+ iMeds.pl

Innovate 1000 j.mUlotka Innovate

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta INNOVATE 1000 j.m.

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Ludzki VIII czynnik krzepnięcia krwi

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować te ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek INNOVATE 1000 j.m. i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku INNOVATE 1000 j.m.

3.    Jak stosować lek INNOVATE 1000 j.m.

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek INNOVATE 1000 j.m.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST LEK INNOVATE 1000 j.m. I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

INNOVATE 1000 j.m. jest produktem leczniczym należącym do grupy leków przeciwkrwotocznych. Substancją czynną jest ludzki VIII czynnik krzepnięcia krwi. Ludzki VIII czynnik krzepnięcia jest białkiem naturalnie występującym w organizmie ludzkim. Rolą tego białka jest zapewnienie prawidłowego procesu krzepnięcia krwi oraz zapobieganie zbyt długiemu krwawieniu.

Leczenie hemofilii A

Lek INNOVATE 1000 j.m. jest stosowany w celu uzupełnienia braku VIII czynnika krzepnięcia krwi co w rezultacie zapobiega i zatrzymuje krwawienia (krwotoki) u pacjentów z hemofilią A. Hemofilia A jest chorobą dziedziczną, która charakteryzuje się brakiem białka zwanego VIII czynnikiem krzepnięcia. Brak tego czynnika prowadzi do zaburzeń mechanizmu krzepnięcia krwi.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU INNOVATE 1000 j.m.

Kiedy nie stosować leku INNOVATE 1000 j.m. :

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ludzki VIII czynnik krzepnięcia lub którykolwiek z pozostałych składników leku INNOVATE 1000 j.m. (wymienione w punkcie 6. Zawartość opakowania i inne informacje).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku INNOVATE 1000 j.m. należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Leczenie należy rozpocząć oraz powinno być regularnie nadzorowane przez lekarza doświadczonego w leczeniu hemofilii

Lekarz powinien dokonać oceny potencjalnych korzyści wynikających z leczenia lekiem INNOVATE 1000 j.m. i zalecić pacjentowi regularne przeprowadzanie badania krwi w celu kontrolowania poziomu VIII czynnika krzepnięcia.

Testy należy przeprowadzać częściej w przypadku zabiegów chirurgicznych.

Dzieci

Nie ma wystarczających danych, aby zalecać stosowanie produktu leczniczego INNOVATE 1000 j.m. u dzieci poniżej 6. roku życia.

Ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej

Wystąpienie działań niepożądanych jak opuchlizna, pokrzywka lub podobna wysypka skórna, uczucie ucisku w klatce piersiowej, świszczący oddech, spadek ciśnienia krwi w trakcie infuzji/wstrzyknięcia leku lub zaraz po jego podaniu mogą świadczyć o wystąpieniu reakcji alergicznej lub anafilaktycznej. Jeżeli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast przerwać podawanie leku i skontaktować się z lekarzem. W przypadku wystąpienia wstrząsu lekarz rozpocznie standardowe postępowanie medyczne stosowane w leczeniu wstrząsu.

Inne leki i INNOVATE 1000 j.m.

Dotychczas nie stwierdzono żadnych interakcji pomiędzy lekiem INNOVATE 1000 j.m. a innymi produktami leczniczymi.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Informacje o środkach ostrożności związanych z pochodzeniem leku INNOVATE 1000 j.m.

Lek INNOVATE 1000 j.m. jest wytwarzany z osocza ludzkiego (płynnej części krwi).

Standardowe postępowanie mające na celu zabezpieczenie przed infekcjami wynikającymi ze stosowania produktów leczniczych otrzymywanych z ludzkiej krwi lub osocza obejmują :

•    staranny dobór dawców krwi i osocza,

•    badania przesiewowe pojedynczych donacji i całych pul osocza w kierunku swoistych markerów zakażenia.

W procesie wytwarzania leku INNOVATE 1000 j.m. stosowane są również skuteczne metody inakktywacji lub usuwania wirusów.

Należy jednak pamiętać, że mimo zastosowania wspomnianych wyżej metod, nie można całkowicie wykluczyć niebezpieczeństwa przeniesienia czynników zakaźnych po podaniu produktu leczniczego pochodzącego z ludzkiej krwi lub osocza. To ryzyko dotyczy również nieznanych lub nowo odkrytych wirusów i innych czynników zakaźnych.

Stosowane środki zabezpieczające są uznawane za skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak: HIV, HBV i HCV oraz bezotoczkowego wirusa HAV.

Metody inaktywacji/usuwania wirusów mogą mieć jednak ograniczoną skuteczność wobec wirusów bezotoczkowych, takich jak parwowirus B19.

Zakażenie parwowirusem B19 może powodować poważne powikłania u kobiet w ciąży (zakażenie płodu) oraz u pacjentów z niedoborem odporności lub w stanach zwiększonego wytwarzania krwinek czerwonych (np. niedokrwistość hemolityczna).

W przypadku pacjentów regularnie otrzymujących produkt leczniczy INNOVATE 1000 j.m. zaleca się stosowanie odpowiednich szczepień ochronnych (przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B).

Stanowczo zaleca się, by przy każdym podawaniu INNOVATE 1000 j.m., zapisać nazwę i numer serii produktu, aby zachować związek między pacjentem i użytą serią produktu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W związku z tym, że hemofilia A jest chorobą rzadko występującą u kobiet, brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania czynnika VIII u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Dlatego ludzki czynnik krzepnięcia VIII należy przepisywać w okresie ciąży i laktacji jedynie w razie absolutnej konieczności.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek INNOVATE 1000 j.m. nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK INNOVATE 1000 j.m.

INNOVATE 1000 j.m. powinien być podawany dożylnie po rekonstytucji w załączonym rozpuszczalniku.

Leczenie należy rozpoczynać pod nadzorem lekarza doświadczonego w leczeniu hemofilii.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Lekarz określa prawidłową dawkę leku INNOVATE 1000 j.m. Właściwa dawka zależy od następujących czynników:

-    wagi pacjenta,

- stopnia ciężkości choroby,

-    umiejscowienia i intensywności krwawienia,

-    stanu zdrowia pacjenta,

-    braku lub obecności inhibitorów VIII czynnika krzepnięcia,

-    oraz w niektórych przypadkach, od rodzaju zabiegu, który ma zostać przeprowadzony (np. zabieg chirurgiczny, ekstrakcja zęba itp.).

W czasie terapii lekarz może zlecić przeprowadzenie badania krwi pacjenta w celu kontroli :

-    poziomu VIII czynnika krzepnięcia,

-    obecności inhibitorów VIII czynnika krzepnięcia.

W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań, lekarz może odpowiednio dostosować dawkę oraz częstotliwość podawania leku.

Odpowiednia dawka leku jest określana w jednostkach międynarodowych (j.m.).

Częstotliwość podawania

Lekarz określi częstotliwość podawania leku INNOVATE 1000 j.m.

Lekarz odpowiednio dostosuje częstotliwość wstrzyknięć, zależnie od ciężkości krwawienia i skuteczności leczenia. Tabela określająca częstotliwość oraz czas trwania leczenia w różnych przypadkach jest przedstawiona na końcu niniejszej ulotki, w punkcie przeznaczonym wyłącznie dla personelu medycznego.

Sposób i droga podawania

Lek należy podawać dożylnie i tylko w dawce jednorazowej.

Szybkość podawania nie powinna przekraczać 4 ml na minutę.

Informacje dotyczące dawki, przygotowania oraz sposobu podawania leku INNOVATE 1000 j.m. są zawarte na końcu niniejszej ulotki, w punkcie przeznaczonym wyłącznie dla personelu medycznego. Jeżeli zaistnieje potrzeba, należy zwrócić się do lekarza z prośbą o wytłumaczenie tego punktu.

W razie dodatkowych pytań związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku INNOVATE 1000 j.m.u dzieci

Nie ma wystarczających danych, aby zalecać stosowanie produktu leczniczego INNOVATE 1000 j.m. u dzieci poniżej 6. roku życia.

Zastosowanie większej niz zalecana dawki leku INNOVATE 1000 j.m.

Aktualnie nie zostały zgłoszone żadne przypadki przedawkowania ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia krwi. W razie zastosowania większej dawki leku niż jest to zalecane należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku INNOVATE 1000 j.m.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku INNOVATE 1000 j.m.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Uogólnione lub miejscowe reakcje alergiczne, takie jak:

•    obrzęk okolicy gardła i twarzy (obrzęk Quinckego),

•    uczucie pieczenia i kłucia w miejscu wstrzyknięcia leku,

•    dreszcze,

•    nagłe zaczerwienienie, wysypki skórne (uogólniona pokrzywka, reakcja pokrzywkowa),

•    ból głowy,

•    spadek ciśnienia krwi (niedociśnienie tętnicze),

•    skrajne zmęczenie (letarg),

•    nudności, wymioty,

•    niepokój,

•    wzrost częstości tętna (tachykardia), ucisk w klatce piersiowej,

•    mrowienie (parestezje),

•    świszczący oddech (podobnie jak w astmie).

W niektórych przypadkach objawy te mogą prowadzić do ciężkiej reakcji anafilaktycznej. W celu uzyskania informacji dotyczących postępowania w takiej sytuacji patrz również punkt 2. „Ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej”.

W rzadkich przypadkach obserwowano podwyższoną temperatury ciała (hipertermię).

Pacjenci z hemofilią typu A mogą wytworzyć przeciwciała skierowane przeciwko VIII czynnikowi krzepnięcia (inhibitory). Lekarz powinien regularnie zlecać badania krwi w celu kontroli obecności inhibitorów VIII czynnika krzepnięcia krwi oraz oceny ich ilości. Jeżeli pojawią się tego typu inhibitory, stan taki będzie objawiał się niewystarczającą reakcją na leczenie. W takich przypadkach zalecany jest kontakt z wyspecjalizowanym ośrodkiem leczenia hemofilii.

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK INNOVATE 1000 j.m.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

W okresie ważności lek INNOVATE 1000 j.m. może być przechowywany maksymalnie przez 6 miesięcy w temperaturze nie wyższej niż 25°C bez możliwości jego powtórnego schładzania.

Na opakowaniu zewnętrznym należy zanotować datę przeniesienia leku do temperatury pokojowej (nie wyższej niż 25°C). Jeżeli w przeciągu tych 6 miesięcy lek nie zostanie zużyty, należy go wyrzucić.

Nie zamrażać.

W celu zapewnienia ochrony przed światłem, fiolki należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Nie stosować leku INNOVATE 1000 j.m. w przypadku stwierdzenia, że otrzymany roztwór nie jest jednorodny lub zawiera osad.

Lek należy użyć natychmiast po rekonstytucji i tylko w dawce jednorazowej.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Numer serii (Lot)

Termin ważności (EXP)

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek INNOVATE 1000 j.m.

Substancją czynną leku jest ludzki VIII czynnik krzepnięcia krwi.

Pozostałe składniki leku to:

-    proszek: sacharoza, mannitol, glicyna, lizyny chlorowodorek i wapnia chlorek

-    rozpuszczalnik: woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek INNOVATE 1000 j.m. i co zawiera opakowanie

Lek INNOVATE 1000 j.m. stanowią: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w szklanych fiolkach. Ponadto w opakowaniu znajdują się system do rekonstytucji i przenoszenia oraz igła z filtrem.

Lek INNOVATE 1000 j.m. dostępny jest w wielkości opakowania 1000 j.m./10 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna

20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 10

tel 81 533 82 21

faks 81 533 80 60

e-mail biomed@biomed.lublin.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Wskazania do stosowania

Leczenie i profilaktyka epizodów krwotocznych u pacjentów z hemofilią typu A (wrodzonym niedoborem VIII czynnika krzepnięcia).

INNOVATE 1000 j.m. nie zawiera czynnika von Willebranda w ilościach skutecznych farmakologicznie, zatem nie jest wskazany w chorobie von Willebranda.

Dawkowanie

Leczenie i profilaktyka w przypadkach krwawień i przy zabiegach chirurgicznych

Przeliczanie wymaganego dawkowania VIII czynnika krzepnięcia opiera się na empirycznym stwierdzeniu, że 1 j.m. VIII czynnika krzepnięcia na kg masy ciała zwiększa aktywność VIII osoczowego czynnika o około 2% zwykłej aktywności (2 j.m./dl). Wymagane dawkowanie przeliczane jest przy użyciu następującego wzoru:

Wymagana liczba jednostek = masa ciała (kg) x pożądany wzrost poziomu VIII czynnika (% lub j.m./dl) x 0,5.

Dawkowanie i czas trwania terapii zastępczej zależą od stopnia ciężkości niedoboru VIII czynnika krzepnięcia, umiejscowienia i intensywności krwawienia oraz od stanu klinicznego pacjenta.

W razie wystąpienia następujących przypadków krwawienia, aktywność VIII czynnika krzepnięcia nie powinna spaść poniżej podanych wartości dla aktywności w osoczu (w % normy lub j.m./dl) w odpowiadającym okresie czasu. Poniższa tabela przedstawia możliwe dawkowanie w przypadkach krwawień i przy zabiegach chirurgicznych:

Stopień krwawienia/Rodzaj zabiegu chirurgicznego

Wymagany poziom aktywności VIII czynnika w osoczu (% lub j.m./dl)

Częstość dawkowania (godziny) / czas trwania leczenia (dni)

Krwawienie

Niewielki wylew do stawów, krwawienie do mięśni lub z jamy ustnej

20-40

Powtarzać podanie co 12 do 24 godzin. Co najmniej przez 1 dzień do czasu ustąpienia krwawienia ocenianego przez ustąpienie bólu lub wyleczenia.

Bardziej nasilony wylew do stawów, krwawienie do mięśni lub krwiak

30-60

Powtarzać podanie co 12-24 godziny przez 3-4 dni lub dłużej, do czasu ustąpienia bólu i ostrej dysfunkcji.

Krwotoki zagrażające życiu

60-100

Powtarzać podanie co 8 do 24 godzin, do czasu ustąpienia zagrożenia.

Zabiegi chirurgiczne

Niewielkie zabiegi, z ekstrakcją zęba włącznie

30-60

Co 24 godziny, co najmniej przez 1 dzień, do czasu wyleczenia.

Poważne zabiegi chirurgiczne

80-100 (przed- i pooperacyjnie)

Powtarzać podanie co 8-24 godziny, do czasu odpowiedniego zagojenia rany,

następnie przez co najmniej 7 dni do uzyskania od 30% do 60% (j.m./dl)

__aktywności VIII czynnika._

W długoterminowym postępowaniu profilaktycznym u chorych na ciężką postać hemofilii typu A, podaje się od 20 do 40 j.m. VIII czynnika krzepnięcia na kilogram masy ciała w odstępach co 2 do 3 dni. W niektórych przypadkach, w szczególności u pacjentów w młodym wieku, konieczne jest częstsze podawanie tego czynnika lub zastosowanie większych dawek.

Dawka produktu oraz częstotliwość jego podawania powinna zawsze być indywidualnie dobrana w zależności od efektywności klinicznej u poszczególnych pacjentów.

Nie ma wystarczających danych, aby zalecać stosowanie produktu leczniczego INNOVATE 1000 j.m. u dzieci poniżej 6. roku życia.

Generalnie, wszyscy pacjenci leczeni produktem VIII czynnika krzepnięcia powinni być uważnie monitorowani pod kątem wytworzenia inhibitorów za pomocą odpowiednich testów laboratoryjnych oraz obserwacji klinicznej. W przypadku gdy oczekiwany poziom aktywności VIII czynnika w osoczu nie zostanie osiagnięty lub gdy krwawienie nie zostanie opanowane po podaniu odpowiedniej dawki, należy przeprowadzić testy w kierunku obecności inhibitorów VIII czynnika krzepnięcia. U pacjentów z wysokim mianem inhibitora, leczenie z użyciem VIII czynnika krzepniecia może być nieskuteczne i należy rozważyć inne możliwości terapii. Leczenie takich pacjentów powinno być prowadzone przez lekarzy posiadających doświadczenie w opiece nad pacjentami z hemofilią.

Sporządzanie roztworu:

Należy przestrzegać aktualnie stosowanych zasad aseptyki (czyli postępowania zabezpieczającego przed dostępem bakterii lub innych drobnoustrojów chorobotwórczych). Nigdy nie wolno używać fiolek bezpośrednio po ich wyjęciu z lodówki.Ogrzać obie fiolki (z proszkiem i rozpuszczalnikiem) do temperatury pokojowej.
Usunąć wieczka ochronne z fiolki z rozpuszczalnikiem (woda do wstrzykiwań) i z fiolki z proszkiem.

Zdezynfekować powierzchnię każdego korka.


• Zdjąć przezroczystą osłonkę zabezpieczającą z zestawu do przenoszenia i wkłuć igłę do końca w środek korka fiolki z rozpuszczalnikiem, wykonując jednocześnie igłą ruch obrotowy.

•    Zdjąć drugą osłonkę zabezpieczającą z drugiego końca zestawu do przenoszenia.


• Przytrzymać obie fiolki w położeniu poziomym (odpowietrznikiem ku górze) i zdecydowanym ruchem wkłuć wolny koniec igły w środek korka fiolki z proszkiem. Aby nie dopuścić do przedwczesnego wyrównania ciśnienia próżni, należy uważać, by koniec igły był przez cały czas zanurzony w rozpuszczalniku.


•    Całość systemu natychmiast ustawić pionowo, umieszczając fiolkę z rozpuszczalnikiem dokładnie nad fiolką z proszkiem, aby umożliwić przepływanie rozpuszczalnika do fiolki z proszkiem.

•    W trakcie przelewania rozpuszczalnika należy kierować jego strumień na całą powierzchnię proszku. Rozpuszczalnik musi zostać przelany w całości.

•    Po przelaniu rozpuszczalnika następuje automatyczne wyrównanie ciśnienia próżni jałowym powietrzem.

•    Odłączyć pustą fiolkę (po rozpuszczalniku) wraz z zestawem do przenoszenia.


• Wymieszać zawartość, obracając fiolkę z lekiem delikatnymi ruchami przez kilka minut, aż do całkowitego rozpuszczenia się proszku; unikać tworzenia się piany we wnętrzu fiolki.


Roztwór uzyskiwany jest z reguły natychmiastowo, a czas całkowitego rozpuszczenia proszku nie powinien przekroczyć 10 minut.

Otrzymany roztwór powinien być klarowny lub lekko opalizujący. Jeżeli roztwór jest mętny lub zawiera wytrącenia, nie należy go podawać.


Podawanie roztworu

• Nabrać roztwór do jałowej strzykawki za pomocą igły z filtrem, dostarczonej z zestawem.

•    Zdjąć igłę z filtrem ze strzykawki i zastąpić ją igłą do wstrzykiwań dożylnych lub igłą motylkową.

•    Usunąć ze strzykawki powietrze i wprowadzić igłę do światła żyły po uprzednim zdezynfekowaniu miejsca wkłucia.

• Podawać dożylnie od razu całą dawkę bezpośrednio po przygotowaniu roztworu, z maksymalną szybkością 4 ml na minutę.

Wszystkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

9

Innovate

Charakterystyka Innovate

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

INNOVATE 1000 j.m., 1000 j.m., proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Produkt leczniczy INNOVATE 1000 j.m. występuje w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i zawiera nominalnie 1000 j.m. ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia krwi na fiolkę.

Po rekonstytucji w 10 ml załączonego rozpuszczalnika produkt leczniczy INNOVATE 1000 j.m. zawiera około 100 j.m./ ml (1000 j.m./ 10 ml) ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia krwi.

Moc (j.m) została określona przy pomocy metody chromogennej zgodnie z Farmakopeą Europejską Aktywność swoista produktu leczniczego INNOVATE 1000 j.m.. wynosi około 100 j.m./mg białka.

Produkt leczniczy zawiera czynnik von Willebranda.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Leczenie i profilaktyka epizodów krwotocznych u pacjentów z hemofilią typu A (wrodzonym niedoborem VIII czynnika krzepnięcia).

INNOVATE 1000 j.m. nie zawiera czynnika von Willebranda w ilościach skutecznych farmakologicznie, zatem nie jest wskazany w chorobie von Willebranda.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie należy rozpoczynać pod nadzorem lekarza doświadczonego w leczeniu hemofilii. Dawkowanie

Dawkowanie i czas trwania terapii zastępczej zależą od stopnia ciężkości niedoboru VIII czynnika krzepnięcia, umiejscowienia i intensywności krwawienia oraz od stanu klinicznego pacjenta.

Liczba podawanych pacjentowi jednostek VIII czynnika wyrażona jest w jednostkach międzynarodowych (j.m.), które odnoszą się do aktualnych standardów WHO dla produktów VIII czynnika krzepnięcia. Aktywność VIII czynnika krzepnięcia w osoczu jest wyrażana jako wartość % (w odniesieniu do osocza ludzkiego) lub w j.m. (w odniesieniu do międzynarodowych standardów zawartości VIII czynnika krzepnięcia w osoczu).

Jedna jednostka międzynarodowa (j.m.) aktywności VIII czynnika krzepnięcia jest równa aktywności VIII czynnika krzepnięcia zawartego w 1 ml osocza ludzkiego.

Przeliczanie wymaganego dawkowania VIII czynnika krzepnięcia opiera się na empirycznym stwierdzeniu, że 1 j.m. VIII czynnika krzepnięcia na kg masy ciała zwiększa aktywność VIII osoczowego czynnika o około 2% zwykłej aktywności (2 j.m./dl). Wymagane dawkowanie przeliczane jest przy użyciu następującego wzoru:

Wymagana liczba jednostek = masa ciała (kg) x pożądany wzrost poziomu VIII czynnika (% lub j.m./dl) x 0,5

Dawka produktu oraz częstotliwość jego podawania powinna zawsze być indywidualnie dobrana w zależności od skuteczności klinicznej u poszczególnych pacjentów.

W razie wystąpienia następujących przypadków krwawienia, aktywność VIII czynnika krzepnięcia nie powinna spaść poniżej podanych wartości dla aktywności w osoczu (w % wartości prawidłowych lub j.m./dl) w odpowiadającym okresie czasu. Poniższa tabela przedstawia możliwe dawkowanie w przypadkach krwawień i przy zabiegach chirurgicznych:

Stopień krwawienia/Rodzaj zabiegu chirurgicznego

Wymagany poziom aktywności VIII czynnika w osoczu (% lub j.m./dl)

Częstość dawkowania (godziny) / czas trwania leczenia (dni)

Krwawienie

Niewielki wylew do stawów, krwawienie do mięśni lub z jamy ustnej

20-40

Powtarzać podanie co 12 do 24 godzin. Co najmniej przez 1 dzień do czasu ustąpienia krwawienia ocenianego przez ustąpienie bólu lub wyleczenia.

Bardziej nasilony wylew do stawów, krwawienie do mięśni lub krwiak

30-60

Powtarzać podanie co 12-24 godziny przez 3-4 dni lub dłużej, do czasu ustąpienia bólu i ostrej dysfunkcji.

Krwotoki zagrażające życiu

60-100

Powtarzać podanie co 8 do 24 godzin, do czasu ustąpienia zagrożenia.

Zabiegi chirurgiczne

Niewielkie

łącznie z ekstrakcją zęba

30-60

Co 24 godziny, co najmniej przez 1 dzień, do czasu wyleczenia.

Poważne

80-100 (przed- i pooperacyjnie)

Powtarzać podanie co 8-24 godziny, do czasu odpowiedniego zagojenia rany, następnie przez co najmniej 7 dni do uzyskania od 30% do 60% (j.m./dl) aktywności VIII czynnika.

Podczas leczenia wskazane jest określenie docelowej aktywności VIII czynnika krzepnięcia w celu ustalenia częstości podawania powtarzanych infuzji. Szczególnie w przypadku poważnych zabiegów chirurgicznych niezbędne jest monitorowanie terapii substytucyjnej poprzez kontrolę procesu krzepnięcia (poziomu aktywności VIII czynnika krzepnięcia w osoczu). Poszczególni pacjenci mogą różnie reagować na podawany VIII czynnik krzepnięcia, którego poziomy odzysku in vivo oraz okresy półtrwania mogą się różnić.

W długoterminowej profilaktyce krwawień u chorych na ciężką postać hemofilii typu A, podaje się od 20 do 40 j.m. VIII czynnika krzepnięcia na kilogram masy ciała w odstępach co 2 do 3 dni. W niektórych przypadkach, w szczególności u pacjentów w młodym wieku, możliwe jest częstsze podawanie tego czynnika lub zastosowanie większych dawek.

Nie ma wystarczających danych, aby zalecać stosowanie produktu leczniczego INNOVATE 1000 j.m. u dzieci poniżej 6. roku życia.

Pacjenci powinni być uważnie monitorowani pod kątem wytworzenia inhibitorów VIII czynnika. W przypadku gdy oczekiwany poziom aktywności VIII czynnika w osoczu nie zostanie osiagnięty lub gdy krwawienie nie zostanie opanowane po podaniu odpowiedniej dawki, należy przeprowadzić testy w kierunku obecności inhibitorów VIII czynnika krzepnięcia. U pacjentów z wysokim mianem inhibitora, leczenie z użyciem VIII czynnika krzepniecia może być nieskuteczne i należy rozważyć inne możliwości terapii. Leczenie takich pacjentów powinno być prowadzone przez lekarzy posiadających doświadczenie w opiece nad pacjentami z hemofilią.

Patrz również punkt 4.4.

Sposób podawania

Przed podaniem produkt leczniczy należy poddać rekonstytucji jak opisano w punkcie 6.6.

Produkt należy podawać dożylnie i tylko w dawce jednorazowej.

Szybkość podawania nie powinna przekraczać 4 ml/minutę.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podobnie, jak w przypadku każdego produktu zawierającego białko, podawanego drogą dożylną, możliwe jest wystąpienie reakcji nadwrażliwości typu alergicznego. Pacjenci powinni zostać poinformowani o wczesnych objawach reakcji nadwrażliwości takich jak wysypka, uogólniona pokrzywka, uczucie ucisku w klatce piersiowej, świszczący oddech, spadek ciśnienia krwi i anafilaksja. W przypadku wystąpienia powyższych objawów, pacjent powinien natychmiast zaprzestać stosowania produktu i skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia wstrząsu należy zastosować standardowe postępowanie medyczne w terapii wstrząsu.

Standardowe postępowanie mające na celu zabezpieczenie przed infekcjami wynikającymi ze stosowania produktów leczniczych otrzymywanych z ludzkiej krwi lub osocza obejmują selekcję dawców, badania przesiewowe pojedynczych donacji i całych pul osocza w kierunku swoistych markerów zakażenia oraz zastosowanie skutecznych metod inaktywacji/usuwania wirusów w czasie procesu wytwarzania. Należy jednak pamiętać, że mimo zastosowania wspomnianych wyżej metod, nie można całkowicie wykluczyć niebezpieczeństwa przeniesienia czynników zakaźnych po podaniu produktu leczniczego pochodzącego z ludzkiej krwi lub osocza. To ryzyko dotyczy również nieznanych lub nowo odkrytych wirusów i innych czynników zakaźnych.

Stosowane środki zabezpieczające są uznawane za skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak: HIV, HBV i HCV oraz bezotoczkowego wirusa HAV.

Metody inaktywacji/usuwania wirusów mogą mieć jednak ograniczoną skuteczność wobec wirusów bezotoczkowych, takich jak parwowirus B19.

Zakażenie parwowirusem B19 może powodować poważne powikłania u kobiet w ciąży (zakażenie płodu) oraz u pacjentów z niedoborem odporności lub w stanach zwiększonego wytwarzania krwinek czerwonych (np. niedokrwistość hemolityczna).

W przypadku pacjentów regularnie otrzymujących produkt leczniczy INNOVATE 1000 j.m. zaleca się stosowanie odpowiednich szczepień ochronnych (przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i

B).

Stanowczo zaleca się, by przy każdym podawaniu INNOVATE 1000 j.m., zapisać nazwę i numer serii produktu, aby zachować związek między pacjentem i użytą serią produktu.

Wytwarzanie neutralizujących przeciwciał (inhibitorów) VIII czynnika krzepnięcia jest znanym powikłaniem leczenia chorych na hemofilię typu A. Inhibitory te są zazwyczaj immunoglobulinami z grupy IgG skierowanymi przeciwko aktywności prokoagulacyjnej VIII czynnika krzepnięcia, których ilość oznacza się w jednostkach Bethesda (BU) na mililitr osocza przy użyciu zmodyfikowanego testu. Ryzyko wytworzenia inhibitorów jest związane z ekspozycją na antyhemofilowy VIII czynnik krzepnięcia i jest ono najwyższe w ciągu 20 pierwszych dni ekspozycji. W rzadkich przypadkach wytworzenie inhibitorów może nastąpić po pierwszych 100 dniach ekspozycji. Pacjenci leczeni ludzkim VIII czynnikiem krzepnięcia powinni być uważnie monitorowani pod kątem wytworzenia inhibitorów za pomocą odpowiednich testów laboratoryjnych oraz obserwacji klinicznej. Patrz również punkt 4.8. Działania niepożądane.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Aktualnie nie są znane żadne interakcje ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia z innymi produktami leczniczymi.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie przeprowadzano badań wpływu VIII czynnika krzepnięcia na reprodukcję u zwierząt.

W związku z tym, że hemofilia A jest chorobą rzadko występującą u kobiet, brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania czynnika VIII u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Dlatego ludzki czynnik krzepnięcia VIII należy przepisywać w okresie ciąży i laktacji jedynie w razie absolutnej konieczności.

4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych

INNOVATE 1000 j.m. nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Nadwrażliwość lub reakcje alergiczne (wśród których występują: obrzęk naczynioruchowy (obrzęk Quinckego), pieczenie i kłucie w miejscu wstrzyknięcia, dreszcze, nagłe zaczerwienienie, uogólniona pokrzywka, ból głowy, wysypka, spadek ciśnienia tętniczego, letarg, nudności, niepokój, tachykardia, ucisk w klatce piersiowej, parestezje, wymioty i świszczący oddech) są obserwowane rzadko oraz mogą niekiedy rozwinąć się w ciężką anafilaksję (ze wstrząsem włącznie).

W rzadkich przypadkach stwierdzono podwyższenie temperatury ciała (hipertermię).

Pacjenci z hemofilią typu A mogą wytworzyć przeciwciała neutralizujące (inhibitory) VIII czynnik krzepnięcia. Jeżeli pojawią się tego typu inhibitory, stan taki będzie objawiał się niewystarczającą reakcją na leczenie. W takich przypadkach zalecany jest kontakt z wyspecjalizowanym ośrodkiem leczenia hemofilii.

Podczas badań klinicznych z użyciem leku INNOVATE 1000 j.m. u 32 pacjentów z ciężką hemofilią, leczonych poprzednio co najmniej przez 6 miesięcy, nie stwierdzono pojawienia się inhibitorów.

Nie ma dostępnych danych dotyczących pacjentów wcześniej nieleczonych i stosujących produkt leczniczy INNOVATE 1000 j.m..

Informacje związane z bezpieczeństwem wirusowym, patrz punkt 4.4.

4.9. Przedawkowanie

Do chwili obecnej nie zgłoszono żadnych zdarzeń niepożądanych, związanych z przypadkowym przedawkowaniem produktu leczniczego INNOVATE 1000 j.m..

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwkrwotoczne, ludzki VIII czynnik krzepnięcia, kod ATC: B02BD02.

Kompleks czynnik VIII /czynnik von Willebranda składa się z dwóch cząsteczek (czynnika VIII i czynnika von Willebranda) o różnych funkcjach fizjologicznych.

Po podaniu, cząsteczka czynnika VIII wiąże się z cząsteczką czynnika von Willebranda we krwi pacjenta. Aktywowany VIII czynnik krzepnięcia jako kofaktor aktywowanego IX czynnika zwiększa zdolność przekształcenia X czynnika w jego aktywną postać. Aktywowany X czynnik przekształca protrombinę w trombinę. Trombina przekształca fibrynogen w fibrynę, co prowadzi do uformowania skrzepu.

Hemofilia typu A jest dziedziczną chorobą sprzężoną z płcią, polegającą na występowaniu zbyt niskich poziomów czynnika VIII:C i objawia się samoistnymi lub będącymi wynikiem urazów bądź zabiegów chirurgicznych krwawieniami do stawów, mięśni, narządów wewnętrznych. Terapia zastępcza przy użyciu VIII czynnika krzepnięcia powoduje wzrost jego poziomu i przez to pozwala na czasowe zmniejszenie jego niedoborów oraz zahamowanie skłonności do krwawień.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Czynnik VIII zawarty w tym produkcie leczniczym jest normalnym składnikiem ludzkiego osocza i zachowuje się tak samo jak endogenny czynnik VIII

Szczytowa aktywność osoczowa zostaje osiągnięta zazwyczaj w ciągu 15 minut po wstrzyknięciu produktu leczniczego INNOVATE 1000 j.m..

W badaniu przeprowadzonym w grupie 12 pacjentów otrzymujących INNOVATE 1000 j.m. odzysk czynnika FVIII:C po podaniu produktu leczniczego wyniósł 2,6 ± 0,7 j.m./dl/j.m./kg, a okres półtrwania wyniósł 12,1 ± 4,7 godziny.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzano badań toksyczności po podaniu wielokrotnym ani badań wpływu produktu leczniczego na reprodukcję u zwierząt.

Na podstawie danych przedklinicznych nie stwierdzono żadnego potencjalnego działania mutagennego ze strony produktu leczniczego INNOVATE 1000 j.m..

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Proszek:

Sacharoza

Mannitol

Glicyna

Lizyny chlorowodorek Wapnia chlorek

Rozpuszczalnik:

Woda do wstrzykiwań.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności.

Produkt leczniczy należy podawać wyłącznie za pomocą specjalnie do tego celu przeznaczonych zestawów do wstrzykiwań/infuzji, w przeciwnym razie może wystąpić adsorpcja ludzkiego czynnika krzepnięcia na wewnętrznych powierzchniach niektórych zestawów do wstrzykiwań/infuzji, a w wyniku tego do niepowodzenie leczenia.

6.3.    Okres ważności

30 miesięcy.

Produkt leczniczy należy zużyć niezwłocznie po rekonstytucji. Jednakże wykazano, że roztwór po rekonstytucji wykazuje stabilność przez 3 godziny w temperaturze 25°C .

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Fiolki przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

W okresie ważności produkt leczniczy może być przechowywany maksymalnie przez 6 miesięcy w temperaturze nie wyższej niż 25°C bez możliwości jego powtórnego schładzania. Jeżeli w ciągu tych 6 miesięcy produkt leczniczy nie zostanie zużyty, należy go wyrzucić. Na opakowaniu zewnętrznym należy zanotować datę przeniesienia produktu do temperatury nie wyższej niż 25°C i koniec 6-miesięcznego okresu przechowywania.

Nie zamrażać.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Proszek (1000 j.m.) w fiolce ze szkła typu I z korkiem z gumy bromobutylowej oraz aluminiowym wieczkiem zakończonym dyskiem z polipropylenu,

Rozpuszczalnik po 10 ml w fiolce ze szkła typu II z korkiem z gumy halobutylowej

oraz zestaw do rekonstytucji i przenoszenia, w skład którego wchodzą sterylizujący zawór

odpowietrzający oraz igła z filtrem.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Sporządzanie roztworu:

Należy przestrzegać aktualnie stosowanych zasad aseptyki.

• Nigdy nie wolno używać produktu leczniczego bezpośrednio po wyjęciu fiolek z lodówki.

•    Ogrzać obie fiolki (z proszkiem i rozpuszczalnikiem) do temperatury pokojowej.

• Usunąć wieczka ochronne z fiolki z rozpuszczalnikiem (woda do wstrzykiwań) i z fiolki z proszkiem.

•    Zdezynfekować powierzchnię każdego korka.

• Zdjąć przezroczystą osłonę zabezpieczającą z systemu do przenoszenia i wkłuć igłę do końca w środek korka fiolki z rozpuszczalnikiem, wykonując jednocześnie igłą ruch obrotowy.

•    Zdjąć drugą osłonę zabezpieczającą z drugiego końca systemu do przenoszenia.

• Przytrzymać obie fiolki w położeniu poziomym (odpowietrznikiem ku górze) i zdecydowanym ruchem wkłuć wolny koniec igły w środek korka fiolki z proszkiem. Aby nie dopuścić do przedwczesnego wyrównania ciśnienia próżni, należy uważać, by koniec igły był przez cały czas zanurzony w rozpuszczalniku.

• Całość systemu natychmiast ustawić pionowo, umieszczając fiolkę z rozpuszczalnikiem dokładnie nad fiolką z proszkiem, aby umożliwić przepływanie rozpuszczalnika do fiolki z proszkiem.

• W trakcie przelewania rozpuszczalnika należy kierować jego strumień na całą powierzchnię proszku. Rozpuszczalnik musi zostać przelany w całości.

• Po przelaniu rozpuszczalnika następuje automatyczne wyrównanie ciśnienia próżni jałowym powietrzem.

•    Odłączyć pustą fiolkę (po rozpuszczalniku) wraz z systemem do przenoszenia.

• Wymieszać zawartość, obracając fiolkę z produktem leczniczym delikatnymi ruchami przez kilka minut, aż do całkowitego rozpuszczenia się proszku; unikać tworzenia się piany we wnętrzu fiolki.

Roztwór uzyskiwany jest z reguły natychmiastowo, a czas całkowitego rozpuszczenia proszku nie

powinien przekroczyć 10 minut.

Otrzymany roztwór powinien być klarowny lub lekko opalizujący. Jeśli roztwór jest mętny lub jeśli

zawiera osad, nie należy go podawać.

Podawanie roztworu:

Nabrać roztwór do jałowej strzykawki za pomocą igły z filtrem, dostarczonej z zestawem.

•    Zdjąć igłę z filtrem ze strzykawki i zastąpić ją igłą do wstrzykiwań dożylnych lub igłą motylkową.

•    Usunąć ze strzykawki powietrze i wprowadzić igłę do światła żyły po uprzednim zdezynfekowaniu miejsca wkłucia.

• Podawać dożylnie od razu całą dawkę bezpośrednio po przygotowaniu roztworu, z maksymalną szybkością 4 ml na minutę.

Wszystkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z

lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY    POSIADAJĄCY    POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna

20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 10

Polska

Nr telefonu: (081) 533 82 21 e-mail: biomed@biomed.lublin.pl

8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB    CZĘŚCIOWEJ    ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Innovate