+ iMeds.pl

Ipozumax 100 mgUlotka Ipozumax

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ipozumax, 100 mg, kapsułki twarde

Itraconazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Ipozumax i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ipozumax

3.    Jak stosować Ipozumax

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Ipozumax

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ipozumax i w jakim celu się go stosuje

Ipozumax jest wskazany do leczenia zakażeń grzybiczych pochwy, skóry, jamy ustnej, oczu, paznokci i narządów wewnętrznych.

Substancją czynną jest itrakonazol - lek należący do następującej grupy farmakoterapeutycznej: leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego, pochodne triazolu.

Itrakonazol działa skutecznie w wielu zakażeniach wywołanych przez drożdżaki i grzyby. Wykazuje duże powinowactwo do bardzo zrogowaciałych tkanek, takich jak skóra i paznokcie, a także do wyściółki ścian pochwy.

Terapeutyczne stężenie itrakonazolu utrzymuje się w skórze przez dwa do czterech tygodni po zakończeniu leczenia, zależnie od czasu jego trwania.

W tkankach pochwy itrakonazol można wykryć przez dwa do trzech dni, również zależnie od czasu trwania leczenia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ipozumax Kiedy nie stosować leku Ipozumax

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na itrakonazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych punkcie 6).

-    U kobiet w ciąży lub planujących ciążę, chyba że lekarz zaleci inaczej (patrz „Ciąża i karmienie piersią”).

Nie należy stosować leku, jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta. W razie wątpliwości należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem kapsułek itrakonazolu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ipozumax należy omówić to z lekarzem, jeśli:

-    kiedykolwiek u pacjenta występowały zaburzenia czynności nerek - może być konieczna zmiana dawki itrakonazolu w kapsułkach;

-    kiedykolwiek u pacjenta występowały zaburzenia czynności wątroby, takie jak zażółcenie skóry (żółtaczka) - może być konieczna zmiana dawki itrakonazolu w kapsułkach; należy przerwać przyjmowanie itrakonazolu kapsułki i bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem, jeżeli w trakcie przyjmowania tego leku wystąpi: znaczne zmniejszenie apetytu, nudności (mdłości), wymioty, nietypowe uczucie zmęczenia, bóle brzucha, osłabienie mięśni, zażółcenie skóry lub białek oczu lub nietypowo ciemny mocz, jasny stolec lub wypadanie włosów;

-    kiedykolwiek u pacjenta występowały zaburzenia krążenia, w tym niewydolność serca (zwana również zastoinową niewydolnością serca lub CHF), itrakonazol w kapsułkach może je nasilić. Jeśli po jego zastosowaniu pojawią się:

-    trudności z oddychaniem

-    niespodziewany przyrost masy ciała

-    obrzęki nóg lub brzucha

-    uczucie nietypowego zmęczenia

-    nocne napady duszności

należy zaprzestać przyjmowania itrakonazolu w kapsułkach i od razu powiedzieć o tym lekarzowi - mogą to być bowiem objawy niewydolności serca.

Dzieci i osoby w podeszłym wieku

Itrakonazolu w kapsułkach zazwyczaj nie podaje się dzieciom ani osobom w podeszłym wieku. Jednakże w szczególnych przypadkach lekarz może je przepisać.

Badanie krwi

Jeżeli itrakonazol stosuje się bez przerwy dłużej niż przez miesiąc, lekarz może zlecić badanie krwi w celu sprawdzenia czynności wątroby.

Ipozumax a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Dotyczy to również leków dostępnych bez recepty i ziołowych.

W szczególności, nie należy przyjmować tego leku i poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych:

-    leki stosowane w alergiach: terfenadyna, astemizol i mizolastyna;

-    leki obniżające poziom cholesterolu: atorwastatyna, symwastatyna i lowastatyna;

-    leki stosowane w arytmii serca: chinidyna i dofetylid;

-    leki stosowane w leczeniu dusznicy bolesnej (przeszywający ból w klatce piersiowej) i wysokiego ciśnienia krwi: beprydyl i nizoldypina;

-    leki stosowane w migrenowych bólach głowy: eletryptan, dihydroergotamina i ergotamina;

-    cyzapryd - stosowany w zaburzeniach trawienia;

-    ergometryna (ergonowina) i metyloergometryna (metyloergonowina) - stosowane po porodzie;

-    lewacetylometadol - stosowany w leczeniu nadużywania leków (uzależnienia od opioidów);

-    midazolam (przyjmowany doustnie) lub triazolam - stosowane w celu uspokojenia lub ułatwienia zasypiania;

-    pimozyd i sertyndol - leki stosowane w chorobach, w których występują zaburzenia myśli, uczuć i zachowania.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wyżej wymienionych leków, nie powinien rozpoczynać przyjmowania itrakonazolu, tylko powiedzieć o tym lekarzowi.

Jeśli pacjent stosuje lub zamierza stosować którykolwiek z poniższych leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi. Mogą one spowodować, że itrakonazol w kapsułkach nie będzie działał właściwie:

-    leki stosowane w leczeniu gruźlicy: ryfampicyna, ryfabutyna i izoniazyd;

-    leki stosowane w leczeniu padaczki: fenytoina, karbamazepina i fenobarbital;

-    ziele dziurawca (lek ziołowy).

Nie należy stosować itrakonazolu w kapsułkach w ciągu 2 tygodni po zastosowaniu tych leków.

-    Leki stosowane w niestrawności, chorobie wrzodowej żołądka lub nadkwaśności mogą zaburzyć wytwarzanie kwasu w żołądku. Aby wchłanianie itrakonazolu przebiegało właściwie, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej kwaśności w żołądku. Dlatego po zażyciu kapsułek itrakonazolu należy odczekać dwie godziny, zanim zastosuje się któryś z tych leków. Jeśli pacjent przyjmuje leki, które zmniejszające produkcję kwasu żołądkowego, należy kapsułki itrakonazolu popijać napojem typu „cola”.

Jeśli pacjent stosuje lub zamierza stosować którykolwiek z wyżej wymienionych leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi. Mogą one spowodować, że itrakonazol w kapsułkach nie będzie działał właściwie:

Jeśli pacjent stosuje lub zamierza stosować którykolwiek z poniższych leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi. Może być konieczna zmiana dawkowania itrakonazolu w kapsułkach lub innego przyjmowanego jednocześnie leku:

-    leki uspokajające i nasenne, takie jak buspiron, alprazolam lub brotyzolam;

-    leki przeciwnowotworowe, takie jak: busulfan, docetaksel, trimetreksat i alkaloidy barwinka;

-    doustne leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna;

-    leki stosowane w zakażeniu wirusem HIV, takie jak rytonawir, indynawir, sakwinawir -zwane „przeciwwirusowymi inhibitorami proteazy”;

-    leki stosowane w zakażeniach bakteryjnych: klarytromycyna i erytromycyna;

-    leki działające na serce i naczynia krwionośne: digoksyna, dyzopiramid, cylostazol i „antagoniści wapnia”, takie jak pochodne dihydropirydyny i werapamil;

-    leki stosowane w stanach zapalnych, astmie lub alergiach (doustnie lub w zastrzykach): metyloprednizolon, flutykazon, budezonid i deksametazon;

-    leki stosowane zwykle po przeszczepieniu narządów, takie jak: cyklosporyna, takrolimus i rapamycyna (syrolimus);

-    leki przeciwbólowe: alfentanyl, fenatyl;

-    ebastyna: lek stosowany w leczeniu alergii;

-    halofantryna: lek stosowany w leczeniu malarii;

-    reboksetyna: lek stosowany w leczeniu depresji;

-    repaglinid: lek stosowany w leczeniu cukrzycy;

-    midazolam (podawany dożylnie): lek uspokajający i nasenny.

Jeśli pacjent stosuje lub zamierza stosować którykolwiek z wyżej wymienionych leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi. Może być konieczna zmiana dawkowania itrakonazolu w kapsułkach lub innego przyjmowanego jednocześnie leku.

Ipozumax z jedzeniem i piciem

Lek należy zawsze przyjmować bezpośrednio po posiłku, aby uzyskać najlepsze wchłanianie itrakonazolu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

-    Jeśli pacjentka jest w ciąży, nie powinna przyjmować itrakonazolu w kapsułkach, chyba że lekarz zaleci inaczej. Pacjentka powinna stosować antykoncepcję, aby mieć pewność, że nie zajdzie w ciążę w okresie stosowania itrakonazolu.

-    Itrakonazol podawany w postaci kapsułek pozostaje w organizmie przez jakiś czas po zaprzestaniu ich przyjmowania. Po zakończeniu leczenia, należy stosować antykoncepcję

aż do następnej miesiączki. Należy poradzić się lekarza, jaki rodzaj antykoncepcji będzie odpowiedni.

-    Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę po rozpoczęciu leczenia, należy natychmiast przerwać przyjmowanie itrakonazolu w kapsułkach i powiedzieć o tym lekarzowi.

-    Jeśli pacjentka przyjmuje itrakonazol w kapsułkach, nie powinna karmić piersią, ponieważ niewielkie ilości leku mogą przenikać do mleka. Należy zwrócić się do lekarza o poradę.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Itrakonazolu w postaci kapsułek może czasami powodować zawroty głowy, niewyraźne lub podwójne widzenie lub utratę słuchu. Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, nie powinien on prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ipozumax zawiera sacharozę

Ten lek zawiera cukier sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować Ipozumax

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób i droga podania

Ipozumax należy przyjmować bezpośrednio po posiłku w celu zapewnienia optymalnego wchłaniania. Kapsułki należy popijać małą ilością wody.

Częstość podawania i czas leczenia

Liczba kapsułek i czas leczenia zależą od rodzaju grzyba i umiejscowienia zakażenia. Lekarz prowadzący dokładnie poinformuje, jaką dawkę należy stosować.

W następującej tabeli podano najczęściej stosowane sposoby dawkowania:

RODZAJ

ZAKAŻENIA

LICZBA KAPSUŁEK NA DOBĘ

CZAS LECZENIA

Zakażenia

pochwy

2 kapsułki (200 mg itrakonazolu) dwa razy na dobę lub

2 kapsułki (200 mg itrakonazolu) raz na dobę

1 dzień 3 dni

Zakażenia

skóry

2 kapsułki (200 mg itrakonazolu) raz na dobę lub

1 kapsułka (100 mg itrakonazolu) raz na dobę

7 dni 15 dni

Jeżeli na dłoniach lub stopach występuje zgrubiały naskórek, może być konieczne przyjmowanie 2 kapsułek (200 mg itrakonazolu) dwa razy na dobę przez 7 dni lub 1 kapsułki (100 mg itrakonazolu) raz na dobę przez miesiąc.

Zakażenia jamy ustnej

1 kapsułka (100 mg itrakonazolu) raz na dobę

15 dni

Zakażenia

narządów

wewnętrznych

Większe dawki

Dłuższe okresy

W zakażeniach paznokci, zależnie od specyficznych wymagań, lekarz może zalecić leczenie ciągłe lub cykliczne.

RODZAJ

ZAKAŻENIA

LICZBA KAPSUŁEK NA DOBĘ

CZAS LECZENIA

Ciągłe leczenie paznokci

2 kapsułki (200 mg itrakonazolu) raz na dobę

3 miesiące

Cykliczne

leczenie

paznokci

Tydzień 1.

T

2

T

3

T4

T5

T

6

T7

T8

T9

T10

Paznokcie stóp i paznokcie dłoni (lub bez)

2 kapsułki (200 mg itrakonazol u) dwa razy na dobę

Bez

itrakonazolu

2 kapsułki (200 mg itrakonazol u) dwa razy na dobę

Bez

itrakonazolu

2 kapsułki (200 mg itrakonazol u) dwa razy na dobę

Odstawić

lek

Tylko

paznokcie

dłoni

2 kapsułki (200 mg itrakonazol u) dwa razy na dobę

Bez

itrakonazolu

2 kapsułki (200 mg itrakonazol u) dwa razy na dobę

Odstawić lek

Kiedy należy spodziewać się wyników

Lek nie działa natychmiast.

W zakażeniach skóry zmiany zwykle ustępują w kilka tygodni po odstawieniu leku. Jest to charakterystyczne dla zmian grzybiczych, ponieważ lek usunie grzyba, lecz zmiany skórne będą się utrzymywać dopóki nie odrośnie nowa skóra.

Zmiany na paznokciach zanikną sześć do dziewięciu miesięcy po leczeniu, ponieważ lek usunie grzyba, lecz paznokcie będą odrastały kilka miesięcy.

Nie należy się martwić, jeżeli w czasie leczenia nie obserwuje się poprawy.

Lek pozostanie w paznokciach przez kilka miesięcy i będzie nadal działać.

Należy odstawić lek natychmiast, gdy lekarz to zaleci, nawet jeżeli nie ma widocznych oznak poprawy.

W zakażeniach narządów wewnętrznych może być konieczne stosowanie większych dawek i dłuższy okres leczenia.

Należy pamiętać o przyjmowaniu leku.

Należy stosować się do tych instrukcji, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Lekarz powie, jak długo należy przyjmować Ipozumax.

Nie należy przerywać stosowania leku, jeśli lekarz tego nie zaleci, ponieważ leczenie może nie być zakończone.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ipozumax

W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku Ipozumax, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Ipozumax

Należy przyjąć pominiętą dawkę tak szybko, jak to możliwe. Jeśli jednak zbliża się pora zażycia następnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki i postępować według zwykłego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych niżej objawów, należy zaprzestać przyjmowania kapsułek itrakonazolu i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Może być konieczne pilne uzyskanie pomocy medycznej.

-    Pojawiające się nagle objawy alergii, takie jak wysypka, pokrzywka, silne podrażnienie skóry, obrzęk twarzy, warg, języka lub innych części ciała. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej. Dotyczy to tylko niewielkiej grupy pacjentów.

-    Ciężkie zaburzenia skórne z tworzeniem się małych krost (z gorączką) lub pęcherzy na skórze, w okolicach ust, oczu i narządów płciowych, z gorączką, dreszczami, bólami mięśni i ogólnym złym samopoczuciem (dokładna częstość występowania tych objawów nie jest znana).

-    Odczucie mrowienia, drętwienia lub osłabienia kończyn (dokładna częstość występowania tych objawów nie jest znana).

-    Znaczna utrata apetytu, nudności, wymioty, nietypowe zmęczenie, bóle brzucha, osłabienie siły mięśni, zażółcenie skóry lub białkówek oczu (żółtaczka), nietypowo ciemny mocz, jasne stolce lub wypadanie włosów. Mogą to być objawy zaburzeń czynności wątroby. Dotyczy to tylko niewielkiej grupy pacjentów.

-    Trudności z oddychaniem, nietypowy przyrost masy ciała, obrzęki nóg i brzucha, uczucie nietypowego zmęczenia, nocne napady duszności. Mogą to być objawy niewydolności serca. Trudności z oddychaniem mogą być objawem obecności płynu w płucach. Dotyczy to tylko niewielkiej grupy pacjentów.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli wystąpi którykolwiek z opisanych niżej objawów niepożądanych

Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

-    ból brzucha, mdłości (nudności)

Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

-    zaburzenia miesiączkowania

-    bóle głowy, zawroty głowy

-    zaparcie, biegunka, wzdęcia, wymioty, niestrawność, zaburzenia smaku

-    obrzęki wynikające z nagromadzenia się płynu pod skórą

-    nietypowe wypadanie lub przerzedzenie włosów (łysienie)

-    zaczerwienienie, swędzenie, łuszczenie się skóry lub powstawanie pęcherzy

Rzadko (występują u rzadziej niż u 1 na 1 000pacjentów):

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (widoczne w badaniach krwi)

-    szczególne zaburzenia krwi, które mogą zwiększać ryzyko krwawienia, powstawania siniaków lub zakażeń

-    dzwonienie w uszach

-    ostry ból brzucha, często z nudnościami i wymiotami

-    dreszcze lub gorączka

Występowały także następujące objawy niepożądane, jednak ich częstość jest nieznana, gdyż nie może być określona na podstawie dostępnych danych:

-    podwyższone stężenie trójglicerydów (widoczne w badaniach krwi)

-    bóle mięśni i stawów

-    zaburzenia erekcji

-    nadwrażliwość skóry na    światło

-    utrata słuchu (może być trwała)

-    zmniejszone stężenie potasu we krwi (widoczne w badaniach krwi)

-    nieoczekiwane oddawanie moczu lub zwiększona częstość oddawania moczu

-    zaburzenia wzroku, w tym niewyraźne widzenie i podwójne widzenie

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Ipozumax

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Ipozumax

Lek Ipozumax ma postać kapsułek twardych.

-    Substancją czynną leku jest itrakonazol; każda kapsułka zawiera 100 mg itrakonazolu.

-    Pozostałe składniki to:

-    kapsułka: sacharoza ziarenka, poloksamer 188, hypromeloza, poloksamer 188 (mikronizowany);

-    otoczka kapsułki: indygotyna (E 132), żółcień chinolinowa (E 104), tytanu dwutlenek (E171), woda oczyszczona i żelatyna.

Jak wygląda Ipozumax i co zawiera opakowanie

Opakowania zawierają 4, 7, 14, 15, 16, 28, 30, 32, 60 lub 100 kapsułek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Temapharm Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa, Polska

Wytwórca

Laboratorios LICONSA, S.A.

Avda. Miralcampo, Nr 7

Poligono Industrial Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:    Itraconazol Liconsa 100 mg Hartkapseln


Bułgaria:

Republika Czeska: Niemcy:

Hiszpania:

Węgry:

Polska:

Portugalia:

Rumunia:

Republika Słowacka: Wielka Brytania:

Itraconazol Fungizol 100 mg Kancyna, TBtpga Itraconazol Universal Farma, 100 mg Itraconazol Aristo 100 mg Hartkapseln Itraconazol Normon 100 mg capsulas duras EFG Itraconazol Universal Farma 100 mg kemény kapszula Ipozumax

Itraconazol Fungizol 100 mg cápsulas Itraconazol Universal Farma 100 mg, capsule Prokanazol 100 mg Itraconazole 100 mg capsules


Data zatwierdzenia ulotki:


Ipozumax

Charakterystyka Ipozumax

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ipozumax, 100 mg, kapsułki twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka twarda zawiera 100 mg itrakonazolu (Itraconazolum). Substancje pomocnicze: każda kapsułka twarda zawiera 224,31 mg sacharozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka twarda.

Twarde kapsułki żelatynowe nr 0, nieprzezroczyste zielone wieczko i korpus zawierający żółtawobeżowe kuliste mikrogranulki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Kandydoza pochwy i sromu.

Kandydoza j amy ustnej.

Grzybice skórne.

Łupież pstry.

Grzybice paznokci spowodowane przez dermatofity i (lub) drożdżaki.

Kandydoza układowa.

Zakażenia kryptokokowe (w tym kryptokokowe zapalenie opon mózgowych). U pacjentów z osłabioną odpornością chorych na kryptokokozę i u pacjentów z kryptokokozą ośrodkowego układu nerwowego itrakonazol jest wskazany jedynie wówczas, kiedy zazwyczaj zalecana terapia początkowa wydaje się niewłaściwa lub nieskuteczna.

Histoplazmoza.

Grzybica kropidlakowa. Itrakonazol można stosować do leczenia pacjentów chorych na inwazyjną grzybicę kropidlakową, u których stwierdzono oporność na amfoterycynę B lub jej nietolerancję.

Z uwagi na parametry farmakokinetyczne doustnie podawany itrakonazol (kapsułki) nie jest zalecany do leczenia początkowego pacjentów z ciężkimi, zagrażającymi życiu grzybicami układowymi. Postacie doustne należy stosować jako kontynuacj ę leczenia po początkowym leczeniu itrakonazolem podawanym dożylnie (patrz punkt 4.4).

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwgrzybiczych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Droga podania: doustna.

W celu uzyskania maksymalnego wchłaniania itrakonazolu, lek należy podawać bezpośrednio po posiłku.

Kapsułki należy połykać w całości.

WSKAZANIA

DAWKA

CZAS LECZENIA

Zakażenia ginekologiczne

Kandydoza pochwy i sromu

200 mg dwa razy na dobę

1 dzień

lub

3 dni

200 mg raz na dobę

Wskazania dermatologiczne lub okulistyczne

Łupież pstry

200 mg raz na dobę

7 dni

Grzybice skórne

200 mg raz na dobę

7 dni

lub

lub

100 mg raz dobę

15 dni1

Kandydoza jamy ustnej

100 mg raz na dobę

15 dni2

1    W zakażeniach okolic o znacznej keratynizacji, takich jak podeszwowa - Tineapedis (grzybica stóp) i dłoniowa - Tinea manus (grzybica dłoni) pacjenci powinni przyjmować 200 mg dwa razy na dobę przez 7 dni lub 100 mg raz na dobę przez 30 dni.

2    U niektórych pacjentów z osłabioną odpornością, takich jak pacjenci z neutropenią, AIDS lub po przeszczepach, biodostępność podawanego doustnie itrakonazolu może być zmniejszona. W tych przypadkach może być konieczne podwojenie dawki.

Grzybice paznokci

Grzybice paznokci można leczyć metodą cykliczną lub ciągłą.

- Leczenie cykliczne (patrz tabela poniżej)

Leczenie cykliczne itrakonazolem polega na podawaniu dwóch kapsułek dwa razy na dobę (200 mg dwa razy na dobę) przez tydzień.

W zakażeniach paznokci dłoni zaleca się dwukrotne leczenie cykliczne, a w zakażeniach paznokci stóp - trzykrotne. Pomiędzy kolejnymi cyklami należy zachować trzytygodniowy okres bez podawania leku. Odpowiedź kliniczna jest widoczna w postaci wzrostu paznokcia po zakończeniu leczenia.

Umiejscowienie

grzybicy

Tydzień

1.

Tydzień Tydzień Tydzień 2. 3. 4.

Tydzień

5.

Tydzień Tydzień Tydzień 6. 7. 8.

Tydzień

9.

Paznokcie stóp wraz

paznokciami dłoni (lub bez)

Pierwszy

cykl

Bez leczenia itrakonazolem

Drugi

cykl

Bez leczenia itrakonazolem

Trzeci

cykl

Tylko

paznokcie dłoni

Pierwszy

cykl

Bez leczenia itrakonazolem

Drugi

cykl

- Leczenie ciągłe

Dwie kapsułki na dobę (200 mg raz na dobę) przez trzy miesiące.

Tempo eliminacji itrakonazolu ze skóry i tkanki paznokci jest wolniejsze niż z osocza krwi. Optymalna odpowiedź kliniczna i mikologiczna jest osiągana w ciągu dwóch do czterech tygodni po leczeniu zakażeń skóry i w ciągu sześciu do dziewięciu miesięcy po leczeniu zakażeń paznokci.

Grzybice układowe (dawki są zróżnicowane w zależności od rodzaju grzyba wywołującego zakażenie).

Długość leczenia układowych zakażeń grzybiczych należy uzależnić od mikologicznej i klinicznej odpowiedzi na leczenie:

WSKAZANIA

DAWKA

ŚREDNI CZAS LECZENIA

UWAGI

Grzybica

kropidlakowa

200 mg raz na dobę

2 do 5 miesięcy

Zwiększenie dawki do 200 mg dwa razy na dobę w zakażeniach dużej powierzchni

Kandydoza

100 do 200 mg raz na dobę

3 tygodnie do 7 miesięcy

Kryptokokoza nie obejmująca opon mózgowo-rdzeniowych

200 mg raz na dobę

10 tygodni

Terapia podtrzymująca (przypadki grzybicy opon mózgowo-rdzeniowych): 200 mg raz na dobę

Kryptokokoza opon mózgowo-rdzeniowych

200 mg dwa razy na dobę

2 miesiące do 6 miesięcy

Histoplazmoza

200 mg raz na dobę 200 mg dwa razy na dobę

8 miesięcy

- Zmniejszona kwasowość soku żołądkowego

Wchłanianie itrakonazolu jest zaburzone, jeśli kwasowość soku żołądkowego jest zmniejszona. Informacje na temat pacjentów z achlorhydrią i pacjentów przyjmujących leki hamujące wytwarzanie kwasu lub zobojętniające kwas - patrz punkt 4.4.

Zaburzone wchłanianie u pacjentów z AIDS i neutropenią może prowadzić do niskiego poziomu itrakonazolu we krwi i braku skuteczności leku. Może być wtedy wskazane monitorowanie stężenia leku we krwi i, jeżeli to konieczne, modyfikacja dawki.

Stosowanie u dzieci

Itrakonazolu nie należy stosować u dzieci, ponieważ jest za mało dostępnych danych klinicznych dotyczących stosowania tego leku u dzieci (patrz punkt 4.4).

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Niezalecane.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby

Jest za mało dostępnych danych na temat stosowania itrakonazolu w postaci doustnej u pacjentów z niewydolnością wątroby. Należy zachować ostrożność, gdy lek ten jest podawany tej populacji pacjentów (patrz punkt 5.2).

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Jest za mało dostępnych danych na temat stosowania itrakonazolu w postaci doustnej u pacjentów z niewydolnością nerek. Należy zachować ostrożność, gdy lek ten jest podawany w tej populacji pacjentów.

4.3 Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na itrakonazol lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie z itrakonazolem następujących leków (patrz także punkt 4.5):

-    substraty metabolizowane przez CYP3A4, które mogą wydłużać odstęp QT, np. astemizol, beprydyl, cyzapryd, dofetylid, lewacetylometadol (lewometadyl), mizolastyna, pimozyd, chinidyna, sertyndol i terfenadyna są przeciwwskazane do stosowania z itrakonazolem; jednoczesne stosowanie może spowodować zwiększenie stężenia tych substratów w osoczu, co może prowadzić do wydłużenia odstępu QT i rzadko do wystąpienia torsade de pointes;

-    inhibitory reduktazy HMG-CoA metabolizowane przez CY3A3, takie jak atorwastatyna, lowastatyna i symwastatyna;

-    triazolam i midazolam podawane doustnie;

-    alkaloidy sporyszu, takie jak dihydroergotamina, ergometryna (ergonowina), ergotamina i metyloergometryna (metyloergonowina);

-    eletryptan;

-    nizoldypina.

•    Itrakonazolu nie należy podawać pacjentom z objawami zaburzenia czynności komór, takimi jak zastoinowa niewydolność serca (CHF, ang. congestive heart failure) lub z CHF stwierdzonym w wywiadzie, z wyjątkiem leczenia zagrażających życiu lub ciężkich zakażeń. (Patrz punkt 4.4).

•    Stosowanie itrakonazolu jest przeciwwskazane w ciąży (z wyjątkiem przypadków zagrożenia życia), patrz punkt 4.6.

Jeśli leczona itrakonazolem kobieta jest w wieku rozrodczym, powinna stosować skuteczną metodę antykoncepcji, którą należy ją kontynuować aż do wystąpienia krwawienia miesiączkowego po zakończeniu stosowania itrakonazolu.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nadwrażliwość krzyżowa

Nie ma danych dotyczących występowania nadwrażliwości krzyżowej na itrakonazol i inne leki przeciwgrzybiczne z grupy azoli. Należy zachować ostrożność przepisując itrakonazol w postaci kapsułek pacjentom wykazującym nadwrażliwość na inne związki z grupy azoli.

Wpływ na serce

W badaniu z udziałem zdrowych ochotników, którzy otrzymywali dożylnie itrakonazol, obserwowano przemijające bezobjawowe zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory. Ustępowało ono przed kolejną infuzją. Kliniczne znaczenie tych wyników w odniesieniu do podawania doustnego jest nieznane.

Wykazano, że itrakonazol ma ujemne działanie inotropowe, a w związku z podawaniem 100 mg itrakonazolu notowano zastoinową niewydolność serca. Niewydolność serca w raportach spontanicznych częściej zgłaszano podczas podawania całkowitej dawki dobowej 400 mg niż mniejszych dawek dobowych, co sugeruje, że ryzyko niewydolności serca może się zwiększać wraz ze wzrostem całkowitej dawki dobowej itrakonazolu.

Itrakonazolu nie należy stosować u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca lub zastoinową niewydolnością serca w wywiadzie, chyba że spodziewane korzyści wyraźnie przeważają ryzyko. Oceniając, indywidualnie dla każdego pacjenta, stosunek korzyści do ryzyka, należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak: stopień ciężkości choroby stanowiącej wskazanie do stosowania leku, schemat dawkowania (np. całkowita dawka dobowa) oraz występowanie poszczególnych czynników ryzyka zastoinowej niewydolności serca. Do tych czynników ryzyka należą choroby serca, takie jak choroba niedokrwienna serca, choroba zastawek serca, znacząca choroba płuc, taka jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, a także niewydolność nerek i inne choroby mogące powodować obrzęki. Pacjenta należy wówczas poinformować o podmiotowych i przedmiotowych objawach zastoinowej niewydolności serca. Leczenie tych pacjentów należy prowadzić ostrożnie. Podczas leczenia należy obserwować szczególnie wnikliwie, czy nie występują u pacjentów objawy podmiotowe i przedmiotowe zastoinowej niewydolności serca. W razie wystąpienia takich objawów należy przerwać stosowanie itrakonazolu.

Antagoniści wapnia mogą działać inotropowo ujemnie; działanie to może się sumować z inotropowo-ujemnym działaniem itrakonazolu. Ponadto itrakonazol może hamować metabolizm tych leków.

Z tych powodów należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania itrakonazolu i antagonistów wapnia, gdyż zwiększa się ryzyko zastoinowej niewydolności serca (patrz punkt 4.5).

Wpływ wątrobę

Podczas leczenia itrakonazolem bardzo rzadko występowała ciężka hepatotoksyczność, w tym przypadki ostrej niewydolności wątroby zakończonej zgonem. W większości przypadków dotyczyło to pacjentów z występującą wcześniej chorobą wątroby, leczonych z powodu grzybic układowych, mających inne poważne obciążenia zdrowotne i (lub) przyjmujących inne leki hepatotoksyczne.

U niektórych z tych pacjentów nie występowały oczywiste czynniki ryzyka choroby wątroby.

Niektóre z tych przypadków wystąpiły w ciągu pierwszego miesiąca leczenia, w tym kilka w ciągu pierwszego tygodnia. U pacjentów leczonych itrakonazolem należy rozważyć monitorowanie czynności wątroby. Lekarz powinien poinstruować pacjenta, że należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpią objawy świadczące o zapaleniu wątroby, takie jak: brak łaknienia, nudności, wymioty, uczucie zmęczenia, ból brzucha lub ciemna barwa moczu. Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, należy natychmiast przerwać stosowanie itrakonazolu oraz przeprowadzić ocenę czynności wątroby. U pacjentów, u których stwierdza się podwyższoną aktywność enzymów wątrobowych, czynną chorobę wątroby lub u których po zastosowaniu innych leków występowały objawy toksycznego działania na wątrobę, nie należy rozpoczynać stosowania itrakonazolu, chyba że spodziewane korzyści z leczenia przeważają nad ryzykiem uszkodzenia wątroby. W przypadkach tych konieczne jest kontrolowanie aktywności enzymów wątrobowych.

Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego

Wchłanianie itrakonazolu po podaniu doustnym jest słabsze w przypadku zmniejszonej kwaśności soku żołądkowego. Jeśli pacjent stosuje. leki zobojętniające (np. wodorotlenek glinu), powinien przyjmować je co najmniej 2 godziny po zażyciu itrakonazolu. Pacjentom z achlorhydrią, występującą u niektórych pacjentów z AIDS oraz u pacjentów przyjmujących leki zmniejszające wydzielanie kwasu solnego (np. antagoniści receptora H2, inhibitory pompy protonowej), zaleca się podawanie kapsułek itrakonazolu z napojami typu „cola”.

Stosowanie u dzieci

Dane kliniczne dotyczące stosowania itrakonazolu w postaci kapsułek u dzieci są ograniczone. Itrakonazolu w postaci kapsułek nie należy stosować u dzieci, chyba że możliwe korzyści przeważają ryzyko.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Dane kliniczne dotyczące stosowania itrakonazolu w kapsułkach u pacjentów w podeszłym wieku są ograniczone. U tych pacjentów nie należy stosować kapsułek itrakonazolu, chyba że potencjalne korzyści przewyższają ryzyko.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Dostępne dane dotyczące doustnego stosowania itrakonazolu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby są ograniczone. Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu w tej grupie pacjentów (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Dostępne dane dotyczące doustnego stosowania itrakonazolu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek są ograniczone. Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu w tej grupie pacjentów (patrz punkt 5.2).

Utrata słuchu

U pacjentów leczonych itrakonazolem notowano przemijające lub trwałe uszkodzenie słuchu. Kilku z tych pacjentów otrzymywało jednocześnie chinidynę, co jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3 i 4.5). Utrata słuchu zazwyczaj ustępuje po zaprzestaniu leczenia, ale może utrzymywać się u niektórych pacjentów.

Pacjenci z osłabioną odpornością

U niektórych pacjentów z osłabioną odpornością (np. pacjenci z neutropenią, AIDS, po przeszczepieniu narządów) może zmniejszyć się biodostępność itrakonazolu podawanego doustnie.

Pacjenci z grzybicą układową stanowiącą bezpośrednie zagrożenie życia

Z uwagi na właściwości farmakokinetyczne (patrz punkt 5.2), itrakonazolu w postaci kapsułek nie zaleca się w początkowym leczeniu zagrażających życiu grzybic układowych.

Pacjenci chorzy na AIDS

Jeśli u pacjenta z AIDS, leczonego z powodu grzybicy układowej (jak sporotrychoza, blastomykoza, histoplazmoza lub kryptokokoza - postać z zajęciem opon mózgowo-rdzeniowych lub bez), istnieje ryzyko nawrotu grzybicy, należy brać pod uwagę konieczność zastosowania leczenia podtrzymuj ącego.

Neuropatia

Leczenie itrakonazolem postaci kapsułek należy przerwać, jeśli wystąpią objawy neuropatii, którą można wiązać z przyjmowaniem leku.

Zaburzenia metabolizmu węglowodanów

Ten lek zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami, związanymi z nietolerancją fruktozy, niedoborem sacharazy-izomaltazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

Oporność krzyżowa

Jeśli układowa kandydoza jest przypuszczalnie wywołana szczepem Candida opornym na flukonazol, nie można zakładać, że szczep ten będzie wrażliwy na itrakonazol, a jego wrażliwość należy określić przed rozpoczęciem leczenia itrakonazolem.

Możliwe interakcje

Itrakonazol może wykazywać klinicznie istotne interakcje (patrz punkt 4.5).

Itrakonazolu nie należy stosować w ciągu 2 tygodni po zakończeniu stosowania leków indukujących CYP3A4 (ryfampicyna, ryfabutyna, fenobarbital, fenytoina, karbamazepina, ziele dziurawca -Hypericum perforatum). Jednoczesne stosowanie tych leków i itrakonazolu może powodować, że itrakonazol nie osiągnie stężenia terapeutycznego, a tym samym leczenie będzie nieskuteczne.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki wpływające na wchłanianie itrakonazolu

Leki, które zmniejszają kwaśność soku żołądkowego, zaburzają wchłanianie itrakonazolu z kapsułek (patrz punkt 4.4).

Leki wpływające na metabolizm itrakonazolu

Itrakonazol jest głównie metabolizowany z udziałem cytochromu CYP3A4. Wykonano badania interakcji z ryfampicyną, ryfabutyną i fenytoiną, będącymi silnymi induktorami enzymu CYP3A4. Ponieważ biodostępność itrakonazolu i hydroksyitrakonazolu była zmniej szona w tych badaniach do takiego poziomu, że skuteczność mogła być znacznie zmniejszona, stosowanie itrakonazolu z tymi silnymi induktorami enzymów nie jest zalecane. Brak danych pochodzących z badań nad innymi induktorami enzymów, takimi jak karbamazepina, Hypericum perforatum (ziele dziurawca), fenobarbital i izoniazyd, lecz można się spodziewać podobnych wyników.

Leki silnie hamujące ten enzym, takie jak rytonawir, indynawir, klarytromycyna i erytromycyna, mogą zwiększać biodostępność itrakonazolu.

Wpływ itrakonazolu na metabolizm innych leków

Itrakonazol może hamować metabolizm leków metabolizowanych przez enzymy z grupy cytochromu 3A. Może to powodować nasilenie i (lub) przedłużenie ich działania, w tym działań niepożądanych. Przed równoczesnym zastosowaniem innego leku należy przeczytać jego ulotkę w celu uzyskania informacji na temat szlaku metabolicznego. Po zaprzestaniu leczenia stężenie itrakonazolu w osoczu zmniejsza się stopniowo w zależności od dawki i czasu trwania leczenia (patrz punkt 5.2). Należy to mieć na względzie, gdy brany jest pod uwagę hamujący wpływ itrakonazolu na jednocześnie stosowane leki.

Przykłady

Przeciwwskazane jest równoczesne stosowanie następujących leków z itrakonazolem:

astemizol, beprydyl, cyzapryd, dofetylid, lewacetylometadol (lewometadyl), mizolastyna, pimozyd, chinidyna, sertyndol i terfenadyna są przeciwwskazane do stosowania z itrakonazolem, gdyż jednoczesne stosowanie może spowodować zwiększenie stężenia tych substratów w osoczu, co może prowadzić do wydłużenia odstępu QT i rzadko do wystąpienia torsade de pointes;

inhibitory reduktazy HMG-CoA metabolizowane przez CY3A3, takie jak atorwastatyna,

lowastatyna i symwastatyna;

triazolam i doustnie podawany midazolam;

alkaloidy sporyszu, takie jak dihydroergotamina, ergometryna (ergonowina), ergotamina i

metyloergometryna (metyloergonowina);

eletryptan;

nizoldypina.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania itrakonazolu razem z antagonistami wapnia z powodu zwiększonego ryzyka zastoinowej niewydolności serca. W dodatku do możliwych interakcji farmakokinetycznych dotyczących metabolizującego leki enzymu CYP3A4, antagoniści wapnia mogą mieć działanie inotropowe ujemne, które może się sumować z działaniem itrakonazolu.

Następujące leki należy stosować ostrożnie i kontrolować ich stężenie w osoczu, działanie terapeutyczne lub działania niepożądane. Podczas stosowania z itrakonazolem należy w razie konieczności zmniejszyć ich dawki:

doustne leki przeciwzakrzepowe;

inhibitory proteazy HIV, takie jak rytonawir, indynawir, sakwinawir;

niektóre leki przeciwnowotworowe, takie jak busulfan, docetaksel, trimetreksat i alkaloidy

barwinka;

leki z grupy antagonistów wapnia, metabolizowane przez CYP3A4, takie jak dihydropirydyny i werapamil;

niektóre leki immunosupresyjne: cyklosporyna, takrolimus, rapamycyna (znana także jako syrolimus);

niektóre glikokortykosteroidy, takie jak budezonid, deksametazon, flutykazon i metyloprednizolon;

digoksyna (poprzez zahamowanie p-glikoproteiny);

inne: alfentanyl, alprazolam, brotyzolam, buspiron, karbamazepina, cylostazol, dyzopiramid, ebastyna, eletryptan, fentanyl, halofantryna, midazolam podawany dożylnie, reboksetyna, repaglinid, ryfabutyna.

Nie obserwowano interakcji itrakonazolu z zydowudyną (AZT) ani fluwastatyną. Nie obserwowano wpływu itrakonazolu na metabolizm etynyloestradiolu i noretysteronu.

Wpływ na wiązanie z białkami

Badania in vitro wykazały, że nie występują interakcje na poziomie wiązania z białkami osocza pomiędzy itrakonazolem i imipraminą, propranololem, diazepamem, cymetydyną, indometacyną, tolbutamidem i sulfametazyną.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Itrakonazolu nie należy stosować w czasie ciąży, z wyjątkiem stanów zagrażających życiu, w których możliwa korzyść dla matki przewyższa ryzyko uszkodzenia płodu (patrz punkt 4.3).

Badania na zwierzętach nie wykazały toksycznego wpływu itrakonazolu na reprodukcję (patrz punkt 5.3).

Dostępne są jedynie ograniczone dane dotyczące stosowania itrakonazolu w czasie ciąży. Po wprowadzeniu leku do obrotu odnotowano przypadki wystąpienia wad wrodzonych. Obejmowały one deformacje w obrębie szkieletu, dróg moczowo-płciowych, układu sercowo-naczyniowego i narządu wzroku, a także aberracje chromosomalne i wielorakie wady rozwojowe. Związek przyczynowy pomiędzy wystąpieniem wad a stosowaniem itrakonazolu nie został ustalony.

Dane epidemiologiczne dotyczące stosowania itrakonazolu w pierwszym trymestrze ciąży - głównie u pacjentek leczonych krótkotrwale z powodu kandydozy pochwy i sromu - nie wykazały zwiększonego ryzyka wad rozwojowych w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej nienarażonymi na działanie znanych substancji teratogennych.

Kobiety w wieku rozrodczym

Jeśli kobieta wieku rozrodczym przyjmuje itrakonazol, powinna stosować antykoncepcję. Skuteczną antykoncepcję należy stosować do czasu wystąpienia miesiączki po zakończeniu leczenia itrakonazolem.

Karmienie piersią

Bardzo małe ilości itrakonazolu są wydzielane z mlekiem kobiecym. Podczas karmienia piersią należy rozważyć oczekiwane korzyści ze stosowania kapsułek itrakonazolu w stosunku do ryzyka.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, pacjentka nie powinna karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie zaobserwowano takiego wpływu. Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia takich działań niepożądanych, jak zawroty głowy, zaburzenia widzenia i utrata słuchu (patrz punkt 4.8).

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane wymienione poniżej pochodzą z badań klinicznych dotyczących stosowania kapsułek itrakonazolu i (lub) ze spontanicznych raportów po wprowadzeniu do obrotu itrakonazolu, obejmujących wszystkie postaci.

W badaniach klinicznych z udziałem 2104 pacjentów otrzymujących itrakonazol w leczeniu grzybic skóry lub paznokci, najczęściej zgłaszane działania niepożądane w badaniach klinicznych dotyczyły przewodu pokarmowego, skóry i wątroby.

W tabeli poniżej zamieszczono działania niepożądane leku według klasyfikacji układów i narządów. W obrębie każdego układu i narządu objawy niepożądane leku są przedstawione według częstości, zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000) bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Działania niepożądane leku

Zaburzenia krwi i uklac

u chłonnego

Rzadko

Leukopenia

Częstość nieznana

Neutropenia, trombocytopenia

Zaburzenia ukladu immunologicznego

Niezbyt często

Nadwrażliwość*

Częstość nieznana

Reakcja anafilaktyczna, reakcja rzekomoanafilaktyczna, objawy choroby posurowiczej, obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Częstość nieznana

Hipokaliemia, hipertriglycerydemia

Zaburzenia ukladu nerwowego

Niezbyt często

Ból głowy, zawroty głowy, parestezje

Rzadko

Niedoczulica

Częstość nieznana

Neuropatia obwodowa

Zaburzenia oka

Rzadko

Zaburzenia widzenia

Częstość nieznana

Zamazane widzenie i podwójne widzenie

Zaburzenia ucha i błędnika

Rzadko

Szumy uszne

Niezbyt często

Przemijające lub całkowita utrata słuchu*

Zaburzenia serca

Częstość nieznana

Zastoinowa niewydolność serca

Zaburzenia ukladu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Częstość nieznana

Obrzęk płuc

Zaburzenia żołądka i je

it

Często

Ból brzucha, nudności

Niezbyt często

Wymioty, biegunka, zaparcie, niestrawność, zaburzenia smaku, wzdęcia

Rzadko

Zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Hiperbilirubinemia, zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej

Rzadko

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Częstość nieznana

Hepatotoksyczność*, ostra niewydolność wątroby*, zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Wysypka

Niezbyt często

Świąd, pokrzywka, łysienie,

Częstość nieznana

Martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry, leukocytoklastyczne zapalenie naczyń, nadwrażliwość na światło

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Częstość nieznana

Bóle mięśni, bóle stawów

Zaburzenia nerek i dróg

moczowych

Rzadko

Częstomocz

Częstość nieznana

Nietrzymanie moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często

Zaburzenia miesiączkowania

Częstość nieznana

Zaburzenia erekcji

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często

Obrzęk

Rzadko

Gorączka

*patrz punkt 4.4

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Brak danych dotyczących przedawkowania.

W razie przedawkowania należy zastosować środki podtrzymujące czynności życiowe. Płukanie żołądka można wykonać w ciągu pierwszej godziny od przyjęcia leku. Można podać węgiel aktywowany, jeśli metoda ta zostanie uznana za odpowiednią.

Usunięcie itrakonazolu metodą hemodializy jest niemożliwe.

Nie ma swoistego antidotum. 1

Mechanizm działania

Itrakonazol hamuje 14a-demetylazę grzyba, co wywołuje niedobór ergosterolu i zaburzenia syntezy ściany komórkowej grzyba.

Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne

Związek między farmakokinetyką i farmakodynamiką itrakonazolu, a także ogólnie - triazoli, jest słabo poznany i złożony z powodu niedostatecznego poznania farmakokinetyki leków przeciwgrzybiczych.

Mechanizmy oporności

Wydaje się, że oporność grzybów na azole rozwija się powoli i często jest wynikiem kilku mutacji genetycznych. Do opisanych mechanizmów należą:

•    nadmierna ekspresja ERG11, genu, który koduje 14-alfa-demetylazę (enzym docelowy)

•    mutacje punktowe w ERG11, które prowadzą do zwiększonego powinowactwa 14-alfa-demetylazy do itrakonazolu

•    nadmierna ekspresja nośnika leku, powodująca zwiększony wypływ itrakonazolu z komórek grzyba (tj. usunięcie itrakonazolu z docelowego miejsca jego działania)

•    oporność krzyżowa. Oporność krzyżowa wśród substancji azolowych obserwowano w obrębie rodzaju Candida, lecz oporność jednej substancji z tej grupy niekoniecznie oznacza oporność na inne azole.

Wartości graniczne

Stężenia graniczne, określające wrażliwość grzybów na itrakonazol, nie zostały jeszcze ustalone metodami EUCAST.

Metodami CLSI ustalono jedynie stężenia graniczne określające wrażliwość gatunków Candida wywołujących powierzchowne zakażenia grzybicze. Stężenia graniczne wg CLSI są następujące: wrażliwe <0,125 mg/l i oporne >1 mg/l.

Częstość występowanie nabytej oporności niektórych gatunków może być różna w zależności od rejonu geograficznego i czasu, dlatego pożądane są lokalne informacje na temat oporności, szczególnie podczas leczenia ciężkich zakażeń. Jeżeli to konieczne, należy poradzić się eksperta, szczególnie wtedy, gdy ze względu na lokalne rozpowszechnienie oporności przydatność leku co najmniej w niektórych zakażeniach może budzić wątpliwość.

Wrażliwość in vitro grzybów na itrakonazol zależy od wielkości inokulum, temperatury inkubacji, fazy wzrostu grzybów i rodzaju użytej pożywki. Z tych względów minimalne stężenie hamujące itrakonazolu może być znacznie zróżnicowane. Wrażliwość przedstawiona w tabeli poniżej jest oparta na wartości MIC90 <1 mg itrakonazolu/l. Nie ma korelacji pomiędzy wrażliwością in vitro a skutecznością kliniczną.

Gatunki zwykle wrażliwe

Aspergillus spp. 2_

Blastomyces dermatitidis 1

Candida albicans_

Candida parapsilosis_

Cladosporium spp._

Coccidioides immitis 1 Cryptococcus neoformans Epidermophyton ^ floccosum

Fonsecaea spp. 1_

Geotrichum spp._

Histoplasma spp._


Microsporum spp._

Paracoccidioides brasiliensis 2 3_

Pénicillium marneffei 2_

Pseudallescheria boydii_

Sporothrix schenckii_

Trichophyton spp._

Trichosporon spp._

Gatunki, w których może wystąpić problemem oporności nabytej

Candida glabrata 4_

Candida krusei_

Candida tropicalis 4_

Gatunki o oporności naturalnej_

Absidia spp._

Fusarium spp._

Mucor spp.

Rhizomucor spp._

Rhizopus spp._

Scedosporium proliferans_

Scopulariopsis spp._


do tkanek: stężenia w płucach, nerkach, wątrobie, kościach, śledzionie i mięśniach były dwa do trzech razy większe niż stężenie w osoczu. Stosunek stężenia w mózgu do stężenia w osoczu wynosił około 1 u psów rasy beagle. Wychwyt do tkanek zrogowaciałych, szczególnie skóry, jest do czterech razy większy niż w osoczu.

Metabolizm

Itrakonazol jest intensywnie metabolizowany w wątrobie do wielu metabolitów. Jednym z głównych metabolitów jest hydroksyitrakonazol, którego działanie przeciwgrzybicze jest podobne do itrakonazolu. Stężenie hydroksyitrakonazolu w osoczu jest około dwukrotnie większe niż itrakonazolu.

Jak wykazano w badaniach in vitro, CYP3A4 jest głównym enzymem zaangażowanym w metabolizm itrakonazolu.

Eliminacja

Itrakonazol jest wydalany w postaci nieczynnych metabolitów: z moczem do około 35% w ciągu tygodnia i z kałem do 54%. Wydalanie przez nerki leku macierzystego wynosi poniżej 0,03% dawki, podczas gdy wydalanie z kałem niezmienionego leku zmienia się w granicach 3-18% dawki. Klirens itrakonazolu zmniejsza się podczas podawania w większych dawkach z powodu nasycania się metabolizmu wątrobowego. Pochłanianie itrakonazolu przez tkanki zrogowaciałe, szczególnie skórę, jest czterokrotnie większe niż przez osocze i eliminacja itrakonazolu jest związana z regeneracją skóry. Podczas gdy stężenie w osoczu jest niewykrywalne 7 dni po odstawieniu itrakonazolu, stężenie terapeutyczne leku w skórze może być stwierdzone przez 2-4 tygodnie po 4-tygodniowym okresie leczenia. Itrakonazol wykrywano w keratynie paznokcia w tydzień po rozpoczęciu leczenia i przez co najmniej sześć miesięcy po 3-miesięcznym okresie leczenia.

Szczególne grupy pacjentów

Niewydolność wątroby. Badanie farmakokinetyki po podaniu pojedynczej dawki 100 mg itrakonazolu (jedna kapsułka 100 mg) przeprowadzono u 6 zdrowych osób i 12 osób z marskością wątroby. Nie obserwowano statystycznie istotnych różnic w AUC« pomiędzy tymi grupami. Statystycznie istotne zmniejszenie średniej wartości Cmax (47%) i dwukrotne zwiększenie okresu półtrwania (37 ± 17 w porównaniu z 16 ± 5 godzin) itrakonazolu obserwowano u osób z marskością wątroby w porównaniu ze zdrowymi osobami.

Brak danych na temat długotrwałego stosowania itrakonazolu u pacjentów z marskością wątroby. (Patrz punkty 4.2 oraz 4.4).

Niewydolność nerek. Dostępne dane dotyczące doustnego stosowania itrakonazolu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek są ograniczone. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku w tej populacji pacjentów.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Niekliniczne dane na temat itrakonazolu nie ujawniły toksyczności genowej, pierwotnej karcinogenności ani zaburzeń płodności. Podczas podawania w dużych dawkach obserwowano wpływ na korę nadnerczy, wątrobę i jednojądrowy układ fagocytarny, lecz wydaje się, że ma to mały związek z proponowanym zastosowaniem klinicznym. Stwierdzono, że itrakonazol wykazuje zależne od dawki zwiększanie się toksyczności dla matek, embriotoksyczność i teratogenność u szczurów i myszy po podaniu w dużych dawkach. Ogólną mniejszą gęstość mineralna kości obserwowano u młodych psów po długotrwałym podawaniu itrakonazolu, a u szczurów obserwowano zmniejszoną aktywność płytki kostnej, zmniejszenie grubości strefy spoistej dużych kości i zwiększoną łamliwość kości.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza ziarenka Poloksamer 188 Hypromeloza

Poloksamer 188 (mikronizowany)

Otoczka kapsułki Indygotyna (E 132)

Żółcień chinolinowa (E 104)

Tytanu dwutlenek (E 171)

Woda oczyszczona Żelatyna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry Aluminium/Aluminium, w tekturowym pudełku.

Opakowania po 4, 7, 14, 15 16, 28, 30, 32, 60 i 100 kapsułek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych zaleceń.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Temapharm Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa, Polska

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8.


9.


DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10.

1

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego, pochodne triazolu. KodATC: J02A C02

2

   Te organizmy mogą występować u pacjentów, którzy powrócili z podróży poza Europę.

3

   Opisywano oporne na itrakonazol szczepy Aspergillus fumigatus.

4

   Naturalna pośrednia wrażliwość.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Ogólna charakterystyka farmakokinetyczna

Farmakokinetykę itrakonazolu badano u zdrowych ochotników, w szczególnych populacjach oraz u pacjentów po jednorazowym i wielokrotnym podaniu dawki. Zwykle itrakonazol szybko się wchłania. Maksymalne stężenie w osoczu występuje w ciągu 2 do 5 godzin po podaniu doustnym. Itrakonazol jest w dużym stopniu metabolizowany w wątrobie, z wytworzeniem wielu metabolitów. Głównym metabolitem jest hydroksyitrakonazol, osiągający w osoczu dwukrotnie większe stężenie niż niezmieniony itrakonazol. Średni okres półtrwania itrakonazolu w fazie eliminacji wynosi 17 godzin po podaniu pojedynczej dawki i zwiększa się do 34-42 godzin po podaniu wielokrotnym. Itrakonazol wykazuje nieliniową farmakokinetykę i w związku z tym kumuluje się w osoczu podczas wielokrotnego podawania. Stężenie w stanie równowagi występuje zwykle w ciągu 15 dni, z wartościami C max i AUC 4 do 7-krotnie większymi niż stężenie obserwowane po podaniu pojedynczej dawki. Stężenie leku w osoczu jest niewykrywalne 7 dni po odstawieniu leku. Klirens itrakonazolu zmniejsza się podczas podawania dużych dawkach z powodu nasycania się metabolizmu wątrobowego. Itrakonazol jest wydalany w postaci nieczynnych metabolitów: z moczem do około 35% w ciągu tygodnia i z kałem do około 54%.

Wchłanianie

Itrakonazol szybko się wchłania po podaniu doustnym. Maksymalne stężenie w osoczu niezmienionego leku występuje w ciągu 2 do 5 godzin po podaniu dawki doustnej. Obserwowana bezwzględna biodostępność itrakonazolu wynosi około 55%. Biodostępność po podaniu doustnym jest maksymalna, gdy kapsułki podaje się bezpośrednio po pełnym posiłku.

Dystrybucja

Większość (99,8%) itrakonazolu w osoczu jest związana z białkami, głównie z albuminą jako główny składnik wiążący (99,6% hydroksymetabolitu). Wykazuje również znaczące powinowactwo do lipidów. Tylko 0,2% itrakonazolu w osoczu występuje w postaci niezwiązanej. Pozorna objętość dystrybucji itrakonazolu w organizmie jest wysoka (>700 l), co świadczy o intensywnym przenikaniu

Ipozumax