Imeds.pl

Inventum 100 100 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

INVENTUM 100, 100 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

Sildenafilum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Inventum 100 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Inventum 100

3.    Jak stosować lek Inventum 100

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Inventum    100

6.    Inne konieczne informacje dotyczące leku Inventum 100

1. CO TO JEST LEK INVENTUM 100 I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Inventum 100 należy do grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5.

Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Inventum 100 pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego. Inventum 100 nie powinno być stosowane przez pacjentów, u których nie stwierdzono zaburzeń erekcji. Inventum 100 nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet.

Lek Inventum 100 jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u mężczyzn, czyli impotencji definiowanej jako niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU INVENTUM 100

Kiedy nie stosować leku Inventum 100

-    Jeśli pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego. Należy poinformować lekarza jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy, leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy bolesnej (ból w klatce piersiowej). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (np. azotyn amylu, tzw. poppers), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego.

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku Inventum 100.

-    Jeśli pacjent ma stwierdzone ciężkie choroby serca lub wątroby.

-    Jeśli pacjent niedawno przebył udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi.

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa).

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Inventum 100

Należy poinformować lekarza o:

-    niedokrwistości sierpowatokrwinkowej (nieprawidłowość dotycząca krwinek czerwonych), białaczce (choroba nowotworowa krwi), szpiczaku mnogim (choroba nowotworowa szpiku kostnego),

-    stwierdzonym anatomicznym zniekształceniu prącia lub chorobie Peyroniego,

-    dolegliwościach ze strony serca - w tym przypadku lekarz powinien ocenić czy stan mięśnia sercowego pozwala na dodatkowy wysiłek wiążący się z aktywnością seksualną,

-    chorobie wrzodowej lub zaburzeniach krzepnięcia (jak hemofilia),

-    nagłym pogorszeniu widzenia lub nagłej utracie wzroku - wówczas należy przerwać stosowanie leku Inventum 100 i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Leku Inventum 100 nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi lekami na zaburzenia wzwodu.

Stosowanie leku Inventum 100 u dzieci i młodzieży

Leku Inventum 100 nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

Stosowanie leku Inventum 100 u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby Należy poinformować lekarza o zaburzeniach czynności nerek lub wątroby. Lekarz może wówczas zalecić stosowanie mniejszej dawki leku Inventum 100.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Inventum 100 może wykazywać interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza stosowanymi w leczeniu bólu w klatce piersiowej. W przypadku wystąpienia pogorszenia się stanu zdrowia, należy poinformować lekarza o zażyciu leku Inventum 100. Nie należy przyjmować leku Inventum 100 jednocześnie z innymi lekami, bez zalecenia lekarza.

Nie należy stosować leku Inventum 100, jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego. Należy zawsze poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”).

Nie należy stosować leku Inventum 100, jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (np. azotyn amylu, tzw. poppers), ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego.

W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, zaleca się rozpoczęcie leczenia od najmniejszej dawki (25 mg) leku Inventum 100.

U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki a-adrenolityczne z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu prostaty może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia, które mogą być objawami niedociśnienia ortostatycznego, polegającego na spadku ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania lub siadania. Objawy takie występowały u niektórych pacjentów przyjmujących jednocześnie lek Inventum 100 i leki a-adrenolityczne. Najbardziej prawdopodobne jest to w ciągu 4 godzin od przyjęcia leku Inventum 100. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tych objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki swojego leku a-adrenolitycznego przed rozpoczęciem stosowania leku Inventum 100. Lekarz może zdecydować o zastosowaniu początkowej dawki 25 mg leku Inventum 100.

Stosowanie leku Inventum 100 z jedzeniem i piciem

Lek Inventum 100 może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Jednak przyjmowanie leku Inventum 100 w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku.

Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu. Aby w sposób maksymalny wykorzystać możliwości lecznicze leku Inventum 100, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed zażyciem leku.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Inventum 100 nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Inventum 100 może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia. Pacjenci przed prowadzeniem pojazdów mechanicznych lub obsługiwaniem maszyn powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na lek Inventum 100.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Inventum 100Pacjent, u którego stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, takich jak laktoza, powinien zasięgnąć porady lekarza przed przyjęciem leku Inventum 100.

3. JAK STOSOWAĆ LEK INVENTUM 100

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana dawka początkowa wynosi 50 mg.

Leku Inventum 100 nie należy stosować częściej niż raz na dobę.

Inventum 100 powinno być przyjęte na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy rozgryźć i żuć do rozpuszczenia.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Inventum 100 jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W zależności od skuteczności i działań niepożądanych dawkę leku można zwiększyć maksymalnie do 100 mg lub zmniejszyć do 25 mg.

Inventum 100 umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku Inventum 100 jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku.

Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zażyciu leku Inventum 100 nie dochodzi do erekcji lub, gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Inventum 100

U pacjenta mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone. Zażycie dawki większej niż 100 mg nie oznacza zwiększenia skuteczności leku.

Nie należy zażywać większej ilości tabletek niż przepisze lekarz.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecono.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, także Inventum 100 może wywoływać działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem leku Inventum 100 są zwykle łagodnie lub umiarkowanie nasilone i krótkotrwałe.

Jeśli w czasie stosunku płciowego lub po nim pacjent odczuwa ból w klatce piersiowej:

-    powinien przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić,

-    nie powinien pod żadnym pozorem przyjmować azotanów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej,

-    powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Wszystkie leki, w tym Inventum 100, mogą wywoływać reakcje alergiczne. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta po zażyciu leku Inventum 100 wystąpią następujące objawy:

nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, warg lub gardła.

Istnieją doniesienia o nadmiernie przedłużających się i czasem bolesnych wzwodach po przyjęciu leku Inventum 100. Jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli u pacjenta nagle wystąpi pogorszenie widzenia lub utrata wzroku, powinien on zaprzestać przyjmowania leku Inventum 100 i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Bardzo częstym działaniem niepożądanym (występującym częściej niż u 1 na 10 pacjentów) jest ból głowy.

Częste działania niepożądane (występujące u 1 na 10 do 100 pacjentów) to: nagłe zaczerwienienie twarzy, niestrawność, zaburzenia widzenia (widzenie z kolorową poświatą, nadwrażliwość na światło, niewyraźne widzenie lub zmniejszenie ostrości widzenia), uczucie zatkania nosa, zawroty głowy.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u 1 na 100 do 1000 pacjentów) to: wymioty, nudności, suchość w jamie ustnej, wysypka skórna, krwawienie do tylnej części oka, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, podwójne widzenie, zmiana odczuwania w oku , nieregularne lub szybkie bicie serca, bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy, dzwonienie w uszach, ból w klatce piersiowej oraz uczucie zmęczenia.

Rzadkie działania niepożądane (występujące u 1 na 1000 do 10 000 pacjentów) to: nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, omdlenia, udar, krwawienie z nosa oraz nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Działanie niepożądane o nieustalonej częstości: drgawki lub napady padaczkowe i ciężkie reakcje skórne charakteryzujące się wysypką, pęcherzykami, złuszczaniem się skóry i bólem, wymagające natychmiastowej pomocy lekarza.

Działaniami niepożądanymi zgłaszanymi po wprowadzeniu leku na rynek były:

kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, nagła śmierć, atak serca, lub przejściowe zmniejszenie przepływu krwi przez niektóre części mózgu. U większości, ale nie u wszystkich pacjentów występowały zaburzenia czynności serca przed przyjęciem leku Inventum 100. Nie jest możliwe określenie czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem leku Inventum 100.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK INVENTUM 100

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.

Nie należy stosować leku Inventum 100 po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera Inventum 100

Substancją czynną leku Inventum 100 jest syldenafil.

Każda tabletka leku Inventum 100, zawiera 100 mg syldenafilu.

Ponadto lek zawiera:

Polakrylin potasu, wodę oczyszczoną, magnezu stearynian, krzemionkę koloidalną bezwodną, aspartam, kroskarmelozę sodową, aromat mięty pieprzowej, laktozę jednowodną, powidon K-30.

Jak wygląda Inventum 100 i co zawiera opakowanie

Inventum 100 to białe, trójkątne, obustronnie wypukłe tabletki.

Tabletka leku Inventum 100 ma liczbę „100” wytłoczoną po jednej stronie.

Tabletki umieszczone są w blistrach po 2, 4, 8 lub 12 tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań są dostępne na rynku.

Podmiot odpowiedzialny

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice Tel.: (42) 22-53-100

Wytwórca

Genepharm S.A.

18th km Marathonos Avenue 15351 Pallini Attiki Grecja

lub

Cemelog BRS Ltd

2040 Budaórs, Vasut u. 13.

Węgry

lub

Pharmadox Healthcare Ltd. KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000 Malta

lub

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów tel. +48 17 865 51 00

Data zatwierdzenia ulotki:

6