Imeds.pl

Inmunair 17,5 Zawiesina Doustna Dla Kur (0,05 Mg + 0,17 Mg) /Ml

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Inmunair 17,5 zawiesina doustna dla kur

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH) 1 ml zawiera:

Inaktywowane komórki Propiobacteńum acties.....................................................0,17 mg

Lipopolisacharydy błony komórkowej Eschericbia coli..........................................0,05 mg

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina doustna.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Docelowe gatunki zwierząt

Kura

4.2.    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwńerząt

Inmunair 17,5 zastosowany w trzy tygodnie po szczepieniu przeciw chorobie Mareka poprawia status immunologiczny ptaków.

Podnosi indeks ochrony u ptaków szczepionych przeciw chorobie Gumboro.

Ogranicza śmiertelność, występowanie objawów klinicznych i/lub zmian powodowanych przez wirus choroby Mareka.

Ogranicza występowanie i zmniejsza intensywność pojawiających się spadków parametrów zootechnicznych wywoływanych wystąpieniem zakażenia Mycoplasma gallisepticum.

Ogranicza śmiertelność oraz występowanie i stopień nasilenia spadków parametrów zootechnicznych wywoływanych zakażeniem wirusem z podgrupy J białaczki drobiu.

Ogranicza występowanie zmian wywoływanych przez wnuś choroby Gumboro.

Inmunair 17,5 jest zalecany do stosowania w okresach krytycznych dla kur, zwńązanych z występowaniem silnego stresu, w których ptaki są o wiele bardziej wrażliwe na choroby zakaźne.

4.3.    Przeciwwskazania

Brak.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków' zwńerząt

Brak.

4.5.    Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwderzętom

Brak.

4.6.    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Nie stwierdzono.

4.7.    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Stosowanie produktu nie ma wpływu na produkcję jaj i odsetek wylęgu.

4.8.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Nieznane.

4.9. Dawkowanie i droga(-i) podania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Inmunair 17,5 podaje się doustnie w wodzie do picia w dawce 0,5-1 ml/10 kg m.c. co 24 godziny przez kolejne 3 dni. Preparat może być stosowany od pienvszego dnia życia.

Brojlery i kurczęta:

Podawsć przez pierwsze trzy dni życia w wrodzić do picia w dawee 0,5-1 ml/10 kg m.c. dziennie. Podanie powtórzyć w 21 dniu życia.

Nioski (towarowe i reprodukcyjne):

Podawać przez pierwsze trzy dni życia w wodzie do picia w dawee 0,5-1 ml/10 kg m.c. dziennie. Następnie podać między 10 a 12 tygodniem życia i powtórzyć podanie między 18 a 23 tygodniem życia.

Dokładnie wstrząsnąć przed użyciem.

Sposób podawsnia musi uwzględniać stosowane na fermie programy szczepień jak też jej specyficzne wsrunki, a w szczególności występowanie okresów stresu takich jak: szczepienia i transport w pierwszych dniach życia ptaków, spadek odporności biernej w trzecim tygodniu życia, ponowne szczepienia oraz zmiany paszy. U niosek uwzględnić nasilenie przyrostów^ w 10 -12 tygodniu i początek nieśności w 18 - 23 tygodniu.

Inmunair 17,5 należy rozpuścić w takiej ilości w^ody by ptaki wypiły ją w okresie krótszym niż 2 godziny. Dobrze jest przed podaniem preparatu ograniczyć ptakom dostęp do wędy. Pełny dostęp do wędy należy umożliwdć ptakom każdego dnia dopiero po wtypiciu wędy z preparatem. Roztwór Inmunair 17,5 z wędą do picia należy przygotować tuż przed podaniem ptakom.

4.10. Przedawkowanie (wT tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Test bezpieczeństwa wykazał, że podanie ptakom produktu w ilości przekraczającej 10 razy dawkę terapeutyczną nie wywoływało żadnych efektów szkodliwych.

4.11. Okres(-y) karencji

Zero dni.

5. WŁAŚCIWOŚCI IMMUNOLOGICZNE

Grupa farmakotcrapeutyczna: Leki immunostymulujące

Kod ATCvet: QL03A

Lipopolisacharydy z komórek E. coli aktywują makrofagi i wywołują proliferację limfocytów B oraz ich różnicowanie do komórek plazmatycznych wytwarzających przeciwciała. Propiobacterium wykazuje zdolność do indukowania odporności komórkowej stymulując wytwarzanie cytokin.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Skład jakościowy substancji pomocniczych

Tiomersal

Poliwdnylopyrolidon (K-17)

Potasu fosforan dwuwodny Sodu wodorotlenek Woda do wstrzykiwań

6.2.    Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać ze szczepionkami lub innymi produktami immunologicznymi.

6.3.    Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcieńczeniu lub rekonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

2 lata dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakow-anego do sprzedaży.

Okres trwałości po rozcieńczeniu zgodnie z instrukcją: 2 godziny

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Przechowywać w lodówce (2°C — 8‘C). Chrome przed światłem.

6.5.    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Butelki wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego, zawierające 50 ml, 100 ml, 250 ml i 500 ml szczepionki, zamykane korkami gumowymi z chlorobutylu pokrytego teflonem, zabezpieczone kapslami aluminiowymi.

Butelki 50 ml, 100 ml, 250 ml pakowane są pojedynczo w pudełko tekturowe.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Laboratorios Calier S.A.

C/Barcelones, 26 (Pla del Ramassa)

08520 Les Franqueses del Yalles, (Barcelona), Hiszpania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1389/03

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12.09.2003

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nie dotyczy.