Imeds.pl

Injectio Glucosi 5% Et Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Baxter (33,3 Mg + 3 Mg)/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla użytkownika

Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Baxter

(Glucosum + Natrii chloridum)

(33,3 mg + 3,0 mg)/ml, roztwór do infuzji

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości..

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Baxter i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Baxter

3.    Jak stosować Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Baxter

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Baxter

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Baxter i w jakim celu się go stosuje

Roztwór Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Baxter jest izotoniczny w stosunku do krwi. Oprócz glukozy - łatwo dostępnego źródła energii, dostarcza jonów sodu i chloru. Glukoza podawana pozajelitowo wzmacnia skurcze serca, zwłaszcza osłabionego, rozszerza naczynia wieńcowe. Jony sodowy i chlorkowy utrzymują prawidłowe stężenie osmolarne osocza i płynu pozakomórkowego. Roztwór Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Baxter jest często stosowany w pediatrii ze względu na izoosmolarność z osoczem (288 mOsm/l) i małą zawartość sodu.

Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Baxter jest stosowany:

•    w odwodnieniu hiper- i izotonicznym

•    w przypadku utraty płynów zawierających elektrolity

•    w stanach hipowolemii, jako środek krótkotrwale zwiększający objętość krwi krążącej

•    w żywieniu pozajelitowym, szczególnie u najmłodszych dzieci, jako płyn częściowo pokrywający dobowe zapotrzebowanie na wodę, kalorie i elektrolity

•    jako rozpuszczalnik niektórych leków podawanych dożylnie, np. związków potasu, magnezu, jeśli występuje zgodność fizyczna i chemiczna.

2. Informacje ważne przed zastosowaniemleku Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Baxter

Kiedy nie stosować leku Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Baxter:

-    u pacjentów z przewodnieniem

-    u pacjentów z hipokaliemią

-    u pacjentów z hipernatremią

-    u pacjentów z hiperchloremią

-    u pacjentów z odwodnieniem hipotonicznym.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Baxter

Podczas podawania płynu należy monitorować parametry gospodarki wodno-elektrolitowej oraz okresowo glikemię.

W stanach pourazowych, pooperacyjnych i innych, w których występuje zaburzenie metabolizmu glukozy, lek należy stosować tylko kontrolując stężenie glukozy we krwi. Ostrożnie stosować w hiponatremii, chorobach serca, niewydolności krążenia, niewydolności nerek, obrzękach, nadciśnieniu. Roztwór Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Baxter podawany jako jedyny płyn może prowadzić do zaburzeń elektrolitowych.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek

Stosowanie leku Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Baxter u dzieci

Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 1: 1 Baxter należy podawać ze szczególną ostrożnością u dzieci urodzonych przed terminem i dzieci poniżej 3 miesiąca życia.

W przypadkach, w których prawidłowa regulacja zawartości wody we krwi jest zaburzona w wyniku zwiększenia wydzielania hormonu ADH (nieosmotycznego wydzielania hormonu antydiuretycznego ADH), infuzja płynów ze stosunkowo małym stężeniem soli (roztworów hipotonicznych) może prowadzić do małego stężenia sodu we krwi (hiponatremii). Może to prowadzić do wystąpienia bólu głowy, nudności, drgawek, letargu, śpiączki, obrzęku mózgu i zgonu, dlatego wystąpienie tych objawów (ciężka objawowa encefalopatia z hiponatremią) są uważane za stan zagrożenia klinicznego.

Noworodki, szczególnie urodzone przed terminem oraz z małą masą wagą urodzeniową - są bardziej narażone na wystąpienie zbyt małego lub zbyt dużego stężenia cukru we krwi (hipo- lub hiperglikemia) i dlatego należy je szczególnie monitorować w trakcie leczenia roztworami dożylnymi glukozy, celem zapewnienia odpowiedniej kontroli stężenia cukru oraz uniknięcia możliwych długotrwałych działań niepożądanych. Małe stężenie cukru u noworodków może powodować przedłużone napady padaczkowe, śpiączkę i uszkodzenie mózgu. Duże stężenie cukru we krwi wiąże się z krwawieniami do mózgu, wystąpieniem zakażenia bakteryjnego i grzybiczego, uszkodzeniem wzroku (retinopatia wcześniacza), zakażeniami przewodu pokarmowego (martwicze zapalenie jelit), zaburzeniami płuc (dysplazja oskrzelowo-płucna), przedłużonym pobytem w szpitalu oraz śmiercią.

Stosowanie leku Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Baxter u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami niewydolności nerek.

Stosowanie leku Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Baxter u pacjentów w podeszłym wieku

Brak danych na temat stosowania leku u pacjentów w podeszłym wieku.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

U kobiet w ciąży roztwory glukozy należy stosować ostrożnie ze względu na możliwość wystąpienia hiperglikemii, hiperinsulinemii i kwasicy u płodu, a następnie hipoglikemii i żółtaczki u noworodka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Inne leki i Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Baxter

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Można podawać tylko z lekami niewykazującymi z lekiem niezgodności fizycznych ani chemicznych. W przypadku domieszek leków należy zwracać uwagę na wartość pH oraz zawartość jonów sodu i chloru. Ryzyko wystąpienia nadmiaru sodu może nasilać się, jeśli równocześnie podaje się leki zatrzymujące sód, takie jak: niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki blokujące receptory alfa-adrenergiczne oraz karbenoksolon.

Nie podawać jednocześnie z: aminofiliną, barbituranami, erytromycyną, hydrokortyzonem, warfaryną, kanamycyną, sulfonamidami, witaminą B12, tetracyklinami, cefalotyną, amfoterycyną.

U pacjentów leczonych jednocześnie glikozydami naparstnicy może dojść do zatrucia naparstnicą.

3. Jak stosować Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Baxter

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Baxter jest lekiem podawanym dożylnie. Dawkowanie ustala się indywidualnie w zależności od stopnia i rodzaju odwodnienia oraz aktualnych stężeń elektrolitów w osoczu.

Zwykle podaje się w dożylnym wlewie kroplowym 500-3000 ml w ciągu doby. Nie przekraczać szybkości wlewu 10 ml/minutę.

Uwaga: Podawać natychmiast po założeniu zestawu do wlewu.

Dodatkowy lek należy wprowadzać przez wkłucie w tym samym miej scu butelki, w którym później zostanie podłączony przyrząd do przetaczania.

Dokładnie wymieszać.

Postępować zgodnie z zasadami aseptyki.

Nie należy przechowywać roztworów, do których wprowadzono dodatkowe leki.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Baxter

Ostre zatrucia tym lekiem nie są spotykane. Podczas stosowania w cukrzycy może wystąpić hiperglikemia. Po podaniu dużej objętości roztworu w niewydolności krążenia, w hipernatremii oraz niewydolności nerek może dojść do przewodnienia.

Długotrwałe podawanie może spowodować zaburzenia elektrolitowe, w tym stan niedoboru fosforu, wapnia (odwapnienie kości) i magnezu, powstanie skazy krwotocznej, rzadko niedokrwistości hemolitycznej.

Podawanie nadmiaru sodu może doprowadzić do zmniejszenia stężenia litu w surowicy.

Stosuje się leczenie objawowe i środki zwiększające wydalanie Na+.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Przewodnienie (zbyt dużo płynu w organizmie).

Zbyt małe stężenie sodu we krwi (hiponatremia).

Hipernatremia (zbyt duże stężenie jonów sodu we krwi), która może spowodować odwodnienie, a nawet śpiączkę.

Hiperchloremia (zbyt duże stężenie jonów chloru we krwi).

Roztwór Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Baxter podawany jako jedyny płyn może prowadzić do zaburzeń elektrolitowych.

Zbyt szybkie podawanie może spowodować niewydolność krążenia, obrzęk płuc i obrzęki obwodowe.

Jak w przypadku wszystkich długotrwałych wlewów dożylnych może wystąpić podrażnienie żył oraz zakrzepowe zapalenie żył w miej scu wkłucia.

Reakcje nadwrażliwości, obejmujące ciężkie reakcje alergiczne zwane anafilaksją, gorączka oraz dreszcze.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza.

5. Jak przechowywać lek Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Baxter

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Opakowania raz otwartego nie należy przechowywać i stosować powtórnie

Nie stosować leku Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Baxter, jeśli roztwór nie jest przezroczysty lub pojemnik uszkodzony.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Baxter

1 l roztworu zawiera:

Substancja

Stężenie

[g/l]

Jony

mEq/l

mmol/l

Glukoza

33,3

-

-

-

Sodu chlorek

3,0

Na+

51,34

51,34

Cl-

51,34

51,34

Woda do wstrzykiwań do 1000,0 ml

100 ml roztworu dostarcza 13,2 kcal (55,18 kJ).

Osmolarność płynu wynosi 288 mOsm/l.

Jak wygląda lek Injectio Glucosi 5% et Natrii Chlorati 0,9% 2:1 Baxter i co zawiera opakowanie

Butelki polietylenowe 100 ml, 250 ml, 500 ml.

Nie wszystkie opakowania mogą być dostępne w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

Wytwórca:

Baxter Manufacturing Sp. z o.o. ul. Wojciechowska 42 B

20-704 Lublin


Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Baxter jest nazwą zastrzeżoną dla Baxter International Inc. ((kod kreskowy ulotki))

5