+ iMeds.pl

Intratect 50 g/l (50 mg/ml)Ulotka Intratect

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Intratect 50 g/l roztwór do infuzji Immunoglobulina ludzka normalna (IVIg)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Intratect i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Intratect

3.    Jak stosować lek Intratect

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Intratect

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Intratect i w jakim celu się go stosuje

Intratect to wyciąg z ludzkiej krwi, który zawiera przeciwciała (własne substancje obronne organizmu) przeciwko chorobom, dostępny w postaci roztworu do infuzji. Roztwór jest gotowy do infuzji dożylnej (kroplówki).

Intratect zawiera immunoglobulinę ludzką normalną (przeciwciała) z krwi dawców z szerokiego spektrum populacji, która może zawierać przeciwciała przeciwko większości najczęściej występuj ących chorób zakaźnych. W przypadku gdy poziom immunoglobuliny G w krwi jest niski, odpowiednia dawka leku Intratect może przywrócić prawidłowe wartości.

Intratect jest stosowany u dorosłych, dzieci i młodzieży (0 - 18 lat), u których przeciwciała nie występuj ą w dostatecznej ilości (leczenie zastępcze) w następuj ących przypadkach:

-    Pacjenci z wrodzonym brakiem przeciwciał (zespół pierwotnego niedoboru odporności)

-    Hipogammaglobulinemia i nawracające zakażenia bakteryjne u pacjentów z przewlekłą białaczką limfatyczną, u których stosowanie profilaktycznych antybiotyków zakończyło się niepowodzeniem

-    Hipogammaglobulinemia i nawracające zakażenia bakteryjne u pacjentów ze szpiczakiem mnogim w fazie plateau, u których szczepienie przeciwko pneumokokom zakończyło się niepowodzeniem

-    Hipogammaglobulinemia u pacjentów po allogenicznym przeszczepie hematopoetycznych komórek macierzystych

-    Wrodzony nabyty zespół braku odporności (AIDS) z nawracającymi zakażeniami bakteryjnymi

Intratect jest również stosowany u dorosłych, dzieci i młodzieży (0 - 18 lat) w leczeniu chorób zapalnych (immunomodulacja), np.:

-    Pierwotna małopłytkowość immunologiczna (ITP, w której u pacjenta występuje zmniejszona liczba płytek krwi), jeśli u pacjenta planowana jest operacja chirurgiczna w najbliższej przyszłości lub pacjentowi zagraża ryzyko krwawienia

-    Zespół Guillain-Barre (choroba uszkadzająca nerwy w całym organizmie)

-    Choroba Kawasaki (choroba występująca u dzieci wywołująca stan zapalny wielu narządów ciała oraz powoduj ąca powiększenie tętnic serca)

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Intratect Kiedy nie stosować leku Intratect

-    jeśli pacjent ma uczulenie na immunoglobulinę ludzką lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6). Reakcja alergiczna może obejmować wysypkę, swędzenie, problemy z oddychaniem lub obrzęk twarzy, ust, gardła lub j ęzyka.

-    jeśli pacjent ma niedobór immunoglobuliny A, szczególnie w przypadku występowania we krwi przeciwciał przeciwko immunoglobulinie A.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Intratect należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką, jeśli

-    pacjent cierpi na schorzenie charakteryzujące się niskim poziomem przeciwciał w krwi (hipo- lub agammaglobulinemia)

-    pacjent nie otrzymywał tego leku wcześniej lub wystąpiła długa przerwa (np. kilka tygodni) od ostatniego stosowania leku (pacjent musi być uważnie monitorowany podczas infuzji oraz godzinę po zakończeniu infuzji)

-    pacjent otrzymał niedawno Intratect (pacjent musi być obserwowany podczas wlewu oraz co najmniej przez 20 minut po wlewie)

-    u pacjenta wystąpiła reakcja na inne przeciwciała (w rzadkich przypadkach istnieje ryzyko reakcji alergicznych)

-    pacjent cierpi lub cierpiał na schorzenie nerek

-    pacjent otrzymywał leki, które mogą uszkodzić nerki (w przypadku pogorszenia się funkcjonowania nerek konieczne może okazać się przerwanie leczenia lekiem Intratect)

Lekarz podejmie specjalne środki ostrożności w przypadku pacjentów z nadwagą, osób starszych, cierpiących na cukrzycę lub podwyższone ciśnienie krwi, z małą objętością krwi (hipowolemią), gdy gęstość krwi jest wyższa od normalnej (wysoka lepkość krwi), w przypadku osób unieruchomionych, cierpiących na problemy dotyczące naczyń krwionośnych (choroby naczyniowe) lub w przypadku innych zagrożeń wystąpienia stanów zakrzepowych (zakrzepy krwi).

Uwaga - reakcje

Pacjent będzie uważnie obserwowany podczas infuzji leku Intratect, aby mieć pewność, że nie wystąpiła reakcja. Lekarz zapewni, by prędkość infuzji Intratect była odpowiednia dla konkretnego pacjenta.

W przypadku wystąpienia następuj ących reakcji: świszczącego oddechu, trudności w oddychaniu, przyspieszonego tętna, obrzęku powiek, twarzy, warg, gardła lub j ęzyka, wysypki lub swędzenia (szczególnie na całym ciele) podczas infuzji leku Intratect, należy o tym natychmiast poinformować lekarza. Prędkość infuzji można zmniejszyć lub całkowicie zatrzymać.

Informacje na temat przenoszenia czynników zakaźnych

Intratect jest wytwarzany z ludzkiego osocza (płynnej części krwi). Kiedy leki są wytwarzane z ludzkiej krwi lub osocza, ważne jest, aby zapobiegać przenoszeniu zakażeń na pacjentów. Dawcy krwi są badani pod kątem występowania wirusów. Wytwórcy tych produktów dodatkowo przetwarzaj ą krew lub osocze w celu inaktywacji lub usunięcia wirusów. Pomimo tych środków, w przypadku podawania leków przygotowywanych z ludzkiej krwi lub osocza nie można całkowicie wykluczyć możliwości przeniesienia zakażenia.

Podejmowane kroki uważa się za skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak ludzki wirus niedoboru odporności (HIV), wirusy zapalenia wątroby typu B i C.

Skuteczność tych środków może być ograniczona w przypadku wirusów bezotoczkowych, takich jak wirus zapalenia wątroby typu A oraz parwowirus B19.

Powodem, dla którego immunoglobuliny nie są łączone z zapaleniem wątroby typu A czy z infekcjami parwowirusem B19 może być to, że znajdujące się w produkcie przeciwciała przeciw tym czynnikom zakaźnym mają charakter ochronny.

Lek Intratect a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Intratect może osłabić skuteczność niektórych szczepionek, np. przeciwko:

-    odrze

-    różyczce

-    śwince

-    ospie wietrznej

Konieczne może być odczekanie do 3 miesięcy przed przyjęciem niektórych szczepionek oraz do 1 roku przed przyjęciem szczepionki przeciwko odrze.

Wpływ na badania krwi

Intratect może mieć wpływ na badania krwi. W przypadku poddawania się badaniom krwi po przyjęciu leku Intratect należy poinformować osobę pobierającą krew lub lekarza o fakcie przyjmowania Intratect.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz podejmie decyzj ę, czy Intratect może być stosowany w czasie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Niektóre działania niepożądane związane z produktem leczniczym Intratect mogą pogarszać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjenci, u których wystąpiły działania niepożądane podczas leczenia, powinni poczekać na ich ustąpienie przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Intratect

Intratect jest przeznaczony do podawania dożylnego (w infuzji dożylnej). Jest podawany pacjentowi przez lekarza lub pielęgniarkę. Dawkowanie zależy od stanu zdrowia i masy ciała pacjenta. Lekarz zdecyduje jaką ilość należy podać.

Na początku wlewu pacjent będzie otrzymywać Intratect z małą prędkością. Następnie lekarz może stopniowo zwiększyć prędkość infuzji.

Szybkość wlewu oraz częstotliwość podawania zależą od powodu, dla którego podaje się pacjentowi Intratect.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Dawkowanie u dzieci i młodzieży (w wieku 0-18 lat) nie różni się od dawkowania u dorosłych, ponieważ dawkowanie w każdym wskazaniu jest określane na podstawie masy ciała i dostosowane do wyników klinicznych w powyższych chorobach.

W przypadku terapii zastępczej u pacjentów z osłabionym układem odpornościowym (niedobór odporności) oraz u pacjentów z wrodzonym AIDS, wlew dokonywany jest co 3-4 tygodnie.

W przypadku leczenia stanów zapalnych (immunomodulacja) infuzja może być dokonywana w następuj ący sposób:

Pierwotna małopłytkowość immunologiczna: w przypadku leczenia ostrego przypadku, wlew podawany jest w pierwszym dniu, po czym ta dawka może zostać powtórzona raz w ciągu 3 dni. Alternatywnie można podawać zmniejszoną dawkę przez 2 do 5 dni.

Zespół Guillaina Barré: wlew podawany jest przez 5 dni.

Choroba Kawasaki: wlew należy podawać przez 2 do 5 dni lub jako pojedynczą dawkę.

W przypadku hipogammaglobulinemii u pacjentów po allogenicznym przeszczepie hematopoetycznych komórek macierzystych, w leczeniu infekcji i dla zapobiegania odrzuceniu, wlew podaje się co 3 lub 4 tygodnie. Jeśli nie są wytwarzane przeciwciała, wlew podawany jest co miesiąc aż do osiągnięcia właściwego poziomu przeciwciał.

Jeśli jeden wlew zostanie pominięty

Intratect jest podawany pacjentowi w szpitalu przez lekarza lub pielęgniarkę, więc prawdopodobieństwo pominięcia dawki leku jest mało prawdopodobne. Jednak pacjent powinien zgłosić lekarzowi, jeśli uważa, że wlew został pominięty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Intratect

Przedawkowanie może doprowadzić do przeładowania płynami i nadmiernej gęstości krwi, zwłaszcza w przypadku pacjentów starszych lub pacjentów z niewydolnością serca lub osłabioną pracą nerek. Jeśli pacjent uważa, że otrzymał zbyt dużą ilość leku Intratect, należy zgłosić to lekarzowi, który zdecyduje, czy przerwać podawanie leku, czy też wymagane jest inne leczenie.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących stosowania tego leku należy zwrócić się o radę do lekarza lub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podane poniżej częstości występowania były przeważnie obliczane na podstawie liczby leczonych pacjentów, jeśli nie podano inaczej, np. według liczby infuzji.

W przypadku zauważenia któregokolwiek z poniższych objawów, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza:

-    wysypki

-    swędzenia

-    świszczącego oddechu

-    trudności w oddychaniu

-    obrzęku powiek, twarzy, warg, gardła lub j ęzyka

-    bardzo niskiego ciśnienia krwi z takimi objawami jak zawroty głowy, splątanie, omdlenie, przyspieszone tętno

Może to być reakcja alergiczna lub ostra reakcja alergiczna (wstrząs anafilaktyczny) lub nadwrażliwość.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia któregokolwiek spośród poniższych, bardzo rzadkich objawów:

-    ostrego bólu lub ucisku w klatce piersiowej (atak serca, zawał serca)

-    osłabienia, paraliżu lub odrętwienia jednej strony ciała, utraty widzenia w jednym lub w obu oczach, trudności z mówieniem (udar)

-    kaszlu, bólu w klatce piersiowej, przyspieszonego oddechu, przyspieszonego tętna (zator tętnicy płucnej)

-    obrzęku, bólu, zaczerwienienia nóg (zakrzepica żył głębokich)

Podczas badań klinicznych leku Intratect zgłaszano następujące działania niepożądane:

Często: mogą wystąpić nie częściej niż podczas 1 na 10 infuzji:

-    ból głowy

-    gorączka

Niezbyt często: mogą wystąpić nie częściej niż podczas 1 na 100 infuzji:

-    łagodne zwiększenie rozkładu krwinek czerwonych w naczyniach krwionośnych (hemoliza)

-    zaburzenia smaku

-    zwiększenie ciśnienia krwi

-    zapalenie żył powierzchownych

-    nudności

-    wymioty

-    ból brzucha

-    wysypka z uwypuklającymi się plamami

-    dreszcze

-    uczucie gorąca

-    podwyższona temperatura ciała

Preparaty ludzkiej immunoglobuliny mogą ogólnie powodować następujące dodatkowe działania niepożądane:

- nagły spadek ciśnienia krwi (rzadko: mogą występować nie częściej niż u 1 na 1 000 osób)

-    przejściowe zapalenie opon mózgowych (rzadko)

- objawy przypominaj ące egzemę (przej ściowe reakcje skórne) (rzadko)

- zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy (produktu odpadowego) i/lub nagła niewydolność nerek (rzadko)

-    ostry ból lub ucisk w klatce piersiowej (dusznica bolesna) (bardzo rzadko: mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 000 osób)

-    dreszcze lub drżenie (bardzo rzadko)

- trudności z oddychaniem (duszności) (bardzo rzadko)

-    zmniej szenie ciśnienia krwi (bardzo rzadko)

-    ból pleców (bardzo rzadko)

-    zawroty głowy

-    ból stawów

-    zmniej szenie liczby krwinek czerwonych spowodowane rozkładem tych komórek w naczyniach krwionośnych (niedokrwistość hemolityczna)

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych prędkość wlewu zostanie zmniejszona lub infuzja zostanie zatrzymana.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C PL-02 222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Intratect

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Farmaceuta i lekarz dysponują wiedzą na temat przechowywania leku Intratect. Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Intratect

-    Substancją czynną leku Intratect jest immunoglobulina ludzka do stosowania dożylnego.

Intratect zawiera 50 g/l białka osocza ludzkiego, którego co najmniej 96% stanowi immunoglobulina G (IgG). Rozkład poszczególnych podklas IgG, w przybliżeniu: 57% IgG1, 37% IgG2, 3% IgG3 i 3% IgG4. Maksymalna zawartość immmunoglobuliny A (IgA) wynosi 900 mikrogramów/ml

-    Pozostałe składniki to: glicyna i woda do wstrzykiwań Jak wygląda lek Intratect i co zawiera opakowanie

Intratect jest roztworem przeznaczonym do infuzji. Jest to roztwór przejrzysty lub lekko opalizujący (kolory mleczne, przypominające opal), bezbarwny do bladożółtego.

Opakowanie zawierające 1 fiolkę z 1 g w 20 ml roztworu Opakowanie zawierające 1 fiolkę z 2,5 g w 50 ml roztworu Opakowanie zawierające 1 fiolkę z 5 g w 100 ml roztworu Opakowanie zawierające 1 fiolkę z 10 g w 200 ml roztworu

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Biotest Pharma GmbH Landsteinerstrasse 5 63303 Dreieich Niemcy

Tel.: + 49 6103 801-0 Fax: + 49 6103 801-150 mail@biotest.de

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 03.04.2014

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Sposób podawania:

Intratect powinien być podawany dożylnie z początkową szybkością infuzji nie większą niż

1,4 ml/kg/godz. przez 30 minut. Jeśli produkt jest dobrze tolerowany szybkość infuzji można stopniowo

zwiększyć do maksymalnej wartości 1,9 ml/kg/godz. aż do zakończenia infuzji.

Specjalne środki ostrożności

Niektóre działania niepożądane mogą być spowodowane szybkością infuzji. Należy ściśle przestrzegać zalecanej szybkości podawania leku opisanej w punkcie „Sposób podawania”. W czasie infuzji należy uważnie obserwować i monitorować pacjenta z powodu ryzyka wystąpienia reakcji niepożądanych. Wszelkie zdarzenia niepożądane związane z wlewem należy leczyć zmniejszaj ąc prędkość wlewu lub przerywaj ąc infuzj ę.

U wszystkich pacjentów podawanie immunoglobuliny do stosowania dożylnego wymaga:

-    odpowiedniego nawodnienia pacjenta przed rozpoczęciem infuzji

-    monitorowania diurezy

-    monitorowania poziomu kreatyniny w surowicy,

- unikania równoczesnego stosowania diuretyków pętlowych.

Zdecydowanie zaleca się, aby w przypadku każdego podania pacjentowi produktu leczniczego Intratect odnotować nazwę i numer serii produktu leczniczego, aby móc powiązać pacjenta z daną serią produktu leczniczego.

W przypadku wstrząsu należy zastosować powszechnie przyjęte postępowanie dla terapii wstrząsu. Niezgodności farmaceutyczne

Z powodu braku badań nad niezgodnościami farmaceutycznymi Intratect nie może być mieszany z innymi produktami leczniczymi.

Instrukcje dotyczące przygotowania do stosowania i usuwania

Nie należy stosować leku Intratect po terminie ważności, który jest zamieszczony na etykiecie i opakowaniu zewnętrznym.

Przed podaniem produkt należy ogrzać do temperatury pokojowej lub temperatury ciała.

Roztwór powinien być przezroczysty do lekko opalizuj ącego i bezbarwny lub jasnożółty. Nie należy używać roztworów mętnych lub z osadem na dnie.

Produkt otwarty powinien zostać natychmiast wykorzystany.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Dawkowanie

Dawka i schemat dawkowania zależą od wskazań. W leczeniu substytucyjnym dawkowanie należy dostosować indywidualnie w zależności od odpowiedzi farmakokinetycznej i klinicznej. Zaleca się poniższe dawkowanie:

Leczenie substytucyjne zespołów pierwotnych niedoborów odporności:

Schemat dawkowania należy ustalić tak, aby uzyskać w osoczu poziom IgG (oznaczanego przed kolejną infuzją) wynoszący co najmniej 5-6 g/l. Od momentu rozpoczęcia leczenia do uzyskania wyrównania stężenia IgG potrzeba 3-6 miesięcy.

Zalecana dawka początkowa wynosi 8-16 ml (0,4-0,8 g)/kg masy ciała (mc.) podana jednorazowo, po czym podaje się dawkę co najmniej 4 ml (0,2 g)/kg mc. co trzy lub cztery tygodnie.

Dawka potrzebna do osiągnięcia w osoczu poziomu IgG 5-6 g/l wynosi 4-16 ml (0,2-0,8 g)/kg mc. w odstępach miesięcznych. Po uzyskaniu wyrównanego poziomu IgG, przerwy między infuzjami mogą wynosić od 3 do 4 tygodni.

W celu ustalenia właściwej dawki oraz przerw pomiędzy poszczególnymi infuzjami należy kontrolować poziom IgG w osoczu.

Hipogammaglobulinemia i nawracające zakażenia bakteryjne u pacjentów z przewlekłą białaczką limfatyczną, u których stosowanie profilaktycznych antybiotyków zakończyło się niepowodzeniem; hipogammaglobulinemia i nawracające zakażenia bakteryjne u pacjentów ze szpiczakiem mnogim w fazie plateau, u których szczepienie przeciwko pneumokokom zakończyło się niepowodzeniem; wrodzony nabyty zespół braku odporności (AIDS) z nawracającymi zakażeniami bakteryjnymi:

Zalecana dawka wynosi 4-8 ml (0,2-0,4 g)/kg mc. w odstępach 3 lub 4 tygodniowych.

Hipogammaglobulinemia u pacjentów po allogenicznym przeszczepie hematopoetycznych komórek macierzystych:

Zalecana dawka wynosi 4-8 ml (0,2-0,4 g)/kg masy ciała co trzy lub cztery tygodnie. Najniższe stężenie powinno być utrzymane na poziomie powyżej 5 g/l.

Pierwotna małopłytkowość immunologiczna:

Istnieją dwa alternatywne schematy leczenia:

-    16-20 ml (0,8-1 g)/kg mc. pierwszego dnia, dawkę taką można powtórzyć raz w ciągu 3 dni.

-    8 ml (0,4 g)/kg mc. podawana dziennie przez dwa do pięciu dni.

W przypadku nawrotu, leczenie można powtórzyć.

Zespół Guillain-Barre:

8 ml (0,4 g)/kg mc./dziennie przez 5 dni.

Choroba Kawasaki:

32-40 ml (1,6-2,0 g)/kg mc. w dawkach podzielonych, przez dwa do pięciu dni lub 40 ml (2,0 g)/kg mc. w jednorazowej dawce. Leczenie powinno być skojarzone z kwasem acetylosalicylowym.

Zalecane dawkowanie przedstawiono w poniższej tabeli:

Wskazania

Dawka

Częstotliwość wlewów

Leczenie substytucyjne zespołów

dawka

pierwotnych niedoborów odporności

początkowa: 0,4-0,8 g/kg następnie: 0,2-0,8 g/kg

co 3-4 tygodnie do osiągnięcia stężenia minimalnego IgG co najmniej 5-6 g/l

Leczenie substytucyjne wtórnych

0,2-0,4 g/kg

co 3-4 tygodnie do osiągnięcia stężenia

niedoborów odporności

minimalnego IgG co najmniej 5-6 g/l

Wrodzony nabyty zespół braku odporności (AIDS)

0,2-0,4 g/kg

co 3-4 tygodnie

Hipogammaglobulinemia (< 4 g/l) u

0,2-0,4 g/kg

co 3-4 tygodnie, aby uzyskać najniższe

pacjentów po allogenicznym przeszczepie hematopoetycznych komórek macierzystych

stężenie IgG wynoszące ponad 5 g/l

Immunomodulacj a

Pierwotna małopłytkowość

0,8-1 g/kg

pierwszego dnia, w razie potrzeby

immunologiczna

lub

powtórzyć dawkę raz w ciągu 3 dni.

0,4 g/kg/dobę

przez 2-5 dni

Zespół Guillain-Barré

0,4 g/kg/dobę

przez 5 dni

Choroba Kawasaki

1,6-2 g/kg

w dawkach podzielonych przez 2-5 dni, w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym

lub

2 g/kg

w jednej dawce w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym

Dzieci i młodzież

Dawkowanie u dzieci i młodzieży (w wieku 0-18 lat) nie różni się od dawkowania u dorosłych, ponieważ dawkowanie w każdym wskazaniu jest określane na podstawie masy ciała i dostosowane jest do wyników klinicznych w powyższych chorobach.

9

Intratect

Charakterystyka Intratect

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Intratect 50 g/l, roztwór do infuzji.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Immunoglobulina ludzka normalna (IVIg)

Jeden ml zawiera:

Immunoglobulina ludzka normalna 50 mg (o czystości co najmniej 96% IgG)

Każda fiolka po 20 ml zawiera 1 g białka,

Każda fiolka po 50 ml zawiera 2,5 g białka,

Każda fiolka po 100 ml zawiera 5 g białka,

Każda fiolka po 200 ml zawiera 10 g białka.

Rozkład podklas IgG (wartości przybliżone):

IgG1 57%

IgG2 37%

IgG3 3%

IgG4 3%

Maksymalna zawartość IgA wynosi 900 mikrogramów/ml.

Otrzymywana z osocza dawców krwi.

Pełny wykaz substancji pomocniczych - patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji.

Roztwór jest przezroczysty do lekko opalizującego, bezbarwny do bladożółtego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie substytucyjne u dorosłych, dzieci i młodzieży (0 - 18 lat) w:

-    Zespołach pierwotnych niedoborów odporności z upośledzeniem wytwarzania przeciwciał (patrz punkt 4.4).

-    Hipogammaglobulinemii i nawracających zakażeniach bakteryjnych u pacjentów z przewlekłą białaczką limfatyczną, u których stosowanie profilaktycznych antybiotyków zakończyło się niepowodzeniem.

-    Hipogammaglobulinemii i nawracających zakażeniach bakteryjnych u pacjentów ze szpiczakiem mnogim w fazie plateau, u których szczepienie przeciwko pneumokokom zakończyło się niepowodzeniem.

-    Hipogammaglobulinemii u pacjentów po allogenicznym przeszczepie hematopoetycznych komórek macierzystych.

-    Wrodzonym nabytym zespole braku odporności (AIDS) z nawracającymi zakażeniami bakteryjnymi.

Immunomodulacja u dorosłych, dzieci i młodzieży (0 - 18 lat) z:

-    Pierwotną małopłytkowością immunologiczną (ITP) u pacjentów z dużym ryzykiem krwawienia lub przed zabiegiem chirurgicznym w celu podwyższenia liczby płytek krwi,

-    zespołem Guillain-Barre’,

-    chorobą Kawasaki.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie substytucyjne należy rozpoczynać i monitorować wyłącznie pod nadzorem wykwalifikowanego lekarza posiadającego doświadczenie w leczeniu pacjentów z niedoborem odporności.

Dawkowanie:

Dawkowanie i schemat dawkowania zależą od wskazań.

W leczeniu substytucyjnym dawkowanie należy dostosować indywidualnie. w zależności od wskaźników farmakokinetycznych leku oraz odpowiedzi klinicznej.

Zaleca się poniższe dawkowanie:

Leczenie substytucyjne zespołów pierwotnych niedoborów odporności

Schemat dawkowania należy ustalić tak. aby uzyskać w osoczu poziom IgG wynoszący co najmniej 5-6 g/l (należy oznaczać poziom IgG przed kolejną infuzją). Od momentu rozpoczęcia leczenia do uzyskania wyrównania stężenia IgG potrzeba 3-6 miesięcy. Zalecana dawka początkowa wynosi 8-16 ml (0.4-0.8 g)/kg masy ciała podana jednorazowo. a następnie co najmniej 4 ml (0.2 g)/kg masy ciała podawana co 3 lub 4 tygodnie.

Dawka potrzebna do osiągnięcia w osoczu poziomu IgG 5-6 g/l wynosi 4-16 ml (0.2-0.8 g)/kg masy ciała w odstępach miesięcznych. Po uzyskaniu wyrównanego poziomu IgG. przerwy między infuzjami mogą wynosić od 3 do 4 tygodni. Należy kontrolować najniższe stężenie IgG w osoczu i oceniać łącznie z częstością zakażeń. W celu zmniejszenia częstości zakażeń. konieczne może być zwiększenie dawki i docelowe zwiększenie najniższego stężenia we krwi.

Hipogammaglobulinemia i nawracające zakażenia bakteryjne u pacjentów z przewlekłą białaczką limfatyczną, u których stosowanie profilaktycznych antybiotyków zakończyło się niepowodzeniem; hipogammaglobulinemia i nawracające zakażenia bakteryjne u pacjentów ze szpiczakiem mnogim w fazie plateau, u których szczepienie przeciwko pneumokokom zakończyło się niepowodzeniem; wrodzony nabyty zespół braku odporności (AIDS) z nawracającymi zakażeniami bakteryjnymi.

Zalecana dawka wynosi 4-8 ml (0.2-0.4g)/kg masy ciała w odstępach 3 lub 4 tygodniowych.

Hipogammaglobulinemia u pacjentów po allogenicznym przeszczepie hematopoetycznych komórek macierzystych

Zalecana dawka wynosi 4-8 ml (0.2-0.4 g)/kg masy ciała co trzy lub cztery tygodnie. Najniższe stężenie powinno być utrzymane na poziomie powyżej 5 g/l.

Pierwotna małopłytkowość immunologiczna:

Istniej ą dwa alternatywne schematy leczenia:

- dawka 16-20 ml (0.8-1 g)/kg masy ciała podana pierwszego dnia; dawkę można powtórzyć raz w ciągu 3 dni.

- dawka 8 ml (0,4 g)/kg masy ciała dziennie podawana przez 2 do 5 dni.

W przypadku nawrotu leczenie można powtórzyć.

Zespół Guillain Barre ’

8 ml (0,4 g)/kg masy ciała dziennie przez 5 dni.

Choroba Kawasaki

Zaleca się podawanie 32-40 ml (1,6-2,0 g)/kg masy ciała, w podzielonych dawkach przez 2 do 5 dni lub 40 ml (2,0 g) / kg masy ciała w jednorazowej dawce. Leczenie powinno być skojarzone z kwasem acetylosalicylowym.

Zalecane dawkowanie przedstawiono w poniższej tabeli:

Wskazania

Dawka

Odstępy między infuzjami

Leczenie substytucyjne zespołów pierwotnych niedoborów odporności

dawka początkowa: 0,4-0,8 g/kg masy ciała potem:

0,2-0,8g/kg masy ciała

co 3 - 4 tygodnie w celu uzyskania poziomu IgG w osoczu wynoszącego co najmniej 5-6g/l

Leczenie substytucyjne wtórnych niedoborów odporności

0,2-0,4 g/kg masy ciała

co 3-4 tygodnie w celu uzyskania poziomu IgG w osoczu wynoszącego co najmniej 5-6 g/l

Wrodzony nabyty zespół braku odporności (AIDS)

0,2-0,4 g/kg masy ciała

co 3-4 tygodnie

Hipogammaglobulinemia (< 4 g/l) u pacjentów po allogenicznym przeszczepie hematopoetycznych komórek macierzystych

0,2-0,4 g/kg masy ciała

co 3-4 tygodnie, aby uzyskać najniższe stężenie IgG wynoszące ponad 5 g/l.

Immunomodulacja:

Pierwotna małopłytkowość immunologiczna

0,8-1g/kg masy ciała

pierwszego dnia; w razie potrzeby powtórzyć dawkę raz w ciągu 3 dni.

lub

0,4 g/kg masy ciała/dobę

przez okres 2-5 dni

Zespół Guillain Barre’

0,4 g/kg masy ciała/dobę

przez okres 5 dni

Choroba Kawasaki

1,6-2 g/kg masy ciała

w dawkach podzielonych przez 2-5 dni, leczenie skojarzone z kwasem acetylosalicylowym

lub

2 g/kg masy ciała

jednorazowo; leczenie skojarzone z kwasem acetylosalicylowym

Dzieci i młodzież

Dawkowanie u dzieci i młodzieży (w wieku 0-18 lat) nie różni się od dawkowania u dorosłych, ponieważ dawkowanie w każdym wskazaniu jest określane na podstawie masy ciała i dostosowane do wyników klinicznych w powyższych chorobach.

Sposób podawania:

Do podawania dożylnego.

Intratect powinien być podawany dożylnie z początkową prędkością infuzji nie większą niż 1,4 ml na kg masy ciała na godzinę przez 30 minut. Jeśli preparat jest dobrze tolerowany (patrz punkt 4.4), prędkość infuzji można stopniowo zwiększyć do maksymalnie 1,9 ml/kg masy ciała/godz. aż do zakończenia infuzji.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (patrz punkt 4.4). Nadwrażliwość na ludzkie immunoglobuliny, szczególnie u pacjentów z przeciwciałami przeciwko IgA.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Niektóre ciężkie działania niepożądane mogą być spowodowane szybkością infuzji. Należy ściśle przestrzegać zalecanej szybkości podawania leku opisanej w punkcie 4.2. W czasie infuzji należy uważnie obserwować i monitorować pacjenta, z powodu ryzyka wystąpienia reakcji niepożądanych.

Niektóre działania niepożądane występuj ą częściej:

-    w przypadku zbyt szybkiego podawania leku,

-    u pacjentów, którym immunoglobulinę ludzką normalną podaje się po raz pierwszy, w rzadkich przypadkach u pacjentów, którym zmieniono podawany wcześniej preparat immunoglobuliny na inny oraz u pacjentów, którym immunoglobulina podawana jest po długiej przerwie.

W celu uniknięcia potencjalnych reakcji niepożądanych należy u pacjenta:

-    wykluczyć nadwrażliwość na immunoglobulinę ludzką normalną pierwszy raz podając lek powoli (z prędkością 1,4 ml/kg/godzinę odpowiadającą 0,023 ml/kg/min.),

-    uważnie obserwować pacjenta w trakcie infuzji, z powodu ryzyka wystąpienia reakcji niepożądanych. Szczególnej uwagi wymagają pacjenci, którym immunoglobulinę ludzką normalną podaje się po raz pierwszy, którym zmieniono podawany wcześniej preparat immunoglobuliny na inny oraz pacjenci, którym immunoglobulina podawana jest po długiej przerwie. Tę grupę pacjentów należy obserwować podczas pierwszej infuzji i przez pierwszą godzinę po infuzji, w celu zauważenia objawów potencjalnych reakcji niepożądanych i szybkiej interwencji. Pozostali pacjenci powinni być obserwowani przez co najmniej 20 minut po podaniu leku.

W przypadku reakcji niepożądanych, należy zmniejszyć szybkość podawania lub przerwać infuzj ę. Sposób postępowania zależy od rodzaju i ciężkości działania niepożądanego.

W przypadku wstrząsu należy zastosować powszechnie przyjęte postępowanie dla terapii wstrząsu.

U wszystkich pacjentów podawanie IVIg wymaga:

•    odpowiedniego nawodnienia organizmu przed rozpoczęciem infuzji IVIg

•    monitorowania wydalania moczu

•    monitorowania stężenia kreatyniny w surowicy

•    unikania równoczesnego stosowania diuretyków pętlowych

Nadwrażliwość

Rzeczywiste reakcje nadwrażliwości występują rzadko. Mogą wystąpić u pacjentów z przeciwciałami przeciwko IgA.

IVIg nie jest wskazana u pacjentów z selektywnym niedoborem IgA, w którym niedobór IgA jest jedynym nieprawidłowym wynikiem.

Rzadko normalna immunoglobulina ludzka może powodować spadek ciśnienia krwi z reakcj ą anafilaktyczną nawet u pacjentów, którzy tolerowali wcześniej leczenie immunoglobuliną ludzką normalną.

Powikłanie zakrzepowo-zatorowe

Istnieje kliniczne potwierdzenie związku pomiędzy podawaniem IVIg a zdarzeniami zakrzepowo-zatorowymi, takimi jak zawał serca, incydent mózgowo-naczyniowy (w tym udar), zator płucny i zakrzepica żył głębokich, które uważa się za związane ze względnym wzrostem lepkości krwi w związku z dużym napływem immunoglobuliny u pacjentów z grup ryzyka. Należy zachować ostrożność zlecając i podając infuzję IVIg pacjentom otyłym i pacjentom z istniejącymi wcześniej czynnikami ryzyka zdarzeń zakrzepowych (takimi jak podeszły wiek, nadciśnienie, cukrzyca i choroba naczyniowa lub zdarzenia zakrzepowe w wywiadzie, pacjentom z nabytymi lub dziedzicznymi skłonnościami do zakrzepicy, pacjentom długotrwale unieruchomionym, pacjentom z ciężką hipowolemią oraz pacjentom z chorobami wpływaj ącymi na zwiększenie lepkości krwi).

U pacjentów z grupy ryzyka niepożądanych działań zakrzepowo-zatorowych, produkty IVIg należy podawać w najmniejszej stosowanej dawce i z minimalną szybkością infuzji.

Ostra niewydolność nerek

Przypadki ostrej niewydolności nerek zgłaszano u pacjentów otrzymujących leczenie IVIg. W większości przypadków określono czynniki ryzyka, takie jak istniej ąca wcześniej niewydolność nerek, cukrzyca, hipowolemia, nadwaga, równoczesne stosowanie produktów leczniczych o działaniu nefrotoksycznym lub wiek powyżej 65 lat.

W przypadku wystąpienia niewydolności nerek należy rozważyć przerwanie dożylnego podawania IVIg. Przypadki dysfunkcji i ostrej niewydolności nerek obserwowano po podaniu wielu zarejestrowanych produktów IVIg zawieraj ących różne substancje pomocnicze, takie jak sacharoza, glukoza i maltoza, a produkty zawierające sacharozę jako stabilizator stanowiły największą część takich przypadków. U pacjentów z grup ryzyka można rozważyć stosowanie produktów IVIg nie zawierających tych substancji pomocniczych. Intratect nie zawiera sacharozy, maltozy ani glukozy.

U pacjentów z grupy ryzyka ostrej niewydolności nerek produkty IVIg należy podawać z minimalną szybkością infuzji i w najmniejszej stosowanej dawce.

Zespół aseptycznego zapalenia opon mózgowych (AMS)

Zgłaszano zespół aseptycznego zapalenia opon mózgowych w związku z leczeniem IVIg. Przerwanie podawania IVIg powodowało remisję AMS w ciągu kilku kolejnych dni bez następstw.

Zespół zwykle pojawia się w ciągu kilku godzin do 2 dni po leczeniu IVIg. W badaniach płynu mózgowego często stwierdzano obecność pleocytozy w liczbie do kilku tysięcy komórek/mm3, głównie granulocytów oraz stężenia białka podwyższone do kilkuset mg/dl.

AMS może występować częściej w związku z leczeniem dużymi dawkami IVIg (2 g/kg).

Niedokrwistość hemolityczna

Produkty IVIg mogą zawierać przeciwciała grup krwi, które mogą działać jako hemolizyny i powodować in vivo opłaszczanie krwinek czerwonych immunoglobulinami, dając pozytywną bezpośrednią reakcję antyglobulinową (test Coombsa), a rzadko - hemolizę. Niedokrwistość hemolityczna może pojawić się po leczeniu IVIg w związku z nasiloną sekwestracj ą krwinek czerwonych. Pacjentów leczonych IVIg należy monitorować w kierunku klinicznych objawów i symptomów hemolizy. (Patrz punkt 4.8)

Wpływ na wyniki testów serologicznych

Po wstrzyknięciu immunoglobulin przemijaj ące zwiększenie stężenia we krwi różnorodnych biernie przeniesionych przeciwciał może powodować fałszywie dodatnie wyniki testów serologicznych.

Bierne przeniesienie przeciwciał przeciwko antygenom erytrocytów np. A, B, D może zakłócać wyniki niektórych testów serologicznych w kierunku przeciwciał przeciwko krwinkom czerwonym np. testu antyglobulinowego bezpośredniego (DAT, bezpośredni test Coombsa).

Czynniki zakaźne

Standardowe środki ostrożności stosowane w celu uniknięcia potencjalnych zakażeń wynikających z podawania produktów krwiopochodnych obejmują selekcję dawców, badania przesiewowe indywidualnych donacji krwi i puli osocza w kierunku markerów chorób zakaźnych oraz stosowanie efektywnych procedur inaktywacji/usuwania wirusów w procesie produkcji.

Pomimo zastosowania powyższych środków ostrożności, kiedy podawane są produkty krwiopochodne nie można całkowicie wykluczyć ryzyka przeniesienia czynników zakaźnych, w tym nieznanych dotychczas wirusów lub innych patogenów.

Podejmowane środki ostrożności uważane są za skuteczne w stosunku do osłonkowych wirusów, takich jak wirus ludzkiego zespołu nabytego niedoboru odporności (HIV), wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) i wirus zapalenia wątroby typu C (HCV). Powyższe procedury mogą mieć ograniczoną wartość w przypadku wirusów bezosłonkowych, takich jak wirus zapalenia wątroby typu A i parwowirus B19.

Istnieje wystarczające doświadczenie kliniczne potwierdzające brak przenoszenia wirusa zapalenia wątroby typu A i parwowirusa B19 wraz z immunoglobulinami, a dodatkowo uważa się, że zawartość przeciwciał w preparatach immunoglobulin znacząco podnosi bezpieczeństwo wirusologiczne preparatów.

Zdecydowanie zaleca się, aby w przypadku każdego podania pacjentowi produktu leczniczego Intratect odnotować nazwę i numer serii produktu leczniczego, aby móc powiązać pacjenta z daną serią produktu leczniczego.

Dzieci i młodzież

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania wymienione dla dorosłych należy uwzględnić również dla populacji dzieci i młodzieży.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Szczepionki zawierające żywe atenuowane wirusy

Podanie immunoglobuliny może osłabić w okresie od 6 tygodni do 3 miesięcy skuteczność szczepionek zawierających żywe atenuowane wirusy takie jak wirus odry, różyczki, świnki i ospy wietrznej. Po podaniu niniejszego produktu leczniczego należy zachować 3 miesięczną przerwę przed szczepieniem szczepionką zawierającą żywe atenuowane wirusy. W przypadku szczepienia przeciwko odrze zmniejszenie skuteczności szczepionki może utrzymywać się do roku, dlatego zaleca się oznaczenie miana przeciwciał przeciwko wirusowi odry.

Dzieci i młodzież

Oczekuje się, że interakcje wymienione dla dorosłych mogą wystąpić również u dzieci młodzieży.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Bezpieczeństwo stosowania preparatu Intratect u kobiet w ciąży nie było oceniane w kontrolowanych badaniach klinicznych. W związku z tym kobietom w ciąży i okresie karmienia lek należy podawać z zachowaniem ostrożności. Wykazano, że produkty IVIg przenikają przez łożysko, co nasila się w czasie trzeciego trymestru. Obserwacje kliniczne związane z podawaniem immunoglobulin wskazuj ą, że podawanie tej grupy leków w czasie ciąży nie wywołuje szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, płód i noworodka.

Karmienie piersią

Immunoglobuliny są wydzielane do mleka matki, co może przyczyniać się do ochrony noworodka przed patogenami, które przenikają przez błony śluzowe.

Płodność

Obserwacje kliniczne związane z podawaniem immunoglobulin wskazuj ą, że nie należy się spodziewać szkodliwego wpływu na płodność.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Niektóre działania niepożądane związane z produktem leczniczym Intratect mogą pogarszać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjenci, u których wystąpiły reakcje niepożądane podczas leczenia, powinni poczekać na ich ustąpienie przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8. Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Podane poniżej częstości występowania były przeważnie obliczane na podstawie liczby leczonych pacjentów, jeśli nie podano inaczej, np. według liczby infuzji.

Czasami mogą wystąpić nieswoiste reakcje nadwrażliwości, takie jak dreszcze, ból głowy, zawroty głowy, gorączka, wymioty, reakcje alergiczne, nudności, ból stawów, spadek ciśnienia krwi, umiarkowany ból pleców.

W rzadkich przypadkach ludzkie immunoglobuliny mogą spowodować nagły spadek ciśnienia krwi, a nawet wstrząs anafilaktyczny, również wtedy, gdy pacjent nie wykazywał nadwrażliwości na leki z tej grupy przy wcześniejszym podaniu.

Po podaniu immunoglobuliny ludzkiej normalnej obserwowano przypadki przejściowego jałowego zapalenia opon mózgowych i rzadkie przypadki przemijających reakcji skórnych. U pacjentów, szczególnie tych z grupą krwi A, B i AB, obserwowano odwracalne reakcje hemolityczne. Po leczeniu dużymi dawkami IVIg może rzadko pojawić się niedokrwistość hemolityczna wymagająca przetoczenia krwi (patrz punkt 4.4).

Obserwowano wzrost poziomu kreatyniny w surowicy i (lub) ostrą niewydolność nerek.

Bardzo rzadko pojawiały się stany zakrzepowe takie jak: zawał serca, udar, zator płucny, głęboka zakrzepica żylna.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania w odniesieniu do czynników zakaźnych, patrz punkt 4.4.

Odnotowano poza tym następujące działania niepożądane zgłaszane spontanicznie:

Zaburzenia serca: Angina pectoris (bardzo rzadko),

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania: dreszcze (bardzo rzadko)

Zaburzenia układu immunologicznego: wstrząs anafilaktyczny (bardzo rzadko), reakcja uczuleniowa (bardzo rzadko)

Badania diagnostyczne: spadek ciśnienia krwi (bardzo rzadko),

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: ból pleców (bardzo rzadko)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: duszność (bardzo rzadko), Zaburzenia naczyniowe: wstrząs (bardzo rzadko).

Podejrzewane działania niepożądane leku zgłaszane w zakończonych badaniach klinicznych:

Przeprowadzono trzy badania kliniczne z wykorzystaniem produktu leczniczego Intratect 50 g/l: dwa z nich dotyczyły pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności (primary immunodeficiency - PID), a jedno - pacjentów z pierwotną małopłytkowością immunologiczną (immune thrombocytopenic purpura - ITP). Bezpieczeństwo stosowania produktu Intratect 50 g/l oceniono na podstawie dwóch badań PID przeprowadzonych na grupie 68 pacjentów leczonych tym produktem. Okres leczenia trwał odpowiednio 6 i 12 miesięcy. Badanie dotyczące leczenia ITP przeprowadzono na 24 pacjentach.

92 pacjentów otrzymało łącznie 830 wlewów produktu Intratect, przy czym zarejestrowano łącznie 51 przypadków niepożądanych działań leku (ADRs).

Przeprowadzono jedno badanie kliniczne produktu leczniczego Intratect 100 g/l z udziałem pacjentów z PID. 30 pacjentom podawano produkt Intratect 100 g/l przez okres od 3 do 6 miesięcy i oceniano pod względem bezpieczeństwa stosowania. Tych 30 pacjentów otrzymało łącznie 165 wlewów produktu leczniczego Intratect 100 g/l, z czego łącznie 19 wlewów (11,5%) było powiązanych z działaniami niepożądanymi leku (ADR).

Odnotowane objawy w większości charakteryzowały się łagodnym natężeniem do umiarkowanego i ustępowały samoistnie. W trakcie badań nie odnotowano żadnych poważnych przypadków niepożądanych działań leku.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Poniższa tabela została przygotowana zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA (klasyfikacja układów i narządów i zalecanej terminologii).

Częstość występowania oceniano zgodnie z poniższą konwencją: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstotliwość nieznana (niemożliwa do oszacowania na podstawie dostępnych danych).

Częstość występowania niepożądanych działań leku (ADR) w badaniach klinicznych z zastosowaniem produktu leczniczego Intratect 50 g/l, wskazania PID i ITP (częstości występowania są obliczone odpowiednio w przeliczeniu na podane infuzje (n=830) i leczonych pacjentów (n=92))

Klasyfikacja układów i narządów w systemie MedDRA

Działanie niepożądane (zalecana terminologia (PT) MedDRA)

Częstość

na podstawie podanych infuzji (n=830)

Częstość

na podstawie leczonych pacjentów (n=92)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Hemoliza (łagodna)

Niezbyt często

Często

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Często

Bardzo często

Zaburzenie smaku

Niezbyt często

Często

Zaburzenia naczyniowe

Nadciśnienie, powierzchniowe zakrzepowe zapalenie żył

Niezbyt często

Często

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, wymioty, ból żołądka

Niezbyt często

Często

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka grudkowata

Niezbyt często

Często

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Gorączka

Często

Bardzo często

Dreszcze, uczucie gorąca

Niezbyt często

Często

Badania diagnostyczne

Podwyższona temperatura ciała, pozytywny wynik testu Coombsa (bezpośredniego i pośredniego)

Niezbyt często

Często

Częstość występowania niepożądanych działań leku (ADR) w badaniu klinicznym z zastosowaniem produktu leczniczego Intratect 100 g/l, wskazanie PID

(częstości występowania są obliczone odpowiednio w przeliczeniu na podane infuzje (n=165) i leczonych pacjentów (n=30))

Klasyfikacja układów i narządów w systemie MedDRA

Działanie niepożądane

(zalecana terminologia (PT) MedDRA)

Częstość

na podstawie podanych infuzji (n=165)

Częstość

na podstawie leczonych pacjentów (n=30)

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcja związana z infuzją

Często

Często

Nadwrażliwość

Niezbyt często

Często

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Często

Często

Zaburzenia czucia

Niezbyt często

Często

Zaburzenia serca

Kołatanie serca

Często

Często

Zaburzenia

naczyniowe

Przekrwienie,

nadciśnienie

Niezbyt często

Często

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka, ból brzucha

Niezbyt często

Często

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Ból skóry, wysypka

Niezbyt często

Często

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból stawów, ból pleców, ból kości

Często

Często

Ból mięśni

Niezbyt często

Często

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Dyskomfort

Często

Bardzo często

Zmęczenie, dreszcze, hipotermia

Niezbyt często

Niezbyt często

Opis wybranych działań niepożądanych

Nie zgłaszano działań niepożądanych swoistych dla produktu leczniczego. Zgłaszane działania niepożądane produktu leczniczego Intratect mieszczą się w przewidywanej charakterystyce normalnych immunoglobulin ludzkich.

Dzieci i młodzież

Przewiduje się, że częstość, typ i nasilenie działań niepożądanych w populacji dzieci i młodzieży będą podobne jak u dorosłych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem

Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9    Przedawkowanie

Przedawkowanie może prowadzić do przeciążenia płynem i wzrostu lepkości krwi, szczególnie u pacjentów z grup ryzyka, łącznie z pacjentami w starszym wieku lub pacjentami z zaburzeniami kardiologicznymi lub czynności nerek.

Dzieci i młodzież

U dzieci i młodzieży, z grupy ryzyka wystąpienia np. uszkodzenia serca lub zaburzenia czynności nerek, przedawkowanie może prowadzić do przeciążenia płynami i nadmiernej lepkości, tak jak w przypadku innych dożylnych immunoglobulin.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: surowice odpornościowe i immunoglobuliny: normalna immunoglobulina ludzka do stosowania dożylnego, kod ATC: J06BA02.

Normalna immunoglobulina ludzka zawiera głównie immunoglobulinę G (IgG) o szerokim spektrum przeciwciał przeciwko różnym czynnikom zakaźnym.

Normalna immunoglobulina ludzka zawiera przeciwciała IgG obecne w normalnej ludzkiej populacji. Zazwyczaj jest produkowana z puli osocza co najmniej 1000 dawców. Podział na podklasy immunoglobuliny G jest zbliżony do podziału w naturalnym osoczu ludzkim. Odpowiednie dawki leku mogą w przypadku niskiego poziomu immunoglobuliny G w osoczu przywrócić jej normalną wartość.

Mechanizm działania w innych przypadkach niż leczenie substytucyjne nie został jeszcze w całości zbadany, obejmuje on jednak modulacj ę immunologiczną.

Dzieci i młodzież

Przewiduje się, że właściwości farmakodynamiczne u dzieci i młodzieży są takie same jak u dorosłych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Normalna ludzka immunoglobulina jest aktywna w krążeniu biorcy natychmiast po podaniu dożylnym. Zostaje rozdzielona względnie szybko pomiędzy osocze i płyn zewnątrznaczyniowy. Po ok. 3 - 5 dniach zostaje osiągnięta równowaga pomiędzy przestrzenią wewnątrz- i zewnątrznaczyniową. Okres półtrwania preparatu Intratect wynosi ok. 27 dni. Okres półtrwania może być inny u różnych pacjentów, zwłaszcza u tych z pierwotnym niedoborem odporności.

IgG oraz kompleksy IgG ulegają rozpadowi w komórkach systemu siateczkowo-śródbłonkowego.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Immunoglobuliny są naturalnymi składnikami organizmu ludzkiego. Badania toksyczności wielokrotnej dawki oraz badania toksyczności na embrionach są w praktyce niewykonalne z powodu indukcji przeciwciał i interferencji między przeciwciałami. Nie badano wpływu preparatu na system immunologiczny noworodków.

Ponieważ obserwacje kliniczne nie dostarczaj ą danych o działaniu onkogennym i mutagennym immunoglobulin, dlatego nie ma potrzeby prowadzenia badań eksperymentalnych na zwierzętach.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glicyna, woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności.

6.3    Okres ważności

3 lata.

Po otwarciu lek należy zużyć natychmiast.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

20 ml, 50 ml, 100 ml lub 200 ml roztworu w fiolce (ze szkła typu II) z korkiem (bromobutylowym) i wieczkiem (aluminiowym) - wielkość opakowania jedna fiolka.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przed podaniem preparat należy podgrzać do temperatury pokojowej lub temperatury ciała. Roztwór powinien być przezroczysty lub lekko opalizujący i bezbarwny lub jasnożółty. Nie wolno używać roztworów mętnych lub z osadem na dnie!

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Biotest Pharma GmbH Landsteinerstrasse 5 63303 Dreieich, Niemcy Tel.: (49) 6103 801 0 Fax: (49) 6103 801 150

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12115

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

15.02.2006r./02.03.2011r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

03.04.2014

14

Intratect