Imeds.pl

Insectin 10 Mg/G

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

INSECTIN PROSZEKIO mg/g proszek do podania na skórę dla psów, kotów i gołębj

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Permetryna (jako permetryna cis/trans 25:75)    10 mg / g

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Docelowe gatunki zwierząt

Psy, koty, gołębie.

4.2.    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Zwalczanie inwazji ektopasożytów występujących u psów, kotów i gołębi (pchły, kleszcze, wszoły, obrzezki).

4.3. Przeciwwskazania

u gołębi poniżej 1 miesiąca życia,


Nie stosować u szczeniąt i kociąt poniżej 12 tygodnia życia, oraz gołębi konsumpcyjnych, a także u samic karmiących.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

W czasie wykonywania zabiegu chronić oczy zwierząt!

4.5. Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Zabieg powinien być wykonywany poza pomieszczeniem mieszkalnym. W czasie wykonywania zabiegów stosować ogólnie przyjęte środki ostrożności postępowania z preparatami pasożytobójczymi.

Po zastosowaniu produktu leczniczego należy chronić dzieci przed kontaktem ze zwierzęciem.

4.6.    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

U kotów objawy zatrucia po przedawkowaniu manifestują się wystąpieniem zaburzeń neurologicznych pochodzących z ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

Objaw)' występujące bardzo często (> 1/10): ślinotok, nadpobudliwość która może czasem przechodzić w stan agresji, drżenie mięśni, drgawki, niezborność ruchowa, przeczulica skórna, rozszerzenie źrenic, hipertermia.

Objaw)' występujące często (< 10/100): tachykardia, letarg, dezorientacja, wymioty.

Objawy występujące bardzo rzadko (< 1/10000): hipotermia, arytmia, zapaść, sinica błon śluzowych, biegunka, zatrzymanie oddechu, zatrzymanie akcji serca, zatrzymanie moczu, przemijająca ślepota.

4.7.    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Nie stosować u samic karmiących.

4.8.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono.

4.9.    Dawkowanie i drogi podania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Posypać proszkiem powłokę rozchylając sierść lub pióra tak, aby produkt leczniczy dotarł do skóry. Zabieg należy powtórzyć po 2 - 3 tygodniach. Każdorazowo po przeprowadzonym zabiegu należy wymienić posłanie zwierzęcia, a nowe legowisko posypać niewielką ilością produktu leczniczego, w przypadku stosowania u gołębi opylać kojce.

Opakowanie 50 g produktu leczniczego wystarcza do przeprowadzenia:

3 zabiegów u psów o ciężarze 10 - 15 kg 5 do 7 zabiegów u kotów 10-15 zabiegów u szczeniąt i kociąt 25 do 50 zabiegów u gołębi.

4.10.    Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Przy przedawkowaniu preparatu należy podjąć intensywne leczenie objawowe, ponieważ nie istnieje swoiste antidotum.

Zaleca się podanie leków o działaniu uspokajającym, przeciwdrgawkowym (diazepam, pentobarbital, propofol) i miorelaksacyjnym.

Należy uzupełnić płyny przez podanie krystaloidów ( fizjologicznego roztworu chlorku sodu lub płynu wieloelektrolitowego).

Zaleca się również kąpiel zatrutego zwierzęcia w letniej wodzie z dodatkiem łagodnych detergentów w celu zmycia pozostających na skórze resztek permetryny.

4.11.    Okres karencji

Pies, kot - Nie dotyczy.

Nie stosować u gołębi których tkanki przeznaczone są do spożycia przez ludzi

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Kod ATC vet: OP53A

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Permetryna należy do grupy syntetycznych pyretroidów, które są pochodnymi naturalnych pyretryn. Wywiera działanie kontaktowe i wykazuje wysoką skuteczność w stosunku do cktopasożytów takich jak: pchły, kleszcze, obrzeżki, roztocza oraz wszy.

Mechanizm bójczego działania permetryny w stosunku do wrażliwych na ten związek cktopasożytów polega na zaburzeniu przepływu jonów w płytce nerwowo-mięśniowej pasożyta,

co prowadzi do przedłużonej depolaryzacji z następowym blokowaniem przewodnictwa nerwowego i śmierci pasożyta.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Zastosowane zewnętrznie izomer}' cis;trans permetryny ulegają wchłonięciu przez skórę do krwioobiegu. Proces wchłaniania zachodzi w niewielkim stopniu i zależy przede wszystkim od postaci farmaceutycznej leku. Półokres eliminacji oraz średni czas występowania permetryny we krwi wynosi od kilku do kilkunastu godzin. Ze względu na swoją lipofilność permetryna osiąga wysokie stężenie w tkance tłuszczowej, centralnym układzie nerwowym i obwodowych włóknach nerwowych, a także w wątrobie, nerkach oraz mleku.

Izomer}’ cis i trans permetryny ulegają metabolizmowi do związków dobrze rozpuszczalnych w wodzie, które ulegają wydaleniu przede wszystkim z moczem.

6* SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Skład jakościowy substancji pomocniczych

Talk

6.2.    Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3.    Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/ rozcieńczeniu lub rekonstytucji/ dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

2 lata dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25"C.

6.5.    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Pojemnik z HDPE z perforowanym wieczkiem z LDPE zawierający 50 g produktu.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Produkt leczniczy silnie toksyczny dla pszczół, ryb, skorupiaków.

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Biowct - Puławy Sp. z o.o.

ul. Arciucha 2, 24-100 Puławy

tel/fax: (081) 886 33 53, tel:(081) 888 91 00

e-mail: biowet@biowet.pl

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

742/99

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

30.09.1992r., 26.04.1999r., 15.12.2004r.

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

15.12.2004

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nie dotyczy