+ iMeds.pl

Iodomet-123i -Ulotka Iodomet-123i

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

IodoMet-123I, 22 - 59,2 MBq/ml, roztwór do wstrzykiwań

3-[123I]iodo-a-methyl-L-tyrosine

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do do lekarza prowadzącego lub lekarza specjalisty medycyny nuklearnej, nadzorujacego przebieg badania.gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza prowadzącego lub lekarza specjalistę medycyny nuklearnej, nadzorujacego przebieg badania.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest produkt IodoMet-123I i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem produktu IodoMet-123I

3.    Jak stosować produkt IodoMet-123I

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Inne informacje

1. CO TO JEST PRODUKT IodoMet-123I I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

IodoMet-123I jest sterylnym, bezbarwnym roztworem przeznaczonym do podawania dożylnego. IodoMet-123I zawiera 3-[123I]jodo-a-metylo-L-tyrozynę i jest radiofarmaceutykiem stosowanym:

1. Diagnostyka guzów mózgu, w tym

•    w różnicowaniu rozrostu nowotworowego od zmian o innym charakterze

•    w rozpoznawaniu wznowy guzów mózgu

•    w ocenie masy resztkowej,

•    w planowaniu zabiegu chirurgicznego,

•    w planowaniu i monitorowaniu radioterapii,

•    przy wyborze optymalnego miejsca do pobrania materiału podczas biopsji stereotaktycznej,

•    przy wyborze miejsca do przeprowadzenia spektroskopii rezonansu magnetycznego (MR)

2. Diagnostyka innych nowotworów, w tym

• raka płuc, raka płaskonabłonkowego okolicy głowy i szyi, czerniaka złośliwego, raka trzustki.

Produkt IodoMet-123I jest radioaktywny, dlatego jego gromadzenie w narządach jest rejestrowane przez specjalne urządzenia detekcyjne, za pomocą których możliwe jest uzyskanie obrazów rozmieszczenia substancji radioaktywnej w organizmie pacjenta. Obrazy te dokładnie pokazują miejsca gromadzenia się zawartej w produkcie radioaktywności. Dostarcza to prowadzącemu lekarzowi istotnych informacji, np. o obecności i lokalizacji zmian chorobowych w organizmie.

2    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM PRODUKTU IodoMet-123I

Kiedy nie stosować produktu IodoMet-123I

Preparatu nie należy podawać:

•    jeśli pacjent ma nadwrażliwość (uczulenie) na 3-[123I]jodo-a-metylo-L-tyrozynę, jod lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

•    kobietom w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując produkt IodoMet-123I

Podanie produktu IodoMet-123I oraz jodu niepromieniotwórczego może wywołać reakcję nietolerancji najod.

Stosowanie radiofarmaceutyku IodoMet-123I skutkuje narażeniem na niewielką dawkę promieniowania. Mimo, że narażenie to jest mniejsze niż przy niektórych rodzajach badań rentgenowskich, lekarz zawsze będzie rozważał potencjalne ryzyko i korzyści zastosowania produktu IodoMet-123!.

Należy poinformować lekarza specjalistę medycyny nuklearnej w następujących przypadkach:

-    jeśli kobieta jest w ciąży lub istnieje podejrzenie ciąży

-    jeśli kobieta karmi piersią

-    jeśli pacjent jest w wieku poniżej 18 lat.

Stosowanie produktu IodoMet-123I z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi prowadzącemu lub lekarzowi specjaliście medycyny nuklearnej, który nadzoruje przebieg badania o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lekarz może zalecić pacjentowi przerwanie przyjmowania niektórych leków na krótki czas przed podaniem produktu IodoMet-123I, jeżeli mogłyby one wpłynąć na jakość badania oraz zdrowie pacjenta.

Stosowanie produktu IodoMet-123I z jedzeniem i piciem

Zaleca się, aby pacjenci pozostawali na czczo do czasu zakończenia badania.

Ciąża i karmienie piersią

Preparatu nie należy podawać kobietom w ciąży i karmiącym piersią.

Przed podaniem produktu należy poinformować lekarza specjalistę medycyny nuklearnej jeśli:

-    u kobiety istnieje podejrzenie ciąży

-    nie wystąpiła miesiączka w przewidywanym terminie

-    kobieta karmi piersią.

W razie wątpliwości, konieczna jest konsultacja z lekarzem prowadzącym lub lekarzem specjalistą medycyny nuklearnej, który nadzoruje przebieg badania.

Lekarz rozważy podanie produktu IodoMet-123I kobiecie w ciąży, tylko w przypadku absolutnej konieczności.

W przypadku karmienia piersią, lekarz może:

-    odroczyć badanie

-    poprosić o przerwanie karmienia piersią i wylewanie mleka do czasu zaniku radioaktywności w organizmie.

Należy zaprzestać karmienia piersią po podaniu pierwszej dawki radiofarmaceutyku z powodu możliwego zagrożenia dla zdrowia dziecka. Karmienie może zostać wznowione za zgodą lekarza specjalisty medycyny nuklearnej, gdy dawka promieniowania, jaką dziecko mogłoby otrzymać podczas karmienia i podczas kontaktu z matką, będzie mieścić się w wyznaczonych prawnie normach. Do tego czasu należy stosować u dziecka sztuczny pokarm, a pokarm naturalny regularnie odciągać i usuwać.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza prowadzącego lub lekarza specjalisty medycyny nuklearnej.

Przed podaniem produktu IodoMet-123I

Zaleca się, aby pacjenci pozostawali na czczo do czasu zakończenia badania

Po podaniu produktu IodoMet-123I

Zaleca się aby pacjenci unikali kontaku z dziećmi i kobietami w ciąży przez 24 godziny po otrzymaniu produktu

Radiofarmaceutyki mogą być pobierane, używane i podawane wyłącznie w placówkach upoważnionych do ich stosowania i przez osoby do tego upoważnione.

Postępowanie z radioizotopami określają odpowiednie przepisy niedopuszczające do niepotrzebnego narażenia personelu i pacjentów. Osoby upoważnione do podawania radiofarmaceutyków są przeszkolone w zakresie tych przepisów oraz przestrzegają zasad bezpieczeństwa pracy z tymi produktami.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych

3.    JAK STOSOWAĆ PRODUKT IodoMet-123I

Lekarz specjalista medycyny nuklearnej nadzorujący przebieg badania ustala odpowiednią dawkę właściwą dla danego pacjenta. Jest to najmniejsza ilość produktu niezbędna do osiągnięcia zamierzonego efektu diagnostycznego. Zalecana dawka dla dorosłych wynosi od 370 do 550 MBq.

Stosowanie u dzieci

U dzieci i młodzieży, lekarz dostosuje podawaną dawkę do masy ciała dziecka.

Podanie produktu

Przed podaniem produktu lekarz zaleci pacjentowi przyjęcie kilku tabletek lub płynu, zawierających jod. Zapobiegnie to nadmiernemu nagromadzeniu radioaktywności w obrębie tarczycy. Zaleca się, aby pacjenci pozostawali na czczo do czasu zakończenia badania.

IodoMet-123I podaje się w postaci wstrzyknięcia dożylnego, zazwyczaj w ramię (w żyłę kończyny górnej)

Czas trwania procedury

Ten produkt radiofarmaceutyczny zostanie podany przez personel medyczny - dożylnie, powoli (przez ok. 30 sekund). Pomiary specjalną kamerą zwykle wykonuje się 15 min po wstrzyknięciu preparatu IodoMet-123I.

Podanie większej niż zalecana dawki produktu IodoMet-123I

Radiofarmaceutyk IodoMet-123I należy do preparatów podawanych w warunkach ścisłej kontroli lekarskiej wyłącznie w zakładach medycyny nuklearnej, przez wykwalifikowany personel, dlatego ryzyko ewentualnego pomyłkowego podania jest niezwykle małe.

W przypadku, gdy dojdzie do podania nadmiernej radioaktywności produktu IodoMet-123I należy stosować się do zaleceń lekarza, przyjmować większe ilości płynów i częściej opróżniać pęcherz moczowy. Ułatwi to wydalenie leku z organizmu. Podczas oddawania moczu konieczne będzie zachowanie podstawowych zasad higieny. Jest to standardowe postępowanie przy stosowaniu radiofarmaceutyków diagnostycznych.

IodoMet-123I, który pozostanie w obrębie ciała, utraci w sposób naturalny swoją radioaktywność.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem produktu IodoMet-123I należy zwrócić się do lekarza prowadzącego lub lekarza specjalisty medycyny nuklearnej.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, IodoMet-123I może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystapią.

Działania niepożądane związane ze stosowaniem są zwykle łagodne lub umiarkowanie nasilone i przemijające. Działaniami niepożądanymi występującymi najczęściej są:

•    wrażenie bólu

•    uczucie ciepła lub zimna w miejscu wstrzyknięcia

•    ogólne uczucie ciepła.

Opóźnione reakcje po podaniu preparatu nie były obserwowane.

Ekspozycja na promieniowanie jonizujące może prowadzić do zwiększonej zachorowalności na nowotwory, bądź też prowadzić do powstania wad genetycznych. W przypadku badań diagnostycznych przeprowadzanych metodami medycyny nuklearnej, aktualne dane wskazują, że działania niepożądane są bardzo rzadkie ze względu na stosowanie małych dawek promieniowania. Lekarz prowadzący stwierdzi czy korzyści wynikające z zastosowania procedury diagnostycznej z użyciem tego radiofarmaceutyku przewyższają ryzyko związane z promieniowaniem jonizującym.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub lekarza specjalistę medycyny nuklearnej.

5. INNE INFORMACJE

Co zawiera produkt IodoMet-123I

Substancją czynną jest 3-[123I]jodo-a-metylo-L-tyrozyna w ilości 22 - 59,2 MBq/ml - Inne składniki leku to:

Sodu chlorek Woda do wstrzykiwań

Jak wygląda produkt IodoMet-123I i co zawiera opakowanie

IodoMet-123I przeznaczony jest do celów diagnostycznych i dostarczany do odbiorcy jako gotowy roztwór do wstrzykiwań o aktywności zgodnej z zamówieniem. Opakowaniem bezpośrednim jest fiolka ze szkła (typu I) o pojemności 10 ml, zamknięta gumowym korkiem i zabezpieczona aluminiowym kapslem w ołowianym pojemniku osłonowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

tel.: +48 22 718 07 00

fax.: +48 22 718 03 50

e-mail: polatom@polatom.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do lekarza lub przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data zatwierdzenia ulotki:

Do opakowania produktu jako osobny dokument załączono Charakterystykę Produktu Leczniczego, w celu udostępnienia pracownikom służby zdrowia dodatkowych, naukowych i praktycznych informacji dotyczących podawania i zastosowania tego radiofarmaceutyku.

4

IodoMet-123I

Charakterystyka Iodomet-123i

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

IodoMet-123I

22 - 59,2 MBq/ml, roztwór do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Substancją czynną produktu jest:

3-[123I]iodo-a-methyl-L-tyrosine

-    moc produktu leczniczego wyrażona stężeniem promieniotwórczym: 22 - 59,2 MBq/ml

-    aktywność właściwa > 180 MBq/mg 3-[123I] jodo-a-metylo-L-tyrozyny

Okres połowicznego rozpadu I-123 wynosi 13,2 godzin. Jod I-123 rozpada się emitując promieniowanie gamma z najbardziej znaczącym fotonem gamma o energii 0,159MeV.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań.

Bezbarwny, klarowny roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

IodoMet-123I jest produktem radiofarmaceutycznym stosowanym tylko w diagnostyce. Podstawowe wskazania to:

1.    Diagnostyka guzów mózgu

•    różnicowanie rozrostu nowotworowego od zmian o innym (łagodnym) charakterze, np. martwiczym lub niedokrwiennym,

•    rozpoznawanie wznowy guzów mózgu,

•    ocena masy resztkowej,

•    planowanie zabiegu chirurgicznego,

•    planowanie i monitorowanie radioterapii,

•    wybór optymalnego miejsca do pobrania materiału podczas biopsji stereotaktycznej,

•    wybór miejsca do przeprowadzenia spektroskopii rezonansu magnetycznego (MR)

2.    Diagnostyka innych nowotworów, w tym:

• raka płaskonabłonkowego okolicy głowy i szyi

• raka płuc

• czerniaka złośliwego

•    raka trzustki

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt radiofarmaceutyczny podaje się dożylnie, powoli (przez ok. 30 sekund). W metodzie SPECT zalecana dawka dla dorosłych wynosi od 370 do 550 MBq. Badanie scyntygraficzne należy rozpocząć około 15 min po podaniu produktu radiofarmaceutycznego. Dla ułatwienia interpretacji obrazu scyntygraficznego po podaniu produktu IodoMet-123I, zaleca się nałożenie go na obraz wykonany metodą MR.

IodoMet-123I podaje się w postaci wstrzyknięcia dożylnego, zazwyczaj w ramię.

U dzieci i osób młodych podawaną dawkę należy zmniejszyć dostosowując do masy ciała, o ile to możliwe.

Przygotowanie pacjenta, patrz punkt 4.4

Użycie produktu powinno być uzasadnione spodziewanymi korzyściami. Podawana aktywność musi być taka, aby dawka promieniowania była możliwie najmniejsza przy uzyskaniu zamierzonego efektu diagnostycznego.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, na jod lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Produktu nie należy podawać kobietom w ciąży i w okresie karmienia piersią. U kobiet w wieku rozrodczym należy wykluczyć możliwość ciąży.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ciąża, patrz punkt 4.6

W przypadku każdego pacjenta, ekspozycja na promieniowanie jonizujące musi być uzasadniona spodziewaną korzyścią wynikającą z zastosowania procedury diagnostycznej z użyciem tego radiofarmaceutyku. Podawana aktywność musi być taka, aby dawka promieniowania była możliwie najmniejsza przy uzyskaniu zamierzonego efektu diagnostycznego.

Stosowanie u dzieci, patrz punkt 4.2

Przed podaniem radiofarmaceutyku, w celu zminimalizowania wychwytu jodu radioaktywnego przez tarczycę, zaleca się zablokowanie tarczycy, stosując płyn Lugola w dawce 20 kropli 3 razy na dobę, na co najmniej 1 dzień przed i co najmniej 1 dzień po badaniu scyntygraficznym lub podanie 120 mg jodku potasu w postaci tabletek na 1-4 godzin przed podaniem, a następnie ponownie w 12-24 godzin po podaniu produktu. Zaleca się, aby pacjenci pozostawali na czczo do czasu zakończenia badania.

Podanie produktu IodoMet-123I oraz jodu niepromieniotwórczego może wywołać reakcję nietolerancji na jod.

Zaleca się aby pacjenci unikali kontaku z dziećmi i kobietami w ciąży przez 24 godziny po otrzymaniu produktu.

Produkty radiofarmaceutyczne mogą być odbierane, używane i podawane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione w wyznaczonych placówkach klinicznych, a ich odbiór, przechowywanie, użycie, przenoszenie i wydawanie podlegają regulacjom przepisów prawnych i stosownych licencji wydawanych przez właściwe władze.

Produkty radiofarmaceutyczne powinny być przygotowywane przez użytkownika w sposób spełniający wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy z materiałami emitującymi promieniowanie radioaktywne oraz farmaceutyczne wymagania jakościowe. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapewnienia jałowości produktu..

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Przed rozpoczęciem badania nie należy przetaczać pacjentowi wysokobiałkowych płynów infuzyjnych, gdyż może to zmniejszyć efektywność wychwytu produktu IodoMet-123I w guzach.

4.6    Ciąża i laktacja

Produktu nie należy podawać kobietom w ciąży i karmiącym piersią.

Jeżeli zachodzi konieczność podania produktów radiofarmaceutycznych kobietom w wieku rozrodczym, konieczne jest upewnienie się, że kobieta nie jest w ciąży. Jeśli u kobiety nie wystąpiła miesiączka w przewidywanym terminie, należy uznać, że jest ona w ciąży do chwili, gdy nie zostanie ona potwierdzona bądź też wykluczona. W przypadku braku pewności (gdy u kobiety nie wystąpiła miesiączka, lub jeśli jest ona bardzo nieregularna), należy zawsze brać pod uwagę inne metody, niewykorzystujące promieniowania jonizuj ącego.

Przed zastosowaniem radiofarmaceutycznych produktów leczniczych u matek karmiących piersią należy ocenić, czy możliwe jest opóźnienie badania do czasu zakończenia przez matkę karmienia piersią. W przypadku konieczności zastosowania produktu IodoMet-123I u kobiet karmiących, należy zalecić przerwę w karmieniu piersią, adekwatną do podanej aktywności i retencji produktu w organizmie pacjentki. Karmienie piersią powinno być wstrzymane i może zostać wznowione, gdy dawka promieniowania, jaką dziecko mogłoby otrzymywać podczas karmienia i podczas kontaktu z matką, będzie mieścić się w wyznaczonych prawnie normach.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Brak danych.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu są zwykle łagodne lub umiarkowanie nasilone i przemijające. Działaniami niepożądanymi występującymi najczęściej są: wrażenie bólu, uczucie ciepła lub zimna w miejscu wstrzyknięcia, ogólne uczucie ciepła.

Opóźnione reakcje po podaniu produktu nie były obserwowane.

Ekspozycja na promieniowanie jonizujące może prowadzić do zwiększonej zachorowalności na nowotwory, bądź też do powstania wad genetycznych. W przypadku badań diagnostycznych przeprowadzanych metodami medycyny nuklearnej, aktualne dane wskazują, że działania niepożądane są bardzo rzadkie ze względu na stosowanie małych dawek promieniowania.

4.9    Przedawkowanie

Aktywność produktu radiofarmaceutycznego podawanego pacjentom powinna być zawsze rozpatrywana w odniesieniu do jego wartości diagnostycznych. Radiofarmaceutyk IodoMet-123I należy do preparatów podawanych w warunkach ścisłej kontroli lekarskiej wyłącznie w zakładach medycyny nuklearnej, przez wykwalifikowany personel, dlatego ryzyko ewentualnego pomyłkowego podania jest niezwykle małe.

W przypadku, gdy dojdzie do podania nadmiernej ilości substancji radioaktywnej, ryzyko napromieniowania może być zredukowane przez podawanie większych ilości płynów.

Jeżeli nastąpi przedawkowanie radioaktywności, należy spowodować przyspieszoną eliminację produktu z organizmu poprzez diurezę forsowaną i częste opróżnianie pęcherza moczowego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Kod ATC: V09IX - inne produkty radiofarmaceutyczne, stosowane w diagnostyce nowotworów.

W stężeniu używanym do badań diagnostycznych, 3-[123I]jodo-a-metylo-L-tyrozyna nie wykazuje aktywności farmakodynamicznej.

Transport znakowanej jodem 3-[123I]jodo-a-metylo-L-tyrozyny (123I-IMT) do wnętrza komórek glejowych jest analogiczny do mechanizmu gromadzenia innych nie znakowanych aminokwasów i zachodzi głównie drogą niezależnego od Na+ układu L (ponad 70%) oraz w mniejszym stopniu (<20%) drogą zależnego od Na+ układu B0,+ - co zostało wykazane zarówno w badaniach in vivo na komórkach glejowych C6 u myszy i szczurów, oraz komórkach glejowych człowieka GOS3, jak i w badaniach in vitro.

W odróżnieniu od aminokwasów nieznakowanych, 123I-IMT nie jest wbudowywana do białek we wnętrzu komórki, ponieważ dołączony atom jodu zmienia geometrię związku, co uniemożliwia rozpoznanie go przez transportujący tRNA.

Stopień gromadzenia 123I-IMT zależy od stanu metabolicznego komórki. W fazie wykładniczej wzrostu ludzkich komórek glejowych 86Hg-39 transport IMT jest istotnie wyższy niż w komórkach pozostających w spoczynku, a zwiększona pojemność przepływu wynika ze zwiększonego transportu przez układ L.

Obrazowanie z zastosowaniem znakowanych aminokwasów (123I-IMT) umożliwia wizualizację głównie zjawiska transportu aminokwasów do komórki.

Wzmożone gromadzenie 123I-IMT w komórkach nowotworowych jest związane z ich nieprawidłowym -nadmiernym metabolizmem:

•    w zmienionych nowotworowo komórkach zapotrzebowanie na aminokwasy (w tym IMT) jest 1,5-2,5 x większe niż w komórkach prawidłowych;

•    aminokwasy charakteryzują się wysoką swoistością gromadzenia w komórkach nowotworów, w przeciwieństwie do pochodnych glukozy (ich wychwyt przez makrofagi i inne komórki zapalne jest mały), stąd znacznik aminokwasowy może być bardziej swoisty niż FDG -fluorodezoksyglukoza F-18.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

IodoMet-123I podaje się dożylnie. Związek poza guzami nowotworowymi nie ulega istotnej kumulacji w narządach i podlega szybkiemu wydalaniu z moczem.

Wydalanie znacznika drogą moczową, przebiega w sposób następujący:

•    52,8% ± 11,5% po 1,5 godz.

•    63,0% ± 15,7% po 3 godz.

•    74,6% ± 9,8% po 5 godz.

Produkt po podaniu dożylnym jest szybko eliminowany z krwi drogą nerkową z niewielkim udziałem wydalania z żółcią. Nie zaobserwowano wzmożonej aktywności znacznika w pęcherzyku żółciowym i śledzionie.

Okres połowicznego rozpadu I-123 wynosi 13,2 godzin.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność produktu

Produkt jest nietoksyczny, a wartość LD50 jest większa niż 150 pg/kg masy ciała.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Brak danych

6.3    Okres ważności

10 godzin od daty i godziny produkcji.

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze -20°C . Należy unikać powtórnego zamrażania i rozmrażania produktu. Przechowywać zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka ze szkła (typu I) o pojemności 10 ml, zamknięta gumowym korkiem i zabezpieczona aluminiowym kapslem. Fiolka umieszczona jest w ołowianym pojemniku osłonowym.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Produkt radiofarmaceutyczny jest dostarczany w porcjach o aktywności zgodnej z zamówieniem (aktywność wyznaczana jest na godz. 12:00 CET w dniu kalibracji).

Podawanie radioaktywnych produktów leczniczych stwarza w stosunku do innych osób ryzyko ekspozycji na zewnętrzne promieniowanie radioaktywne lub skażenie spowodowane plamami moczu, wymiotów itp. W kontakcie z promieniowaniem radioaktywnym należy przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności zgodne z lokalnymi przepisami.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub odpady materiałowe należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Tel: 22 718 07 00

Fax: 22 718 03 50

e-mail: polatom@polatom.pl

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11. DOZYMETRIA

Tabela 1 przedstawia szacunkowe dawki pochłonięte u osób dorosłych po podaniu IodoMet-123I, wyliczone metodą MIRD (D.Schmidt et al. Eur J Nucl Med. 1997;24:1162-1166)

Narząd

Dawka pochłonięta (mGy/MBq)

MIRD-11

MIRDOSE3

Nadnercza

0,003

0,003

Ściany pęcherza

0,047

0,046

Kości

0,002

0,003*

Ściany żołądka

0,002

0,002

Jelito cienkie

0,006

0,005

Górny odcinek jelita grubego

0,008

0,007

Dolny odcinek jelita grubego

0,011

0,010

Nerki

0,010

0,010

Wątroba

0,004

0,003

Płuca

0,004

0,004

Szpik kostny

0,003

0,002

Mięśnie

0,002

0,002

Jajniki

0,005

0,005

Trzustka

0,003

0,003

Skóra

0,001

0,001

Śledziona

0,007

0,006

Jadra

0,001

0,003

Tarczyca

0,001

0,002

Macica

0,006

0,006

Pozostałe narządy

0,003

0,002

Mózg

-

0,001

Piersi

-

0,001

Śiany pęcherzyka żółciowego

-

0,003

Ś ciany serca

-

0,002

Grasica

-

0,002

Równoważnik dawki skutecznej

0.007 mSv/MBq

0.007 mSv/MBq

* powierzchnia kości

12. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW RADIOFARMACEUTYCZNYCH

Po rozmrożeniu i po doprowadzeniu do temperatury pokojowej produkt jest gotowy bezpośrednio do podania. Przed podaniem produktu należy ocenić integralność opakowania oraz wygląd roztworu. Roztwór powinien być klarowny i bezbarwny.

Sposób otwierania opakowania z produktem radiofarmaceutycznym:

Zdjąć górną pokrywę ołowianego pojemnika osłonowego. Nie wyjmując szklanej fiolki z pojemnika osłonowego, zdjąć za pomocą pensety środkową część kapsla aluminiowego. Przekłuć gumowy korek w miejscu zerwanego kapsla.

Zaciągnąć zawartość fiolki do strzykawki. Produkt podać pacjentowi dożylnie, powoli (przez ok. 30 sekund).

Podczas obsługi oraz podawania produktu, należy ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub odpady materiałowe należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami

6

IodoMet-123I