+ iMeds.pl

Ipertrofan 40 40 mgUlotka Ipertrofan 40

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

IPERTROFAN 40

40 mg, tabletki powlekane Mepartricinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza,lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Ipertrofan 40 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Ipertrofan 40

3.    Jak stosować Ipertrofan 40

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Ipertrofan 40

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Ipertrofan 40 i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Ipertrofan 40 jest mepartrycyna, należąca do grupy leków stosowanych w łagodnym rozroście gruczołu krokowego.

Czynnikiem przyspieszającym rozrost gruczołu krokowego i stymulującym proces zapalny gruczołu krokowego jest nadmiar estrogenów (hormonów steroidowych, tzw. żeńskich) u mężczyzn. Działanie mepartrycyny polega na zmniejszaniu stężenia estrogenów w gruczole krokowym.

Efektem działania leku jest stopniowe ustępowanie objawów ze strony dolnych dróg moczowych towarzyszących łagodnemu rozrostowi gruczołu krokowego, takich jak: częstomocz, oddawanie moczu w nocy, gwałtowne parcie na mocz, brak możliwości powstrzymania oddawania moczu, ból w czasie oddawania moczu, wyczekiwanie na oddanie moczu, zwężenie strumienia moczu, wydłużenie czasu oddawania moczu, przerywany strumień moczu, wykapywanie moczu z cewki po oddaniu moczu, uczucie niecałkowitego opróżnienia pęcherza.

Działanie mepatrycyny może ujawnić się już po 4 tygodniach leczenia.

Stosowanie leku Ipertrofan 40 nie zastępuje leczenia operacyjnego łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

Wskazaniami do stosowania leku są objawy z dolnych dróg moczowych związane z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Ipertrofan 40 Kiedy nie stosować leku Ipertrofan 40

-jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną

lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ipertrofan 40 (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Leczenie powinno być prowadzone, przez co najmniej 30 dni, nawet w przypadku natychmiastowej poprawy.

Lek Ipertrofan 40 jest przeznaczony dla osób dorosłych, wyłącznie mężczyzn.

Dzieci

Lek Ipertrofan 40 jest przeznaczony dla osób dorosłych, wyłącznie mężczyzn.

Stosowanie leku Ipertrofan 40 z jedzeniem i piciem

Zalecane jest stosowanie leku podczas posiłku, najlepiej wieczorem.

Inne leki i Ipertrofan 40

Nie są znane oddziaływania leku Ipertrofan 40 z innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Leku Ipertrofan 40 nie stosuje się u kobiet.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Ipertrofan 40 zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    Jak stosować Ipertrofan 40

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka dla dorosłych to:

1 tabletka na dobę, najlepiej wieczorem podczas posiłku.

Lek Ipertrofan 40 jest przeznaczony dla osób dorosłych, wyłącznie mężczyzn.

Leczenie należy prowadzić przez co najmniej 30 dni, nawet w przypadku natychmiastowej poprawy.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Ipertrofan 40

Dotychczas nie odnotowano przypadku przedawkowania mepartrycyny.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie przyjęcia leku Ipertrofan 40:

Należy jak najszybciej przyjąć jedną tabletkę a następnie postępować zgodnie z dotychczasowym sposobem dawkowania. Jeżeli właśnie przypadnie czas przyjęcia kolejnej tabletki, należy przyjąć tylko jedną tabletkę, a następnie kontynuować zalecony schemat dawkowania.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Ipertrofan 40 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

• Często: (występują u 1 do 10 osób na 100): wymioty, biegunka, bóle brzucha, nudności. Wymienione działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego były przemijające i miały niewielkie nasilenie. W większości przypadków ustępowały one samoistnie, nie wymagając przerwy w leczeniu ani zmiany dawkowania.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać Ipertrofan 40

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie należy przyjmować leku Ipertrofan 40, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Ipertrofan 40

Substancją czynną leku jest mepartrycyna. Jedna tabletka powlekana zawiera 40 mg mepartrycyny.

Pozostałe składniki leku to:

skrobia żelowana, talk, magnezu stearynian, laktoza.

Skład otoczki: kopolimer kwasu metakrylowego, trietylu cytrynian, polisorbat 80, sodu laurylosiarczan, talk, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek (E 172), alkohol poliwinylowy, pullulan, makrogol 6000.

Jak wygląda Ipertrofan 40 i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 10, 20 lub 30 tabletek powlekanych w blistrach z folii Aluminium/ poliamid /PVC, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

SPA- Società Prodotti Antibiotici S.p.A Via Biella 8, 20143 Mediolan Włochy

Wytwórca:

DOPPEL FARMACEUTICI S.r.l.

Via Volturno, 48

20089 Quinto De’ Stampi, Rozzano (MI) Włochy

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:

Medagro International Sp. z o.o., ul. Podleśna 83, 05-552 Łazy Tel.+48(22)702 82 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


Joanna'

Health Reg


Ń

ÎCÜ

'eg i mor


iVeler Iwanowa

Affairs Manager


Ipertrofan 40

Charakterystyka Ipertrofan 40

CHARAKTERYSTKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

IPERTROFAN 40    40 mg    tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

1 tabletka powlekana zawiera 40 mg mepartrycyny (Mepartricinum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Objawowe leczenie dolegliwości związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

1 tabletka na dobę, najlepiej wieczorem, podczas posiłku.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego Ipertrofan 40 wymienioną w punkcie 6.1.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Leczenie należy prowadzić przez co najmniej 30 dni, nawet w przypadku natychmiastowej poprawy.

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono interakcji mepartrycyny z innymi lekami.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Zgodnie ze wskazaniami produkt leczniczy stosuje się wyłącznie u mężczyzn.

Produktu leczniczego nie stosuje się u kobiet.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Objawy podzielono wg częstości występowania na: bardzo często (> 1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żołądka i jelit

Często (>1/100 do <1/10)

Wymioty

Biegunka

Ból brzucha

Nudności

Wymienione działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego były przemijające i miały niewielkie nasilenie. W większości przypadków ustępowały one samoistnie, nie wymagając przerwy w leczeniu ani zmiany dawkowania.

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania. W przypadku przyjęcia nadmiernej dawki zaleca się wykonać płukanie żołądka, o ile od przedawkowania nie upłynęło więcej niż 2 godziny. Ponadto zaleca się stosowne leczenie objawowe.

5 WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki stosowane w łagodnym rozroście gruczołu krokowego.

Kod ATC: G04C X03

Mepartrycyna (ester metylowy partrycyny) jest półsyntetyczną pochodną substancji wyizolowanej z podłoża hodowli szczepu Streptomyces aureofaciens. Wykazuje właściwości przeciwgrzybicze i przeciwpierwotniakowe. Nie obserwowano jej wpływu na florę przewodu pokarmowego.

U mężczyzn, stopniowo, wraz z wiekiem dochodzi do zaburzenia stosunku stężeń androgenów i estrogenów. Względny nadmiar estrogenów jest istotnym czynnikiem przyspieszającym rozrost gruczołu krokowego. Jednocześnie estrogeny w obrębie gruczołu krokowego odgrywają rolę czynników stymulujących proces zapalny.

Działanie mepartrycyny polega na tworzeniu nieodwracalnych kompleksów ze sterolami, doprowadzając do ich zwiększonego wydalania z organizmu. Szczególnie dotyczy to estrogenów. Skutkiem tego wzrasta wydalanie estrogenów z kałem i zmniejsza się ich stężenie w osoczu. Zmniejsza się też liczba receptorów estrogenowych i androgenowych w gruczole krokowym. Zwiększone wydalanie cholesterolu z kałem obniża jego stężenie w gruczole krokowym i cholesterol przestaje być dostępny jako prekursor hormonów płciowych.

Badano wpływ mepartrycyny na obraz mikroskopowy łagodnego rozrostu gruczołu krokowego u mężczyzn. Po 30 dniach stosowania stwierdzono zmniejszenie zmian w obrębie tkanki nabłonkowej oraz mięśniowej gruczołu krokowego a także ustępowanie nacieku zapalnego.

W badaniach klinicznych, w tym kontrolowanych placebo, stwierdzono złagodzenie dolegliwości i objawów oraz zwiększenie maksymalnego przepływu cewkowego. Efekt ten jest znamiennie większy od efektu placebo.

Działanie mepatrycyny może ujawnić się już po 4 tygodniach leczenia.

Mepartrycyna pośrednio wpływa na środowisko hormonalne gruczołu krokowego, przy czym stężenia FSH, PRL i LH pozostają niezmienione. Ipertrofan 40 nie modyfikuje stężenia swoistego antygenu sterczowego PSA.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Mepartrycyna nie wchłania się z przewodu pokarmowego, również u osób z zaburzeniami czynnościowymi. Mepartrycyna podana doustnie jest prawie całkowicie wydalana z kałem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne, uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka. LD50 dla myszy i szczurów przy podawaniu doustnym wynosi ponad 4000 mg mepartrycyny / kg masy ciała. W badaniach toksyczności podostrej przy podawaniu doustnym (u szczurów i psów) i przewlekłej (u szczurów i psów, otrzymujących lek przez 6 miesięcy), nie stwierdzono żadnych zmian patologicznych w wyniku stosowania leku.

W badaniach na szczurach i królikach wykazano, że mepartrycyna nie ma działania teratogennego, nie wpływa na płodność ani śmiertelność okołoporodową (u szczurów), nie ma też działania mutagennego.

6 DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia żelowana Talk

Magnezu stearynian Laktoza

Skład otoczki:

Kopolimer kwasu metakrylowego

Trietylu cytrynian

Polisorbat 80

Sodu laurylosiarczan

Talk

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelaza tlenek (E 172)

Alkohol poliwinylowy Pullulan Makrogol 6000

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

30 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/poliamid/PVC w tekturowym pudełku.

10 szt. - 1 blister po 10 szt.

20 szt. - 2 blistry po 10 szt.

30 szt. - 3 blistry po 10 szt.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

SPA - Societa Prodotti Antibiotici S.p.A Via Biella 8, 20143 Mediolan Włochy

8    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/7557

9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26.02.1998 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 21.05.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO.

6

Ipertrofan 40