+ iMeds.pl

Iopamigita 300 mg jodu/mlUlotka Iopamigita

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Iopamigita, 300 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań/infuzji (lopamidolum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest produkt Iopamigita i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem produktu Iopamigita

3.    Jak stosować produkt Iopamigita

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać produkt Iopamigita

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest produkt Iopamigita i w jakim celu się go stosuje

Produkt Iopamigita należy do grupy leków zwanych rentgenowskimi środkami kontrastowymi. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do diagnostyki radiologicznej.

Produkt będzie podawany przed lub w czasie badania rentgenowskiego lub innych technik obrazowania (tomografia komputerowa). Po wstrzyknięciu do organizmu uwidacznia, wyraźnie badane narządy na obrazie rentgenowskim (na skutek zablokowania promieni rentgenowskich przez jod) co pomaga lekarzowi ustalić rozpoznanie.

Poniżej przedstawiono listę najczęściej wykonywanych badań radiologicznych, w trakcie których podaje się produkt Iopamigita:

•    badanie naczyń krwionośnych

•    badanie serca i naczyń krwionośnych

•    wzmocnienie kontrastu w czasie tomografii komputerowej (CT) mózgu lub całego ciała

•    badanie dróg moczowych i pęcherza moczowego

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem produktu Iopamigita Kiedy nie stosować produktu Iopamigita

•    jeśli pacjent ma uczulenie na jod (w postaci iopamidolu) lub którykolwiek ze składników tego produktu (wymienionych w punkcie 6),

•    jeśli pacjent ma nadmierną aktywność tarczycy (nadczynność tarczycy),

•    jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości ciężka, natychmiastowa lub opóźniona reakcja skórna po podaniu iopamidolu (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane, Należy natychmiast powiedzieć o tym radiologowi lub personelowi radiologicznemu”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania produktu Iopamigita należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

•    jeśli pacjent ma bezobjawową nadczynność tarczycy (utajona nadczynność tarczycy) i (lub) guzek (guzki) tarczycy bez objawów zapalenia (wole tarczycy),

•    jeśli pacjent ma chorobę nerek lub ciężkie zaburzenia czynności wątroby,

• jeśli pacjent ma (w wywiadzie) ciężką chorobę serca lub naczyń krwionośnych (chorobę sercowo-naczyniową),

• jeśli pacjent ma astmę oskrzelową,

•    je śli pacj ent ma cukrzycę,

•    jeśli pacjent ma zaburzenia przebiegające z drgawkami,

•    jeśli pacjent ma zaawansowane stwardnienie tętnic mózgowych,

•    jeśli pacjenta miał ostry udar,

•    jeśli pacjent ma ostre krwawienie w obrębie mózgu lub choroby, którym towarzyszy upośledzenie bariery krew-mózg lub obrzęk mózgu,

•    jeśli pacjent jest w złym stanie ogólnym lub jeśli ma niedobór płynów (odwodnienie),

•    jeśli u pacjenta występuj ą nieprawidłowości dotyczące białek lub przeciwciał we krwi, takie jak dysproteinemia lub paraproteinemia (np. w przebiegu szpiczaka mnogiego/plazmocytomy),

• jeśli pacjent ma wysokie ciśnienie tętnicze krwi z powodu obecności guza w okolicy nerki (guz chromochłonny nadnercza).

Środki ostrożności, które należy zachować podczas stosowania produktu Iopamigita

Przed badaniem należy wypić odpowiednio dużo płynów.

Tak jak w przypadku wszystkich środków kontrastowych zawieraj ących jod, po podaniu produktu Iopamigita mogą wystąpić niezależne od dawki reakcje rzekomoalergiczne.

Zazwyczaj objawy tych reakcji są niewielkie. Należy natychmiast powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta występuj ą takie reakcj e.

Jeśli pacjent ma uczulenie i (lub) astmę oskrzelową lub miał wcześniej reakcj ę alergiczną na środek kontrastowy, prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji alergicznej podczas badania jest większe. Jeśli pacjent miał kiedykolwiek uczulenie lub astmę oskrzelową, lekarz może podać pacjentowi leki przeciwhistaminowe i (lub) kortykosteroidy przed badaniem.

Jodowe środki kontrastowe mogą wpływać na czynność tarczycy. W wyniku tego u pacjentów z chorobą tarczycy może wystąpić nadczynność tarczycy lub nawet przełom tarczycowy (stan nadczynności tarczycy). Jeśli pacjent należy do grupy ryzyka, należy ocenić czynność tarczycy przed badaniem radiologicznym.

Jeśli pacjent ma chorobę serca lub zaburzenia krążenia, szczególnie osłabienie czynności serca, ciężką chorobę wieńcową, niestabilną dusznicę bolesną, choroby zastawek, miał wcześniej zawał serca, ma pomosty omijające tętnice wieńcowe i wysokie ciśnienie tętnicze, może być bardziej narażony na wystąpienie poważnych reakcji sercowych. Dotyczy to szczególnie przypadków po podaniu środka kontrastowego dowieńcowo, do prawej lub lewej komory serca.

U pacjentów z chorobą naczyń mózgowych (chorobą naczyniowo-mózgową), po przebytym udarze mózgu lub z przejściowym zwężeniem naczyń krwionośnych lub ich zablokowaniem, guzem mózgu lub zanikiem lub zapaleniem mózgu ryzyko powikłań neurologicznych jest większe. Jeśli pacjent ma guza mózgu lub padaczkę, ryzyko wystąpienia drgawek podczas badania może być większe. Ostra lub przewlekła choroba alkoholowa może prowadzić do wystąpienia reakcji w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, wywołanych podaniem środka kontrastowego.

Jodowe środki kontrastowe mogą nasilać objawy miastenii.

Istniej ą doniesienia o występowaniu ciężkiego zapalenia naczyń krwionośnych lub objawów podobnych do zespołu Stevensa-Johnsona (zagrażająca życiu choroba skóry) u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi.

Jeśli pacjent ma wykonywane badanie radiologiczne podczas którego środek kontrastowy podawany jest przez cewnik istnieje ryzyko wystąpienia nagłego zablokowania naczyń krwionośnych lub skrzepów krwi.

Jeśli pacjent jest pobudzony, odczuwa lęk lub ból, ryzyko wystąpienia działań niepożądanych jest większe. W przypadku nasilonego lęku lekarz może podać pacjentowi lek uspokajający.

Środki kontrastowe podawane dożylnie lub dotętniczo mogą powodować zmiany krwinek czerwonych u osób z anemią sierpowatą.

Beta-adrenolityki, środki działaj ące na naczynia, inhibitory enzymu konwertuj ącego angiotensynę, antagoniści receptora angiotensyny: te produkty lecznicze powoduj ą zmniejszenie zdolności organizmu do wyrównywania zmian ciśnienia tętniczego krwi; lekarz musi być poinformowany o ich stosowaniu przed podaniem jodowego środka kontrastowego, wymagane jest zapewnienie wyposażenia ratunkowego.

Dzieci

Dzieci w wieku poniżej 1 roku oraz wcześniaki są szczególnie wrażliwe na zaburzenia elektrolitowe i zmiany hemodynamiczne (zmiany krwi). Z tego względu, zaleca się ostrożność, co do dawki środka kontrastowego, uwzględniając rodzaj badania oraz stan ogólny pacjenta.

Należy dokładnie monitorować wcześniaki, ponieważ po użyciu środka kontrastowego zachodzi możliwość wystąpienia przejściowej niedoczynności tarczycy.

Produkt Iopamigita a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować stosować.

Rentgenowskie środki kontrastowe zawierające jod mogą zmniejszać zdolność tarczycy do wychwytu radioizotopów stosowanych w celu rozpoznania i leczenia chorób tarczycy na okres 2-6 tygodni.

Podanie rentgenowskiego środka kontrastowego może powodować przej ściowe zaburzenie czynności nerek, co może spowodować wystąpienie kwasicy mleczanowej u pacjentów chorych na cukrzycę, leczonych metforminą. Stosowanie metforminy należy przerwać na pewien czas przed i po badaniu.

W celu zachowania środków ostrożności patrz punkt: „Środki ostrożności, które należy zachować podczas stosowania produktu Iopamigita”.

U pacjentów przyjmuj ących beta-blokery (do leczenia chorób serca i wysokiego ciśnienia tętniczego), reakcje nadwrażliwości mogą występować częściej, a przede wszystkim ich nasilenie może być większe.

Leki zmniejszające próg drgawkowy (np. pochodne fenytoiny, środki analeptyczne, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, inhibitory monoaminooksydazy, neuroleptyki) mogą sprzyjać powstawaniu napadu drgawek, szczególnie u pacjentów choruj ących na padaczkę lub u tych, u których występuje ogniskowe uszkodzenie mózgu. Jeśli to możliwe z medycznego punktu widzenia, leki te powinny zostać odstawione na 48 godzin przed wykonaniem angiografii mózgowej, a ponownie włączone po upływie 24 godzin od jej wykonania.

U chorych przyjmujących interferon i interleukinę znane reakcje po podaniu środka kontrastowego, jak rumień, gorączka i objawy grypopodobne, mogą być częstsze, a przede wszystkim, opóźnione. Przyczyna tego zjawiska jest dotychczas nieznana.

Zanotowano przypadki tętniczych powikłań zakrzepowych u tych pacjentów, którym podano iopamidol po uprzednim wstrzyknięciu papaweryny.

Podanie środków zwężaj ących naczynia krwionośne w znacznym stopniu nasila reakcje w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, wywołane donaczyniowym podaniem środka kontrastowego.

W przypadku, gdy planowane jest badanie scyntygraficzne nerek z podaniem środka radiofarmaceutycznego, wydzielanego przez kanaliki nerkowe, należy je wykonać przed podaniem środka kontrastowego.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego produktu.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, należy poinformować o tym lekarza. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania iopamidolu u kobiet w ciąży. Badanie radiologiczne u ciężarnej kobiety powoduje narażenie dziecka w macicy na promieniowanie rentgenowskie. Z tego względu należy dokładnie rozważyć korzyści z wykonania badania radiologicznego, niezależnie od tego, czy środek kontrastowy będzie zastosowany czy nie. Poza koniecznością unikania narażenia płodu na promienie rentgenowskie, kiedy jest to tylko możliwe, należy rozważyć korzyści w stosunku do ryzyka związanego z zastosowaniem jodowych środków kontrastowych a także wrażliwość tarczycy płodu na jod.

Karmienie piersią

Środki kontrastowe zawierające jod wydzielają się z pokarmem w małych ilościach. Sporadyczne podanie środka kontrastowego matce związane jest z niewielkim ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych u dziecka karmionego piersią. Jednakże, ze względów bezpieczeństwa, zaleca się przerwanie karmienia piersią na 24 godziny po podaniu jodowego środka kontrastowego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie badano wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Produkt Iopamigita zawiera sód.

Ten produkt zawiera w przybliżeniu 0,048 mg sodu na 1 ml. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3.    Jak stosować produkt Iopamigita

Produkt Iopamigita będzie podawany przez lekarza. W razie wątpliwości należy ponownie poradzić się lekarza lub farmaceuty. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka zależy od rodzaju planowanego badania, wieku, masy ciała pacjenta, czynności serca, stanu ogólnego pacjenta oraz od rodzaju zmiany chorobowej, która podlega badaniu. Zazwyczaj środek kontrastowy stosowany jest w takich samych obj ętościach i stężeniach jodu, jak inne niejonowe jodowe radiologiczne środki kontrastowe. Należy stosować możliwie małą dawkę produktu, zapewniającą jednak dobrą jakość obrazowania.

Zalecane dawkowanie, podane na końcu tej ulotki, oparte jest na ogólnych doświadczeniach z niejonowymi środkami kontrastowymi, a także na badaniach klinicznych z iopamidolem. Nie wolno przekraczać całkowitej dawki 250 ml. Jeśli nie zalecono inaczej, dawkowanie u dzieci zależy od wieku i masy ciała i powinno być ustalone przez lekarza prowadzącego.

Produkt Iopamigita jest środkiem diagnostycznym do jednorazowego wstrzyknięcia we właściwym wskazaniu. Możliwe jest wielokrotne podanie produktu lub badanie może być powtarzane.

Jak stosować produkt Iopamigita

W przypadku środków kontrastowych do znanych działań niepożądanych należą nudności i wymioty, dlatego pacjent powinien powstrzymywać się od jedzenia przez 2 godziny przed badaniem, w celu zmniejszenia ryzyka zachłyśnięcia.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki produktu Iopamigita

W przypadku nieumyślnego przedawkowania lub znaczącego zaburzenia czynności nerek, iopamidol może być usunięty z ustroju przez dializę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem produktu należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować wystąpienie działań niepożądanych, choć nie występują one u wszystkich pacjentów.

Działania niepożądane, które mogą wystąpić po podaniu środka kontrastowego, takiego jak Iopamigita, są na ogół łagodne lub średnio nasilone oraz krótkotrwałe.

Jednakże, tak jak w przypadku podobnych środków kontrastowych, mogą wystąpić ciężkie, zagrażające życiu reakcje, które wymagają szybkiego i skutecznego leczenia ratującego życie.

Jeśli pacjent ma:

• obrzęk twarzy lub gardła (obrzęk naczynioruchowy),

•    swędzenie lub łzawienie oczu (zapalenie spojówek), kaszel, świąd, katar lub uczucie zatkania nosa, kichanie, pokrzywkę,

•    gwałtowny spadek ciśnienia tętniczego, szybką czynność serca (tachykardia),

•    trudności w oddychaniu, dławienie się, uczucie duszenia się (reakcje rzekomoanafilaktyczne),

•    pobudzenie, niebieskawe zabarwienie warg, niebieskawe zabarwienie lub bladość skóry, zimne poty, zaćmienie lub utratę świadomości,

•    spadek ciśnienia tętniczego krwi może być połączony także ze zwolnieniem czynności serca (bradykardia; reakcja wazowagalna), która zazwyczaj po pewnym czasie przechodzi

w tachykardię.

Należy natychmiast powiedzieć o tym radiologowi lub personelowi radiologicznemu, ponieważ mogą być to pierwsze objawy reakcji alergicznej lub wstrząsu. Może być konieczne przerwanie badania oraz zastosowanie dodatkowego leczenia.

Oprócz objawów wymienionych powyżej, mogą wystąpić także inne działania niepożądane produktu Iopamigita:

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 pacjenta na 10)

•    przejściowe zmiany częstości oddychania, skrócenie oddechu i ostre wyczerpanie oddechowe oraz kaszel,

•    nudności, wymioty, zaburzenia odczuwania smaku,

• obrzęki rąk, stóp lub kostek, uderzenia krwi do głowy, pokrzywka, wysypka, świąd i zaczerwienienie skóry.

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 pacjenta na 1000)

•    badanie radiologiczne mózgu oraz inne procedury, podczas których środek kontrastowy przechodzi do krwi tętniczej w mózgu w wysokim stężeniu: pobudzenie, uczucie splątania, utrata pamięci, zaburzenia mowy, wzroku i słuchu, napady padaczki, drżenie, osłabienie powodujące utratę zdolności poruszania się, paraliż, mrowienie i drętwienie rąk lub stóp („szpilki i igły”), nadwrażliwość na światło, przejściowa ślepota, śpiączka i senność,

•    podczas badania angiograficznego z zastosowaniem cewnika odnotowano zablokowanie naczyń krwionośnych przez skrzepy krwi, powodujące zawał serca,

•    trudności w oddychaniu, obrzęk lub skurcz krtani,

• dolegliwości żołądkowe,

•    zaburzenia czynności nerek, aż do ostrej niewydolności nerek, szczególnie u pacjentów, u których już wcześniej występowało osłabienie czynności nerek,

• ciężkie, zagrażające życiu (w tym śmiertelne) i wymagające leczenia ratującego życie, reakcje, dotyczące czynności układu sercowo-naczyniowego, zazwyczaj połączone

z zaburzeniami układu oddechowego i ośrodkowego układu nerwowego: uczucie ciepła, zmiany temperatury ciała (gorączka), ból głowy, złe samopoczucie, nadmierne pocenie się, uczucie zimna, omdlenie.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 pacjenta na 10 000)

•    klinicznie istotne zaburzenia ciśnienia tętniczego krwi, częstość akcji serca, szybki, wolny lub nieregularny rytm serca, ból lub uczucie ucisku w klatce piersiowej, niewydolność serca, zawał serca,

• obrzęk płuc lub płyn w płucach, zatrzymanie oddechu (zahamowanie układu oddechowego),

• obrzęk ślinianek w jamie i ustnej i wokół ust (zapalenie ślinianek przyusznych, wywołane jodem),

• obrzęk twarzy, skóry, języka, innych błon śluzowych (np. w nosie lub jamie ustnej) lub innych części ciała; ciężkie choroby skóry (zaczerwienienie, tworzenie pęcherzy, krwawienie, bolesność skóry, obejmuj ące wargi, oczy, usta, nos oraz narządy płciowe),

• obrzęk i zaczerwienienie skóry wokół nadmiernie tkliwej na ucisk żyły, skrzepy krwi w żyłach,

•    reakcje w miejscu wstrzyknięcia, zapalenie oraz zakażenie tkanki miękkiej.

Nieznane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

• zmieniona czynności tarczycy lub ciężka postać nadczynności tarczycy (przełom tarczycowy),

• zablokowanie naczyń krwionośnych przez skrzepy krwi, prowadzące do udaru,

•    przejściowe powikłania, takie jak, zawroty głowy i ból głowy,

•    reakcje w miejscu wstrzyknięcia: miejscowy ból i obrzęk w przypadku wstrzyknięcia produktu poza naczynie krwionośne.

Reakcje mogą wystąpić z opóźnieniem, jeśli pacjent jest zaniepokojony, powinien skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, personelowi radiologicznemu lub lub radiologowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać produkt Iopamigita

Produkt należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego produktu po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce oraz tekturowym pudełku po „Termin ważności” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Chronić przed promieniowaniem rentgenowskim.

Nie wolno stosować produktu Iopamigita, jeśli nie jest on klarowny.

Po pierwszym otwarciu.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Chemiczną i fizyczną stabilność wykazano przez 24 h w temperaturze 25oC.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, jeżeli metoda otwarcia fiolki nie wyklucza ryzyka skażenia mikrobiologicznego, produkt należy podać natychmiast.

Jeśli produkt nie zostanie użyty natychmiast, użytkownik ponosi odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania.

Każda fiolka przeznaczona jest do użycia tylko przez jednego pacjenta.

Nie zużyta zawartość fiolki powinna być zniszczona.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera produkt Iopamigita

Substancją czynną jest iopamidol. Jeden ml roztworu zawiera 612,4 mg iopamidolu, co odpowiada 300 mg jodu.

Jedna fiolka z 20 ml roztworu zawiera 12 248 mg iopamidolu, co odpowiada 6 000 mg jodu.

Jedna fiolka z 50 ml roztworu zawiera 30 620 mg iopamidolu, co odpowiada 15 000 mg jodu. Jedna fiolka z 75 ml roztworu zawiera 45 930 mg iopamidolu, co odpowiada 22 500 mg jodu. Jedna fiolka z 100 ml roztworu zawiera 61 240 mg iopamidolu, co odpowiada 30 000 mg jodu. Jedna fiolka z 200 ml roztworu zawiera 122 480 mg iopamidolu, co odpowiada 60 000 mg jodu. Jedna fiolka z 500 ml roztworu zawiera 306 200 mg iopamidolu, co odpowiada 150 000 mg jodu.

Inne składniki produktu to trometamol, sodu wapnia edetynian (dwuwodny), kwas solny 36%

(do dostosowania pH) i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda produkt Iopamigita i co zawiera opakowanie.

Produkt Iopamigita jest roztworem do wstrzykiwań i infuzji.

Roztwór jest klarowny, bez zabarwienia lub o zabarwieniu blado żółtym.

pH

6,5 - 7,5

Stężenie osmolowe w 37 °C

630

[mOsm/kg] Osmolarność w 37 °C

478

[mOsm/l]

Ciśnienie osmotyczne w 37 °C [MPa]

1,59

Współczynnik lepkości [mPa.s]

5,0

37 °C

Produkt Iopamigita jest dostępny w przezroczystych fiolkach zamkniętych korkiem z kauczuku bromobutylowego i aluminiowym kapslem i pakowany jest w pudełko tekturowe razem z tą Ulotką dla pacjenta.

Produkt Iopamigita 300 mg/ml jest dostępny w następujących opakowaniach: 1 fiolka zawierająca 500 ml roztworu do wstrzykiwań/infuzji.

6 fiolek zawierających 500 ml roztworu do wstrzykiwań/infuzji.

10 fiolek zawierających 20 ml, 50 ml, 75 ml, 100 ml i 200 ml roztworu do wstrzykiwań/infuzji. 30 fiolek zawierających 20 ml, 50 ml, 75 ml i 100 ml roztworu do wstrzykiwań/infuzji.

20 fiolek zawierających 200 ml roztworu do wstrzykiwań/infuzji.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Agfa HealthCare Imaging Agents GmbH Am Coloneum 4 50829 Koln Niemcy

Tel: + 49 221 5717-660 Fax: + 49 221 5717-1051 E-mail: imagingagents@agfa.com

Wytwórca:

Solupharm GmbH, Industriestr. 3, D-34212 Melsungen, Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia

Bułgaria

Dania

Estonia

Francja

Grecja

Hiszpania

Holandia

Luksemburg

Łotwa

Niemcy

Polska

Portugalia

Republika Czeska

Rumunia

Słowenia

Słowacja

Szwecja

Węgry

Wielka Brytania Włochy


Iopamigita 300 mg/ml Injektions-/Infusionslosung Iopamigita 300 mg/ml oplossing voor injective/infusie HonaMHrnTa 300 mg/ml HH^e^HOHeW HH$y3HOHeH pa3TBop Iopamigita, injektions- og infusionsv^ske, oplosning 300 mg/ml Iopamigita 300 mg/ml

Iopamigita 300 mg d’iode/mL, solution pour injection ou pour perfusion

Iopamigita 300 mg/ml oraknpa yra svsop/sy%uon

Iopamigita 300 mg/ml solución inyectable y para perfusion EFG

Iopamigita 300 mg I/ml oplossing voor injectie/infusie

Iopamigita 300 mg/ml solution pour perfusion/injection

Iopamigita 300 mg/ml skidums injekcijàm un infuzijam

Iopamigita 300 mg Iod/ml

Iopamigita

Iopamigita 300

IOPAMIGITA 300 MG/ML

Iopamigita 300 mg/ml solufie injectabilà sau perfuzabilà Iopamigita 300 mg/ml raztopina za injiciranje/infundiranje Iopamigita 300 mg/ml injekcny a infúzny roztok Iopamigita 300 mg/ml injektions-/infusionsvàtska losning IOPAMIGITA 300 mg/ml solution for injection/infusion Iopamigita 300 mg/ml solution for injection/infusion Iopamigita 300 mg/ml soluzione iniettabile- per infusione

Data zatwierdzenia ulotki: 23.06.2013.

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla fachowego personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:


Objętość


Zakres podania


Angiografia klasyczna


Cyfrowa angiografia subtrakcyjna (DAS)


Arteriografia

Mózgowa, nieselektywna


Mózgowa, selektywna Tętnica płucna


Inna


Angiokardiografia


Angiografia

tętnic wieńcowych_

Flebografia_

Dożylna cyfrowa angiografia subtrakcyjna (i.v. DSA). Urografia wydzielnicza


Tomografia komputerowa

_(CT1


Dorośli: 40-60 ml

Dzieci - dawka zależy od masy

ciała i wzrostu.


4-12 ml


Dorośli: maksymalnie 250 ml. Objętość pojedynczego wstrzyknięcia zależy od badanego obszaru naczyniowego.

Dzieci - dawka zależy od masy ciała i wzrostu.


Dorośli: 20-30 ml

Dzieci - dawka zależy od masy ciała i wzrostu.

3-8 ml

Dorośli: 25 ml na jedno wstrzyknięcie; całkowita dawka do 170 ml


Dorośli: 30-50 ml.


Maksymalnie 250 ml. Objętość pojedynczego wstrzyknięcia zależy od badanego obszaru naczyniowego. Dzieci - dawka zależy od masy ciała i wzrostu.


Dorośli: maksymalnie 250 ml. Objętość pojedynczego wstrzyknięcia zależy od badanego obszaru naczyniowego.

Dzieci - dawka zależy od masy ciała i wzrostu.

Dorośli: 4-10 ml/tętnicę, w razie konieczności wstrzyknięcie można powtórzyć._


Dorośli: 50 ml, w zależności od masy ciała i wieku


Dorośli: 30-50 ml, w razie konieczności wstrzyknięcie można powtórzyć. Dzieci - dawka zależy od masy ciała i wzrostu._


Dorośli: 50 - 100 ml


Dzieci:

0    - 1 miesiąca

1    - 3 miesięcy 3 - 6 miesięcy

6    - 12 miesięcy 12 - 24 miesięcy

2    - 5 lat 5 - 7 lat

7    - 12 lat


4 - 5-(6) ml/kg 4 ml/kg

3.5    - 4 ml/kg 3 - 3.5 ml/kg

2.5    - 3 ml/kg

2.5    ml/kg

2 - 2,5 ml/kg

1.5    - 2 ml/kg


Dorośli: 1-2 ml/kg m.c

Dzieci - dawka zależy od masy ciała i wzrostu.


Maksymalna dawka dla produktu Iopamigita, 300 mg /ml wynosi 2 ml/kg m.c


Środki kontrastowe zawierające jod mogą być stosowane jedynie pod warunkiem zapewnienia możliwości pomocy w stanach nagłych. Obejmują one dostęp do potrzebnego wyposażenia technicznego i medycznego.


Pacjent powinien być poddany obserwacji przez okres co najmniej 30 minut po badaniu, ponieważ z doświadczeń wynika, że zwykle w tym czasie występuje większość poważnych zdarzeń niepożądanych.

Podanie dożylne lub dotętnicze (wstrzyknięcie lub infuzja).

Przed podaniem należy ogrzać środek kontrastowy do temperatury ciała. Doświadczenie wskazuje na lepszą tolerancję ogrzanego produktu.

Nie wolno stosować produktu Iopamigita, jeśli nie jest on klarowny.

Zasadniczo, środek kontrastowy powinien być pobrany do strzykawki bezpośrednio przed użyciem. Czas kontaktu krwi ze środkiem kontrastowym zawartym w strzykawce lub cewniku powinien być jak najkrótszy, tak aby zmniejszyć do minimum ryzyko powstania powikłań zakrzepowo- zatorowych, związanych z badaniem. Należy drobiazgowo przestrzegać właściwej techniki wykonywania angiografii, zaś cewnik wprowadzony do naczynia powinien być często przepłukiwany 9 mg/ml (0,9%) roztworem do wstrzykiwań chlorku sodu (po dodaniu heparyny, jeśli jest to konieczne). Pozostałości środka kontrastowego, nie zużyte w trakcie badania muszą być zniszczone.

Jeśli jest to możliwe, środek kontrastowy powinien być podawany pacjentowi znajdującemu się w pozycji leżącej. Należy zapewnić możliwość natychmiastowej zmiany pozycji. Przed rozpoczęciem badania należy założyć stały dostęp dożylny w celu zapewnienia szybkiego podjęcia działania w nagłej sytuacji. Tak jak w przypadku wszystkich środków kontrastowych zawierających jod, produkt Iopamigita może być stosowany we wszystkich badaniach diagnostycznych tylko wtedy, gdy zapewniony jest niezbędny sprzęt resuscytacyjny i leki ratujące życie.

Pacjent powinien być poddany obserwacji przez okres co najmniej 30 minut po badaniu, ponieważ doświadczenia wskazuj ą, że zwykle w tym czasie występuje większość ciężkich działań niepożądanych związanych z podawaniem środka kontrastowego. Cały personel lekarski i pielęgniarski powinien być poinformowany o możliwych działaniach niepożądanych, a także o postępowaniu ogólnym i farmakologicznym postępowaniu w stanach nagłych.

Pacjentom z upośledzoną czynnością nerek, niewydolnością sercowo-krążeniową oraz chorym w złym stanie ogólnym należy podać możliwie małą dawkę środka kontrastowego. Czynność nerek powinna być kontrolowana przez co najmniej trzy dni po badaniu.

Ze względu na brak przydatności oraz możliwość sporadycznego wystąpienia ciężkich, reakcji nadwrażliwości nie zaleca się stosowania próbnego podania małej dawki środka kontrastowego w celu oceny nadwrażliwości.

Ponieważ donaczyniowe podanie iopamidolu może prowadzić do niewydolności nerek, należy wstrzymywać podawanie metforminy przed lub najpóźniej w momencie badania i nie wznawiać leczenia przez 48 godzin po badaniu. Leczenie może być wznowione po powrocie czynności nerek do prawidłowego stanu.

Chory powinien być prawidłowo nawodniony przed rozpoczęciem badania radiologicznego oraz po jego zakończeniu. Należy wyrównać wszystkie zaburzenia wodne i elektrolitowe.

U pacjentów, u których występuje dysproteinemia lub paraproteinemia (szpiczak mnogi/plazmocytoma), cukrzyca, wielomocz lub skąpomocz, dna moczanowa, a także u małych dzieci, osób w podeszłym wieku oraz u chorych z złym stanie ogólnym nie wolno ograniczać przyjmowania płynów przed podaniem środka kontrastowego.

U pacjentów z grup ryzyka należy kontrolować równowagę wodną i elektrolitową, zwracając uwagę na objawy spadku stężenia wapnia w surowicy.

W rzadkich przypadkach może wystąpić odwracalna niewydolność nerek. Czynnikami predysponującymi są: choroba nerek w wywiadzie, wiek powyżej 60 lat, zaburzenia równowagi płynów, zaawansowane stwardnienie tętnic, niewyrównana niewydolność serca, podanie dużych dawek środka kontrastowego lub wielokrotne wstrzyknięcia, bezpośrednie podanie środka kontrastowego do tętnicy nerkowej, narażenie na inne produkty, które mogą uszkadzać nerki, ciężkie i przewlekłe nadciśnienie tętnicze, zwiększone stężenie kwasu moczowego w surowicy krwi i paraproteinemia (np. szpiczak, makroglobulinemia).

U pacjentów z upośledzeniem czynności nerek należy, jeśli jest to możliwe, unikać podawania leków potencjalnie uszkadzaj ących nerki, zanim środek kontrastowy nie zostanie całkowicie wydalony. Ponownie można podać środek kontrastowy dopiero po powrocie czynności nerek do stanu wyjściowego.

Środki kontrastowe zawierające jod mogą być usunięte z organizmu za pomocą dializy.

U pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy, przed badaniem zaleca się podanie leku blokuj ącego receptory alfa, ze względu na możliwość wystąpienia ciężkiego przełomu nadciśnieniowego po donaczyniowym podaniu niejonowego środka kontrastowego.

Środki kontrastowe mogą wpływać na wyniki badań laboratoryjnych stężenia bilirubiny, białek lub substancji nieorganicznych (np. żelazo, miedź, wapń, fosforany). Nie należy wykonywać badań stężenia tych substancji w dniu podania środka kontrastowego.

U specjalnych grup pacjentów, takich jak pacjenci z upośledzeniem czynności nerek lub wątroby należy odpowiednio dostosować dawkę środka kontrastowego.

Przed podaniem leku należy optycznie ocenić wygląd roztworu. Należy stosować tylko roztwór bez widocznych oznak zepsucia lub cząstek.

Nie wolno podawać neuroleptyków, ponieważ zmniejszaj ą one próg drgawkowy. Powyższa uwaga dotyczy także leków przeciwbólowych, przeciwwymiotnych, przeciwhistaminowych oraz uspokajających z grupy fenotiazyn. Leki te powinny zostać odstawione, jeśli to możliwe, na 48 godzin przed wykonaniem angiografii mózgowej, a ponownie włączone po upływie 24 godzin od jej wykonania.

Jeśli to możliwe, należy unikać wykonywania badania angiograficznego u pacjentów z homocysteinurią, ze względu na zwiększone ryzyko indukcji powikłań zakrzepowo-zatorowych.

U pacjentów z genotypem homozygotycznym względem anemii sierpowatej należy zapewnić odpowiednie nawodnienie oraz zastosować minimalną, skuteczną objętość środka kontrastowego.

Zawartość fiolki nie zużyta podczas pojedynczego badania pacjenta, jak również zawartość fiolki 500 ml nie zużyta w ciągu 24 godzin podczas dwu badań jednego pacjenta powinna być zniszczona.

Jodowe środki kontrastowe mogą wchodzić w reakcje z metalowymi powierzchniami, zawieraj ącymi miedź (np. mosiądz). Dlatego należy unikać stosowania urządzeń, w przypadku których produkt może mieć bezpośredni kontakt z takimi powierzchniami.

Postępowanie w przypadku wystąpienia działania niepożądanego

Jeśli wystąpi niepożądana reakcja, należy natychmiast przerwać podawanie środka kontrastowego. Leczenie zależne jest od obrazu klinicznego. Poza ogólnym postępowaniem reanimacyjnym, może być wskazane leczenie farmakologiczne, np. leczenie ogólne (leki przeciwhistaminowe, kortykosteroidy, tlenoterapia), leczenie zaburzeń serowo-naczyniowych (leki zwężające naczynia krwionośne, osocze, elektrolity), leczenie drgawek (diazepam), leczenie stanu tężyczkowego (glikonian wapnia). Należy kontrolować czynność nerek przez co najmniej przez 3 dni po przedawkowaniu.

Należy mieć na uwadze, że u pacjentów przyjmujących jednocześnie beta-blokery efekt po podaniu adrenaliny i uzupełnieniu objętości płynów jest mniejszy.

12

Iopamigita

Charakterystyka Iopamigita

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Iopamigita, 300 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań/infuzji.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden ml roztworu zawiera 612,4 mg iopamidolu, co odpowiada 300 mg jodu.

Jedna fiolka z 20 ml roztworu zawiera 12 248 mg iopamidolu, co odpowiada 6 000 mg jodu. Jedna fiolka z 50 ml roztworu zawiera 30 620 mg iopamidolu, co odpowiada 15 000 mg jodu. Jedna fiolka z 75 ml roztworu zawiera 45 930 mg iopamidolu, co odpowiada 22 500 mg jodu. Jedna fiolka z 100 ml roztworu zawiera 61 240 mg iopamidolu, co odpowiada 30 000 mg jodu. Jedna fiolka z 200 ml roztworu zawiera 122 480 mg iopamidolu, co odpowiada 60 000 mg jodu. Jedna fiolka z 500 ml roztworu zawiera 306 200 mg iopamidolu, co odpowiada 150 000 mg jodu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: zawiera w przybliżeniu 0,048 mg sodu na 1 ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań/infuzji.

Klarowny bezbarwny lub jasno- żółty roztwór.

pH

6,5 - 7,5

Stężenie osmolowe w 37 °C

630

[mOsm/kg]

Osmolarność w 37 °C

478

[mOsm/l]

Ciśnienie osmotyczne w 37 °C

1,59

[MPa]

Współczynnik lepkości

[mPa.s]

37 °C

5,0

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Arteriografia, angiokardiografia, flebografia, cyfrowa angiografia subtrakcyjna (DSA), wzmocnienie kontrastu w czasie tomografii komputerowej (CT), urografia wydzielnicza.

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Roztwór przeznaczony do wstrzykiwań i infuzji (dożylnej i dotętniczej).

Iopamigita jest środkiem diagnostycznym do jednorazowego wstrzyknięcia we właściwym wskazaniu. Możliwe jest wielokrotne podanie produktu lub badanie może być powtarzane.

Sposób podawania

Podana dawka produktu zależy od rodzaju planowanego badania, wieku, masy ciała, rzutu serca i ogólnego stanu pacjenta oraz od technik podawania. Zazwyczaj produkt kontrastowy stosowany jest w takich samych objętościach i stężeniach jodu, jak inne niejonowe jodowe produkty kontrastowe. Należy stosować możliwie małą dawkę produktu, zapewniającą jednak dobrą jakość obrazowania.

Pacjentom z zaburzoną czynnością nerek, niewydolnością sercowo-krążeniową oraz chorym w złym stanie ogólnym należy podać możliwie małą dawkę środka kontrastowego (patrz punkt 4.4).

U tych pacjentów zaleca się monitorowanie czynności nerek przez co najmniej trzy dni po badaniu. Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby, współistniej ącym z niewydolnością nerek, ze względu na zwiększone ryzyko retencji środka kontrastowego.

Zaleca się ogrzać środek kontrastowy do temperatury ciała przed podaniem. Doświadczenie wskazuje na lepszą tolerancję ogrzanego produktu przez pacjentów.

Zasadniczo, środek kontrastowy powinien być pobrany do strzykawki bezpośrednio przed użyciem. Czas bezpośredniego kontaktu środka kontrastowego z krwią powinien być jak najkrótszy, tak aby zmniejszyć do minimum ryzyko powstania powikłań zakrzepowo-zatorowych po badaniu. Należy drobiazgowo przestrzegać właściwej techniki wykonywania angiografii, zaś cewnik wprowadzony do naczynia powinien być często przepłukiwany 9 mg/ml (0,9%) roztworem do wstrzykiwań chlorku sodu (po dodaniu heparyny, jeśli jest to konieczne).

Podczas podawania środka kontrastowego pacjent powinien pozostawać w pozycji leżącej. Należy zapewnić możliwość natychmiastowej zmiany pozycji. Przed rozpoczęciem badania należy założyć stały dostęp dożylny w celu zapewnienia szybkiego podjęcia działania w nagłej sytuacji. Tak jak w przypadku wszystkich środków kontrastowych zawierających jod, produkt Iopamigita może być stosowany we wszystkich badaniach diagnostycznych tylko wtedy, gdy zapewniony jest niezbędny sprzęt resuscytacyjny i leki resuscytacyjne.

Zaleca się, by pacjent był poddany obserwacji przez co najmniej 30 minut po podaniu środka, kiedy ujawnia się większość działań niepożądanych.

Cały personel lekarski i pielęgniarski powinien być poinformowany o możliwych działaniach niepożądanych, a także o postępowaniu ogólnym i leczeniu resuscytacyjnym.

Zalecenia dietetyczne:

W przypadku środków kontrastowych do znanych działań niepożądanych należą nudności i wymioty, dlatego pacjent powinien powstrzymywać się od jedzenia przez 2 godziny przed badaniem, w celu zmniejszenia ryzyka zachłyśnięcia.

Próbne podanie:

Ze względu na brak przydatności oraz możliwość sporadycznego wystąpienia ciężkich, czasem śmiertelnych reakcji nadwrażliwości nie zaleca się stosowania próbnego podania małej dawki środka kontrastowego.

Jeśli nie zalecono inaczej, dawkowanie u dzieci zależy od wieku i masy ciała i jest ustalane przez lekarza.

Ten produkt medyczny musi być podawany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Dawkowanie

Podane poniżej, zalecane dawkowanie oparte jest na ogólnych doświadczeniach z niejonowymi produktami kontrastowymi, a także na badaniach klinicznych z iopamidolem. Całkowita podana objętość nie powinna przekraczać 250 ml.

Objętość


Zakres podania


Angiografia klasyczna


Cyfrowa angiografia subtrakcyjna (DAS)


Arteriografia

Mózgowa, nieselektywna

Mózgowa, selektywna Tętnica płucna

Inna, nie mózgowa


Dorośli: 40-60 ml

Dzieci - dawka zależy od masy

ciała i wzrostu.


4-12 ml


Dorośli: maksymalnie 250 ml. Objętość pojedynczego wstrzyknięcia zależy od badanego obszaru naczyniowego.

Dzieci - dawka zależy od masy ciała i wzrostu.


Dorośli: 20-30 ml

Dzieci - dawka zależy od masy ciała i wzrostu.


3-8 ml


Dorośli: 25 ml na jedno wstrzyknięcie; całkowita dawka do 170 ml

Dorośli: 30-50 ml.

Maksymalnie 250 ml. Objętość pojedynczego wstrzyknięcia zależy od badanego obszaru naczyniowego.

Dzieci - dawka zależy od masy ciała i wzrostu.


Angiokardiografia


Angiografia

tętnic wieńcowych_

Flebografia_

Dożylna cyfrowa angiografia subtrakcyjna (i.v. DSA).


Urografia wydzielnicza


Tomografia komputerowa (CT)_


Dorośli: maksymalnie 250 ml. Objętość pojedynczego wstrzyknięcia zależy od badanego obszaru naczyniowego.

Dzieci - dawka zależy od masy ciała i wzrostu.

Dorośli: 4-10 ml/tętnicę, w razie konieczności wstrzyknięcie można

powtórzyć._

Dorośli: 50 ml, w zależności od masy ciała i wieku_

Dorośli: 30-50 ml, w razie konieczności wstrzyknięcie można powtórzyć.

Dzieci - dawka zależy od masy ciała i wzrostu._

Dorośli: 50 - 100 ml

Dzieci:

0    - 1 miesiąca

1    - 3 miesięcy 3 - 6 miesięcy

6    - 12 miesięcy 12 - 24 miesięcy

2    - 5 lat 5 - 7 lat

7    - 12 lat

Dorośli: 1-2 ml/kg m.c

Dzieci - dawka zależy od masy ciała i wzrostu.


4 - 5-(6) ml/kg 4 ml/kg

3.5    - 4 ml/kg 3 - 3.5 ml/kg

2.5    - 3 ml/kg

2.5    ml/kg

2 - 2,5 ml/kg

1.5    - 2 ml/kg


Maksymalna dawka dla produktu Iopamigita, 300 mg/ml wynosi 2 ml/kg m.c


Dożylna urografia wydzielnicza:

W przypadku urografii wydzielniczej należy mieć na uwadze, że ze względu na fizjologicznie małą zdolność niedojrzałego nefronu nerek dziecięcych do zagęszczania moczu konieczne jest podawanie relatywnie większych dawek środka kontrastowego.


Tomografia komputerowa:

Produkt Iopamigita może być podawany w szybkim wstrzyknięciu dożylnym, przy użyciu wysokociśnieniowego wtryskiwacza do wstrzyknięć, jeśli jest to możliwe. Produkt może być także podawany w wolnej infuzji dożylnej z ręki, szczególnie w przypadku obrazowania ośrodkowego układu nerwowego, gdy wzmocnienie obrazu jest obserwowane po 5 do 10 min. po wstrzyknięciu środka kontrastowego. W przypadku spiralnej tomografii komputerowej, szczególnie podczas zastosowania technik wielorzędowych, większość informacji uzyskuje się podczas fazy zatrzymania oddechu. W celu optymalizacji efektu wstrzyknięcia dożylnego w badanym miejscu (zależne od czasu nagromadzenie w pojedynczej, zmienionej chorobowo tkance) zaleca się zastosowanie wysokociśnieniowego wtryskiwacza do wstrzyknięć i podanie w szybkim wstrzyknięciu dożylnym.

W przypadku tomografii komputerowej dawka oraz szybkość podania środka kontrastowego zależy od rodzaju badanego narządu, od problemu diagnostycznego a w szczególności od rodzaju dostępnego urządzenia (np. typ skanera i czas wzmocnienia obrazu). W przypadku urządzeń wolno przetwarzających zaleca się infuzję dożylną, w przypadku szybko działających skanerów szybkie wstrzyknięcie dożylne.

Jeśli ten produkt leczniczy przeznaczony jest do użycia w automatycznym systemie aplikacji, właściwy sposób użycia musi być przedstawiony przez wytwórcę aplikatora. Należy koniecznie stosować się do Instrukcji użycia. Nie wolno stosować automatycznego systemu aplikacji u niemowląt i dzieci uczących się chodzić.

4.3.    Przeciwwskazania

Objawowa nadczynność tarczycy.

Nadwrażliwość na iopamidol lub na którykolwiek ze składników produktu.

Ciężkie, natychmiastowe lub opóźnione, reakcje skórne po podaniu iopamidolu w wywiadzie (patrz punkt 4.8).

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ten produkt zawiera w przybliżeniu 0,048 mg sodu na jeden mililitr (ml). Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Produkt Iopamigita może być podawany wyłącznie po dokładnym ustaleniu wskazań klinicznych i rozważeniu możliwych czynników ryzyka u badanego pacjenta.

Ścisłe ustalenie wskazania oraz szczególny nadzór wymagany jest u pacjentów:

-    ze znaną skłonnością do uczulenia

-    z utaj oną nadczynnością tarczycy, wolem tarczycy

-    z zaburzoną czynnością nerek lub ciężkim zaburzeniem czynności wątroby

-    z ciężką chorobą serca/układu krążenia

-    z astmą oskrzelową

-    z cukrzycą

-    z chorobami przebiegającymi z napadami drgawek mózgowych

-    z zaawansowaną miażdżycą naczyń mózgowych

-    z ostrym zawałem mózgu

-    z ostrym krwawieniem wewnątrzczaszkowym lub z chorobami, którym towarzyszy zaburzenie bariery krew-mózg lub obrzęk mózgu

-    w złym stanie ogólnym, odwodnionych

-    z dys- i paraproteinemią

-    z guzem chromochłonnym nadnerczy

Środki kontrastowe podawane dożylnie lub dotętniczo mogą wywoływać anemię sierpowatą u osób z genotypem homozygotycznym względem anemii sierpowatej.

Przypadkowe wstrzyknięcie pozanaczyniowe może wywołać obrzęk, ból i zaczerwienienie.

Zwykle objawy znikają samoistnie, bez powikłań.

W takich przypadkach przydatne było uniesienie zmienionej chorobowo kończyny oraz zastosowanie zimnego okładu.

•    Nawodnienie

Chory powinien być prawidłowo nawodniony przed rozpoczęciem badania radiologicznego oraz po jego zakończeniu. Jeśli jest to konieczne, należy nawadniać pacjenta dożylnie do czasu całkowitego wydalenia środka kontrastowego.

Należy zwrócić szczególną uwagę na stan nawodnienia u pacjentów, u których stwierdzono wcześniej istniejące zaburzenie czynności nerek, dys- i paraproteinemię, cukrzycę, zwiększone stężenie kwasu moczowego w surowicy krwi, a także u niemowląt i dzieci uczących się chodzić, osób w podeszłym wieku oraz u chorych w złym stanie ogólnym. U pacjentów z grup ryzyka należy kontrolować metabolizm wody i elektrolitów, należy także zwracać uwagę na objawy spadku stężenia wapnia w surowicy.

Ze względu na ryzyko odwodnienia wywołanego lekami moczopędnymi, konieczne jest przede wszystkim uzupełnienie wody i elektrolitów, w celu uniknięcia ryzyka ostrej niewydolności nerek.

•    Noworodki i niemowlęta

Dzieci w wieku poniżej 1 roku oraz wcześniaki są szczególnie wrażliwe na zaburzenia elektrolitowe i zmiany hemodynamiczne. Z tego względu, zaleca się ostrożność co do dawki środka kontrastowego, uwzględniając rodzaj badania oraz stan ogólny pacjenta.

Należy dokładnie monitorować wcześniaki, ponieważ po użyciu środka kontrastowego zachodzi możliwość niedoczynności tarczycy w wyniku nadmiaru jodu.

Po badaniu noworodków, a szczególnie wcześniaków, z użyciem jodowego środka kontrastowego zaleca się kontrolę czynności tarczycy (TSH i T4) w 7-10 dniu i po upływie 1 miesiąca, zachodzi bowiem możliwość niedoczynności tarczycy w wyniku przeładowania jodem.

•    Reakcje alergiczne i rzekomoanafilaktyczne (reakcje nadwrażliwości)

Tak jak w przypadku innych produktów kontrastowych zawieraj ących jod, po zastosowaniu produktu Iopamigita mogą wystąpić niezależne od dawki niealergiczne (rzekomoalergiczne, alergoidalne) reakcje nadwrażliwości o różnym stopniu nasilenia i odmiennej symptomatologii.

Zazwyczaj reakcje te manifestuj ą się niewielkimi objawami ze strony układu oddechowego i skóry, takimi jak niewielkie trudności w oddychaniu, zaczerwienienie skóry (rumień), pokrzywka, świąd lub obrzęk twarzy.

Ciężkie reakcje alergiczne, jak obrzęk naczynioruchowy, obrzęk podgłośniowy, skurcz oskrzeli i wstrząs występują rzadko. Objawy te występują zazwyczaj w ciągu pierwszej godziny po podaniu środka kontrastowego. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje opóźnione (po upływie godzin lub dni).

Ponieważ objawy te nie występuj ą stale, są one trudne do przewidzenia w poszczególnych przypadkach. Jednakże, dobrze wiadomo, że reakcje alergiczne występuj ą częściej u pacjentów ze skłonnością do uczulenia (alergii) i (lub) z astmą oskrzelową oraz u pacjentów ze znaną reakcj ą nadwrażliwości na środki kontrastowe.

Ryzyko skurczu oskrzeli jest szczególnie zwiększone u pacjentów z astmą oskrzelową. Z tego względu każde podanie środka kontrastowego powinno być poprzedzone dokładnym wywiadem lekarskim co do wymienionych powyżej czynników ryzyka. U pacjentów z wrodzoną skłonnością do uczulenia oraz ze znanymi reakcjami nadwrażliwości wymagane jest bardzo ścisłe wskazanie do zastosowania produktu.

U pacjentów, u których występuje ryzyko nietolerancji może być przydatna premedykacja z użyciem leków przeciwhistaminowych i (lub) glikokortykosteroidów; jednakże może ona nie zapobiegać wystąpieniu wstrząsu anafilaktycznego.

Istnieje bezpośrednie ryzyko zależnego od IgE uczulenia na środki kontrastowe.

•    Zabezpieczenie pomocy w nagłych przypadkach

W zależności od ilości i drogi podania, objawy takie, jak obrzęk naczynioruchowy, zapalenie spojówek, kaszel, świąd, nieżyt nosa, kichanie i pokrzywka mogą wskazywać na poważną reakcję rzekomoanafilaktyczną, wymagającą leczenia. Z tego powodu jodowe środki kontrastowe mogą być stosowane jedynie pod warunkiem zapewnienia możliwości pomocy w stanach nagłych. Obejmują one dostęp do potrzebnego wyposażenia technicznego i produktów leczniczych, dostateczne doświadczenie lekarskie oraz wykwalifikowany personel. W szczególności należy zapewnić środki zaradcze niezbędne do natychmiastowego leczenia poważnych reakcji oraz wymagane zaopatrzenie i wyposażenie ratunkowe.

W przypadku zagrożenia wystąpienia wstrząsu należy natychmiast przerwać podawanie środka kontrastowego i rozpocząć, jeśli konieczne, podawanie dożylne odpowiednich leków. Zaleca się, aby pacjent na czas całego badania radiologicznego miał założoną giętką kaniulę lub cewnik (zapewniające stały dostęp dożylny).

Pacjent powinien być poddany obserwacji przez okres co najmniej 30 minut po badaniu, ponieważ z doświadczeń wynika, że zwykle w tym czasie występuje większość poważnych zdarzeń niepożądanych.

•    Zaburzenia czynności tarczycy

Jodowe środki kontrastowe mogą wpłynąć na czynność tarczycy, ze względu na zawartość wolnego jodu w roztworze a także na skutek dodatkowego uwalniania jodu w procesie dejodynacji. W wyniku tego u pacjentów predysponowanych może wystąpić nadczynność tarczycy lub nawet przełom tarczycowy. Z tego względu pacjenci z czynną, ale niezdiagnozowaną nadczynnością tarczycy oraz pacjenci z utajoną nadczynnością tarczycy (często pacjenci z wolem guzowatym) a także pacjenci z niezależnością czynnościową tarczycy (często pacjenci w podeszłym wieku, szczególnie z regionów, gdzie występuje niedobór jodu) należą do grupy ryzyka. Jeżeli planowane jest podanie jodowego środka kontrastowego u pacjenta należącego potencjalnie do grupy ryzyka, należy ocenić czynność tarczycy oraz wykluczyć nadczynność lub niezależność czynnościową tarczycy.

Przed podaniem jodowego środka kontrastowego należy upewnić się, czy pacjent nie jest poddawany scyntygrafii tarczycy lub badaniom czynnościowym tarczycy, czy leczeniu radioaktywnym jodem, ponieważ jod uwalniany ze środka kontrastowego, niezależnie od drogi podania, interferuje z testami hormonalnymi i wychwytem jodu przez tarczycę lub przez przerzuty raka tarczycy do czasu uzyskania prawidłowego wydalania jodu z moczem.

Po podaniu jodowego środka kontrastowego istnieje także ryzyko wystąpienia niedoczynności tarczycy. Ryzyko niedoczynności tarczycy występuje także u noworodków, które otrzymywały lub których matki otrzymywały jodowe środki kontrastowe.

•    Zaburzenia lękowe

Nasilone stany pobudzenia, lęku oraz bólu mogą zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych lub nasilać reakcje związane z podaniem środka kontrastowego. W przypadku nasilonego stanu pobudzenia można podać lek uspokajający.

•    Choroby sercowo-krążeniowe

U pacjentów z chorobami sercowo-krążeniowymi występuje wysokie ryzyko istotnych zmian hemodynamiki i elektrofizjologii serca (stymulacja i przewodzenie). Jest to istotne szczególnie w przypadku donaczyniowego podawania środka kontrastowego do prawej lub lewej komory serca (patrz także punkt 4.8).

Pacjenci z niewydolnością serca, ciężką chorobą wieńcową, niestabilną dusznicą bolesną, chorobami zastawek, po przebytym zawale serca, po przebytym pomostowaniu wieńcowym i z nadciśnieniem płucnym są bardziej narażeni na wystąpienie reakcji sercowych.

Reakcje sercowe z współistniej ącymi zmianami w zapisie EKG i niemiarowością serca występuj ą częściej u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z wcześniej istniejącą chorobą serca.

U pacjentów z niewydolnością serca donaczyniowe podanie środka kontrastowego może powodować wystąpienie obrzęku płuc.

•    Zaburzenia czynności nerek

Może wystąpić odwracalna niewydolność nerek. Czynnikami predysponującymi są: choroba nerek w wywiadzie, wystąpienie niewydolności nerek po poprzednim podaniu środka kontrastowego, istniejąca niewydolność nerek, nefropatia cukrzycowa, wiek powyżej 60 lat, odwodnienie, zaawansowane stwardnienie tętnic, niewyrównana niewydolność serca, podanie dużych dawek środka kontrastowego lub wielokrotne wstrzyknięcia, bezpośrednie podanie środka kontrastowego do tętnicy nerkowej, narażenie na inne produkty nefrotoksyczne, ciężkie i przewlekłe nadciśnienie tętnicze, zwiększone stężenie kwasu moczowego w surowicy krwi i paraproteinemia (np. szpiczak, makroglobulinemia).

Zaleca się następuj ące postępowanie zapobiegawcze: zapewnienie odpowiedniego nawodnienia, najlepiej we wlewie dożylnym, przed i w trakcie podawania środka kontrastowego, zanim nie zostanie on całkowicie wydalony, unikanie dodatkowego narażenia nerek (produkty lecznicze nefrotoksyczne, angioplastyka tętnic nerkowych, duży zabieg operacyjny itd.), zmniejszenie dawki do minimum. Ponownie można podać środek kontrastowy dopiero po powrocie czynności nerek do stanu wyjściowego.

Ponieważ jodowe środki kontrastowe usuwane są za pomocą dializy, można podawać je pacjentom dializowanym.

•    Cukrzyca

Pacjenci leczeni metforminą: należy wstrzymywać podawanie metforminy najpóźniej w momencie donaczyniowego podania iopamidolu. Leczenie może być wznowione po upływie 48 godzin od donaczyniowego podania jonowego środka kontrastowego, jeżeli czynność nerek/stężenie kreatyniny są prawidłowe (patrz punkt 4.5).

W przypadku pacjentów w stanach nagłych, u których czynność nerek jest zaburzona, bądź brak informacji dotyczącej czynności nerek, lekarz powinien dokładnie rozważyć stosunek korzyści do ryzyka związanego z podaniem środka kontrastowego i zastosować odpowiednie środki ostrożności: odstawienie leczenia metforminą, nawodnienie pacjenta, kontrolowanie czynności nerek, stężenia mleczanów w surowicy krwi oraz pH a także monitorowanie pacjenta w celu rozpoznania objawów kwasicy mleczanowej.

•    Koagulopatia

Angiografia cewnikowa z użyciem środka kontrastowego związana jest z ryzykiem wystąpienia incydentów zakrzepowych. In vitro, niejonowe środki kontrastowe wykazują słabsze działanie hamujące koagulację, niż jonowe środki kontrastowe. Podczas cewnikowania należy mieć na uwadze, że, poza środkami kontrastowymi, na rozwój incydentów zakrzepowych mogą wpływać także liczne inne czynniki. Należą do nich: czas trwania badania, liczba wstrzyknięć, rodzaj cewnika oraz tworzywo strzykawki, istniej ąca, towarzysząca choroba i jednoczesne stosowanie innych leków.

W celu zmniejszenia możliwego ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych, związanego z badaniem, szczególnie sumiennie należy kontrolować sposób wykonywania badania angiograficznego oraz częstość przepłukiwania cewnika a czas badania powinien być jak najkrótszy.

Zaleca się także ostrożność u pacjentów z homocysteinurią (ryzyko wywołania powikłań zakrzepowo-zatorowych).

•    Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego

Zaleca się szczególną ostrożność podczas donaczyniowego podawania środka kontrastowego u pacjentów z ostrym zawałem mózgu lub ostrym krwawieniem wewnątrzczaszkowym, a także z chorobami, którym towarzyszy zaburzenie bariery krew-mózg, u pacjentów z obrzękiem mózgu oraz z ostrą demielinacją. Guz wewnątrzczaszkowy lub przerzuty oraz padaczka mogą powodować zwiększenie ryzyka wystąpienia drgawek po podaniu środka kontrastowego. Po podaniu środka kontrastowego mogą nasilić się objawy neurologiczne, spowodowane przerzutami, procesem zwyrodnieniowym lub zapalnym. Donaczyniowe podanie środka kontrastowego może wywołać skurcz naczyń, prowadzący do niedokrwienia mózgu. Pacjenci z objawową chorobą naczyniowo-mózgową, po przebytym udarze mózgu lub z często występującymi, przejściowymi atakami niedokrwiennymi mózgu są w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia powikłań neurologicznych wywołanych podaniem środka kontrastowego.

•    Choroba alkoholowa/uzależnienie lekowe

Ostra lub przewlekła choroba alkoholowa może zwiększyć przepuszczalność bariery krew-mózg, co może prowadzić do wystąpienia reakcji w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, wywołanych podaniem środka kontrastowego.

•    Inne czynniki ryzyka

U pacjentów ze szpiczakiem lub paraproteinemią może wystąpić niewydolność nerek. Konieczne jest odpowiednie nawodnienie.

Po donaczyniowym podaniu środka kontrastowego chorym z guzem chromochłonnym nadnerczy sporadycznie może wystąpić ciężki, sporadycznie niepoddaj ący się leczeniu przełom nadciśnieniowy. Z tego powodu zaleca się premedykację lekiem blokującym receptory alfa.

Podanie jodowych środków kontrastowych może spowodować zaostrzenie objawów Myasthenia

gravis.

W grupie pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi obserwowano przypadki ciężkiego zapalenia naczyń lub objawy podobne do zespołu Stevensa-Johnsona.

Ciężkie zaburzenia naczyniowe i neurologiczne, występujące szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku stanowią czynniki ryzyka wystąpienia reakcji po podaniu środka kontrastowego.

Ciężkie zaburzenie czynności wątroby, współistniej ące z ciężką niewydolnością nerek może powodować opóźnienie wydalania środka kontrastowego, wymagające niekiedy zastosowania hemodializy.

Wprzypadku różnych sposobów podawania należy zastosować następujące środki ostrożności:

•    Arteriografia mózgowa:

Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaawansowaną miażdżycą, ciężkim nadciśnieniem tętniczym, niewyrównaną niewydolnością serca, u pacjentów w podeszłym wieku oraz po przebytej zakrzepicy lub zatorowości mózgu i u chorych na migrenę, ze względu na częstsze występowanie reakcji sercowo-naczyniowych, takich jak bradykardia i zwiększenie lub zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

•    Arteriografia obwodowa:

W tętnicy, do której jest podawany środek kontrastowy powinna być obecna pulsacja (tętno). Badanie angiograficzne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością u tych chorych, u których rozpoznano zarostowe zapalenie naczyń lub wstępującą infekcję z istotnym niedokrwieniem tkanek.

•    Arteriografia aorty:

W zależności od techniki podania może wystąpić uszkodzenie aorty i sąsiadujących narządów, nakłucie opłucnej, krwawienie pozaotrzewnowe, uszkodzenie rdzenia kręgowego oraz objawy paraplegii.

•    Arteriografia wieńcowa i wentrykulografia:

Podczas wykonywania arteriografii wieńcowej i wentrykulografii może wystąpić niewyrównana niewydolność serca, ciężka arytmia, niedokrwienie i zawał mięśnia sercowego.

Absolutnym wymaganiem jest przeprowadzenie badania przez wykwalifikowany personel oraz obecność elektrokardiografu i odpowiedniego wyposażenia do przeprowadzenia reanimacji i kardiowersji. Podczas całego czasu trwania badania należy rutynowo kontrolować zapis EKG oraz czynności życiowe.

•    Angiokardiografia prawej komory serca u dzieci:

Należy zachować szczególną ostrożność u siniczych noworodków z nadciśnieniem płucnym i zaburzeniem czynności serca.

•    Angiografia nadaortalna:

Podczas wykonywania angiografii nadaortalnej należy zwrócić szczególną uwagę na cewnik wprowadzony do naczynia. Wysokie ciśnienie wtryskiwacza może wywołać zawał nerki, uszkodzenie rdzenia kręgowego, krwawienie pozaotrzewnowe, zawał i martwicę jelit. Po zakończeniu badania angiograficznego należy skontrolować czynność nerek. Jeśli jest to możliwe, badanie angiograficzne u kobiet należy wykonywać w okresie przed owulacją.

•    Flebografia:

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z podejrzeniem zakrzepicy, zapalenia żyły, ciężkim niedokrwieniem, miejscowym zakażeniem lub całkowitym zamknięciem światła żyły. W celu uniknięcia wynaczynienia środka kontrastowego zaleca się zastosowanie fluoroskopii rentgenowskiej.

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Zanotowano przypadki powikłań zakrzepowych u tych pacjentów, którym podano iopamidol po uprzednim wstrzyknięciu papaweryny.

Podanie rentgenowskiego środka kontrastowego może powodować przej ściowe zaburzenie czynności nerek, co może spowodować wystąpienie kwasicy mleczanowej u pacjentów chorych na cukrzycę, leczonych metforminą (patrz punkt 4.4).

U pacjentów przyjmujących beta-blokery, może wystąpić większe nasilenie reakcji nadwrażliwości, takich jak spadek ciśnienia tętniczego, bradykardia i skurcz oskrzeli, szczególnie w przypadku obecności astmy oskrzelowej.

Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że pacjenci leczeni lekami z grupy beta-blokerów mogą być oporni na dawki zazwyczaj stosowane w leczeniu reakcji nadwrażliwości, dlatego mogą oni wymagać podania większej dawki beta-agonisty.

Beta-adrenolityki, środki działające na naczynia, inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę, antagoniści receptora angiotensyny: te produkty lecznicze powoduj ą osłabienie sercowo-naczyniowych mechanizmów wyrównawczych w odpowiedzi na zmiany ciśnienia tętniczego krwi; lekarz musi być poinformowany o ich stosowaniu przed podaniem jodowego środka kontrastowego, wymagane jest zapewnienie wyposażenia ratunkowego.

Produkty lecznicze zmniejszające próg drgawkowy (np. pochodne fenotiazyny, środki analeptyczne, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, inhibitory monoaminooksydazy, neuroleptyki) mogą sprzyjać powstawaniu napadu drgawek, szczególnie u pacjentów choruj ących na padaczkę lub u tych, u których występuje miejscowe uszkodzenie mózgu. Leki te powinny zostać odstawione, jeśli to możliwe, na 48 godzin przed wykonaniem angiografii mózgowej, a ponownie włączone po upływie 24 godzin od jej wykonania.

U chorych przyjmuj ących interferon i interleukinę znane reakcje po podaniu środka kontrastowego, jak rumień, gorączka i objawy grypowe, mogą być częstsze, a przede wszystkim, opóźnione. Przyczyna tego zjawiska do tej pory jest nieznana.

Wpływ na badania diagnostyczne:

Środki kontrastowe mogą wpływać na wyniki badań laboratoryjnych stężenia bilirubiny, białek lub substancji nieorganicznych (np. żelazo, miedź, wapń, fosforany). Nie należy wykonywać badań stężenia tych substancji w dniu podania środka kontrastowego.

W przypadku diagnostyki i leczenia chorób tarczycy, rentgenowskie środki kontrastowe zawierające jod mogą zmniejszać wrażliwość tarczycy na radioizotopy na okres 2-6 tygodni. W przypadku, gdy planowane jest badanie scyntygraficzne nerek z podaniem środka radiofarmaceutycznego, wydzielanego przez kanaliki nerkowe, należy je wykonać przed podaniem środka kontrastowego.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak jest odpowiednich danych dotyczących podawania iopamidolu kobietom w ciąży.

Toksyczny wpływ na rozród u zwierząt, patrz punkt 5.3.

Ponieważ kobiety ciężarne powinny unikać ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie, niezależnie od zastosowania lub nie produktów kontrastowych, należy rozważyć możliwe korzyści z wykonania badania radiologicznego. Poza koniecznością unikania narażenia na promienie rentgenowskie, należy rozważyć korzyści w stosunku do ryzyka związanego z zastosowaniem jodowych środków kontrastowych a także wrażliwość tarczycy płodu na jod, ze względu na możliwość wywołania zaburzeń czynności tarczycy u płodu.

Środki kontrastowe zawierające jod wydzielają się z pokarmem w małych ilościach.

Sporadyczne podanie środka kontrastowego matce związane jest z niewielkim ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych u dziecka karmionego piersią.

Zaleca się przerwanie karmienia piersią na 24 godziny po podaniu jodowego środka kontrastowego.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Działania niepożądane związane z donaczyniowym podaniem środka kontrastowego zawieraj ącego jod są na ogół łagodne lub średnio nasilone i przemijające. Jednakże, mogą wystąpić ciężkie reakcje, w niektórych przypadkach zagrażające życiu, które wymagają szybkiego i skutecznego leczenia resuscytacyjnego.

Najczęściej odnotowanymi działaniami niepożądanymi są pokrzywka, nudności, wymioty, świąd i duszność.

Działania niepożądane podane według następuj ącej częstości występowania:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/ 1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000), nieznane (nie do oszacowania na podstępie dostępnych danych)


Częstość

występowania

Działanie niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Często:

Reakcje alergiczne i (lub) rzekomoanafilaktyczne:

Obrzęki naczynioruchowe, zapalenie spojówek, kaszel, świąd, nieżyt nosa, kichanie i pokrzywka (reakcje te, często występujące z opóźnieniem i niezależne od ilości zastosowanego środka i sposobu podania, mogą wskazywać na początek wystąpienia stanu wstrząsu).

Zaburzenia endokrynologiczne

Nieznane:

Zaburzenia stanu metabolicznego w postaci nadczynności tarczycy do przełomu tarczycowego.

Zaburzenia układu nerwowego

Arteriografia mózgowa oraz inne procedury, podczas których środek

kontrastowy przechodzi do krwi tętniczej w mózgu w wysokim stężeniu:

Rzadko:

Pobudzenie, uczucie splątania, niepamięć, zaburzenia mowy, wzroku i słuchu, napady padaczki, drżenie, niedowłady, paraliż, parestezje, światłowstręt, przejściowa ślepota, śpiączka i senność.

Zdarzenia zakrzepowo-zatorowe, które mogą prowadzić do udaru.

Nieznane:

Przejściowe powikłania, takie jak zawroty głowy i ból głowy.

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko:

Klinicznie istotne zaburzenia ciśnienia tętniczego krwi, częstości akcji serca, rytmu serca lub czynności serca oraz zatrzymanie akcji serca.

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko:

Podczas arteriografii cewnikowej obserwowano incydenty zakrzepowo-zatorowe, które powodowały zawał serca.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często:

Rzadko: Bardzo rzadko:

Przej ściowe zmiany częstości oddychania, skrócenie oddechu i ostra niewydolność oddechowa oraz kaszel.

Skurcz oskrzeli, skurcz krtani i obrzęk krtani.

Obrzęk płuc i zahamowanie czynności układu oddechowego.

Zaburzenia żołądka i je

it

Często: Rzadko: Bardzo rzadko:

Nudności, wymioty, zaburzenie smaku.

Dolegliwości brzuszne.

Obrzęk ślinianek (zapalenie ślinianek przyusznych, wywołane jodem).

Zaburzenia skóry i tkan

ci podskórnej

Często:

Bardzo rzadko:

Obrzęki, uderzenia krwi do głowy, pokrzywka, wysypka, świąd i rumień. Toksyczne reakcje skórne w postaci zespołu śluzówkowo-skórnego (np. zespół Stevensa-Johnsona lub zespół Lyella). Do tej pory nie ustalono związku przyczynowo-skutkowego.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko:

Zaburzenia czynności nerek, aż do ostrej niewydolności nerek, szczególnie u pacjentów z wcześniejszym zaburzeniem czynności nerek.

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Rzadko: Bardzo rzadko:

Bardzo rzadko: Nieznane:

Zaburzenia ogólne:

Ciężkie zagrażaj ące życiu reakcje (w tym śmiertelne), wymagaj ące leczenia ratuj ącego życie, dotyczące czynności życiowych i układu sercowo-naczyniowego, zazwyczaj połączone z zaburzeniami układu oddechowego i ośrodkowego układu nerwowego.

Uczucie ciepła, zmiany temperatury ciała (gorączka), ból głowy, złe samopoczucie, nadmierne pocenie się, uczucie zimna i reakcje wazowagalne.

Zakrzepowe zapalenie żył i zakrzepica żylna.

Stany w miejscu podania:

Zapalenie i martwica tkanek.

Miejscowy ból i obrzęk, związane z wynaczynieniem.

Reakcje anafilaktyczne/anafilaktoidalne w postaci wstrząsu charakteryzują się znacznym spadkiem ciśnienia tętniczego krwi, tachykardią, dusznością, pobudzeniem, sinicą, bladością, zimnymi potami, zaćmieniem lub utratą świadomości i zahamowaniem czynności układu oddechowego i układu krążenia. Spadek ciśnienia tętniczego krwi może być połączony także z bradykardią (reakcja wazowagalna), która po pewnym czasie przechodzi w tachykardię.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

W przypadku nieumyślnego przedawkowania lub znaczącego zaburzenia czynności nerek, iopamidol może być wyeliminowany z ustroju przez dializę pozaustrojową.

Jeśli wystąpi niepożądana reakcja, należy natychmiast przerwać podawanie środka kontrastowego. Leczenie zależne jest od obrazu klinicznego. Poza ogólnym postępowaniem reanimacyjnym, może być wskazane leczenie farmakologiczne, np. leczenie ogólne (leki przeciwhistaminowe, kortykosteroidy, tlenoterapia), leczenie zaburzeń sercowo-naczyniowych (leki zwężające naczynia krwionośne, osocze, elektrolity), leczenie drgawek (diazepam), leczenie stanu tężyczkowego (glukonian wapnia). Należy kontrolować czynność nerek przez co najmniej przez 3 dni po przedawkowaniu. Należy mieć na uwadze, że u pacjentów przyjmuj ących jednocześnie beta-adrenolityki, efekt po podaniu adrenaliny i uzupełnieniu objętości płynów jest mniejszy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmaceutyczna: rentgenowskie środki kontrastowe, jodowe, rozpuszczalne w wodzie, nefrotropowe, niskoosmolalne rentgenowskie środki kontrastowe Kod ATC: V08A B04

Promienie rentgenowskie są absorbowane przez atomy jodu w stanie stacjonarnego wiązania. Powoduje to efekt powstawania obrazu kontrastowego.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

W ciągu kilku minut po wstrzyknięciu donaczyniowym środek kontrastowy jest rozprowadzany do przestrzeni wewnątrznaczyniowej i śródmiąższowej, jednocześnie podlegając eliminacji przez nerki.

Po około 120 minutach około 50% podanej dawki środka kontrastowego jest wydalana z moczem; w przypadku zaburzenia czynności nerek okres ten jest odpowiednio przedłużony.

Ze względu na właściwości hydrofilne, iopamidol praktycznie nie podlega wiązaniu z białkami osocza i nie przenika przez błony komórkowe. Nie istnieje możliwość przenikania iopamidolu przez nieuszkodzoną barierę krew-mózg.

Odsetek wydalania heterotopowego jest niewielki. W doświadczeniach u zwierząt (psy i króliki) tylko 0,07-0,32% podanej dawki znajdowało się w żółci.

Nie ma dowodów na biotransformację produktu.

Wiązanie z białkami surowicy krwi jest nieistotne.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dawka dożylna LD50 ustalona dla różnych gatunków zwierząt jest około 15 - 35 razy większa od maksymalnej stosowanej w diagnostyce radiologicznej dawki produktu.

Toksyczny wpływ na rozród

Brak jest dowodów wskazujących na działanie teratogenne. W badaniach na szczurach dawka jodu powyżej 1,5 g/kg wykazała efekt embriotoksyczny zmniejszając ilość żywych płodów i ich masę ciała. W przypadku królików stwierdzono zmniejszenie masy ciała płodów po podaniu dawki 2,0 g jodu/kg na dobę. Płodności szczurów ani około i poporodowy rozwój potomstwa nie były zmienione. Jednakże stwierdzono odwracalne osłabienie spermatogenezy u myszy po podaniu pojedynczej dawki produktu.

Działanie mutagenne

Iopamidol nie wykazał żadnego działania mutagennego w serii badań in vitro i in vivo.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE 6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Trometamol

Sodu wapnia edetynian (dwuwodny)

Woda do wstrzykiwań

Kwas solny 36% do dostosowania pH

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu nie wolno mieszać z innymi lekami.

6.3.    Okres ważności

3 lata.

Po pierwszym otwarciu:

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Chemiczną i fizyczną stabilność wykazano przez 24 h w temperaturze 25oC.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, jeżeli metoda otwarcia fiolki nie wyklucza ryzyka skażenia mikrobiologicznego, produkt należy podać natychmiast. Jeśli produkt nie zostanie użyty natychmiast, użytkownik ponosi odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania. Zawartość fiolki nie zużyta podczas pojedynczego badania pacjenta, jak również zawartość fiolki 500 ml nie zużyta w ciągu 24 godzin podczas dwu badań jednego pacjenta powinna być zniszczona.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Chronić przed promieniowaniem rentgenowskim.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Warunki przechowywania produktu leczniczego w użyciu, patrz punkt 6.3.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt Iopamigita 300 mg/ml jest dostępny w następujących opakowaniach:

- Fiolki ze szkła typu I do jednorazowego użycia, z korkiem z kauczuku bromobutylowego i aluminiowym kapslem;

10 i 30 fiolek zawierających odpowiednio 20 ml roztworu do wstrzykiwań/infuzji.

- Fiolki ze szkła typu II do jednorazowego użycia, z korkiem z kauczuku bromobutylowego i aluminiowym kapslem;

10 i 30 fiolek zawierających odpowiednio 50 ml roztworu do wstrzykiwań/infuzji 10 i 30 fiolek zawierających odpowiednio 75 ml roztworu do wstrzykiwań/infuzji 10 i 30 fiolek zawierających odpowiednio 100 ml roztworu do wstrzykiwań/infuzji 10 i 20 fiolek zawierających odpowiednio 200 ml roztworu do wstrzykiwań/infuzji 1 i 6 fiolek zawierających odpowiednio 500 ml roztworu do wstrzykiwań/infuzji

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu do stosowania

Każda fiolka przeznaczona jest do użycia tylko przez jednego pacjenta.

Tuż przed podaniem leku należy optycznie ocenić wygląd roztworu. Należy stosować tylko roztwór bez widocznych oznak zepsucia lub cząstek.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu medycznego należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi wymaganiami.

Jodowe środki kontrastowe mogą wchodzić w reakcje z metalowymi powierzchniami, zawierającymi miedź (np. mosiądz). Dlatego należy unikać stosowania urządzeń, w przypadku których produkt może mieć bezpośredni kontakt z takimi powierzchniami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Agfa HealthCare Imaging Agents GmbH Am Coloneum 4 50829 Köln Niemcy

Tel: + 49 221 5717-660 Fax: + 49 221 5717-1051 E-mail: imagingagents@agfa.com

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 16280

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO DOPUSZCZENIA DO OBROTU/ DATA

PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 15.12.2009

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHAREKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

23.06.2013.

14

Iopamigita