Imeds.pl

Injectio Pyralgini 500 Mg/Ml Roztwór Do Wstrzykiwań Dla Koni, Bydła, Świń I Psów 500 Mg/Ml

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

INJECIIO PT RALGINI 500 mg/ml roztwór do wstrzykiwali dla koni, bydła, świń i psów

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCI I)

500 mg/ml


Metamizol sodowy

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwali.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1. Docelowe gatunki zwierząt

Pies, bydło, koń, Świnia.

4.2.    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt INJLCTIO PYRALGINI jest wskazany do stosowania w przypadkach, gdy pożądane jesi działanie przeciwbólowe, przeciwskurczowe, przeciwgorączkowe i/lub przeciwzapalne metamizolu.

Znoszenie bólu w przebiegu kolki o różnej etiologii lub innych chorób spastyczmch układu pokarmowego u koni i bydła.

Mięśniochwat porażenny koni (wio^lnbiniińu pa ml) //< >/ ajimiwu)

Zatkanie przełyku ciałem obcym

Schorzenia przebiegające z gorączką, takie jak np. ostre przypadki zapalenia wymion (wcis/iłis), syndrom MM A (nuislitis-mclrilis-a^iiliicliac) u świń, grypa świń.

Ostre i przewlekle stany zapalne stawów, schorzenia o charakterze reumatycznym dotykające układu ruchowego, zapalenia nerwów, ncuralgia, zapalenie ścięgien i pochewek ścięgnowych.

4.3.    Przeciwwskazania

Nie stosować u kotów.

Nie stosować podskórnie.

Nie stosować produktu u zwierząt z zaburzeniami układu krwiotwórczego.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

U koni, których tkanki przeznaczone są do spożycia przez ludzi produkt może być podawany tylko drogą dożylną

4.5.    Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Brak

4.6.    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Nie stwierdzono.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nicśności Produkt może być stosowany w ciąży i okresie laktacji.


Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Fenobarbital, inne barbiturany oraz glutetymid mogą przyspieszać eliminacje metamizolu. Jednoczesne podawanie chloropromazvny może prowadzić do wystąpienia nasilonej

hipotermii.

4.9. Dawkowanie i droga(-i) podania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Zaleca sic podawanie produktu drogą dożylną lub domięśniową.U kom, których tkanki przeznaczone są do spożycia przez ludzi produkt może być podawany tylko droga dożylna. W praktyce można podawać produkt jednocześnie obiema drogami. Podanie można powtórzyć, jeśli istnieje raka potrzeba.

Zaleca sic następujące dawkowanie:

Konie

20 - 50 mg/kg m.c.

O O

Bydło

20 - 40 mg/kg m.c.

c* o

0

Świnia

15-50 mg/ kg m.c.

Pies

2C - 50 mg/ kg m.c.

O O

4.10.    Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Nie są znane specyficzne objawy związane z przedawkowaniem.

4.11.    Okres(-y) karencji

Tkanki jadalne: 12 dni po podaniu dożylnym

20 dni po podaniu domięśniowym

Mleko; 4 dni

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa larmakoterapeutyczna: Leki przeciwbólowe

Kod ATCvet: ON02BB02


5.1.

Meatamizol sodu jest pochodną pirazolonową. Działa przeciw bólowo, przeciwskurczowo, przcciwgorączkowo oraz w mniejszym stopniu przeciwzapalnie. Aktywne metabolity metamizolu działają centralnie i obwodowe, mechanizm polega na hamowaniu cyklooksygenazy. Działanie przeciwgorączkowe i przeciwbólowe je ^t silniej wyrażone niż działanie przeciwzapalne. Metamizol charakteryzuje się bardzo dobrą tolerancja ze strony

przewodu pokarmowego w porównaniu z innymi niesteroidowymi lekami pr/eci\\v.apaln\mi.

5.2. Właściwości farmakokincu czne

Po podaniu dożylnym metamizol podlega gwałtownemu metabolizowaniu. Cztery metabolm

MAA (4-mctylaminoantypiryna), AA (4-aminoant\pirvna), FAA (4-formylaminoam\pimia)

oraz AAA (4-acctylamonoanrypiryna) są oznaczane w osoczu. Jedynie M \.\ i AA wykazują działanie farmakologiczne. Będąca podstawowym metabolitem MAA ulega szybkiej eliminacji z osocza, z czasem pól trwania wynoszącym około 5-9 godzin. Trzy pozostałe metabolity występują w zdecydowanie niższej koncentracji niż MAA. Po podaniu domięśniowym MAA osiaga bardzo szybko Cnux. MAA jest eliminowana głównie z moczem.

6.1 Skład jakościowy substancji pomocniczych

Pirosiarczvn sodu

¥

Woda do wstrzykiwali

6.2 Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3    Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcieńczeniu lub rckonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

2 lata dla produktu leczniczego wctervnarvjneg<> zapakowanego do sprzedaży.

Okres trwałości po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego - 28 dni

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25‘C.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni.

Nie używąć po upływie terminu ważności.

6.5 Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

(> p< >)emn< >sci :>C ml


Butelka z oranżowego szkła ( ł yp II) z korkiem z gumv bromobutvlowej ub 130 ml.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów' pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliw ić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Biowet-Pulawy Sp. z o.o.

ul. Arciucha 2, 24-100 Puławy

Tcl/fax: (OSI) 886 33 53, tel. (081) 888 91 00

e-mail: biowet(ó biowet.pl

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

P-201/95

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15.11.1995 16.12.2005

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

16.12.2005

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nic dotvczv.

* J