ mogą one powodować zwiększenie stężenia cukru we krwi.

Injectio Glucosi 10% Baxter z jedzeniem i piciem

Należy zapytać lekarza, co można jeść lub pić.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy poinformować lekarza o ciąży lub karmieniu piersią.

Lek Injectio Glucosi 10% Baxter może być bezpiecznie stosowany w czasie ciąży lub karmienia piersią. Lekarz będzie jednak monitorował stężenia substancji chemicznych we krwi i ilość płynów w organizmie. Te parametry muszą zawsze być prawidłowe.

Jednakże, przed dodaniem jakiegokolwiek leku do roztworu Injectio Glucosi 10% Baxter stosowanego w czasie ciąży lub karmienia piersią, należy:

-    skonsultować się z lekarzem,

-    przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania leku, który ma być dodany.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Injectio Glucosi 10% Baxter nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Injectio Glucosi 10 % Baxter

Lek Injectio Glucosi 10% Baxter jest podawany przez lekarza lub pielęgniarkę. O dawce leku oraz czasie jego podawania decyduje lekarz. Będzie to zależało od wieku pacjenta, masy ciała, stanu zdrowia i powodu leczenia. Na stosowaną dawkę mogą także wpływać inne równocześnie stosowane leki.

NIE wolno podawać leku Injectio Glucosi 10% Baxter, jeśli zawiera on widoczne cząstki lub jeśli opakowanie jest w jakikolwiek sposób uszkodzone.

Injectio Glucosi 10% Baxter jest zwykle podawany przez plastikową rurkę dołączoną do igły umieszczonej w żyle. Zazwyczaj do infuzji używana jest żyła w ramieniu. Jednakże, lekarz może zastosować inną metodę podania tego leku.

W przypadku stosowania Injectio Glucosi 10% Baxter, lekarz będzie regularnie przeprowadzał badania krwi, aby monitorować:

-    ilość cukru we krwi;

-    stężenie określonych substancji chemicznych (np. sód, potas) we krwi.

Lekarz będzie monitorował także równowagę płynową (ilość przyjętych płynów i ilość wydalonego moczu).

Pozostały niewykorzystany roztwór należy wyrzucić. NIE wolno podawać Injectio Glucosi 10% Baxter z częściowo zużytego worka.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Injectio Glucosi 10% Baxter

W przypadku podania zbyt dużej ilości leku Injectio Glucosi 10% Baxter (przedawkowanie) lub podania zbyt szybko, bądź zbyt często, może dojść do wystąpienia następujących objawów:

-    rozrzedzenie krwi (hemodylucja) i większa ilość płynu w naczyniach krwionośnych (hiperwolemia);

-    większa niż prawidłowa ilość cukru we krwi (hiperglikemia);

-    zbyt duża gęstość krwi (hiperosmolarność);

-    cukier w moczu (glikozuria);

-    zwiększenie ilości wytwarzanego moczu (diureza osmotyczna);

- utrata wody z organizmu (odwodnienie);

- zmniejszenie stężenia we krwi:

-    potasu;

-    fosforanów.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów, należy niezwłocznie poinformować lekarza. Lekarz przerwie infuzję oraz zastosuje odpowiednie leczenie w zależności od objawów.

Jeżeli przed wystąpieniem objawów przedawkowania do infuzji leku Injectio Glucosi 10% Baxter dodano inny lek, może on również być powodem objawów. Należy przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania dodawanego leku, w celu zapoznania się z możliwymi objawami.

Przerwanie stosowania leku Injectio Glucosi 10% Baxter

Decyzję o przerwaniu stosowania leku Injectio Glucosi 10% Baxter podejmuje lekarz.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast poinformować lekarza lub pielęgniarkę o wystąpieniu któregokolwiek z następujących objawów. Mogą być to objawy bardzo ciężkiej lub nawet prowadzącej do zgonu reakcji alergicznej (anafilaktycznej lub nadwrażliwości):

-    obrzęk skóry twarzy, warg i obrzęk gardła;

-    trudności w oddychaniu;

-    wysypka skórna;

-    zaczerwienienie skóry (rumień);

-    wysypka (pokrzywka).

Pacjent będzie leczony w zależności od objawów.

Pozostałe działania niepożądane:

-    zmiany stężenia substancji chemicznych we krwi (zaburzenia elektrolitowe), w tym:

-    zmniejszone stężenie potasu we krwi (hipokaliemia);

-    zmniejszone stężenie magnezu we krwi (hipomagnezemia);

-    zmniejszone stężenie fosforanów we krwi (hipofosfatemia);

-    zwiększone stężenie cukru we krwi (hiperglikemia);

-    nadmiar płynu w naczyniach krwionośnych (hemodylucja i hiperwolemia);

-    cukier w moczu (glikozuria);

-    dreszcze;

-    pocenie się;

-    gorączka, reakcja gorączkowa;

-    zakażenie w miejscu podania;

-    reakcje związane z drogą podania:

-    miejscowy ból lub reakcja (zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu infuzji);

-    podrażnienie i zapalenie żyły, do której jest podawany roztwór. Może to powodować zaczerwienienie, ból lub pieczenie oraz obrzęk wzdłuż przebiegu żyły, do której podawany jest roztwór;

-    powstanie zakrzepu (zakrzepica żylna) w miejscu infuzji, co powoduje ból, obrzęk lub zaczerwienienie w obszarze zakrzepu;

-    wyciek roztworu do infuzji do przestrzeni okołonaczyniowej (wynaczynienie). Może to uszkodzić tkanki i spowodować tworzenie się blizny.

W przypadku, gdy do roztworu do infuzji dodano lek, także on może powodować wystąpienie działań niepożądanych. Te działania niepożądane będą zależały od dodanego leku. Należy przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania dodawanego leku, w celu zapoznania się z możliwymi objawami.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych, należy przerwać infuzję.

5.    Jak przechowywać lek Injectio Glucosi 10% Baxter

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania tego produktu leczniczego.

NIE stosować leku Injectio Glucosi 10% Baxter po upływie terminu ważności zamieszczonego na worku i tekturowym pudełku, po określeniu „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie należy podawać leku Injectio Glucosi 10% Baxter, jeśli zawiera widoczne cząstki lub jeśli opakowanie jest w jakikolwiek sposób uszkodzone.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Injectio Glucosi 10% Baxter

Substancją czynną jest glukoza (w postaci glukozy jednowodnej): 100 g na litr.

Jedynym innym składnikiem jest woda do wstrzykiwań.

Skład na 250 ml

Glukoza (w postaci glukozy jednowodnej): 25 g Skład na 500 ml

Glukoza (w postaci glukozy jednowodnej): 50 g Skład na 1000 ml

Glukoza (w postaci glukozy jednowodnej): 100 g

Jak wygląda lek Injectio Glucosi 10% Baxter i co zawiera opakowanie

Injectio Glucosi 10% Baxter jest przezroczystym roztworem, wolnym od widocznych cząstek. Dostępny jest w plastikowych workach poliolefinowo/poliamidowych (Viaflo). Każdy worek jest umieszczony w zamkniętym, ochronnym, plastikowym opakowaniu zewnętrznym.

Wielkości worków:

-    250 ml

-    500 ml

-    1000 ml

Wielkości opakowań:

-    30 lub 36 worków po 250 ml w tekturowym pudełku

-    1 worek 250 ml

-    20 lub 24 worki po 500 ml w tekturowym pudełku

-    1 worek 500 ml

-    10 lub 12 worków po 1000 ml w tekturowym pudełku

-    1 worek 1000 ml

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Baxter Polska Sp. z o.o.

Ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

Wytwórca:

Bieffe Medital S.A.

Ctra de Biescas, Senegue 22666 Sabinanigo (Huesca)

Hiszpania

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 28.07.2013

Baxter i Viaflo są znakami towarowymi Baxter International Inc.

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Sposób postępowania i przygotowanie

Przed zastosowaniem roztwór do infuzji należy poddać ocenie wizualnej.

Stosować tylko wówczas, gdy roztwór jest przezroczysty, bez widocznych cząstek oraz gdy opakowanie jest nieuszkodzone. Należy podać natychmiast po podłączeniu zestawu do infuzji.

Nie wyjmować worka z opakowania ochronnego do momentu użycia.

Wewnętrzny worek zapewnia jałowość produktu.

Plastikowych pojemników nie należy podłączać seryjnie. Takie zastosowanie mogłoby spowodować zator powietrzny, wywołany resztkowym powietrzem zaciągniętym z pierwszego pojemnika zanim zostanie zakończone podawanie płynu z drugiego pojemnika.

Wywieranie dodatkowego ciśnienia na dożylne roztwory zawarte w elastycznych pojemnikach z tworzywa sztucznego w celu zwiększenia szybkości przepływu może spowodować zator powietrzny, jeśli przed podaniem z pojemnika nie usunięto całkowicie resztek powietrza.

Zastosowanie zestawów do podawania dożylnego z odpowietrzeniem, z zaworem odpowietrzenia w pozycji otwartej, może spowodować zator powietrzny. Nie należy stosować zestawów do podawania dożylnego z odpowietrzeniem, z zaworem odpowietrzenia w pozycji otwartej wraz z elastycznymi pojemnikami z tworzyw sztucznych.

Roztwór należy podawać przy użyciu jałowego sprzętu, z zastosowaniem techniki aseptycznej. Sprzęt do infuzji należy wstępnie wypełnić roztworem, aby zapobiec przedostaniu się powietrza do układu.

Dodatkowe leki można wprowadzać do roztworu przed infuzją lub w trakcie infuzji poprzez samouszczelniający port do dodawania leku. Gdy stosuje się inny lek, przed podaniem pozajelitowym należy potwierdzić jego izotoniczność. Konieczne jest staranne i ostrożne wymieszanie w warunkach aseptycznych z każdym dodatkowym lekiem. Roztwory zawierające dodatkowe leki powinny być zużyte natychmiast, bez przechowywania.

Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób podawania, aby uniknąć wlewu nadmiernej ilości płynów dożylnych u noworodka, co może być śmiertelne. Podczas stosowania pompy strzykawkowej do podawania płynów dożylnych lub leków u noworodka, nie należy pozostawiać worka z płynem połączonego ze strzykawką. Podczas stosowania pompy do infuzji, wszystkie zaciski zestawu do podawania dożylnego muszą być zamknięte przed odłączeniem zestawu do podawania od pompy lub przed wyłączeniem pompy. Jest to wymagane niezależnie od tego, czy zestaw do podawania ma zabezpieczenie przed swobodnym wypływem.

Sprzęt do infuzji dożylnej oraz przyrządy do podawania muszą być często sprawdzane.

Wyrzucić po jednorazowym użyciu.

Wyrzucić niewykorzystaną pozostałość roztworu.

Nie podłączać ponownie częściowo zużytych worków.

1. Otwieranie

a.    Wyjąć worek Viaflo z opakowania ochronnego bezpośrednio przed użyciem.

b.    Ściskając mocno wewnętrzny worek sprawdzić przez minutę, czy nie przecieka. Jeżeli stwierdzono przeciekanie, worek należy wyrzucić, gdyż zawartość może być niejałowa.

c.    Sprawdzić, czy roztwór jest przezroczysty i nie zawiera nierozpuszczalnych cząstek. Jeśli roztwór nie jest przezroczysty lub zawiera nierozpuszczalne cząstki, należy go wyrzucić.

2.    Przygotowanie do podawania

Do przygotowywania i podawania należy używać jałowych materiałów.

a.    Zawiesić worek za zaczep.

b.    Usunąć plastikową osłonkę z portu do przetaczania znajdującego się na spodzie worka:

-    chwycić jedną ręką mniejsze skrzydełko na szyjce portu;

-    chwycić drugą ręką większe skrzydełko na zatyczce i przekręcić;

-    zatyczka odskoczy.

c.    Podczas podłączania infuzji stosować zasady aseptyki.

d.    Podłączyć zestaw do przetaczania. Należy zapoznać się ze wszystkimi załączonymi do zestawu wskazówkami dotyczącymi podłączania, wypełniania zestawu oraz podawania roztworu.

3.    Sposoby wprowadzania dodatkowych leków

Ostrzeżenie: Dodane leki mogą być niezgodne.

Dodawanie leków przed podaniem

a.    Odkazić port do dodawania leku.

b.    Używając strzykawki z igłą 19G (1,10 mm) do 22G (0,70 mm), wkłuć igłę w samouszczelniający port do dodawania leku i wstrzyknąć lek.

c.    Wymieszać dokładnie roztwór z lekiem. W przypadku gęstych preparatów, takich jak chlorek potasu, należy delikatnie opukać porty w pozycji worka portami do góry i wymieszać.

d.    Uwaga: Nie przechowywać worków zawierających dodane leki.

Dodawanie leków w trakcie podawania

a.    Zamknąć zacisk zestawu.

b.    Odkazić port do dodawania leku.

c.    Używając strzykawki z igłą 19G (1,10 mm) do 22G (0,70 mm), wkłuć igłę w samouszczelniający port do dodawania leku i wstrzyknąć lek.

d.    Zdjąć worek ze stojaka i (lub) odwrócić go portami do góry.

e.    Opróżnić oba porty, poprzez delikatne opukiwanie w pozycji worka portami do góry.

f.    Wymieszać dokładnie roztwór z lekiem.

g.    Obrócić worek do poprzedniej pozycji, otworzyć ponownie zacisk i kontynuować podawanie.

4.    Trwałość: dodawane leki

Przed zastosowaniem należy ustalić chemiczną i fizyczną stabilność każdego dodawanego leku w pH leku Injectio Glucosi 10% Baxter w pojemniku Viaflo.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, rozcieńczony produkt należy zużyć natychmiast, chyba że rozcieńczanie przeprowadzano w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych. Jeśli roztwór nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania w trakcie stosowania odpowiada użytkownik.

5.    Niezgodności dodawanych leków

Roztwór glukozy nie powinien być podawany przez ten sam zestaw do infuzji jednocześnie, przed ani po przetoczeniu krwi, ponieważ może dojść do hemolizy i aglutynacji.

Przed dodaniem leku należy ocenić jego zgodność z roztworem w pojemniku Viaflo.

W przypadku braku badań zgodności, tego roztworu nie wolno mieszać z innymi lekami.

Należy zapoznać się ze sposobem użycia leku, który ma być dodany.

Przed dodaniem leku należy sprawdzić, czy jest on rozpuszczalny i stabilny w wodzie o pH leku Injectio Glucosi 10% Baxter (pH od 3,5 do 6,5).

Po dodaniu wykazującego zgodność leku do Injectio Glucosi 10% Baxter, roztwór należy podać natychmiast.

Nie należy stosować leków, o których wiadomo, że są niezgodne.

Baxter i Viaflo są znakami towarowymi Baxter International Inc.

8

Injectio Glucosi 10% Baxter

Charakterystyka Injectio glucosi 10% baxter

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Injectio Glucosi 10% Baxter, roztwór do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Glukoza ( w postaci glukozy jednowodnej) 100,00 g/l 1 ml zawiera 100 mg glukozy (w postaci glukozy jednowodnej)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji.

Przezroczysty roztwór bez widocznych cząstek.

Osmolamość:    555 mOsm/l (w przybliżeniu)

pH:    od 3,5 do 6,5

Wartość energetyczna:    1680 kJ/l (lub 400 kcal/l) (w przybliżeniu)

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Injectio Glucosi 10% Baxter, roztwór do infuzji, jest wskazany:

-    jako źródło węglowodanów w monoterapii lub, jeśli wymagane, w żywieniu pozajelitowym,

-    w zapobieganiu i leczeniu hipoglikemii,

-    w nawadnianiu w stanach utraty wody i odwodnienia u pacjentów z dużym zapotrzebowaniem na węglowodany,

-    do rozcieńczania produktów leczniczych wykazujących zgodność.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawkowanie i prędkość podawania roztworu do infuzji Injectio Glucosi 10% Baxter zależą od kilku czynników, obejmujących wskazania do stosowania, wiek pacjenta, masę ciała i stan kliniczny.

Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku :

Zalecane dawki podane w Tabeli 1 służą jako wskazówki w odniesieniu do pacjentów dorosłych ze średnią masą ciała ok. 70 kg.

Wskazania do stosowania

Początkowa dawka dobowa

Prędkość podawania

Zalecany czas

trwania

leczenia

Źródło

węglowodanów w monoterapii lub jeśli wymagane, w żywieniu pozajelitowym

Zalecana maksymalna prędkość podawania nie powinna przekraczać zdolności pacjenta do utleniania glukozy, ponieważ może to powodować wystąpienie hiperglikemii:

5 mg/kg mc./min. (3 ml/kg mc./godz.)

Bez

ograniczenia czasu -zależnie od stanu

klinicznego

pacjenta

Zapobieganie i

leczenie

hipoglikemii

Od 500 ml do 3000 ml na dobę

(od 7 do 40 ml/kg/dobę)

Nawadnianie w stanach utraty wody i

odwodnienia u pacjentów z wysokim

zapotrzebowaniem na węglowodany

Rozcieńczanie

produktów

leczniczych

wykazujących

zgodność

Od 50 do 250 ml na dawkę

W zależności od rodzaju dodawanego produktu leczniczego

W zależności od właściwości dodawanego produktu leczniczego

(*) W przypadku zastosowania największej możliwej objętości, należy podać ją w ciągu 24 godzin w celu uniknięcia hemodylucji.

Dzieci i młodzież:

Szybkość i objętość infuzji zależą od wieku, masy ciała, stanu klinicznego i metabolicznego pacjenta oraz współistniejącego leczenia i powinien je określić lekarz doświadczony w leczeniu dzieci i młodzieży płynami dożylnymi.

Zalecane dawki podane w Tabeli 2 służą jako wskazówki w odniesieniu do dzieci i młodzieży, w zależności od masy ciała i wieku.

Wskazania do

Początkowa

Początkowa prędkość podawania

*

stosowania

dawka

dobowa

Noworodki

urodzone

przed

terminem i w terminie

Niemowlęta i małe dzieci (1- 23 miesięcy)

Dzieci (2-11 lat)

Młodzież (12 do 16-18 lat)

Źródło

węglowodanów w monoterapii lub, jeśli wymagane, w żywieniu pozajelitowym

masa ciała 0-10 ks:

100

ml/kg/dobę

masa ciała 10-20 kg: 1000 ml+50 ml/kg ponad 10 kg/dobę

masa ciała > 20 kg:

1500 ml+20 ml/kg ponad 20 kg/dobę

Zapobieganie i

leczenie

hipoglikemii

6-11

ml/kg/godz.

(10-18

5-11

ml/kg/godz.

(9-18

mg/kg/min.)

4-8

ml/kg/godz.

(7-14

mg/kg/min.)

4

ml/kg/godz.

(7-8,5

mg/kg/min.)

Nawadnianie w stanach utraty wody i

odwodnienia u pacjentów z dużym

zapotrzebowaniem na węglowodany

mg/kg/min.)

Rozcieńczanie

Dawka początkowa: 50 do 100 m

na dawkę. Niezależnie od wieku.

produktów

leczniczych

wykazujących

zgodność

Prędkość podawania: W zależności od właściwości dodawanego produktu leczniczego. Niezależnie od wieku.

* Szybkość infuzji, objętość infuzji oraz długość leczenia zależą od wieku, masy ciała, stanu klinicznego pacjenta oraz współistniejącego leczenia i powinien je określić lekarz doświadczony w leczeniu dzieci i młodzieży płynami dożylnymi.

UWAGA: Duże objętości w zakresie zalecanej dawki powinny być podane w ciągu 24 godzin, w celu uniknięcia hemodylucji.

Szybkość infuzji nie powinna przekraczać metabolicznych zdolności pacjenta do utleniania glukozy, w celu uniknięcia wystąpienia hiperglikemii.

W zależności od stanu klinicznego pacjenta, można zmniejszyć zalecaną prędkość podawania, w celu zmniej szenia ryzyka wystąpienia niepożądanej diurezy osmotycznej.

Kiedy roztwór jest stosowany do rozcieńczania lub dostarczania dodatkowych, zgodnych produktów leczniczych dożylnie, zalecenia dotyczące stosowania dodawanych produktów leczniczych będą decydować o wyborze odpowiednich objętości w danym rodzaju leczenia.

Sposób podawania:

Roztwór podawany jest zwykle przez żyłę obwodową lub centralną.

Roztwór do infuzji należy skontrolować wizualnie przed zastosowaniem.

Stosować tylko, jeśli roztwór jest przezroczysty, bez widocznych cząstek i pojemnik nie jest uszkodzony.

Podawać natychmiast po podłączeniu zestawu do infuzji.

Roztwór należy podawać za pomocą jałowego sprzętu z zastosowaniem zasad aseptyki. Zestaw do infuzji należy wstępnie wypełnić roztworem, aby zapobiec przedostaniu się powietrza do układu.

Nie należy podłączać plastikowych pojemników seryjnie. Takie stosowanie może spowodować zator powietrzny, wywołany resztkowym powietrzem zaciągniętym z pierwszego pojemnika, zanim zostanie zakończone podawanie płynu z drugiego pojemnika.

Wywieranie dodatkowego ciśnienia na dożylne roztwory zawarte w elastycznych pojemnikach z tworzywa sztucznego w celu zwiększenia szybkości przepływu może spowodować zator powietrzny, jeśli przed podaniem z pojemnika nie usunięto całkowicie resztek powietrza.

Zastosowanie zestawów do podawania dożylnego z odpowietrzeniem, z zaworem odpowietrzenia w pozycji otwartej, może spowodować zator powietrzny. Nie należy stosować zestawów do podawania dożylnego z odpowietrzeniem, z zaworem odpowietrzenia w pozycji otwartej wraz z elastycznymi pojemnikami z tworzyw sztucznych.

Dodatkowe produkty lecznicze można wprowadzać przed infuzją lub w trakcie infuzji, przez port do dodawania leku. Gdy stosuje się dodatkowy produkt leczniczy, należy potwierdzić izotoniczność przed podaniem pozajelitowym. Obowiązkowe jest dokładne i ostrożne wymieszanie w warunkach aseptycznych z dodatkowym produktem leczniczym. Roztwory zawierające dodane produkty lecznicze należy zużyć natychmiast, bez przechowywania.

W przypadku wprowadzenia dodatkowego produktu leczniczego, przed podaniem należy zmierzyć końcową osmolarność mieszaniny. Otrzymaną mieszaninę, w zależności od jej końcowej osmolarności, należy podawać przez połączenie do żyły centralnej lub obwodowej.

Informacje o niezgodnościach farmaceutycznych, przygotowaniu produktu i dodawanych produktów leczniczych, patrz punkty 6.2 i 6.6.

Monitorowanie:

Leczenie powinno być prowadzone pod stałym i dokładnym nadzorem. Należy regularnie, także podczas podawania roztworu, monitorować parametry kliniczne i biologiczne, a szczególnie stężenie glukozy w osoczu, równowagę płynów i stężenie elektrolitów w osoczu.

4.3 Przeciwwskazania

Roztwór jest przeciwwskazany u pacjentów:

•    z niewyrównaną cukrzycą i moczówką prostą;

•    ze śpiączką hiperosmolarną;

•    z hemodylucją i przewodnieniem zewnątrzkomórkowym lub hiperwolemią;

•    z hiperglikemią i zwiększonym stężeniem mleczanów we krwi;

•    z ciężką niewydolnością nerek (ze skąpomoczem/bezmoczem);

•    z niewyrównaną niewydolnością serca;

•    z obrzękami uogólnionymi (obejmującymi obrzęk płuc i mózgu) i marskością wątroby z wodobrzuszem;

•    z innymi znanymi stanami nietolerancji glukozy (takimi jak sytuacje stresu metabolicznego).

Należy wziąć pod uwagę przeciwwskazania związane z każdym produktem leczniczym dodawanym do roztworu glukozy.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Injectio Glucosi 10% Baxter jest roztworem hipertonicznym o osmolarności około 555 mOsm/l.

Infuzja dużej objętości płynu u pacjentów z przewodnieniem, niewydolnością serca, niewydolnością oddechową i niewydolnością nerek musi być wykonywana pod specjalnym nadzorem.

Ponieważ u pacjentów z cukrzycą, niewydolnością nerek lub w stanie krytycznym może występować zaburzona tolerancja glukozy, należy szczególnie dokładnie monitorować parametry kliniczne i biologiczne, a zwłaszcza stężenie elektrolitów w osoczu, w tym magnezemię lub fosfatemię oraz glikemię. W przypadku wystąpienia hiperglikemii należy zmodyfikować prędkość infuzji lub podać insulinę.

W przypadku przedłużonego podawania lub dużej dawki glukozy, należy zachować ostrożność, aby uniknąć hipokaliemii, monitorując stężenia potasu w osoczu i w zależności od potrzeby uzupełniając potas.

W ciągu pierwszych 24 godzin po urazie głowy, infuzja roztworów zawierających glukozę jest przeciwwskazana i podczas epizodów występowania nadciśnienia wewnątrzczaszkowego należy dokładnie monitorować stężenie glukozy we krwi.

Podawanie roztworów zawierających glukozę może powodować hiperglikemię. Z tego powodu zaleca się niestosowanie roztworów glukozy po ostrym udarze niedokrwiennym, ponieważ hiperglikemia ma wpływ na niedokrwienne uszkodzenie mózgu i zaburza procesy naprawcze.

Roztwór glukozy nie powinien być podawany za pomocą tego samego zestawu co pełna krew, ponieważ może dojść do hemolizy i aglutynacji.

Wymagane jest specjalne monitorowanie parametrów klinicznych na początku każdej infuzji dożylnej.

Dzieci i młodzież

Noworodki, szczególnie urodzone przed terminem oraz z małą urodzeniową masą ciała - są bardziej narażone na wystąpienie hipo- lub hiperglikemii i dlatego należy je szczególnie monitorować w trakcie leczenia roztworami dożylnymi glukozy, celem zapewnienia odpowiedniej kontroli glikemii oraz uniknięcia możliwych długotrwałych działań niepożądanych. Hipoglikemia u noworodków może powodować przedłużone napady padaczkowe, śpiączkę i uszkodzenie mózgu. Hiperglikemia wiąże się z krwotokami dokomorowymi, opóźnionym wystąpieniem zakażenia bakteryjnego i grzybiczego, retinopatią wcześniaczą, martwiczym zapaleniem jelit, dysplazją oskrzelowo-płucną, przedłużonym pobytem w szpitalu oraz śmiercią.

Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób podawania, aby uniknąć wlewu nadmiernej ilości płynów dożylnych u noworodka, co może być śmiertelne. Podczas stosowania pompy strzykawkowej do podawania płynów dożylnych lub leków u noworodka, nie należy pozostawiać worka z płynem połączonego ze strzykawką.

Podczas stosowania pompy do infuzji, wszystkie zaciski zestawu do podawania dożylnego muszą być zamknięte przed odłączeniem zestawu do podawania od pompy lub przed wyłączeniem pompy. Jest to wymagane niezależnie od tego, czy zestaw do podawania ma zabezpieczenie przed swobodnym wypływem.

Sprzęt do infuzji dożylnej oraz przyrządy do podawania muszą być często sprawdzane.

Sposób podawania oraz środki ostrożności, które należy podjąć przed użyciem lub podaniem produktu leczniczego, patrz także punkt 4.2.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne podawanie katecholamin i steroidów zmniejsza przyswajanie glukozy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Injectio Glucosi 10% Baxter można bezpiecznie stosować w okresie ciąży i laktacji pod warunkiem kontrolowania i utrzymywania równowagi wodno-elektrolitowej w zakresie norm fizjologicznych.

W przypadku dodawania produktu leczniczego, należy oddzielnie rozważyć jego rodzaj i stosowanie w okresie ciąży i laktacji.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

Podawanie Injectio Glucosi 10% Baxter może prowadzić do wystąpienia:

•    hiperglikemii;

•    zaburzeń równowagi płynów (hiperwolemia);

•    zaburzeń elektrolitowych (hipokaliemia, hipomagnezemia i hipofosfatemia).

Reakcje niepożądane mogą być związane z drogą podawania i mogą obejmować reakcje gorączkowe, zakażenie w miejscu wkłucia, reakcje miejscowe lub ból w miejscu podania, podrażnienie żyły, zakrzepicę żylną lub zapalenie żyły rozchodzące się od miej sca podania, wynaczynienie i hiperwolemię.

Reakcje niepożądane mogą być związane z dodatkowym produktem leczniczym dodanym do roztworu; możliwość wystąpienia innych działań niepożądanych zależy od właściwości dodawanego produktu leczniczego.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, infuzję należy przerwać.

Tabela 3.

Wykaz działań niepożądanych

Klasyfikacja układów i narządów

Objawy

(terminy LLTMedDRA)

Częstość

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje alergiczne, reakcje anafilaktyczne, nadwrażliwość

nieznana (*)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

zaburzenia elektrolitowe i hiperglikemia, hemodylucja i hiperwolemia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

pocenie się

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

dreszcze,

reakcja gorączkowa, gorączka, zakażenie w miejscu wstrzyknięcia,

zakrzepowe zapalenie żył

Badania diagnostyczne

glikozuria

(*) nie może być określona na podstawie dostępnych danych

4.9 Przedawkowanie

Długotrwałe podawanie produktu Injectio Glucosi 10% Baxter może spowodować hiperglikemię, hiperosmolarność, glukozurię, diurezę osmotyczną i odwodnienie. Szybka infuzja może spowodować nadmiar płynów z hemodylucją i hiperwolemią oraz po przekroczeniu zdolności do utleniania glukozy, z hiperglikemią. Ponadto może wystąpić zmniejszenie stężenia osoczowego potasu i fosforanów nieorganicznych.

W przypadku stosowania produktu Injectio Glucosi 10% Baxter jako rozcieńczalnika dla innych produktów leczniczych do wstrzykiwań, objawy przedmiotowe i podmiotowe przedawkowania zależą od dodanego produktu leczniczego.

Jeśli przypadkowo podano zbyt dużą objętość infuzji, leczenie należy przerwać i obserwować pacjenta w kierunku objawów przedmiotowych i podmiotowych związanych z podanym produktem leczniczym. W razie konieczności należy podjąć działania odpowiednie do sytuacji oraz wspomagające.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: węglowodany, kod ATC: B05BA03.

Injectio Glucosi 10% Baxter jest hipertonicznym roztworem o osmolarności około 555 mOsm/l.

Właściwości farmakodynamiczne roztworu odpowiadają właściwościom glukozy, która jest głównym źródłem energii w metabolizmie komórek. Glukoza jest stosowana jako źródło węglowodanów w monoterapii lub w razie potrzeby w żywieniu pozajelitowym. Injectio Glucosi 10% Baxter dostarcza energii w ilości 400 kcal/l. Ponadto roztwór glukozy do infuzji umożliwia nawodnienie bez suplementacj i j onów.

W przypadku dodania innego produktu leczniczego do Injectio Glucosi 10% Baxter, właściwości farmakodynamiczne uzyskanego roztworu będą zależeć od dodanego produktu leczniczego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Glukoza jest metabolizowana dwoma szlakami: beztlenowym i tlenowym.

Metabolizm glukozy przebiega poprzez kwas pirogronowy lub mlekowy do dwutlenku węgla i wody, z uwalnianiem energii.

W przypadku dodania innego produktu leczniczego do Injectio Glucosi 10% Baxter, właściwości farmakokinetyczne uzyskanego roztworu będą zależeć od dodanego produktu leczniczego.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przedkliniczne dane na temat bezpieczeństwa tego roztworu do infuzji nie są istotne, ponieważ jego składowe są fizjologicznymi elementami osocza zwierzęcego i ludzkiego.

Należy oddzielnie rozpatrywać bezpieczeństwo produktów leczniczych, które mają zostać dodane.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Roztwór glukozy nie powinien być podawany przez ten sam zestaw do infuzji jednocześnie, przed ani po podaniu krwi, ponieważ może dojść do hemolizy i aglutynacji.

Przed dodaniem produktu leczniczego należy sprawdzić jego zgodność z roztworem w pojemniku Viaflo.

W przypadku braku badań zgodności niniejszego produktu, nie wolno go mieszać z innymi produktami leczniczymi.

Należy zapoznać się ze sposobem użycia produktu leczniczego, który ma zostać dodany.

Przed dodaniem produktu leczniczego należy sprawdzić, czy jest on rozpuszczalny i stabilny w wodzie o zakresie pH produktu Injectio Glucosi 10% Baxter (pH od 3,5 do 6,5).

Po dodaniu wykazującego zgodność produktu leczniczego do roztworu glukozy do infuzji dożylnych, powstały roztwór należy podać natychmiast.

Nie należy stosować produktów leczniczych, o których wiadomo, że są niezgodne.

6.3    Okres ważności Nieotwarte:

•    worki 250 ml:    18    miesięcy

•    worki 500 ml:    18    miesięcy

•    worki 1000 ml:    18    miesięcy

Trwałość w trakcie stosowania: dodawane produkty lecznicze

Dla każdego dodanego produktu leczniczego należy przed zastosowaniem określić stabilność chemiczną i fizyczną w pH roztworu Injectio Glucosi 10% Baxter w worku typu Viaflo.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, rozcieńczony produkt należy zużyć natychmiast chyba, że rozcieńczanie przeprowadzano w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych. Jeśli produkt nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania w trakcie stosowania odpowiada użytkownik.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania tego produktu leczniczego. Warunki przechowywania produktów leczniczych po rozpuszczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Worki typu Viaflo wykonane są z wielowarstwowego poliolefinowo/poliamidowego plastiku (PL 2442).

Worki umieszczone są w zewnętrznym plastikowym opakowaniu ochronnym o składzie poliamid/polipropylen.

Worki o pojemności: 250 ml, 500 ml i 1000 ml

Wielkości opakowań:

•    30 lub 36 worków po 250 ml w tekturowym pudełku

•    1 worek 250 ml

•    20 worków lub 24 worki po 500 ml w tekturowym pudełku

•    1 worek 500 ml

•    10 lub 12 worków po 1000 ml w tekturowym pudełku

•    1 worek 1000 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Wyrzucić po jednorazowym użyciu.

Wyrzucić niewykorzystane pozostałości roztworu.

Nie podłączać ponownie częściowo zużytych worków.

Do momentu użycia nie wyjmować worka z zewnętrznego opakowania ochronnego. Worek wewnętrzny zapewnia jałowość produktu.

Sposób podawania oraz środki ostrożności, które należy podjąć przed użyciem lub podaniem produktu leczniczego, patrz także punkt 4.2.

1.    Otwieranie

a.    Pojemnik Viaflo należy wyjąć z opakowania ochronnego bezpośrednio przed użyciem.

b.    Ściskając mocno wewnętrzny worek sprawdzić przez minutę, czy nie przecieka. Jeśli stwierdzono przeciekanie, worek należy wyrzucić, gdyż zawartość może być niejałowa.

c.    Sprawdzić, czy roztwór jest przezroczysty i czy nie zawiera nierozpuszczalnych cząstek. Jeśli roztwór nie jest przezroczysty lub zawiera nierozpuszczalne cząstki, należy go wyrzucić.

2.    Przygotowanie do podania

Do przygotowywania i podawania należy stosować materiały jałowe.

a.    Zawiesić worek za zaczep.

b.    Usunąć plastikową zatyczkę z portu do przetaczania znajdującego się na spodzie worka:

-    Chwycić jedną ręką małe skrzydełko portu.

-    Drugą ręką chwycić za duże skrzydełko na zatyczce i przekręcić.

-    Zatyczka odskoczy.

c.    Podczas podłączania infuzji stosować zasady aseptyki.

d.    Podłączyć zestaw do przetaczania. Należy zapoznać się ze wszystkimi załączonymi do zestawu wskazówkami, dotyczącymi podłączania, napełniania zestawu oraz podawania roztworu.

3.    Sposoby wprowadzania dodatkowych produktów leczniczych

Ostrzeżenie: Dodane produkty lecznicze mogą wykazywać niezgodność.

Aby dodać produkt leczniczy przed podaniem

a.    Odkazić port do dodawania produktu leczniczego.

b.    Używając strzykawki z igłą 19 (1,10 mm) do 22 (0,70 mm), wkłuć igłę w samouszczelniający się port do dodawania produktu leczniczego i wstrzyknąć produkt leczniczy.

c.    Zmieszać dokładnie roztwór z dodanym produktem leczniczym. W przypadku produktów leczniczych o dużej gęstości, takich jak chlorek potasu, należy opukać delikatnie porty w pozycji worka portami do góry i wymieszać.

Uwaga: Nie przechowywać worków zawierających dodane produkty lecznicze.

Aby dodać produkt leczniczy w trakcie podawania

a.    Zamknąć zacisk zestawu do przetaczania.

b.    Odkazić port do dodawania produktu leczniczego.

c.    Używając strzykawki z igłą 19 (1,10 mm) do 22 (0,70 mm), wkłuć igłę w samouszczelniający port do dodawania produktu leczniczego i wstrzyknąć produkt leczniczy.

d.    Zdjąć worek ze stojaka i (lub) obrócić go portami do góry.

e.    Opróżnić oba porty poprzez delikatne opukiwanie w pozycji worka portami do góry.

f.    Zmieszać dokładnie roztwór z dodanym produktem leczniczym.

g.    Zawiesić worek w poprzedniej pozycji, otworzyć ponownie zacisk i kontynuować podawanie.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 16869

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 21.05.2010 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 16.04.2013 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

28.07.2013

10

Injectio Glucosi 10% Baxter