Imeds.pl

Ipozumax 100 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ipozumax, 100 mg, kapsułki twarde

Itraconazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Ipozumax i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ipozumax

3.    Jak stosować Ipozumax

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Ipozumax

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ipozumax i w jakim celu się go stosuje

Ipozumax jest wskazany do leczenia zakażeń grzybiczych pochwy, skóry, jamy ustnej, oczu, paznokci i narządów wewnętrznych.

Substancją czynną jest itrakonazol - lek należący do następującej grupy farmakoterapeutycznej: leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego, pochodne triazolu.

Itrakonazol działa skutecznie w wielu zakażeniach wywołanych przez drożdżaki i grzyby. Wykazuje duże powinowactwo do bardzo zrogowaciałych tkanek, takich jak skóra i paznokcie, a także do wyściółki ścian pochwy.

Terapeutyczne stężenie itrakonazolu utrzymuje się w skórze przez dwa do czterech tygodni po zakończeniu leczenia, zależnie od czasu jego trwania.

W tkankach pochwy itrakonazol można wykryć przez dwa do trzech dni, również zależnie od czasu trwania leczenia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ipozumax Kiedy nie stosować leku Ipozumax

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na itrakonazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych punkcie 6).

-    U kobiet w ciąży lub planujących ciążę, chyba że lekarz zaleci inaczej (patrz „Ciąża i karmienie piersią”).

Nie należy stosować leku, jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta. W razie wątpliwości należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem kapsułek itrakonazolu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ipozumax należy omówić to z lekarzem, jeśli:

-    kiedykolwiek u pacjenta występowały zaburzenia czynności nerek - może być konieczna zmiana dawki itrakonazolu w kapsułkach;

-    kiedykolwiek u pacjenta występowały zaburzenia czynności wątroby, takie jak zażółcenie skóry (żółtaczka) - może być konieczna zmiana dawki itrakonazolu w kapsułkach; należy przerwać przyjmowanie itrakonazolu kapsułki i bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem, jeżeli w trakcie przyjmowania tego leku wystąpi: znaczne zmniejszenie apetytu, nudności (mdłości), wymioty, nietypowe uczucie zmęczenia, bóle brzucha, osłabienie mięśni, zażółcenie skóry lub białek oczu lub nietypowo ciemny mocz, jasny stolec lub wypadanie włosów;

-    kiedykolwiek u pacjenta występowały zaburzenia krążenia, w tym niewydolność serca (zwana również zastoinową niewydolnością serca lub CHF), itrakonazol w kapsułkach może je nasilić. Jeśli po jego zastosowaniu pojawią się:

-    trudności z oddychaniem

-    niespodziewany przyrost masy ciała

-    obrzęki nóg lub brzucha

-    uczucie nietypowego zmęczenia

-    nocne napady duszności

należy zaprzestać przyjmowania itrakonazolu w kapsułkach i od razu powiedzieć o tym lekarzowi - mogą to być bowiem objawy niewydolności serca.

Dzieci i osoby w podeszłym wieku

Itrakonazolu w kapsułkach zazwyczaj nie podaje się dzieciom ani osobom w podeszłym wieku. Jednakże w szczególnych przypadkach lekarz może je przepisać.

Badanie krwi

Jeżeli itrakonazol stosuje się bez przerwy dłużej niż przez miesiąc, lekarz może zlecić badanie krwi w celu sprawdzenia czynności wątroby.

Ipozumax a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Dotyczy to również leków dostępnych bez recepty i ziołowych.

W szczególności, nie należy przyjmować tego leku i poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych:

-    leki stosowane w alergiach: terfenadyna, astemizol i mizolastyna;

-    leki obniżające poziom cholesterolu: atorwastatyna, symwastatyna i lowastatyna;

-    leki stosowane w arytmii serca: chinidyna i dofetylid;

-    leki stosowane w leczeniu dusznicy bolesnej (przeszywający ból w klatce piersiowej) i wysokiego ciśnienia krwi: beprydyl i nizoldypina;

-    leki stosowane w migrenowych bólach głowy: eletryptan, dihydroergotamina i ergotamina;

-    cyzapryd - stosowany w zaburzeniach trawienia;

-    ergometryna (ergonowina) i metyloergometryna (metyloergonowina) - stosowane po porodzie;

-    lewacetylometadol - stosowany w leczeniu nadużywania leków (uzależnienia od opioidów);

-    midazolam (przyjmowany doustnie) lub triazolam - stosowane w celu uspokojenia lub ułatwienia zasypiania;

-    pimozyd i sertyndol - leki stosowane w chorobach, w których występują zaburzenia myśli, uczuć i zachowania.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wyżej wymienionych leków, nie powinien rozpoczynać przyjmowania itrakonazolu, tylko powiedzieć o tym lekarzowi.

Jeśli pacjent stosuje lub zamierza stosować którykolwiek z poniższych leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi. Mogą one spowodować, że itrakonazol w kapsułkach nie będzie działał właściwie:

-    leki stosowane w leczeniu gruźlicy: ryfampicyna, ryfabutyna i izoniazyd;

-    leki stosowane w leczeniu padaczki: fenytoina, karbamazepina i fenobarbital;

-    ziele dziurawca (lek ziołowy).

Nie należy stosować itrakonazolu w kapsułkach w ciągu 2 tygodni po zastosowaniu tych leków.

-    Leki stosowane w niestrawności, chorobie wrzodowej żołądka lub nadkwaśności mogą zaburzyć wytwarzanie kwasu w żołądku. Aby wchłanianie itrakonazolu przebiegało właściwie, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej kwaśności w żołądku. Dlatego po zażyciu kapsułek itrakonazolu należy odczekać dwie godziny, zanim zastosuje się któryś z tych leków. Jeśli pacjent przyjmuje leki, które zmniejszające produkcję kwasu żołądkowego, należy kapsułki itrakonazolu popijać napojem typu „cola”.

Jeśli pacjent stosuje lub zamierza stosować którykolwiek z wyżej wymienionych leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi. Mogą one spowodować, że itrakonazol w kapsułkach nie będzie działał właściwie:

Jeśli pacjent stosuje lub zamierza stosować którykolwiek z poniższych leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi. Może być konieczna zmiana dawkowania itrakonazolu w kapsułkach lub innego przyjmowanego jednocześnie leku:

-    leki uspokajające i nasenne, takie jak buspiron, alprazolam lub brotyzolam;

-    leki przeciwnowotworowe, takie jak: busulfan, docetaksel, trimetreksat i alkaloidy barwinka;

-    doustne leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna;

-    leki stosowane w zakażeniu wirusem HIV, takie jak rytonawir, indynawir, sakwinawir -zwane „przeciwwirusowymi inhibitorami proteazy”;

-    leki stosowane w zakażeniach bakteryjnych: klarytromycyna i erytromycyna;

-    leki działające na serce i naczynia krwionośne: digoksyna, dyzopiramid, cylostazol i „antagoniści wapnia”, takie jak pochodne dihydropirydyny i werapamil;

-    leki stosowane w stanach zapalnych, astmie lub alergiach (doustnie lub w zastrzykach): metyloprednizolon, flutykazon, budezonid i deksametazon;

-    leki stosowane zwykle po przeszczepieniu narządów, takie jak: cyklosporyna, takrolimus i rapamycyna (syrolimus);

-    leki przeciwbólowe: alfentanyl, fenatyl;

-    ebastyna: lek stosowany w leczeniu alergii;

-    halofantryna: lek stosowany w leczeniu malarii;

-    reboksetyna: lek stosowany w leczeniu depresji;

-    repaglinid: lek stosowany w leczeniu cukrzycy;

-    midazolam (podawany dożylnie): lek uspokajający i nasenny.

Jeśli pacjent stosuje lub zamierza stosować którykolwiek z wyżej wymienionych leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi. Może być konieczna zmiana dawkowania itrakonazolu w kapsułkach lub innego przyjmowanego jednocześnie leku.

Ipozumax z jedzeniem i piciem

Lek należy zawsze przyjmować bezpośrednio po posiłku, aby uzyskać najlepsze wchłanianie itrakonazolu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

-    Jeśli pacjentka jest w ciąży, nie powinna przyjmować itrakonazolu w kapsułkach, chyba że lekarz zaleci inaczej. Pacjentka powinna stosować antykoncepcję, aby mieć pewność, że nie zajdzie w ciążę w okresie stosowania itrakonazolu.

-    Itrakonazol podawany w postaci kapsułek pozostaje w organizmie przez jakiś czas po zaprzestaniu ich przyjmowania. Po zakończeniu leczenia, należy stosować antykoncepcję

aż do następnej miesiączki. Należy poradzić się lekarza, jaki rodzaj antykoncepcji będzie odpowiedni.

-    Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę po rozpoczęciu leczenia, należy natychmiast przerwać przyjmowanie itrakonazolu w kapsułkach i powiedzieć o tym lekarzowi.

-    Jeśli pacjentka przyjmuje itrakonazol w kapsułkach, nie powinna karmić piersią, ponieważ niewielkie ilości leku mogą przenikać do mleka. Należy zwrócić się do lekarza o poradę.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Itrakonazolu w postaci kapsułek może czasami powodować zawroty głowy, niewyraźne lub podwójne widzenie lub utratę słuchu. Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, nie powinien on prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ipozumax zawiera sacharozę

Ten lek zawiera cukier sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować Ipozumax

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób i droga podania

Ipozumax należy przyjmować bezpośrednio po posiłku w celu zapewnienia optymalnego wchłaniania. Kapsułki należy popijać małą ilością wody.

Częstość podawania i czas leczenia

Liczba kapsułek i czas leczenia zależą od rodzaju grzyba i umiejscowienia zakażenia. Lekarz prowadzący dokładnie poinformuje, jaką dawkę należy stosować.

W następującej tabeli podano najczęściej stosowane sposoby dawkowania:

RODZAJ

ZAKAŻENIA

LICZBA KAPSUŁEK NA DOBĘ

CZAS LECZENIA

Zakażenia

pochwy

2 kapsułki (200 mg itrakonazolu) dwa razy na dobę lub

2 kapsułki (200 mg itrakonazolu) raz na dobę

1 dzień 3 dni

Zakażenia

skóry

2 kapsułki (200 mg itrakonazolu) raz na dobę lub

1 kapsułka (100 mg itrakonazolu) raz na dobę

7 dni 15 dni

Jeżeli na dłoniach lub stopach występuje zgrubiały naskórek, może być konieczne przyjmowanie 2 kapsułek (200 mg itrakonazolu) dwa razy na dobę przez 7 dni lub 1 kapsułki (100 mg itrakonazolu) raz na dobę przez miesiąc.

Zakażenia jamy ustnej

1 kapsułka (100 mg itrakonazolu) raz na dobę

15 dni

Zakażenia

narządów

wewnętrznych

Większe dawki

Dłuższe okresy

W zakażeniach paznokci, zależnie od specyficznych wymagań, lekarz może zalecić leczenie ciągłe lub cykliczne.

RODZAJ

ZAKAŻENIA

LICZBA KAPSUŁEK NA DOBĘ

CZAS LECZENIA

Ciągłe leczenie paznokci

2 kapsułki (200 mg itrakonazolu) raz na dobę

3 miesiące

Cykliczne

leczenie

paznokci

Tydzień 1.

T

2

T

3

T4

T5

T

6

T7

T8

T9

T10

Paznokcie stóp i paznokcie dłoni (lub bez)

2 kapsułki (200 mg itrakonazol u) dwa razy na dobę

Bez

itrakonazolu

2 kapsułki (200 mg itrakonazol u) dwa razy na dobę

Bez

itrakonazolu

2 kapsułki (200 mg itrakonazol u) dwa razy na dobę

Odstawić

lek

Tylko

paznokcie

dłoni

2 kapsułki (200 mg itrakonazol u) dwa razy na dobę

Bez

itrakonazolu

2 kapsułki (200 mg itrakonazol u) dwa razy na dobę

Odstawić lek

Kiedy należy spodziewać się wyników

Lek nie działa natychmiast.

W zakażeniach skóry zmiany zwykle ustępują w kilka tygodni po odstawieniu leku. Jest to charakterystyczne dla zmian grzybiczych, ponieważ lek usunie grzyba, lecz zmiany skórne będą się utrzymywać dopóki nie odrośnie nowa skóra.

Zmiany na paznokciach zanikną sześć do dziewięciu miesięcy po leczeniu, ponieważ lek usunie grzyba, lecz paznokcie będą odrastały kilka miesięcy.

Nie należy się martwić, jeżeli w czasie leczenia nie obserwuje się poprawy.

Lek pozostanie w paznokciach przez kilka miesięcy i będzie nadal działać.

Należy odstawić lek natychmiast, gdy lekarz to zaleci, nawet jeżeli nie ma widocznych oznak poprawy.

W zakażeniach narządów wewnętrznych może być konieczne stosowanie większych dawek i dłuższy okres leczenia.

Należy pamiętać o przyjmowaniu leku.

Należy stosować się do tych instrukcji, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Lekarz powie, jak długo należy przyjmować Ipozumax.

Nie należy przerywać stosowania leku, jeśli lekarz tego nie zaleci, ponieważ leczenie może nie być zakończone.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ipozumax

W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku Ipozumax, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Ipozumax

Należy przyjąć pominiętą dawkę tak szybko, jak to możliwe. Jeśli jednak zbliża się pora zażycia następnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki i postępować według zwykłego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych niżej objawów, należy zaprzestać przyjmowania kapsułek itrakonazolu i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Może być konieczne pilne uzyskanie pomocy medycznej.

-    Pojawiające się nagle objawy alergii, takie jak wysypka, pokrzywka, silne podrażnienie skóry, obrzęk twarzy, warg, języka lub innych części ciała. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej. Dotyczy to tylko niewielkiej grupy pacjentów.

-    Ciężkie zaburzenia skórne z tworzeniem się małych krost (z gorączką) lub pęcherzy na skórze, w okolicach ust, oczu i narządów płciowych, z gorączką, dreszczami, bólami mięśni i ogólnym złym samopoczuciem (dokładna częstość występowania tych objawów nie jest znana).

-    Odczucie mrowienia, drętwienia lub osłabienia kończyn (dokładna częstość występowania tych objawów nie jest znana).

-    Znaczna utrata apetytu, nudności, wymioty, nietypowe zmęczenie, bóle brzucha, osłabienie siły mięśni, zażółcenie skóry lub białkówek oczu (żółtaczka), nietypowo ciemny mocz, jasne stolce lub wypadanie włosów. Mogą to być objawy zaburzeń czynności wątroby. Dotyczy to tylko niewielkiej grupy pacjentów.

-    Trudności z oddychaniem, nietypowy przyrost masy ciała, obrzęki nóg i brzucha, uczucie nietypowego zmęczenia, nocne napady duszności. Mogą to być objawy niewydolności serca. Trudności z oddychaniem mogą być objawem obecności płynu w płucach. Dotyczy to tylko niewielkiej grupy pacjentów.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli wystąpi którykolwiek z opisanych niżej objawów niepożądanych

Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

-    ból brzucha, mdłości (nudności)

Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

-    zaburzenia miesiączkowania

-    bóle głowy, zawroty głowy

-    zaparcie, biegunka, wzdęcia, wymioty, niestrawność, zaburzenia smaku

-    obrzęki wynikające z nagromadzenia się płynu pod skórą

-    nietypowe wypadanie lub przerzedzenie włosów (łysienie)

-    zaczerwienienie, swędzenie, łuszczenie się skóry lub powstawanie pęcherzy

Rzadko (występują u rzadziej niż u 1 na 1 000pacjentów):

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (widoczne w badaniach krwi)

-    szczególne zaburzenia krwi, które mogą zwiększać ryzyko krwawienia, powstawania siniaków lub zakażeń

-    dzwonienie w uszach

-    ostry ból brzucha, często z nudnościami i wymiotami

-    dreszcze lub gorączka

Występowały także następujące objawy niepożądane, jednak ich częstość jest nieznana, gdyż nie może być określona na podstawie dostępnych danych:

-    podwyższone stężenie trójglicerydów (widoczne w badaniach krwi)

-    bóle mięśni i stawów

-    zaburzenia erekcji

-    nadwrażliwość skóry na    światło

-    utrata słuchu (może być trwała)

-    zmniejszone stężenie potasu we krwi (widoczne w badaniach krwi)

-    nieoczekiwane oddawanie moczu lub zwiększona częstość oddawania moczu

-    zaburzenia wzroku, w tym niewyraźne widzenie i podwójne widzenie

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Ipozumax

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Ipozumax

Lek Ipozumax ma postać kapsułek twardych.

-    Substancją czynną leku jest itrakonazol; każda kapsułka zawiera 100 mg itrakonazolu.

-    Pozostałe składniki to:

-    kapsułka: sacharoza ziarenka, poloksamer 188, hypromeloza, poloksamer 188 (mikronizowany);

-    otoczka kapsułki: indygotyna (E 132), żółcień chinolinowa (E 104), tytanu dwutlenek (E171), woda oczyszczona i żelatyna.

Jak wygląda Ipozumax i co zawiera opakowanie

Opakowania zawierają 4, 7, 14, 15, 16, 28, 30, 32, 60 lub 100 kapsułek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Temapharm Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa, Polska

Wytwórca

Laboratories LICONSA, S.A.

Avda. Miralcampo, Nr 7

Poligono Industrial Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:    Itraconazol Liconsa 100 mg Hartkapseln


Bułgaria:

Republika Czeska: Niemcy:

Hiszpania:

Węgry:

Polska:

Portugalia:

Rumunia:

Republika Słowacka: Wielka Brytania:

Itraconazol Fungizol 100 mg Kancyaa, TBtpga Itraconazol Universal Farma, 100 mg Itraconazol Aristo 100 mg Hartkapseln Itraconazol Normon 100 mg capsulas duras EFG Itraconazol Universal Farma 100 mg kemeny kapszula Ipozumax

Itraconazol Fungizol 100 mg capsulas Itraconazol Universal Farma 100 mg, capsule Prokanazol 100 mg Itraconazole 100 mg capsules


Data zatwierdzenia ulotki: